ZIMIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5507. Donderdag 25 Fehruarij 1875. 5isle Jaarg- Verschuilt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. Do prjja per 3 maanden ie ƒ1,30, iraneo per pogt 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te Z1ERIKZEE, zjjn gedurende de maanden Oct., Nov. en Dec. 1874, de' navolgende brieven verzondengeadresseerd aan per sonenwier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend zjjn, als: Verzonden geweest naar NOORD-AMERIKA. A. BAL, Boston. I. de GROEN, Cleveland. DÜITSCHLAND. Mej. VISSCHER BOURICIUSLippan. ENGELAND. WILHELMINA DOELEMAN, Londen, NICOLS C°.idem. J. van de LINDE idem. Van bet Hulpkantoor Brouwershaven P. CLOUDDurham. G. NICOL C°., Londen. BELGIË. L. de SMID, Antwerpen. L. KOOREMANS, idem. P. PEUTE, idem. FRANKRIJK. de HALLU1NParis. Bekendmaking. AANBESTEDING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee zullen op Woensdag <lcn ÏO Miuirt e.k., des namiddags te lmlf twee uur, ten Raadhuize, aanbesteden: Het door aanbouwing vergrooten van de lokalen der Openbare School voor Onverraogenden (Armenschool). De lokale aanwijzing zal plaats hebben op Zufcur- dag don 87 February o. 1<., de3 namiddags te twee uur, terwjjl inmiddels inlichtingen zpn te bekomen bjj den Gemeente-bouwmeester Bestekken zijn verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie en bij den Gemeente-bouwmeestertegen betaling van 15 Cent. Zierikzee den 19 Februarij 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BEKENDMAKING. H E R IJ K. Do BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van Zi~ rikzee maken bekend dat volgens het besluit van de Gedeputeerde Staten dezer Provincie van den 8aten Januarjj jl. no. 12de Herijk «Ier MatenGewigten en W©re:-vv<»rl<tllI^^<*,* in het loopende jaar in deze gemeente in het gewone IJklokaal op het Raad huis zal plaats hebben van den 1 tot <lon siO Maart aanstaande, op alle werkdagen, 'smorgens van O tot 18 en 's namiddags van 1 tot -t uur. Zij herinneren voorts de belanghebbendendat de maten en gewigten behoorlijk schoongemaakt ter herijk moeten worden aangeboden en dat er op boven genoemde tijdstippen ook nog gelegenheid zal bestaan tot het Stempelen «Ier in gebruik zyude W oegwerktuigen. Zierikzee, den 19 February 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. De geschiedenis der laatste dagen geeft ons in HVanltrylc iets te zien, dat in waarheid zeldzaam mag heeten. In odb vorig overzicht bespraken wij de mogelijkheid dat de senaatswet vooreerst op zijde zou worden gezet, thans kunnen wij constateeren, dat de Nationale Vergadering tot eenstemmigheid op dit punt is gekomenzoodat nog tot stand komen zal wat reeds geheel op losse schroeven was gezet. Do vrees voor de Bonapartisten schijnt wonderen gedaan te hebben. De uitersten op het politiek gebied kondon een vergelijk treffen en de regeering heeft van hare zjjde ook een bewjjs van toenadering gegeven, zoodat men van haar geene bezwaren meer vreest. De senaat zal dan zamengesteld zjjn UR 300 leden, waarvan 225 door de departementen en de koloniën gekozen worden, terwjjl de Nationale Vergadering de overige 75 kiezen zal. Volgens een ander plan zou een deel moeten ge kozen worden door den president der Republiek, op voordracht door den senaat zeiven en zou de president voor de eerste maal 80 senatoren benoemen kunnen. Over deze punten zal wel zeker de strijd bljjven loo- penmaar nu eenmaal de gezindheid bestaat om do zaak tot stand te brengen, zullen deze punten waar schijnlijk wel worden verefFend. Nog ecne andere bizonderheid wordt