Een partij MEUBELEN I vare Koe, 1 Kalfvaars, INBOEDEL, BilIËBH Publieke Verkooping, BOEREN-INSP AN, 2 tweejarige VAARZEN, eene partij BEESTIAAL,ais: 1 zwart Merriepaard, 4 vette BEESTEN TIMMERHOUT. HOUTWAREN, Openbare Verkooping BOBRBH-iaSPA». Een WOONHUIS, BOEREN-INSPAN, „HET HOF VAN BOLLAND," Een hecht en sterk Woonhuis Een Woonhuis met Pakhuis Een jaarling PAARD, TE KÖOP: 20 h 25 voer Elzen Knodsen, i» 8 I I f H I H, i S.f bericht den ONTVANGST der NIEUWE DESSINS BEHANGSELPAPIER. SUI KER BI ETEN. Schaal- en Maatkolen. TÖNNÉNSTE LS EL. P E R U-G U A N O. URBANUS PILLEN, J. M. GASILLE, THEEHANDEL! De STIER NIEUWE TESTAMENT!; Marechaussée. MV» De Notaris J. va» dek BENT, zal, op >X«»tu<la**" deu Februari ÏS'T'S, des morgens ten 10 ure, ten verzoeke van de Weduwe en Erfgenamen van wjjlen C. den BOER Sr., ten sterf huize van laatstgemelde onder Serooakerke publiek verkoopen: en andere KOERENDE GOEDEREN, waaronder 1 KABINET, 1 TAFEL, STOELEN, IJZER-, BLIK- en AARDEWERK2 BEDDEN met TOEBE- HOOREN, mitsgaders een MESTPUT, 125 bossen TARWESTROO, 1 KLOETSCHUIT, 1 WATER BAK, KISTEN, TONNEN, RIEKEN, AARDAPPELEN, MUTSAARD, TURF, eene STOOKKACHELzeer oud PORSELEIN en eenige BEESTIALEN, als: 2 drachtige Ktilfvaarzenl Spriug- sttier, 3 Vaarzen en O^jes. i ift De Deurwaarder W. van de LENDE zal -wjSf ten verzoeke van zjjn principaalop j^^^Maaudng den S3 February 11875 dea voormiddags om 10 ure publiek verkoopenvóór de Herberg te Ellemeet: Ossen en Vaarzen1 vet Kalf, 3 voer HOOI, STROO, enz. En des namiddags om 2 ureaan het huisbewoond geweest door den heer P. ALEWIJNS aldaar, Eeu uette eii zindelijke bestaande in 1 eikenhouten KABINET, 2 KLOKKEN, 1 LADETAFEL, 1 LESSENAAR, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS SCHILDERIJEN KOPER-, TIN-, BLIK-, IJZER-, GLAS- en AARDEWERK, 20 mud AARD APPELS, enz. De Notaris J. van der BENT zal, ten verzoeke van den Heer Burgemeester Strand vonder van Duivendijke, op Diiigwdag S3 Fe bruary ÏSTS, des voormiddags ten 10 ure, aan den dijk in den Osaebp de Hofstede van A. Gast onder Duivendykeom contant cel*! publiek i—pen Eene aanzienlijke partij _Ê,mmwwswmmmm9 wouuuu.) in eiken PlankenPlaten eiken Gebinten en Kniëen Masten Ka's Stengen, eenig Verfhout, koperen Bouten, n Kuiëen enz. op Woensdag 24 Februari) 1875, des voormiddags 91/, obe» -TB ten verzoeke van den Eerzamen i|ma MARKUS MARKÜSSE Az., op jjftn L de door hem bewoonde Hofstede J in Camperland, gemeente Wis- stnkerketen overstaan van de Notarissen J. W. VA DER te Corlgene en L. van der MOER te Colijnsplaat van EEN COMPLETEN bestaande in: PAARDEN. 