ZIEB1KZEESCDE NIEUWSBODE. Dingsdag 9 Maart 1875 Nó. 5512. 51steJaarg, Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjj» per 3 maanden is 1,30, iranco per DOBt 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot de» MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kennisgeving. Primitief Kohier tier Hoiulenbe- lasting voor 1875. De. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekaml: dat het primitief kohier der belasting op de honden van deze gemeenteover het loopeude dienstjaarop heden door hen voortoopig is vastgestelden van den 5den tot den 19den Maart e. k.ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen en dat ieder die op dat kohier is aangeslagen, binnen dien tijdtegen zjjn aanslag by den Raad bezwaren kan inbrengen, by verzoekschrift op ongezegeld papier. Zierikzee, den 3 Maart 1875. L'eBurgemeester en Wethouders v. CÏTTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Oefenschool tot opleiding vau Önderwtizer» te Zlerlkzee. Aan belangstellenden wordt kennis gegevendat op Woensdug den U-l Maart e. Ir., des voormiddags te 10 ure, het jaarijjksch Admissie-Examen van leerlingen voor de Oefenschool tot opleiding van Onderwijzers alhier zal gehouden worden. Hiervoor kunnen alleen in aanmerking komen jonge lieden van beiderlei kunne, niet beneden de 14 jaren ouddie het vast voornemen hebben om den Onder wijzersstand in te treden en reeds voldoende kennis van de hoofdvakken van het lager onderwijs hebben verkregenom met vrucht de lessen der Oefenschool te kunnen volgen. Zydie het bedoeld EXAMEN wenschen te onder gaan worden verzocht zich daartoe vóór of uiterlyk op Zaiurdag den 20 Maart e. k. by den ondergetee- kende aantemelden. Zierikzee, 8 Maart 1875. De Schoolopziener in het tweede schooldistrict van Zeeland SCHNEIDERS v. GREIFFENS WERTH. Nieuwstijdingen. Aan de Daily Netos wordt uit Parys o. a. het volgende geschreven Het vertrek van de gravin Giigentie naar Madrid is verhaast door de neergeslagen heidwaaraan de jeugdige koniDg lydende issedert zyn terugkeer uit het Noorden. Een paar dagen geleden werd op Villa Basilewski een telegram ontvangen waarin gezegd werd dat by zeer «gedrukt" waa eé allezins behoefte had aan den steun zjjner zuster, ^ffelfa ging hij zoo ver om er van te spreken dat hjj afstand van den troon wenschte te doon. Mogt hy hiertoe besluitendan zal de gravin Girgentie aanwezig zjjn om te voorkomen, dat de Carlisten of Montpensiers zich van troon en scepter zullen meester maken. In elk geval acht men hare tegenwoordigheid te Madrid een groot voordeel. Men vleit zichdat zy het vertrouwen in do herstelde monarchie zal verlevendigen en het gemakkeljjk /al maken om een leening te negocieeren. Tot nu toe leende koningin Isabella op persoonljjko waarborgen en polissen van levensverzekering. Dit finantieel ex pedient is echter gebleken even moeyelyk als kostbaar te zyn. De uitgaven voor het pronunciamiento van Campos Martinezdat ten doel had dea jeugdigen pretendent op den troon te plaatsenzyn zeer groot geweest. Indien Alfonsus er niet in slaagt zjjne positie te behouden of dat de gravin Girgentie de ex-koningin niet in 9taat stelt een coup te wagendan is Isabella geruïneerd. Ze heeft om een gouden of jjzeren ketting gespeeld. Het-is zeer zeker moedig -van hare dochter om by dezen stand van zakon naar Madrid te gaan. ©tutsc!vlanï>. De Fransche regering heelt order gegeven om in Duitschland 10,000 cavallerie-paavden op te koopen. Than9 i9 evenwel een Keizerlijk besluit verschenen, waarbij den uitvoer van paarden nit Duitschland ver boden wordt. Digt by Bromberg in Posonin het dorpje Ad- lershorst,zijn eenige dagen, geloden, twee mannen en vier vrouwen, tot de sekte der wederdoopers behoorende, in een vjj ver herdoopt, nadat de jja vlakte, die bet water bedekte, eerst was stukgeslagen. De