ons uit Frank- rjjk gemeld, die wel vermelding verdient. Zjj betreft eene vergadering van eene Katholieke gezellen-vereeni- ging, die zich voorstelt, zoo het heet, het lot van den arbeidenden stand te verbeteren, maar eigenljjk schjjnt het niet veel anders te zjjn dan eene propaganda van het ultramontanisme. De zaak vindt zeer veel sympathie bij het leger; van daar dat een groot aantal officieren de genoemde vergadering bijwoonden. Ter verklaring van dit feit deelt men ons mede, dat tegenwoordig uit de instellingen der jesuiten een groot aantal offi cieren voortkomen, die langs dien weg invloed zoeken uit te oefenen op het leger, terwijl men ons tevens bericht dat de zaken reeds op die hoogte zün, dat men door een vertoon van vroomheid bij het leger de meeste promotie kan maken. In Duitsehlaiul houdt men zich schier uitslui tend bezig met de nieuwe encycliek van den Paus waarbjj alle geestelijken worden geëxcommuniceerd die volgens do nieuwe kerkelijke wetten aangesteld zjjn. De Heilige Yader is dus van plan om den strijd door te zetten en men moet zich verbazen dat hjj voort durend tegen den stroom opwerken wil, alsof de kerk nog de macht had van vroegere dagen. Er is eene vervolging ingesteld tegen het blad de Germania, omdat het den Pauselijken brief had opgenomen en de rechtbank heeft reeds besloten tot confiscatie van bet geïncrimineerde nommer. Het ligt wel in der. aard der zaak dat dit laatste geschiedde, na de houding die do regeering eenmaal heeft aangenomen, maar toch rijst de vraag of het regtvaardig is, dat men op die wijze handelt, daar juist de vervolging nog heftiger tegen stand en volharding uitlokken zal. De nieuwe Koning van Spaiye is door de mo gendheden erkend en de gezanten hebben hunne ge loofsbrieven overhandigd. Men kan daaruit weder zien wat spel eigenlijk diplomatie en politiek in vele ge vallen ziin. Weinige maanden geleden erkende men de Republiek, thaua begroet men den nieuwen Koning als wettig bestuurder. De jonge vorst heeft zich de j aandacht getrokken en misschien wel een blijk van onbedrevenheid gegeven daar hp in zjjn antwoord aan de gezanten der groote mogendheden gezegd heeft dat hjj het voorbeeld wilde volgen van de heerschers, die het Russische rjjk eenmaal gegrondvest hebben Waarschijnlijk herinnerde zich de Koning zoo een en ander uit zijne geschiedkundige lessen van voor weinige jareu en heeft hij daaruit eene ongelukkige greep gedaan. Althans men hoopt dat hij bet niet letterlijk zal gemeend hebben en 't zou ook moeilijk gaan om in Spanje te handelen zooals eenmaal Rualands mach- j tige alleenbeerschers konden doen. Daarvoor zal ook Don Carlos den Koning wel bewaren. Deze toch bluft zjjne zaak verdedigen met eene hardnekkigheiddie misschien alleen te verklaren is uit het traditioaaeel geloof dat hjj do van God verordende Koning iB. Daarbjj komt dat de liberale plannen der regeering nog weinig tot uitvoering komen. Immers de wet op de drukpers heeft reeds eenige slachtoffers doen vallen en er zjjn i republikeinsche bladen die in het geheel niet meer j verschjjnen mogen. Over het algemeen schijnt de nieuwe regoering weinig op hare macht te vertrouwen, daar i zjj eene lichting van 70000 man wil uitschrijven, te j vinden uit jonge lieden van even 15 jaren. Men zal daardoor misschien het cijfer van het leger alleen ver- 1 groeten, want het is niet te denken dat het leger in zedelijke kracht winnen zal, als het voor een deel uit zulke onervaren manschappen wordt zamengesteld. In de I3clgi»che kamer is de zaak der ver hooging van do tractementen der ouderwijzers weder j