B IJ VOEGSEL Zierikzeeschen Nieuwsbode van Zaturdag 20 Februarij 1875. Jbjmnjjc. ©ostewrijjlt. behoorende bij den Volksonderwijs. Gelijk wc onlangs hebben meegedeeld, is de hier be staan hebbende Aideeling van 't Schoolverbond opge heven en daarvoor in de plaats eene afdeeling van de Nederlandscho Vereeniging Volksonderwijs gesticht. Dat is goed, en naar den eiEch der tijdsomstandig heden. Het Schoolverbond, dat van den aanvang af wilde en niet wilde, dat no|» altijd aarzelt om de koe maar flink bjj de horens to grijpen, begon in onze goede stad van belang te kwijnen. Niet zoo zeer door vermindering van het ledental der afdeelingals wel door de bepaalde onverschilligheid dierzelfde leden voor de zaak, waaraan ze jaarlijks twee kwartjes of een gulden offerden, en daarmee uit! Eens in 'tjaar vergadering gcene of uiterst geringe opkomst der leden! Eerlijk gesproken, ook schrijver deze3 moeat al zjjn ijver bjj mekaar roepen om niet te bedanken voor eene ver eeniging welke hjj eerbiedigde om hare goede bedoelingenmaar die veel ongodaan laat door bare vreesachtigheid. Zal Volksonderwijs echter meer belangstelling weten op te wekken en levendig te houden l vraagt men misschien. Zonder twjjfel is mjjn antwoord. Volks onderwijs heeft een veel uitvoeriger, een veel verder strekkend programma dan Schoolverbond. Terwijl 't Schoolverbond zich afslooft om statistieke tabellen te verzamelen en cjjfergroepen naast cjjfergroepen te Slaatseneen verdienstelijk werk voor 't overigeom en kanker van ons volksonderwijshet Schoolverzuim aan allen zichtbaar te makenmaar jammer genoeg den raad niet durfde geven om dien kanker weg tc snijden door wetteljjken leerplicht; terwyl datzelfde Schoolverbond afdeolingsvergaderingen en algemeene vergaderingen uitschrijft en houdt vertegenwoordigd door de afdeelingenvoor zooverre deze nl. de gezegde algemoene vergaderingen belangrijk genoeg achten om or een afgevaardigde hoen te zendon ten einde al weer die schoolverzuim-statistiek om en om to wenden en toch tot geen resultaat te komen terwijlom hot in één woord te zeggengelijk het dan ook door één der sprekors op do laatst gehouden afdecling9- vergaderirig is uitgesproken het Schoolverbond uit sluitend bezig is met hen, die niet ter school komen, treedt Volksonderwijs mede op voor 't belang der school zelve, hare leerlingen en onclerwjjzera, voor alles, wat het openbaar onderwijs vooruit kan brengen. Zonder in eene breedere ontwikkeling te komen van 't eerste gedeelte der stelling van Volksonderwijs»vóór de openbare school en de openbare school vooruit wenschen wij aan den vooravond der Meeting, die ons gelegenheid zal geven tot do Zierikzcescho afdee ling toe te tredennog een paar oogonblikken stil to staan bjj het tweede gedeelte de openbare school vooruit I ton einde eens rond tc zienwat te dion opzichte in onze eigene stad in de aangeduide richting gedaan kan worden. Wij stellen vóóropdat Zierikzee veel voor 't on derwijs over heeft, dat de vrienden van 't openbaar onderwijs baast huis aan huis geteld kunnen worden. Wjj erkennen met ingenomenheiddat de onderwijzers stand hier in hooge achting is, en leggen er don nadruk op, dat èn Schooltoezicht èn 'tBestuur der Stad aan den bloei der openbare scholen in deze gemeente een goed hart toedragen. Wjj zjjn dankbaar maar in lang niet voldaan. Ziedat is nu dunkt onsde plicht der leden van Volksonderwijs, dat zij rondweg hunne meening zeggen over den toestand der openbare school. Het Hoofd bestuur, de afdeelingavergadoringen in de groote steden, gaan ons daarin voor. Ter zake dns. Meermalen booreu we hier 't bjj zonder onderwijs lofpryzen boven 'i open bare niet om de richting der schoolmaar om de vorderingen harer leerlingenja het komt zelfs voor, dat verklaarde voorstanders der neutrale school hunne kinderen naar de bijzondere zendenomdat zjj beweren in 'tbelaDg hunner kinderen te ban del cd die er groote vorderingen zullen maken. Wjj laten in 't midden wat er waar is in deze bewering en zwijgen over 't geen de ondervinding leert van de toelatingsexamens tot de burgerdam- en avondschool alhier. 