priester stond tot aan de heupen in het water, en de dames en heeren werden door hem met een flinken duw onder bet water gedompeld. Duizenden raenschen woonden uit nieuws gierigheid de eigenaardige handeling by. Aan spot was natuurlijk geeD gebrek. jQtSJürinnb. Groningsen, 4 Maart. Door 120 landbouwers uit de gemeente ten Boer is een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzondenhoudende bezwa ren tegen de herziening van de belastbare opbrengst van hunne gebouwde eigendommen. Adressanten mee- nendat men hunne eigendommenin verhouding tot andere belastbare gebouwen, bovenmatig hoog en in striid zoowel met den geest als met den letter der wet heeft opgevoerd. Als iets opmerkelijks kunnen wij tnededeelen dat de heer Krythevan Bedum in 81-jarigen ouderdom, van Scheemda, waar hjj den lsten Maart 11. met den trein arriveerdezich op schaatsen naar Beerta heeft begeven om aan den heer Buiskooloud 87 jaren een bezoek te brengenen dat beide grijsaards op schaatsen den togt naar Scheemda aflegden met een zwier en vlugheid dat men er over verwonderd moest staan. Of het voorzigtig i9 van die ouden laten wij op zjjn plaatsmaar het ,is in allen geval een bewijs van een zeldzaam krachtigen ouderdom. Volgens de Gron. Cour. duurt nog steeds de in structie voort in zake den manslagin 't begin van de maand December van 't vorige jaar nabjj Nieuwe Schans vermoedelijk gepleegd en die met het in 't Wjjmeesterdiep gevonden lijk in naauw verband staat. O. a. is Dingsdagmiddag te Winschoten bebalvè ingezetenen uit Nieuwe Schans een Pruisisch gendarme in het verhoor geweest. De beide veldwachters by deze zaak betrokkenbevinden zich nog steeds in arrest. Maastricht4 Maart. De Raad heeft besloten, dat aan de belastingschuldigen van den hoofdelijken omslag over dit jaardie hun aanslag binnen 30 dagen Da ontvangst van het aanslagbiljet zullen voldoen 5pCt. korting wordt verleend. De Arondissements-Regtbank alhier heeft overeenkomstig den eisch van den Officier van Justitie, bij vonnis van jl. Zaturdag de gehoudene processiën op de openbare straat, op den 27 July 1873 en den 23 July 1874, verklaard te zyn in stryd met de wet en den pastoor-dekenden heer F. X. Huttenver oordeeld in de kosten van het proces. Vlit^Minjsen6 Maart. Wjj vernemen met ge noegen dat de heer I. L. Pinto te Middelburg, is aangesteld als dentiste in het R. C. Weeshuis alhier, waar hij onlangs geheel belangeloos voor mondgobreken geraadpleegd, belangrijke diensten aan de weezen heeft bewezen. ftHddolburff, 7 Maart. Een 30tal werklieden, werkzaam by. het lossen der schepen aan de loskade alhier, verlangde gisteren eene loonsverhooging van ƒ1,50 tot ƒ1,80. Daar deze eisch niet toegestaan werd, hebben zjj den arbeid gestaaktdoch dien heden weder hervat, zonder dat aan hun verlangen voldaan is. WolAmi*ts<iyic, 6 Maart. Tengevolge van het indyken van den Schengepolderis men druk bezig met het stichten van woouhuizen aan de kulk in deze gemeentezoodat aldaar eene aanmerkelijke buurt verrjjafc. Tiiolen, 6 Maart. Men hoort onder de liberale kiezers van dit eiland weinig spreken over het voorstel van den minister Heemskerk tot herziening der kies* tabel, volgens 't welk ons eiland zou ingedeeld worden bjj het kiesdistrict Bergen-op-Zoom. Velen achten 't vry l onverschillig, of zy vertegenwoordigd worden door een ultra-orthodox protestant, gelijk tegenwoordig, dan wel door een ultramontaan, gelijk het geval zou zijn, wanneor het voorstel Heejnskerk doorging; toch zijn er ook niet weinigendie de aanneming van dat voorstel zouden betreuren. Terecht meenen zjj, dat, zoolang Tholen tot Goes behoorter voor de liberalen nog eenige mogelijkheid blyft om vroeger of later invloed uit te oetenenen op de keuze van een vertegenwoordiger, welke mogelijkheid voorgoed zou verdwynen, indien Tholen gaat behooren tot het