SPttUathlanfci en veilig aannemen dat het aan roerende en onroe rende goederen ongeveer 236 millioen llorjjnen bedraagt. In Freiburg diende dezer dagen een criraineele zaak en gedurende de behandeling bleek dat de beachul- digdo twee jaren geleden een brand had gesticht, waar van indertijd een ander was beschuldigd, en die dan ook veroordeeld werd cn sedert in de gevangenis zat. Ook in Baden bestaat de barbaarscho wet, dat iemand die slagtoffer is eener regterljjko dwaling, geen aan spraak heeft op schadevergoeding. Om dit onregt van do wet goed to maken, zond de Groothertog den on schuldig veroordeelde 1000 mark. Uit Grauwbunderland meldt men dat het dorp Darosop dit oogenblik begraven is on der eene tien voet dikke sneeuwlaag. Het muziekkorps van Carlsbad, dat zich daardoor opgesloten bevindt met de talrjjko zieken die te Davos ue winterlucht der Alpen komen inademen, tracht het dezen laatsten zoo aangenaam inogeljjk te maken. Ileei'onveeti, 15 Febr. De longziekte begint in Friesland weer meer te heerschen. Eergisteren zjjn te Woudsend niet minder dan 30 runderen afgemaakt. Ook te Tzummarum is die besmettelijke ziekte onder de koeyen van E. Torpstra uitgebroken. Nog vernemen wjjdat zjj mede is uitgebarsten onder een beslag van vee in do gcmeento Wjjmbritseradeel, dat totnogtoe was verschoond gebleven. Aniatcrdnm t 17 Febr. De Koninklijke Neder- landscho Stoombootmaatschappij hield hedenonder presidium van jhr. C. Hartseneeno algemeeno verga dering waarin met algemeeno stemmen werd aango- nomon een voorstel van het Bestuur om voor hoogstens ƒ320,000 deel te nemen in do op to rigfcen rcodery of naamloozo vennootschapten doel nobbonde eeno geregelde stoomvaart tot stand to brengen tusschen Vlis9ingen on do Theems. Tweo booten zjjn daartoe reeds gereed en zoo ingerigt dat do overtogt naar F.nge- land in 7 of 8 uren zal kunnen plaats hebben. Voorts werd aangenomen een voorstel om het tjjdstip voor het in de vaart brengen der booten op Amerika over te laten aan hot bestuur, totdat zulks zonder do tegen woordige grooto verliezen op dio vaart kan geschieden. Indien dat niet in Mei 1876 geschied is, zal op niojiw eene vergadering worden gohondon ora deze zaak nader to overwegen. RottoWlfUn 15 Febr. Bij do cargadoors cn handelaren alhier, is een verzoekschrift aan den minis ter van marine in omloopom hetero vorkenning to verzoeken voor den Nieuwen Waterweg aan den Hoek van Hollanddaar thansdoor blussching van het licht to Briellode landverkenning uiterst moeieljjk ia geworden en voor vreemde zoovarenden niet gewoon don Waterweg to bevaren, bjjna onmogelijk, vooral bjj eenig mistig weder, wegens het lage land. Men hoopt, dat met spoed aan dien billijken wonscli zal worden voldaan. Het verzoekschrift draagt reeds velo hand- teekeningen. Vlissinjaron 16 Febr. Tot het verkrijgen der concessie voor het aanleggen van con paardenspoor van Vlissingen naar Domburg had zich een commissie Pieterse van Amsterdam c. s. tot de Hooge Regeering gewend. Het antwoord van den betrokken Minister luidde dat men zich eerst moest verzekeron, dat vanwege de stedely ko Regcering van Vlissingen tegen den aanleg van bedoeld spoor door de stad geen be zwaar zou bestaan. Hedenmorgen nu heeft zich even- gemeldo commissie tot dat eindo persoonlijk tot den Raad alhier gewend gd, alhoewel daarin besloten ia, de zaak tot (le eerstvolgende vergaderingaan te bondon, kan men zich toch verzekerd houden, dat er dezerzijds geen moejjelijkhedcn geopperd zullen worden, daar de rails volgens do nieuwe constructie zullen worden aan gelegd cn dus geen bezwaar voor rij- of voertuigen kunnen opleveren. Aanvankelijk zal het spoor tot Middelburg worden aangelegd. Middelburg16 Febr. In het Schuttershof alhier werd