ter sprake gekomen, maar heeft niet tot den uitslag geleiddie men voor dezen stand daarvan wenschte. Intuaschcn is de begrooting voor hinnenlandsche zaken met algemeene stemmen aangenomen. Engeland wordt nog steeds door werkstaking der mijnwerkers beroerd. De werkgevers willen geene verhoogde loonen geven en de arbeiders weigeren zonder i dat hun werk te horvatten. De quaestie is en bljjft overal aan de orde van den dag en het is waarachynlpk, dat or nog heel wat tjjd verloopen zal, alvorens men op dit punt tot rust zal zjjn gekomen. Er is iets billijks in de vraag dor arbeidersmaar ook do werkgevers kunnen niet geheel in het ongelpk worden gesteld. In Hongaryc doet men vergoefacho pogingen om een nieuw ministerie bjjeen to krjjgen. Over het j algemeen gaat het gemaklijker kabinetten weg te zon- i den dan nieuwe zamen te stellen. Wanneer zal men j toch eons begrjjpen dat jjver- en partyzucht do dood zpu voor land en volk? Nieuwstijdingen. 3nïit«. Wanneer wo do laatste met do mail oangobragte Indische bladen doorlezendan moot het ons vooral treffen hoe menigvuldig de offers zjjn die de cholera niet alleen onder de troepen voor Atchin maar in den qchcelcn Indischon archipel heeft geëischt in het laatst van bet afgeloopen jaar. Eene opgave daarom- J trent in de Soernbnjjo-courant geeft treurige bijzon- derbeden. De meeste residentiën zjjn niet verschoond j gebleven van deze epidemisch lieerschendo ziekte, i Alleen uit het Gouvernement Celebes en onderhoorig- j heden wordt gemelddat de cholera zich nog slechts j sporadisch vertoonde in do afdceling SalcjjerBantam j BntaviaSaraarang Rembangde Prcangerze hebben j allen hun contingent geleverd. Do opgaven strekken zich uit over de maanden September, October en J November. In sommige gedeelten o. a. in do residentie Riouw en onderhoorigheden kwam eene beperkte pok kenepidemie voor. Pogingen tot vaccinatie en rovnc- cinatie stuitten af op den onwil der bevolking. In do Zuid- en Ooster-afueeling van Borneo ia do cholera thans geweken. Ook de koortsen eischen menig slagt- offer. Gedurende de maand November waren in de residentie Samavang 2531 koortslijderswaarvan 260 bezweken. Wat Atchin aangaat, uit een rapport van den chef over den geneeskundigen dienst ontleenen wjj het volgende Op 21 Nov. waren onder behandeling geblevenIjj- derston getale van 676 zijn bijgekomen 358, te zamen 1034. Hiervan herstelden 177, werden geëva cueerd 176 en overleden 55 te zamen 408zoodat op 1 Dec. onder behandeling bleven 626 ljjders. Deze opgave looptzooals men zietslechts over een kort tpdsverloop. Gnvcriftit. Volgens schrjjven van den secretaris voor de emigratie van minvermogenden naar Noord-Amerika wordt het don Nederlanders, die 'tplan in overweging nemen om van hier te vertrekkenvoor dit jaar sterk ontraden tengevolge der geldeljjke mocijejijkhedenwaaronder Amerika nog gebukt gaat. Bijzonder geldt dit hun, die zich in dat vreemde land geen ondersteuning be wust zijn, om voortgeholpen te worden. Vooreen paar jaar zmj onderscheidene landverhuizers o. a. in Minne sota in goede betrekkingen geholpen; thans zjjn de kansen daarvoor minder geschikt. In Friesland en Over- jjsel loopen eenige wervers rond, moedigen de een- voudigen aan om een groot gezelschap te formeeren, ten einde half Maart to vertrekken. Een ieder houde een oog in 't zeil. Een te Ceylon verschijnend blad meldt dat de zoo genaamde avbeiders-kwestie in de Engelsche neder zettingen in de straat van Malakka een merkwaardige oplossing heeft gevonden. De nieuwe werklieden drinken geen sterken drank en maken ook geen strike; jammer