ZIEBIKZEESGHE NIEUWSBODE. No. 5508 5lsleJaarg. Zaturdag 27 February 1875. Verschijnt DINGS DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prys per 3 maanden is ƒ1,30, franco per post ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts, per regel, kruinen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. HERIJ K der maten, gewichten en wee^fwcrlf. tuig-en, van den 1 tot den 20 Maart 1875, 's mor gens van O 1Ü en 's middags van 1—4 uur. De Minister Heemskerk en de spoorwegen. Inderdaad, de handelingen van den Minister Heems kerk in de spoorwegzaak zjjn al zeer zonderling en raadselachtig. De interpellatie van den heer van Kerkwijk moge al niet den Minister tot openhartige mededeeling der spoorwegzaak hebben gedrongen: vrucht heeft zjj toch gehad. Practiscber vracht dan de scherpste motie. Het was eene uitnemende gedachte van de heeren Kappeijne, Tak, de Iiuo en Mackay om een voorstel aan de Tweede Kamer te doen, om Nederland met een tweede binnenlandsch spoorwegnet te begiftigen, aan te leggen door den Staat. Ziedaar wel het krachtigste protest tegenover de ontwijkende, geheimzinnige houding door den heer Heemskerk in de zitting van 13 Febr. aangenomen. Men weet, dat in die zitting de heer van. Kerkicijk, tot driemalen toeden Minister van Binnenlandsche Zaken verzocht der Kamer inlichtingen te geven omtrent zyne voornemens met betrekking tot de spoorwegen. Hjj wees op de algemeene belangstelling, in 'tgansche land heersehende; op de nieuwe spoorwegkoorts, die als eene epidemie woedde in alle streken van het vaderland; op de millioenen, die in de schatkist onge bruikt lagen en tot bevordering van de materieele welvaart des lands konden worden aangewend. Hy begreep niet, dat, nu de onderhandelingen met hot consortium van bankiers waren afgesprongen, de Minister op nieuw aan het onderhandelen was gegaan, en vroeg welke concessionairissen de zaak zouden aandurven, nu de soliedste handelshuizen geweigerd hadden? Hy verzette zich met klem en gematigdheid tegen den geest van uitstel, die zich in deze zaak bjj den Minister openbaarde, en die weinig getuigde van zjjn ernstig besef van de uitnemende belangendie door 's Ministers lijdelijkheid werden veronachtzaamd. In één woord, hy schudde den Minister met kracht aan de mouw en drong hem niet weinig in de engte. Met gemeenplaatsen en onbestemdheden antwoordde de Minister. Eene bindende verklaring wilde hy niet afleggen, en de eenige grond, dien hy aanvoerde, was deze, dat de onderhandelingen met de concessionarissen nog niet geëindigd waren, en dat hy, zoo lang deze voortduurden, niet verpligt kon zyn te antwoorden. Hier was de Minister met zich zelveu in tegenspraak, want kort te voren had hy gezegd, dat de onderhan delingen met het consortium van bankiers waren afge sprongen. Dit was dus by den Minister een <jebrek aan logica, een uitvlugt, een »drogreden," gelykde heer de Jong het in zjjne eenvoudige, maar zeer ver staanbare taal noemde, een vernis voor zjjne geheim zinnigheid, maar dat de ledigheid van 's Ministers antwoord des te meer deed uitkomen. Maar erger diDgen zouden aan het licht komen. Nadat de interpellatie van den heer van Kerkwijk was afgeloopen en nadat vier wakkere leden der Tweede Kamer van het regt van initiatief hadden gebruik gemaakt, heeft het bekende consortium van bankiers mededeelingen openbaar gemaakt omtrent de onder handelingendie het met den Minister gevoerd heeft, naar aanleiding van het wetsontwerpdoor zjjn voor ganger in Juny 1874 ingediend. Uit die mededeelingen zyn zakon gebleken, die niet zeer gunstig pleiten voor den ernst en de opregtheid van het politiek karakter van den tegenwoordigen Minister van Binnenlandsche Zaken. Waar zyn voorganger gewoon was regt op zyn doel af te gaanontmoeten wy by den heer Heemskerk niets dan kromme