„Tot Nut en Genoegen." spoor wegT MEUBILAIRE GOEDEREN, Ti A AIGR ANENen ZADEN J S. V O O REN, iPiiiïn© RIJTUIGEN TE KOOPT IBRlBOllEiy naaimachines. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Ceref. f te Axel door Ds. G. A. Rempff te T t te Wissenkerke Da. Brummtlkamp te Vee- nendaalte Krabbendyke Da. Boomer te Ritthem; te Koudekerke Da. Unger te Dedemavaart. Aangenomen het beroep naar Wemeldinge door Ds. J. Bnderlé te Axel. STOOM BOOTDIENST Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Mnavt 1875. Van MIDDELBURG: Dingad. Woensd. Dond. Vrijdag Zaturd. Zondag Dingad. Van ZIERIKZEE 2 'a nam. 3,u. Dingad. 2 'a morg. 11,u. 3 3,—Woenad. 3 7, 4 3,— Dond. 4 6,30» 5 3,— Vrjjdag 5 6,30 6's morg. 10,30 Zaturd. 6 6,30» 6 'a nam. 3, 7 10,Zondag 7 3, 9 10,Dingad. 9 3, Kotourkanrten uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der atoombootvracht voor de terugreia, geldig gedurende eene maand. I>Ito vrjj van atoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. WELDADIGHEID. DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Zierikzee geven onder hartelijke (lankbetnleing kennis, dat door hen gisteren voormiddag in de Nieuwe Kerk ten behoeve der Armen is gecollecteerd, een bankbiljet, groot /Q5. Zierikzee 1 Maart 1875. Diakenen voornoemd, J. E. MULOCK HOUWER, Voorzitter J. BETHESecretaris. Brouwershaven, 2 3 Februari) 187 5. Bevallen van een Meisje, Mevr. van_ VLIET HARTVELD—den Boer. Bergen-op-Zoom 28 Februari) 1875. Heden overleed onze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder NEELTJE BAKKER, Weduwe Jon.a Kooreman, in den gezegenden ouderdom van 86 jaar M. BRAAM en verdere kinderen. f Heden overleed in den ouderdom van ruim 80 jarenonze waarde moeder en behuwd-moeder, Mejufvrouw DINA STEUR, Weduwe van den Heer C. Gast, Cz. Renesse, J. HOOGENBOOM, Bz. 26 Februarj) 1875. C. L. GAST. H Heden overleed na eene ziekte van eenige dagen onze veelgeliefde moeder en behuwd-moeder MARIA BARBARA ROST van TONNINGEN, weduwe van den heer J. A. Swbmer, in den ouderdom van 84 jaren. Colijnsplaat, Uit aller naam, 16 Februarjj 1875. J. VINK. Volstrekt eenige kennisgeving aan familie vrienden en bekenden. u* Voor de vele bljjken van deelneming bij het erljjden onzer geliefde dochter LEVINA JOalNA dervonden betuigen wjjook namen3 haar man '.en hartvljiken dunk. Zwijndrecht, I. van LOO. Februarjj 1875. C. van LOO, geb. v. d. Have. De KERKERAAD van Noordwelle betuigt 9 sfn «Innld voor de gift /"95, Zondag jl. in de morgengodadienatoofening ir gecollecteerd, cn bestemd voor buitengewone ling. 'ST der PRIJZEN van de LOTERIJ van HAND KEN cn VOORWERPENgetrokken in tegen- 'igheid van den Notaris Mr. C. van der LEK de CQ en getuigen op de navolgende nommerate 43 85 125 160 196 221 240 276 323 49 98 133 161 200 222 242 278 327 55 101 140 163 202 224 258 287 328 56 109 143 171 204 226 259 292 329 59 116 145 174 206 227 260 296 332 31 119 149 177 207 233 261 298 333 71 121 150 190 209 234 262 307 73 122 156 194 211 236 266 319 '9 124 157 195 213 239 268 322 belanghebbenden wordt verzochthunne getrok- ijzen