1 bruine RUIN oud 10 jaren, 1 blaauwe Veulendra- gende MERRIE oud 6 jaren, 1 zwarte Veulendragende MERRIE ond 3 jaren, 1 zwarte MERRIE oud 4 jaren, 1 bruine RUIN ond 14 jaren, 1 vale Veulendragende MERRIE oud 13 jaren1 bruine RUIN ond 4 jaren 1 bruine RUIN oud 3 jaren1 vosse RUIN oud 23 jaren1 zwarte MERRIE oud 10 jaren1 zwarte MERRIE ond 15 jaren1 zwarte RUIN oud 2 jaren 1 vale MERRIE oud 1 jaar, 1 vosse MERRIE oud 1 jaar. RUNDVEE, o uz. 8 baatgevende MELKKOEIJEN, 2 tweejarige VAAR ZEN 5 jarige VAARZEN1 jarige STIER2 KAL VERS. - 1 VARKEN met BIGGEN, l LOOPVARKEN. 1 HOND met 2 HOKKEN en KETTING12 KO NIJNEN met HOK. Eene partij PLUIMGEDIERTE. BOUWGEREEDSCHAP. 1 RIEMWAGEN, 5 MENWAGENS met toebehooren, 9 KARREN, 1 ARRESLEDE, 3 VELDSLEDEN, 2 Wale j PLOEGEN, 5 Zeeuwsche PLOEGEN, 2 ROLBLOKKEN, 1 16 EGGEN in soort. MOLBORD, SLEPER, PEENMO- LEN, WINDMOLEN, 2 SNIJBAKKEN, RIEKEN, VOR- KEN, MESTHAKEN, WATERBAK, GOOT en PUTS, 1 ZEEFTEN in soort, KARN- en MELKGEREEDSCHAP- PEN. Voorts eene party HUISRAAD KABINET, BEDDEGOED enz. De Notaris J. van der BENT zal, op Woensdag den Februari US'T'C»des morgens ten 10 urenaast het hoefje »Zelden rust" te Eikerzee publiek verkoopen: en 3 jarige DITO 3 GEITEN1 WINDMOLEN ZEEFTEN, SCHOPPEN, p. m. 400 bos TARWESTROO, eeu partij PLANKEN, RIBBEN en BALKEN, AARD APPELEN, eene party Timmer- en Metselgereedschappen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Woensdag 84 Februari 1875, 's morgens 10 ure, aan de herberg »de Wereld" te Nieuwer kerk 4 MELKKOEIEN, OSSEN nen VAARZEN ,1 D K I E- LING8WAGEN op ijzeren assen, EGGEN, 100 manden MANGELWOR- TEES en andere GOEDEREN, alsmede en 4 groote LOOPVARKENS. Woensdag 3 Maart 1875, 's morgens 10 ureop het hoefje van C. VERBOOM by het dorp Serooakerke: 2 Kalfvaarzen, KoeienOssen, en VAARZEN, GEITENVARKENS, KIPPEN, 2000 bossen TARWE- en GERSTESTROOeeu partytje EETAARDAPPELEN, DROOG SPEK, enz. Op nader te bepalen dag zal er aan de Kaai te Burghsluis publiek verkocht wordeu Eene party nieuw m De Notaris J. van der BENTzal op Vry<lagdeaS6FabruariI875, 's morgens ten 10 ureaan de Kaai te Brvinisse publiek verkoopen Eene uanzieniyke party bestaande in MasthoutKalleen, Platen, GordingenSparren Palen Stel linghout enz.alles in verschillende lengte en dikte. De Notaris J. van der BENT te Brou- ^*3 wershaven, zal, ten verzoeke van den Heer A. A. MES, te Middelburg, als onherroepelijk - SE9 gevolmachtigde van G. J. MEERT ENS, te Zierikzee, op Zaturdag den S7 Februari lST'fSdes middags 12 urein de Sociëteit »Con- cordia", bij den Heer Boudibr, te Zierikzee, publiek verkoopen Eeu bizomler |goe«l ingericht WOON- en WINKELHUIS met ERVE en TUIN, staande en gelegen op een der beste standen aan de Oostzyde van den Dam te Zierikzee, kadastraal bekend sectie A No. 502 en 1511, groot 3 Ares 95 Centiares, waarin door den Verkooper sedert een reeks van jaren met het beste succes den handel in Manufacturen is gedreven. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Information te bekomen bjj genoemden Notaris te Brouwershaven, en bij Jhr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE, Procureur te Zierikzee. En na afloop daarvan, ten verzoeke van P. C. van der VALK: S Hectare» 09 Ares gelegen aan den Klooeterweg in de Coppiereu-Blok onder Noordgouwe, kadaster sectie C No. 49 en 328. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Te bevragen by genoemden Notaris te Brouwershaven. De Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholen, zal op Donderdag 1 Maart U-47T»des morgens ten 10 ureop de hofstede van den Heer A. GELUK Fz. onder St. Annalandin >Moggebshil" publiek verkoopen: EEN COMPLETEN BOEREN-INSP AN, bestaande in: uitmuntend BEESTIAAL, als 8 PAARDEN, 22 stuks HOORNVEE, HOENDERS en HANENdivers Bouw-, Melk- en Stalgereedschap benevens eenige MEUBILAIRE- en andere ROERENDE GOEDEREN en al het geen verder zal worden gepresenteerd. N.B. Met den verkoop van het Bceatlaal zal precies ten 12 ure worden aangevangen. De NotarirMrrjTMÖÖLENBüRGH te Zierikzeezalten verzoeke van P. KROON (ljiH|te Zonnemaire, in de horberg van J. Pols JUmBl Maarop Mutiu<lag <len «8 Maart o. Ic. des namiddags om 3 urepubliek presenteren te verkoopen: ERF en GEVOLGEN, staande en gelegen op het dorp Zonnemairekadaster sectie Ano. 214groot 01 Are 75 Centiaren. Inmiddels Uit <le Hand te Koop, te be vragen by den Eigenaar en bovengenoemden Notaris. De Notarissen Mrs. C. va» der LEK de CLERCQ en J. MOOLENBüRGH te Zierikzee, zuïlen, op Woenadag«len 17 Muart «v k,, 's voormiddag» ten 10 •ure preciesten verzoeke van en op de houtede bewoond door den heer M. va» de» BOUT, te Zonnemairepubliek presenteren te ver koopen EEN AANZIENLIJKEN bestaande, onder meer, in 3 ruin PAARDEN van 6 14 en 19 jaren en 2 zwarte merries van 2 en 3 jaren, 8 MELKKOEIJEN, 2 kalfdragende VAARZEN, 6 driejarige vette OSSEN, 4 VAARZEN1 OS, 2 KALVERS en 2 KARNHONDEN met KETTINGbe nevens eene aanzienlyke party Bouw-en Melkgereedschappen, alles breeder bij biljetten omschreven. MDe Notaris J. C. BENTEIJN, residerende te Tholen, is voornemens in de maand MAART a. s. op nader te bepalen dag, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen den Heer C. A. van RflEE aldaar PUBLIER TE VERKOOPEN Het van ouds bekende Logement en Koffiehuis, met ERF, STALLING en KOETS- HUIS, alles staande en liggende aan de Kade te Tholenter gezamenlyke grootte van 7 Aren 85 Centiaren. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten Kantore van den Notaris BENTEIJN voornoemd, en bjj den Heer C. BOTH te Dirksland. met SCHUURBAKKEET en TUINvan heden af uit de hand te hoop; te bevragen aan het Hulpkantoor te Camperland. Uit de hand te hoop: en ERF, staande op een goed gedeelte der stad; te bevragen by de Uitgevers dezes. TE K 0 0 PT zijnde een donkerbruine Merrie, zonder gebreken bij C. KLOMPE onder Dreischor. Jf, -r Een gedresseerde Schaaphond ajÊHÉflaaË oud 3 jaar; adres: L. WILLEM SE te I Ouwerkerk. TE KOOF: staande ,bij den »driehoek" onder Haamstede, alsmede 100 Torhouten en 300 ligte Muntuard te