ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5519 Donderdag 25 Maart 1875. 51steJaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjja per 8 maanden ia 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regelkunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ore bezorgd worden. BËRIGT. Wegena den Goeden Vrijdag zal de Nieuwsbode van 27 Maart a. a niet op "Vrjjdag- maar op Zatur- dag-avoiul wordeu uitgegeven terwjjl op aan staanden Maandagtweeden Paaschdog, de Nieuwsbode olet zal verschijnen. Door het POSTKANTOOR te ZIERIKZEE, zjjn I gedurende de eerste helft der maand February 1875, de navolgende brieven verzondengeadresseerd aan per sonen, wier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend zjjnals Van het Hulpkantoor te BI7RGH: A. de VLIEGER, Amsterdam. Bekendmaking. PLAATSING "VA. 1ST HINDEKEN OP DL AKMENSCHOOL. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van belanghebbenden: dat de Commissarissen over de Armenschool in deze gemeente, eene zitting zullen houden in de Regentenkamer van het Hervormd Diaconie Armengesticht, op Domlcr- dng fc£5 Maart e. U. des avonds ten 7 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Zjj roepen ouders of voogden, die hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zien, op, zich daartoe aan te melden, aangezien tusschentijds geene kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Ziesjkzee, den 24 Maart 1875. De Burgemeester en Wethouders v. C1TTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. Als wjj de geschiedenis der nationale vergadering van Frankrijk, in de laatste dagen, nagaan, dan is het niet te ontkennen, dat daar heel wat afgehandeld is. Daarbjj kreeg Frankrjjk een nieuw ministerie. Een en ander zou ons doen denken dat daardoor de belangen van het volk althans eenigszins kunnen bevorderd zjjn, maar eene nadere beschouwing bevestigt ons in die goede meening niet. Er is veel gepraat, er werd wat afgebroken en wat nieuws op touw gezet, maar veel belangrijks met het oog op de toekomst vinden wjj niet. woldra gaat de vergadering weder uiteen en wordt waarschijnlijk ontbonden. Men zal nog eene en andere noodzakeljjke wet in behandeling laten nemen, maar 't nieuwe Kabinet heeft natuurljjk tjjd noodig om zich op de hoogte te stellen en met kracht de zaken aan te vattenals het dit al doet Nieuwe verkiezingen zullen niet nalaten nieuwe agitatie te verwekken, maar men acht het noodzakelijk dat de openbare meening zich verklare en wil daartoe gelegenheid geven, wat voor de kracht van het nieuwe Kabinet dan ook onver mijdelijk noodig is. Bjj al de beweging, die door een en ander veroorzaakt wordt, kunnen wjj dus wel zeggen, dat men weinig gevorderd is en dat het slot van alles is: men moet den uitslag van al de tegenwoordige bewegingen maar weder geduldig afwachten. Ook het Parlement in levert weinig bizondors op, tenzjj men hot als een belangrjjk feit beschouwt dat er over arbeiders-woningen gepraat wordt, naar aanleiding eener daartoe voorgedragen wet. Zeker mag men het als een opmerkelijk verschjjnsel van onzen tjjd beschouwen dat alom de arbeiders kwestie en vooral die der arbeiders-woningen meer op den voorgrond komt. Daardoor wordt aan een hoog belang in onze tegenwoordige maatschappjj te gemoct gekomen, en het is zeker, dat in Engeland, waar de werkstakingen zoo aan de orde zjjn en de verhouding tusacben arbeiders en werkgevers zooveel te wenBchen overlaat, deze zaak wel ernstig mag ter hand genomen worden. De huwelijkswetten zjjn in den laatsten tjjd ook nog al eens op don voorgrond getreden. In Duitschland en ook in het Zuiden is er nog al eens de aandacht op gevestigd en strjjd daarover uitgelokt. Nu is in Engeland ook de aandacht der regeering op den onvoldoenden staat dier wetten gevestigd en scbjjnt men er aan te gaan denken, daarin