ultramontaansch gezinde Bergen-op-Zoom Om die redenen hopen hier velen, dat do minister Heemsketk met zyn voorstel een schitterend échec zal lyden. Zierllczee, 0 Maart. Heden middag te 12 ure had in eene plechtige zitting der Arrondissements- Rechtbank alhier de installatie plaats van de heeren Mr. B. M. de Jonge van Ellemeet, als Rechter, en Mr. C. W. J. J. Pape, als Substituut-Officier. Na het openen der zitting, nam het eerst de heer Officier van Justitie Mr. P. Paulas het woord, en wees in zjjn requisitoir er op, hoe dezo dubbele plechtigheid werd veroorzaakt èn door het vertrek van Jbr. Mr. G. L. Schorerwaardoor deze eene erkenning zjjner verdiensten en een aanzienlijker werkkring heeft ge vonden, èn door dat van Mr. J. G. H. B. Ke'jen, wiens jjver en bekwaamheden thans in een anderen werkkring hunne waardeering mogen vinden. De heer Officier deed verder uitkomen, dat door de vele mu taties van personen deze Arrondissements-Rechtbank als 't ware eene oefenschool scheen voor het Provin ciaal Gerechtshof, en wenschte dat het tot stand komen der nieuwe regterljjke organisatie ook in die gedurige veranderingen eens verandering mocht breDgen; hjj eindigde met in 't byzondor de verdiensten to herin neren van den vader des nieuwbenoemden Substituut- officierB, on met zjjne goede hoop en verwachting uit te drukken omtrent den vriendschappelijken omgang en de bekwaamheden dor niouw benoemden. Hierop werd door don Griffier Mr. W. L. J. Spoor, voorlozing gedaan van extract uit de notulen van het Provinciaal Gerechtshof, behelzende de beëediging der heeren de Jonge van Ellemeet en Pape. De President der Rechtbank, Jhr. Mr. M. J. Schuur- be'gue iioeije, hield 'daarop eene redo, dio wjj hier in haar geheel laten volgen «Het is niet zonder eenig gevoel van weemoed, myne hoeren de Jonge en Pape! dat ik overga tot uwe door den heer Officier gerequiroerde en by de wet bevolone installatie. »Die plegtigheid toch doot nataurljjk gedachtig zjjn aan hen, wier plaatsen gjj zult innemen maar roept mjj tevens onwillekeurig voor den geest die allen met wie ik sedert bjjtia 32 jaren als Regter in dit Collegie ben workzaam geweest. En hun getal is niet klein. «Behalve zjj, die reeds in dit Collegie zitting hadden, toen ik benoemd werden die reeds allo ontslapen zjjn bedraagt dat getal niet minder dan negen. «Eén van ben, die hot eerst na mjj den rechterspost aanvaarddeMr. B. C. Cauging reeds na 7 jaren tot mjjn groot leedwezentot andere eervolle betrek kingen over. Eén Jhr. Mr. J. H. P. van Doornwerd na I8jarigen diensttjjd in het begin van 1865 door den dood aan zjjn werkkring en vrienden ontrokt. Mr. P. van der Meer Mohr werd op zijn verlangen, in 1869 als Regter overgeplaatst naar zijne vaderstad Goes en Baron Mr. J. C. van Lijnden werd nu bijna 3 jaren geleden bevorderd tot lid dor Regtbank te Rotterdam. De vjjf overigen bekleeden thans de eervolle betrek king van Raadsheer in hot Provinciaal Geregtshof in Zeeland. Ze zjjnJhr. A, W. Snouck Hurgronjedie geljjktjjdig met mjj lid dezer Regtbank werd; J. P. van der BiltJhr. C. do Jonge Jhr. L. F. van Pan- hujjs en de nu onlangs vertrokkene Jhr. G. L. Schorer. «Tot allen stond ik in vriendschappelijke verhouding en bij het vertrek van schier allen had ik het gevoel dat ons Collegie een grootja schier onherstelbaar verlies leed. Niet het minst had ik dat gevoel bjj het vertrek van den laatstgenoemde, die èn wegens zjjne kunde en jjvèr, èn wegens zjjne rechtschapenheid en humaniteit, wegens zjjn' vriendschappelijken har- tolijken omgang ons allen een hoog gewaardeerd niet Kgt te vergoeden medelid was. «Ook in den post van Substituut-Officier had eene niet onbelangrijke afwisseling van personeel plaats. In een tijdsverloop toch van nog geen 30 jarenfun- feerden als zoodanigeens bij lange tusschenpoos [r. B. J. Gratama, thans