ZIEB1KZEESCHË NIEUWSBODE. No. 5516. Donderdag 18 Maart 1875. 51ste Jaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Oefenschool tot oplekliug van Oinlcrw(jzor« te Zierikzee. Aan belangstellenden wordt kennis gegevendat op Woensdag (leu S4 Maart e. k.des voormiddags te 10 ure, het jaarlijksch Admissie-Examen van leerlingen voor de Oefenschool tot opleiding van Onderwijzers alhier zal gehouden worden. Hiervoor kunnen alleen in aanmerkjing komen jonge lieden van beiderlei kunne, niet beneden de 14 jaren ouddie het vast voornemen hebben om den Onder wijzersstand in te treden en reeds voldoende kennis van de hoofdvakken van het lager onderwijs hebben verkregenom met vrucht de lessen der Oefenschool te kannen volgen. Zijdie het bedoeld EXAMEN wenschen te onder gaan worden verzocht zich daartoe vóór of uiterlijk op Zaturdag den 20 Maart e. k. bjj den ondergetee- kende aantemelden. Zibbjkzez 8 Maart 1875. De Schoolopziener in het tweede schooldistrict van Zeeland SCHNEIDERS v. GREIFFEN8WERTH. SOLLICITANTEN naar de betrekking van flPw Bewaarder van tiet gebouw, boHtemd tor afzondering en verple- ging vaii lijders aan besmettelijke ziekten in deze gemeente, worden opgeroepen zich ten spoedigste aan te melden bjj den Burgemeester. De voor den Bewaarder vastgestelde instructie ligt op de Gemeente-Secretarie ter inzage van de belanghebbenden. Bekendmaking. KOSTELOOZE INENTING EN HERINENTING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat in deze gemeente gelegen heid zal zjjn tot liosstolooase inenting ou heriuonting op Zaturdag den 20 Maart a. s. des namiddags tusschen 1 en 2 uurin het gebouw der Vereeniging: Volksbelang, in de Nieuwe Boogerd- straat, wjjk D, no. 213. Zierikzee den 17 Maart 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Tooneelcensuur. Het verbieden van eene tooneelvooratelling door den thans reeds overleden waarnemenden burgemeester Lnyckx te 's Hertogenboschheeft in de vorige week het onderwerp uitgemaakt van eene warme discussie in de Tweede Kamer. Do kamer heeft teregt begrepen, dat noch de omstandigheiddat het verbod was uit gevaardigd door een fungerenden burgemeesternoch het feit van diens overlijdennoch de weinige kunst waarde der operette Danser Lebenwaarvan da vor- tooning door den godvruchtigen burgervader verboden was, haar mogt weerhouden over het beginsel zolf, dat bij deze zaak betrokken is eene overtuiging uit te spreken. De groote verbazing, die deze zaak in het gansche land nad gewekt, was een reden te mcor, om het adres der klagersdat bjj do kamer was inge komen niet met stilzwijgen voorbjj te gaan. Dat de burgemeester, ook de tjjdeljjke burgemeester, bevoegd is geweest die voorstelling te verbieden werd door de commissie van rapporteurs, waaronder zich uitstekende regtsgeleerden bevonden eenstemmig toegegevenen uit art. 188 der gemeentewet regtstreeks afgeleid welk artikel bepaalt »De politie over de schouwburgenherbergentap pergen en alle voor het publiek openstaande gebouwen en zamenkomstenopenbare vermakelijkheden en open lijke huizen van ontucht behoort aan den burgemeester. Hij waakt tegen het doen van met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertooningen." Naar de letter der wet scheen de burgemeester dus volkomen bevoogd te zjjn. Wel heeft men beweerd dat het artikel alleen doelde op openbare zedelijkheid en niet op bijzondere zedelijkheidmaar dit is niets dan eene 3pitsvindigheid. Al wat men bjj deze discus sie heeft aaugevoerd van het verschil tusschen open bare zedelijkheid en bijzondere zedelijkheid kan den toets van één oogenblik doordenkens niet doorstaan. De burgemeesterdie waken moet tegen het doen van met de zedelijkheid strijdige vertooningenkan natuur lijk alleen met zijn