BEKENDMAKI N G. BEKENDMAKING. KERKELIJK KOOR. HOUTWAREN, B W UT 53 2 MELKKOEIJEN, Openbare Verkooping BOEREN-IWAN enz. 8 beste WERKPAARDEN HUISRAAD enz. Openbare Verkooping ESWB HOFSTEDE, BOUW- en WEILAND, liiW-SNSPlH* Meubilaire GOEDEREN, De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, COMMANDIET KAS, De Assurantie Maatschappij tegen Brandschade VEULKtiDRAGKND PAARD, lEfiiN li Gidbertanticn- i HESTPIiT-.HEK- ffl MIIPHtN, Geconcentreerde GUANO; DAG-en WEEKBLADEN. Gecostunieerde Opvoering Tweede Opvoering SCHIPPER pIFlÖwT Uit de inlichtingen, die de Regering gaf, bleek o. a. dat zjj van Augustus tot 9 Jan. 11. aan het onderhan delen was geweest met de Rotterdamsche bank en toen zulke onaannemelijke voorwaarden' had gesteld dat dia onderhandelingen werden afgebroken, welke toen met anderen werden voortgezet. Hoelang deze thans zouden duren en of zjj vóór de hondsdagen zouden afgeloopen zjjn, kon de minister niet zeggen. De be doeling is duidelijk. De onderhandelingen moesten gerekt worden tot even vóór de verkiezingen en dan zou de Regering voor den dag komen met een wets ontwerp tot aanleg van spoorwegen, waardoor het daukbare volk geneigd zou zijn ministeriè'el gezinde leden der Staten-Generaal te verkiezen. Men wil dat ook tegen dien tijd een plan tot droogmaking der Zuiderzee zal aangeboden worden. Door de interpellatie kwam dit een en ander publiek en om dien toeleg te verijdelen werd door de heeren KoppeijneTakde Roo en Mackay een wetsontwerp ingediend tot aanleg van spoorwegen op Staatskosten, waaronder ook de lijn van Zevenbergen over Steen bergen en Zierikzee naar Brouwershaven. Genoemde heeren hebben daartoe het initiatief genomen, omdat zij ia der tijd gekozen waren tot rapporteurs over het wetsontwerp tot aanleg van Staatsspoorwegen van Arnhem naar Njjmegen en van Zevenbergen naar Zwaluwe. De vijfde rapporteurde heer Verhei/en, wilde dit voorstel niet mede-onderteekenen. Dit wetsontwerpdat van regeringswege fel zal worden bestreden, wordt reeds in deze week in de afdeelingen onderzocht. De interpellatie van den heer fan Kerkwijk heeft behalve de aanbieding van dit wetsontwerp nog ten gevolge gehaddat de briefwisseling tusschen den Minister en de Rotterdamsche bank publiek gemaakt is. Daaruit bljjkt dat de minister Heemskerk in de zitting van 5 Dec. 1874 onjuistheden aan de Tweede Kamer heeft medegedeeld. Ingevolge de wet moet het aantal leden der Tweede Kamer om de vjjf jaren worden gebragt in overeen stemming met het getal inwoners, namelyk één lid op iedere 45000 zielen; dientengevolge moet thanshet aantal leden der Kamer met twee vermeerderd worden. De Regering stelt voor om één lid te kiezen in een nienw te vormen district Bergen-op-Zoom en om bjj Amsterdam eenige gemeenten te voegenzoodat daar zeven in 5laars van zes leden zullen gekozen worden. Het istrict Bergen-op-Zoom wil men vormen door van het district Goes het eiland Tholen en van het district Middelburg een gedeelte van het vjjfde district, nl. Graauw en Langendam, Hulst en Clinge af te nemen. Zonderling genoeg wil men het eene gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen, nameljjk Ossenisse en Hontenisse, bjj Goes en het andere bij Bergen-op-Zoom indeelen, terwjjl het overige bjj Middelburg blijft. Bij Amsterdam heeft men ongeveer 35000 ingezetenen