ZIEBIKZEE8GHE NIEUWSBODE. No. 5509. 51sleJaarg Dingsdag 2 Maart 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,80, tranco per post 1,60. ADVERTENTIE N 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat krachtens het Raadsbesluit van den 13 January jl. n°. 1, goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten dezer Provincie, met ingang van den 1 Januarij 1875, voor den tjjd van veertien jaren, aan de Heeren MARINUS CORNELIS VOORBEIJTEL on PIETER HENDRIK de RIJKE, handelaars, wonende te Bergen-op-Zoom is verpacht: het ophalen der straatmest, asch en vuilnis, vereenigd met: 1°. het ruimen der privaatputten en het ledigen der pri- vaatlon/ien en 2°. het ruimen der rioolputten en zinkputten, het weghalen van op de stralen liggende ftzcale sloffen en het schoonmaken der straatgoten; en dat, volgens de voorwaarden van-verpachting de pachters verpligt zjjn de secreetputten en de pri- vaattonnen der ingezetenen te ruimen, naar het daarbjj opgegeven tarief, luidende de daartoe betrekkelijke artikelen als volgt: Artikel 7. >De pachters zjjn verpligt de privaattonnen der ingezetenen, die zulks verlangen, te ruimen naar het volgende tarief: S per put, indien in denzelfden nacht drie of meer putten worden geruimd ö,50 per put, indien in denzelfden nacht twee putten worden geruimd; 4 per put, indien slechts één put wordt geruimd. »Zy zjjn niet verpligt tot het ruimen van een enkelen put naar dit tarief over te gaan, dan na verloop van veertien dagen nadat hun is aangezegd dat de ruiming verlangd wordt, tenzy de belanghebbende de ruiming binnen dat tijdsverloop mogt vorderen; zullende hjj alsdan O per put moeten betalen. «Desgevordert! moeten de pachters van de hun ge dane aanzegging een bewys afgevéto. »Mogten zjj, binnen de veertien dagen na de aan zegging, in denzelfden nacht meer dan één put kunnen ruimen, dan zijn zij verpligt dengene, die hot eerst de ruiming van hen heeft verlangd, hiervan kennis te geven. »Zy die de ruiming verlangen, zyn gehouden die te doen plaats hebben, wanneer dit den pachters in ver band met ruiming by andere ingezetepen gelegen komt, mits zij tydig, immers uiterlyk in den voormiddag voor den nacht der ruiming hun daarvan hebben kennis »Het openen en sluiten der putten geschiedt buiten kosten van de pachters. »Bjj bet ruimen der putten moeten de personen, die de ruiming veTrigtensteeds nuchteren zjjnzich be- hoorlyk en bescheiden jegens de bewoners gedragen de putten goed ledigen, hun werk zoo zindelyk moge- Jjjk verrigton, en zich wachten voor het toebrengen van schade. »Zjj mogen niet vorderendat hun bjj of nü het ruimensterken drank of wolke verversching ook wordt verstrekt. »Het ruimen der secreetputten moet plaats hebben, van den 1 April tot den 1 October, des nachts tus schen elf en vier uur, en in de overige maanden van het jaar, des nachts tusschen elf en zes uur." Art. 8. »De pachters zjjh verpligt al do privaattonnen der ingezetenen, wonende in ae bebouwde kom der ge meente op den Scheepmakers- en den Visschersdjjk tot aan het Sas, met inbegrip van het slop en van den Achterweg van de houten buiten brug tot aan het slop, geheel kosteloos en op behoorlijke wijze te ledi- fen en weder te plaatsen, en wel van den 1 April tot en 31 October, vóór 8 uur des voormiddags, en ge durende de overige maanden des jaars, vóór 9 uur des voormiddags. »De ingezetenen, die hunne privaattonnen door de Eacbters willen doen ledigen, zjjn verpligt hun daarvan ennis te geven, en metnen af te spreken, welk