ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5517. Zat ur dag 20 Maart 1875 51steJaarg. Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prps per 3 maanden is f 1,30franco per poBt 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cta. per regel, kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekend in a k i n g. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend: dat MARINUS FRANKEN, herbergier en stalhouder in deze gemeente, heeft verzocht, van de gemeente in I gebruik of eigendom te verkrijgen een gedeelte van het in de Hooge-Molenstraat uitkomende braudpad, genaamd *de Mollekan in dezer voege, dut dit i brandpad voor het grootste gedeelte door hem zal worden ingenomen, met openlating van een doorgang, ter breedte van anderhalven meter aan het begin van J liet brandpad, en van één meter in het midden en aan het einde van dat pad. Zy noodigen allen, die tegen eene inwilliging van dat verzoek bezwaren hebben intebrengen, of mcenen daardoor in hunne regten of belangen te worden ver- kort of benadeeld, zichblune» veertiendagen nu de dagteekening dezer bekendmaking by hen aan te melden. Zibrikzee, den 17 Maart 1875. De burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. BEKEN DMA KING. NATIONALE MILITIE. Tweede Zitting van den Militieraad. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Zierikzee Brengen ter kennis van de lotelingen dezer gemeente behoorende tot de ligting van het jaar 1875 die door don militieraad voor de dienst der militie zjjn aan gewezen of omtrent welka nog geene uitspraak ia gedaandat die raad op Dingsiiag «Ion 13 A-pril des voormiddags te 9'/, uur, te Middelburgin de Abdjj aldaar, eene TWEEDE ZITTING zal houden, om uitspraak te doen omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken, alsmede omtrent hen die als plaatsveroangers of nummerver- wisselaarx verlangen op to tredenon datbjjaldicn nopens hunne redenen van vrjjstelling nog geene uit spraak is gedaan of zij zich in do dienst der militie wenschen te doen vervangenzy op gemelden tjjd voor den militieraad moeten verschenen vergezeld van de personendie als plaatsvervangers of nummerverwis- selaars voor hen verlangen op te tredenen voorzien van de navolgende stukken 1wat den plaatsvervanger betreft a. van een gotuigschrift dat hjj is ingezetenon gehuwd of kinderloos weduwnaar, niet beneden de 21 jaren ouden dat hjj een goed gedrag heeft geleid. (Dit getuigschrift wordt afgegeven door den Burgemeester). b. van het bewjjsdat bjj zjjne pligten ten aaozien van de militie heeft volbragt, of dat bjj er geene te volbreogen had. c. indion hy vroeger als militair of op 's lands vloot raogt hebben gediendvan een bewjjs van ont slag en een getuigschrift van goed gedrag, af gegeven door den kommandant van bet korps waarbjj hy laatsteljjk heeft gediend. (Dit ge tuigschrift kan bjj dien kommandant worden aangevraagd). d. zoo hij minderjarig isvan een bewijs van toe stemming van zjjn vader of vooga, om als plaatsvervanger op te treden. 2.° wat den nummerverwisselaar betreft: van een bewijs, afgegeven door den Burgemeester der gemeentewaar bjj voor de militie is inge schreven en onder anderen inhoudendedat hjj tot dusverre tot geene dienst bjj de militie is vejpligt geweest: van de hierboven oncler lett. c. en d. vermelde stukken c. zoo hjj voor de militie is ingeschreven binnen eene gemeente van een ander militie-districti dan waartoe de loteling behoortwiens dienst hjj verlangt waar te nemenvan een door den voorzitter van den militieraad van dat district afgegeven uittreksel uit het lotingsregister waarop hjj voorkomtbevattende de daarin te zjjnen