JL A A N K O N D l G f NG. DOET TE WETEN: AANKONDIGING DOET TE WETEN: OP R O EP IN G. VERGADERING VERGADER ING BALLOTAGE BOEREN-INSPA N, Openbare Verkooping. BEESTIALBN, MAGAZIJN posrsTRiiT c los. NAAIIAGIINIS. mnnm c m J. C. de GRAAF. SPOORWEG. NÏTTIS 'TlL«mÏN. VERGADERING MEUBILAIRE GOEDEREN, Eene SCHUUR, EI1VE. BOUW- IVIilLAM, 1 N W 0 0 V101 Schuur en Erve, Brood- en Beschuitbakkerij, Eene nette Bovenwoning Een bruin RUINPAARD, Beste ZETPOTERS Eet- en Zetaardappelen, ïiiiBl BI PitfÜ. MODES en FANTASIËN. J. de GRAAF. Insect.e-poeder'Yicat Geoctroieerde Breukbanden, J. de GRAAF Cz. lste HYPOTHEEK ASSOCIATIE-EFFECTEN. Bankierszaak SCHOENMAKER Heeren Kleedingstukken. TOONEELVOORSTELLING ..ONTWIKKELING GEEFT GENOEGEN WANDGEDIERTE, a peiyke voordracht was het putóiek op het gelaat te lezen. De bekwame spreker werd ingeleid door den Heer Ermerins, die in een inleidend woord verklaarde, dat de Heer 5. door hem en eenige andere fleeren was uitgenoodigd, deze voordrachten te geven. Daarna trad de Heer S. op met »Een leekenpraatjen over humor" waarin ons uit de beroemdste humoris tische schrijvers, juist datgene werd geciteerd, waarin hun' eigenaardigen humor uitblonk, terwjjl teveos een helder begrip werd aangebracht van den zachten over gang die er is tusschensarcasmesatire en humor. Citaten uit do geschriften van Prevöt-ParadolSwift Busken-Huet, de Gónestet en andere, werden tot ver duidelijking als voorbeelden aangehaald. Na eene korte pauze ging de Heer S., onder de be handeling van da Costas »Hagar," er toe over om de biographie des dichters, alsmede de verklaring van hot gedicht te improviseeren en gaf tevens een duideljjk inzicht van de beweegredenen, die den dichter hadden doen besluiten tot do orthodox nrotestantsche kerk over te gaan, en hoe deze duidelijk op sommige plaat sen van zyn gedicht waren uitgedrukt. Kortom de Heer S. heeft ongetwijfeld een' genot vollen en tevens wetenschappehjken avond verschaft aan het publiek, dat stellig met veel belangstelling naar de volgende voordracht uitziet. Z. Gemengde berigten. Volgens den Figaro zijn te Parijs 114,000 katten en katers. Die het niet gelooven wil, behoeft ze slechts na te tellen. Eene vrouw te Neuzen wordt aange raden hare aangetrouwde zuster geen complimenten meer te brengen, daar anders de Bergeche paal weêr te voorschijn komen zal, en dat voor 12 stuivers, terwül zj) reeds hare koetjes op het drooge heeft. Te Oud. is van een boertje eene koe gestorven, en het vleesch geeft men aan logeergasten. Eene vrouw te Wol- phaartsdjjk moest geen brieven schrijven aan een pre dikant, van haar man en kinderen, want dat past niet van een zoo godsdienstig mensch. Laat dus ieder in zjjn wezen, Dan hebt gjj geen kwaad te vreezen, En blijft ook maar van de flesch, Al was 't maar een week of zes. Te S. wordt een gemeonte-raadslicl aangeraden, geen visites bjj Jansje op eene buitenplaats meer te maken, daar er anders ten zijnen pleiziere een klopjagt zal femaakt worden in het bosch. Ook in de kerk loopt et in het oog, daar Jansje gedurig op hem zit te pinkeloogen. Eene boerin te Oudelande wordt aan geraden nare zaken wat beter na to gaan en haar tong wat in toom te houden, en zoo niet over het dorp te loopen en alles voor de meid over te laten. De oude kat te Oudelande zal nog dol worden, na haar trouwpak klaar is en na haar