tee- ken door hen zal worden gegeven, om aan hunne werk lieden te doen bljjken, dat in een of ander pand pri vaattonnen te ledigen zjjn. »De werklieden zjjn verpligt noauwkeurig op dat teeken te letten. »Het weghalen en wederplaatsen der privaattonnen moet steeds zoo geschieden, dat aan de bewoners der panden zoo weinig mogelijk hinder wordt toegebragt." De belanghebbenden, die hunne secreetputten en pri vaattonnen door de genoemde pachters willen doen ruimen, kunnen zich daartoe vervoegen bjj hun gevol- magtigde, MARINUS BEIJE op de Breestraat, wijk C n°. 312 in deze gemeente. Zierikzee, den 26 Februarij 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Afkondiging. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekenddat de kohieren van het Patentregt 3e kwartaal en voor do belasting op het Personeel 3e kwartaal, no. 7, beiden van deze gemeente, dienst jaar 18uln, respectievelijk den 22 en 25 dezer maand door den hoer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg executoir verklaardop heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier worden ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 27 Februarjj 1875, v. CITTERS. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenendat er op Woensdag den 3 Maart e. k.des namiddags te 1 uurop bet Raadhuis alhiereene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gphouden worden. Zierikzee, den 1 Maart 1875. De Burgemeester v. CITTERS. Zaken ter tafel te brengen Installatie van de benoemde Raadsleden, de Heeren W. A. Ochtman en Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Ma- caré. Ingekomen brieven. Verzoek van eigenaren van landerjjen in don polder het Gouwe Veer" tot afkoop van tiendregt. Advies van Burgemeester en Wethou ders, omtrent het verzoek van den havenmeester, om verbooging zjjner jaarwedde. Eervol ontslag aan J. K. Kesteloo als hulponderwjjzer. Behandeling voorstel Mr. Schneiders tot verhooging der jaarwedden van enkele hulponderwijzers. Adres van adhaesie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaalbetrekkelijk hot voorstel van de HH. Cappeijne van de Cappello c. s. om Spoorwegen aan te leggen voor rekening van den Staat. Behandeling.voorstel £ot reorganisatie der Gas fabriek enz. Bekendmaking. PATENTEN. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter keu nis van belanghebbenden, dat de Pateutt>ltt<l»u over het 3e kwartaal, dienstjaar l874/,5, ter Secretarie ingevuld gereed liggen, en van Maandag den 1 tot en met Zaturdag den 6 Maart e. k. aldaar kunnen worden afgehaald, waarna de onafgehaalde aan den Deurwaar der der Directe Belastingen zullen worden ter hand gesteld, om door hem te worden te huis bezorgd, tegen betaling van 10 cent, voor elk Patentblad, ingevolge de wet. Zierikzee, den 27 Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd, v. CITTERS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekenddat de jaarlijksche HALF VASTEN-MARKT op Donderdag don 4den Maart aanstaande alhier zal gehouden wordenen dat de standplaats voor Kramen zal zjjn op het plein bjj de tweede houten brug. Zierikzee, den 1 Maart 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris. J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. (Htïgrianfc. Te Bucklebnrynabjj Nowbury, is eene 50-jarige vrouw door een ezel, dien zjj op stal wilde voederen, doodgebeten. üpanjr. De koning van Spanje is te Avila bjjna gestikt doordien meo in zjjn slaapkamer twee kagchels zonder pijpenzoogenaamde brazeroste hard had gestookt. Bjjna hal