tegen het vertoon der lotenaf te halen ngsdng Maart a. s.'s namiddags f drie tot half ver ureterwyl de buiten de lende personen die kunnen afhalen bij den Con- »n het Raadhuisop Donderdag 4 Maartvan. lags 2 lot 3 ure. ukzïe, 1 Maart 1875. Namens de Directie Mevr. de JONGEBadon Ghyben. Bekendmaking. RGEMEESTER van Duioendijke jp art. 17 der wet van 22 Juljj 1873 {Staats- 116,) ter kennis van belanghebbendendat de f van «le belastbare opbrengst «bouwde eigeudominen in deze van af heden gedurende «Iertijg dagen idkamer alhier ter inzage is nedergelegd. 3ndijke, 27 Februarjj 1875. De Burgemeester voornoemd L. VIERGEVER. RA ND VONDER! J. 'GEMEESTER van Bruinisse brengt ter al- Tennis, dat in die gemeente als strand- n aangebragt; lang 7,75 Meterzwaar 25 bij 25 c. M 9,45 40 40 7,— 25 25 8,45 18 8 eren opgeviacht zjjn in heb vaarwater >de welke op het geborgene regt meenen te orden voor de tweede maal ter jeroepen. '■se 1 Februarj] 1875. De Burgemeester voornoemd, C. M. VOORBEIJTEL. RANDGÖEDEREN. ie vermeenen regt te hebben op eene WRAHHOUT en eenige stuk- FERFHOUT, aan den zeedjjk dezer te aangespoeldworden voor de tweede i opgeroepen tot reclame. JuiVENDUKE1 Maart 1875. De Burgemeester, L. VIERGEVER. ÜOCIETEI Tï Algemeene Vergadering op Donderdag: den 4 Maart 1875, des avonds ten zevbn ure, in het lokaal van den heer D. B. SCHOCK in het LANGE PAD. G. A. de LOOZE,' Secretaris. Het Adrea van Adhaeaie aan het Siptiorweg;. plan der HH. KAPPEIJNE c. 8.aan de TWEEDE KAMER der STATEN-GENERAAL ligt ter TEE- KENING bij de verschillende Boekhandelaren te Zierikzeetot en met (DONDERDAG 4 Maart e. k. Hetzelve wordt Vry«lag: verzonden. Men bedenke het gewigt der zaak en toone zjjne belangstelling. Openbare Verkooping VAN EEN AANZIENLIJKEN BOERIN-INSPAN. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Ziere zee, zal, op Wocimdiig den 3 Maart 1875, 's voormiddaga te 10 ure preciesten verzoeke van - en op de hofstede bewoond door den heer DOMUS BOOGERD, onder Ouwerkerk, publiek presen teren te verkoopen: EEN COMPLETEN ROEREN-INSPAN, bestaande in 6 PAARDEN van 2, 4, 5, 6, 7 en 15 jaren, waaronder 4 van Duitach ras; 28 stuks HOORNVEEals: 10 MELKKOEIJEN6 tweejarige OSSEN en VAARZEN, 6 éénjarige OSSEN en VAARZEN, 4 HOKKELINGEN en 2 MELKKALVERS. Voorts 3 KARNHONDEN met HOK en KETTING, 50 KIPPEN en 3 Kaapsche Eenden en eene groote partjj Bouw- en Melkgereedschappen waaronder 1 RIEMWAGEN3 BOERENWAGENS, 2 DRIELINGSWAGENSalle op jjzeren assen1 DR1EWIELSKAR1 KRUIWAGEN, 1 DORSCHMA- CHINE met TWEEPAARDSTREDMOLEN EGGEN PLOEGEN, BAKSLEDEN, SNIJBAKKEN met messen, VORKEN, RIEKEN enz., KARN, TONNEN, TOBBEN, EMMERS, MELKTEELEN. Kiudeiyk eenige waaronder een BED met TOEBEHOOREN, een eiken houten CYLINDER-BUREAU, een dito PENANT TAFEL met lessenaar, LADETAFEL, SCHILDERIJEN, SPIEGELS, STOELEN, een dubbele KEUKENKACHEL, KOPER-, BLIK- en AARDEWERK en eene party Hooi, 8trooMangel wortelt»Mut- snard, Boonstaken en Willig:»» Poten. Alles breeder bjj biljetten te omscbrjjven. Openbare Verkooping van eon I@li De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee zalten verzoeke van P. KROON |iïii9|te Zonnemaire, in de herberg van J. Pols ^Ulaldaar op Maandag den 8 Maart e. Ic. des namiddags om 3 urepubliek presenteren te verkoopen Een WOONHUIS, ERF en GEVOLGEN, staande en gelegen op het dorp Zonnemairekadaster sectie Ano. 214 groot 01 Are 75 Centiaren. Inmiddels Uit «le Hand te Koop, te be vragen bij den Eigenaar en bovengenoemden Notaris. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee zalop Dingsdng den O Maart e. lt., des voormiddags te 10 ure ten verzoeke en op het Hoefje van de Erven MATTHEUS HOLLANDERonder Kerkwerve, publiek presenteren te verkoopen 4 MelkkoeijenI Kalf'vaars, 2 ééniarae VAARZEN1 dito OSJE2 STIERKAL VERS 2 MELKOEITENeen MESTPUTJEeene partij STROO, WEI- en KANTHOOI75 manden MANÖEL WORTELS, een DRIELING WAOEN en eenige Bouw- en Melkgereedschappen. Alle soorten van ZAAIGRANEN en ZADEN te bekomen bjj MULOCK HOUWER, Poststraat. De Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholen, zal op Donderdug 4 Maart 1*87"»"», des morgens ten 10 ure, op de hofstede van don Heer A. GELUK Fz onder St. Annaland, in »Moggbbshil" publiek verkoopen: EEN COMPLETEN BÓEREN-INSPAN, bestaande in: uitmuntend BEE8TIAAL, als 8 PAARDEN, 22 stuks HOORNVEE, HOENDERS en HANENdivers Bouw-, Melk- en Stalgereedschap benevens eenige MEUBILA1KE- on andere KOEKENDE GOEDEKEN en al het geen verder zal worden gepresenteerd. N.B. Met den verkoop van het OeoHtinnl za precies ten 12 uro worden aangevangen. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Donderdag 4 Maart 1875 's middags 12 ure, in de Korte Nobelstraat te Zierikzee: 1 Geit, 10 Varkens (mestputloopcrs), 8 KIPPEN on 1 HAAN, 1 KIPPENREN, 1 DRIELINGWAGEN, PAARDENTUIGEN, 1 KASTKLOK, KARNS, ROOM- TONNEN, TOBBEN, EMMERS, eene partij PLANKEN, BRANDHOUT, 700 bossen TARWESTROO en een MESTPUT van 16 voeren. Vrijdag 5 Maart 1875, '8morgens 10 ure, aan de Kaai te Burgsluis, eene groote party nieuw TIMMERHOUT, waaronder700 DELEN 250 SCHALENDORSCH-, VLOT- en SLIJPDELEN, diverse RIBBEN en LATTEN. ONTVANGEN 1IV RUIME SORTEERING: Dames- en Kinder VOOR J A ARS-DOEKEN, ALSMEDE DE NIEÜWSTE MODELLEN VAN GOLS BI 11 f 111 ®B G. R O B1JN. KleermakerHoek SchuithavenZierikzee bericht den ontvangst van NIEUWE STOFFEN voor het aanstaand saizoen. De ondergeteekende geeft bericht, dat hij eene zaak in VERFWAREN OLIEN, VERNISSEN, KWASTEN, TRAAN, WAGENSMEER, SODA, STIJFSEL, OLEINE, LOOG, STEARINE KAARSEN, en meer andere hierbij hehoorende artikelen gevestigd heeft op de OUDE HAVEN, over de houten brug. Onder beleefde aanbeveling, hoopt hij door billijke prijzen en goede waar zich het vertrouwen zijner begunstigers waardig te maken. C. J. KORSTEN. VAN OP- EN ONOPGEMAAKTE Dames- en Hinderhoedenenz. by V. van ACKER a/d Mol. I OP ME U W ONT VA N GEN FIJNE en ORDINAIRE ZIJDEN HOEDEN, model 1875, Fautainie DITO, alsmede eene ruime keuze PETTENby C. HENNING, op den Dam. De ondergeteekende heeft voorradig eene 1^^^ ruime sortering van de Nieuwste Modellen I DAMESHOEDEN, j alsmede HINDERHOEDENvan af 15 Ct. voor