geweten en subjeotief gevoelen te rade gaanom zijne overtuiging te vestigen omtrent de vraagof eene vertooning met de openbare zede- Ijjkhcid strjjdig is of niet. Op werkeljjk spitsvondige wijze hield de heer van Uannxma dit onderscheid voltoen hjj zijne gedachte met dit voorbeeld ophelderde: »Deze waarnemende burgemeester was bij zjjn leven collecteur der staats loterij. Yelen zjjn ervolgens wie de staatsloterij naar bnnne overtuigingonzedelijk ig. Toch is zjj niet onzedelijk volgenB de wetdie haar toelaat. Dus is er verschil tusschen bijzondere en openbare zedelijkheid.'.' Die redenering ia niet houdbaar. Als de staatsloterij zedelijk isdan kan geene wetdie alleen hot regt formuleerthaar onzedelijk maken en als de staatsloterij onzedelijk isdan blijft zij onzedelijkin weerwil dat de wet, die dikwijls geen gelijken tred houdt met de begrippen en zeden van een volkhaar erkent en gedoogt. Er is maar ééne zedelijkheid in het leven en wat onzedelijk is in het openbaar leven is even onzedelijk in het bijzonder leven. Geestig drukte dé heer Messchert van Vollenhoven dit in deze woorden uit»er bestaat alleen verschil tusschen de zedelijkheid die zich in hel openbaar en tusschen diewelke zich in hel bijzonder leven vertoont." Maar nog eene andere schending van het artikel werd den waarnemenden burgemeester te laste gelegd deze namelijkdat hg niet eene vertooningmaar eene opvoering verboden had. Men beweerde dat het artikel alleen doelde op plastische vertooningen en niet op de opvoering van een tooneelstuk zelf. Ook die bewering is niet zeer aannemoljjkwanneer men bedenktdat dit verbod is vastgeknoopt aan den eisch der opembare zedelijkheiden de openbare zedelijkheid niet minder kan gekrenkt wórden door losbandige zamenspraken dan door achaamtelooze tooneelen. In beide gevallen wordt de verbeelding evenzeer geprikkelden worden onedele hartstogten evenzeer aangevuurd. In ieder geval kon ook de ruime uitlegging van den burge meester niet geacht worden eene wetschennis to zjjn. De grief tegen den burgemeester was dan ook niet, dat hg onbevoegd had gehandeldmaar dat hg van zjjne bevoegdheid had gebruik gemaaktdat hij den feest van de wetsbepaling had miskend. Ook uit de eraadslagingen over dat artikel bljjkt, dat men die opvatting, waardoor Offenbach's operetten van het tooneel zouden worden geweerd, niet gewild heeft. Waar zou het heenals bet tooneel in eene kerk werd hersehapen waarop niets dan witgedaste acteurs zouden moeten optreden om psalmen te zingen of voor heiligen beelden te knielen Het tooneel men moet dit nooit vergeten is eene vermakelijkheid, eeu plaats van j gezellige bijeenkomst. Men begeeft zich dóar niet j neen, om Stichtelijke Uren van Z-chokke te hooren voorlezen of op zede-prenten aan de Heilige schriften over de aartsvaders ontleendonthaald te worden. Men gaat or heen, om eene verdichte handeling te j aanschouwenbare geleidelgke ontwikkeling gade te slaan en met zekere spanning eene verrassende ont- knooping af te wachten. Doch die verdichte handeling moet geen flaauwe afdruk der werkelijkheid zgn, geen I lossen weêrklank van dageljjksche gesprekken, maar moet door geestige woorden gekruid wordenen den j toeschouwer bovenal trachten te vermaken. Komen nu in die dialogen soms dubbelzinnigheden voordan gaat men te verom alleen daarom een tooneelstuk in den ban te doen of als onzedeljjk te verfoegen. Zijn die dubbelzinnigheden voor kuische ooren (en wie erkent niet gaarne kuische ooren te bezitten) te aan- I stooteljjkwelnulaat dan de burgemeester of de j letterkundige, dien hjj met het toezigt belast, deze I woorden uitstreopen en daardoor persoonlijke beleedi- gingen voorkomen. Dan handelt hjj overeenkomstig 1 de openbare orde. Maar