Hoogleeraar te Groningen; Mr. van Nes van Meerkerk, thans Advokaat-Generaal by het Provinciaal Geregtshof in Zeeland Jbr. Mr. E. B A. N. Melortthans Substituut-Officier te Breda; Mr. J. A. Haakman benoemd tot eene rechterlijke be trekking in Egypte en nu laatstelijk Mr. J. G. H. B. Ketjen, thans in dezelfde betrekking bjj de Rechtbank te Zutphen geplaatst. «Laatstgenoemde had gedurende zijn 8jarig verbljjf alhier, zoowel door zjjne ijverige en bekwame dienst vervulling als door zijne uitmuntende hoedanigheden als mensch, zich niet slechts de achting en toegenegen heid van dit Collegie maar ook van de ingezetenen dezer stad in ruime mate verworven waarom dan ook zjjn vertrek, voornamelijk wegens redenen van ge zondheid door hem begeerdgrooteljjks door ons betreurd wordt. «Is het te verwonderen, dat, zooab ik zeide, een gevoel van weemoedhoezeer dau ook van aangename herinneringenzich van mij meester maakt bjj een terugblik op het verledeneen dat wjj allen verkeeren onder den pijnlijken indruk van het dubbel verlies dat ons Collegie ook nu laatsteljjk weer heeft geleden. «Hetgeen ons evenwel bemoedigt is de hoop en zeker niet ongegronde verwachting, dat, even als meermalen vroegerook thans het ondergane verlies zoo niet geheel dan toch voor een groot deelzal vergoed worden. >Toen ik, nu bjjna 9 jaren geleden, de heeren Ba ron van Ljjnden en Jhr. Melort, beide tot aanzienljjke familiën behoorende, in deze Rechtbank installeerde de eerste als Rechter, de ander als Sub8t.-Officier, even als nuvoegde ik hun toe «noblesse oblige." Diezelfde woorden acht ik ook op u van toepassing mjjne heeren de Jonge en Pape. Wat u betreftmjjnheer de Jongegjj behoort tot een geslacht, hetwelk onder de oudste en aanzienlijkste van Zeeland mag gerekend worden en dat gedurende vier achtereenvolgende eeuwen zjjne vertegenwoordigers in Zierikzee gehad heeft en nog heeft. Onder uwe voor zaten komen vele voor, die, warme vaderlanders en trouwe onderdanen als schier al de leden van dit ge slacht, in onderscheidene tot zelfs de hoogste betrek- kingen, gewichtige diensten niet slechts aan deze stad, maar ook aan het gewest en den lande bewezen hebben. «Hieruit spruit voor u de verpligting voort hunner waardig te zjjn en, naar gelang van omstandigheden, hunne voetstappen te drukken. «Maar ook in andere opzigten zjjn u eischen gesteld, die in zekeren zin kunnen gezegd worden hun grond te vinden in het «noblesse oblige" «Gjj zjjt toch geroepen de plaats in te nemen van een man, die, zooals ik reeds aanvoerde, een sieraad vraa van dit Collegie en die èn als rechter èn als mensch èn als collega groote verdiensten hid. «Daarby komt, dat aan u, zoowel door onze aan beveling als door de daarmede overeenstemmende be noeming van onzen geëerbiedigden Koning, de voorrang is toegekend boven twee Kantonrechters in dit Arron dissement, die zeer gunstig bjj ons bekend staan en die wij alleszins waardig zouden gekeurd hebben in dit Collegie den rechterpost te bekleeden. «Is één hunner in sommige opzigten minder begaafd, hy vergoedt dit door meerdere ervaringnaauwgezette pligtabetrachting en eene onkreukbare regtsehapenheid, aie hem op zjjne standplaats Tbolen ae algemeene achting van alle weidenkenden beeft doen verwerven. «Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om hulde aan hunne verdiensten te brengen en nun eerlang eene daaraan geëvenredigde bevordering in de regter ljjke magistratuur toe te wenschen. «Welke eischen u evenwel gesteld mogen zyn mjjnheer de Jongeen welke gunstige verwachtingen omtrent u gekoesterd worden wij vertrouwendat gjj daaraan zult beantwoorden. De aoor u aan de univer siteit te Utrecht met den «hoogsten lof' volbra^te studiën uwe erkende begaafdheid en de loffelyke wjjze waarop gjj de betrekking van Griffier van het Kanton gerecht te