DE HERBERG" ïlTSPANNING B 0 0 M EN. BEHANGSELPAPIER. 1111 MOFSTEDE T e k oo p: PUBLIEKE VERKOOPING JET HOF VAN HOLLAND Stoomverwerij, Drukkerij NIEUW- WASSCHERIJ. Oudertrouvrd s M. BOOGERD Dz., van Heer Arendskerke en Nieuwerkerk, M. J. MOL Ad. J Maart 187 5. Ondertrouwd: JAKOB CORNELIS KOOLAARD Mz. en PIETERNELLA van BEZOOIJEN Ad. Oud-Vossemeer, 5 Maart 1875. Voorspoedig bevallen van een' «Joiijje*» CHRISTIANA MARIA MERENS, Echtgenoote van Meppel, G. van dek VLIET. 2 Maart 1875. Heden overleedza,cht en kalm in den Heer, mijn harteljjk geliefde Echtgenoot PIETER KIP, na een geduldig ljjden van zeven weken, in den ouderdom van 51 jaren, 10 maanden en 17 dagen, na een ge lukkige echtvereeniging van ruim 24 jaren en diep betreurd door mij, mjjne kinderen en behuwd-zoon. Wed. P. KIP, geb. L. van Duke. Dordbecht, J. KIP. 28 February 1875. J. G. HARTMAN. M. HARTMAN, geb. Kip. Algemeene kennisgeving. Heden overleed ten onzen byizein den ouderdom van ruim 65 jaren, onze geliefde zuster en behuwd-zuster, Mejufvrouw B. C. WAS. Ziebikzee, P. K. de GRAAFF. 4 Maart 1875. J. P. de GRAAFF, Was. i algemeene kennisgeving. Heden werd ons de jongste onzer lievelingen door den dood ontnomen, in den aanvalligen leeftjjd van ruim 2 jaren. 's Hertogbnbosch, H. NIEUWENHUIJS. 4 Maart 1875. M. T. C. NIEUWENHUIJS, van bobbendam. Eenige kennisgeving. Heden overleed, na een langdurig ljjden, onze Pleeg- en Behuwd-moeder JOH. BRAAM, Wed. H. van Zwijmvoeren, in den ouderdom van 71 jaren. Zi brikzee, A. KOENEGRACHT. 4 Maart 1875. G. KOENEGRACHT, van den Berge. N.B. De ondergeteekenden zeggen hen tevens har teljjk «limit, die in den laataten tjjd door meer of mindere bjjdragen in het lot der over ledene hebben voorzien. Gevoelig voor de vele bewjjzen van belang stelling ondervonden gedurende de ziekte en bij het overljjden van onze geliefde dochter HELENA de VRIES, betuigen wjj, ook namens onzen zoon en behuwd-zoons, onzen hartelyken «lanlc. Ziebikzee, J. de VRIES 5 Maart |1875. en echtgenoot. Onder aan allen, die de Directie der Dorcas-Vereeniging in staat hebben ge steld de onlangB gehouden Verloting te doen plaats hebben, wordt berigt, dat de opbrengst ia geweest zuiver /320,5C. INGEZETENEN van de gemeente Noordwelle brengen den onbekenden gever hunnen harteiyken «limit voor de buitengewone gift hun den 3 dezer geschonken. Noobdwelle, den 3 Maart 1875. KERKELIJK KOOR. Op de VOORBEREIDENDE SCHOOL worden toege laten: Jongelieden van 1215 jaar, des Woens dags nam. van I1/,—3 ure, van 15—18 jaar en ook 1<»«1oii van het KOOR, des Maandags-avonds van S—O ure, tegen vergoeding van 10 ets. per maand. Na 1 April worden dit jaar geene leerlingen meer Namens het Bestnnr, J. H. LETZER, Secr. O P R O E P I N G. Alle GRONDEIGENAARS van Duivendijke worden bjj deze OPGEROEPEN tot eene bji'vu- humst tot afkoop der Tienden, welke zal gehouden worden op Vrü<lntr IS Maart a. s., des mid dags ten 12 urein het Koffijhuis van J. LOKKER te Brouwershaven. De publieke verkooping der Onroerende Goederen, aankomende M. de RONDE Cz. te Sirjanslandten overstaan van den Notaris Mr. C. van deb LEK db CLERCQ is UITGESTELD tot Woens dag- 31 Maart De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzeezalten verzoeke van P. KROON te Zonnemaire, in de herberg van J. Pols 'JA 'daarop Maandag den 8 Maart <•- Jt- des namiddags om 3 ure, publiek presenteren te verkoopen Een WOONHUIS, ERF en GEVOLGEN, staande en gelegen op het dorp Zonnemairekadaster sectie Ano. 214groot 01 Are 75 Centiaren. Inmiddels Uit de f laixl te Koopte be vragen bjj den Eigenaar en bovengenoemden Notaris. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op Dingsdng den O Maart e. It., des voormiddags te 10 ure ten verzoeke en op het Hoefje van de Erven MATTHEUS HOLLANDERonder Kerkwerve, publiek presenteren te verkoopen 4 MelkkoeijenI Kalfvaars 2 éénjarge VAARZEN1 dito OSJE2 STIERKAL VERS 2 MELKGEITENeen MESTPUT JEeene partij STROOWEI- en KANTHOOI75 manden MANGELWORTELS, een DRIELING WAGEN en eenige Bouw- en Melkgereedschappen. De Notaris Mr. C. van deb LEK de CLERCQ zal, op VRIJDAG 13 Maart 1ST45, des voor middags 10 urete Schuddebeurs onder Noordgouwe publiek verkoopen Een jarig Merriepaard, 8 OSSEN en VAARZEN, 4 VARKENS, 1 GEIT, mitsgaders Bouwgereedschappen TARWE- en ROGGESTROO en meer andere Goederen. Een MUILEZEL te koop met KAR op veeren. To bevragen onder letter W. bjj A. A. W. BOLLAND te Goes. Brieven franco. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Maandag 8 Maart 1875, 'Bmorgens 10 ure, ten buize van J. MORIJN, aan de Binnenstoof te Zierikzee: Eenige Meubilaire Goederen waaronder: 1 TAFEL, STOELEN, SPIEGEL, SCHIL DERIJEN, GLAS- en AARDEWERK, WASCHGERIEF, DROOGLATTEN enz. Woensdag ÏO Maart 1875, 's morgens 10 ure, op het hoefje van C. VERBOOMj bjj het dorp Serooskerke: 2 Kalfmarzen, Koeien. Ossen en VAARZEN, GEITEN, VARKENS, KIPPEN, 2000 bossen TARWE- en GERSTESTROOEET- en ZETAARDAPPELS DROOG SPEK, MUTSAARDS, 1 BED2 LATAFELS, STOELENenz. Zaterdag 13 Maart 1875, 's morgens 10 ureop het hoefje bjj den molen te Ooslerland 2 uitmuntende Melkkoeien, OSSEN en VAARZEN, 2 vette BEESTEN, 2 GEITEN, 2 VARKENS, 1 tweejarig PAARD, (dageljjks te zien bij J. Van de Vatb) 1 RIEMWAGEN, 1 DRIELING WAGEN op jjzeren assen, 1 EENPAARDS SLEE, 2 EGGEN, 1 nieuwe WINDMOLEN, 1 MOESMAKERS- MACHINE, 1 HANDKARN-MACHINE, 3 partijen KOE- en VARKENSMEST, KANTHOOI, nieuwe ZET-, KOP- en DRAAIHEKKENEET- en ZETAARDAPPELS (blauwe), MANGELWORTELS enz. Wegens de uitgebreidheid van den koopdag zal hjj precies te 10 ure De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, «>i> V rijdng den Maart e. It., des voormiddags te 11 ure, ten verzoeke en in de Herberg van JACOB LABAN te Capelle, gemeente Nicutcerkerk, publiek presenteren door den verkooper bewoond bestaande in: Huis, Schuur, Erf en Tuin, groot 12 Ares 80 Centiares, kadaster sectie L, nos. 369, 370 en 371 Een Woonhuis, Schuur en Erf, staande en gelegen te Nieuwerkerkgroot 01 Are 14 Centiareskadaster sectie M no. 423 03 Ares 30 Centiares TUIN, gelegen aan den Molenweg, onder Nieuwerkerkka daster sectie M, no. 717; 05 Ares 10 Centiares DITO, gelegen in Krabbenhoek, onder Nieuwerkerk, kadaster sectie F, no. 6; on 4 Hectaren 08 Are» fiö Centiare* BOUWLAND, gelegen in den Polder de Vier Bannenonder Ouwer- kerk en in den Zuidpias" onder Nieuwerkerk, kadaster sectie B, no. 105 en sectie L, nos. 115, 116 en 361, alles breeder bjj biljetten te omscbrjjven. De GOEDEREN zjjn inmiddels uit do liitntl to ltoop; te bevragen bjj den eigenaar en ge noemden Notaris. Do Notaris J. van deb BENT, zal op "Vrijdag «lei* 13 Muurt 1875, des voormiddags ten 11 ure, aan de haven te Brou wershaven publiek verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ MASTHOUT van verschillende lengte en dikteGORDINGEN SPARREN, PALEN, STELLINGHOUT enz. Openbare Verkooping bericht den ONTVANGST der NIEUWE DESSINS De Notaris J. van deb BENT, zal op jtórfe Vrijdag de*. 