ontslag heeft gekregen. Een boer te O. moest niet van huis gaan en zijne vrouw te huis laten met den knecht, want het begint in het oog te loopen. Een bakker te W. heeft on langs een bankje gewisseld van honderd guldenmaar kwam 25 gulden te kort. Na zou bjj die som van de week wel betalen, maar hjj heeft het vergeten. B. te Oiidrlorp wordt aangeradenop Zondagavond geen twee jongens meer te nemen, en dan op den weg zulke grappen niet te doen, daar zij zoo nooit zal verpast raken. Pr\Jason dor Boter en Eieren. Ziebikzee, 11 Maart 1875. Boter laagste koers f 0.62s en hoogste koers ƒ0,70 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,80 en hoogste koers ƒ0,90 per 25 stuks. uit. BERNARDÜ8 GERHARD van ENCK eu MAATJE CAPPELLE oudertroii vv <1 e n. Ziebikzee, 12 Maart 1875. Geen Receptie. Bevallen van een' Zoon A. J. HOOGENBOOM-Bollb. Renesse, 9 Maart 1875. Heden overleedin den ouderdom van ruim 61 jaren, na eene langdurige ziekte, onze innig geliefde echtgenoot en vader, de Hoog Edel Gestrenge Heer PETER CHRISTIAAN EICHHOLTZRidder van do Eikenkroon, gepensioneord Majoor der Infanterie. Willemstad, Wed. H. A. EICHHOLTZ—Koomans 9 Maart 1875. en kinderen. Op uitdrukkelijk verlangen van den overledene zullen geene uiterlijke teekenen van roxnv gedragen worden. Heden overleed na een smarteljjk en langdurig lijden van circa 6 maandenonze veelgeliefden zoon en broeder JOHANNES KONSTAND, in den nog bloeijenden en krachtvollen leeftjjd van 22 jaren en 3 maanden. Met diepen weemoed en vol vertrouwen op God staren wjj en de gansche gemeente het stof felijk overschot van den voorheen zoo fleren, vrolijken jongeling na, dooh wjj hopen te zwijgen in den wil van Hen* wiens doen ondoorgrondelijk is. Burgh, J. K. DALEBOUT. 9 Maart 1875. E. DALEBOOT-Boot en kinderen. Algemeene kennisgeving. Bjj afwezigheid van onzen Vader, Kapitein J. C. VIERSMA, hebben wjj den treurigen pligt te vervullen het overlijden te berigten van onze veelge liefde Moeder ADRIANA BAKKER, in den ouderdom van ruim 66 jaar. Zierikzee, A. J. RIBBENS. 10 Maart 1875. J. H. RIBBENS—Viersma. J. KRUIJT—Viersma. Heden overleed in den ouderdom van 31 jaren, na een srnartolijk lijden van ruim 6 maandenmijn geliefde Echtgenoot J.s GILJAM. Oüwbrkerk, D. J. van der HAVE, 11 Maart 1875. Wed. J.s Giljam, Eenige en algemeene kennisgeving, ook namens weder zjjdsche betrekkingen. Het DAGELI.TKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN Gelet op artt. 114 en 115 van het Reglement op het Bestuur van genoemd Waterschap. 1.° Dat hetzelve heeft Ontworpen eene Policie- Veror dening betrekkelijk het Omkaden en door afzonder lijke bemaling op lager dan het aangrenzend Water peil brengen van in het Waterschap Schouwen beslaande laagliggende gronden, moerassen en plassen. 2°. Dat die Verordening van heden af gedurende 14 dagen ter inzage van Ingelanden ligt, op het locaal van bet Waterschap Landskamer) te Zierikzee op eiken werkdag van 's morgens 10 tot 's namid dags 3 ure, en dat tegen betaling der kosten van die Verordening een afOru Ir verkrijgbaar is. 3.° Dat ieder Ingeland hert regt heeft zjjne bezwaren tegen dat Ontwerp binnen 14 dagen na heden aan de Algemeene Vergadering in te zenden. Zierikzee, 11 Maart 1875. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN. Gelet op art. 119 van het Reglement op het Be stuur van genoemd Waterschap. 