ljjnenbogton en zwen kingen welke weinig geschikt zyn om het vertrouwen der natie in zijn beleid te versterken. Wat is er gebeurd? Naauwelijks is het nieuwe Mi nisterie opgetreden of dadeljjk (den 27sten Augustus) geeft het consortium aan den heer Heemskerk vryheid om de onderhandelingen ofschoon die reeds ver ge vorderd waren af te brekenindien de Regering ten aanzien der spoorwegen andere plannen mogt omhelzen. Wat bad nu de Minister Heemskerk moeten doen Een van beiden. Of de kroon zetten op het werk zijns voorgangers, de concessie aan de bankiers verleenen wier namen en finantiele invloed genoegzame waar borgen waren voor het tot stand komen van het gau8che spoorwegnetwaarvan zjj zich den aanleg ten doel stelden; öf, (wannéér de Minister nan Staatsaanleg de voorkeur gaf) de heeren bankiers vriendelijk bedanken voor de genomene moeite, en zijn leedwezen uitdrukken dat al deze arbeid te vergcefsch is geweest, maar dat hijeen anderen weg willende volgennatuurlyk van hun aanbod geen gebruik kon maken. Zóó handelt een eerlijk Minister, een Minister, die plannen, die beginselen heeft. Maar wat doet de beer Heemskerk Noch het een noch het ander. Hy houdt de heeren bankiers aan de praat, van September tot October, van October tot November, van November tot December en eindelyk in January springen de onderhandelingen af. Hy stelt eerst op 17 December voorwaarden, die hy even goed had kunnenenin zyn stelselhad moeten voor leggen in September; hy neemt den scbyn aan, alsof hy aan de heeren bankiers het werk wil gunnen terwijl bij niets doet, dan bezwaren opdelven. Op de eerste conferentio van den 12den September is de Mi nister de minzaamheid, de voorkomendheid zelve; hy laat de aanvragers in den waan, dat hy zich met de plannen en inzigten van het consortium volkomen ver- eenigt, behoudens enkele bedenkingen tegen het inge diende wetsontwerp. De aanvragers scheiden van den Minister onder den eenpari gen indruk dat de Minister het werk zijns voorgangers wil voortzetten en haasten zich den Minister de geheel uitgewerkte concessie aan te bieden, welke door hem was gevraagd. Maar nu wil de Minister iets meer hebben: den 3n October worden door hem specificatie van onkosten en nadere bescheiden gevraagd en die vóór 1 November verzocht. Zy betreffen de bijzonderheden. Niettegenstaande den korten termijn (de heer Stieltjes is technisch adviseur van het consortium) werd den 30n October eene uit voerige memorie van dezen over de onkosten ingediend, terwijl men zich, zoo noodig, tot wijzigingen bereid verklaarde. Eerst zes weken later (intusschen waren in de Tweede Kamer de begrootings-discussiën gevoerd) antwoordde de heer Heemskerk. Was hij voldaan met de memorie? Stelde hy wijzigingen voor? Neen hij verlangde nu veel meer: Nu maakte hjj op de plannen van het consortium zelfs belangvyke aanmerkingen. Eenige lynen wilde hij buiten subsidie houden, die hem minder wenscheljjk schenen; op andere lynen weêr stelde hy bjjzonderen prijs. Maar het voornaamste kwam achteraan. De Minister vorderde een waarborg-kapitaal van 2 millioen en zekerheid dat voor het benoodigde kapitaal was ingeschreven en wilde in het geheel 10 millioen subsidie verleenen voor eene enkele lijn in Gelderland, in Overijssel, een paar in Noordholland en een paar in Friesland. Het geheele tracé van het consortium, dat van het denkbeeld was uitgegaan om groote lijnen voor internationaal verkeer te makenwerd nu uit elkander gerukt. Wat zou er nu worden van de verbinding van Dordrecht naar de Noordoostelijke provinciën en Noord-Duitschlandook door aankoop van de centraalbaanwat van de verbinding van Harlingen met de Duit-sche spoorwegen in Munsterland; wat van de verbinding van Dordrecht met Arnhem en Nymegen? Waartoe ook het gevorderde waarborg-kapitaal f Bankiers als deze, en 't waren