BUCKSKINS EN LAKENS, Heeren Kleedingstukken. KERKBOEKEN FANTAS1ËN. MODES en J. ONTVANGEN berigt den ontvangst der nieuwste M0DEST0FFEN POSTSTBÜT C 10Ü NAAIMACHINES. P0ST8TRAAT C 103. SAALGEIIST M POMMHItSCIIt BAVKII, Tgbntbn. Ondertrouwd ST. Maartensdijk, 20 Maart 1875. THOMAS BIL eu SARA HAQE. Eenige en algemeene kennisgeving. Getrouwd M. BOOGERD Dz., van 'i Heer Arendikerke en M. J. MOL Ad., die, ook namens hunne wederzjjdsche betrekkingen, hunnen liarteiyiceu dunk toebrengen voor de vele bewjjzen van belangstelling bij hun huweljjk ondervonden. Nieüwebkehk, 19 Maart 1875. G etrouwd kehkwerve, 1 9 Maart 18 7 5. G. van den HOEK Jz. Bevallen van een Meisje, LEIGJE van der STEEN, geliefde echtgenoot van Pernis, JOH. SCHREÜRS. 20 Maart 1875. uïwu overleed myne geliefde Echtgenoot PIETER LABAN GELUK Az., in den ouderdom van 43 jaar, 4 maanden en 12 dagen mij nalatende vier kinderen te jong om hun verlies te beseffen. 's Heek Ahendskerke, A. GELUK, 19 Maart 1875. Kabelse. Heden overleedtot diepe droefheid van mjj en de ruinen, mün innig geliefde jongste zoon WILLEM CHRISTIAAN, m den leeftijd van ruim 13 jaren. Middelburg, W. C. BORSIUS. 20 Maart 1875. Heden mogt het den Heer over leven en dood behagenom van myne znde weg te nemenmijne geliefde echtgenoote JOHANNA DONLEBEN, in aen ouderdom van 86 jaren en 1 maand diep betreurd door my, myne kinderen en behuwd-kinderen. De Heere sterke mij in deze zoo zware beproeving. St. Phiuïsland, J. de RUIJTER. 20 Maart 1 8 7 5. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot innige droefheid van my en myne overige kinderenna een langdurig ljjden mijne geliefde dochter LAURINA MARIAin den ouderdom van 33 jaren. Ziebikzbk, Wed. VIERGEVER, 21 Maart 1875. Meijer. Algemeene kennisgeving. Voor de vele bewjjzen van deelneming, onder vonden by het overljjden van ons zoontje betuigen wjj aan allen onzen hartolljken danlc. Zierikzee, A. M. E. van DISHOECK. 22 Maart 1875. J. W. van DISHOECK, Wiltenbüro. Voor de vele en hartelijke bewyzen van deel neming in het overlijden van onze geliefde echtgenoote, moeder en behuwd-moeder MAATJE de RIJKEzjj welmeeuendou dunk betuigd door A. DOOGE. T. DOOGE. S. DOOGE. W. C. DOOGE—van de Velde. Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by het overljjden hanner goliefde zuster, betuigen ondergeteekenden hunnen wclmeeneu- den dunk. O. E. CHIVAT. H. CHIVAT, van de Polder. De gezamentlnke knechts en arbeiders van den Heer A. J. CAPPELLE, betuigen hunnen dunk voor het gulle onthaal, hun by gelegenheid van het huwelyk zjjner dochter aangeboden. Ondergeteekende geeft aan IMAN BAK- KER, henggtboer van de Commissie, volmacht tot het Ju outvuugat nemen van het verschuldigde dele- en veulengeld. A. MOOLENBURGH. TIEND BURGH. Tot den ontvangnt der afkoopsommen van de tienvlblokken van Burgh zal zitting gehouden worden te Burgh op Woensdag