Zlllllk/llNÜII NIEUWSBODE. i\o. 5505. 51sleJaarg. Zaturdug 20 Februarij 1875. Verechjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, iranco per poBt 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlpk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bij dit No. behoort een bijvoegselbevattende een artikel, getiteld VolksonderwijsNieuwstij dingen, Kerknieuws, Gemengde Berigten, Ingezonden Stukken en Burgerlijke Stand van Zierikzee. BEKENDMAKING. H E R IJ K. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS »an Zit- rikzee maken bekend dat volgens het besluit van de Gedeputeerde Staten dezer Provincie van den 8sten January jl. no. 12de Herijk der MatenGewigteu en Wee«werktuigen in het loopende jaar in deze gemeente in het gewone iJklokaal op het Raad huis zal plaats hebben van den 1 tot den SO Maart aanstaande, op alle werkdagen, 'smorgens van O tot IS en 'a namiddags van 1 tot -A uur. Zij herinneren voorts de belanghebbendendat de maten en gewigten behoorlijk schoongemaakt ter heryk moeten worden aangeboden en dat er op boven genoemde tydstippen ook nog gelegenheid zal bestaan tothetStempelei» eter iu gebruik züude W eegwerktuigen. Zierikzee den 19 February 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN HET RIJKDE PROVINCIE EN DE GEMEENTEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee noodigen de ingezetenen dezer gemeente uit om hunne rekeningen en bewijsstukken wegens schuld vorderingen ten laste van het Kijkde Provincie en de Gemeente, over het jaar 1874, ter plaatse waar het behoortten spoedigste in te dienenten einde te voorkomen dat hunne vorderingentengevolge van te late indieningvolgens de wet als veijaard moeten beschouwd worden. Zierikzee, den 19 February 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris. J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. sSlrbrrlnnb. "Wiiiterswy 1*16 Febr. Wjj vernemen, dat zich onder de gemeente Eibergen dezer dagen het volgende treurig ongeval heeft voorgedaan. Een boerin eenige bezigheden buitenshuis te verrigten hebbende zette vooraf haar nog zeer jeugdig kind in een vertrek van het huis waar net niet met vuur in aanraking kon komen; drie zoogenaamde vazel varkens drongen echter bet vertrek binnen en aten bet kind op. Men verbeelde zich de ontsteltenis der moeder, toen deze binnenkomendezag dat de varkens haar kind op dén voetje na, hadden opgegeten. Gravoiiliage18 Febr. Bjj de Tweede Kamer is heden ingekomen een wets-ontwerp tot her ziening van de kiestabel. Daarin worden voorgesteld eenige verschikkingen in sommige districten, Amster dam zal één lid meer verkrjjgenterwjjl een nieuw district Bergen-op-Zoom wordt zamengesteld. Na eenige discussiën is het wets-ontwerp tot aanleg van spoorwegen op Java aungcuomeu met 41 tegen 21 stemmen. Naar wy met zekerheid vernemenis door de beeren KappeijneTakde Jloo en Mackay aan de Tweede Kamer voorgesteldom op Staats kosten de volgende spoorwegen aan te leggen a. van Grauw langs Sneek naar Stavorenb. van Harlingen langs Sneek naar Heeren veenc. van Zwolle naar Almelod. van Enkhuizen langs Hoorn naar Zaandam; e. van Zaandam naar de haven te Wjjk- aan-Zee; van het Centraal-station te Rotterdam naar den Hoek van Hollandg. van Dordrecht langs Gwinchem en Tiel naar den Staatsspoorweg in de na bijheid van Eisth. van Zevenbergen langs Steenbergen naar Bergen-op-Zoomt'. van Steenbergen naar net Zijpe en van het Znpe langs Zierikzee naar Brouwers haven k. van Breskens naar de Belgische grenzen in de