soliede huizen, schijnen vertrouwbaar genoeg, dan dat zy niet noodig hebben eene waarborgsom te storten van 2 millioen. En welke bankiers zullen er gevonden worden, bereid om van zulk eene aanzienlyke som, alvorens nog dé spade in den grond is gestoken, afstand te doen, zonder eenig vooruitzigt daarvan eenige rente te zullen genieten? Verried niet het vragen van zulk eene aanzienlijke waarborgsom het grootat mogeljjke wantrouwen in de soliditeit der aanvragers? Nog zonderlinger was de vordering eener voorafgaande inschrijving van het benoodigde kapitaal. Met andore woordende bankiers moesten zorgen dat, alvorens de concessie verleend werd, de actiën voor een groot deel waren geplaatst. Maar wie neemt actiën in eene spoorweg-ondernoming in de lucht, in eene geheel onzekere zaak, die haar beslag niet erlangt zonder de medewerking van de beide Kamers der Staten-Generaal Deze voorwaarde grensde aan het onzinnige. Nog nooit werd zulk eene voorwaarde dusver aan eeuigen concessionaris gesteld. Altyd werden de maatschappijen eerst opgerigt, nadat de concessie was verleend. Om twee voorbeelden te noemen, die ons het eerst voor de hand liggen: onze Exploitatie- maatschappij en de Indische Spoorweg-maatschappij. Geen enkel aandeel werd geplaats alvorens de Wet gevende Magt de beide concessiëo had bekrachtigd. Eerst nadat dit gebeurd wa9, werden de maatschappijen in het leven geroepen. Welk vertrouwen ook kan het publiek stellen in ondernemingen, die nog geheel zwevende zyn? Dat alles wist de heer Heemskerk of kon hy weten hy wist, dat hy onmogelijke voorwaarden stelde; by wist, dat hy de grondslagen van het plan der bankiers afbrak. En toch stelde hy die voorwaardenen toch hield hy die vol in zyne missive van 4 January. Was het wonder dat het consortium den Cden January ant woordde »dat èn op finantieelèn op technisch terrein do hoofdvoorwaarden der aanvrage geheel onverwacht en op onaannemelijke wijze waren gewyzigden dus do concessie-aanvragedie geeDe nieuwe was geweest, door hen als geweigerd werd beschouwd." Doarbjj word door ben berekenddat het subsidie van 30 op 20 percent zou worden teruggebragt, indien 's Ministers voorstel word ingewilligd »met minder in elkander passonde Ijjnon." Zelfs ministeriele bladen ontkennen nietdat do Minister Heemskerk niet wèl heeft gehandeldmaar zy kunnen het in hunne beoordeeling niet verder brongen •dan dat de Minister den 12 September tegenover net consortium klaarder wyn had moeten schenkenen dat, indiende Minister dit had gedaan, veolonnoodige moeite on kosten ware bespaara geworden." Ons oor deel reikt verder. Wy zien in do voorgaande hande lingen bet onomstootelyk bewys, dat de Minister Heemskerk willens en wetens de zaak der spoorwegen op do lange baan wilde schuiven en dat de aanhangige aanvrage voor hem oone welkomene gelegenheid was om zyne beslissing te verdagen. Met aen Heer Stieltjes gelooven wy dat het den Minister met hot plan van het consortium nooit ernst is geweestmaar dat hy er zich gaarno aan vastklemde om do zaak slepende te houden. Tot wanneer en met welk doel De heer ran Kerkwijk heeft er op gezinspeeldcn bjj niet alleen. Wanneor wy al deze handelingen nagaandan hellen wy ook over tot de meeningdat het 's Ministers plan was kort vóór de verkiezingen met een ontwerp te komen tot aanleg van staatsspoorwegen en daarmede de natie te verrassen en voor zich zeiven eene volgzame Kamer aan te werven. De liberale partij welke fouten baar mogten aankleven is echter niet zóó on- noozel, dat zy 's Ministers taktiek niet inzag. Geen beter bewysdat het den Minister om talmen en uitstellen en nier om spoorwegen te doen was, dan 's Ministers eigene verantwoording, met een geheim zinnig Soera omhangen. 