heden morgen eon vergadering gehouden van belanghebbenden bij do taxatie der gebouwde eigendommen op landbouwbedrijvenom do bezwaren te bespreken die tegon de uitvoering der daarop betrekking hebbende wet van 22 Juli 1873 (St.bl. to. 116) zijn gerezen. Een tiental invloedrijke grondei genaren in Zeeland hadden daartoe een oproeping gedaan waaraan ongeveer 80 100 poi'90uen gehoor hadden gegeven. Op voorstel van mr. G. A. Fokker die zich met de leiding der vergadering belastte, werd besloten een adres to rigten tot de Tweedo Kamer. De in dat adres ontwikkelde bezwaren zijn voorname lijk gerigt tegen art. 17 en de toepassing der regelen, vervat in art. 2 van genoemde wet, omdat men in zijn aanslagbiljet niet kan zien hoe iedere landbonw- schnur is aangeslagen, zoodat men niet weethoeveel men voor ieder gebouw betaaltdoch alleen hoeveel men voor het geheele kadastrale perceel uitkeert. Een 50-tal grondeigenaren heeft reeds het adresgcteekend. Mhldelbiii't; 18 Febr. De heerW. de Raad alhier, hoofdcommies ter gemeente-secretarie herdacht gisteren zijn 25 jarige ambtsvervulling als gemeente ambtenaar. Van onderscheidene zjjdeu ontving hjj blijken van belangstellingterwijl hij door Burg. eu Weth. vereerd werd met den personeelen titel van Griffier ter gemeente-secretarie. Van de ambtenaren van dit bureau ontving hij een sierlijken marmeren inktkoker, als blijk hunner achting homwaavts. Het twintigjarig bestaan der Onderofficieren- Societeit der dd. Schutterij zal op Maandag en Dins dag 15 en 16 Maart feestelijk herdacht worden. Op Maandag 15 Maart zal zjj een feestconcert, uit te voeren door het muziekkorps der d.d. schutterij, aanbieden aan de verdere leden van 't kader, de kommandauteu en olKcieren der d.d. schutterij eu 't garnizoen te Mid delburg, den kommandantofficieren en kader der d.d. schutterjj te VlissiDgen en verdero autoriteiten. Op den tweeden dag zullen de leden zich aan een feestdisch vereenigen. Kerknieuws. Mou meldt ons uit Poortvliet dat het door vele Couranten en ook door ons medegedeelde berigtals zou daar beroepen zjjn Ds. Geitenbeek van Scherpcniase, onjuist ia, daar tot nog toe geen beroep is uitgebragt. In plaats van het door brand vernielde kerkgebouw der Hervormde gemeente te Domburg, werd eene ge heel nieuwe kerk don 19 Febr. 1850 aldaar ingewijd en op den 25 jarigen gedenkdag daarvannu die ge- meento sedert 1 Mei 1872 vacant isberaamt men er plannen tot het stichten eener Christel. Gerefof- ineerdo gemeente. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Ger. gem. te Yerseke door Ds. Bergtmapred. te Zaamslag. Gemengde berlgten. Een meisje onder Scherponisso moest des Zondags als haar vrijer op weg is, zich van geen andoren jongen laten t'hais brengen, daar zjj zoodoende nooit verpast zal raken. Te Oud-Vossemeer wordt een meisje nan- geraden, zooveel praats niet te hebben van haur vrijer uit het buitenland, daar hjj anders van haar zal af zien als het nog eens comedio is. Misschien zal Janna dan nog wol mot hora doorgaan. Eeno bocron-moid in het molen-wee^e to Hoinkenszand heeft het nu zoo ver gebragt dat zy geen joDgons meer kan krjjgon om haar van het spoor to halen, en nu heeft haar baas het maar op zich genomen. To A. heeft een barbier die by do uegeo baantjes dio hjj heeft, ook klokkenist is, van den burgemeester eeno bestraffing gebod, omdat hy zoo slecht daarop po*t. Do man kan het echter niet helpen, on antwoorado dat hji er niets aan kon doen, want dat do toren was verzakt. Tweo dametjes tc Ouddorp hobben onlanps bjj Pictor geweest en waren zoo beschonken dat zjj niet staan kondenen zullen nergens meer worden gevraagd zoo mooi hebben zjj hot gemankt. Een Belg to G. rekent zoo zeker op do betrekking van kastelein in do socicteitomdat