aanzien vermelde opgaven. Nadat de persoon, die als plaatsvervanger of num merverwisselaar zal optreden als zoodanig i9 toege laten zal door of van wege den lotelingdie zich doet vervangenaan den militieraad moeten worden overgelegd een afschrift van de notariële akte van overeenkomst over de vervanging in de dienst; Tot afgifte van de stukken hierboven onder 1 a eh d en 2 a bedoeldzal op Maandag den 5 April eerstkomende, des vooïmiddags van 10 tot 12 uur, in een der lokalen van bet gemeentehuis zitting worden gehouden. Die als plaatsvervanger veriangt op te tre den zal alsdan vergezeld moeten zijn van twee bij den Burgemeester bekende en ter goeder naam en faam staande meerderjarige ingezetenen die de vereischte verklaring omtrent het gedrag enz. van den plaats vervanger kunnen afleggen en onderteekenen. Zierikzee, den 17 Maart 1875. De Burgemeester en Wethouders voornoemd v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. ven goederep zal vrjj aanzienlijk zjjn. Het bandjir- afleidingskanaal waarvoor op de begrooting een som van vier ton is beschikbaar gesteldbljjft nog steeds behooren tot do onvervulde wenschen. ÜMslunb. In een der groote steden van het district Kiew in Rusland werden onlangs op de straat een drietal pas geboren kinderen gevonden. Iu de luren der kleinen stak een brief aan den kommandant van het plaatse lijk garnizoen. Die letteren gaven een opheldering van het sombere drama. De moeder woonde rustig en tevreden in de stad en voorzag door eerljjke mid delen in haar levensonderhond totdat een jong officier haar leerde kennen en haar het hoofd op hol bragt. De ongelukkige vrouw bezweekmet het gevolg dat haar, volgens eigen bekentenis, onder onnoemeljjke smartendrie kinderen geboren werdendie zij thans aan de zorgen van den jongen officier opdroeg. De wanhopige moeder zelve zocht een toevlugt onder het jjs der rivier. Nieuwstijdingen. Aan het Mail-overzigt van de Java-Bode ontlee- nen wjj het volgende De schadedoor de modder-bandjir te Blitaï aange- rigt, moet nanzienljjk zjjn, hoewel de tabaksonder- nemingen betrekkelijk weinig geleden hebben. Volgens een telegram aan de Kamer van Koophandel te Soe- rabaja zouden van de onderneming-Bezier 150van Kaoeman 130 pikols tabak verloren zjjn gegaan terwijl verscheidene droogschuren zouden zijn weggespoeld. In datzelfde telegram vindt men vermeld dat de schade in de Chineesche Kamp f 20,000 bedraagten dat de overige schade niet te begrooten is. Zooveel is echter zeker dat op de arme inlandsche bevolking nagenoeg den geheelen druk dezer ramp zal neerkomen. Een 15-tal dessa's is geheel verwoestin een 40-tal dessa's groote schade aangerigt, sawahs onbruikbaarmenscbenlevens verlorenduizenden van woniDg en alles wat zjj bezaten beroofd een ander deel der bevolking met het vee gevluchtziedaar de ellende door de bandjir veroorzaakt. Samarang heeft weer veel van bandjirs te lüden. In den avond van den 27sten Januarjj jl. stond een groot gedeelte van het Chineesche kamp onder water zoo zelfs dat op sommige plaatsen het water twee voet hoog in de huizen stond. De schade aan bedor De Sultan van Turkjje heeft een civiele ljist van 14,400,000welk inkomen echter door willekeurige toelagen ten zijnen bate tot ƒ24,000,000 Btjjgt. De Sultan spjjst altijd alleen. Zjjn diner bestaat uit 94 schotels en wordt op 10 plaatsen in het paleis geljjker- tjjd gereed gezetomdat men niet weet waar het den vorst zal behagen te eten. Hjj beeft 800 paarden en 700 vrouwen, die door 350 wachters worden bewaard. Jaarljjks worden voor deze huishouding 40,000 ossen geslagt. Dageljjks worden door de leveranciers 200 schapen naar de keukens gebragtbenevens 100 lam meren 10 kalveren, 200 hoenders, 400 stuks kleiner gevogelte, 100 paar duiven en 50 ganzen. In Klein- Aziè' heersebt hongersnood. JFrattfirtjé. 