S4 Maart a. s. van 10—12 uur des voormiddags in de regtkamer en Donderdag Ü5 Maart a. s. ten huize van Mr. J. A. BOLLE te Zierikzee. Uiterlyk op J3'7' Maart a. a. moeten de afkoopsommen by Mr. J. A. BOLLE of den onderge teekende (gestort zyn, zal de tiendafkoop nog dit jaar kunnen plaats hebben, en de tiendpligtigen van de heffing op den oogst 1875 ontslagen zyn. Namens de Commissie, W. BOOT Wz. TIEND HAAMSTEDE. Tot den ontvangst der afkoopsommen van de tiondblokkou van Haamstede zal zitting gehouden worden te Haamslede op Woensdag 04 Maart a. s. van 1012 uur des voormiddags in de regtkarneï en Donderdag den 25 Maart a. s. ten kantore van Mr. J. MOOLENBURGH en van Mr. J. A. BOLLE te Zierikzee. Uiterlijk op 27 Maart a. s. moeten de afkoopsommen by genoemde heeren of by den onder geteekende gestort zyn, zal de tiendafkoop nog dit jaar kunnen plaats hebben en de tiendpligtigen van de heffing op den oogst 1875 ontslagen zyn. Namens de Commissie, C. M. BOLLE. 16 0 O disponibel ft 3 °/o al® e©**st© hypotheek op vaste goederen. Te bevragen onder letter L. by de Uitgevers dezes. Publieke Verkooping THOLEN. MDe Notaris J. C. BENTEIJNresiderende te Tholen is voornemensten verzoeke van de erfgenamen van den Heer C. A. van RHEE, op Woensdag 24 Maart a. s. des avonds ten zeven urein het te veilen eerste perceelpubliek te verkoopen 1°. Het van ouds bekende LOGEMENT en KOFFIJHUI8, genaamd »Het Hop van Holland", met Erf* en Stalling, te Tholen, kadastraal bekend Sectie F, nummer 688. Ingezet, met inbegrip van het by den Koop volgende -vollo<lig Meubilair der beide groote zalen op de geringe som van 8000. 2°. Eon KOETSHUIS aan den bebouwden dam aldaarkadastraal bekend Sectie F, no. 133. Ingezet op de som van 05O. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Donderdag &3 Maart 1875 's middags 12 ureaan de Balie te Zierikzee EENE AANZIENLIJKE PARTIJ nieuwe Planken en Palen, zeer geschikt voor dammen en mestputten, voorts: droge Mutsaards en Blokkeelhout. Woensdag 31 Maart 1875, '8 morgens 10 urevoor S. BERVOETS aan het Moriaanshoo/d DE AFBRAAK eener BOEREN SCHUUR, bestaande in PLANKENBALKENSTIJLENRIB BEN B1NDTEN PLATEN STEENEN enz. De Notaris J. van der BENT, zal op Donderdag don 1 April 1875, .."morgens 11 urenaan de Oude Haven te Zierikzee, publiek verkoopen Eau aanzienlijke party S P A R H O U T, bestaande inBALKENGORDINGENSPARREN DRAADPALEN enz.van 20 tot 40 vt. lengte. Do Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op Woeusdug T April e. k.des voormiddags om 10 ureop het Hoefjebewoond door de Weduwe CORNELIS VER BOOM, aan den Hoofdweg onder Kerkwerve, ten ver zoeke der Erven C. VERBOOMpubliek verkoopen 1 Paard, 6 Melkkoeijen, 1 tweejarige VAARS, 4 anderhalfjarige VAARZEN, 1 jarige VAARS2 STIERKALVEREN1 VAARS- KALF 1 HOND met HOK en KETTINGeenige HOENDERS, een DRIELINGWAGEN op ijzeren assen, 1 MESTPUT, KLOETSCHUITBOUW- ©n MELKGEREDDsClIAPPEN en het geen verder zal worden geveild. VOORTS TENZELFDEN VERZOEKE, op nader te bepalen plaats en dag in de maand Mei e. k. publiek verpachten: Circa 4 Hectares Weiland, gelegen in Kerkwerve en Duivendtjke. Aanwijzing dier perceelon wordt gedaan door W. VERBOOM, Cz. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal op Woent>.<l«(f <leu SI April e. k.des voormiddags om 10 ure precies, ton verzoeke van JAN LIEVENSE en op de hofstede door hem bewoond, onder Nieuwerkerkpubliek verkoopen Ueue aunzieiiiyiie party BEESTIALEN, LA NDB O UW- WERKTUIGEN en andere ROISHENDEGOEDEKRN. Breeder by biljetten te omschryven. Uit «Ie hand to koop EENE VAN OUDS WINSTGEVENDE HOEFSMEDERIJ in Zuid-Beveland. Adres onder letter P, aan bet Bureau van dit blad. Te koop een beste gedresseerde SSohaap- hon(l, getrouw on mak, züpde cene tecf, oud ruim 5 jaaradres G. FERNAAIJS "^schaapherder onder Noord gouwe. HÊEREN-ARTIKE LEX. ONTVANGEN EENE RUIME SORTEERING iall© p r z Boorden, HalfhemdenDassen, etc. JOH. OCHTMAN. NIEUWE STOFFEN voor J. <lc GRAAF. Kleermaker. IN RUIME SORTERING VOORHANDEN by den Boekhandelaar A. O. <1© MOOX.J. Vischwaren en Fruiten. OntvangenNieuwe zoete SINA'S APPELEN ƒ7 per kist, ƒ3,50 per 100 stuks, HAZELNOTEN 20 Cts. de 5 ons, OCKERNOTEN ƒ2,40 per 1000, groot soort. Vischwaren. Nieuwe vette SCHARRENDROOGEVISCHZOÜ- TEVISCH en STOKVISCH, PEKELHARING, ANSJO- VTSCH ƒ1,80 per pot, alsmede REUZEL en dik SPEK, alles tot zeer civiele pr^jzea, by 13. v. «1. VALK Hz., Verrenieuwstraat, bjj de pomp. §1111 PSTVii» NIEUWE MODELLEN de GR A A F. een© party Nieuwe Bruine- Blokjes- en Biezematten. by JT. MEKLIESchouwsche Botermarkt. MEDE VOORHANDEN Beste Tarwebloem h 10 cent de 5 ons. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE verzekert tegen zeer billyke en vaste preinien WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Informatiën te bekomen bij O. Q. MULOCK HOUWER Hoofd-Agent voor SCHOVWÜN en WIVELAND. NIEUWE DESSINS BEHANGSELPAPIEREN, Randen, Moirée-, Marmer- en Eikenhout Papieren, ZIJN IN RUIME KEUZE ONTVANGEN BIJ Wed. A. GUDDE, Schuithaven, Zierikzee. STALEN WONDEN OVJ5BAL TEK I1HZIGTIGING GEZONDEN. M A 14 OII ANI), TAILLEUR, Korte Groenendaal, Zierikzee, Voorhanden in diverse fraaije soorten zoo Hand- als Trapmachines. Bovenstaande MACHINES worden door mij geheel kompleet geleverd, voortien van diverse apparaten voor fijne werkzaamheden en gebruiksaanwijzing, waarin opgave wat bij iedere Machine behoort le zijn, met 3 jaren guarantie, gratis on- derrigt en gemakkelijke betaling met een kleine prijsverhooging. Grondig onderrigt 7.00 op Machines als op alle apparaten wordt verzekerd en wordt gegeven aan Dames door II aan fabriekanten en werkbazen door Mej. J. C. de GRAAF. ZAAIGERST en HAVER. VOORHANDEN EEN PARTIJTJE beiden van uitmuntende