ZIEBIKZEESCHE NIEUWSBODE. l\o. 5506. 51steJaarg. Dingsdag 25 Februarij 1875. Venchgnt DING8DAG, DONDERDAG en ZA'I'UbDAG. De prije per 3 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIÉN 10 Cts. per regel, kannen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 are bezorgd worden. Bekendmaking, AANBESTEDING. De BURGEMEE8TER en WETHQITDERS van Zie- ritzee zuilen op Woenedeg1 l <>u ÏO Maart e.Vc., dea namiddags te lialf twee uur, ten Raadhuiieaanbesteden Het door aanboawing vergrooten van de lokalen der Openbare School voor Onvermogenden (Armenschool). De lokale aanwijzing zal plaats hebben op Zatur- dag den 97 Februari! e. k., des namiddags te twee uur, terwjjl inmiddels inlichtingen zijn te bekomen bp den Gemeente-bouwmeester Bestekken zijn verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie en bjj den Gemeente-bouwmeestertegen betaling van 15 Cent. ZlBBZKtsxden 19 February 187&. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee 'maken bekend dat MAARTEN KREPEL van de STOLPE, Koopman en Winkelier, wonende in deze gemeente, vergunning heeft gevraagd om eene berg- plaats vau petroleum te maken, iu het pakhuis staande in het Beddeweeg, plaatselijk bekend wpk B. N°. 347, en dat de informatiön de commodo ét iucommodo betreffende dit verzoek zullen worden gehouden op Woensdag den 94 February aanstaande, te IS'/j nnr des namiddags, in de gewone vergaderkamer .van net Bestuur, ten Raadhuizezullende allendie tegen dat verzoek bezwaren mogten willen inbrengenalsdan in de gelegenheid zjjn om in hun belang te worden gehoord. ZrERiKZBï, den 19 February 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris. J. P. N. ERMERIN8. Bekendmaking. De BURGEMEESTER der Gemeente Zierikxet brengt ter kennis van de ingezetenen datdeCommiiHsie voor de herziening; van de beluNt* bareopbreDgmtdergebouwde eigen dommen, ingevolge de wot van den 22 Juljj 1873 Staatsblad no. 116) met de Taxatiën in deze gemeente een aanvang zal maken op Dingsdag den 23 dezer maand met herinnering aan de eigenaren of gebruikers dat zij ingevolge art. 15 vau gemelde wet verpïigt zjjn aan die Commissie den toegang tot hunne gebouwde eigen dommen te verleenen. ZiïBixzEE, den 22 February 2875. De Burgemeester vooomoemd v. CITTERS. Volksonder w ij s." Op dit oogenblik is in ons land geene kwestie ernstiger aan de orde gesteld, of liever aan de orde, dan die van het Volksonderwijs. En geen wonder, want de loop der omstandigheden moest noodzakelijk tot de beweging leidendie het tegenwoordige tijds gewricht zal maken tot een der belangrijksten in do geschiedenis onzer Staatsontwikkeling. Onderwijs, ontwikkeling is de eisch van 'fc leven, de Maatschappij en den Staat,kortom 't is de weg, langs welken de mensch door zjjoe bestemming, d. i. door zjjn aanleg en de daaruit geborene toestanden, onver mijdelijk en onweerstaanbaar gedreven wordt. Het onderwijs is dus eene zaak van 't boogstn openbaar belang, en behoeft de meest krachtige organisatie. Dit nu moet geschieden door den Staat, de breedste georganiseerd» uiting van 't menschenleven. Nu heeft önze Staat eenmaal onder zjjne instellingen opgenomen de eerbiediging van gewetensvrijheid, en derhalve kan het openbaar onderwjjs niet anders zjjn dan zoogenaamd «neutraal." Dat isdo openbare school mag zich niet inlaten met leerstellig gods dienstonderwijs; zjj mag opleiden tot alle maatschap pelijke en christelijke deugden, en zoodoende staan op god8dieD8tig-zedelj|k standpunt, geljjk ook onze Staat, ofschoon kleurloostoch inderdaad door zjjn geest christelijk ia; doch de school mag tot dat doel niet bouwen op eenigen positief dogmatischen grondslag. Tot de vestiging dezer «neutrale" school, vooral sedert dè wet van 1857,' heeft de ontwikkeling onzer vrjje Staatsinrichting van zelve geleid. De kerkelijke partjjen echter hadden iets anders hadden meer gewildzij hoopten elkin stilte of onbedekt, op het verkrijgen' de* uitsluitende heer schappij ook over de school. Vandaar teleurstelling. En thans is de openljjke leuze dier partjjen »weg ujet deze openbare school 1" By die leus voegden zich ontelbare aanvallenzoowel iq,de pprs als in de vergaderzalen, niet het minst in de Staten-Generaal. Natuurlijk ontbrak het niet aan verdediging door de staatspartijen maar in 't bjjzonder door die machtige party welke zich immer het meest het onderwjjs hacl aangetrokken nl. de liberale. En ziedaar waarom tegen deze party tot dusver do ker kelijke uitersten en al wat niet liberaal is hun natuurlijk vereenigingspunt vonden in den strjjd tegen 't openbaar volksonderwijs. Inmiddels zjjn de oogen vooral der voorstanders, geopend voor een ander gevaardat veel ernstiger de openbare achool bedreigt, daar het schuilt in den toestand van het onderwijs zelf. Het openbaar onder wjjs wordt. ondermijnd door gebreken die het aan klevenen een gevolg daarvan zijn dat de wet van 1857 hoe goed ook in hare beginselen, eensdeels te geinig heeft gedaanen anderdeels niet berekend is tegen de veranderde toestanden, die sedert ontstaan zijn, Die gebreken liggen èn aan het onderwjjs, èn aan de leerlingen. Het onderwys ea zjjne resultaten zjjn vooreerst on voldoende i door een reusachtig en onrustbarend gebrek aan owjervyzGnd personeel. De kweekelingen vormen nog op sommige plaatsen een allergebrekkigst surro gaat der werkkrachtop vele anderen daarentegen zjjn zjj terecht afgeschaft, en hobben daardoor aan leiding gegeven tot een groot gebrek aan hulponder- wjjzers tot den waren >onderwi)zersnood" dezer dagen. Op velé scholen vindt men sleehés één hulponderwjjzer voor 90 of 100 leerlingen terwjjl het zou moeten zjjn één voor elke 30 d. 40. Bij elke vacature wordt de afstand tnsschen vraag en aanbod grooter. De oor zaak daarvan ligt voor de hand. Zij ligt in het groote verschil tusschen de geè'ischte studie en de vooruit zichten, aan den onderwijzersstand yerbonden. Zoowel bjj vergelijking met andere maatschappelijke betrek- j kingen als naar evenredigheid van 't verlangde stand- punt van ontwikkeling en beschaving, zjjn tegen woordig de onderwjjzeratractementen veel té laag. Op de door 5 k 600 personen bezochte meeting, dezer dagen te Amsterdam gehoudendeed de heer Moens de volgende opgaafIn 1873 waren er in Gelderland 14 onderwijzers met minder dan./600, 169 met be neden 500 92 met minder dan 400 en 4 met minder dan ƒ300. In Overjjsael werd door 55 ƒ600, door 41 f 500 door 21 400door 2 ƒ300 niet bereiktdoor 19 400 niet overschreden. Hierin nu moet de Staat 1 te hulp te komen en verbetering brengen. En Neder land, zeide de heer Moens, dat 30 miUioen betaalt voor de landsverdediging zal nog wel 10 millioen oyer hebben voor goed onderwjjsd. i. tegen den reeds zoo sterken inwendigen vjjaudde onkunde, j De Staat moet medehelpen tot dadelyke verbetering der tractementen, en voorts tót uitbreiding en ver meerdering van de gelegenheden tot opleiding van onderwijzers. Hat andere deel der schuld ligt aan de leerlingen nl. aan het sehrometjjk erge Schoolverzuim. Hiertegen wordt door het Schoolverbond met loffeljjken ijver ge streden doch helaas met weinig resultaat. Men begint thans meer en meer in te zien dat het eenig afdoend middel daartegen is de leerplicht. Echter is de tjjd nog niet rijp daarvoor, en ook niet de toestand van het onderwjjs. Moge in afwachting daaryan ook het Schoolverbond zjjne verdien stel jjke