rigting van Gent en Bruggel. van Zwaluwe door de Langstraat naar 's Hertogenboschen m. van Nij megen naar Venlo. Zierikzee, 19 Febr. De 58ste verjaardag van Z. M. den Koning wordt heden alhier op de gebruike lijke wijze gevierddoor het uitsteken der nationale vlag van de openbare en vele paticuliere gebouwen en het bespelen van het carillon. De dd. schutterjj hield eene parade, waarbij zich het muziekkorps deed hooren. Bij Kon. besluit is o. a. het getal Notarisplaatsen in het arrondissement Zierikzee met een vermeerderd. Bjj Koninkljjk besluit van 6 dezer ia bepaalddat ten behoeve van de verbreeding met ODgeveer twee meter van de bestaande bermsloot, loopende langs den dijk, gelegen tusschen Sluiskil en de Axelsche Sas- eing van Sluiskil tot de zoogenaamde Hollekreek in de gemeente Axel, ten algemeenen nutte, in het pu bliek belang en ten name van den polder Koegors Nieuw Zevenaar en Nieuw Egelantier, onteigend zullen worden eenige eigendommenaangeduid in het plan en de kaartenwelke in de gemeente Axel ter inzage van een ieder hebben gelegen. De miliciens van de ligting van 1874, die nu nog bij de reg. infanterie in dienst zjjnzullen 1 Juojj e. k. met onbepaald verlof naar huis gaan. Naar wij vernemenbestaat bjj de landbouwers onder de gemeente Burgh het voornemen tot oprigting eener coöperatieve vereeniging tot afkoop der tienden. Op de voordragt van hoofdonderwijzer aan de school voor uitgebreid lager onderwijs te Delft is o. a. geplaatst de heer J. Petillon te Brouwershaven. De vrouw van zekeren landbouwer in 't dorpje Zeeland (N.-Brabant) is met haar zwager en een kindje van 13 maanden naar Amerika gegaan, haarman alleen achterlatende met nog 6 kleine hulpbehoevende kinde ren. De broeder van baar man was pas eenige dagen bjj haar, maar hij scheen geen schik genoeg te hebben om langer daar te bljjven en nam nu voor reisgezellin zijn zwagerin mede naar het land van Columbus. Hoewel men alles spoedig in het werk stelde om de vluchtelingen te achterhalenmogt men er niet in slagendaar zjj beiden reeds het ruime Bop gekozen hadden. Noor cl well©, 17 Febr. Het belangrjjk vraag stuk van den afkoop der tienden was de aanleiding tot eene veelzins merkwaardige vergadering die heden te dezer plaatse gehouden werd. Op uitnoodiging van een vjjftal heeren, die naar aanleiding van besprekingen in oen land bouw-sociëteit, zich tot eene voorloopige commissie hadden geconstitu eerd, om den tiend-afkoop in de gemeente Noordwelle zoo mogeljjk voor te bereiden, waren een aantal grond eigenaren in deze gemeente in het lokaal van J. A. Franke alhier bijeenvergaderd. De Voorzitter dier voorloopige commissie, de heer M. Locker de Bruijne, opende de byeenkomst met een inleidend woord, waarin hij in algemeene trekken het drukkende van den tiend- last en het wenschelijke van tiendafkoop betoogde, vooral in verband met den huidigenstand van zaken, als daar is: het arrest van den Hoogen Jlaad oyer de slapende tienden en de ktcijning der meekrap-cultuur. Dit, zoo beweerde hjj, had hem en de medeonderteekenaars der circulairedie aan 'deze samenkomst het aanzjjn gaf, gedrongen, niet alleen te pogen zei ven tiendvrij te worden, maar ook anderen zoo mogeljjk in de gelegenheid te stellen van die last ontheven te worden, in elk geval den weg daartoe te effenen. Het doel dier circulaire was bereikt, weshalve hjj en de andere leden van het vijftal hun vrjjwillig opgenomen mandaat wenschten neder te leggen en de vergaderden verzochten eene definitive commissie