kwaliteit. M. BOLLE Lz. J. de GRAAF Cz. JE Zuivere ZOMERTARWE, Maartsche GERST, groote en kleine ERWTEN, PAARDENBOONENHAVER, puik rood KLAVERZAAD, LUCERN-, MANGEL- WORTEL- en SULKERPEEN-ZAAD, MOSTERD- en KARWEI-ZAAD, by J. EIS ZLIN, Verrenieuwstraat Zierikzee. WEDER ONTVANGEN EEN KEURIGE LADING Ijjue e*» oi-«linuir© Belgische Matten Stoelen, in onderscheidene MODELLEN en PRIJZEN. Is ook met het voorjaar ruim voorzien van 011- derscheidene MEUBELEN enz. O. van SCHAIK. Dam en Nobelstraat. Stoom verwer ij, Drukkerij en Nieuw wasscherij van N. H. SPIER, voor HEEREN- on DAMES-KLEEDINGSTÜKKEN LEDIKANT- en MEUBELGORDIJNEN. Bovengenoemde is Donderdag en Vrydag to o>.tl>I©«l©n Hótel de Wjsrbd. Men kan ook do goederen bezorgen by Mei. Wed. POLAK. Kaarten van Zuid-Beveland y door J. F. W. CONHAD, HOOFD-INGENIEÜR 's R. W. vroeger f 5, zyn tbans f* 2.50 te bekomen by den Boekhandelaar A. A. W. BOLLAND te Ooes. Nog slechts enkele Ex. zyn disponibel. Plaatsing van Advertenliën IN BINNEN- EN BÜITENLANDSCHE DAG-en WEEKBLADEN. A. C. HE MOOI J Boekhandelaar. De ondergeteekende maakt bekenddat zjjne VERLOTING 8 Maart 1875, per nummers geteokendheeft plaats gehad onder toezigt. van een bevoegd beambte te Dreischor en de PRIJZEN zyn gevallen opno. 102 een fraajje Klok no. 92 Sigarenkoker, no. 126 Sigarenpyp met étui, no. 125 dito, no. 66 een Pjjp, no. 121 Sigarenkoker, no. 117 een Pypno. 113 twee Bekers, no. 56 zes Lepeltjesno. 45 zes ditono. 10 ditono. 53 een Naaikistno. 4 een Horlogiekettingno. -12 dito no. 33 dito, no. 37 dito, no. 17 dito, no. 149 dito, no. 150 dito en no. 39 zes Lepeltjes. Wederom zjjn by hem Loten verkrygbaar a 35 Cts. per Lot naar 31 FRAAIJE PRIJZEN, welke deze week zullen verloot worden. Bij hem zjjn t© koop s fraaye H ARMONICA'S hjj neemt ook oude in ruiling en beveelt zich aan tot reparatie van dezelve. ZlïRIK/BE. J. WIERIKX, Schouwsche Botermarkt. Littërarische Voordrachten van don Heer A, W. STELLWAGEN. TWEEDE VOORDRACHT Woensdag 24 Maart e. k., des avonds ten 8 ore, in het gebouw van de Hoogere Burgerschool alhier. N.13. Zjj, die niet in de gelegenheid geweest zyn op do inteebeningslyst te teekepon, en verlangen mochten deze VoorclrHoliteu bjj te wonen, worden ver zocht zich aan te melden bjj Mr. J. P. N. ERMERINS of bjj Mr. P. A. J. BOUVIN. SOillilSIMLBitLITrfillAIIII, op Woensdug 24 Maart 1875, Aanvang te balf acht ure IN DE ZAAL VAN DEN HEER RIEM ENS te Colijnsplaat. M. EDZARD GREFE Muziek-Directeur te Goes. Door stergeval wordt gevraagd i dienst te komen een KLEEKMAKKKS- KNKCHT P. G.hoog loon naar bekwaam heid boven kostinwoningbewasscbing enz.bij D. EVERAERS, Dz,te St.