bevragen bjj A. VERSEPUT te Renssse. TE KOOP: Puik Klaver- en Lucernzaad, bjj M. J. KOSTEN te Bllemeel. HH. Landbouwers, nog genegen zjjnde om tot voor- deeiige prijzen en conditiën SUIKERBI ETEN te contraeteere» tegen den a. s. zaaityd, voor de alom gunstig bekende fabriek der Heeren RAVENS- WAAIJ, FERCKEN, JitGER C°. te Roozendaal, ver voegen zich bjj D. Q MULOCK HOUWER. SCHOTSCHE EERSTE KWALITEIT. IN LOSSING: Het schip the three Brothers, Capt. MELLIS, voor rekening van M. F. C. de KATER. VOORBEIJTEL Ar C°. te Bergen-op-Zoomgeven kennis dat zjj hebben ter bezigtiging gesteld bjj Al. REI «TE Breestraat 312 te Zierikzee, de Noord- Brabantsche Ton. Deze Noord-Brabantsche ton is eene verbetering van de Delfsche ton en kan zonder eenige andere inrigting overal en direct worden in dienst gesteld zoowel in boven- als beneden huizen. De Noord-Brabantsche ton wordt met toebehooren en geheel compleet geleverd veertien dagen na order fh. O contant. HH. Landbouwersdie zich door tusschenkomst van den ondergeteekenden wenschen te voorzien van echte P E il U of verbeterde E R U- GUANO, worden beleefd verzocht hunne orders ten spoedigste to willen inzenden, teneinde vertraging in den ontvangst te voorkomen. D. Q. MULOCK HOUWER. BEREID VOLGENS HET ALOUDE EN ECHTE RECEPT. waarop men is het bijzonder attent maakt, rijn *ecr nuttig in ongesteldheden der MAAGen werken htilzum op de SPIJSVERTERING; zij zijn uitmuntend tegen de GAL, scherpte in het BLOED eu uitslag der HUID; zij zijn zacht laxerend en Slijm-afdrijvend. Verzegelde doozen van 87 '/j Cent en grootero zijn verkrijgbaar te St. Annaland, P. Ta»c Abr*. BergCD-op-Zoora, Veil inden. Bred#, A. J. Jonnen. Brouwerahaven, C. Kapper». Geertrnidenberg, A. Hanaen. Goea, Wed. J. A. Ie Coiotre. 'a Heercnhoek, J. Smolders. Helmond, L. J. Martin. Honteniaae, C. Faaaaert. Kamperland, P. Tazelaar, Az. KluDilcrt, H. van Santvliet. Krniuingcn, C. de Miinck. Middelburg, 3. F. Stade». Neuzen, (ter) G. W. Houtzager. Oüd-Beyerl., P. Kouwenhoven. St.-Philipalaud, A. Verwijt Az. Rosendaa), M. D. van Lecuweo. Rotterdam, v*n den Thooru Beker, Wette Wagenstraat. Sluis, J. C. Kcim. Sebyndel, A. Kniknie&Zoon. Tholen, C. J. de Bres. Vliaaingro, Johan Centen, Waalwijk, J. Klijberg. Zierikice, J. M. Gatille, Korte St.-Janaatraat, C, 144. Zonnemaire, W. Kroon. LET WEL! Het Depót dezer echte Urbanus Pillen, ainda zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, ia door oot te Zierikzee alleen cn uitsluitend verkrijgbaar gesteld bjj deu Heer Korte Sl.