de gewonschte verandering te brengen. Van den strjjd op het kerkcljjk gebied vernam men in den laatsten tjjd minder, maar 't is misschien ook daar de kalmte die wel eens de voorbode is van deu naderenden storm. Niet onbelangrjjk is het bericht dat de Landdag in PriilMsieii de wet aangenomen heeft, waarbjj de bezoldiging van katholieke gcesteljjken en bisschoppen wordt ingetrokken. Daarmede is een belangrjjke stap gedaan, terwjjl het nuttelooze van den tegenstand der ultramontanen ontegenzeggelijk dienen zal om de kracht van deze party te verzwakken. Er is daarbjj ook eene zeer belangrjjke bepaling aangenomen, die nameljjk, dat bjj de ópper-presidenten der provinciën in boogor beroep kan worden gekomon tegen de disciplinaire straffen door de kerkeljjke overheid toegepast op geestelijken aan wie, nadat zo zich aan den staat onderworpen hebben, de toelage weder wordt uitge keerd. De rechtbanken gaan ook voort strenge von nissen te vellen in zaken met de kerkeljjke quaestien in verband. Zoo is de redacteur van het dagblad, dat de Encycliek van den Paus mededeelde, onmiddeljjk, nadat hjj tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld was, der waarts overgevoerd. Niet onaardig is de slag geweest door een ultramootaanscb afgevaardigde in den Landdag geslagen. Hjj heeft namelijk de Encycliek in de zitting voorgelezen en daardooT gelegenheid gegeven, dat deze in haar geheel, als behoorende tot het kamerdebat, door de officieele dagbladen althans moet worden gemeldzonder dat daaraan voor de redactiën nadeelige gevolgen verbonden zijn. Nu het te laat is, zint men op middelen om dergeljjke kunst grepen voor bet v€rvolg te voorkomen. Naar men zegt, heeft de Duitsche gezant te Rome bjj de Italiaansche regeeriog pogingen gedaan tot maatregelen, teneinde te voorkomen dat voortaan de Pauseljjke regeering zich menge in de huishoudelijke aangelegenheden en instellingen der bizondere staten. In de Wetgevende Kamer van Denemarken is het ook nog alles behalve rustig. De oppositie doet zich daar krachtig gelden en eisebt twee zakendie ook in het land wel zeer verschillend zullen beoordeeld worden nameljjk de invoering van eene inkomsten belasting en die van algemeene dienstplicht. Voorts hebben duizende kiezers zich tot de Regeering gewend ten einde deze te dringen dat zjj overga tot krachtige maatregelen omtrent het defensiewezen. Uit Sïpniije vernemen wij in den laatsten tjjd niet veel gewichtigs. De partijen staan er op den duur tegenover elkander, maar zonder dat van eene of andere zjjde een stap tot toenadering gedaan wordt. Cabrera heeft een manifest aan de Carlisten gericht, waarvan bjj zich veel belooft voor den toekomstigen vrede maar tot hiertoo is er niets van gebleken en het Iaat zich ook niet denkendat een strjjduit heerschzucht ondernomen en door dweepzucht gevoed, immers voor goed eindigen zalzoo lang de harts tochten onvoldaan bljjven. En van bet Spaansche volk is niet veel te wachten. Het heeft getoonddat het zich cemakljjk beheerschen laat, zij bet soms door gansch tegenstrijdige machten en Don Carlos zal ook wel de wapenen niet nederleggenalvorens zjj die de wapenen dragen tot andere en betere iozichten komen en hem verlaten. Z\vit**4»rluii<l bljjft ook den strjjd op het ker- koljjk gebied met kracht volhouden. De standenraad heeft met groote meerderheid van stemmen de bezwaren, door een der afgezette bisschoppen ingediend, afgewezen. HumIuihI's Regeering heeft mede het postver drag, onlangs te Bern gesloten, onderteekend. Bjj gebrek aan gewichtige bizonderheden van alge meen en politiek belang houdt men zich natuurljjk met het meer locale en bizondere bezig. Een paar staaltjes daarvan deelen wjj mede uit hetgeen nu onlangs uit AmoriLti geschreven we'd. Het eerste is, dat de vertegenwoordigd j vanNoord- Carolina op