-Ph'dipsland. Nieuwe stellen coupons 8'/, NED. WERKEL SCHULD en NED. HYP. BA-IN li. zyn sedert eenige dagen ter afhaling gereed ten kan tore van de Makelaars C. BAL en Zoon, die zich belasten met de opzending naar Amsterdam van GEZEGELDE 5°/0 RUSSISCHE OBLIGATIEN CHARKOW-AZOW SPOORW. en JELEZ-GRIASI- SPOORW.ter stempeling en incassering der coupons. /ttj. De donkerbruine Duitsche Hengist {Abdel-kader), gestationeerd by den onder af "jm geteekende, is van af heden voor gega- \VCv3idi8deD BESCHIKBAAHen Doiiderrtug 25 Maart, des "Vs. rfr* middagB ten half* een uur, voor de Sociëteit Landbouw en Handel," ter bezichtiging worden gesteld. Oostkrland, A. VAIV DER HAVE. 22 Maart 1875. Marëchaussée. Er wordt gevraagd IEMAND die zich by dat wapen voor 6 jaren wil verbinden. Vereischten zyn gezond en sterk gestel, ongehuwd, leesbaar schrijven en verstaanbaar lezen, vry van militiepligten en hon derd gulden kunnen storten. Zjj die zes jaren zonder straf voor dronkenschap of andere onteerende straffen gediend hebben behoeven niet te storten. Adres onder portvrjje brieven letter O Hulppost kantoor te Klunderl. Een IEDER die eenige uren 's weeks dis- ponibel heeft en als Agent eener solide lang gevestigde Maatschappij zyn inkomsten met S3 3 Gulden per wees wil vermeerderenadres- eeere zich met Franco brieven onder letter Atot den Heer H. P. CLASIEvan dor WerfBtraat No. 46 te Rotterdam. Iemand wilde zich belasten met bet WAARNEMEN der COMMISSIEN op bil lijk© Voorwaarden voor vele zaken. Adres franco onder No. 10Uitgevers dezeB. Met MEI aanstaande een gehuwde BOEKEN-KNECHT benoodigd zonder kinderen; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. TERSTOND BENOODIGD een ongehuwde Boerenknecht, bjj J. M. GELUKJ.Mz.te Poortvliet. Te Brouwershaven wordt door omstandigheden met MEI gevraagd ©ene DIENSTBODEdie met de pot. en de wasch kan omgaan. Te bevragen by de Uitgevers dezer courant. Door ziekte terutond benoodigd: Eene Noodhulp of Dienstbode. Adres by de Uitgevers dezes. Mevrouw DOMINICUS te Kruiningen, verlangt tegen goed loon met Mei of Juny een nette en zindel jjke Dl KIN STRODE van goede ge tuigschriften voorzienen geschikt om met de WaBch om te gaanbenevens een MEISJE van 14 ft 15 jaar. Men verlangt met 1 MEI aanstaande te Brielle (Zuid-Holland) ecu© DIENSTBOD E. Te bevragen bjj de Uitgevers dezes. Eene DIENSTMEID die met de melUerjj kan omgaan tegen hoog looubjj J. HAGEIz. te Bruinisse- TERSTOND een© DIENSTMEID tegen hoog loou benoodigddie lezen en schryven kan en van een goed gedragbjj P. A. d b GRAAG te Krobbendyke. Tegen f 80 loon wordt ©en© flink© Bóeren-Dienstmeid gevraagd, door Mejufvrouw M. CAPPELLE, Stad- en Landzigt by Zierikzee. Met MEI a. s. eene bekwame BOEUEN-DIENSTMEID benoodigd, bjj S. KREPEL onder Ellemeet. De Wed. BIENEFELT te Vlissingen vraagt door omstandigheden eene flinke DIENSTMEID, liefst uit den l>oer ciih tan cl en niet beneden de 25 jaar. Brieven franco doch liefst in persoon. Ui tueverH: DE LOOZE At WAALE. Snelperadrukkery van OCHTMAN, PIETERSE A VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2