den koning hetzelfde lot getroffen als zjjn voorzaat Philippus IvT Na een onrustige slaap werd Alphonsus in alJernnarsten toestand wakker. Hjj schreeuwde om zjjno adjudanten die dadeljjk aan een moord dachten. Toen de adjudanten kwamenwas de koning bewusteloos, en zjjn kamerdienaar, die in de slaapkamer do wacht hield, alles behalve wel. Door de zorg van een geneesheer kwatn Alphonsus wefir bjj. Statie. Do Italiaansche bladen zjjn weer opgevuld met berig- ten betreffende de overal in Opper-Italii: heerschendo koude. Allerwego zjjn de voldon met een dikke sneeuw laag bedekt. Te Milaan lag do tusscben Vrjjdng-nvoad en Zaturdag-namiddag gevallen sneonw moor dan een halve meter hoog. Om de straten te reinigen heeft do stad Vrjjdag 3500 en Zaturdag 4500 man nan hot werk moeten zetten. To Venotiij heeft het mede zwaar ge sneeuwd. In Savona is do postdienst gestaakt moeten worden, wegens do ontzngljjke sneeuwmassa's die overal do wegen onbegaanbaar maakten. In sommige gedeel ten der provincie log de sneeuw meer dan een meter hoog. JFïtijtförtjB. In 't begin dezer eeuw was hot een schande valacb haar te dragen, tegenwoordig heeft zich die afschu welijke modezegt een Fransch bladtot op hot kleinste dorpje burgerregt verschaft. In 1850 nog kostte een kilogram haar 4 francs. Eugénie had noauwc- ljjks den troon beklommenof ook de prijs van het menschenhaar steeg tot 8 10 francs. Van 1865 af word deze mode een ware epidemie. De Duitsche jonge dames werden hare fraajje vlechten van eigen haar moede, om evenals haar Fransche zusters zich met do haren der dooden te versieren. In 1866 gold bot kilo baar 20 fr. j'd '67 35, ia '68 45 en ia '70 55 francs. Het mooiste haar komt van de gestorven vrouwen uit Bretngne en Auvergne. Sterft in die landstreek een meisje of eene vrouw van middelbaren leeftjjd dan wordt haar dadeljjk het haar afgeknipt om het te verkoopen. Het spreekt van zelf, dat do haren der levenden nog beter betaald worden. Blonde meisjes kunnen dikwjjls 1500, zelfs 2000 frs. voor haar natuurlijken haartooi krijgen. Sedert den oorlog echter zijn de Fransche dames wat verstandiger geworden en hebben minder met deze afschuwelijke mode op, aan welke de doctoren het ontstaan van zooveel zenuwziekten on hersenontstekingen toeschrjjven. De groote Europeesche mogendheden, die 260 i millioen inwoners tollengeven in tjjd van vrede jaarlijks 2 milliards 300 millioen voor den oorlog uit. Frankrijk getroost zich hiervoor de grootste opoffe- j ringen, leder Franschman, voornaam of gering, betaalt door elkander 12 francs per jaar voor het leger, dat is, allen te zamen bijna een half milliard. Het schijnt, i dat die dwaasheid in geld- en krachtsverspilling zoo ver moet gaan, dat eindeljjk de oogen der verstandigen I zullen geopend worden! its De Wetgevende Kamer heeft de artt. 1 en 2 van het wetsontwerp aangenomen, hetwelk aan de ouders dor miliciens, gedurende hunnen actieveu dienst eene geldelijke toelage verleent van 10 frank wekeljjks. Woensdag-morgen heeft te Gent in de fabriek van den heer Carels, op den Dok, een verschrikkelijk on geluk plaats gehad. Een 19jarig jongeling, zich te digt bjj de overbrengingsas gewaagd hebbende, is bjj zijnen kiel door den riem medegesleept en verscheidene malen rondgedraaid, terwjjl hjj telkens tegen den muur geslin- ?erd en zoozeer verpletterd werd dat de stukken vleesch oor het venster vlogendat in de nabijheid van den as stond. Het hoofd van den ongelukkige was geheel open en de lidmaten van zjjn ligchaam