werkzaamheid blij ven voortzettende vruchten daarvan zullen rjjpen i tegen den tjjd van den leerplichtzelfs al waren ze als van bloot statistieken aardmaar alleen dienstig om de oogen te openen voor den toestand 1 Tot het inroepen "nu dier Staatshulpter verbetering van aantal, opleiding en positie der onderwijzers, en ter verkrjjging, zoo mogeljjk, van den leerplicht, rust zich op groote schaal toe ae jonge vereeniging «Volks onderwijs." De geè'ischte verbeteringen kunnen niet geheel door de gemeenten zelf worden aangebracht de Staat moet helpen, en kan dan voor de rest, en voor zoover noodig, de gemeenten dwingen. Dat dit laatste noodig kan zjjnis bekend genoegen wordt bewezen door de voorbeelden van feitendat tot be hartiging van de belangen der openbare school mannen wérden aangewezenwier richting hen tot de natuur lijke vjjanden dier school maakt. Maar de verkrjjging van dat alles eiacht, tegenover de bestaande partyen, strijd. Vandaar dat thans, nu er verbeterd, veroverd moet worden voor de openbare school, de liberaal-gezinden, hoe verdeeld ook somtjjds door onderlinge ijverzucht, hun hereenigingspnnt nnden in het openbaar onderwys. Plaatselijk kan het bjjzonder onderwys (terecht door de i wet vrijgelaten), doorgunstigeomstandigheden en goed gehalte, soms een gebrekkig openbaar onderwjjs ver goeden. Doch dit enkele kan niet baten voor 't zooveel grootere geheel, en het is bet openbaar onderwjjs zelf, aat ganscholjjk verbetering behoeft. Als die verkregen is, dan zullende «gemoedsbezwaren"geene gevaarlijke vjjanden meer zyn voor do openbare school. Intnsschen zjjn de uiterste partjjen reeds sedert lang openlyk opgetreden als gezworene vjjanden dier school. Wjj kennen bet mandement der bisstchoppeu en het 1 doel van 't «Anti-Schoolwetverbond." Beter dan het Schoolverbond, past tegenover die anderen een school- wefverbonden dkt nu wordt thans gesticht in dc vereeniging «Volksonderwijs." Eu met recht stelt men aldus aanval tegenover aanval. Reeds in een vorig artikel wezen wjj er op, dat eeno bloote verdediging, waar zooveel noodzaak tot veroveren ia, ale 'twate eene uitlokking en aanmoediging is voor do tegenpartij, j Telkens worden wjj. herinnerd aan het beroemde ge- j zegde van koningin Elisabeth; «.Iut fer aut feri; ne feriare, feri." (Lyd öf sla; opdat gjj niet geslagen wordt.) De vereeniging «Volksonderwijs" heeft duB eene vèr reikende streaking, eeno strekking die zich niet in de eerste plaats bepaalt tot de plaatselijke omstandig heden en behoeften der Afdeelingen. Thorhecke zeide tot den Voorzitter, den heer Humalda van Eijsinga: «Wat spreekt gjj tot mjj in den naam van 't Volk Gjj telt thans 1000 leden, kom eens met tienduizend terug en wjj zullen zien." En zoo is het. De tien duizenden moeten er komen over 't goheele land, en j dan eerst kan er sprake zjjn van «het invloed uitoe- fenen op de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en den Ge- meenteraad." Daartoe nu dient de meeting, tegen aanst. Woensdag belegd. Tot die meeting zjjn alle belangstellenden in het volksonderwijsvan welke richting ookuitge- noodigd. Moge eene talrjjko opkomst daarop het ant woord zijn I Maar bovenalmoge de uitslag eene schitterende en daadwerkelijke instemming zijn met de leuze van «Volksonderwjjs"»t>dtfr de openbare school en de openbare school vooruit F Dr. P. 8. Nieuwstijdingen. Gmcrifitt. Een Amerikaansch blad geeft de volgende beschrjj- ving van het in de lucht springen eener stoomboot op den Mississippi: »Ik ging," zoo meldt de verslag gever «te Helena aan wal om eenige brieven op dé post te doen, toen ik eensklaps een ontzettende uitbarsting vernam, en den blik omhoog slaande, de