23eigU. van 15 April a. s., op zjjn verzoek, eervol ontslag verleend uit zjjn betrekking van jjker der matenge- wigten en weegwerktnigenbehoudens aanspraak op pensioen. Naar wjj vernemen is Dingsdag jl. te 's Hage gearresteerd J. M. Welters laatst wonende te Neuzen, omtrent wien onlangs is medegedeelddat hjj zich op 28 Febr. 11. te Selzaete zou hebben schuldig gemaakt aan poging tot moord op G. B.mede te Neuzen woonachtig. De gepensioneerde late luitenant der infanterie Wilhelm Comfurius, ridder der militaire Willemsorde, die bjj de bestorming en inneming van de missigit bjj den kraton van Atchin op 6 Januarjj 1874 door een Atchinees kogelschot zijuo heide oogen verloor, is den llden Maart te Rotterdam in het huwelijk getreden met mejufvrouw G. M. de Vries. In Maart 1825 werd de soldaat J. D. Frings, te 'sBosch, wegens blindheid gegageerd met 136 en thans op 82jarigen leeftjjd trekt hjj nog altijd zjjn gage- ment. Deze heeft dus zjjn 50jarig genot van pensioen mogen herdenken. Te Nieuw-Bejjerland is dezer dagen de 21-jarige dochter van den schipper J. de Bes van Alblasserdam, terwijl zjj op het dek bezig was in eon tobbe goed te wasschenhiermede over boord gevallen. Haar 14-ja- rige broederbeneden in het schip zjjnde, 6nelt dadeljjk naar boven en steekt haar een boom toe doch wegens den sterken stroom moest bij dezen laten glippen daar hjj anders zelf over boord gegaan zou zijn. Hjj verliest echter geen oogenblik zjjne tegenwoordigheid van geest, want dadeljjk werpt hjj naar vervolgens een touw toe, dat zjj gelukkig grjjpt. Met de grootste krachtsinspanning van beidenen eerst nadat zjj het touw gedurende ruim een kwartier in het water had vastgehoudengelukte het haar aan boord te komen. Tjjdens het ongeval was de vader wegens zaken afwezig. T E L EG R A M. Te Parjjs is een proef genomen, die, daar zjj zeer gelukkig geslaagd isvan veel belang kan worden feacht. Twee paarden voor een rjjtuig gespannen wer en to midden van een dolle vaart, plotseling, door een enkele beweging van don koetsier van een veer, losgemaakt van net rjjtuigdat met een vernuftig uitgedachte rem pal bleef staanterwjjl de paarden ontdaan van den lastspoedig hun vaart temperden en gevat werden. De wjj zewaarop de paarden zoo op eens van het rjjtuig kunnen worden gescheiden moet eenvoudig, maar bjjzonder gelukkig govonden zjjn. <Dw Backtand, Koriyn 17 Maart. Volgens de Post verlangt Spanje de uitleveringwegens gewoon misdrjjfvan Alphonsus, don broeder van don Carlos, die zich in Duitschlaud bevindt-, het Duitsche Rjjk evenwel heeft ?;een uitleverings-tractaat met Spanjo, wel de afzonder- jjke Duitsche staten. Voor eenige dagen is op de teekenncademie te Ber- ljjn 't volgende voorgevallen: Eon 16jarigo leerling wilde zich op zjjn stool nederzetten, toen een zjjner makkers uit moedwil een potlood onder bem op don stoel hield. De scherpe punt drong in 't lig^baaui van den knaap door, brak af en bleef er in zitten. De ver wonde maakte van 't geval geen melding, tot hjj ein- doljjk zoo veel pjjn gevoeldedat hjj het niet langor verzwjjgen kon cd er een dokter bjjgohaald werd. Deze achtte de verwonding ten zeerste gevnarljjk en riep de holp in van een der bekwaamste Berljjnscho operateurs. De operatie werd gedaan, de punt werd te voorschjjn gebragt, maar Vrjjdag reeds is de knaap gestorven. üi-iiNMel, 15 Maart. De Koning en de Ministers hebben de Gentscbe deputatie ontvangen die de band- having van de conventie