gerukt. ilckcvtank, A-injstourclnm26 Febr. Na eene ongesteldheid van eenige dagen is eergisterenavond alhier overleden Sophia Witsingweduwe van Jacob Hamburg in den zeldzaam hoogen ouderdom van 105 jaren. Tot eenige dagen vóór haren dood was zjj nog bjjzonder kras en in het volle genot van al hare zintuigen. Amsterdam 27 Febr. In onze stad heeft zicb het vrjj zeldzame geval voorgedaandat een zeer arme vrouw verrast werd met de millioenen van een schat rijken erfoom. De vrouw is afkomstig uit Bennekom cn woont thans hier ter stede in een kelder. Jaren geleden had zjjmet behulp van iemand die het schrjj- ven magtig was, eene briefwisseling met den rijken bloedverwant gevoerd, doch de correspondentie was na verloop van tjjd gestaakt. Door zekere omstandig heden werd de vrouw, die thans reeds den 70jarigen ouderdom bereikt heeft, op het vermoeden gebragt dat haar bejaarde oom overleden zou zyn, Werkelyk was dit het geval on, dank zjj der bemoejjingen van een stadgenootzal haar eerlang de erfenis uitgekeerd worden, welke, geljjk gezegd werd, eenige millioenen beloopt. Het juiste cjjfer is nog niet bekendmaar zeker is het dat de nalatenschap meer dan voldoende is om de potten- en panneuzaak, welke de vrouw tot dusver met haar eenige dochtereene weduwe met vier kinderen, dreef, vaarwel te zeggen. De familie leeft in het blijde vooruitzigt op het bezit van schattenen geeft gelukkig geen gehoor aan tal van personen die haar tegen matige rente geld willen voorschieten. Heden rhorgen heeft eene vrouweene weduwe met kinderenna eerst gepoogd te hebben «ich door ophanging enz. van het leven te berooven, tot vitriool haar toevlugt genomen. Zjj is naar het stads ziekenhuis gebragt, maar moet reeds overleden zyn. Amorou(feu, 24 Febr. Terwjjl een jongeling, als jager in dienst bjj den heer Harmsen, op de jagt was, ging het geweer onverwachts af, waardoor hjj het schot voor het hoofd kreeg, zoodat hy onmid- deljjk oen ljjk was. Arnhem 27 Febr. Hoever de ontaardheid van ouders omtrent hun kinderen zich kan uitstrekken leert ons het volgende voorbeeld Zeker meiriegenaamd C. E. W.oud 15 jaar wonende in Klarendal alhierten huize harer ouders heeft het ongeluk eenigszins gekrenkt van geestver mogens te zjjn. Hierdoor scheen het niet mogeljjk dat kind zindeljjk te doen worden en bevuilde zjj soms den grond en haar legerstedewaarop de ouders dit moedehet meisje gedurende bjjna een jaar op een gedeelte van den zolder moedernaakt opgesloten alleen voorzien van een bos stroo en een oud stuk tapjjt. Naar wjj vernemen vond de bevoegde auto riteit die deze zaak onderzochtde ongelukkige in een afgrjjselyken en deerniswaardigen toestand waarbjj zjj zich letterljjk in haar eigen vuil wentelde. De patiënte is daarop Daar het stadsziekenhuis gebragt ter reiniging en verdere verpleging. Het schjjntdat deze ouders geen buren hadden of wel dat de buren zich niet geroepen achttenin znlk een familieaangelcgenheid tusschen beide te komen. Gravcnhage20 Febr. Wjj vernemen dat aan het wetsvoorstel van den heer Kappcyne c. s. tot aanleg van spoorwegen voor rekening van den Staatin de afdeelingen der Tweede Kamer een gun stig onthaal is ten deel gevallen. Men spreekt intusschen van een tegenplandoor don minister Heemskerk in te dienen. Do commissie van rapporteurs voor het voorstel van wet van de heeren Oldenhuis Gratama Idzerda en van Kerkwjjk, tot intrekking der bjjzondere bescher ming aan de jagt on hot jagtbedrjjf verleend, heeft, na kennis genomen te hebben van het gewjjzigd ont