van omliggende gemeenten gevoegd. De census voor de kiezers in Amsterdam ia 112 gld. en voor de om- liggonde gemeenten slechts 32 gld. Het gevolg is, dat de 280,000 bewoners van Amsterdam ruim 4000 kiezers opleveren en de omliggende gemeenten met nog geen 35000 ingezetenen 1300 kiezers. Daar de bjj te voegen gemeenten allen zeer orthodox en conservatief zjjnhoopt de Regering daardoor de liberale Amsterdamsche afgevaardigden door conser vatieve te vervangen. Zal dit gelukken? Wjj hopen dat het gevoel van regt en billijkheid nog zoo groot zal zijn, dat een dergelijke handeling algemeen zal afgekeurd en het wetsontwerp alzoo zal afgestemd worden. X. Het voorstel van wet van den heer Kappeyne c. s. betreffende den aanleg van spoorwegen voor rekening van den Staat, trekt zeer zeker do grootste belangstel ling in die streken, die bjj aanneming van dat voorstel ook daardoor zouden deelen in het groote voorregt waarin zich reeds een zoo groot gedeelte van ons vader land mag verheugen Communicatie naar den eisch van den tegenwoordigen tijd. Voor onze streek is de in dat voorstel genoemde spoorweg van Steenbergen naar het Zjjpe en van het Zijpe langs Zierikzee naar Brouwershaven, de be langrijkste; door dien weg toch zouden wjj uit onzen feïsoleerden toestand bevrjjd worden en de ontwikke- ing en vooruitgang onzer zoo gunstig gelegene zee havens en den toenemenden bloei van onzen reeds zoo naar vooruitgang strevenden landbouw oneindig gebaat worden. Mjjne bedoeling met het schrjjven dezer regelen is dan ook niet om het nuttige of wenscheljjke van een spoorweg te betoogen, dit is mijns erachtens onnoodig, maar wat mij aanleiding geeft tot mjjn schrjjven is dit: dat we nu toonen hoogen prjjs te stellen op de ver- wezentljjking van het plan; niet alleen door er over te spreken, maar vooral om van onze wenschen te doen blijken, m. i. aan de Tweede Kamer, die spoedig dit voorstel in behandeling zal nemen. Is het niet mogelijk dat er een adres van adhiesie ter teekening gelegd kan worden te Zierikzee, gedurende acht dagen van Donderdag 25 Februarjj tot en met 4 Maart? Kan datzelfde ook niet in andere gemeenten gebeuren? Eindelijk zoude ik in overweging geven of het niet wenschelyk is, dat ook de gemeenteraden zich bjj adres tot de Tweede Kamer wendenmet deze wjjziging dat van dit adres een gedrukt exemplaar aan ieder lid der Tweede Kamer gezonden wordtdie verzending is ge makkelijk te doen, daar men alle exemplaren in een pakket per post slechts heeft te adresseren aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Laten wjj nu toch niets onbeproefd om van onze wenschen te doen blijken ter verkrjjging van eene reeds zoo lang gevoelde behoeftebetere verbinding met andere stroken. Om mijnerzijds daarvan blijk te geven, nam ik de vrjjheid om bovenstaande ter overweging in te zenden, hopende dat het misschien aanleiding geeft, dat in vloedrijke en kundige mannen zich voor deze zaak aan het hoofd zullen willen stellen. UMynheer de Redacteurbjj voorraad mjjnen dank betuigende voor de welwillende plaatsing dezer regelen heb ik de eer te.zijn, Brouwershaven, UEd.Dw. Dienaar, 22 Februarjj 1875. j. m. LOCKER de BRUTJNE. Het Roomsoh-Katbolieke Armbestuur in deze gemeente beeft aan de leden van dat kerkgenootschap eene cir culaire gezonden, om tot buitengewone