lucht gedurende eenige oogenblikken letterljjk ver duisterd zag door de armen beenen en andere lig- chaamsdeelen van mjjne medepassagiers. Onder dien afzigtelyken mengelklomp werd ik den scheepsklerk gewaar, omtrent honderd voeten boven mjj. Ik her kende hem dadelijk, want nog geen tien minuten geleden hadden we te zamen een glas sherry gedronken. Hy kwam neêr door 't dak van een schoenmaker, en wel vlak bjj den baas die juist aan 't werk zat. De klerk was in een wip weêr op de beenom hulp te brengen aan andere ljjderstoen de man van de eist vjjfhonderd dollars van hem eischte voor de schade die hij aan 'tdak veroorzaakt had. «Neen maat," zei de klerk, «dat nooit; ik beb nooit meer dan tweehon derd dollars betaalden hob hetzelfde geval vaak bjj de hand gehad." ©ngelanb. De P.irmingham Morning News meldtdat de Times thans des ochtends ten 4.55 een 'specfaleu trein laat loopen tusschen Londen en Liverpool opdat dit blad ten 7.30 des morgens in laatstgenoemde plaats zou kunnen gedistribueerd worden. Bjj de stations, die deze trein passeertworden de pakketten uitgeworpen. Vroeger kwam de Times des ochtends ten 9.20 te Liverpool a»n. Prins Napoleon heeft te Woolwich zjjn examen als officier bjj het Britsche leger afgelegden volgens verklaring van de Engelscbe bladen met veel lof. De Fransche Bonapartistische bladen exploiteren dien lof en terwijl zjj den prins zeer hoog prjjzen geven zjj onbewimpeld te kennendat het nu ook hem aan het hoofd der zaken ir Louden ,18 Febr. De Daily Telegraph bevat eene depeche uit Berljjn, dd. 17 dezer, houdende dat de Duitache regering Alfonsus XII heeft herinnerd aan de verpligtingenwelke hij op zich heeft genomen met betrekking tot do Guatav, aan welke verpligtingen nog geenszins is voldaan. Deze pressie zou ten doel hebben, om den veldtogt tegen de Carlisten met wat meer geestkracht te doen voortzetten. Sbebett, Stockholm19 Febr. De lucifersfabriek Vul kan bjj Gothenburg, is voor een gedeelte door brand vernield. De materieè'le schade is gering, maar 44 personen hebben hun dood in de vlammen gevonden, en negen hebben zulke zware brandwonden bekomen dat men voor het behoud van hun leven vreest. JFruithrtjft In Nimes heeft op 2 Febr. de voltrekking van een doodvonnis plaats gehad zonder dat men den naam van den geëxecuteerde kende. Hy was den21Nov.jl. wegens moord ter dood veroordeelden de voltrekking van het vonnis was alleen zoo lang uitgesteldomdat de veroordeelde weigerde zjjn naam op te geven en omtrent zjjn afkomst het diepste stilzwijgen bewaarde. Men aarzelde een mensch zonder naam te guillotinee ren. Op den 2 Febr.des morgens te vjjf urewerd den misdadiger aangezegd dat hjj nog slechts weinige uren te leven had. Hjj was daarover in 't minst niet bedroefd of verrast en verklaarde reeds lang die mededeeling verwacht te hebben. Nogmaals drong men er op aan dat hjj zjjn naam zou noemen, maar hjj verklaarde die niet te zullen opgevenal zou hjj daardoor aan den voet van het schavot genade kunnen verwervener bijvoegende«Ik sterf tevreden daar ik op deze wjjze de eer van mjjne vrouw en kinderen red. Ik heb alle voorzorgen genomen en niemand zal ooit weten wie ik ben en van waar ik kom." Met de grootste koelbloedigheid kleedde hjj zich, om de strafoefening te ondergaan. Op den weg naar het schavot behield hij dezelfde bedaardheid, en daar aangekomen bekeek hii lachende de guillotine. Op het oogenblik dat bjj den hals onder het mes lagverzocht bjj nog eenige woorden tot de aaoscbouwers van de strafoefening te mogen spreken en hjj herhaalde dat hjj tevreden stierf, daar niemand zjjn naam kende en do eer zjjner familie gered "was. Nauwelijk» had hjj het laatste woord