3faar de liberale party beeft den onopregten, niet alleen geheim-, maar wat erger is, dubbelzinniger! Minister net wapen uit de band geslagen. Reeds vier dagen na de interpellatie waren ue vier Kamer-leden met hun veel verder Btrokkend ontwerp tot den aanleg van een net van Staatsspoor wegen gereeden voor den Minister blyft nu niet anders over, zal hij zich niet door dit voorstel laten overvleugelen, dan nog harder te stoomen, en met een ontwerp van gelijke of van nog verder strekking, binnen den kortst mogcljjken tyd, voor de Kamer to ver schijnen. Bij dien parlementairen wedloop zal de natie zeker het best varen. Wat de natie wint is spoorwegenmaar wat de heer Heemskerk door al hot gebeurde, zeker niet gewonnen heeft is populariteit. Nieu wstij dingen. 2Snbt«. Blykens telegraphisch berigt van de Indische Rege ring by bet Departement van Koloniën ontvangen hebben op Java zware overstroomingen plaats gehad in Doinakte Solo, in Rembang, Madioen, Soevabaya en bij Sitoebondo (Bezoeki.) Jbpanji*. Op 't zoogenaamd oorlogstooneel schryft men uit Logrono wordt weder aan alles behalve aan operatien gedacht. De officieren van den generalen staf zwerven allerwege met verlof rond, de troepen gaan ia kleine detachementen naar verschillende punten aan deD Ebro terug, de Krupp-kanonneu staan, van de naakte rotsen van Oteiza hierheen teruggekeerdin lange ryen op de Plaza Mayor, het stadhuis aan te gapen, waarin Laserna met zyn staf denkelijk niet veel meer uitvoert. Er heerscht een stemming die in een schril contrast staat met de door de aanvankelijk zoo goed uitge voerde gecombineerde beweging van Moriones, Despu- jol9 en Primo de Rivera, opgewekte verwachtingen. Zoo sterk is hier het ccpticisme dat, wie thans beweert dat de oorlog minstens nog een jaar zal durenveel eer geloofd wordt dan die een spoedig einde van den krijg in 't aanstaande voorjaar voorspelt. Alles een gevolg van de bij Lacar, Murillo en Lorca geledenver- liezen 1 De Carlisten worden stoutmoediger naarmate de moedeloosheid in de armée toeneemt. Menigmaal heb ik reeds de opmerking hooren maken dat een coup de main tegen de provinciale hoofdstad of tegen La Guavdia niet zoo geheel verwonderlijkja, dat 't zelfs niet onvermakelijk zou zijnwanneer tot afwisseling, do rollen een9 veranderd werden en men den Koning der wouden" (den pretendent) eens van zijne bergen zag afdalen en Alfonsus zich inde spelonken ging verschuilen. JfïBwllIrljfe. Te Vevey is men tot een afschuwelijke ontdekking gekomen. Een jufvrouw van middelbaren leeftijd, die alleen woondewas ziek geworden en werd eenige dagen daarna naar het gasthuis overgebragt, Een barer bloedverwanten maakte van deze gelegenheid gebruik om hare woning te doorzoekenhetzij door zekere vermoedens daartoe aangespoordhetzij eenvoudig om te weten wat zy bezat. Toen zij een kast opende, vond zy in eene rol linnen het half uitgedroogde lykje van een pasgeboren kind. De justitie hiervan verwittigd, deed onderzoeken spoedig kwamen nog een lykje van een pas geboren kind in diezelfde kastalsmede drie andere in een koffer aan het licht. De vier laatst- bedoelden waren geheel uitgedroogd en naar het schynt langen tyd verborgen geweest. Een geneeskundige gist, dat het oudste wel zeven jaar kan oud zijn. De mis dadigster is naar men verneemt erg ziek. Het inge stelde onderzoek zal zonder twjjfel deze voor het publiek nog duistere zaak ophelderen en uitmaken ot het hare eigen kinderen waren dan die wan andere personen. «Ptuturlilanïr. Betreffende den Duitschen veehandel (ook voor Ne- derlaud van zoo groot belang) vernemen wy 't volgende: De handel in fokvee is stil, met weinig uitzicht op meerdere levendigheid. Het overal karige voeder ver biedt nieuwe runderen te stallen. Daarbij komt, dat J het meat vee ecu betrekkelyk zeer lagen prijs beeft, i zoodat de bezitter niet dan met verlies afzetten kan. I Men meene evenwel niet, dat