voorstel van een der leden besloten heeft, een afgevaardigde uit te bannen omdat deze in eene brochure verklaard hadniet in eenen persoonlijken öod te gelooven. Zjj schjjnen ook daar dus de gods dienstige eu burgerljjke quaestien met elkander te* verwarren. Een ander bericht meldt dat dezer dagen te New- York overleden is zekere miss Harriet Huistde eerste vrouweljjke artsdie in Amerika werkzaam waszjj was eene zeer sterke voorstandster van de rechten der vrouw en weigerde bjjv. standvastig belasting te be talen zoolang haar en haar geslacht geen stemrecht werd toegekend. Dat echter die misschien eenzjjdige richting haar niet onvatbaar maakte voor edele aau- doeuingbljjkt daaruit dat zjj bjj testament aan hare arme schuldenaren al het gelddat deze haar nog moesten betalen, kwjjt gescholden heeft. Nieuwstijdingen. Hwterifta. Do heer Elie Charlier heeft te New-York een gebouw gesticht dat van de 58ste tot do 59ste straat looptnabjj the Sixth Avenueom dat voor zjjne school in te rigten. Het kostmet inbegrip van den grond 400,000 dollars. Negentien jaren geleden kwam dio heer uit Frankrjjk herwaart» over met een kapitaal van 80 dollars. Hjj begon met het geven van privaat-onderwjjs en bragt het eindeljjk zoo ver, dat hjj eene school kon oprigten. Het is hem zoo goed gegaandat hjj thans behoefte heeft aan eene mrigting op zoo groote schaal. Zóó is hot nog eens do moeite waard schoolmeester" te zjjn! Als het berigt niet vertrouwbaar was, zouden we haast zeggen 't grenst aan 't ongeloofeljjke. -ft.ptinjc. De Madridsche correspondent van de Daily Nevis meldt, dat het berigt van Carbera's toetreding tot de voorstanders van koning Alphooso's gouvernement, in de hoofdstad groote geestdrift heeft gewekt. Men verwacht, dat zjjn voorbeeld weldra zal gevolgd worden door verschillende voorname Carlisten. In het hoofd kwartier van Don Carlos wekt de stap van generaal Cabrera duarentegen groote verontwaardiging. Men - wil dat het leger on het volk den eed vua getrouwheid aan hun aanvoerder hebben hernieuwd. Vanwege het gouvernement is openbaar gemaakt, dat do regcering volkomen vreemd is aan het openbaar maken van stukken, die betrekking hebben op do met generaal Cabrera getroffen schikking. Slcïi criant. Apeldoorn, 21 Maart. Zoowel htor als in de omstreken heeft zekere vischboerJan Bot in do wan deling genaamd eene algemeene bekendheid en die bekendheid is er te piqunntor op geworden sedert een bezoek dat hjj den Koning op zjjn buitenverbljjf »hetLoo" gebrngt heeft. Ziobier water ig voorgevallen: Evenals to Arasterdam is ook eeuigen tjjd geleden alhier de lokale bepaling door het gemeentebestuur uitgevaardigd dat voortaan geen bonden als trekhon den mogen gebezigd worden. Een der slagtoffer» van den maatregel was Jan Bot. Jaar in jaar uit had hjj met een hond voor zjjn wagentje zjjne visch aan den man gebragten 't laat zich begrjjpen dat het den man wol hard moest vallen als hjj halfvcrwegc de plaats zjjner inwoning en Apeldoorn zjjn hond moest uitspanuen, om zelf zyn last voort te trokken. Op zekeren dag door den portier van het Loo onder handen genomen dat hjj zoo slecht voor visch zorgde oordeelde Jan hot lang genoeg, en vroeg of er geen mogeljjkheid zou bestaan om den Koning te Rpreken. De portier deelde dien wensch aan een der adjudanten des Konings mede en deze vertelde op zjjn beurt den Vorst wat er gaande was. Met zjjne gewone goed hartigheid gaf Willem III ten antwoord Welnu, laat den man maar binnenkomen." Eerbiedigdoch onge- i dwongenstapte Jan Bot eenige oogenblikkcn later in de zaal en bepleitte zjjne. zaak ongeveer aldus »Dog Sire! Ik heb hier altjjd goejje visch gebragt, j maar zoo je niet maken kuntSiredat ik tniju hond weer voor mjjn wagen mag spannendan kan ik je niks meer brengen. Ze zingen wel in den Haag •daar kan de Koning niks