1.° Dat van heden af, gedurende 14 dagen ter inzage van Ingelanden in het locaal van het Waterschap ('s Landskamer) te Zierikzeeeiken werkdag van 's morgens 10 tot 's namiddags 3 ure liggen o. Een Ontwerp wijziging Begrooting met Memo rie van Toelichting Dienst 1874. b. Een Ontwerp Begrooting met Memorie van Toelichting voor den Dienst van 1875. 2.° dat die Begrootingen met Memorie van Toelich- lichting voor Ingelanden verkrijgbaar zijn ten kantore van den Ontvanger-Griffier tegen betaling van vijftig cent voor die Sub a. vijftig cent b. per exemplaar. Zierikzee, 11 Maart 1875. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd B. C. CAUVoorzitter. J. L. de JONGEOntvanger-Griffier. De TIENDPLIGTIGE INGELANDEN in de gemeente Haamstede worden OPGEROEPEN tot eene l>|joeul<om!«t ter bespreking tot AFKOOP der TIENDEN, op Woensdag IT «l.-zer. Haamstede, 11 Maart 1875. C. M. BOLLE. van het Voorlezingsgezelschap te Renesse, DingNilag 16 Maart 1875, 's-avonds om 6 uro, by L. J. Kappers. De Se et e'aris, M. LOCKER de BRUIJNE. N.B. De leden worden verzocht op den datum der Vergadering te letten. DEB LANDBOUWSOCIETEIT te NOORD WELLE, op WOENSDAG 17 Muart 1875, «avonds om 6 nnr, bjj J. A. Franken. Namens de Directie, de Secretaris, W. de BRUIJNE Jz. Sociëteit: »D E GOEDE V E R E E NIG I NG." op Zou«lnac 1-1 Maart a. s., by W. KANAAR. De Notarissen Mrs. C. van der LEK de CLERCQ en J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zullen, op Woon»daeden IT" Maart 's voormiddaga ten 10 ure preciesten verzoeke van en op de hofstede bewoond door den heer M. van den BOUT, te Zormemaire, publiek presenteren te ver- koopen EEN AANZIENLIJKEN bestaande, onder meer, in 3 ruin PAARDEN van 6 14 en 19 jaren en 2 zwarte merries van 2 en 3 jaren, 8 MELKKOEIJEN, 2 kalfdragende VAARZEN, 4 VAARZEN, 1 OS, 2 KALVERS en 2 KARNHONDEN met KETTING, benevens eene aanrienlyko party Bouw-en Melkgereedschappen, alles breeder by biljetten omschreven. De zes vette OSSEN, in de biljetten vermeld, zijn uit «lo haixl verlioeht. j-. De Notaris A. W. REMBGES zal op Donderdag den 1*8 Maart 1875, des morgens ten 10 ure, voor YX JGV t,en hcer G- f- WITTOÜCK, op ZjjnEds Hofstede in den Westkorkepoldor, onder Wolf aartsdijk, publiek verkoopon: 2 blauwe HENGSTEN, ieder oud 3 jaar, (Percheron ras), 14 schoone WERKPAARDEN van 3 tot 15 jaar en verder aanzienlyke Bouw-, Stal- Zoldergereedschappen. Openbare Verkooping étten overstaan van den Deurwaarder M. C. Van ELSilCKER te Tholen, op Vrijjaar iT-SkTumf den 1!> Maart "5, ten verzoeke miWs&isISk van q POLDERMAN, Landbouwer te St. Annalandvoor diens schuur aldaar, van 5 baatgevendo MELKKOEIJEN 2 twee jarige VAAKZEN, 1 HOKKELING. Voorts een party Hooi en Strooeen hou ten r*omp en een partij Masthout En op Woensdag den 24 Maart 1875 des voormiddags ten tien urevoor de herberg van J. Slager te Poortvlietvan bestaande in kalfdragende-, in<>lkge- vende- en var© KOEIJEN en JONG VEE Bouwgereedschappen, Hooi Stroo, benevens een party Masthont. VAN Voorhanden in diverse fraaije soorten zoo Hand- als Trapmachines. Bovenstaande MACHINES worden door mij geheel kompleet geleverd, voorzien van diverse apparaten voor fijne werkzaamheden en gebruiksaanwijzing, waarin opgave wat bij iedere Machine behoort te zijn, met 8 jaren guarantie, gratis on- derrigt eu gemakkelijke betaling