gesproken of de bjjl viel. 33clg te. In den Corole artistique et littéraire te Brussel is dezer dogen eene zeldzame tentoonstelling geopend. Eenige maanden geleden overleed Frederik van de Kerkhovc een knaap van tien en een half jaarzoon van een korenhandelaar te Brugge. In dien knaap is een genie weggerukt. Hjj was altjjd ziekelijk geweest en daarom niet naar school gezonden. In zyn vrjjo uren wob hjj onvermoeid bezig te schilderen met de geringe middelen en grondstoffen welke hem ten dienste ston den. Hjj heeft meer dan honderd schilderstukken nage laten, die nu in den Cercle tentoongesteld zjjn, en ze zyn van dion aard, dat de beste landschapschilders onzer dagen zo als de hunne zouden willen erkennen. De BruMolscbo kunstregters zyn een en al verbazing dat zulk een kind zonder opleiding in staat is geweest de beroemdste meesters te evenaren en Boms te over treffen. Op al zyno sahilderyen waar eene rivier voor komt, is een knaapje bezig met hengelen, hetgeen natuurljjk den overledene voorstelt. Reeds zyn groote sommen voor de verzameling gebodenmaar tot dus ver vruchteloos. Er zjjn onderscheidene kenners van schilderyen, die beweren dat deze stukken onder den naam van dien knaap worden tentoongesteld, om er veel geld voor to maken. Slcttrlanb. Utroolït19 Febr. Alhier gaat de coöperatieve verbruiks-vereeniging der ambtenaren van den spoorweg, eeno vereeniging waarin de hoofd-ambtenaren veel belangstelling toonen langzaam maar zeker vooruit. Hoeveel zjj vermagbljjkt uit het feit dat door de Vereeniging aan bare leden verkocht word; gerookte worst if 36 cent de 5 ons gerookt spek le qualiteit i 35 cent do 5 onsham it 38 cent de 5 onsverscho reuzel if 36 cent de 5 ons. De bakker der Vereeni ging levert best brooddat nu en dan aan een schei kundig onderzoek wordt onderworpentegen 3 cent per kilo minder dan de overige bakkers. Dagelijks treden nieuwe leden toe. Er ligt in de coöperatie mits goed geleid en op goede grondslagen gevestigd een groote kracht, ook tot opheffing en redelyke ver betering van den werkman. Eenige dagen geleden is de wachter aan bet nieuwe kruispunt op den Oosterspoorweg bji Utrecht plotseling overleden. Als oorzaak van zyn dood geeft men een vreeselijken Bchrik op. Eensklaps ontwaarde hijpratende met een paar anderendat de beide treinen in aantogt waren en geen der locomotieven stopte. Een vreeseljjk ongeluk staat- hem voor den geest. Hjj vliegt naar zjjn huiqjeseint wat hjj ban en valt dood neder. De treinen moeten elkaar rake lings gepasseerd zjjn zonder dat de passagiers bemerk ten aan welk verbazend gevaar xe ontsnapt waren. Zou 't op die kraispunten geen tjjd worden voor levende amulettenten einde den put te dempen voor dat 't kalf verdronken is? Waaraan het is toe te 8chrjjven dat beide treinen doorstoomdenis ons niet bekend. 'si Grnvenhnge20 Febr. In de zitting der Tweede Kamer van heden zjjn breedvoerige juridieke beraadslagingen gehouden over de zaak van Sfcrjjp. De Commissie uit de Kamer, die de inlichtingen van den Minister van binnenlandsche zaken had onderzocht-, concludeerde tot enkele dankbetuiging aan den Minis ter voor de verstrekte inlichtingenop grond dat de Regering noch de Kamer in deze zaak konden tuB- schenbeiden tredendaar het eeDe regts- of politie- questio was. Het amandement van den heer van Hou ten om te verklarendat bjj dergelijke kerkhoven het staatsgezag moet zorgen dat zij niet aan hare bestemming worden onttrokkenwerd verworpen met 52 tegen 12 stemmen en daarna de conclusie der commissie goedgekeurd. Gondii ,19 Febr. Het volgende maakt hier veel sensatie. Een arme pjjpenmabersknecht beweerde van de Roomsch-Catholyke kerk alhier eene