verder moet hjj niet gaan. Indien bij om dubbelzinnige tooneelen of gezegdeni een gansch stuksoms een meesterstuk wil afkeuren1 hoe vele tooneelstukken zullen dan aan zjjn censorschap 1 ontsnappen En het publiek komt nu eenmaal niet in de schouwburgen om op flaauwe alledaagsche praat jes te worden vergast. De waarnemende burgemeester heeft misschien als yeloooig man zjjn pligt meenen te doenals verstandig man heeft hij dan juist onze i constitutionele instellingen miskend. Die geest ademt vrjjheidvrjjheid van drukpers vrjjheid op den kansel; vrjjheid in de pleitzaal; vrij- heid op het tooneel. Maar altijd bljjve die vrjjheid j aan ééne grens onderworpende openbare orde. Nie- mand mag van zjjne vijjheid zulk een ruim gebruik makendat hjj de vrjjheid of de eer van anderen schendt. De eer van den burgerzjjne vrjjheid om zich in het publiek te vertoonenzou al ligt worden gedeerdwanneer het vrjjstond op het tooneel niet karakters maar individuen af te teekenen Dit te voor komen is echter eene zaak van openbare ordeen het is evenzeer in het belang der zedeljjkbeiddat het tooneeldat geene kerk moet zjjnook geen huiB van ontucht worde. Maarwanneer voortaan onder den schjjn van zorg voor openbare orde of 1 zedeljjkbeid een noodeloozehateljjke censuur op bet tooneel moet worden uitgeoefenddan is het van liet hoogste belangdat art. 188 der gemeentewet in dien zin gewjjzigd wordedat niet alles af bange van bot j goedvinden van den burgemeestermaar ook aan de gemeenteradenecnig aandeel toekomo in de Bchouw- burg-politie. Nieuwstijdingen. Rtn«rtfta. Brigbam Young de Mormonen-koning, ia door do j i regtbank veroordeeldeen zjj nor vrouwen die van bom scheiden wildevan den dag af dat zjj het pro- j ces bjj do regtbank aanhangig maakte, inaandelyka i 500 dollars to betalen. Daar Anna Elisa reeds twintig i maanden geloden haar wonech om afscheid van Brig- r bam Young te nemen had kenbaar gemaakt, zal de groote Mormoon 10,000 doll, moeten uitkcereu, behalve 12,000 doll, voor gerogtskosten. Te Warrington in Engeland heeft iemand zich het leven benomen in een govulden bakkerstrog. Hjj stikte in het weekc deeg en bad. do voorzigtigheid gehad toon hjj een zoo klevcrigen dood zocht, zich eerst van enkele kledingstukken te ontdoen. Dat do man er bepaald opgesteld was in een trog zjjn dood tc vinden, blgkt daaruit dat hjj in den morgen, voorafgaande aan zijn dood, bjj een nantal bakkers, hem onbekend, praatjes was gaan maken, totdat hjj den laatste ver zocht zich een weinig te mogen warmen in do bnkkerjj. Dit werd hem toegestaan en van een onbewaakt oogen blik maakte bjj gebruikom to midden van zooveel voedsel den dood te zooken. Een verschrikkelijke brand heeft belangrjjko ver- woestingen aangerigt te Port-au-Prince. Dc hoofdstad van Haïti is gedeeltelijk verwoest; een duizendtal bnizen zjjn in puinhoopen verkeerd. Men zegt dat do ramp, 's avonds den lOden Februnrjj, veroorzaakt is door het springen van een petroleumlamp in een bouten huis. Het vuur heeft zichaangewakkerd door een sterken j wind, oomiddeljjk medegedeeld aan de naburige gebou- won en aan magazjjnen met ligt brandbare stoffen. Te Port-au-Prince heeft men slechts Geinige buizen, die van baksteen zjjn opgetrokkende meeste zjjn van hout, wat genoegzaam verklaart, hoe het mogelijk was, dat de vlammen zulke vorderingen maakten. Juist bet digst bevolkte deel der stad is afgebrand. Den 12den Februarjj was men het vuur nog niet meestermaar dewjjl toen de wind tot bedaren was gekomen, hoopte men het overige deel der stad te redden. Men schat de schade op 2 millioen piasters. Meer dan duizend gezinnen zjjn zonder dak. JFranlirijfe. Voor de correctioneele regtbank te Parjjs wordt een zaak behandeld, die veler aandacht