echter dat men ze maar voor een bepaald soort werk gebruiken kan. Het zijn apen, die uit Atchin worden ingevoerd en te werk gezet worden voor den pluk van ae kokosnoten. Ze worden met een touw aan den boom gebonden, klouteren dan naar boven zoeken do rijpe noten uit en werpen die naar beneden. Zulk een werkman wordt door den eigenaar per dag of per week gehuurd. üuslnwfc. Men schrijft uit St. Petersburgdat daar groote verbittering tegen Engeland heerscht. De kloof tus- schen de twee landendie naar de heerschappij over Azië dingenwordt hoe langer hoe grooter. De wei gering van Engeland om deel te nemen aan de confe rentie te Petersburg ten einde een nieuw oorlogsregt vast te stellen, wordt minder als de uitdrukking oener afwijkende meening, dan als een onbeleefdheid voor den Czaar beschouwd. Nadat de Britsehe gevolmagtigde zich te Brussel had laten bewegen het protokol te on derteekenen, had men een weigering in dien vorm niet verwacht. Te Louden zal men zich moeijelijk een denk beeld kunnen makenhoeveel kwaad bloed die weige ring heeft gezet. De Britsehe Vereeniging tot ljjkenverbranding heeft een stuk grond aangekocht om daarop een gebouw te plaatsendat tot ljjkoven en tevens tot 't vevrigten van aan de verbranding voorafgaande kerkelijke ceremonieën dienen zal. De kosten van dit gebouw moeten -3500 p. st. beloopenvan welk bedrag reeds 1000 p. st. toegezegd is. In vele departementen van Frankrijkvooral in het midden en zuiden des lands, is in de laatste dagen een massa sneeuw gevallen. In den nacht van Yrjjdag op Zaturdag heeft zich onder anderen over Lyon een sneeuw storm ontlast, waarop den volgenden dag een dikke mist is gevolgd, zoodat men er den ganschen voor middag het gas heeft moeten laten branden. ÜJclgte. In het distriet Godinnesprovincie Namenwoont een 104 jarige vrouw die sedert haar 69sto jaar wc- .duwe is. Zjj eet en drinkt als de beste en op haar laatsten verjaardag genoot zij met smaak acht glaasjes brandewijn en danste zjj op klompen een rondedans meë. Zij telt hare nakomelingen tot in het vierde geslacht. Het oudste paar, dat tot het eerste geslacht behoort, telt 73 en 75 jaar. Zjj is levenslustig en een afschrikkend voorbeeld voor alle misanthropeD. sRefccrlttnb. Zwolle, 21 Febr. In de vorige week is door den kantonregter alhier eene oude kaartlegster wegons het waarzeggen en het leggen der kaart veroordeeld tot een geldboete van 5 of' 0 dagen gevangenisstraf. Ter teregtzitting verklaarde zjj, dat zij met een helm was geboren en alzoo meer kon zien dan een ander. Gouda22 Febr. Vrijdagmorgen leverde het kerkhof alhier een zeldzaam voorkomend tafereel op, waarvan de herhaling niet wenscheljjk is. Er kwam nl. een deftige stoet personen aan om een lid hunner familie te begravcDterwjjl het Ijjk door verscheidene leden eener vereeniging gevolgd werdwaarvan de overledene lid was geweest, toen tot verbazing der begrafenis-dienaars en tot verontwaardiging van de familie bleekdat geen graf was gegraven. Wat te doen Goede raad was duur. Ten Blotte is men overgegaan spoedig de handen :nm het werk te slaan en in der haast een soort graf te delven waarna de verstoorde plegtigheid voortgang had. Zferilizeo, 23 Februari. Zondag 11. trad de heer Wier.