zeer groote som gelds te vorderen te hebbendoor dat een zjjner voorouders aan die kerk een kapitaal had gelegateerd onder voorwaarde van uitkeeriug aan zijne nakome lingen. Hieraan is evenwel niet voldaan. Thans heeft de regtbank te Rotterdam in deze zaak uitspraak ge daan en de knecht in het geljjk gesteld. Middelburg, 19 Febr. De poging van het be stuur der alhier gevestigde vereeniging «Uit het Volk voor het Volk," om de liefde voor bloemen en daardoor den zin voor het schoone bjj het volk meer en meer aan te wakkeren door het uitschrijven van een wedstrjjd schjjnt bjjzonder in den smaak te vallen. Gisteren en beden hield eene commissie uit dat bestuur in het Schuttershof zitting tot het inschrijven van hen, die planten verlangen. Gisteren werden niet minder dan 750 potten uitgezocht en besteld en heden 800. Op verzoek zal nu nog a. s. Zondag eene derde zitting door de commissie gehouden worden. Behalve uit acht soorten boombladerige sierplanten, klim- enhangplanten, heeft onze arbeidende stand keur uit twaalf soorten van Fuchsia'sGeraniums, Heliotropen, Begonia's, Petunia's, Verbena's, Lobelia's, Calceolaria's enz. De planten zyn voor vier centen of tegen inwisseling van een bloempot voor twee en een halve cent verkrijgbaar. Heden werd aan het gebouw van het gewestelijk bestuur alhier aanbesteed: 1° het bouwen van een bazaltmunr te Neuzen, aan de westzijde van den westeljjken arm van het kanaal naar Genthiervoor werd het minst ingeschreven door den heer D. Holierte Scherpenisse, voor ƒ13319, en 2° het maken en inhangen van een paar sluisdeuren in het kanaal van Neuzen, waarvoor het minst werd ingeschreven door den heer A. van Bezooijen, te Sint- Maartensdjjk, voor 4869. Een vernieuwd bljjk van ontwakend leven in Zeelands hoofdstad is een by het gemeentebestuur alhier ingekomen adres van den heer W. Albers, ver tegenwoordiger der firma van Zeijlen ij Decker tot aankoop van een groot gedeelte der loskade, teneinde er gebouweu op te plaatsen. Zlerikzee 22 Febr. Onzen stadgenootde heer M. F. C. de Kater, viel Vrijdag jl. bij gelegenheid van 'e Konings verjaardagals stafmuzjjkant bjj h>-t muziekkorps der dd. schutterjjde onderscheiding te beurtom door den kommandanfc dier schutterij toe gekend te worden den personelen rang van Sergeant- Majoor als bljjk van waardeering zjjner verdiensten speciaal als Commissaris van het muziekkorps. -— Op de derde ljjst van niet-geëxamineerde vee artsen aan welke een bewijs van toelating tot uitoe fening der veeartsenijkunst is uitgereikt, komt o. a. voor M. Lanooij te St. Annaland en W. van Oosten te Driewegen. Uit Sas van Gent verneemt men dat de waar neming van het onderwys in de aldaar vacerende Openbare school tydeljjk is opgedragen aan den hulp onderwijzer J. de Vos van Zaamslagen dat men na het verleende- ontslag aan den hoofdonderwijzer J. ff. Schnebbeliegenoodzaakt geweest is tot het met geweld doen openen van het schoollokaal. Bjj herstemming is te Kloetinge de heer Bast. van Liere en eveneens te Fort Bath de heer J. Dronkers tot lid van den gemeenterrad verkozen. Z. M. heeft verleend een pensioen van 100 aan P. Roelants te Fort Bathwed. van ff. D. Bastiaansc, in leven em. pred. der Herv. gem. te "Waarde. Als staaltjes van den toestand van het lager onderwjjs in Drenthe, deelt het Bijblad van den Schoolbode o. a. het volgende mede: «In Taarlo is iemand op zjjn vjjf en twintigste jaar van kantoorklerk weder lrweekeling geworden, om als hoofdonderwijzer te fungeren! Een brievengaarder is na 23-jarige dienst weder als onderwyzer aan eene buurtschool aangesteld (art. 20 der wet van '57). Voor eene dergeljjke betrekking moet zich iemand hebben aangebodendie