-Janzitraat, tcijk C, No. 114. WAARSCHUWING. In elk Doosje der echte, eu ainta onheugelijke jaren ge* bruiktc URBANUS-PILLENia een biljet, voorzien met de llandteekcning, (welke zich ook bevindt op het Zegellakvan de Vervaardigers. Wkd. KUENBN ZOON. JAN VAN REES «Sc ZOON, Thee, handelaren te Zwolle, stellen hunne THEEËN, uitmuntend door kracht, greur cn water- hou<lcii<lhei<l, in verzegelde pakjes van 1, 2'/, en 5 ons, voorzien van stempel, prys en nommer verkrijgbaar bjj J. BAL te Zierikzee (St. Domus- strnat, naast de bewaarschool), alwaar gratis prjjs-couranten te bekomen zyn. De ondergeteekende maakt bekenddat zjjne VERLOTING, 1 February 1875 per nummers geteekendheeft plaats gehad te Serooakerke, onder toezigt van een bevoegd beambteen de prijzen zjjn gevallen op No. 29, prys 1, een fraaije Klok, waarvoor ingestaan wordtpry's no. 2 op No. 120 een Sigarenkoker No. 101 een PortemonnaieNo. 80 een Album, No. 94 een Scheermes, No. 111 Bekers, No. 125 een Album, No. 57 een Scheermes, No. 126 zes Le peltjesNo. 116 zes dito, No. 24 eenHorlogieketting, No. 88 dito, No. 102 dito, No. 108ditoNo. 103dito, No. 130 dito en No. 93 zes Lepeltjes. De deelnemers worden vricndeljjk verzocht, wel op de tcckening en datum der nummers te letten en op dc prijzen die volgens de lijst uilgcloot zijn. Wederom zjjn loten verkrijgbaar naar eene verloting van fraajjo Harmonica's Pendules en andere prachtige voorwerpenwelke onder toezigt van een bevoegd beambteZaturdag in de volgende week zal plaats hebben. J. WIERIKX, Schouwsche Botermarkt, Zierikzee. Door ziekte, mjjn haar gedeeltelijk U A li If verloren hebbende, zoo heeft de Ame- II il lilt* rican-Balsem mjjn Haar geheel hersteld. Des verkiezende kan men zich van de waarheid over tuigen. Met achting, Amsterdam. (Get.) M. ALBERS, Verloskundige, De Amerleau-Balsem geeft binnen eenige weken HERGROEI van Haarverdrijft de Roos of Schilvets, staakt weldra het uitvallen en belet het vroegtijdig grijs worden. Franco aanvraag si 2 de flacon (gemakshalve 42 blaauwe postzegels of post wissel) bjj THEOPHILE Haarkundigekerkstraat bjj de Vjjzelstraat514, Amsterdam NB. Bestellingsbrief ontvangt men terug. Getuig schriften worden niet geplaatst als op geteekende toestemming. GEEN DEPOTS in NEDERLAND. van J. van der HAVE Az. te Nieuwerkerk is gedurende drie weken hutten dleust geHteld. Onder Ouwerkerk is gestald een goede 8PRINGBEER ten dienste voor het publiek, bjj den landbouwer I. de BRAAL. De ondergeteekenden hebben als eenig depóthouder van de door hen zelve bereide JÜINNA LAROCHE en QUINA LAROCHE FER- RUGINEUA, voor de provincie Zeeland aangesteld, den heer D. A. van der HOEK, Apotheker te Mid delburg. KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. PSALMEN en GEZANGEN verguld op snee in lederen band a /1.40, zyn wederom voor banden in den Boekhandel van A. M. E. van DISHOECKte Zierikzee. Bjj wien tevens zjjn te bekomen R IJ RELS in alle formaten met en zonder Vervolgbundels tegen zeer civiele prjjzen. Openbare Vergadering der Rederijkers-Vereeniging „V. W." te COLIJNSPLAAT, op Donderdag 35 February 1875, inhet logement »depatrijs" van den heer M. RIEMENS. OP TE VOEREN STUKKEN: 1. „WIE BEN IK?" Blyspel in drie bedrjjven. 