betrekkelijk tot de haven van Terneuzen kwam verzoeken; aan de deputatie werden de gunstigste verzekeringen gegeven. De heer Malou zeicle o. a.»Laten wjj onzen noordeljjken broeders dankbaar zjjnBelgië beeft te dezer zake meer ver kregen, dan het regt bad te vorderen." De deputatie is zeer tevreden vertrokken. Ten drie ure is de Ant- werpsche deputatio ten gehoore ontvangen; deze, welke de intrekking van de overeenkomst kwam vragen, beeft minder voldaan het paleis verlaten. De Etoil Beige verhaalt van een merkwaardige weddingschap. Een kapitein van het Belgische leger heeft gewed, dat hjj 100 kogels in een schijf van één meter middellijn zou schietenbinnen een tjjdsverloop van 3 uren (dus voor ieder schot slechts 1.8 minuut tjjds)op een afstand van 300 pas. Zondag heeft hij de weddenschap gewonnenin 2 uur 13 minuten (dus per schot slechts 1.33 minuut) had hjj zijne 100 kogels in de schjjf geschoten. Eene bijzonderheid is verder dat de uitstekende schutter alle schoten uit hetzelfde geweer afvnurde, zonder dat dit behoefde schoonge maakt te worden. flcfrerlttnïi. 's f 16 Maart. Het provin ciaal geTegtshof van Noord-Brabant heeft bjj de be handeling der Moerdjjksche quaestie het appèl van Ds. Kocking niet ontvankelijk verklaard. 15 Maart. Heden zijn bjj bet gemeentebestuur alhier officieel ontvangen de door onze ingezetenen met groot verlangen tegemoet geziene plans en bestekken voor een droog dokdoor den hoofdingenieur J. Dirkste Amsterdam opgemaakt. 19 Maart. Het prov. geregtsbof in Zeeland heeft heden uitspraak gedaan in de zaak der rebellie te St.-Philip9land. Het hof heeft veroordeeldL. H. M. OeenseW. Moeliker en D. van Bloois tot eene gevangenisstraf van 6 maanden; 7'. Bosser tot eene gevangenisstraf- van 4 maanden; t'. Romijn, A. Melisse, M. Verwijs, M. den Oude, P. Kempeneer s tot eene gevangenisstraf van 3 maanden, terwjjl de overige beklaagden zijn De beklaagde Janna Faasse is wegens niet verschjj- ning verklaard wederspannig aan de wet Zierikzee, 19 Maart. Gisteren heeft alhier plaats gehad de openiDg der Inschrjjvingsbiljetten voor de ten behoeve het Waterschap Schouwen uitgescbrevene Geldleening ad ƒ31500, ad 95 pCt., rentende 4ten honderd, verdeeld in 63 aandeelen van ƒ500. Er was ingeschreven voor 77 aandeelen en is aan de ins chrjjvers boven de twee aandeelen ongeveer drie vierde en aan die voor een en twee aandeelen het volle bedrag van hunne inschrjjving toegekend. Bjj koninklijk besluit is bet maximum van be zoldiging der ambtenaren en bedienden bjj de provin ciale griffiën nader vastgesteld als volgt Commies 2200 adjunct-commies le klasse 1700, adjunct-commies 2e klasse 1200, eerste klerk ƒ800, tweede klerk 600buitengewoon beambte 350 bodeconcierge 800 vaste knécht 450 buitenge woon bediende 250. Z. M. heeft aan den heer F, Nagtglasmet ingang 'isGruveuhHKe, 19 Maart. (Tu-eede Kamer.) De Minister van Oorlog heeft uit de vestingbegrooting de memorieposten teruggenomen. De commissie van Rapporteurs wilde door een ander amendement aan de begrooting geheel het karakter eener Credietwei gevenwaartegen de Ministers van Oorlog en van Binnenlandsche Zaken zich ten sterkste verklaardenzoadat sommigen meenden dat de Regee ring daarvan een kabinetakweatie maakte. Op dien grond werd bot amendement ingetrokkendoch weder opgenomen door graaf wan Zuijlenwaarna het ten slotte werd verworpen met 58 tegen 10 stemmen. >Toen in den loop van het debat het gevoelen werd uitgesprokendatwat ook gebeurde, deze Minister van Oorlog toch niet kon aanbljjven, gaf die Minister teekenen van instemming. Na discussie over de onderdedenwerd de begrooting ten slotte