■unazendeling te ltatóhun in do Menahasa van Menadodie wegens smartelijke huiselijke omstandigheden tpdeljjk in het vaderland vertoeft.voor onze gemeente op. In kunste- looze taal schetste hü zijn werkzaamheid op maat schappelijk en op godsdienstig gebied. Welk een genot was het de overtuiging te erlangen dat de inboorling zoo menigmaal aan de willekeur van ambtenaren ten firooiin den zendeling een vriend vindtdie zich zjjn ot aautrekt en wegens zpne onafhankelijke positie menigmaal als zjjn beschermer kan optreden Toch volmondig erkende hjj dat het zwaartepunt zijner werkzaamheid ligt in do godsdienstige ontwikkeling ■dos volk«. Zegevierend werd do bedenking vreérlogd waarom dien mensehen hun godsdienstwaarin zjj nu eenmaal gelukkig zjjn niet gelaten Wiersma had de godsdienstplegtigheden van den Alfoer van nabji gadegeslagen en getracht daarin iets verheffends of voreuolends te ontdokken. Het was hom niet gelukt. Een akelig bjjgeloof zonder eenigen heiligenden invloed op het levenziedaar allesZjjn streven is er op gericht hun een praktisch Christendom mede te doelen. Iljj meent dat men hierbij niet systematisch kan te werk gaan. Indien iets in zjjn arbeid stelselmatig kan heetenhet is het streven om door verhalen de heerljjko waarheden des Christendoms onderdo bevol king dier onbeschaafden te brengen. Uitnemend dunkt ons de methode, steeds in de Menahasa gevolgd, om zich to omringen van jongens en meisjesdie geheel in den huiscljjken kring van den zendeling opgenomen, door dagolpknchen omgang zjjn invloed ondergaan en laterhetzjj als onderwijzers hetzjj als werklieden maar in ieder geval als pioniers van Christendom en beschavingtot hun kring wederkeeren. Jammer maar dat die onderwijzers zich met een bezoldiging van 5 per maand moeten tevreden stellen. Na afloop der toespraak in de kerk had een samen komst plaat s, waarvan het alleen te betreuren wasda t zjj niet door nog meerderen werd bijgewoond. Belangrjjk waren de mededeelingen, naar aanleiding van onder scheiden tot hem gerigte vragen, ook hier door den zen deling gedaan. Natuur en waarheid hebben wij in dezen edelen man te zien gekregen. Warme liefde voor het Christendom en door en door gezonde opvoed kundige beginselen gaan bij deze opvatting van het Zendingswerk heerljjk gepaard. Ochmochten alle vooroordeclen tegen dien sclioonen arbeid wijken In de Landbouw-Courant No. 6 van dit jaar komt een artikel voor van den heer J. W. del Campo, gen Camp, voormalig directeur van den Anna-Jacoba-Polder, waarin deze opkomt tegen de bewering van sommigen als zoudo het den landbouwers aan te raden zjjn de meekrap-cultuur te laten varen. Genoemde heer wil daartegenover zpne ervaring stellen en den landbouwers liever aanraden die kuituur te vereenvoudigen en alzoo nog voordeelig to maken. Diegene welke tegen de meekrap opkwamen bere kenden dat de kosten van het delven der meekrap op 400 en de drooging op ruim 200 gulden per bunder zouden komen! Verschillende landbouwers in den Anna-Jacoba-Polder kunnen evenwel de bewijzen leveren dat die kosten tot op de helft kunnen verminderd worden door machinale behandeling op het veld en in de fabriekwanneer goed toezigt bestaat. De ondervinding heeft toch be wezen dat daar waar goed toezigt bestaat de ploeg even volledig den wortel uit de grond haalt als de spa, zoodat alsdan de kosten niet meer bedragen dan 130 gld. per bunder. De prijs der racine op 12 gld. berekenende, levert de mee-cultuur dau nog jaarljjks zuiver 140 gld. per bunder op. Er zjjn ook nog andere middelen, die de meekrap- teelt kunnen verbeteren, waarmede door den heer Camp proeven werden genomen, zooals met het wiedwerktuig, dat met 3 schoffels en 1 paard drie voren te geljjk schoon maakt, waarna met de liand de bovenkant dei- bedden nog gezuiverd moet worden en een belangrjjk voordeel verkregen wordt boven het uitsluitend wieden met de hand. Do etoomdrooging levert mede uitmuntende voor deden op bij de