aan doenmaar ik denk dat je met een goed woordje hier wel wat an doen kuntSire." •Hoor eens man" gaf de Koning glimlagchend ten antwoord »ik zal maken dat jjj er voortaan je hond weer gerust voor kunt spannen Met een 'dank je sirenou zal ik zorgen dat je gaauw een lekkeren schelvisch hebt," ging Jan vrjj wat ligter van hart dan bij gekomen was weder heen. Welke stappen Z. M, bjj het gemeentebestuur beeft aangewend weten wjj nietdoch zooveel is zeker dat de bepaling sedert dien tjjd schjjnt ingetrokken te zjjn; ten minste allerwege ziet men weer trekhonden. ®«s Grtfaveiilmjare22 Maart. Heden morgen is het ljjk van den heer Zaalberggewezen theologisch student aan de Leidsche Hoogeschoolgevonden in het Kanaal nabij de Koninginnebrug. Op Donderdag a. s. te 10 uren zal de begrafenis uit de ouderljjke woning alhier plaats hebben. J&otterclatri 22 Maart. Om te geraken tot eene oplossing der vraag »Hoe tegemoet te komen aan de thans zo O uiterst groote moeiljjkheid om goede dienstboden te krijgen," is thans bjj het alhier geves tigde Departement der Maatschappjj tot Nut van 't Algemeen een voorstel aanhangig gemaakt tot op- rigting onder eigen beheer van een huur- en verhuur kantoor voor vrouwelijke dienstboden. Het bestuur heeft ten dool1.° goede dienstboden te bezorgen en 2.° hunne zedeljjko en stoffelijke belan gen te behartigen. Er worden twee registers aangelegd. In één daarvan worden kosteloos de namen der dienst boden ingeschreven, die een dienst verlangen, met aanteekening van de getuigenis uit den laatsten dienst bjj gesloten brieven gegeven. Het tweede register dient ter inschrjjving der »heeren en vrouwen", die eene dienstbode verlangen. Vcrpligtingcn der meesters. Wie eene dienstbode ver langt wint alleen bjj de commissie van bestuur infor mation in. De dienstbodedie een dienst aanvaardt teekent een bewijsdat door den huurder bjj de com missie wordt ingeleverd. De huur wordt gesloten voor een half jaaren mag van weerszjjden slechts 6 weken te voren worden opgezegdmet kennisgeving aan het bestuurevenals van verlating en wegzending binnen- tjjdsde laatste met opgave van redenen. De dienst bode moet gelegenheid hebben om ter kerke te gaan en godscljenst-onderwjjs te ontvangenzjj heeft regt op een uitgaansdag om de 14 dagendes Zondags van 1 tot 9'/j uur en desverkiezende op een avond in de week van 7 tot 91/, uur. Wanneer het buis eenigen tjjd onbewoond is gelaten, wordt een kostgeld van minstens ƒ2.50 's weeks toegelegd. Wie driemaal in één jaar zonder geldige redenen van dienstbode veran dert wordt niet meer door het kantoor geholpen. VerpUgtingen der dienstboden. Geene dienstboden worden kosteloos ingeschreven, dan zjj die kunnen lezen schrjjren en rekenea leden van een ziekenfonds en op 25jarigen ouderdom lidmaten zjjn. Bij hoogst ongunstige informatien kan bet bestuur de inachrjj ving weigeren. De dienstboden moeten zich onderwerpen aan het reglement en zjjn verpligt tot trouweneer- lijken en vljjtigen dienst, tot fatsoenljjk en zedeljjk gedrag en tot bet dragen van eenvoudige kleeding. Zij weren, zooveel mogeljjk, allen aanloop af aan de woning waar zjj dieneu. AU zjj een aangenomen dienst niet aanvaardenkunnen zjj in het eerste half jaar van het kantoor geen plaats krjjgenzjj die driemaal in één jaar om geldige redenen zijn weggezonden of die willekeurig tusschentjjds den dienst verlatenwor den volstrekt niet meer geholpen. Beloonim/en. Voor 5 jaar trouwen en eerlijken dienst in hetzelfde gezinwordt een getuigschrift verleend met vergoeding der contributie in het ziekenfonds. Na 10 jaar en dan telkens na 5 jaar meer wordt een som van ƒ25 in de Spaarbank gezet. Bjj onvermogen, ouderdom of gebreken om te dienen wordt aan haar die minstens 25 jaar in denzelfden dienst is geweest in de afdeelingsvergadering van het A'ut een