uit hun midden te benoemen, aan welke de voorloopige commissie volgaarne haar bjjeenvergaderde bescheiden ter beschikking zou stellen. Eere wien eere toekomt! De vergaderden verzochten bjj acclamatie aan de voorloopige commissie, dat zjj zou aanbljjven, en aan haren Voorzitter, dat hjj zien zou bljjven belasten met de leiding der vergadering. Het verzoekzoo heusch gedaanwerd even bereid willig toegestaan. Alsnu opende de Voorzitter de algemeene discussie, die niet onmiddeljjk vlotte en derhalve beweesdat allen in beginsel doordrongen waren van de wensche- Ijjkheidj van tiendafkoop, of zoo ook niet allendan toch de groote, zeer groote meerderheid. Op verzoek van een der aanwezigen deelde thans de Voorzitter een aantal bescheiden mededie de commissie had bjjeen- vergaderdvoorloopige berekeningen die zjj gemaakt, inlichtingen die zij genomen staten die zjj opgesteld hadalles getuigende van den belangstellenden jjver der commissie, die, hoe de afloop ook zjj, den warmen dank der grondeigenaren in deze gemeente ten volle verdient. Ten slotte gat hjj nu ook inlichtingen omtrent de grondslagendie ae commissie gemeend had in deze voor den tiendafkoop te moeten voorstellen. Een en ander lokte warme en levendige discussie uit, te breedvoerig om ze hier weer te geven. De voor stellen der commissie werd deels gewyzigddeels on veranderd deels door haar zelve staande de discussie ietwat gewjjzigd, aangenomen. De slotsom was, dat de tiendafkoop in de gemeente Noordwelle zoa geschieden op de volgende grondslagen o. De weilandenbospchen en erven zullen in de kosten van tiendafkoop bjjdragen naar den maatstaf van /I per bunder; b. de kosten van tiendafkoop, verminderd met de bovengenoemde bndragezullen geljjkeljjk worden omgeslagen over alle thans bestaande bouwlanden, ongerekend bet tjjdstip, waarop Bommige landen wellicht van wei- bouwland zjjn geworden; c. de stand van het oogenblik geldt in deze als maat staf, ongerekend de wjjzigingen die men tusschen nu en het tydstip der definitieve afkoop zou willlen aan brengen. Na het aannemen dezer grondslagen, die slechts hier en daar tegenstand vonden, werd bjj overgrooto meer derheid van stommen beslotendat men zou trachten te geraken tot afkoop van allo tienden in de gemeente Noordwelle. Vervolgens werd over eene stemming bloksgewjizo gehandelden met het oog op do moeiljjkhoiddat niet allen in staat zouden zjjn onmiddellijk te be slissen, werd bepaald, dat elkeen het recht zou hebben binnen 10 dagen, alzoo vóór of op 26 Februari, op te geven aan de commissie, of hjj zich al dan niet aan zjjne uitgebrachte stem hield. De Commissie zou dan naar bevind van zaken verder met de verschillende belanghebbenden in elk afzon derlek blok handelen. Nadat men tot eene stemming over de verschillende blokken was overgegaanbleek betdat de groote meerderheid, onder de bovengenoemde reservegezind was tot tiendafkoop te beslniten. De Voorzitter brengt namens de Commissie haren dank aan de vergaderden voor hunne opkomst en hunne belangstellende medewerking. Een der aanwezigen brengt namens de vergadering baren welverdienden dank aan do Commissie en haren Voorzitter. Moge het wakkere 5tal deze voldoening smaken dat vele zeer vele blokken in Noordwelle tiendvrij worden. Zulks zou hun de boste voldoening zjjn 1 Ten slotte eenige opmerkingen Allo grondeigenaren moeten vóór of op 26 Februari aan do Commissie hun bepaald besluit mededeelen. Alle grondeigenarenook zjj die in het algemeen deze zaak niet van harte