19 Maart 1875, des middags ten 12 ure, in de Herberg bjj J. Lokkeb te Brouwershaven, ten verzoeke van S. M. JASPERSE, laatst Weduwe van J. van den Bos c. s., publiek verkoopen: 1°. EEN HOEFJE, bestaande in WOONHUIS, SCHUUR VARKENSHOK ÊRVK en TUIN, staande en gelegen onder Duivendijkekadaster sectie B No. 34 190 en 191, groot 13 Ares, 96 Centiares. Qo Een Hectare, 71 Aren, IS Cen- tia res W E IL A N Dgelegen onder Duivendijke, kadaster sectie B No. 189. Nadere information geeft genoemden Notaris. UIT 13E HAND TE KOOP: met de nombre van 5 Gemeten BOUW- en WEILANDEN, gelegen bjj Goes in Zuid-Beoeland, waarbjj 36 Ge- meten in pacht kunnen volgen op aannemeljjke voorwaarden. Te bevragen bjj I. PEETERS te 's Heerenhoek. EEN BIJZONDER GOED WOON- en WINKELHUIS met ERVE en TUIN, geschikt voor alle nering. Adres met franco brieven onder letter X aan bet bureau van den Nieuwsbode. TEGEN 1 MEI WORDT TE HUUR GEVRAAGD: Eene Brood-, Beschuit- en Kleingoed-Bakkerij welke een burgerbestaan kan opleveren. Adres franco onder letter S. aan den Boekhandelaar HARNACK te SommeUdijk. TERSTOND TE HUUR: 1 VOORRADIG nog een klein partijtje oude METSELSTEEN, Waal en IJsselvorm. Te bevragen bjj P. H. de RIJKE te Lergen-op-Zoom Wordt TE KOOR gevraagd: 6- k 10000 oude kleine Steen en 3- A 3000 oude PANNEN; adres bjj de Uitgevers dezes. Brieven franco. f 2 5 0. Door plaatsgebrek T E K O O P eet onderhouden gebruikte LIJKKOETS, met delcltonHappen en f oohohooren. Te bevragen bjj H. J. TEUNI8SELange Warande bjj de Veemarkt, to Rotterdam. De oudergeteekende beveelt zich aan tot het ia oomml»»fo Koop©» van De BURGEMEESTER van Eikerzeezalop Za- turdag don 13 Maart o. It., des voormid dags om 10 ure, publiek presenteren te verkoopen: Eenige BOOMEN, staande in de bebouwde kom en op het kerkhof dezer gemeente. Elkerzee, 4 Maart 1875. De Burgemeester voornoemd, J. M. de GLOPPER. De Notarissen Mrs. C. van der LEK db CLERCQ en J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zullen, op Woensdag den 17 Maart e. IcM 's voormiddags teD 10 ure preciesten verzoeke van en op do hofstede bewoond door den heer M. van den BOUT, te Zonnemaire, publiek presenteren te ver koopen EEN AANZIENLIJKEN STROO, of tot levering voor eigen reltening, franco aan alle plaatsenbelovende eene accurate bediening. L. K. WITTEKOEK, Logementhouder te Herkingen. HH. LANDBOUWERS. De oudergeteekende geeft bjj deze kennis dat hjj gemagtigd is door de Heeren van BREDA, DOLK «n van VOSS te Leur, om tegen den aanstaanden zaaitjjd contracten te (duiten voor de levering van BEETWORTELEN. A. VISSER, te Vlakek. Agent der Suikerfabriek Zwabtenberg' te Leur bjj Breda. De ondergeteekendo heeft de eer te berigten dat hjj zich alhier heeft gevestigd als BOEREN-INSPAN, RIETDEKKER; bestaande, onder meer, in 3 ruin PAARDEN van 6 