werp van wet, door genoemde heeren voorstellers 17 Dec. 1874 ingezondeneen sectie-onderzoek te dezer zake noodig geoordeeld. SommoliiMllilc28 Febr. Eergisteren avond 8 ure is alhier weder brand uitgebrokenditmaal in eene bouwschuur staande aan de westzjjde van het dorp. De hevigo noordoosten wind dreef de vonken zoodanig over het dorpdat het een vuurregen geleek en nabijgelegen schuren gevaar liepen mede in brand te gerakenhetgeen met ééne schuur ook werkeljjk het geval was, doch doordien doze van den wind af lag, is zjj nog gered kunnen werden In de verbrande schuur zyn drie runderen en eene geit omgekomen. Hulst, 27 Febr. Dingsdag 11. ontstond brand in de gasfabriek alhier. De brandweer mogt er in slagen don voortgang des vuurs te beperken, zoodat het grootste gedeelte der fabriek gespaard bleef. Het dak is geheel vernield, terwjjl de machinerie derwjjze geleden heeft, dat wjj vooreerst van gas zullen versteken zjjn. MWlslclfvurtr, 27 Febr. Heden morgen werd in de Rouaansche kade alhier bet ljjk gevonden eener 72-jarige vrouw, mei. S. J. v. d. M., welke zich gisteren avond van den Kinderdjjk naar bare woning begevende, waarschjjnlijk door do duisternis cn hare bjjziendheid misleid, in het water is geraakt. De ruwe wyze waarop het ljjk uit het water werd gebaald, namelijk met een touw om het ligchaam geslagen en door een roeiboot voortgesleept tot waar men het op den wal kon halen, wekte bjj velen verontwaardiging. ZieriltKoe, 27 Febr. Gisteren werd bjj de regt- bank de volgende jagtzaak behandeld. In de maand December 11., bemerkte een landbou werszoon uit een naburige gemeente, die met een spade in de hand en een hond bjj zich, des namiddags omstreeks 4 uurvan zjjn werk naar huis gingdat zyn hond toeschoot op een haasdat op eenigen afstand in een strik was vastgeraakt. Hjj ging daarop naar zjjn hondverwjjderde dien van het haas dat reeds dood bleek te zijn, begroef dat dier dadeljjk op de plaats zelf en ging heen, doch werd, nog voordat hjj zijne woning nad bereikt, aangehouden door een jagtopziener, die hem aanzeide, dat hjj in overtreding was, en die later het haas opgroof en in beslag nam. Dat feit werd gebragt voor den kanton regter van Zierikzee. die het beschouwde als het beinagtigen van een haas door middel van een wildstrik, en den hazen- begraver veroordeelde tot eene boete van 20. Van die uitspraak kwam de veroordeelde in hooger beroep, en gisteren werd zijne zaak hij de regtbank be handeld. De verdediger van den beklaagde wees er nadrukkeljjk opdat hier aan geene overtreding van artikel 15 der jagtwet te denken vielomdat de beklaagde, (die ten sterkste ontkende de strik te hebben gezet, en zoowel bjj den kanten regter als bjj de regtbank te kennen gaf, dat hjj het haas had be graven omdat hij anders zijn hond niet naar huis had kunnen modekrijgen)niet kon gezegd worden door bet begraven van bet baas het zich te hebben toege- eigendof het te hebben bemagtigd. Mot belangstelling ziet men de uitspraak der Regt bank tegemoet. De Staats Cl. bevat een koninklijk besluit van den 18n Febr. jl., betreffende de ligting der nationale miltitie van het jaar 1875. Daarin is o. a. bepaald, dat de ligting voor dat jaar zal bedragen 11,000 man, waarvan 600 voor den dienst ter zee te bestemmen. Het aantal manschappen door de provincie Zeeland te leveren bedraagt 470. Zjj die bij de verschillende korpseu worden ingelijfdzullen tot eerste oefening twaalf maanden onder de wapenen worden gehouden. De vorige week bad aan de Rotterdamsche