mtuigeiiaupoti met 53 tegen 17 stemmen. Kerlcnieuwsi. Beroepen bü de Herv. gem. te GoesDs. J. Brum- melkamppred. te Veenendaalte Rotterdam Ds. Huet, pred. te Dirksland. Aangenomen het beroep naar Midsland op het eil. Terschelling, door ds. W. Wouters, pred. te Baarland. G»*monj{«le lierlgtcn. Men zegt, dat afgekeurd gruiBbrood voor den alge- meenen armen tot een prijsje te koop is bjj een bakker te W. Ook zegt men aat zeker bejaard man aldaar er grootsch op isdat men hem als kiezer voor den gemeenteraad nog niet missen wilal geeft zjjn aan slag hem geen regt meer daar op. Een man te W., die zjjn heil in allerlei soort van godsdienst zoekt, iB nuin plaats van tot de Mormonen over te gaanop het idéé gekomenom zonder vrouw en kinderen te leven maar bjj blijkt nog al veranderljjk te zjjn. Een groenboer te Èlle. is dezer dagen leeljjk in eene Oud-Sabbiugsche mollcval geloopeneu beeft erg zjjn scheen bezeerdterwjjl men vreest dat bjj ongeschikt zal worden om langer in het leger van kapitein Schraap- hans te dienen. Een jongmensch te Ca. zegt dat bet maar vreemd valt zoo niet nageloopen te worden als bjj zjjne eerste verkeering, daar die ouders zoo teer zjjn, dat zjj niet kunnen verdragen dat bij in het zonnetje in den zuiden wind wandel. Heintje aldaar zegtdat hjj nu weder iets in het oog heeft gehad dat hem zeer beviel, daar is nu niets meer aaD te doen. »Nu heb ik het maar eens regt naar mjjn zinzegt een bakkers-zoon te Kamperland>nu ik eene boeren-dochter heb, hoewel het maar een meisje van 14 jaar ismaar van kleine plantjes komen groote boomen." Een schoenmaker te Sommelsdjjk wordt aangeraden, zooveel gezelschap niet bjj zich in huis te nemen want de buren hebben aan den huisbaas er over geklaagden zal de huur opgezegd wordenals hjj dat niet nalaat. Eene werkmeid te Sommelsdjjk moest zich zoo mooi niet aankleeden om een kleer maker in den emmer tc krijgenwant hjj wil haar toch niet meer hebben. De ondermeester te K mag wel wat voorzigtig zijn met dat zwarte dame tje aan den straatwegwant zij zal hem in een strik vangen, zegt zjj, en dat zou voor hem zeer onge lukkig kunnen worden. Een timmermans-knecht te Vrouwenpolder ia zeer in zjjn schik nu hjj eene oud bejaarde gevonden heeft te O. S.maar dat zal ook van geen langen duur zijn. Te Cortgene wordt een arbeiders-zoon aangeradendes Zondags niet naar Co- ljjn9plaat te komen, om zooveel Blokjes te drinken. Want zooveel dorst, maar weinig geld Daar zijn de meisjes niet op gesteld. Ingezonden stulcken. Margaretba More's Dagboek. (15SS-1535.) Naar aanleiding van 't kleine citaat uit Margaretha More's Dagboek dat. ik mjj in de lezing van Woensdag den lOn Maart veroorloofde, is mjj de vraag gedaan of het bewuste boekjen over 't eebeel beantwoordt aan de schoonheid van het gegeven tooneel in den Tower Ik wil op die vraag een weinig uitvoerig antwoorden als mijne aanwjjzing er toe kan bjjdragen,datmeerdere lezers bet gezegde Dagboek eens openenzal ik mjj verheugenwant ik weetdat de lectuur ervan evenveel uren van 't reinste genot schenktals we er ons in vermeien, Thomas More was, onder Hendrik VIII, tot Kanse lier opgeklommen. Niet uit zucht om eene staatkundige rol te spelenwas More het tooneel opgegaangeen ambtsbejag had hem aan 't Hof gebracht. Rustig levende voor zjjne studievoor de opvoeding zjjner kinderenvoor natuurschoon en zijne vrienden, was Morus in 't eerst zelfs niet te bewegen zijne buiten woning te Chelsea voor 't woelige middelpunt van Londen te verlaten. Maar de aanmaningen van zijn vorst en zjjne vrienden hadden eindelijk, in vereende pogingen met de wenschen van zjjn gezin, gezegevierd, en