hjj met een paar leden op een goeden voet staat. Wat er van komen zalweet men uietmaar er zjjn er meer liefhebbers voor. Eene renteniers-dochter to Driowegon moest zooveel snaps niet hobben van een bocren-zoon op het slot Baarland" daar hjj haar toch niet bobben wilterwjjl hjj zegt Meisjeal ben je nog zoo rap En al ben je nog zoo knap, En al bon jo nog zoo mooi, Nooit krjjgt gij ray in do kooi. Een koopman to Krabbendjjko moest zich wat stil houden en zooveel snaps niet hebben van do meid van den doctor, omdat bij baar niet kan krjjgen. Te H. wordt een slnriknecht aangeraden, zjjn babbel tong wat stil to houden, cn zich wat minder met be stellingen van guano te bcmoejjen, daar hjj anders nog een patent zal moeten nemen. Een smids-knccht te C. moest zich wat fatsoenlijker gedragen als hjj uit het logeren gaat, on de vrouw des huizes niet naar boven lokken. To C. zal in het vervolg gezongen worden Meisjesziet toch uit uw oogen Want men wordt zoo ligt bedrogen, Maar hoo ligt, het is voorbjj Neem een spiegel toch aan mij. Te Ba. zingt men: Een jonge dochterwel bekend Maar door haar slecht gedrag, Dat zij voor ieder, hooi content, Gelegd heeft aan den dag. Zit eenzaam cn verlaten Deer Bij moeder aan den haard, En is dus nu voor niemand meer Een halve cent meer waard. Do schoolvorst to O. S. meende, dat hjj met nie mand to maken had, maar hjj heeft cr zjjn man ge vonden. To W. heeft een zonderling geval Daar zit een jongen van 17 jaar in de val En het meisje van 35 jaren, Is ongeschikt om met hom te paren. Ingezonden stuUlcen. Mijnheer de Redacteur I Laatstleden Woensdag bij het passeren van het tolhuis aan den straatweg van Zierikzee naar Zij po werd mijne aandacht zeer getrokken door een schom mel welke men links van dien weg oprigtte. De vraag vees dan ook bjj mi) opof het wel geoorloofd is zulke voorwerpen welko schrikverwek kend zijn voor paarden van een eenigszins opvliegenden aard, in de onmiddellijke nabijheid van een' zooveel bereden straatweg te plaatsen Ter voorkoming van ongelukken meeride ik boven staand© vraag onder de aandacht te moeten brengen van hen, dio daartegen kunnen waken. Een Duivelander. Middelburg, 17 Februari 1875. Ik ga weder een brief schrijvenmaar nuik zou bjjna zeggen, omdat ik er een wil schrijven; belangrijk nieuws is er niet. En toch zou ik stof kunnen vinden om U een brief 1' infini te schrjjveuzoo ik uwe lezers ging bezighouden met een verhaal van alle mogelijke vergaderingen concerten enz.die in ons Middelburg plaats hebben. Ik wil mij echter slechts tot twee vergaderingen bepalen. Ten eerste dan een woord over do vergadering der voorstanders van do lijkenverbranding. Hoe het daar is toegegaan, is alom bekend. Een uiterst talrnk publiek was tegenwoordig, een publiek dat met die lijkenverbranding niets op had, een publiek dat, naar ik uit een en ander opmaak, niet best het doel der samenroeping begreep. Ik geloof dat het grootste gedeelte van meening was, dat men hier bjjeen was om te beslissen of ieder nu voortaan begraven, dan wel verbrand zou worden het scheen niet to begrijpen dat hier alleen 't principe het punt van overwoging wa9. Eu hadden de heeren bjjeenroopers nu ongeljjk om hun stellingen te verdedigen Wij, die in een vrij land leven, mogen wjj dan do vrijheid niet hebben, ais dat ons gevoelen ie, ons ljjk te doen ver branden? Toch meen ik dat do rechte weg niet is ingeslagentoch geloof ik dat het eene lid het Volk, vergeef injj dat woordto hooghet andere het te laag schatte. Had het Volk aan do eeno zjj de begrepen wat hot eigenlijke doel der bijeenkomst was, zoo zou het ongctwyfold zich geheel anders gedragen hebben, aan do andero zjjdo moet men het goen ongeloofelyke verhalen komen aanvoeren, waardoor dó