trekt 'tgeldt een handel in aflaten. Van de drie aangeklaagden was er slechts één tegenwoordig, nl. Antoine Francois d'A- xise Vidal, genaamd Marianesse ofFournier, letter kundige, vroeger priester, de twee overige beklaag den, de priesters Homeau en Lacombc zijn voortvlugtig. Vidal was reeds in het jaar 1859wegens ongeoorloofde praktjjken in den geldhandel van het priester-ambt ont zet en in 1861wegens bedrog tot drie jaren gevange nisstraf veroordeeld. Hjj had zich op onregtmatige wijze gelden toegeëigenddie hem waren ter hand ge steld, voor het lezen van missen. Te nauwernood was hjj uit de gevangenis ontslagen of bjj ving do zaken opnieuw aan en wel in vereeniging met een zekeren Douffet, in wiens huis hij van dertig francs 's maands leefde De handel in missen werd thans in 't groot gedreven en deze was hierop gegrond, dat priesters, die te veel missen te lezen hebben, zo aan andere ambtsbroeders kunnen overdragen. Zekere boekhande laren in Parjjs belasten zich om bestellingen aan te nemen en de missen voor een zeker deel in de winst in de provincie te laten lezeti. Douffet en Vidal rigtten een rais-agentuur op onder eene weidsche firma, en-ze bevalen door middel van circulaires den Franschen en Belgischen geestelijken hun huis aan. De gevolgen bleven niet uit, in de eerste maanden van 1868 ont vingen Vidal en Douffet 72,677 francs. Daarentegen betaalden zij de priesters, die de missen voor hen la zen, slecht, soms zelf ..alleen met beloften. De mede beschuldigden Houmeau en Lacombe waren in de zaken ingewijdvan laatstgenoemde ontvingen Vidal C°. 44,000 francs om missen te laten lezen, maar waaraan zjj niet voldeden. Sommige geestelijken viel bet be drog in het oog, en dit leidde ten slotte tot eene rechtsvervolging. Douffet werd tot éen jaar gevange nisstraf en 50 francs boete, Vidal bjj verstek tot vjjf 1'aren gevangenisstraf veroordeeld. Tegen dit vonnis :orut laatstgenoemde in verzet; hjj geeft voor de be diende geweest te zjjn van Douffet en volstrekt niet in de winst gedeeld te hebben. Tal van bedrogen geesteljjken treden als getuigen op. Het vonnis zal over acnt dagen geveld worden. Slefcerlitnb. Zwolle, 14 Maart. Als een bewjjs dat Frank rijk groot gebrek aan paarden heeftkan het volgende strekken Nu de Duitsche monaroh den uitvoer van paarden heeft verboden, wordt ons land overstelpt van Fransche paardenkoopers. Behalve de gewoonte om ieder jaar vóór de groote Palmpaardenmarkten in Nederland aan de stallen de beste soorten tot zeer uiteenloopende prjj- zen op te koopen, zjjn de bezoeken der paardenkoopers dit jaar zoo enorm, dat menig liefhebber voor een goed paard op de aanstaande markten zich teleurgesteld zal ziendaar meest alles tot hooge prjjzen is en wordt gekocht. 'k Qraveuhage, 16 Maart Bjj de Tweede Kamer is heden ingekomen een wetsontwerpwaarbij vrjjdom van grondbelasting wordt verleend voor de stichting van woningen voor de arbeidende klasse. 17 Maart. Tweede Kamer.) Het wetsontwerp tot bekrachtiging der prov. belastingen in Noord-Brabant is na uitvoerige diBCUssiën verworpen met 35 tegen 26 stemmen. !Sel»io«litm13 Maart. De heer K., commissionair in effecten te dezer stede, werd gisteren in voorloopig arrest naar Rotterdam overgebragt. Welke feiten hem ten laste gelegd worden weet men niet; alleen spreekt men er vandat de jongste rüzing der Spanjaarden treurige zaken aangaande den heer K. aan het licht gebragt heeft. Dit is het vierde geval van dien aard in den tjjd van een jaar. De zaak der heeren Melchera dient thans voor het provinciale hof. De heeren Wen- neken en Nolet namen de vlucht. Een derde echter, die ook in arrest geweest is, is weder ontslagen, zon der dat de zaak verder verkeerde gevolgen voor hem hebben zal. Deze