met een kleine prijsverhooging. Grondig onderrigt zoo op Machines als op alle apparaten wordt verzekerd en wordt gegeven aan Dames door aan fatarieltauteu eu werkbazen door Zij, die wenschen dat het Eiland THOLEN recht streeks voordeel zal hebben bjj de voorgestelde uit- )>reiding van hei Spoorwegnet, wor den uitgenoodigd tot eene ZAMENKOMST te St. Maartensdijkten huize van N. Noom op Vrjj- dag 19 Maart 1875, 's namiddags 5 aren. F. C. de CASEMBROOT. T. A. WAGTHO. C. J. de V. van NOORDEN. VAN HET DEPARTEMENT ZIERIKZEE, op DinMlug 16 Maart, 'a avonds te bale acht ure. Spreker: de Heer F. NAGTGLAS van Middelburg. De Deurwaarder J. FRANSE zal Vry- «lat; ÏO Maart 1875. 'smorgens 10 ure, voor den Weleerw. Heer HUGENHOLTZ, ten huize van J. Van Dijxe, in de Manhuisstraat te Zie rikzee, op 3 maanden krediet, publiek verkoopen EENE PARTIJ NETTE waaronder1 massief mahoniehouten BUFFET, 1 KASTJE, diverse HUIS- en T UIN T A F EL S, 1 PLAKTAFEL, 2 KLOKJES, 1 LAMP, 1 GANGLAN TAARN, 60 STOELEN met matten zittingen, 1 jjzeren LEDIKANT, 1 STROO- en 2 ZEEGRASMATRASSEN, LEDIKANT- en RAAMGORDIJNEN, 1 HAARD, 2 HAARDSTEL, 1 KOOLBAK, 1 BOEKENKAST, 1 BOEKENREKJE, 2 BLOEMVAZEN. BLOEMENSTAN- DERDS, 1 Cylinder- en 1 gewone MANGEL, 1 zinken BROEIBAK, 1 GYMNASTIEKLADDER1 MAST, TOUW en TOUWLADDER, 1 KINDERWAGEN, IJZER-, KOPER-, TIN-, BLIK- en AARDEWERK, 1 berljjn-zilveren SUIKERPOT en MELKKAN1 schildpad LEPELDOOSJE, 1 SNIJBOONENMOLEN, 1 COCOSKLEED en meer andere GOEDEREN; voorts: 1 gouden DAMESHOROLOGE1 goudeu KETTING 1 dito HAAK, 1 granaten HALSKETTING met gouden SLOT, 2 gouden SLOOTJES met BLOEDKORALEN en 1 gouden SPELD met GRANATEN. Alles daags vóór de verkooping t z I e u van 10 tot 4 ure. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke van M. de RONDE, op Wocnadug 31 Maart 1875. des voormiddags 10 urein de herberg van M. Bal te Sirjan*landgemeente Oosterlandpubliek verkoopen: mitsgaders ÏO Hectaren 63 Aren -AS Centiaren alles onder de gemeente Oosterland. Breeder bjj billetten en boekjes omschreven. UIT DE HAND TE KOOP: EEN STEENEN met drie koppel MAALSTEEN EN, in 1847 nieuw gebouwd, staande te St. Annaland, eiland Tholen; te bevragen bjj JAN db GRAAF te Sf. Annaland. Brieven franco. UIT DE HAND TE KOOP staande in do Molenstraat te Oud Vossemeertoebe- hoorende aan JOHANNES van POORTVLIET. Infor- matien zyn te bekomen bjj BAREND BEURKENS te Tholen. MEN BIEDT TERSTOND TE It OOI» OF TE HUUR A.A.IN: EENE WELBEKLANTE binnen Vlissingenwaarop f2500 kan gevestigd bljjvcn. Adres Boekhandelaar MESTDAGH aldaar. Met Mei a. m. TE HUUR: met vrije» opgang- Het ETUIS is desverkiezende te koop; adres: J. de HAAN, Verrenieuwstraat. T EK 0 OP! 13 jaar ond, bjj J. M. KLOMPE te Dreischor. TE KOOP, afkomstig van eeli te Friesehe •JannenA /2,50 per nnnlbij FRANKE LEMSOM onder Bruinisse. T E K o o P: (Zeenwsche Jammen), bjj P. PRIEMTJS te Duivcndijke. NIEUWE MODELLEN VEEHOUDERS. ia een zeker en onschadeljjk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrijden; het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel het u bjjzonder aan, en geef vergoeding als het niet voldoet. Te be komen bij A. C. DAGEVOS, J. P. van der DOES, Meelstraat Verkoophuis Zierikzee. Goes. systeem SCHROEVERS, zijn voor de provincie ZEELAND, van af heden volgens onze prijscourant eD conditiën uitsluitend te bekomen bjj den heer