het genoemde ook van i toepassing is op die landen, waar wij ons fokvee bij j voorkeur zoeken, want werkelijk goede soorten uit gerenomeerde streken hebben over 't geheel genomen j weinig van hunne waarde verloren, 't Is ook oen oude ervaring, dat werkelijk goed fokvee nooit zoo aan prijs- verandering onderhevig was, als trek- en mestvee. Onder de melkkoeyen wordt aan het Nederlandsche- en Hol- steinsche ras nog steeds de voorkeur gegevon. In een kleine Saksische grensgemeente is een weduwe van honderd en drie jaron voor de vierde maal in het huwelijk getreden. Het lieve bruidje 1 reikte nu hare hand aan een zestigjarig weduwnaar, dus by haar vergelekenin de prilste jeugd. De oud ste zoon van de bruideen jongeling van 80 jaar was bjj de huwcljjksplegtigheid aanwezig. De weg over den St.-Gothard-pas is reeds gedu rende geruimen tyd onbegaanbaar wegens de verbazende massa sneeuw en het stormachtige weder. Te Ander- matt en omstreken ligt de sneeuw ongeveer acht voet hoog op de Btraten In de omstreken van Göschenen ten noorden van den St. Gotbard, is de gevallen sneeuwmassa in February grooter dan bjj menschen- hougenis is gebeurd. Daarenboven zyn verbazende hoeveelheden sneeuw door den wind in de dalen afge voerd zoodat de bewoners van vele dorpen hunne huizen niet kunnen verlaten dan door de ramen der eerste verdieping of door zoldervensters. De hoogge legen dorpen zjjn als het ware alle ondergesneeuwd. ïn de omstreken van Lauterbrannenthal ziet men gansche kudden gemsendoor den honger van het gebergte verdrevenin lager streken voedsel zoeken. Niet zelden gebeurt hetdat zy de woningen opzoeken on alle schuwheid achynbaar hebben afgelegd. Frnnoker24 Febr. Eenigen tyd geleden werd in bot naburig dorpje Tjummarum een dienstmeisje ver mist. Men verdiepte zich in allerlei gissingen omtrent haar zeer geheimzinnig verdwjjncn en was geneigd aan een misdaad te denken. Na veelvuldige pogingen tot haar opsporing hoeft men na vjjf weken haar ljjk in de Tjummarumer vaart gevonden. De staat van ont binding maakte het bjjna onmogelijk het ljjk te schou wen, zoodat men in het onzekere zal bljjven over het voorgevallene. Arnhem23 Febr. Voor de arrondissements- regtbank alhier stond heden teregt de jeugdige M. die voor eenigen tjjd op een kostschool bij ongeluk een makker met een pistoolschot in het hoofd trol, waaraan dezo een uur later overleed. Wegens manslag uit on voorzichtigheid eischte het Openb. Ministerie tegen den dader een cellulaire gevangenisstraf van éen maand. I Uitspraak 2 Maart e. k. i De beide vergaderingen der geërfden van den I polder Hellouw, (Gelderland) waarin behandeld werd het voorstel van het polderbestuur, om de tienden van alle landeryen van dezen polder af te koopen, zjjn met geen gunstigon uitslag bekroond; telkens waren stem- j men tegen oen afkoop. Het polderbestuur, overtuigd dat de afkoop in het 1 voordeel van geërfden ie, heeft wederom eene verga- i ring op Donderdag 4 Maart a. s. uitgeschreven, waarin nogmaals het voorstel in behandeling zal komen om daarna tot den afkoop al of niet over te gaan. Besluit men tot den afkoop, dan wordt door het polderbestuur I voorgesteld, tot dekking der te maken kosten, een om- j slag te heffen van 3 gulden voor bouwland en van I 1 gulden voor weiland per hectare. 