man had de zaken van de heeren Meichera voortgezet, doch dat liep binnen weinige maanden fout. De vierde is nu do heer K.elk doet natuurljjk het best zjjn oordeel over de zaak op te schorten. Alblitssiirdum, 15 Maart. Door den gemeente raad is het tractement van den te benoemen hoofdondcr- wjjzer aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwjjs op 1000 gld. gebragt, voor vergoeding van woning is 200 gld. vastgesteld, terwjjl het tractement bovendien nog verhoogd wordt met 10 pCt. van de opbrengst der schoolgelden. In dezelfde raadszitting is het tractement van den hulponderwijzer aan de openbare school voor gewoon lnger onderwjjs van 500 op 600 gld. gebragt, terwijl tevens besloten werd om, ter vervulling cener bestaande vacature, eene oproeping te doen tegen 550 gld. A-itrdotitvuru:. 16 Maart. Het roodvonk heeracht in deze gemeente, doch in een lichten graad. Biervliet. 16 Maart. Voor de vacante onder- wjjzersbetrekking van hoofdonderwijzer aan de openbare school in het nuburige Nieuwlnud, hebben zich 17 sollicitanten opgedaan. Naardien aan ieder der solli citanten 10 of 15 gulden vergoeding voor reiskosten ?al worden gegevenzoo kan ait der gemeente op p. ra. 200 te staan komen. Ziortlceee, 16 Maart. Gisteren avond werd ton huizo van den heer Kanaar de eerste vergadering onzer afdeeling Volksondenrijs gehouden. De opkomst was maar matig. Hot huishoudejjk reglement werd vast gesteld en goedgekeurd en daarna een definitief bestuur gekozen bcstaando uit de volgende zeven Heeren Dr. P. J. AndreaeI. H. C. HeyscC. Hofman C. v. d. Vliet. A. W. StellwagonDr. P. Schuringa en Mr. P. J. F. Rotbaan Macaré. 17 Maart. Gisteren-avond trad als spreker in onze Nutsvergadcring op de heer Nagtgla» van Mid delburg. Spreker behandelde eerst don beroemden Zicrikzeeschen dokter J. Baster, die. nu honderd jaren geleden, onze stad met den roem zjjns naam versierde. Do heer Aagtglas heeft hem, in zjjne zeer uitvoerige levenshistorie, een nieuwen krans gevlochten. In een nastukje schetste spreker zjjne reisvóór 30 {'aren, van Utrecht naar Zierikzee. 't Stukje was actueel, lumoristisch bjj wjjlen, en voortdurend boejjend. Onder de Nutslezingen van dezen winter is die van gisteren avond niet de minste. Naar wjj vernemen zal op Woendag 7 April a. s. door den Minister van Financiën o. a. worden aanbe steed Het dageljjksch vervoer dor brievenmalengedurende den tjjd van 4 jaren, te beginnen met 1 July 1875en eindigende 80 Junjj 1879, van Zierikzee over SerooskerkeNoordwelle en Re- nesse naar Haamstede v. v., en van Zierikzee over SchuddebeursNoordgouwe en Zonnemaire naar Brouwershaven oa v. v. tweemaal daags. In de Winterwijksche Courant vindt men het volgende versje, door den heer H. Willink, uit een atlas van oudheden betreffende Amsterdam overgenomen, dat ook op den tegenwoordigen laten winter vrjj toe passelijk is: In Januari se9tien honderd zeven en sestig Toen vroort en sneeuwde het zeer heftig, Stjjf ses weken stond de vaert geheel stil Drie weken voer men weer geheel na wil. Het voornaemste dat hier worlt genoteerd Is dat er zoo veel jjs kwam in Meert; Den 16 Meert begont weer hart te vriesen Den 17 moesten de schippers de wint verliesen, Den 18 liep veel volek voor de laegb op 't IJ. Den 19 passeerde men van d'een tot d'and re sjj Den 20 boodt wcêr en wint nog weinig toen Den 21 leekt of weêr en wint anders wou doen Den 22 was de wint weêr felder aan 't vriesen Den 23 begon 't jjs door de zon hart tc verliesen, Den 24 al vriesende verloor 't jjs zgn kracht Den 25 zjjn der veel over 't IJ gekomen met voordacht Den 26 liepen er nog drie van Stee over 'tIJ Namiddags sejjlden de schuiten do stad voorbij. Den 27 beeft d' ooste wint 'tjjs op Pampus hoog gezet Den 