suiker raffinaderij een treurig ongeluk plaats. Zekere Hullig- mejjer kwam met zjjn kleeren in aanraking met een der drjjfwielon van de machine. Hij werd daardoor eenige malen in het rond gedraaidterwijl hij telkens met zjjne voeten tegen den zolder en een in de na- bjjheid staanden muur werd geslingerd. Nadat dit eenige minuten had geduurdgelukte 't de machine tot stilstaan te brengen en den ongelukkige te ver lossen. Met gebroken ribben en verbrijzelde voeten is hjj per draagmand naar het ziekenhuis te Rotterdam vervoerd. De heer C. A. W. Halverhoutoud-kapitein ter zee, is benoemd tot directeur der reederij tot uitoefening eener geregelde stoomvaart tusschen Vliesingen en een j der havens op den Theems. Naar men verneemt, bestaat het voornemen om eene stoomvaart op te rigten, bestemd om goederen uit stoom- en zeilschepen te ligten in de buitenhavens van Zeeland en ze daarna te vervoeren naar verschil lende plaatsen langs de Maas. Deze maatregel zal genomen worden wegens den meestal onvoldoenden waterstand op den nieuwen waterweg van cn naar Rotterdam. I Zierikzee1 Maart. Het voorstel der HH. Kap- i peijne c. s. tot aanleg van nieuwe spoorwe »enwaar onder ook de ljjn Steenbergen—Brouwershaven wekt natuurljjk ook in deze eilanden veler belangstelling omdat daarin het middel gezien wordt om verlost te worden uit den staat van isolement, waarin wjj tot dusverre vorkeeren en alzoo te doelen in het nut van het spoorwegverkeer, waaraan de behoefte zich hoe langs zoo meer doet gevoelen. Wjj vertrouwen dan ook dat het in deze stad cir culerende adres aan de Tweede Kamer tot ondersteu ning van genoemd voorstelhetwelk ook aan ons Bureau ter teekening ligtdoor zeer velen zal worden onderteekend. De gemeenteraad van Brouwershaven heeft be sloten onderstaand adres aan de Tweede Kamer te verzenden waaraan wy verwachten dat de overige gemeente-besturen in dit eiland hunne adhaesie zullen De Gemeente-Raad van Brouwershaven heeft met de grootste belangstelling kennis genomen van bet voorstel van wet van den heer Kappeijne van de Coppelloc. s. betreffende den aanleg van spoorwegen voor rekening van den Staat. De in dat voorstel onder art. 1 litt. h en i ge noemde spoorwegen van Zevenbergen langs Steenbergen naar Bergen-op-Zoom en van Steenbergen naar het Zjjpe en van het Zjjpe langs Zierikzee naar Brouwershaven is voor den handelvoor het digt bevolkte en wel varende gedeelte van Zeelanddat dezen spoorweg doorsnijdten ook voor deze gemeentevan zoo over wegend belangdat de Gemeente-Raad zich verpligt acht, om bjj UEd. Mogenden op do aauueming van bovengemeld wetsvoorstel aan te dringen. l.° De belangen van den handel: Deze worden met die ontworpen spoorljjn zeer gebaat en bevorderd. Van algemeene bekendheid toch is het dat het zeegat van Brouwershavenmet deszelfs veilige reede onder de beste en gemakkelijkste van Nederland mag gerekend worden, dat de diepte toelaat dat schepen van een diepgang van 77 decimeter, ten allen tijde veilig kunnen binnen komenen dat door onder vinding is bewezen, dat zelfs gedurende de strengste winters de toegang uit zee naar deze reede door geen ijs belemmerd wordt; wat Cuxhaven voor Hamburg, Bremerhaveu voor Bremen is, dat ie Brouwershaven voor de Maassteden en Dordrecht, namenljjk een vei lige voorhaven. Dat handel en scheepvaart der Zuid-Hollandschc handelsteden in de laatste jaren voor alle eenigzins diepgaande schepen, gebruik moesten maken van deze zeenaven, is algemeen bekend. Om een overzicht te geven van het belangrjjke dier scheepvaart heeft de Gemeente-Raad do eer de navol gende statistieke opgaaf te inserreeren Ingekomen schepen. Naar zee gevaren. Jaren. 