1 Het laatste voorstel kan in dezen polder geene zwa righeid opleveren, daar men sedert vele jaren door geen polderlasten bezwaard werd. Kuilentmt-g;, 23 Febr. Het jjs heeft alhier heden een drietal slagtoffers geé'ischt. Drie kinderen, op een leeftijd van 6 a 7 jarendigt bjj de zoogenaamde 'kleine Lek" wonende, begaven zich des avonds tus- schen licht en donker op het ij9, met het gevolg, dat zy er doorzakten cn eenigen tyd later met veel moeite le venloos zjjn opgehaald. Twee der kleinen waren broeders. Goi- 24 Febr. In een der logementen voor minwolgestelde burgers alhier, was dezer dagen een landbouwer gekomen om een nacht logies. Bereid willig werd hem dit verstrekt tegen betaling van den gewonen vrij geringen prjjs. Tot zijn ontsteltenis be merkte hii echter den volgenden morgen in de laatste uren ƒ260 armer te zijn geworden, die hem gedurende den nacht ontstolen waren. Het is gebleken dat een zjjner medegasten zich aan den diefstal had schuldig gemaaktwelke gelukkig door de politie is gearresteerd toen nog slechts ƒ10 wa9 verteerd. Rotterdam 24 Febr. Heden morgen heeft de arrondissements-regtbank uitspraak gedaan in de zaak van den brugwachter en machinist bij de Holland sche Spoorweg-maatschappy, betreffende het ongeluk op de de brug bij de Delfshavensche Schie. A. T., oud 48 jaren, brugwachter, en A, F., oud 30 jaren, machinist oij de Holl. IJzeren Spw.-M., waren beiden beschul digd van het zonder opzet doen ontstaan van een gevaar voor een spoortrein. De eerste beklaagcle is veroorde eld tot 1 maand cellulair en de tweede, beklaagde is vrij gesproken. Vlissingen, 23 Febr. De gemeenteraad heeft heden besloteneen brief van geit ikwensching en dank betuiging te zenden aan Z. K. BPrins Hendrik voor zijn hooggewaardeerde medewerk 'mg tot het verkrijgen eener geregelde gemeenschap d .oor stoombooten tus- schen Vlissingen en Engeland. Vll(ssingen 25 Febr. Heden is alhier op de recdo gearriveerd het driemasts chip Gravenhoge, van de firma Zeijlen Dekkerhe .stemd naar Middelburg. Middelburg, 25 Febr. In de alhier gevestigde afdeeling van do vereeniging 'Schoolverbond" is als wenscheljjk te kennen gegever i den lieer Moens te ver zoeken over te komen, ten ei nde aan de leden te ver klaren wat het doel i8 der vere> eniging tot het bevorderen van 't Volksonderwijs en ba' re stellingen nader uiteen te zetten. Aan dit verlangen i van eenige leden zal het j bestuur voldoen; zulke geschiedt hoofdzakelijk met het doel ook te dezer stede een afdeeling op te rigten, I betgeen natuurlyk by de anti-schoolwet-aanhangers I hevigen tegenstand ontmoet. De alhier gevestigde I afdeeling van het 'Schoolverbond" is thans in het on- I zekere of zy nog wel recht van bestaan heeft, nadat op de algemeene vergadering te Utrecht de leerplicht j is aangenomenechter werd het wenschelijk geoor- j deelddat deze afdeelingzoo zy zich van den bond I mocht afscheidentoch voor deze gemeente als een op zich zelf staand lichaamal ware 't ook naast een I op te richten afdeeling tot het bevorderen van Volks- I onderwjjs, werkzaam bleef, daar de pogingen dezer j afdeeling 9teeds met den gewenschten uitslag zyn be- kroond geworden. Goes, 24 Febr. Gisteren morgen ontstond brand in het kantoor der firma van Gend ip Loos alhier. In weinige oogenblikken was geheel het inwendige gedeelte van dat kantoor uitgebrand, waarbij eenige losse papie ren liassen en een paar boeken zyn vernield. Geluk kig mogt men er in slagen het begin van brand aan de zoldering van het aangrenzend goederenlokaal te blueschen. Ziorilceee25 Febr. Gisterenavond had in de Societeit8zaal vati den heer Kanaar de aangekondigde meeting, ter bespreking der belangen van Volksonder wijs, plaats. De opkomst was vrij talrijkmaar minder dan ze zou geweest zijn indien de jonge Vereenigirrg en haar doel meer werden gewaardeerd. Dr. Andrece leidde de vergadering. Hy zette een drietal stellingen uitéén over 't hoogst onvoldoende van ons tegenwoordig volksonderwijs en de erkenningdat de Vereeniging boven genoemddien toestand wil en kan verbeteren. De discussiesdie met warmte werden gevoerdbe pleitten allen den eisch des tjjds naar goed en degelijk onderwijs. Met nadruk werd op 't onvoldoende van den tegenwoordigen toestand door te lage bezoldigin gen der onderwyzers en daaruit ontstaan gebrek aan onderwyzend personeel gewezen. De