genegen zjjnworden ge wezen op 't belang dat zjj hebben om mede ic toerken. Worden toch enkele blokken zonder medewerking van sommige eigenaren in die blokken afgekochtdan ge raken deze laatsten in veel slechter toestand dan te voren omdat zjj voor lateren afkoop niet van de wet maar van eene schatting afhangen, ongerekend de moeiljjkkeid met hunne nieuwe tiendheffers. Een ieder bebartige dus in deze zjjn welbegrepen belang en ontzie daarvoor geen moeite STOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. February 1875. Getrouwd JOH. MEERMANS Hz. en Bbuinisse, M. van den BERGE Ad. 17 Februarjj 1875. Getrouwd L. E. ROOZEMOND Gz. van Staveniisc, en L. B. van de VAATE W.Md. 17 Februarjj. van Oud-Vossemeer Bevallen van een' Z o oM. van de KLOOSTER, echtgenoote van Westenschopwen, 15 February 187 5. J. BOOT. Van MIDDELBURG: Zondag 21 's nam. 2,i Af aan o. 22 2,— Dingsd. 23 2,— Woensd. 24 's morg. 10,30 Dond. 25 6,30 Vrijdag 26 7,— Zaturd. 27 7,— 27 's nam. 2, Van ZIERIKZEE: Zondag 21 's morg. 10,— u. Afaand. 22 Dingsd. 23 Woensd.24 24 Dond. 25 Vrijdag 26 Zaturd. 27 's morg. 10,: 7,-» 7, 7,— 2,- Prijzen tier Boter en Kjjeren. Zierikzee, 18 Februarij 1875. Boter laagste koers 0,60 en hoogste koers ƒ0,70 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,80 en hoogste koers 0,90 per 25 stuks. ftHertentlên. Getrouwd JAKOB PADMOS en Elkerzee, MAGDALENA BLOM. 17 Februarij 1875. Eenige kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. Voorspoedig bevallen van een M e 1 sj e, E. HOOGENBOOM ROOIJ, Brouwershaven, van den Bout, 16 Februarjj 187 5. Af Voorspoedig bevallen van een Meisje, CATHARINA van WESTEN, geb. van der Jagt. Zierikzee, 18 February 1875. Bevallen van een' Zoon, mjjne geliefde echtgenoote A. ELZEVIER—v. d. Velden. Zierikzee, 18 Februarjj 1875. Werd ons gisteren ons geliefd Zoontje, slechts len oud, door den dood ontnomen, heden werd na een langdurig lijden van mjjne zjj de weggenomen, mjine geliefde echtgenoote CORNELIA van SPLUN- TERin den jeugdigen leeftjjd van 25 jaar, 7 maan den en 13 dagen. Hoe smarteljjk my dit dubbele verlies valt, zal ieder kunnen beseffen. Moge God ons doe berusten in Zjjnen ondoorgrondelyken wü. Renesse, M. BERKOUT. 13 February 1875. Strekkende deze tevens tot bjj zonder e kennis geving aan familie, vrienden en bekenden. Tevens betuigen wjj onzen liarteiyiten «lanlc voor de vele bewjjzen van belangstelling, ondervonden gedurende hare ziekte en bjj het overlijden van ons Zoontjewaarvoor zjj nog zoo regt dankbaar was. Heden ontsliep zacht en kalmtot diepe droefheid van ons en onze kinderenonze geliefde Dochter LEVTNA JOSINAin den ouderdom van 21 jaar en 10 maandennalatende een man en een lief kinddat het verlies harer moeder nog niet kan beseffen. Zwijndrbcht, I. van LOO. 17 Februarjj 1875. C. van LOO, geb. v. d. Have. Na op 15 dezer bevallen te zjjn van een' dooden Zoonoverleed heden tot onze diepe droef heid mjjn geliefde echtgenoot JOHANNA VIERGE VER, in den ouderdom van ruim 37 jaar. Hoe smarteljjk dit verlies m», onze bejaarde oudere en verdere familie treft, zal ieaer kunnen beseffen. Burghsluis, J. KRIJGER. 