inschrijving uit te noodigen, daar het onmogelijk is geworden de armen voldoende te ondersteunen. De verminderde kerkcol- lecten, die voor 'tjaar 1874 zelfs 150 minder beliepen dan in 't vorige jaar, wordt als de hoofdoorzaak van dezen noodigen inschrjjvingsmaatregel opgegeven. Opdat niemand meene, dat deze verminderde collecte gelden een bewjjs mogen geacht worden van de mindere offervaardigheid der Zierikzeesche Katholieken, zij nog meegedeeld, dat de leden van dit kerkgenootschap tot steeds meerdere uitgaven bereid zijn, Zjj hebben hunne congregatie-gelden en den St. Pieterspenning; zjj betalen bun aandeel, bjj vrijwillige inschrijving van ]t vorige jaar, aan de op te richten Katholieke schoolzjj hebben nu en dan hunne collecte met open schaal voor allerlei doeleinden, in één woord: zjj toonen door hunne voort durende bijdragen aan alles, wat hun ter ondersteuning door de kerk wordt aangewezen, dat hunne mildda digheid feitelijk onuitputbaar mag geacht worden. Het zou echter jammer zjjn, indien onder deze milddadigheid voor allerlei zaken de armenkas lijden moest en daar schjjnt wel eenig gevaar voor te zyn. Zierikzee24 Februari 1875. Getrouwd CAREL GOTFRIED MENZEL, beroepen predikant te Ingen, en JOHANNA ADRIANA HEINEKEN. Amsterdam, 18 Februari 1875. De Heer en Mevrouw MENZEL—Heineken betuigen bjj deze, ook namens wederzjjdsche betrekkingen, hun nen harteiyicen dunk, voor de vele bewyzen van belangstelling bjj him huweljjk ondervonden. t Bevallen van een' Zoou ANNA VERTON-den Nijs. Burgh, 22 February 1875. 1 4 Voorspoedig bevallen van een Meisje, A. var de REPE, geb. Kwaak. Kattendi/ke, 22 Februarjj 1875. Bevallen van een' Zoon, C. vam der MAAS— Acjithove. Oosterland, 22 Februarjj 1875. Heden overleed, na een geduldig ljjden van i, onze geliefde Zoon NICOLAAS, in den krachtvollen leeftjjd van 21 jaren, 5 maanden en 21 dagen. God sterke ons in dezen zwaren beproevingsweg. De hoop dat hij in het betere leven is ingegaan, lenigt eenigzins onze smart. Noordwelle, A. v. d. MAAS. 23 February 1875. J. v. d. MAAS, geb. Oole. Strekkende deze tot algemeene en bjjzondere kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. De VERLOTING van haudwerlcen W^^F en voorwerpen, ten behoeve der Dorcaa- Vereeniging zal, met goedkeuring van Z. M. den Koning, ten overstaan van een Notaris plaats hebben op Maandag 1 Maart a. s. Men zal in de gelegenheid gesteld worden de prijzen der Loterjj te bezigtjgen op Donderdag 25 Februarjj van één tot vier uur en op Zaturdag 27 Februarjj, van twee tot vier uur, in do Raadzaal van het Stadhuis, waar men zich van LOTEN zal kunnen voorzien zjj zjjn ook te verkrjjgen bjj den Boekh. de LOOZE, Ó./1 het lot. Men wordt beleefdeljjk verzocht de by«Irap:en tot de Verloting uiterljjk 24 Februarjj te bezorgen ten huize van Mevr. de JONGE, Badon Ghybbn. Mevr. v. d. LEK de CLERCQ, Schuürbeque Bobijb. Mejufvr. J. M. de CRANE. Mevr. CAU, Ermerins. Nament de Directie Mevr. de JONGE, Badon Ghtben De BURGEMEESTER der gemeente Haamstede brengt ter kennisdat in de gemeentekamer gedurende dertig dagen ter inzage is nedergelegd, eene opgave bevatteiule «le uitkomwten «lor her- zieuing vun <lo belastbare opbrengst «Ier gebouw«lo elgondom miui in die ge meente en dat do Commissie van die herziening of een of meer barer leden op Maandag