quaestie omtrent het al of niet wensehelijke voor iedere party, die 't wel meent met het onderwjjs des volks, om tot Volkson derwijs toe te tredenwerd eigenlijk niet bestreden. En toch zyn aan 't einde der meeting minder leden toegetreden dan we hadden verwacht. We zyn wel dankbaardat onze afdeeling nu reeds een veertigtal leden telt, maar in lang niet voldaan. Er moeten honderden leden komen zal 't goed zjja. Misschien zal dit cjjfer er ook wel komenals maar eerst de Vereeniging beter wordt gekend en vooral, als de overtuiging maar veld wint, dat de openbare school tegenwoordig feitelyk in gevaar verkeertdoor de eigen, groote gebreken, welke haar aankleven. Van harte hopen wedat tegen de eerstvolgende vergade ring nog een aanzienlijk getal leden zal aangewonnen zyn dan is er voor 't eventueele bestuur der afdeeling reden om met moed het pad op te gaandat tot volmaking der schooltot volksverlichting leiden moet. 't Ontbreekt ons ditmaal aan de ruimteom ons ver slag uitvoerig te maken; wellicht vinden we later gelegenheid op de discussies terug te komen. Thans moeten we het bjj een totaal overzicht laten. Benoemd tot hulponderwijzer te Dordrechtde heer J. Karreman thans te Zierikzee. 26 Febr. Gisteren werd door het Dagelyksch Bestuur van Schouwen aanbesteed: 1.° Het verdoelen en verwerken van 615 Meters poldergrond, voortgekomen uit de drie op het noordoindo aer inlaag van Koudekerke gegraven Blooten. Hiervoor waren ingeleverd 7 biljettenalsK. Beije te Haam stede ƒ175, M. v. d. Wal te Serooskerke ƒ124, J. vin Strien to Zierikzee ƒ119, J. Cornelisse te Haamstede ƒ105, M. O or sue te Serooskerke ƒ95, M. Kloet te Haamstede en Willem Tuinman te Serooskerke ƒ83, welke laatste aannemer verklaard is. 2.° Het graven van 280 Meters sloot en het verwerken van grond aan de noordzyde van den Groenenweg. Hiervoor waren ingeleverd 5 biljetten, als: P. van Bezuijen te Scharendjjke ƒ914, Jde Wittealdaar ƒ650. W. van de Velde te Brouwershaven ƒ590, M. van der Wal te Serooskerke ƒ560 on Izak van de Panne te Duivendyko ƒ549, welke laatste aannemer ver klaard is. Hervatting der Stoombootdienst tüsschen Zierikzee en Rotterdam en tüsschen gelegen plaatsen. FEBRU A RIJ 1875. Van ZIERIKZEE: I Van ROTTERDAM: Zondag 28 's morg. 6,u.lZaturd. 27 'smorg. 8,15 u. MAAR T. Woensd. 3'8morg. 8,u. Vrijdag 5 10, Zondag 7 11,30 Woensd. 10 '9 nam. 1, Vrijdag 12 'e morg. 6,— Zondag 14 6, Woensd. 17 9,— Vrijdag 19 10,30» Zondag 21 11.30 Woensd. 24 's nam. 1, Vrydag 26 1) Zondag 28 's morg. 6,— Woensd. 31 7, Dingsd. 2 'smorg. 10,30 u. Dond. 4 'smidd. 12, 'smorg. 6, 6,30 Zaturd. Dingsd. 9 Dond. 11 Zaturd. 13 Dingsd. 16 Dond. 18 Zaturd. 20 Dingsd. 23 Dond. 25 Zaturd. 27 Dingsd. 30 7,— 9,15 10,30 11,— 6,30» 7,30 9,15 STOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. Febriuirji-Maart Ü875. Van MIDDELBURG: Zondag 28'smorg. 7, Dingsd. 2 7, Dond. 4 9, Zaturd. 6 10,30 Dingsd. 9 11»— Dond. IX Van ROTTERDAM: Zaturd. 27 's morg. 10,30 u. Maand. 1 10,30 WoenBd. 3 8,15 Vrydag 5 9,30 Maand. 8 10,30 Woensd. 10 10,30» jona. ljl, -- DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart, van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. Friyzeu der Boter en Eijeren. Zierikzee, 25 February 1875. Boter laagste koers 0,62» en hoogste koers 0,80 per 5 hectogrammen. Kip-Eyeren laagste koers 0,8U en hoogste koers 0,95 per 25 stuks. WELDADIGHEID. DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Zierikzee geven onder l.artelUUe «lanUtoetuiKlnflr kennisdat bij hen eene GIET is ingekomen tot het houden eener Soepbedeelmg aan do Armen van alle gezindtenwelke bedeeling zal plaats hebben op Zondag den 28 February e.k. ZiERiKZEE26 February 1875. Diakenen voornoemd, J. E. MULOOK HOUWERVoorzitter. J. BETHESecretaris.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1