17 Februarjj 1875. Algemeene kennisgeving. Na een langdurig en smarteljjk Ijjden ontsliep heden morgen zacht en Kalm onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JACOMINA RITTENBERG, weduwe A. van des Ende, in den gezegenden ouder dom van ruim 73 jaren. Zierikzee, Uit aller naam, 19 February 1875. M. ADRIAANSE en familie. Getroffen door de talrjjke bewjjzen van belang stelling op den 5den January 11. en tjjdens mjjne langdurige ongesteldheid ondervonden, betuig ik, ook namens mjjne familie, mjjnen oprofrton «lunlc. Haamstede, Wed. T. v. d. BOUT Cz., 11 Februarjj 1875. geb. Hanse. Arnemüiden den 19 Februarjj 1875. In den nacht van Diagedag op Woensdag 11. heeft eene noodlottige gebeurtenis deze gemeente getroffen. Een braaf en vljjtig huisvaderVisscher van beroep werd op het onverwachts door eene stortzee van boord weggeslagen en vond weldra op eene jammerljjke wjjze den dood in de golven. Hartverscheurend was deze akelige tjjding voor zjjne hoogst zwangere echt genoote en vier nog zeer jeugdige kinderen. De ondergeteckcndon met innig medelijden bewogen over den treurigen en deorniswaardigen toestand, waarin zich deze Weduwe bevindthebben zich tot eene Commissie gevormdmet het doelpogingen aan te wenden tot het verkrygen van lUefHotgiften en bevelen haar en hare onverzorgde Kinderen met alle bescheidenheid in het menschlievend aandenken van meer gegoeden aan; gevende de verzekering, dat de gelden op de doelmatigste wjjze zullen worden besteed. De Hemelsche Vader neigo daartoe de harten van velen in deze Provincie. De ondergeteekenden benevens do Heer P. M. de LIGNYte Middelburgwillen zich volgaarne met de ontvangst dier GIFTEN belasten. De Commissie voornoemd C. J. CRUCQBurgemeester. P. v. VLAANDERENWethouder. T. M. WESTFAAL QUADEKKERGeneesheer. P. KWEKKEBOOM, Onderwijzer der Jeugd. Ook aan het Bureau dezer Courant zullen giften in ontvangst genomen worden, waarvan later melding zal worden gemaakt. Do VERLOTING van hnnd werlten 1 voorwerpen ten behoeve der Dorcas- Vereeniging zal, met goedkeuring van Z. M. den Koning, ten overstaan van een Notaris plaats hebben op Maandag 1 Maart a. s. Men zal in de gelegenheid gesteld worden de prjjzcn der Loterij te bezigtigen op Donderdag 25 Februarij van één tot vier uur en op Zaturdag 27 February, van twee tot vier uur, in de Raadzaal van bet Stadhuis waar men zich van LOTEN zal kunnen voorzien zjj zjjn ook te verkrjjgen bij den Boekh. de LOOZE, h 1 liet lot. jfen wordt beleefdelijk verzocht de i>y«lrne5-©n tot de Verloting uiterljjk 24 Februarjj te bezorgen ten huize van Mevr. de JONGE, Badon Ghyben. Mevr v. d. LEK de CLERCQ, Schuurbeque Boeije. Mejufvr. J. M. de CRANE. Mevr, CAU, Ermerins. Zierikzee, 10 February 1875. Namens de Directie, Mevr. de JONGE, Badon Ghïben. SÖciëtëïtT»DE GOEDÉ VEREENIGING" BALLOTAGE op Zondag: SI Febr. a, s.bjj W. KANAAR. UITNOODIGING. Nadat in de vergadering der Zierikzeescke Afdeeling van het NEDERLANDSCH SCHOOLVERBOND op den 10 dezer tot de oplossing dier afdeeling in deNeder- luudsche Veroenigiiig; tot bevorde- rlug; van liet Volhisonderwj|H besloten, en alzoo eene afdeeling dezer Vereeniging alhier tot stand gekomen iswenscht de ondergeteekende met eenige andere Heeren «Ie zaak van liet Volk(». onderwii*! meer opzettelijk besproken te zien in eene OPENBARE ZAMENKOMST, die gehouden zal worden op Woensdag den dezer, des avonds ten 8 ure, ten huize van W. Kanaar op de Niéuwe Haven, tot welker by woning derhalve hij allen, die in dat onderwijs belangstellenvan welke rigting ook, dringend uitnoodigt. Zierikzee, P. J. ANDREjE. 