verdere behandeling van den wortel, daar het oogsten van den wortel en het droogen golijk- tijdig kan plaats hebben. Alzoo kan men bij eene voor- deelige gelegenheid veel meer aan de markt brengen en daarbij is die drooging veel minder kostbaar. In den Anna-Jacoba-Polder kan men in de meekrap- fabriek in twee kecren 10,000 K. G. racine in de weck droogenterwjjl de kosten daarvan niet meer dan 150 gld. bedragen. Dc schrijver eindigt zijn artikel met de opmerking dat de vrees voor de kunst-alizarine niet moet over dreven wordendaar dezelve evenmin als de aniline de wortel zal verdrijven. Aan de uitbreiding' der aliza- I rine-fabrieken zijn ook nadeelen verbonden, waaronder voornamelijk behoort de steeds stpgende prjjzen dér gasteer. j Door het besluit in de algemeene vergadering van de Kouinkl. Nederl. Stoombootmaatschappij is I thans definitief opgerigt eene reederijtot uitoefening van een geregelde stoomvaart iusschen Vlissingen en i eene der havens op den Theemsmet een kapitaal van 800,000, waarin is deelgenomen door Z. K. H. prins Hendrik voor 3/5de Eon. Ned. Maatsch. voor 2,5 en i door eenige bewoners van Zeeland voor 1/5. Het be heer der reederij zal worden gevoerd door de directie der Kon. Ned, Stoombootmaatschappijterwijl onder voorzitterschap van prins Hendrik als commissarissen zullen optreden de heeren Tak van PoortvlietG. J. Sprenger en F. Wibaut. Uit alle deelen van Europa komen berigten in om trent den ongemeen strengen winter. Zelfs aan de boorden van den Njjl heeft liet gesneeuwd. Ook de Vesuvius en omliggende bergtoppen waren op 11 dezer met oen dikke sneeuwlaag bedektterwijl men te Na pels ijs heeft gehad" ter dikte "van 4 centimeters. Ook uit Rome, Boulogne, Genua, Florence, enz., wordt gewaagd van den bijzonder lagen thermometerstaud. In geheel boven-Italië zpn ontzaggelijke hoeveelheden sneeuw gevallen. Kerknieuws. Beroepen te Utrecht Ds. J. II. L. Roozemeijer pred. te Middelburg. De Cand. II. Was zal op 7 Maart e, k. te Kruisland bevestigd worden en intrede doen. Ds. H.Bax, van Poortvlietis 14 dezer te Doornspijk bevestigd door zjjn voorganger aldaar, Ds. G. Ringnalda met Luc. 5 4b., intrede doende met Gen. 15 21. Namens wjjlen den heer Jacob Kor tew egeen der kerkvoogden van de Herv. gom. te Klundert, is door zjjne kinderen eene gift van 300 gld. voor de armen en eene van 200 gld. voor de kerk geschonken. Ds. Vliegenlhart, pred. te Goes en beroepen te En schedé, zal aanstaanden Zondag-avond ten 6 ure, zijne afscheidsrede houden. Ds. Gispen betoogt in een tweetal artikelen in de Bazuin de wenscheljjkheid van het gebruik van Evan gelische gezangen of van eene door hare Synode foedgekeurde verzameling van geestelijke liederen, in o Chr. Geref. kerk, doch altyd met zulks in de vrjjheid dor gemeenten te laten. Gomenffde berigten. Te den Bommel wordt eene dienstmeid aangeraden, haar babbeltong wat in toom te houden en vooral niet te vertellen dat haar baas, de kastelein, zooveel slokjes drinkt, daar zjj toch haar brood bp hem ver dienen moet. Eeno dochter van een wagenmaker te den Bommel moet zich niet te veel vljjen met haar vrjjerwant hy houdt meer vau de dochter van een kleermaker, waar hy het goed bjj heeft. De meid op eene hoeve onder Wissenkerke moest zich wat fat soenlijker gedragen als haar baas en vrouw van huis zpn. Ilure moeder zegt dan ook: »Ach! was zij maar ge trouwd voor Meimaar er zal niets van komenzjj moest dus het vrjjen maar uit haar hoofd stellen, want er komt toc h niemand op haar af die wat is." Eene boeren-meid in den Nieuwen Kraajjert heeft zoo haar best gedaanom twee