'tZij daar mee hoe 'twil, een ding staat vast: de openbare scholen te Zierikzee ljjden allen onder de kwaal des tijds in zake onder wjj aonvoldoend hulp personeel. Verwisseling van personeel, ook eene groote belemmering voor goed en geregeld onderwijs, is hier niet meer dan elders, maar natuurlijk de verwisseling, heeft het meeste plaats onder de beste elementen. En wjj hebben 't aan bijzondere omstandigheden te danken, dat die verwisseling niet nog grooter i9. Bleef het echter maar bjj die wisseling, dan was 'tloed nog te dragen. Er is grooter kwaad. En dat kwaad bestaat hierin dat gcene der scholen haar voldoend personeel heeft, naar den maatstaf nog wel van V minimum der wet! In scholenwaar ieder onderwijzer toch reeds bezwaard i9 met een meer dan middelmatig (om 't zachtste woord te gebruikon) getal leerlingen per hoofd, is de geregelde gang van 'fc onderwijs onmogelijk, zoodra er vacatures onder 't personeel zjjn. Houden diergelijke vacatures lang aan, clan moet het onderwijs onvoldoende worden en komt critiek aan 't adres des onderwijzers volstrekt niet te pas. Mag ik het zeggen: aan de school voor minvermogenden is ééne vacature en een der andere hulponderwijzers, een uitstekend onderwijzer, is elders benoemd en heeft reeds zjjn ontslag ingediend. Op de tusschenscbool zou de voornaamste onderwijskracht na den hoofdonderwijzer mede met een verzoek om ontslag tot den raad komen. Zullen de opengevallen betrekkingen Bpoedig worden vervuld? Zullen ze, op de tegenwoordige jaarwedden, zelfs kunnen worden vervuld? Ik inag op die vragen geen bevestigend antwoord geven, omdat de ondervinding mjjne woorden leugenachtig zou verklaren! Laat nu, onder zulke toestanden, 't openbaar onderwjjs maar vooruit willen. Als 't niet verbazend achteruit gaat, is dit te danken aan bovenmatige inspanning van 'tdienstdoend personeel eene inspanning, die niet genoeg kan worden gewaardeerd. Ons klaaglied is nog niet ten einde. Aan do school voor uitgebreid lager onderwjjslste klasse is zeker ruim een jaar lang eene vacature geweest, en aan dio der tweede klasse werkt de onderwjjzer sedert den l8ten Juli alleen. Als do benoemde hulponderwjjzeros zal zjjn aangekomen, dan nu ja, dan zal cr zoo onge veer een jaar noodig zjjn om 't onderwijs op eene hoogte te brengen, waarop men recht heeft het te verwacliteu. Bjj de tegenwoordige, algemeen gehuldigde, opinie dat het onderwjjs aan geeno jonge kweekelingeu moet worden toevertrouwdmaakt hot een vrceseljjk trcu- rigen indruk van onze kinderen te vernomen, dat b.v. leerlingen geen kwcckclingen leerlingen uit de hoogste klasse worden gebruikt om in de middelklasse leesles te geven. Noen, maar het wordt wezen ljjk tijd, dat hier eene bloeiende afdeeling van Volksonderwijs vcr- rjjzo Natuurlijk zal eene verbetering van den toestand geld kosten, betrekkelijk veel geld, maar Volksonderwns is er om de burgerij te doen beseffen, dat de verhoogde belastingen voor 't onderwjjs gevraagd kapitaal op hooge rente is. Om iets te noemen. Op eene vergadering van Volksonderwns zou een voorstel, als dat van den voljjvcrigen schoolopziener Mr. Schneiders van