Cortgene en daarna die van Kantonrechter aldaar en vervolgens te Sluis hebt waargenomen strekken ons daarvoor tot een waarborg. «Het is waar het Kantongerecht te Cortgene levert een zeer nederigen weinig beduidenden werkkring op cn de standplaats aldaar mist alle aanzien en gelegen heid tot ontwikkeling door omgang met rechtsgeleerden of geletterden zoouat ik dan ook door onderscheidene uwer voorgangers haar als geestdoodend en onuitstaan baar bib nooren beschryven. Gjj zelve kunt daarover bjj ondervinding oordeelen. «Toch zjjt ge dMr gedurende bijna 4 jaren werkzaam geweest, cn hebt ge in owe billjjke weuschon naar verplaatsing menige teleurstelling ondervonden zonder daarover te morren of u te laten ontmoedigen. «Integendeel: wat uwe band vond om te doen hebt ge mot toonemeuden jjver verrigt; den kleinen nede rigen kringwaarin ge aldaar verkeerdethebt ge niet versmaad of geminachtmaar veeleer getracht dien, door bevordering van het nuttige en aangename zooveel mogeljik te iele veren en te veredelen. «Juist daardoor hebt go uwe geestkracht en de edelaardigheid van uw gemoed getoond en u een ge- wigtiger en ruimeren werkkring waardig gemaakt. «Dit brengt mij in herinnering cone prachtige rede van den wclsprekcnden Jules Favredoor hem als Deken der orae van advokaten te Parys gehouden. In die rede vermaant bjj zjjne jeugdige collega's, om toch vooral zich niet te onttrekken aan pro deo-zaken en andero lastposten, noch zich daardoor te laten ont moedigen dewjjl juist deze den weg banen tot roem, eer en aanzienzooals hjj zelf hetgeen hjj was te danken had aan hot bewandelen van dien weg. »lk wenschte dat alle jeugdige rechtsgeleerden en ambtenaren in dit opzigt uw voorbeeld en de les van Jules Favre mogen volgen cn steeds gedachtig zyn aan de spreukper ardua ad astra." Wat u betreft, mjjnheer Pape! ook gjj behoort, althans van de zjjde uwer moeder, tot een oud en aanzicnljjk Zeeuwscb geslacht. De familie Cauverwant aan de de Jonge'sde Ockersende Mogge's en andere der voornaamste familiënschonk meermalen aan deze stad bare Bur- gemeesteren en andere Overheden. Inzonderheid telde zij onder hare leden vele rechtsgeleerdenwaaronder die, reeds van de stichting der Leidensche Hoogc- school af, aldaar hunne opleiding ontvingen en waar van sommige hooge posten in den lande bekleedden. »De voorlaatste der mannelijke afstammelingen van dat geslachten dien naam, hier in ons midden tegen woordig heeft èn als regtsgeleerde èn als magistraat èn als burger zich zjjner voorvaderen alleszins waardig betoond. Betoon gjj u mede hunner waardig! Doch ook met het oog op uwen geachten vader hebt gij eene roeping te vervullen. Afstammende van een edel geslacht in Frankrjjk en opgeklommen tot bjjna den hoogsten rang in de rechterljjke magistratuur van Nederland, hebt (ge in hem een waardig voorganger, die u tot navolging maant. «Zult gjjthans geplaatst in dezelfde betrekking, die bii eens bjj de Rechtbank te '9 Hertogenbosch be kleedde, zjine voetstappen drukken en u onderscheiden, even als njj het deed, door kunde, energie, regtscha- penheid, onvermoeide werkzaamheid? Wjj mogen het vertrouwen, mjjnheer Pape! De jjver onbekwaamheid, waarmede gjj gedurende 4'/, jaren de betrekking van Substituut-Griffier by de Rechtbank te Leidon vervuldct, geven ons daarvoor gegronde verwachting. «De werkzaamheden, waartoe go thans geroepen zjjt, zyn wel is waar in vele opzichten onderscheiden van die aan uwe vorige betrekking verbonden; maar gij vindten ik acht dit een voorregt, in het hoofd van het Parket een man, die aan groote kennis veeljarige ondervinding paart en die u ongetwyfeld, voor zooveel dat mogt noodig zjjn, met de meeste welwillendheid zal voorlichten, teregfcwijzen en steunen. «Het is, mijne heeren! in ons collegie de gewoonte, dat de leden der Rechtbank en van bet openbaar