29 was daarover 't varen nog geheel belet. Den 30 kwamen eenigen daarover varen en loopen mee Den 1 April liepen nog eenige personen op de Zuijerzee Den 2 dito is in 't val een schip door 't jjs vastgehecht. Dit is noteert dóór M. T. de Lootsen haar knecht, Om Gods groote wonderen en kracht Te doen helpen houden in gedacht. Uit Elburg is een adres verzonden aan Z. M. den Koning oui kwijtschelding van straf te verleenen aan den jeugdigen M.die zgn schoolmakker door onvoor- zigtigheid met een pistoolschot heeft gedood. Do eerste der zeer vele onderteekenaars is de vader van den veelbelovenden knaapdie het slagtoffer van bet ongeluk was. Op den staat van nalatenschappen die in 1878 door overlijden van manschappen der Ned. marine zjjn opengevallen en, nog niet opgeëischt, in bewaring zjjn gebléven bjj bet departement van marine en het corps mariniers, komen voor: M. Koster, marinier le klasse, 1 (Me/alen Kruis,) geboren te Dreischor, overleden 29 j Dec. '73 te Simpang, j 144,95; J. van de Kreeke, tna- rinier le klasse, {Zeeland,) geb. te Wolphaartsdjjk, j overleden 26 Dec. '73 te Simpang, ƒ106,24; A. Lippers, marinier 2e klasse, {Willemsoord,) geb. te Overslag, I overleden 20 April '73, Willemsoord,) 202,97'A. Louweretmatroos 3e klusse (i>an Speijck,geb. te Groedeoverleden 7 Jan. '73 te Simpang/22l,58'/; E. Verberkmoesmarinier 2e klasse {Surinamegeb. te Zuiddorpe, overleden 24 Jung '73, ƒ113,86; en A. P. Hoogstrate, matroos le klasse, (Zeelandgeb. te I Driewegen, overl. 22 Dec. '73 aan boord 28,40'/,. Kerkuieuws. Beroepen te Arnemuiden Db. A. Renier te Berg- scbenhoekte Midsland (cl. Alkmaar) Ds. Wouters, pred. te Baarland. Ds. G. C. Boomerpred. te Ritthem, beeft bedankt voor het beroep naar Krabbendjjke en Ds. 5. G. Gtertsema Beckeringh te IDeverskerkevoor de toezegging van beroep naar Retranchement. De Cand. U. Wawerd 7 dezer te Kruisland beves tigd door De Tijdemau pred. te Rozendaalmet 2 Cor. 4:5 en deed onmiddeljjk daarna zgne intrede met Psalm 100 2. Ds. S. 7'. J. van Goenspred. te Serooskerke in Schouwen sinds 10 April 1859zalals de 22ste predikant sedert die gemeente in 1611 haar zelfstan dig bestaan erlangde, den 21 dezer, na eene bijna 16jarige dienst, beroepen zijnde naar Ernst in Gel derland zgn afscheid prediken. Gemengde berigten. Eene onlangs genezene boeren-dochter onder Sirjans- land zou zoo gaarne willen trouwenmet een scbip- pera-zoon te Bruinissewaar zjj verleden jaar kermis mede heeft gehoudenmaar er zal Diets van komen en nu is bet kind ontroostbaar. Maatje onder Sch. wordt aangeraden zoo niet te loopen achter iemand om hem in de fuik te krjjgen want het '/.al nooit gelukkenterwjjl zij maar uitgelagchen wordt. Te Bath hoopt men dat er een goeden bakker zich zal komen vestigen, want daar is behoefte aan. Ook wenscht men dat de veldwachter maar spoedig zal gaan trou wen met die modepop uit Rilland, want het zal haar toch niet gelukken een boeren-zoon vast te krijgeD en zal nu den veldwachter maar inpakken. De ge logeerde Pieter te Sint. M. wordt aangeradenzich wat fatsoenljjker te gedragenen des avondsvooral niet als het donker ismet eene meid te loopen, want dat zou wel eens verkeerd uit kunnen komen. Een kleermaker te Scherpenisse moest zoo dikwijls niet naar den Spui dam loopenwant het zal toch niet helpen om Janna te bepraten. Neeltje uit de voorstraat te Oude Tonge zal maar zien dat zjj Bram krjjgt, want Pieter bljjft te diep in het glaasje kjjken. Te Ph. moest eene bóeren-dienstmeid zich wat fatsoenljjker gedragen, en niet in de kerk zoo zitten lageben, want aat staat niet voor zulk een fijn men sch. Mina de pronkd&me te Sch. moest zoo verliefd niet zjjn op den zoon van den voorganger uit het kerkjedaar zij hem toch niet