1871 1872 1873 1874 Dat, Aantal zeil schepen. 612 412 442 364 Aantal stoom schepen. 155 185 170 132 Aantal zeil schepen. 90 75 67 Aantal stoorn- 37 19 18 17 indien de Nieuwe Rotterdamsche Waterweg in de toekomst wat den handel van Rotterdam en Schiedam betreftop deze cjjfers invloed kan uitoefenenhet ontegenzeggelijk waar bljiftdat de scheepvaart van Dordrecht verplicht is gebruik te bljjven maken van deze zeehaven. Dat de Gemeente-Raad, hoewel zich in dezen niet volkomen bevoegd achtende een oordeel te kunnen vellentoch meent in overweging te moeten geven dat de ligging dezer haven voor den handel van Zuid- Holland voordeeliger en gemakkelijker is dan de haven van Ylissingen de schepen toch voor de Maassteden of Dordrecht bestemden die dieper gaan dan 50 decimeter voor Dordrecht en 52 voor de andere haveoe, moeten allen hier lossen. Voor den handel van Rotter dam Schiedam Dordrechtenz.is het dus van belang dat deze gemeente met een spoorweg is verbonden opdat de goederen per schip aangebracht, ook bjj ijsgang naar hunne bestemming per spoor kunnen ver voerd worden. In de concessie-aanvrage tot aanleg van spoorwegen in Nederland met memorie van toelichting van de Rotterdamsche bank c. s.leest men dan ook »de ljjn van Brouwershaven naar Rosendaal of Zeven bergen zou onze beste reede met het binnenland ver binden en de eilanden Schouwen en Duiveland en St.-Philipsland met den vasten wal verbinden. Tusschen Duiveland en St.-Philipsland zou een stoomovervaart te verkiezen zijn van St.-Philipsland zou de spoorweg- dam over de Slikken van de Heene loopen en aan slibbing in de hand werken Wij vermeenen op deze getuigenis van eene onpar- tjjdige en bevoegde zjjde uwe aandacht te mogen vestigen. 2.° Het dichtbevolkte en welvarende gedeelte van Zeelanddat de Spoorwegljjn doorsnjjden zal De eilanden Schouwen en Duiveland met eene be volking van bjjna 25000 inwoners mogen veilig genoemd worden onder de vruchtbaarste streken van Nederland, waar de landbouw op een hoogen trap van ontwikkeling staat en dientengevolge eene jaarlijks vermeerderende uitvoer van productenvooral van veeplaats heeft. De buiten deze eilanden liggende vruchtbare streken laat de Raad buiten beschouwing. De Raad neemt evenwel de vrjjheid er op te wijzendat thans bij ijsgang de eilanden Schouwen en Duiveland soms dagen lang van alle gemeenschap met het overige gedeelte van ons landzelfs van die der postzjjn versteken. In uwe Vergadering van 2 December 1873 wees het geachte lid Mr. van Houten er terecht op dat steden van den tweeden en derden rang, waaronder dus ook Zierikzee en Brouwershavenvan het spoorweg-verkeer niet mogen bljjven uitgesloten. 3.° De Gemeente Dat de gemeente Brouwershaven het vooruitzicht wordt geopend omwanneer hare haven door directe 8poor-verbinding aan het groote spoorwegnet wordt aangesloten, in bloei en welvaart toe te nemen. Dat vooruitzicht, gevoegd bjj de algemeene belangen, welke door don ontworpen spoorweg zoo grootelijks gebaat worden, geeft den Gemeente-Raad de vrijheid bjj UEdel Mogenden met gépasten eerbied en met den meestcn ernst aan te dringen op eene gunstige over weging, en kan bet zyn, aanneming van bovenbedoeld wetsvoorstel." KerUnlenwH. Ds. Wouters, pred. te Baarland, heeft bedankt voor de toezegging van beroep naar Midsland. X> U

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1