Grcijfcns- werth, om nl. do hulponderwijzers met hoofdakte ceno jaarwedde van 700 too te leggen, zóó worden toege licht, dat allen 't moesten waardeoren. Er is nog iets. Volksonderwijs is niet alleen voor de school en do ondorwijzers, de vereenigiog is ook voor de leerlingen. Als do gemeente is begonnen met den toestand voldoende te maken, dan is cr nog een factor, dio goed moct wezen, zal 't onderwjjs bloeien. Ook dc onderwijzers moeten medewerken. Volmaaktheid bestaat nergens en ver langen wjj ook niet. Maar billjjko wenschen zullen door iederen onderwjjzer tor harte genomen worden "tls waar, dc Schoolcommissie waakt tegen plichtverzuim, maar tasschen strafbaar plichtverzuim en vurigon ijver zjjn nog tusschenpadon. In de vergaderingen van Volks» ondenvys komt alles ter spraak, wat don bloei van 't oudorwjjs kan bevorderen, of in don weg staan. Doch wo hebben reeds genoeg gezegd en willen 't onderwerp Diet uitputten. Als een en ander er toe kan bjjdragon, dat zeer velen de Meeting bezoeken en nog meerderen leden worden van onze afdeeling Volks onderwijs dan is dit schrjjvcn zeker in 't bclutg van ons openbaar onderwjjs. Nieuwstijdingen. ©ktUB, Over do rouw-plegtigbedendie om den dood des Keizers plaats hebben, leest men in een Engelsch blad als volgt: Wanneer een Chineescbe Keizer gestorven is, worden alle onderdanen des Rijk9 opgeroepen om elk naar zjjn rang zijn dood te betreuren. Zoodra de proclamatie door den gouverneur der provincie is uit- fevaardigd, trekkon do Mandarjjnen niet alleen rouw- 1 cederen aan, maar zjj overdekken de versieringen aan hun huismuren en beklceden hun draagstoelen met zwart laken. Gewone lieden moeten hun hoofd scheren en ook zekere voorgeschreven ceremoniën verrigten. Do Mandarjjnen en do adel verzamelen zich na een tweede proclamatie van den gonvorneur der provincie op een bepaalden dag in een aangewezen tempel om hun klaag- toonen aan te heffen over den dood eens monarchs dien de meesten hunner nooit gezien hebben. Dan heeft het volgende plaats. Nadat de Mandarijnen, do lagere adel en anderen die geregtigd zün aan deze plcgtig- heid deel te nemenzich binnen den tempel verzameld hebbenneemt ieder, elk naar zjjn rang, op een daar toe opgerigte tribune de hem aangewezen plaats lang zaam en zwjjgend in. Daarop verscbjjnt de ceremonie meester, en is alles gereed, dan roept deze onder het diepste stilzwijgen op bevelenden toon: >knielt neer," dan buigen zich allen zonder ouderscheid van rang neer. Hierna volgt het bevel: raakt met uw hoofd eenmaal den grond aan," niemand weigert dit te doen. Drie maal achtereen wordt dat herhaalden als ten einde van den derden keer nog allen met hun handen en knieën op den grond liggenklinkt de stem de9 cere moniemeesters: »Heft uw weeklagten aan." Hierop beginnen allen te huilen. Na ongeveer een minuut to hebben voortgezetwordt hun bevolen op te staan en hun plaats te verlaten, wat de meesten niet ongaarne doen. Het merkwaardigste in deze droefheid echter is, dat niemand treurig behoeft te zijn, zoolang de dood des Keizers niet officiëel uit Peking berigt is. Lang vooi de dépêche der Regeering aankomt, is gewoonljjk het sterven van den Keizer bekenddoch ofschoon ieder do treurmare vernomen heeftweet do Chinees toch volkomen zjjn gevoel te beheerschen en houdt zich alsof er niets voorgevallen ware. Eerst als de officiëele tjjding is gekomenwordt het gehcele volk op eens droefgeestig. Zulke onmetelijke zwermen sprinkhanen aldus wordt op 27 December jl. uit Hopetown aan de Richt- mondsche Era geschreven zjjn bjj menscbengeheu- gen hier nog nooit gezien. De laatste drie dagen