2. „Nimrod of de Assessor Jager." Kluchtspel in één bedrjjf. 3. „WIE IS DE VADER?" Oorspronkelijk bljjspel in één bedrjjf. NA HET EERSTE STUK; Voordracht van „DE SLAAF," (van B. ter Haar.) PRIJZEN DER PLAATSEN 75 CENT. aanvang 's avonds o ure precies. Men vraagt een persoon tusschen de 20 en 35 jaren die genegen is voor mareehuussée te voet die in de borgtocht zal voorzien, in plaats te treden. Vereischten zjjn duidelyk lezen en schrjjven, vrjj der Nationale Militie en ligchaamsgebreken. Aan deze betrekking is verbonden een jaarwedde van cirea 400 erul«1en. Adres franco. Let. M.Hulp kantoor Axel. Zjj, die genegen zjjn, zich te stellen tot Plaats vervanger of Nommerverwisselaar voor de ligting 1875, vervoege zich des Donderdags bjj de Uitgevers dezer courant. Degene die genegen zjjn te solliciteren naar de be trekkingen van DROOG KR, STAMPER en ONDERMAN in de Meestoof »de Eensge zindheid" te St.-Annaland, adresseren zich in persoon of met franco brieven vóór den 15 Maart a. s. aan den Boekhouder van bovengenoemde Stoof, JAN de GRAAF Lz. te St.-Annaland. Met MEI aanstaande een ongehuwde tweede BOERENKNECHT benoodigd, by J. J. BOUMAN onder Ouwerkerk. Met MEI aanstaande een ongehuwde BOEREN-jKNECHT benoodigd, by J. WOLBACH onder Noordgouwe. Met MEI aanstaande een gehuwde BOEREN KNECHT benoodigd, by A. van den BOSSE te Ellemeet, MET MEI a. s. Een gehuwde KNECHT benoodigd, die met paarden om kan gaan en gewoon is Tuiniers werk to verrigtenby G. A. de KATER Kraaijenstei», Burgh. Met MAART aanstaande een SCHAAPHERDER en met MEI eene DIENSTMEID benoo digd, bjj C. G. de KATER te Noordgouwe. EEN AANKOMENDE TIMMERMANS-KNECHT benoodigd, die ongeveer 4 jaren bjj het vak is geweest, tegen 1 MAART a. s., bjj J. M. van 't VEER te Oudelande. Brieven franco, doch liefst in persoon. TERSTOND een METSELAARS KNECHT benoodigd, bjj K. CAPELLE te Kerk- werve. Brieven franco of in persoon. SCHILDERS-KNECHTS. J. VERHOEFF te Gravendeel vraagt met MAART aanstaande, twee Schilders-Knechts, van de P. G. Adres in persoon of brieven franco. Om met 1 MAART a. s. in dienst te treden wordt gevraagd een SCHILDERS-KNECHT, die zjjn werk goed verstaatvan de P. G. Brieven franco Wed. C. van der BOOM te Ooltgensplaat. Van stonden aan of met 1 APRIL wordt ge vraagd een aankomende KLEERMAKERSKNECHT bij C. van AKKERENte Geersdijk (Noord-Beveland. Brieven francodoch liefst in persoon. Tegen MEI aanstaande oene ROEREN-DIENSTMEID een Tweede ROEREN-KNECHT benoodigd, bjj J. GILJAM te Ouwerkerk. Met MEI aanstaande een o DIENSTMEID benoodigdniet beneden de 35 jaar, bjj de Wed. C. VIERGEVER te Brouwershaven. Met MEI aanstaande eene ROEREN-DIENSTMEID benoodigd, bjj A. LIEVENSE Iz. te Nieuwerkerk. TERSTOND eene ROEREN-DIENSTMEID benoodigd, bjj HERMAN DOELEMAN te Dreischor. Uitgevers: DE LOOZK A WA ALE. Snelpersdrnkkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2