voor 30 a 40 jaren een paar winters in eene buurtschool geschoolmeesterd heeft, verscheidene jaren veenarbeider en zelfs tydeljjk verpleegde in een werkhuis geweest is, waarin zjjne kinderen nog zyn. Een anderna eenige vergeefsche pogingen ter ver worving der hulponderwjjzersakte en na eene minder eervolle onderscheiding in Leiden, zal op 26-jarigen ouderdom als kweekeling de jeugd onderwjjzen." Voor eenige dagen werd in het Wiemeersterdiep een ljjk gevonden. Dienaangaande wordt uit Nieuwe Schans aan de Gron. Ct. geschreven «Het ljjk onlangs gevonden in het Wiemeersterdiep is dat van een uit Stade ontslagen tuchthuisboef. By zyn ontslag is hem een pas verleend naar Holland en werd hij dan ook door de Pruisische gendarmen naar de Hollandeche grenzen getransporteerd. De burge meester van Nieuwe Schans vond het echter heter, Duitschland in 't bezit van dergeljjke exemplaren te laten en liet door de hier aanwezige veldwachters bedoelden persoon weder over de grenzen brengen. Dit ecbyntvolgens de getuigenissen van sommigen, met gewelddadigheden gepaard te zyn gegaan zoodat dan ook is geconstateerddat de dood een gevolg is geweest van vroeger toegebragte verwondingen en niet van verdrinking. Ook zoude gemeld sujet, toen hjj in N. Schans gebragt werdin 't bezit zyn geweeBt van 8 tbr. reisgeld't welk by 't ljjk niet meer werd gevonden." Sedert 16 dezer heerscht in Hongarije een buiten gewone koude die men vreest dat zeer nadeeiig voor het winterkoorn zal zyn, daar zjj voorafgegaan werd door feilen windtengevolge waarvan do dikke laag sneeuwdie de velden bedekteweggemaaid is. De thermometer teekende te Pest 125 Celsius 11° Fahrenheit)te Debreczin 18° C. (ongeveer 0° F.) en te Szegedin 20° C. 4° F.) De wind was echter niet sterk en het weder helder. Kerknieuw», Bedankt voor het beroep naar Kattendyke door Db. J. ffulsebos, te Blauwkapel. Ds. D. B. v. Smalenpred. bjj de vrjje Ger. gemeente te Goes, beeft het beroep naar Amersfoort aangenomen. Beroepen by de Ghr. Ceref. gem. te Brouwershaven D9. C. Knijper, pred. te Zegwaard. Gemengde berlgten. Te Biervliet zal ten tooneele worden gevoerd: Do welgemeende raadgever, of de kijvende dochters van den drooger. Een boeren-zoon onder Poortvliet wordt bedankt voor de gift welke hy gegeven heeft, maar het is hem niet kwaljjk te nemen, want het verstand komt niet voor de jaren. Te 's Gravenpolder wordt er voorspeld dat het een vroegen zomer zal zyn, want in het begin van Februarjj was de koekoek al aan het nestelen aan den Weeldyk, bij vrouw blanket. En zoodra zjj iets bemerkten, Zoo verlieten zij hun nest, Maar hoe zij het ook bewerkten, Het ging toch niet al te best. Eene boerin onder Wïsaenkerke moest op zooveel onwaarheden niet zitten vitten, anders zal zjj geen meiden meer kunnen houden. Het mensch zit altjjd op bare kinderen te knorrenals zjj eens in de week t'huis komen, want ze zjjn op een ambacht om maar van huis te wezen. «Het is mjj weer mislukt", zegt een bakkers-zoon te Kamperland, »ik had gedacht eene boeren-dochter in den trog te krjjgen, maar het was een blaauwtje." Te Kamperland wordt eene meid aangeraden haar babbeltong wat in toom te houden, want zjj is nu in een dienstwaar zjj maar hooren zien en zwjjgen moet. Eene kasteleins-vrouw en hare meid te K. hebben veel pret gehad in de voor drachten van «de blinde man." Maar zy worden aan geraden bij andere gelegenheden zich wat fat-soenlyker te gedragen daar zjj anders kalanten zullen kwjjt raken. Een boeren-bnecht te Bakendorp wordt verzocht zooveel snaps niet te hebben van de meid nu zjj weg is, want nu kan zjj zicb niet verdedigen. Eene

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1