14 en 19 jaren en 2 zwarte merries van 2 en 3 jaren, 8 MELKKOEIJEN, 2 kalfdragende VAARZEN, 4 VAARZEN, 1 OS, 2 KALVERS en 2 KARNHONDEN met KETTING, benevens eene aanzienljjke partij Bouw-en Melkgereedschappen, alles breeder bjj biljetten omschreven. De zes vette OSSEN, in de biljetten vermeld, zjjn uit de liand verkocht. hjj belooft eene prompte en accurate bediening en hoopt zich alzoo een ieders gunst en vertrouwen waar- Öig te maken. Ziebikzee, Poort-Ambacht, D. v. d. HOUTEN Cz. 6 Maart 18 7 5. te THOLEN. De Notaris J. C. BENTEIJN, residerende •AKjA -to Tholen, is voornemens, ten verzoeke van de iiH| erfgenamen van den Heer C. A. van RHEE, JfcUlH aldaar, publiek te verkoopen Hot van oud* bekendo Logement en Koffiehuis, met FRFSTALLING on KOETS HUIS alles staande en liggende aan de Kade te Tholen, ter gezamenl jjke grootte van 7 Aren 85 Centiaren. De veilingen zullen worden gehouden in het te ver koopen perceelte weten Voorden INZET op WOENSDAG 17 MAART a. s. Voor den VERKOOP op WOENSDAG 24 MAART a. 8., telkens des avonds ten zeven nre. Nadere inlichtingen te verkrjjgen ten Kantore van den Notaris BENTEIJN, voornoemd en bjj den Heer C. BOTH te Dirksland. De Stoomboot „Stad Tholen,'''' zal op Zondag do** 7" Maart 1875, van Tholen langs Gorishoek naar Rotterdam vertrekken morgen» 6 urenin plaats van 's middags 12 uren. BESTELLINGEN OP illifiei illl uit verschillende Noord-Brabandsche brouwerijen wor den aangenomen en tegen dezelfde prjjzen alB aan de brouwerjj uitgevoerd door Zierikzee. J. W A A L E. Van het zooveel gerucht makende boekje van den Haagschen Dwarskijker, getiteld: don Haag: on do lïagenaors (waarvan de groote eerste oplage binnen vier weken tjjds totaal was uit verkocht) is thans de t-woode drulc verschenen, zoodat bet weêr in eiken Boekwinkel voor ƒ1,25 is te bekomen. - Men meeno vooral niet, dat men Hagenaar Wi m moet zjjn om belang te stellen in deze vermake lijke beschrjjving van Haagsche toestanden, Haagsche menscben en Haagsche manieren. Ook den niet-Hagenaar zal het uiige boekje kosteljjk amuseeren. IEMAND van dertigjarigen leeftijd, een nette zaak uitoefenende, zoekt langs dezen weg in kennis te komen met eene jonge Jufvrouw of Weduwe, om na kennismaking een wettig HUWELIJK aan te gaan. Toezending van portret is vereisebte onder letter E franco, aan de Uitgevers dezer Courant. Geheimhouding wordt bepaald verzekerd, zullende desverkiezende por tretten en brieven worden teruggezonden. LET WEL! Zjjdie genegen zijn zich nog als PLAATS- VERVANGER of NUMMERVER- WISS EL A A R voor de Maatschappij: DE E EN DRAG T" te 's Gravenhage te VERBINDEN, vervoegen zich bjj den Zaakwaarnemer JOH. STOUTJESDIJK op de Nieuwe Havente Zierikzee. bevattende 3 behangen kamerskeukenachterbuis j ruime zolder, kelder en tuingelegen op de Nieuwe I Haven, naast bet kantoor der stoomboot Zierikzee; te bevragen bjj C. HENNING, Dam. ÖudeMETSELSTEEN. i Op een goed gelegen dorp in Zeeland bestaat bjj een onderwjjzer gelegenheid tot l>lnut(!if*t£>: voor een paar KINDEKEN, die bestemd zjjn later eene hoogere inrichting van onder- j wjjs te bezoeken. Information onder letter O. bjj de Uitgevers dezes. MET MEI AANSTAANDE een ongehuwden ROKKEN-KNECHT benoodigd, bjj J. WOLBACH onder Noordgouwe. MET