het stille landhuis werd aan de beslommeringen van 't politieke loven geofferd. Hoe de Kanselier met den dag in aanzien klom en roemboe vorst en volk zijne bekwaamheden en edele beginsels waardeerden hoe èn de familie èn de vrienden zich verzadigden aan de teugen uit den kelk van 's vaders eer Op de dagen van roem en grootheid volgden de dagen van beproeving en vernedering. De storm was bestemd over 't hoofd van den Kanselier Iob te barsten. Hen drik VHI was zijne gemalinde schoone weduwe zijns broedersmoede gewordenom de schoone Anna Bolein te huwen moest hjj zich van baar ontdoen. Evenwelwie ook hunne hand mochten leenen om den vorst in zijn zinneljjk opzet te vleien niet alzoo de Kanselier. Toen de kuiperpen der onzedelijkheid een aanvang namentrad More terugon stelae hjj 't groot-zegel in 's Konings handen om tot de huiaeljjke rust in de buitenwoning terug te keeren. Intusschen had 's Koning» onwettig huweljjk een spoedigen voortgang en zelfs kwam men van de eene ongerechtigheid tot de andere. De wettige erfgenaam, de oudste dochter van Hendriks eerste gadewerd van de troonsopvolging uitgesloten en de dochter der boelin met dit recht bedeeld. Den tegenstand van moedige mannen zou men wel knotten. Al wie zich slechts met woord of daad tegen de nieuwe orde van zaken durfde verzetten moest de strengste straffen te gemoet zien. En inderdaad het bleef niet bjj bedrei gingen. Maar 't edelste slachtoffer zou Thomas Morus worden. Niet lang mocht de edele helddie om zjjne beginselen te redden de grootheid der wereld had versmaadin zjjn gezin 't genot der studie en des huiseljjken levens smaken. In den kerker met den weerspannige, die geweten genoeg had om de eeden te weigeren, waartoe men hem wilde noodzaken en welke eeden zjjne goedkeuring eischten over daden van den meest wederrechteljjken en onzedeljjken aard. Veertien lange maanden zuchtte Morus iu den kerker. Aan zjjn ljjden werd eerst een einde gemaakt toen de ge rechtelijke moord aan hem voltrokken werd waartoe hij werd veroordeeld door 'tzelfde gerechtshof, dat hem op den voorzittersstoel had gekend. Hoe de tjjding van dit ongelukkig lot 's mans vrien den door de ziel sneedhoe ze een nameloos leed bracht over de zielsbeminde dochter van den veroor deelde. Maar Margaretha More weet groot te zjjn als haar vader. Nog op den droeven tocht naar 't schavot waagt zy het door de menigte heen te dringen om den dierbaren martelaar een laatste woord van troost toe te sprekeneen laatste bljjk van onuitsprekelijke kinderliefde te geven. En zelfs na den gerechteljjken moord zal Margaretha haar mannenhart, door dochter- ljjke liefde gespoord weten te toonen. Heilig had zjj zich voorgenomen ten minste het hoofd haars vaders aan de schande der tentoonstelling te onttrekken. In 't midden van den nacht waagt ze zich daartoe naar 'tschavot en 't opzet gelukt haar. Tot zoo ver en in korte trekken de eigenljjke ge schiedenis de mededeeling van zuiver historische feiten, die de schrijfster van 't bovengenoemde boekjen in den Dagboekvorm een weinig romantisch inkleedt. Het zjj me vergund enkele lichtzijden van haar verhaal aan te wjj zen slechts enkelezeg ikwant het boekjen is van de eerste tot de laatste bladzjjde een meesterstukken. Morus' oudste dochter, do reeds ge noemde Margaretha, is de schrijfster van 't Dagboek. Dat is een goede greep. N a vernemen we al de liefde al do openhartigheid, al de kleine genietingen en te kortkomingen des gezins. Het dagboek deelt alleB mee en houdt niets terug. De gesprekken tusscben Eras mus en Morus over de belangen en raadselen van staat en kerkworden afgewisseld door de onbegrjj- peljjk