Modisten en Winkeliers tegen verminderde prijzen. L. NIVELLE. De publieke verkooping dek Onroerende Goederen, aankomende M. de RONDE Cz. te Sirjanslhntlten overstaan van den Notaris Mr. C. van dek LEK de CLERCQ is UITGESTELD tot Woens- dag 31 Maart 1875. De Notaris Mr C. van dek LEK de CLERCQ zal, op VRIJDAG IS Maart 1875, des voormiddags 10 -■pp - ure, te Schuddebeurs onder Noordgouwe publiek verkoopen Een jarig Merriepaard, 8 OSSEN en VAARZEN, 4 VARKENS, 1 GEIT, mitsgadbrs Bouwgereedschappen, TARWE- en ROGGESTROO en meer andere Goederen. Havenplein Zierikzee. Tegen Mei aanstaande TE PACHTEN voor O jaren, aanvang nemende met 15 Maart eerstkomende staande in de nabjjhoid van Ellemeet, mot 37 Heet. 99 Aren 35 Cent. LAND ER IJ EN aldaar. 5 Hectaren 323 Aren ÏO Oentinren WEILAND onder Duioendijke. En S Hectaren IS Aren 553 Centiaren WEILAND onder Kerkwerve. Waaromtrent de gegadigden vóór of* op ÏO Maart n. m. aanbiedingen kunnen doen bij briefjes met opgaaf der pachtsom per 41 Aren 68 Centiaren en één of meer soliede borgenten kantore van den Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ te Zierikzee, alwaar de conditiën van verpachting ter inzage zullen zyn. BIJ INS C H R I.T V I N G, MET OPGAVE VAN TWEE SOLIEDE BORGEN TE PACHTEN, INGAANDE DADELIJK, SHect.,90 A.,40c.A. (7Gem„55R.) WEILAND, Gemeente ELKEEZEEsectio B, No. 211. Franco te bevragen onder letter M. by de Uitgevers dezer Courant. UIT DE HAND TE KOOP: Een open HOOG A ARTS met completen inventaris en een roeiboot, OESTERKORREN MOSSELRÏJVEN 3 GARNAAL- VISCHNETTENeen HERDERNET9 stuks BOT- NETTEN lang 760 pas lengte en toebehooren, by de Wed. JOHANNES van VEEN te Biuinisse. waaronder BAROUCHETENlicht voor oen en twee paardenDito TENTWAGENTJES GLAZEN WAGENTJES, een Models SARETE met KnechtszittingTILBURY'S zoo goed als nieuw UIEMWAGENS en meer. Franco te bevragen by PLATJM PAPEVELD, IN RUIME SORTERING VOORHANDEN by den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ. De ondergeteekende berigt aan zijn geëerde stad- en landgonootendat hy nog voor handen heeft: ■mik RUNDVLEESCHk 30 Cent de vijf ons. BIEFSTUK»40 puik KALFSVLEESCH.30 KALFSSCHUVEN35 KALFSCARBONNADE30 ulsmede puik Zeeuwsch VARKENSVLEESCH, voor nivielen prijs. GEROOKT VLEESCH ƒ1,- de vyf ons en GE ROOKTE OSSETONGEN van 1,50 tot 80 Cent. Het VEE voorde slngtbank bestemd, is lovend en geslagt te zien bij JOB doWINTER, Vleeschhouwer, aan de Fonteijne. De ondergeteekende maakt zijne geëerde Stad- en Landgenooten bekend dat hy zich als SCHOEN MAKER heeft gevestigd in het Korte Groenen" «laai. Hij hoopt door een prompte en civiele bediening zich een ieders gunst waardig te maken. C. EUIJER. Goerée fy Overflakkee. STA. Ij EN van nieuw, fraai, deugdelyk en goedkoop Behangselpapier en Randen, in alle soorten voorradig by den Boekhandelaar HOUTKAMP tc Dirksland. van f ie en booger voor Dames, Naaisters, Kleer makers, Schoenmakers, enz. Gurnn tie en kosteloos oii«lorriel»t. REPARATIËN spoedig en biliyic. Dordeecht. VETH C°. De verloting: van C. DALEBOUT, per nummers geteekend 1 Februarjj 1875 