getuig schrift uitgereikt met eene belooning van ƒ100. Het voorstel zal weldra door het departement in behandeling worden genomen. Goe#, 23 Maart. Door de ongesteldheid van den Voorzitter van onzen Gemeenteraad kan het reglement op het bouwen nog niet afgewerkt worden. Dat reglement komt niet voorspoedig tot stand en mis schien gelukkig voor hendie inmiddels nog bouwen willen. Er zjjn toch eenige bepalingen in opgenomen dio vrjj belemmerend zynwanneer ze met eenigo gestrengheid worden toegepast. Zoo bv. is er bepaald noe groot do inhoudsmaat zjjn moet van vertrekken en daarbjj dat de slaapvertrekken eenige meters grooter moeten zjjn dan anderen. Hierbjj o itetaat de vraag of menna het bouwen van een huisniet meer vrjj wezen zal om van slaapkamer te veranderen wanneer ziekeljjke omstandigheden soms naar een kleiner vertrek doen verhuizen; er zal dan ook eene afzonderlijke conditie daarvoor dienen vastgesteld te worden opdat de goede burgerjj zich niet verstoutte te gaan slapen in een ander vertrekdon dat wegens de aangegeven maat voor slaapvertrek is gebouwd. Men meent ook dat nu wel eene nadere bepaling gemaakt worden moest voor hoeveel «lapenden het vertrek dienen mag, dat aan de eischen van het reglement beantwoord. Indien toch de maatregel uit een oogpunt ran ge zondheid genomen iadan kan zonder deze nadere bepaling het gehocle doel gemist worden als er eene groote menigte van het slaapvertrek gebruik maakt. MMrtolburar* 20 Maart. Door de heeren Tide- man cn Smit, van den Kinderdyk, werd hedenmiddag met bet gemeentebestuur van Ylmsingcn een onderhoud gevoerd over den afstand van den Peperdjjk enz. aldaar, welke noodig is bjj de eventueele overneming der voor malige rjjkswerf. Het gemeentebestuur heeft dien afstand goedgokourd, waardoor do onderhandelingen zyn afge- loopen eu de exploitatie der werf door deu heer Smit zoo goed als verzekerd is. Naar wjj vernemen heeft de heer Krupp, de bekende Duitscho staalfabrikant, te Vlissingen een buis doen burenwaar door een zaakgelastigde van hem een kantoor zal worden xngerigtten einde het toezigt te houden op den invoer van jjzererfcs, bestemd vooren den uitvoer van spoorstaven cn ander fa brikaat afkomstig uit do groote werkplaats van den heer Krupp te Essen. De bjj arrest van het provinciaal geregthof in Zeeland van 19 dezer ter zake van rebellie veroordeelden L. M. GeentenW. Moeliker, T. Botter en I). van Bloois hebben beroep in cassatie tegen dat arrest aan- geteekend. Zi«Til<«en24 Maart. Z M. beeft op verzoek eervol ontslag verleend als notaris alhier, aan Mr. C. van drr Lek de Cltrcgon benoemd tot notarissen in dit arrondissementstandplaats ZierikzeeMr. C. van der Lek de lercq cand. notaris stand plaats Rcne8soMr. J. A. Bolle, cand. notaris en griffier bjj bet Kantongeregt alhier. Zaturdag jl. bielden de onderwjjzers van het tweede schooldistrict in Zeeland hunne driemaande- ljjksche vergadering onder voorzitterschap van den schoolopziener, Mr. Schneiders van Greijjfenswerth. De vergadering werdbehalve door een vrjj groot getal onderwjjzers, bjjgewoond door den oud-schoolopziener Dr. Andrea cn drie leeraren der H. B. Scbool alhier. Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken, werd ter sprake gebragt de uitnoodiging, onlaDgs door den prov. Inspecteur van 't lager onderwjjs gedaan, om bouwstoffen te verzamelen voor eene statistiek van het schoolverzuim door veldarbeid. Het gevoelen der ver gadering was dat de eenige oorzaak van het school verzuim ten platten lande juist gelegen is in den veldarbeid, waarom besloten werd ljjsten op te maken en bjj te bouden van dat verzuim in iedere school. Men kwam overeen den leeftjjd van 12 jaren als grens voor 't verzuim aan te nemen en verder ook als school verzuim door veldarbeid te rekenen bet verzuim door 't zoogenaamde rapen, dat