bóeren-knechts uit hun dienst te praten, maar het is toch niet gelukt. Maar het zal met haar gaan zooals bet gaat met velendie een put graaft voor een ander, valt er dikwijle zelf in. »Ale ik nu hier nog geen vrijer kan krijgen," zegt Adriaantje in den Korenpolder»dan zal ik mjj met Paschen maar laten verloten Dus jongens 25 cent een lot, en dan ben ik verpast, lomand te Oudelande wordt, verzocht, zpn schuld te komen betalen, voor hjj naar '8 Gravenpolder gaatde som i6 toch zoo groot niet. Eene dame te Oost. wordt aangeradenzich niet op te houden met een getrouwd man, daar zij anders by name zal genoemd worden. Keesje te Baarland moest niet loopen vertellen, dat hij zooveel meisjes kan krijgen, als hjj maar hebben wil. Te Hoedekenskerke en te Oudelande is hjj ook goed bekend. Eene kuipers-dochter te Oude Tonge wordt aangeraden, als zij nog meer komt winterneven te Nieuwe Tonge, om zoo gek niet te zpn tegen de jongens, want zjj zal er toch geen krijgen, zoomin als te Nieuwe Tonge. Twee winkeliers-dochters te Oude Tonge moesten zooveel snaps niet hebben van jongens en meisjes waar niets van' te zeggen valt. Haar vader houdt die dames nog zoo wat in toom, anders waren zij nog al gekker, want ze zijn nog al bang van hemomdat hjj niet mak is. Ëcne kasteleins-dochter te Oude «Tonge moest niet rond loopen vertellen dat zjj zooveel vrijers kan krjj- gen als zij maar hebben wilwant dat is niet waar. Zjj zal zich dan ook maar behelpen met een windzak van den Kranendijk. Te Biezelinge wordt eene vrachtenaars-dochter aangeraden, niet meer uit te gaan als zij niet wordt gevraagd, daar zjj veel kans zou hebbenom ,de deur te worden uitgezetzooals dat wezen moest. Een schippers-zoon te Philipsland wordt aangeradenzulke onwaarheden niet rond te venten van een meisje dat bij niet kan krjjgen. »Nu zal ik er nog een dag bjj moeten pakkenzegt een smid te Philippine, >om naar Gent to gaan, om reden mjjne oude vriendin aan de dampoort is gaan wonen. Maar wat geeft mij een dag meer of mindermjjne zaken gaan toch goed vooruit." Een nachtwakei-9-zoon te Oude Tongemet veel wind en weinig geld wil nu eene zaak koopen als hij een meisje kan krijgen mot geld, doch men denkt dat hij te vergeefs zal zoe ken. Te Yerseke moest een dametje zich zoo gek niet aanstellen en zoo niet huilen over een jongen die op trouwen staat met een ander meisje, want daar is toch niets meer aan te doen. IuKozoml'Mi xtuUkeu. Haagsche Brieven. 21 Febr. '75. Het Leidscbe academiefeest, is afgeloopen. Wat heeft het ook mjj ontnomen, wat ik vroeger als waar had aangenomenin mijne jeugd toch had ik geleerd, dat die Hoogeschool was 'opgerigt als beloouing aan de ingezeteneu voor de heldhaftige verdediging hunner stad tegen do Spanjaarden, en thans bleek mij dat dit slechts een verzinsel was en die school alleen op gerigt i9 om predikanten op te leiden voor de Hervormde j Godsdienst., welke toen ter tijd in ons land opstond. I De redevoering vau prof. Heijnsius was tot groote ergernis van velen in het Hollaudsch en niet in het Latijn. Die redevoering duurde twee uren en velen 1 waren blijde toeu zjj cle koude, kille St. Pieterskerk j konden verlatcunauwel jjks zweeg dan ook de professor, I of Z. M. de koning met gevolg verliet de kerk, terwijl I Z. M. geen gebruik maakte van het diner en reeds ten 4 ure Leiden verliet. De Tweede Kamer heeft hare werkzaamheden wederom I hervat. Onmiddelijkdaarna verzocht de heer van Kerkwijk verlof oin de Regering iulichtingen te vragen omtrent hare plannen tot aanleg van spoorwegen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1