krjjgen kandaar zjj dit zelf zeer goed weet. Te Biggckerke ie een zeker collegie tot stand ge komen dat eene wet bepaald voor het vrjjen. Die eeno vryster op kermis neemtbetaald 50 cent en voor eene blaauwe scheen 20 cent. Maar men denkt dat er wel meisjes zullen zjjn die zelf wel 50 ct. willen geven o ui op do kermis een vrjjer te kunnen krijgen. Op den koopdag te O. S. heeft de jenever dienst fedaanom de rommel aan den man te helpen, ■en windzak te Biggekerke is nu zoo hoogmoedig, nu hjj de dochter van een naaldridder in de fuik heeft, dat hjj van ieder wordt uitgelagchen. Te Grjjps- kerke zal eerstdaags ten tooneele worden gevoerdDe drie bedroefde meiden, treurspel met zang, waarin zal gezongen worden: Bedriegers van het schoon geslacht Wie had dat ooit van u verwacht, Het lage stuk door u bedacht, Heeft ohb nu in 't verdriet gebragt. Ingezonden «tukken. Haagsche Brieven. 15 Maart '75. In den Nieuwsbode van 13 dezer werd uit de Arab. Courant een berigt overgenomen, meldende, dat enkele Commissarissen des Konings zouden worden ontslagen. Eenige dagbladen hebben dat berigt. tegengesproken, doch ik durf er evenwel geenszins voor in staan, dat dit berigt niet op waarheid zou rustofi. De Commissaris dos Koniugs in Drenthe is op geen goeden voet met de provinciale staten en heeft defi nitief zgn ontslag aangevraagd. De oorzaak van het verschil moet hierin gelegen zjjn, dat, toen in het vorige jaar een lid der Gedeputeerde Staten van Drenthe zjjn ontslag nam wegens boogen leeftjjd, men in de mededeeling van den Commissaris des Konings eene toespeling meende te ontdekken dat het hem aangenaam was dat bedoeld lid der Staten zgn ontslag namdaarop werd door de provinciale staten dat lid onmiddelyk op nieuw gekozen, doch nam weinig tjjds later wegens gezondheidsredenen op nieuw zgn ontslag. Wat nu betreft het ontslag dor overige Commissa rissen des Konings, fmen noemt die van Groningen, Friesland, Utrecht en Zeeland) zulks wordt in verband gebragt met de aanstaande verkiezingen voor leden der Tweede Kamer; misschien ten onregte. Ontbindingen der Kamer, zooals in 1866 en 1868, gaat niet meer, en daarom zou men thans willen in voeren het Fransche of liever Napoleontische stelsel, en Commissarissen benoemen die even als de Fransche prefecten de verkiezingen leiden in den geest van het Ministerie. De tegenwoordige Commissarissen zouden daartoe te eerlijk zgn en dus vervangen moeten worden a&n sommigen zou daartoe onderbands te kennen zijn gegeven, dat zjj bun ontslag moesten vragen, doch deze hadden daartoe geen luBt. De zaak is ruchtbaar geworden doordien men reeds de opvolgers noemde zoo werd voor Zeeland als Commissaris genoemd een jongvurig Catholiekvoor Utrecht graaf Schimmel- penninck, oud-minister voor finantien; voor Drenthe een gewezen adjudant des Konings enz. Nu de zaak evenwel te vroeg publiek geworden is, zal het zoo ge- tnakkeljjk niet tot stand komen. Ik deel U het bovenstaande onder alle reserve en slechts als gerucht mede. In mijn vorigen brief wees ik er op dat de nieuwe indeeling der kiesdistricten zoodanig wa9 ontworpen opdat men door bjj Amsterdam een gedeelte van bet platte land te voegen, conservatieve kamerleden aldaar j zou krijgen. In Arasterdam ie men wakker geworden en is reeds een adres togen deze indeeling in omloop. Het wetsontwerp Kappcijne c. s., tot aanleg van staatsspoorwegen, vindt veel vóór- cd veel tegenstan- 1 ders; bij het onderzoek in de afdeelingen is het hevig bestreden door de vrienden van bet Ministerie. Tegen J eenige der voorgestelde lynenvooral tegen die van i Brouwershaven naar Zevenbergen, was groot bezwaar. Daar tot lid der Commissie van rapporteurs is benoemd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1