17 Februarjj 1875. N.B. De lütüt van toetreding als lid der Vereeni ging: Volksonderwijs ligt intnsscben bij Dr. ANDREE ter teekening. ZENDINGSZAAK. Aanstaanden Zondagavondin de avondgodsdienst oefening in de Kleine kerk, boopt de beer Wiersma, zendeling van het Nederlandsch Zending-genootschap op te treden tot aanbeveling van de zaak waarvoor hij leeft en inededeeling van de wjjze waarop hjj werkt. In het derde zakje zal eene inzameling voor het Ned. Zending-genootschap gehouden worden. Belangstellendenhetzjj voor- of tegenstanders der zaakworden dringend uitgeuoodigd om 's avonds half acht eene BIJEENKOMST bjj te wonen in de Consistoriekamer der Kleine Kerkwaar gelegenheid tot Bamenspreking en gedachtenwisseling bestaan zal. F. W. N. HUGENHOLTZ, President. E. SNELLEN, Secretaris. VERGA DERING van de Afdeeling DUIVELAND der Maatschappy TOT NUT VAN 'TALGEMEEN, op DINSDAG S3 Februarjj 1875, des avonds ten zes ure, in het lokaal van den Heer v. d. Vlugt te Nieuwerkerk. Agenda: Namens het Bestuur, Lezing: de Heer WAS. de Secretaris, lste Bjjdrage: de Heer LETTE. J. J. ROMEIJN. k U O ON-DO M E IN. RENTAMBT GOES. Ingevolge machtiging van den heer Administrateur van het Kroon-Domeinzal de RENTMEESTER van dat Domein, Rentambt Goes, op DIN8DAG i» MAAKT 1875, des middags te 12 uren, in bet Koffiehuis »de Vriendschap," op de Groote- markt te Goes, in het openbaar trachten AAN TE BESTEDEN BU ENKELE INSCHRIJVING hel AFBREKEN van de beslaande en hel BOE WEN van eene NIELW-E SCHUUR, met levering van de bcnoodigde Materialen, op dc Hof stede van het Kroon-Domein, gelegen in den Frederiks-Poldcr, onder de gcmeenlcColijnsplaal, eiland Noord- Bevcland, en thans in pacht bij S. KODDE. j Bestek en Voorwaarden der Besteding znn op franco i aanvrage, tegen betaling van ƒ1.—» te bekomen by den Rentmeester voornoemd te Kloet 'mge bjj Goes terwjjl inlichtingen te verkrjjgen zjjn by den Architect van het Kroon-Domein, den heer D. de KONING te Goesbjj wien tevens de Teekeningen ter inzage liggen evenab op de voormelde Hofstede. Bovendien ligt het Bestek ter lezing te Botterdam in het »Zuid-Hollanasch Koffiehuis" op de Korte Hoogstraat; te Dordrecht in het Koffiehuis van den heer van der Horst op de Groenmarkt; te Goes in het Koffiehuis »de Vriendschap" op de Grootemarkt te Middelburg in het Koffiehuis van den heer An- theunissen in de Lange Delft; te Colijnsplaat in de Herberg van den heer M. Riemens; te Zierikzee in het Hotel de Weerd." De aanwjjzing zal plaats hebben op VRIJDAG 26 FEBRUARI 1875, des voormiddags te 10 uren. De Rentmeester, W. K. MACKAY. Aanbestedin g. De COMMISSIE voor de GRINDWEGEN in Schouwen, zal op Donderdag «lei» 4 Manrt 1875, des namiddags ten een uuraan 's Landskamer te Zierikzee AANBESTEDEN: Het LEVEREN van 700 kubieke Meters grind te Zierikzeeaan den Schelplioek, aan de Ossensluis en iu de haven te Brouwershaven iu een perceel. Het Bestek ligt ter inzage aan 's Landskamer te Zierikzee, en is tegen betaling van 25 cent te verkrijgen bjj den Boekbandelaar van DISHOECK te Zierikzee. De besteding geschiedt bjj enkele inBchry ving volgens artikel 7 van het bestek. De Commissie voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. MOOLENBURGH, Secretarie. ÏTË GEANNONCEERDE verkooping van BOOMEN. op den ÖOsten Februari 1875, op de Hofstede van den heer J. A. db GLOPPER, onder Haamstede, zal voor alsuog GEEN VOOKTGANG HEBBEN, omdat ontdekt is, dat eenige hoornen uit de band zjjn verkocht, en blijven, totdat is uitgemaakt of dien verkoop wettig en be staanbaar is. Publieke Verkooping van SNOEILINGEN, langs de Stads wandelingen en bet Zeiketerrein te Zierikzee, op Woonsulng den 24 Febru- tit-y 1875des namiddags ten 2 ureton over staan van den Deurwaarder J. BETHE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1