door het koewachten en dat door het oppassen van kleinere kindoren gedurende de afwezigheid der ouders die op het veld werken. Door den heer AI. de Bil, hulponderwijzer te Nieu- werkerk, werd vervolgens een belangrjjk opstel voor gedragen over de stroomingen in den Oceaan, naar aanleiding vooral der nieuwste theoriën van Baron Schilling en Mühry. Aan aen beer ADoogewelke na 40jarige dienst zyn ontslag als hoofdonderwijzer te Sirjansland beeft aangovraagd, werd liet cere-lidmaatschap der vereeni- ging toegekend welke onderscheiding hem ook voor eenige dageo van wege de afdeeling Duivelend was te beurt gevallen. Maandag- en Dingsdagavond heeft alhier 't examen plaats gehad van de leerlingen der burgeravondschool. Van do 26 leerlingen der late klasse werden 15 tot de 2e bevorderd, terwjjl van de 16 jongelieden der 2e klasse een negental eervol en met getuigschrift werd ontslagen. Ook aan de leerlingen 'der burger avondschool die verleden jaar eervol ontslag badden verkregenwerd zoodanig getuigschrift uitgereikt. Het jjkkantoor te Zierikzee is vereenigd met dat te Middelburg. Kerknieuws. Beroepen te Amsterdam, Ds. J. P. Nonhebeipred. te Middelburg. In den namiddag van Zondag 21 Maart jl. nam Ds. 7'. J. van Goent, beroepen naar Ernst, een harteljjk afscheid van de Herv. gem. te Serooskerke, met eene ernstige toespraak naar aanleiding van I Zacb. 8 19ó. Eene overgroote schare vulde het kleine kerkgebouw en zong, bjj het einde, den schei- denden leeraar de zegenbede toe, vervat in Gez. 96. Gemeii4f«Ie berlgteu. Eene kasteleins-dochter te Owordt aan geraden, zooveel onwaarheden niet rond te venten van meisjes en jongens waar niets van te zeggen valt, daar dit voor de herberg geen voordeel kan zijn. Te Oude Touge moesten eene nachtwakers-dochter en eene winkeliers-dochter, wanneer zjj gaan winterneven te Stad aan 'tHaringvliet, zich zoo gek niet aanstellen tegen de jongenswant zjj zullen toch aan hen niet verpast rakeu. Een boeren-knecht onder Bath wordt aangeraden, als hjj des Zondags zjjn vrienden gaat be zoeken, wat fatsoenlyker naar huis te gaan, eu aan den djjk zulke grappen niet te maken met eene dijk werkers-dochter. »Wel! wel!" zegt Lena te Scher. •wat ben ik bedroefd dat ik mjjn ouden vrjjer niet in de fuik kan krjjgenik meende met hem te trouwen maar dat i9 mislukt." Een boeren-knecht onder St. moest, als bjj des Zondags te Scherpeniase komtzoo kroeg uiten kroeg in niet loopen want by zal er toch niet vinden wat hjj zoekt. »Nu ben ik eens regt in mjjn schik," zegt Arie te Biggekerke, »dat ik burgemeester geworden ben van een club. Nu worde ik een man van staat, Dat zal ik laten bljjken Ik zit nu in den grooten raad Waar men van staat te kjjken. Dat ik een man ben van verstand, Zal ieder wel beweren. En die niet is van onzen kant Zal ik de wetten leeren. Een molenaar te Biezelinge moest zjjne jongens wat in toom houden, dat zjj zooveel snaps niet hebben van ieder fatsoeoljjk menscbwant anders zal hjj het in zjjne nering gevoelen. Het staan praten van een jong heertje met een aardig meisje te B. neemt nog al druk toe en vooral des avonds laat. Maar meidgebruikt toch uw verstand En ziet toch wien gjj hebt bjj d1 hand Want het is maar om te doen Uw eet te krenken en fatsoen. Ingezoudeu stultken. Haagsche Brieven. 