den 1 Maart a. s. van 9 tot 12 ure in genoemde gemeentekamer zitting zal houden tot hot hooren van mondolingo bezwaren tegen de gedane schattingen. Haamstede, den 22 Februarjj 1875. De Burgemeester voornoemd C. M. BOLLE. De BURGEMEESTER der gemeente Serooskerke brengt ter konnis, dat op heden in de Raadkamer dier gemeente gedurende 30 dagen ter inzage is nederge legd eeue opjpaaf bevattende «Ie uit- komstcn der herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde oigenflommen, alsmede dat do Commissie op Maandag den lsten Maart e. k., des namiddags van 3 tot G ure, zittiog zal houden in do Gemeentekamer tot het hooren van mondelinge bezwaren tegen de ge dane schattingen. Serooskerke, den 22 February 1875. De Burgemeester vooornoemd, J. HOOGENBOOM, Bz. Het ADRES aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende bezwaar tegen de wijze, waarop uitvoering wordt gegevén aan de Wet van 22 Juljj 1873 Staatsblad n.° 116) tot her ziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommenzooals dit is vastgesteld op de op Dingsdag 16 dezer te Middelburg gehoudene bjjeen- komst, zul ter teekening bff»en uit- Kluitoml voor elarenureu vun laml- bouwbedrjjveu op DONDERDAG 25 FEBR., in de Sociëteit voor LANDBOUW en HANDEL te Zierikzee en verder gednrende neht «lagen bjj den Boekbandelaar A. M. E. van DISHOECK. J. M. ISEBREE MOENS. Op do VOORBEREIDENDE SCHOOL worden toege laten: Jo*«i»;elle<leii van 1215 jaar, des Woens dags nam. van l1/,—3 ure, van 15—18 jaar en ook leclen van bet KOOR, des Maandags-avonds van 8O ure, tegen vergoeding van 10 ets. per maand. Na 1 April worden dit jaar geene leerlingen meer toegelaten. Namens het Bestuur, J. H. LETZER, Secr. De Notaris J. van der BENTzal op Vrjj«lagdena0Februari 1875, morgeus ten 10 ure, aan de Kaai te liruinisse publiek verkoopen Eeue annzienljjke party bestaande in MasthoutBalken Platen Gordingen Sparren Palen Stel linghout enz.alles in verschillende leDgte en dikte De Notaris J. van der BENTzal op "V rjjdag den SO Februai-i 187" na afloop der veiling van SPARHOUT, aan de Kaai te Bruinissepubliek verkoopen Eene party Greinen DEKDEELEN i It en SCHEEPS-AFBRAAK. De Notaris J. M. B OU VIN, zal op Zaturdag den 27 Februarjj 1S75, des namiddags ten twee ure, in de dorpsherberg te Oosterlandten verzoeke van den Heer M. L. BROUWER, publiek presenteren te verkoopen: De Notaris J. van dbr BENT te Brou wershaven, zal, ten verzoeke van den Heer A. A. MES, to Middelburg, als onherroeteljjk gevolmachtigde van G. J. MEERTENS, te Zierikzee, op Zaturdag den 27 Februari ÏS'T'S, des middags 12 ure, in de Sociëteit Con cordia", bjj den Heer Boüdier, te Zierikzee, publiek verkoopen: Een bizonder goed ingericht WOON- en WINKELHUIS met ERVE en TUIN, staande en gelegen op een der beste standen aan de Oostzijde van den Dam te Zierikzee, kadastraal bekend sectie A No. 502 en 1511, groot 3 Ares 95 Centiares, waarin door den Verkooper sedert een reeks van jaren met het beste succes den handel in Manufacturen is gedreven. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOF. Informatiën te bekomen bjj genoemden Notaris te Brouwershaven, en bjj Jhr. Mr. j. W. D. SCHÜURBEQUE BOEIJE, Procureur te Zierikzee. En na afloop daarvan, ten verzoeke van P. C. van dbr VALK: 2 Hectares 69 Arcs gelegen aan den Kloosterweg in de Coppieren-Blok onder Noordgouwe, kadaster sectie C No. 49 en 328. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOF. Te bevragen bjj genoemden Notaris te Brouwershaven. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op Dinsdag den 2 Maart 1875, 's voormiddags ten 10'/, ure, te Elkcrzee op het hoefje bewoond bjj M. MATTHIJSSE, publiek presenteren te verkoopen 1 jaarling VAARS. 1 HOKKELING, 1 GEIT, 8 KIPPEN en 1 HAAN1 PLOEGEGGEMESTPUT en vele andere GOEDEREN meer. op WOENSDAG den 3 Maart 1875, des voormiddags te 10 urenvoor den eerzamen JACOB GLERUM, op de door hem bewoonde hofstede, op het dorp Schore, bjj het spoorweg-station Vlake, ten over- eu Notaris J. M. PILAAR, van: 4 WERKPAARDEN, 2 VEULENS, 5 MELKKOEIEN. 1 Kalfdragende VAARS, 11 RUNDEREN in soort, 2 KALVEREN2 STIEREN1 ZEUG 3 MESTPUT- LOOPERS, 11 Koppel HOENDERS, 2 KONIJNEN 1 TILBURY2 MENWAGENS, 1 DRIEWIELSKAR, 2 EGGEN, 1 ROLBLOK, 2 PLOEGEN, 1 SLEEPBORDen verdere LANDBOUW- on STALGEREEDSCHAPPEN; de MEST in den Mestput, eene partjj BRANDHOUT, HOOI en STROO. De Eerzame Wed. en kinderen van J. J. VERHULST zullen op de alsnog door hen bewoond wordende hofstede, in de gemeente Wissenkcrke, op WOENSDAG 3 MA ABT 1875, des voormiddags 9'/4 ure, ten overstaan van de Notarissen J. W. VADER, residerende te Cortgene, en L. van der MOER, residerende te Colijnsplaat, publiek veilen en verkoopen: en 2 jonge PAARDEN, 9 extra baatgevende MELKKOEIJEN6 VAARZEN, (waarvan 2 kalfdragend)3 vette VARKENS, 2 KARNHONDEN; voorts: WAGENS, PLOEGEN, EGGEN en verder BOUWGEREEDSCHAP, ook MELKGEREEDSCHAP, eonig Alles breeder bjj aanplakbiljetten vermeld. op VRIJDAG don 5 Mnnrt 1875, des voormiddags te 11 uren, te Wisuckerke, in de herberg bjj M. Brandt, ten overstaan van den Notaris J. M. PILAAR te Goes, van: bestaande in WOONHUIS en SCHUUR, ter grootte van 1 Hectare 53 Aren onder 's-IIeer IIendrikskinderenaan don straatweg, bewoond door F. van der Bliek. Onder nadere goedkeuring der Verpachters, zullen aan den Kooper in pacht volgen ruim 20 Hectaren BOUW- en WEILAND. Dc Notaris A. W. REMBGES, zal op Vrjjdng den 5 Maart 1875, de9 morgenR te 10 uren, voor de Weduwe J. JOBSE SINKEop de door haar nog bewoonde hofstede, gelegen aan den Oostdjjk onder Kruiningcn PUBLIEK VERKOOPEN; EEN COMPLETEN bestaande in6 schoone "WERKPAARDEN van 4 tot 19 jaar; 1 MERRIE VEULEN, 12 baatgevende MELK KOEIEN, 8 RUNDERS, 1 AANIIOUDKALF, 4 VAR KENS (mestputloopera), 1 KARNHOND, en 20 koppel HOENDERS, voorts in aanzienljjke BOUW-, MELK-, STAL- en ZOLDERGEREEDSCHAPPEN, HOOI, STROOMANGELS enz. Meubilaire Goederen. Op Woensdag ÏO Maart 1875, de9 morgens te 10 uren, te Goes, in bet »Slot Oost ende," zal de Notaris Mr. LIEBERT aldaar PUBLIEK VERKOOPEN beboorende tot den boedel vau wjjlen den heer WAL RAVEN VAN KERKWIJK. Daags te voren KIJKDAG verzekert tegen zeer billijke en vaste premien WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Informatiën te bekomen bjj D. Q. MULOCK HOUWER Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVEL AND. DE ZIERIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANE JK. neemt gelden h déposito. 