meesterlijke teekening van 't zielkundig proces in Margaretba's minnaar en lateren echtvriend van William Roper, die besmet is door den omgang met Erasmus en geen rust meer vindt voor zjjn aoor twjjfel geslingerd gemoed. Wjj leven mede met al de personendie we te Chelsea ontmoeten. Als de meisjens gaan spelevaren en in 't hooiland 't gansche gezin bjjeon is, en Erasmus ook cn William, dan zjjn we getuigen van al 't genot en al de schoonheid der natuur, om echter ook dat vrecBeljjke vermoeden in onzen geest te bewaren, dat de oude Morus, die met het hoofd op den schoot zjjner dochter beeft gerust, nog eenmaal als Marga retha in later jaren met den gewezen huisnar Pateson den nachteljjken tocht naar de Londenbrug doet om vaders hoofd in haar schoot op te vangen, herinneren we ons 't spel op 't hooiland. Naast de scherts deB levens staat de ernst. Niet alleen de zorgen voor 't gezin, voor de huiseljjke be hoeften, die b.v. de meisjens aan de karnton brengt om onder een Latjjnsch deuntjen de boter naar boven te brengen maar ook de lust tot studie eu inspanning en geestbeschaving in 't stille boekvertrek, waar de classieke schrijvers worden beoefend, trekt ons aan, en 't eene schier met onweerstaanbaarder macht dan 't andere. Hoe verkwikkeljjk is dat leven in Morus' gezin; hoe rein 't geestesgenot, hetwelk daar wordt gesmaakt. Wat al tegenstrijdigheid zelfs, die den liefdeband nog te sterker doet gevoelen. Als de oude Morus nog in de stille woning op 't land leeft en zich buiten de staat kundige kringen houdt, is cr maar één wensch op de lippen der vrienden en der huisgenootenden edelen Morus wil men een roemvol loven zien leiden. Straks echter als de kanselier dag aan dag noodig heeft om zijne bezigheden af te doen, is de dag, die hem onder de zijnen brengt, een feestdag. Zelfs Margaretha heeft na de woorden van Erasmus ten opzichte van heur vaders levensbestemming, denzelfden wensch als al do anderen. Och, dat het haar bespaard ware mede te hebben bjjgedragen tot Morus' roem in de staatkundige wereld. Een enkel punt uit die levensjaren nog. More heeft, tjjdens hjj 't groot-zegel bewaardeeen nar, Pateson. Dat was zoo 't gebruik. Maar welk een nar? Een man, die zijn mond niet opent dan om woorden van levens wijsheid in den diepsten zin te spreken; een man, die der famielje getrouw bljjft ook in de ure des beproevens, die Margaretha bjjstaat in den nacbt op de Londenbrug I Schoon is alles in dit Dagboek, maar aangrijpend wordt het verhaalals we tot de periode komen van Morus gevangenschap. De eenvoudige echtgenoote van Morus verhaalt haar afscheid van den geliefden man in den Tower en daarna de begaafde Margaretba. Welk verschil in diepte. Morus' echtgenoote, die zich niet begrijpen kandat de gevangene eene andere meening hoeft over de zaak des konings dan de anderen van 't Hof; Margaretha, die in staat zijn zou tot dezelfde opoffering voor haar beginsel, het beginsel haars vaders *t eene is even diep naief-melancholi9ch als 't andore aangrijpend-humoristisch. Zoo zou ik kunnen voortgaan en aan mjjne pen, die mjjne indrukken van Margaretha Morus dagboek gaarne vertolken wil, vrjj spel laten. Ik zal mij bedwingen en den lezer hetzelfde genot toewenschen bij de lectuur, hetwelk ik heb gesmaakt. Eenvoud en waarheidzielsgrootheid en adel des geestes, worden overal gewaardeerd, maar zjj voeren ons tot bewondering, zij verheffen ons, indien zjj in zoo overweldigende schoonheid tot ons komen, als in bet kunstrijke boekje, waarvan ik slechts noode afscheid neem. Zierjksee, A. W. STELLWAGEN. 14 Maart '75.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1