21 Maart '75. Hoewel ik U thans niet veel nieuws kan mededee- len vind ik aanleiding dezen brief te zenden in het feitdnt de Tweede Kamer op re$es is gescheiden. De Kamer was op 10 Februarjj bjjeengekomen en is 19 Maart uiteengegaan. In de afdeeliogen zyn verschillende wetsontwerpen onderzochtzooals het Hooger Onderwjjsden aanleg van spoorwegen naar aanleiding van het ontwerp Kappryne c. s., de kiestabel, de regterljjke organisatie, de regeling der Kon. Militaire Academie enz. De rap porteurs gaan ook sedert het reqee voort met het opmaken der verslagenwelke langzamerhand gereed komen,'; de Regering moet dezelve dan beantwoorden en tegen half April komt de Tweede Kamer weder bjjeenom die ontwerpen te behandelen. Ik verwacht dat het eerst de kiestabel en daarna het voorstel Kappeijne c. s. aan de orde zullen komen. In de openbare zittingen der Kamer zjjn behandeld: den aanleg van spoorwegen op Javade militaire pensioenen bjj de zeemagt, de regeling van deD dienst en het gebruik van spoorwegende Amsterdamsche Kanaalmaatschappijde inkoop en amortisatie van 10 millioen Nat. Schuld, de vestingwet, enz. De Kamer heeft verworpen een voorstel tot vast stelling eener provinciale belasting in Noordbraband en volgens art. 108 der Grondwetis dit voorstel daarop teruggezonden aan den Koning met den vol genden geleidenden brief: »De Tweede Kamer der Staten-Generaal betuigt den Koning haren dank voor zjjnen jjver in het bevorderen van 's Rjjks belangen •en verzoekt htm eerbiedig het gedane voorstel in nadere overweging te nemen." De Prov. Staten van Noordbraband hadden een paar jaar geleden van het Ryk tegen eene vaste uitkeering afgekocht de Rjjkstollen. Om de gelden daarvoor be- noodigd te vinden, hadden zjj eene belasting ingevoerd op paarden en andere trekdieren, welke belasting door de Staten-Generaal was goedgekeurd. TbanB wilden de Prov. Staten ook de tollen van waterschappen en gemeenten afschaffen tegen het geven eener subsidie en hadden daartoe de belasting op de paarden ver hoogd. Daar deze verhooging zeer ongeljjk drukken en vooral bezwarend voor de kleistreken zou zyn, hebben de Staten-Generaal dit ontwerp afgestemd. In mjjn vorigen brief schreef ik reeds dat de vestingwet ongunstig was ontvangen. Het is welligt niet overbodig te herinnerendat in het vorige jaar eene wet. werd vastgesteldwaarbjj bepaald werd welke liniën en vestingen in orde gemaakt en welke afgebroken moesten worden. Bjj deze wet was mede bepaald, dat jaarljjks een wetsvoorstel tot uitvoering dezer wet moest worden aangeboden en het geheel in acht jaren voltooid zjjn. Toen nu in het najaar deze eerste vestingwet werd aangeboden, bleek, dat het herstel der vestingen, in plaats van 80 millioen, zooals was opgegeven, 50 60 millioen zou kosten. Daaren boven ging de Minister zeer stelselloos te werk: hier een brok en daar een stuk, alles zonder een bepaald plan. Toen nu op 18 Dec. 11. de wet by de Tweede Kamer in discussie kwam, vond dezelve veel tegenstand en besloot men op voorstel van den heer Fransten van de Putte de discussie te verdagen tot na het reces, teneinde den Minister de gelegenheid te geven het wetsontwerp nader toe te lichten. Van dit uitstel maakte de Minister Weitzel een zonderling gebruik hjj gaf in Februarjj een zoogenaamde nieuwe vesting wet, die bjjna geheel met de vorige overeenkwam, behalve dat voor al de gewichtige posten geen gelden waren uitgetrokken en dezelve slechts voor memorie stonden. Daartegen was een felle strjjd in de Kamer; men zou zoodoende iets goedkeuren zonder vaste plannen. De Minister weigerde evenwel die memorie- posten weg te nemen. Op 18 Maart begon de discussie en daarbjj werd de Minister Weitzel zoo heftig aange vallen, dat hjj den volgenden dag zelf de memorie- posten introk. Daarenboven bleek ojj de discussie zoo zeer dat die Minister ongeschikt is voor zjjne taak, dat zelfs zjjne vrienden hem aanraadden zjjn ontslag te vragen. De Minister gaf vrjj duideljjk te kennen, dat hij dit zoude doen en daarop werd de vestingwet aangenomen met 53 tegen 17 stemmen, Reeds den 18 Dec. 11. werd de Minister Weitzel J feiteljjk veroordeeld om bij zyne terugkomst op 19 j Maart to sterven. Hjj kwam, zjjn vestingwet, werd aangenomen en als Albrecht Beiting werd aan hem j het doodvonnis voltrokken. x.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1