8 dagen zicht 4 °/0 1 maand dato 31/, 1 maand 4lL 3 4 1 6 ,4 KOOPT en VERKOOPT EffectenCou pons, buitenlandgche Wissels. Sluit beleeningen en geeft gelden uit onder borgtocht. GEVESTIGD TE ZCTPHEN, Verzekert tegen vaste en biliykePremien. Inlichtingen te bekomen bjj den Hoofd-Agent S. G. NAUTA van der GRIJP, en bjj de Agenten J. VATTEKAN te Dreischor, F. BOUMAN te Nieuwerkerk en B. van DRIEL te Serooskerke. TE KOOP: een, van den Dnitschen hengst NELSON, van zuiver Prinslands ras, oud 7 jaar, bjj E. SLOOVER, Vleescbhouwer te Goes. NIEUWIGHEDEN J. DE GRAAF. Posts traat. Door Gods goedheid is mjjne geliefde vrouw heden nacht bevallen van een' welgeschapen Zoon. Haamstede 23 February 1875. C. W. JACOBS. v. d. m. gelegen aan den Molenweg onder Oosterland, kadastraal bekend sectie F No. 272, ter grootte van 10 Ares, 80 Centiares. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP, te bevrageu bjj den eigenaar en bovengenoemden Notaris. TE PACHTEN VIJF GEMETEN PUIK GEPLOEGDE EN BEWERKTE Weigrond voor Vlasland van JAN FLOEREEL, te bevragen bjj LEIN i de PAGTER te Wolf aartsdijk. UIT DE HAND TE KOOP EENE GROOTE PARTIJ BENEVENS EENE GROOTE PARTIJ NIEUWE PLANKEN bjj J. BAARS te Zierikzee. j HH. Landbouwers! De ondergeteekende geeft door deze kennis dat hjj even als vorige jaren door de heeren LA RUCHE te Gent is gemachtigd om voor het tegenwoordige tot voordeelige conditiën en onder borgstelling van solide betaling SUIKERBIETEN te contracteren. Tevens zjjn bjj hem te verkrjjgen alle soorten van Waloherache Z A AIGR AN EN als ERWTEN, BOONEN, GERST, HAVER enz. enz., alsmede KLAVER-, LÜCERN-, MANGEL- en PAAR- DEPEEËNZAAD tot zeer civiele prjjzen Kerkwerve. M. RINGELBERG. Verwyzende naar de advertentie der Heeren Jos. de KUTJPER Co. te RotterdamN. R. Courant van 22 Febr. 11.recommandeert ondergetee kende zich tot de levering van inhoud gegarandeerd en waarvan Analyse kosteloos is te verkrijgen voor Koopersalsook de gunstig bekende Ch' MEST van George Ville en Su perfosfaten tot zeer billjjke prjjzen, de Agent voor Zeeland, Noordwelle. M. LOCKER de BRUIJNE. «^8 De ondergeteekenden hebben als eenig depöthouder van de door hen zelve bereide QÜINA LAROCHE en QUINA LAROCHE FERRU- GINEUXvoor de provincie Zeeland aangesteld den heer D. A. vak der HOEKApotheker te Mid delburg. KRAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeist. Plaatsing van Advertentiën IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE A. C. DE MO O IJ, Boekhandelaar. der Rederijkerskamer Bellamy te DREISCHOR, op Vrjjdag SO February 1875, in het lokaal van den heer D. v. Bloois. ENTRÉE 0,60. AANVANG 7 URE. op Zaturdag 8?1 February in hetzelfde lokaal. ENTREÉ 0,15. AANVANS 7 DRE. vaart aanstaanden ZONDAG naar de Steden Rotterdam en Dordrecht. ER BESTAAT TERSTOND GELEGENHEID TOT HET PLAATSEN VAN EEN KOSTGANGER; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. BENOODIGD MET MEI een gehuwde eerssto Boerenknecht bij C. O. van NIEUWENHUIJZEN te St.-Philipsland. MET MEI a. s. BENOODIGD een BROODBAKKERSKNECHT, bjj D. HUIJSSEN te Wemeldinge. TERSTOND EEN AANKOMENDE WAGENMAKERSKNECHT by A. van de REPE te Kattendijke Van STONDEN AAN o( met 1 APRIL wordt gevraagd een KLEERMAKERSKNECHT. bjj C. van AKKEREN te Geersdyk, Noord-Beveland Brieven franco, doch liefst in persoon. TEGEN MEI AANSTAANDE eeue bekwame OPPER-MEID benoodigd, bjj W. H. van GORSSEL te Oud-Vossemeer. Ui tare ver»DE LOOZE «c WA ALE. Snelpersdrukkerij van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2