mi nisterie onderling op vriendschappeljjken voet verkeeren. Bjj handhaving hunner zelfstandigheid, bjj het vast houden aan hetgeen zjj als uitspraak van wet en regt erkennen, en bjj het vrjjeljik uitspreken hunner over tuiging hebben, zjj voor elkander de meest mogelijke deferentie en consideratie. Wij vleyen ons, dat dezelfde gezindheden ook door u gekoesterd worden en dat ge zult willen medewerken om ze in dit collegie te helpen handhaven en bevorderen. «Gaarne geven wjj u de verzekering onzer vriend schappelijke gevoelens en verzoeken u, om die weder- keerig aan de leden van dit collegie te schenken. «En hiermede verklaar ik U, Mr. Bonifacius Marinus de Jonge van Ellemeet, geïnstalleerd als Regter, en U, Mr. Carel Willem Justus Jacobus Pape, geïnstalleerd als Substituut-Officier in dit collegie en noodig u beide uit, om in uwe genoemde betrekkingen ae voor u bestemde zetels in te nemen." Nadat de geïnstalleerden de hun aangewezene zetels hadden ingenomenhield eerst de nieuwbenoemde Rechter, de heer de Jonge van Ellemeeteene toespraak, waarin gewezen werd op bet verschil tusschen den werkkring van lid der Arrondissements-Rechtbank en j dien van den Kantonrechter, en ingenomenheid betuigd 1 met eene plaatsing juist in de stad, die den spreker reeds van zjine jeugd af was geschilderd als «het gul en gastvrij, het. vriendeljjk en gezellig Zierikzee." Met een aanbevelend woord, ook tot het parket, de griffie, en de balie, eindigde de spreker. Daarop hield ook de andere nieuw-gcïnstalleerde, de heer Pape, eene korte en flinke toespraak, die getuigde van yver en van den wensch naar gunstige verstand houding en samenwerking met ,de Rechtbank, met de verschillende deelen daarvan, en met de balie. Nadat nog de heer Mr.M. hebree Moeus namens de balie en procureurs het woord gevoerd, en met de har telijkste weDschen besloten had, word de, voor deze dubbele plechtigheid bestemde, en door een talrijk en uitgelezen publiek bijgewoonde zitting door den Voor zitter gesloten. Zierilczee, 8 Maart. De Arrond.-Regtb. alhier heeft Vry dag 11. uitspraak gedaan in de jagtzaak waarvan wy in een vroeger nummer melding maakteD en daarby het vonnis van den kantonregter bevestigd. De veroordeelde hazenbegracer heeft tegen die uit spraak onmiddellijk cassatie aangeteekend. In de Staats-Courant is opgenomen een staat van nalatenschappendie in den loop van het jaar 1873, tengevolge van het overlijden van manschappen, behoord hebbende tot de koninklyke Nederlandsche marine zjjn opengevallenen als niet opgeëischt door de erf genamen, in bewaring bjj het departement van marine en bjj het korps mariniers zyn gebleven. Als in Zeeland geboren komen daarop voor: M. Kos ten, uit Dreischor, en J. van der Kreeke, uit Wol- phaartsdyk, beiden mariniers le klasse; A. Lippens, uit Overslag, marinier 2e klasse; A. Louweret, uit Groede, matroos 3fl klasse; E. VerberkmoeB, uit Zuid- dorpe, marinier 2e klasse en A. P. Hoogstraate, uit Driewegen, matroos le klasse. Naar aanleiding van een berigt in sommige bladen dat aan de miliciens der ligting van 1872 toe stemming zou worden gegeven om te trouwen meldt het Handelsblad dat cut berigt onjuist is en de ver gunning alleen verleend wordt aan hen die behooren tot de ligting van 1871. Naar men meldt hebben een paar jonge echte lieden uit den armenstand te Muntendam hun zuigeling van p. m. 10 weken* oud voor 12,000 aangeboden aan een rjjken boer uit het Oldambt. De koop is echter niet tot stand gekomen. Er is nog trouw en poëzie in de wereld! Vjjftien jaren geleden verliet zekere G. R., te Smilde, zyn be minde Geesje B., nam dienst voor Oost-Indië, maar gal' de belofte om, wanneer hy in staat zou zjjn haar te onderhouden, terug te keeren en haar te huwen. G- R. is nu als gepensioneerd opperwachtmeester teruggekeerd vond zjjne geliefde