BLINDENBACH te Middelburg. Amsterdam 10 Maart 1875. FAASSEN Cie. 4000 erl«l. beschikbaar ad 5 °/0 op «olie«le panden of landerijen. Franco brieven letter X bureel Nieuwsbode. De ondergeteekende maakt bekend dat de Commissiehandel in Effecten welke gedurende eene lange reeks van jaren door wijlen zyn' vader Mr. c. de WITT HAMER gedreven werden in welken hjj ruim vijf jaren met dezen werkzaam is geweestdoor hem zal worden voortgezet. Het Kantoor zal voorloopig gevestigd bljjven op de Kade, tegenover de Vischmarktin het huis gemerkt wjjk Bno. 193 te Goes. c. de WITT HAMER. beschaafd jongmenschsedert ruim tic-u jaren werkzaam in een Kassiers- en Efleotenzaakwenscht in een der steden Middelburg of Vlissingen) een op te rigten. Daartoe wordt gezocht een solied mensch die genegen zoude zjjn om met een uiet ouaun- zicnlvjk lcnpitanl, hetzjj als Comraau- «litair- of als medewerkend Vennoot op zeer voordeelige Co n «IS tl ©n op te treden. Voor de degelijke kennis van het vak alsmede voor het bezit van goede en solide relatiè'n kan alle mogo- lyke waarborg worden gegeven. Hierop reflecterende gelieve men zich met getee- kende en franco brieven te melden onder Letts. A. B. Bureau Nieuwe Middelburgsche Courant. De ondergeteekendezich in zneente als gevestigd hebbende, neemt de vryheid zich in de gunst van de ingezetenen aan te be velen; belovende eene prompte en civiele bediening. Cortoene, J. BARBIER. 10 Maart 1875. NIEUWE STOFFEN voor J. «Ie GRAAF, Kleermaker. TE 8EROOSKERKE. op Dinsdag 16 Maart 1875, avonds 7 ure, door db leden der Rederijkerskamer „De Toekomst" onder de zinspreuk; van HAAMSTEDE. Entróe le Rang 0,49'/-. Plaatsen extra 10 Ce Rang f0,S( 11 meer. R. van den HOEK. De ondergeteekende geeft door deze kennis dat bjj hem met toestemming van het Edel Achtbaar Bestuur op den 2den Paaschdag naar den RING zal gereden worden en vervolgens eene HARDDRAVERIJ zal plaats hebben. Diegenen welke genegen zyn hieraan deel te nemen, gelieven zich vóór of op den 20n dezer aan te melden. slrjansland. C. van espen. De ondergeteekende beveelt zich aan tot het reinigen vnn gebouwen van op door ondervinding bewezen deugdeljjke wyze. Scharendijke. M. van SPLUNTER Mz. De «tier van J. van der HAVE Az. te Nieuw er ker kis weder l>©scliïl«- baar a ƒ1,50. IEMAND van dertigjarigen 1 nette zaak uitoefenende, zoekt langs kennis te komen met een jonge Jufvrouw of Weduwe, om na kennismaking een wettig HUWELIJK aan te gaan. Toezending van portret is vereischte onder letter E francoaan de Uitgevers dezer Courant. Geheimhou ding wordt bepaald verzekerd zullende desverkiezende portretten en brieven worden teruggezonden. VAN STONDEN AAN of met MEI benoodigd een WAGENMAKERS-KNECHT, bjj A. van BEEK te Poortvliet. Brieven franco. TERSTOND een WAGENMAKERS-KNECHT benoodigd, bjj TJIOMAS BIL te Sint Maartensdgk. Met M EI eene KEUKENMEID gevraagd bjj den Predikant S. van HOEK te Kapelle in Zuid-Beveland. Loon 60. Tegen Af E I aanstaande te Brielle Zuid-Holland e e n e MEID benoodigdte bevragen bjj de Uitgevers dezes. Met MEI aanstaande eene BOEREN-DIEINSTMEID benoodigd, bjj GABR. FLOHIL onder Oosterland. Mevrouw SCHUTTEVAÊR te Oudelande verlangt tegen MEI eene bekwame DIENSTBODE, die flink met de wawoli kan omgaan. Uitgevers: DE LOOZE WA.ALE. Snelpersdrukke™ van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2