was het dorp onophoudelijk ter prooi aan deze woeste ver- slinders. Zjj begonnen hunnen intogt op Kerstmis-voor middag en sedert trekken zjj in talloozo menigte door het dorp. Al wat in de tuinen groeideis zoo kaal gegeten als de palm eener hand. Niets kwam dezen vraatzuchtigen vernielers van onpas, zelfs niet do klee deren en venstergordijnenvan welke laats ten een zeer groot aantal gansch onbruikbaar door hen gemaakt is. Hun loop werd door niets verstoord muren, sloten, heggen noch huizen, want over de laatstgenoemden klommen zjj met alle gemak heen. In het gehcele dorp is geen groente te bekomen, en dus moeten wij er maar zonder bljjvcn. De sprinkhanen trekken nu oostwaarts. Het is to hopendat het Nieuwejaar aangenamer voor ons moge zjjn dan het Kerstfeest voor ons geweest ie; maar do boeren vertellen dat nog onmetelijke zwermen in aantogt zjjn. Volgens The Athenaeum heeft dc heer George Smith onder de Assyrischo tafels in het Britsch Museum het verhaal van hot bouwen van den toren van Babel ontdekt. Deze ontdekking is van evenveel gewigt als dio wolko verleden jaar werd gedaanen waardoor het verhaal van den zondvloed werd bevestigd. In ocne officiëele depêche uit Madrid wordt gemeld, dat Generaal Lorna een aanval der Carlisten zegevie rend heeft afgeslagen cn dat zjjne artillerie aan den vjjand zeer veel schade heeft toegobragt. De Carlisten daarentegen beweren, dat Loma bjj eene aanvallende beweging is teruggeslagen en naar San Sebastian is afgetrokken. Voort-s beweren ze dat Generaal Morionoa van bet overige gedeelte van bet leger is afgesneden en te Paiuj>eluua, 'twelk hij onlangs opnieuw van levensmiddelen voorzag, door dc Carlisten is ingesloten. Eene poging om door de liniën der Carlisten heen te breken, zou hem niet zjjn gelukt. Het Ministerie heeft doortastende maatregelen ge nomen om het in Spanje zoozeer heerschende nejag van posten en postjes tegen te gaan. Het zal voortaan aan het personeel eischen stellen, waardoor het aantal sollicitanten aanmerkelijk zal worden beperkt. Mndrid16 Febr. In de Gaceta is het besluit opgenomeninhoudende dat houders van buitenland- sche schulddie hunne stukken te Madrid hebben aangebodente Londen en te Parijs door het Comité van Spaansche financien betaling kunnen erlangen wanneer zjj dat begeeren. StaÜe, De Italiaansche correspondent der Indépendance maakt melding van een incident tusschen de Ncder- landsche en Italiaansche Regeering. Een Italiaansch schip verkeerde in nood op do Nederlandeche kustde kapitein die zich in hopeloozen toestand bevond be gaf zich aan walen vroeg hulp, maar hjj ontving eene weigering op grond van de koude en het slechte weer. Intusschen beschouwden de havenmeesters capitaines du port) uit hoofde der afwezigheid van den kapitein, het schip als onbeheerd en maakten er zich meester van. Zjj beweren, dat het buit is. De kapitein vet- klaart, dat hjj slechts aan wal is gegaan om hulp te vragen. Het Nederlandsche Gouvernement stelt den kapitein in het ongelijk. Het Italiaansche verlangt thans do instelling van een onderzoek door eene com missie van enquête. Jfran&tijjft. Bidelde leeuwentemmerdie steeds de verwonde ring van heel Parijs gaande maakt, is op nieuw ernstig gehavend door zjjne geliefkoosde leeuwin. Na den dood van Baron Anselim Rothschild wa9 de vraaghoeveel het door hem nagelaten vermogen, wel zou bedragen, op ieders lippen. Naar hetgeen van de Oo9tentjjksche wetten aan de schatkist van dat rjjk moet worden betaald, zjjnde vier millioen florijnen kan men eenigszins het nagelaten vermogen opmaken

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3