is gehouden by hem te Noordgouweop 27 February, l onaer toezigt van den Gemeente-Veld wachterde prijzen zyn getrokken op No. 179 Muziek-Album op No. 101 een Harmonica en zoo vervolgens op Nos. 171, 159, 55, 26, 193, 41, 182, 105, 31, 11, 115, 167, 19, 65, 178, 40, 2, 58, 9, 22, 12, 124, 62, 125, 35, 165, 114, 154, 57, 141, 13, 112, 107, 97, 43, 148. De ondergeteekende maakt bekend dat zyne EERSTE VERLOTING 5 January 1875 per nummers geteekend heeft plaats gehad met toe stemming van het Edel Achtbaar Bestuur en onder toezigt van oen bevoegd beambte by P. van Lan ger a ad te Ellcmeetwaarby de I* R IJ ZEN zyn gevallen op No. 107 een Harmonica of een Hor- logieNo. 146 een remontre HorlogieNo. 116 een verguld Cylinder Horlogie, No. 108 een zilveren dito, No. 68 zes tafelmessen, No. 114 zes dito, No. 83 een Sigarenkoker met zilver, No. 101 een Flacon, No. 92 idem, No. 89 idem, No. 50 zes lepeltjes, No. 147 idem, No. 81 een Scheermes. En daarna zyne TWEEDE i LOTERIJ, 7 Jan. per nummers geteekend, waarby de prijzen gevallen zyn op: No. 128 Slavork en Lepel met zilver, No. 19 Mes en Vork, No 133 idem, No. 20 FlaconNo. 135 zes MessenNo. 150 Naaikist met zilver, No. 162 Flacon, No. 155 Mes en Voék, No. 123 idem, No. 102 idem, No. 10 idem, No. 124 idem en No. 35 zes Lepeltjes. Terwyl zyne DERDE LOTERIJ 11 February 1875 per nummers geteekend, heeft plaats gehad onder toezigt van een bevoegd beambte te Brui nisse, waarby de prijzen zjjn gevallen op No. 120 PenduleNo. 91 zes MesjesNo. 100 FlaconNo. 80 idem, No. 41 idem, No. 95 idem, No. 124 Sigarenkoker, No. 72 PortemonnaieNo. 7 Mes en Vork, No. 122 idem, No. 26 idem, No. 3 Horlogieketting, No. 57 idem, No. 32 idemNo 87 idem, No. 79 idemNo. 98 idem, No. 29 Sigarenkoker. Do deelnemers gelieven attent te zyn op den datum der verlotingen, terwyl de pryzen volgens nummers aan zyne woning kunnen worden afgehaald. Wederom zyn by hem LOTEN verkrygbaar 35 ctM. liet lot naar eene VERLOTING van 35 FRAAIJE VOORWERPEN, welke in deze week zal plaats hebben. J. WIERIKX. Schouwsche Botermarkt, Zierikzee. Bekendmaking. De ondergeteekende maakt bekend dat hy wegens ongesteldheid op den aanstaanden marktdag NIET met de Hengsten kan komenwaarom hy de vrijheid neemt HH. Landbouwers te verzoeken zelf met hunne paarden te komen. Dreischor, 28 February 1875. B. van der WERF. KS* By hem zijn twee PAARDEN te koop. TEGEN MEI AANSTAANDE een BAKKERS-LEERLING GEVRAAGD, van de Prot. Godsd. Te bevragen met gefrankeerde brieven onder letter C. by den Boekhan delaar A. A. W. BOLLAND te Goes. Een Sclioenmakers-Leerliug benoodigdby W. de BRAAL. Met MEI aanstaande eene WERKMEID benoodigd by Mevr. MOOLENBURGHde Clercq. Door toevallige omstandigheden met MEI nog eene DIËNSTBODË benoodigddie kan ltoken en huiswerk ver- rigtenbij Mevrouw SCHNEIDERS. Eene BI EN STRODE benoodigd. Adres Uitgevers dezes. Eeue DIENSTMEID benoodigd by M. ARNOLD te Brouwershaven. Uitgevers: DE LOOZE &WAALE. Snelperadrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DIRHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2