MEI AANSTAANDE en ROEREN-KNECHT i benoodigd, bjj J. de JONGE te Bruinisse. Met MEI a. e. een ongehuwde L A N I) R O U W E R 8-K N E C H T benoodigd, bjj G. J. LETTE onder Haamstede. TERSTOND of met MEI ©en ROERE N-K N ECHT i ©n BO EREN-DIENSTMEID benoodigd, bjj N. SPEELMAN te Renesse. I Bjj den ondergeteekende bestaat gelegenheid tot het VERWEN. DRUKKEN en NIECJW- WASSCHEN van DA MES JAPONNEN enz. KLEUREN STALEN worden aan huis bezorgd. Vlissikgek, Walstraat, 1182. J. de HAAN Az. De ondergeteekende maakt bekenddat zijne VERLOTING 20 Februarjj 1875 -per nummers geteekendheeft plaats gehad met vergun ning van het Ed. Acbtb. Bestuur en onder toeziet van een bevoegd beambtete Bruinisseen de P RIJZEN zjjn gevallen op No. 38 de Harmonica met zes registersNo. 138 zes mesjes No. 37 Tabaks doos No. 47 BekersNo. 42 AlbumNo. 91 Sigaren koker, No. 90 PortemonnaieNo. 117 twee Beelden, No. 39 Mes en VorkNo. 124 ditoNo. 88 dito No. 66 dito,- No. 115 dito, No. 63 dito en No. 114 zes Lepêltjes. Tevens zijn bij hem wederom LOTEN verkrijg baar naar 35 FRAAIJE VOORWERPEN 3t> et*. p©r lot.die de volgende weck zal plaats hebben. De PRIJZEN zjjn aan zjjne woning te bezigtigen. J. WIERIKX. Schouwschc Botermarkt, Zierikzee. Een SCHILDERS-KNECHT gevraagd om zoo spoedig mogeljjk in dienst te treden voor vast werk en tegen cen ü<»>c loon van de Protestantsche Godsdienst. Adres L. vak ALTENA te Ilooge Zwaluwe bjj Dordrecht. WAGENMAKERS-KNECHT. Wordt gevraagd met MEI a. s. ©en Waecn- mnkerH-Hnecht, van de P. G., bjj H. KRUIK, Mr. Wagenmaker te Nieuwenhoorn. SCIIO EN MAK E R S-KNECHT gevraagd bjj A. KASTELEIJN te Stad aan 'I Haringvliet, tegen goed loon naar bekwaamheid, kost en inwoning, om DADELIJK in dienst te treden. KLEERMA KERS-KNECHT gevraagd bjj J. ADMIRAAL te Stad aan 'l Haringvliet, tegen goed salaris, kost en inwoning. Vereischten zjjn: levering van zeer net werkbescheiden in omgang liefst van de P. G. Franco adresseering of in persoon zoodra mogeljjk. TERSTOND ©on KLEERMAKERS-KNECHT benoodigd, bjj I. CORBEEL te Noordwelle. Met MEI aanstaande ©on BrooilbakkerH-Leerliiie; benoodigd, bjj C. v. d. WERF, bakker te Zonnemaire. Door bet vertrek van een mjjner bedienden, die ruim zes jaren op mjjne Boekbinderjj en in den Boekhandel is werkzaam geweest en nu te Haarlem in den Boekhandel ie geplaatstbestaat er bjj den ondergeteekende gelegenheid voor een JONGELING, die goed lezen en scbrjjven kan, om op de Boekbinderij en in den Boekhandel tegen #roe(l loon geplaatst te worden. Zierikzee, A. J. de LOOZE, Maart 1875. Boekhandelaar enz. Een JONG E LING benoodigd, bjj M. LOKKER in de Meelstraat. Eene zindelijke werkvrouw biedt zich aan tot het doen van een DROOGE of NATTE WASCH. Adres Uitgevers dezes. Door onvoorziene omstandigheden kan tegen hoogf looi*met MEI fatsoonliike BURGER-DIENSTMEID geplaatst worden. Te bevragen bjj de Uitgevers dezes. Met MEI aanstaande o n DIENS T MEID benoodied, bjj A. vak der VLUGT te Nieuwerkerk. Tegen MEI aanstaande te Brielle {Zuid-Holland) n MEID benoodigdte bevragen bjj de Uitgevers dezes. Met MEI aanstaande een© BOEK EN-DIENSTMEID benoodigd, bjj A. LIEVENSE Jz- te Nieuwerkerk. Ulttrevers: DE LOOZE WA ALE. Snelpersdrnkkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3