lachlust wordt opgewekt en aldus de zaak zelve wordt benadeeld. Een dergelijk verhaal is beleedigend voor bot Volk, dut bji vele gelegenheden toont, wel degelijk gezond verstand te bezitten, al heeft het niet altjjd het vermogen zich behoorlyk uit to drukken. Kortom vreedzaam is het er niet toegegaan. Bewees He aan do eene zjjdo het volk de eer, die het toekomtnan do andero moet ik en zullen allo weldenkendcn ten hoogsto zjjn gedrag na afloop der Vergadering afkeuren. Het kouit niet te pas onder het uitschreeuwen van ergerlijke liedjes ingezetenen, medeburgers naar huis tc geleiden het deed ons nog donken aan den avond van don dag, waarop de kreet weörklonk»'t Droogdok is aangenomen!" Gelukkig mogen we gewag maken van ouzo in dergcljjke ge vallen bezadigde en dus verstandig handelende politie met haar waardigen commissaris. Alweder heeft hjj getoond dat beleid te bezitten, dat gcëiecht wordt van exen man, aan wien do orde in de gemeente is opge dragen. Tc wcnschen is bet dat èn politic èn gemeente nog jaren lang zich in zjjn bezit mogen verheugen. Een tweede punt is do hjjeenkomst van grondeige naars die mecnen dat do grondbelasting op vroeger vrye gebouwen, beschikt voor landbouwbedrijf, doch nu belast, verkeerd is toegepast. Dat de zaak voorzeker belangrijk was, bewees net groot aantal aanwezigen, samengekomen uit alle oordon van Zeeland. Do uitslag der byoenkomst was dat. aan de Tweede Kamer eeu adres zal worden gericht om in do raming dier ge- bonwen voortaan verandering te brongen, opdat de wet wordo toegepast in den geest van den wetgever. Ik wil zeer gaarne gelooven, dat het voor bccrcn grondeigenaars en verpachters zeer onaangenaam is belasting to moeten gaan betalen van gebouwen dio vroeger vrjj waren, b. v. van een schuur. Wat is een schnur Een pakhuis van den boor. En nu vraag ik u als gij in do stad een pakhuis hebt voor uw waren, moet gij daarvan dan geen belasting betalen? Voor zoover ik dat inzie, schjjnt mjj die nieuwe verordening zeer billjjk too. liet adres zal gedrukt worden, bet zal ook in uwe streken komen ter onderteekening daarom wil ik uwen lezers den wensch door de Commissie uitgedrukt wel zegden dat er niemand teekenc, dio geen grondeigenaar is in dat geval zou men het adres van onwaarde kunnen verklaren. Van 't droog dok kan ik u niets stelligs melden de geruchten zijn zeer uitcenloopende. Onze loskade is weder versierd met een volgeladen Oost-Indie vaarder vcrledeu week was er in de Binnenhaven tc Vlissiugen do noodige bedrijvigheid met het lossen van het stoom schip »de Tromp." Hoe jammer dat er nu nog geen geschikt droog dok is 1 Dan was de Tromp te Vlis singen gebleven om te dokkon en moet nu of liever i9 nu reeds naar Antwerpen. Men zou een dergelijk werk bjjna kunnen vergelijken met een huis zonder keuken; om het noodige levensonderhoud te bereiden moet men naar de buren toe. Wij zullen maar op hoop leven. Dat i3 zeker dat elke zeeman dio onze haven en kanoalwerken voor het eerst in oogenscbouw krjjgt, onbewimpeld moet getuigen dat zjj prachtig zijn. Hoop doet leven 1 Dui'gerljjke Stand te Zierilizee, gebohen 12 Febr. Eene dochter van W. J. van den Berge en R. den Herder. 14 dito. Eone dochter van M. Doele- man en M. de Waardt. 16 dito. Een zoon van R. van Meerendonk en J. S. Herrekhuizon. Eene dochter van G. Gravolyn en B. Goos. 17 dito. Eene doch ter van n. Vroegop en S. H. Pompoene. Eene doch ter van M. van Westen en C. van der Jagt. overleden; 12 Febr, L. D. Wettingoud 2 j.z. 13 dito. D. de Leeuw, oud 2 m.z. 16 dito. C. Admiraal oud 27 j.jm. M. van der Jagt, oud 72 j.ongeb. d. Ui fcgeverss 1)11 LOOZJE <Sc WAALE. Snelpersdrukker)) van OCHTMAN, PIETERSE A VAN DISHOECK, Mcclstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4