weerdie hem standvastig trouw gebleven was en. vele goede aanzoeken van de hand gewezen had, en heeft er voor gezorgd dat het huwe- weljjk binnenkort zal plaats hebben. Hjj is 45, zjj 49 jaren oud. Men meldt uit Urk, dat men daar reeds 6edcrt 19 February ingevroren zit. Een der gevolgen is, dat men er sinds zes dogen geen wittebrood heeft kunnen bekomen, omdat de gist ontbreekt. De postschipper zit te Kampen met zjjn vaartuig in het jjs vast. KerltnteuM'S. Aan Ds. S. G. Geertsema /Seckering, pred. te Klevers- kerkeis toezegging van beroep gedaan naar Retran- chement. Beroepen te Heerde Ds. P. Domein te Middelharnis. De Kandidaat I'. G. Datema heeft voor het beroep naar Oosterland bedankt. Ds. J. Wisse, pred. bij do Cbr. Geref. gem. te Dor drecht, is beroepen te Weat-Barendrecht. G<'inomr<lo herlgtei Men zegtdat op vele onderwjjzers-examens raadsel tjes worden opgegeven; alsmede dat examens de dood zjjn voor de wetenschap, en dat de instampkuur, die noodzakelijk vooraf dient te gaan, vele nadeelige ge volgen heeft. De brievenbestellers te W. waren met buDDe werkstaking gefopt, en hadden er niet op ge rekend, dat een schoenmaker zich voor het baantje zou opdoen. Eene schoenmakers-dochter te Dirksland moest zich wat beter gedragen als zy een jongen heeft en zich zoo niet uitlatenwant zoo zal zy op het laatst niemand meer kunnen krjjgen. Te 8cherpenisse zal eerstdaags ten tooneele gevoerd wordenDe oude koe met haar speelhuis, en de zwarte dame met de welge meende roomdrinker, die niet verpast kunnen raken. Een jong hoer te Noordwelle wordt aangeraden als hjj nog meer te EU. komt, de jonge meiden met rust te laten, daar hjj anders rugsmeersel zal krjjgen. Te No. wordt L. verzocht, zich zoo onverschillig niet te gedragen jegens Kees, want als zy het durfde t© wagen van hare juffvrouw, dan vroeg zjj hem zelf weder terug. Eene dame onder Driewegen is zoo verheugd dat het met den zoon van haar buurman weder goed is, maar met den buurman is hot nog zoo erg mooi nieten met de vrouw nog veel minder. Maar het zal wel beter gaan als de meid met Mei vertrekt. Dus Saartje, houd maar moed, het kan nog wel teregt komen. Eene nog al uitgeslapene madam te Hans- weert wordt verzocht, wat handiger te zjjn, daar zjj onlangs verpligt geworden is, vodrtaan met contant geld naar de boerin te komen om boter te koopen. «Als het zoo koud blyft en zoo hard blyft waajjen zegt een smids-zoon te Melissand, «dan zal het schip Mina ook wel lek varenzooals dat van voorbeen. Met een oud schip op de bafen Is men dikwijls in gevaren En men vindt geen goede ree Met zoo'n schipper in de zee. Bij Pte Yeraebe is eene meid benoodigd om ka lanten te wervenwant het loopt niet druk. Het kleine Leendertje te Heinkenszand moest zooveel bz-ie- ven niet scbrjjven naar de meisjes, want hjj kan toch nu geen rjjke boeren-dochter in de fuik krijgenwaar bet toch maar om te doen is. Iemand te Oolt- gensplaat wordt aangeradenzich niet te bemoejjen jnet iets waar hjj niets mede te maken heeft, en niet te zeggen dat zy zich te laat beklagen zal want hij zelf i9 beklagenswaardig genoeg. Dus jongen lief, wil dan bemerken Dat gij voor baar niet hoeft te werken En had zjj ook een feit begaan Dat gaat dan ook nog niemand aan. Een slagter te Biervliet is zoo verbljjd dat zjjn zoon met eene boeren-dochter verkeerd, maar hy moet er niet te veel op rekenen, want als er een boeren-zoon komt, dan laat Sientje Piet staan. «Wat ben ik toch bitter te leur gesteldzegt een boeren-kneebt te Krabbendyke, «met cle bruiloft van mijn ouden baas; ik bad gedacht daar met mjjn meisje te wezonmaar ik ben afgekeurd." Een straatlooper te Dreischor wordt aangeraden, geen visites te komen maken, daar hy anders op rugsmeersel zal onthaald worden, terwyl schoppen troef zal zjjn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1