ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5504. Donderdag 18 Februarij 1875. 5isleJaarg. Versehgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATUKDAG. De prjjs per 3 maanden ie ƒ1,80, franco per oost ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddagB 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOÜDERs\an Zie- rikzee maken bekend dat de Commissie van beheer van het Kazernementsfonds relieuiutf en veraiit- woorflititj- zal doen van baar beheer over het jaar 1874, op Zaturdag den SO February e. Is., te twee aur des namiddags, in een der localen van het Raadhuis dezer gemeenteen roepen alle ge- regtigden tot dat fonds op, daarby tegenwoordig te zjjn. ZisaiKZEK, den 17 February 1875. De Burgemeester en Wethouders. v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. 't Zou wel wonder zjjn als Franltryk niet van tpd tot tpd wat vreemds te zien gaf. Wjj zjjn er lang aan gewend dat juist de meest tegenstrijdige gebeur tenissen elkander daar opvolgen. Het ergste ia dat daardoor de zoo noodigo rust en vastheid nooit ver kregen wordt en dat het voortdurend wentelen en woelen alles op zulke losse schroeven zetdat men eindelijk op niets meer kan rekenen. Thans hebben wjj iets te vermelden, dat zeker met het gebeurde in de vorige week nauw samenhangt, maar dat desniettemin meer verwarring dan orde zal bevorderen. De natio nale vergadering heeft nameljjk het beginsel aangenomen, dat de leden van den nieuw in te stellen senaat door het algemeen stemregt benoemd zullen worden. Het voorstel was oorspronkelijk om een deel van hen door den president der Republiek te laten kiezen, die daardoor zjjn invloed in de Kamer had kunnen versterken. Maar eene kleine meerderheid wilde het anders en ofschoon het nu nog lang niet zeker is dat de geheele wet tot stand zal komen, is het echter niet onbelangrijk dat de beslissing in dien zin uitgevallen is. Aller aandacht is dan ook op dit feit gevestigd. Andere zaken, zooals het optreden van Alexander Dumas als lid der Academie, worden niet opgemerkt. Men cjjfert de stemmen na, om te weten waardoor de meerderheid is verkregen. De slotsom van alles is echter dat men pratende en stemmende weinig vordert en dat de partjjen even sterk bljjven voortwoelen, zich om strjjd beyverende het overwicht te verkrjjgen. Latere berichten zeggen dat de derde lezing van het Ontwerp voor den senaat afgestemd is, zoodat de geheele zaak daarmede weder voor het oogenblik ter zjjde gelegd is. Een afgevaardigde heeft daarop voorgesteld om de Kamer te ontbindenmaar de stemming heeft bewezen dat de meerderheid dit voorstel niet urgent achttemet andere woorden, het vond niet veel byval. In zyn het weder de bisschoppen die van zich laten spreken. Natuurljjk hebben zjj het tegen vorst Bismarck. Deze heeft zich onlangs veroorloofd eene nota te geven over de eventueele verkiezing van eenen nieuwen paus. Daartegen teekenen de kerkvorsten protest aan, natuurlyk omdat zy niet dulden kunnen, dat de wereldljjke macht zich maar in eenig opzicht verstout met de kerk zich te bemoeien. Zy schynen daarbij niet te bedenken dat de regeeringen doorgaans een indirecten invloed op de verkiezing van eenen nieuwen pans hebben uitgeoefend en dat er dus geene sprake is van iets nieuws. Maar het is voor hen genoeg dat de gehaatte rijkskanselier een woord op kerkelyk gebied spreekt en zy komen daartegen op, alsof het hun iets zou kunnen baten. In den JPruissiHclien landdag is men het oneens over eene provinciale wet, die sommigen op alleanderen slechts op enkele provinciën willen toepassen. De Regeering heeft in den laatsten zin voorgesteld, maar ae meerderheid der afgevaardigden schijnt daartegen gestemd. Zal do Regeering in dezen waarschynlijk haren zin niet krygen, zy was evenmin gelukkig in hare poging om een internationaal wetboek voor de zeemacht tot stand te brengen. De meeste maritieme staten zijn daartegen gestemd en men zal zich nu bepalen tot een wetboek, aat alleen betrekking beeft op de koopvaardijvloot. Als altyd zijn de berichten uit Spnnje zeer tegenstrijdig. De Carlisten geven- hoog op van eene behaalde overwinning en men is ditmaal geneigd ten minste eenig geloof daaraan te slaan, omdat van de andere zyde niets gezegd wordt. De jongo koning is alreeds aan een dreigend gevaar ontsnapt. Men heeft op den treinwaarin hij gezeten was geschoten en schoon niemand gekwetst werd, bewijst het toch dat den vorst van alle kanten gevaren bedreigen. Ove rigens wordt hjj overal met geestdrift ontvangen en ook zyn onderhoud met den grjjzen maarschalk Espar- tero moet zeer hartelyk zyn geweest. Vooral heeft de welbekende krygsman Alfonaus hem gelukgewenscht met zyne liberale inzichten. Men verzekert al verder, dat nog steeds onderhandelingen gevoerd worden met Don Carlos, maar dat deze niet te bewegen is, om Spanje te verlaten. Er zyn hem schitterende aanbiedingen gedaan, maar geene is machtig genoeg om hem in de hoofdvoorwaarde te doen treden. De telegraaf geeft in de laatste berichten de verze kering, dat werkelijk de troepen van koning Alfonsus een niet onbelangrijke nederlaag hebben geleden. Zy waren in een hinderlaag gelokt en leden zware ver liezen. De indruk daardoor verwekt, is, zooals zich begrijpen laatalles behalve gunstig voor de nieuwe Regeering. Het parlenient in Engeland heeft zijne werk zaamheden hervat. Onderscheidene wetten zyn öf door leden van het huis öf door de Regeering voorgedragen. Geene van deze heeft eene politieke beteekenis. Eene der voornaamste is die, om alle wetten die de open bare zorg voor de gezondheid betreffen tot één wet te vereenigenten einde zoo doende deze gewichtige aangelegenheid op voldoende wyze te regelen. Uit Hongar\je schrijft men dat het geheele Ministerie zyn ontslag heeft aangeboden. Do Keizer heeft echter nog geene beslissing genomen. Ook daar te lande heerscht een partygeest, die het zeer on waarschijnlijk maakt dat er vooreerst rust zal komen. Het is er als overal. Men spreekt veel over het alge meen belang, maar waar het aankomt op eenige op offering van gevoelendaar wil ieder zich ten koste van allen laten gelden. In Italië heeft de Minister-President een maat regel genomendie belangrijk wezen zouala men zich overtuigen kondat die welgemeend was. Hjj heeft namelyk eene circulaire gericht aan de plaatse lijke overhedenwaarbij zy vermaand worden acht te geven op hetgeen door de geesteljjken van den kansel wordt verkondigd. Deze schjjnen zich nog al eens aanmerkingen te veroorloven op de daden van het bestuur en de Minister zegt, dat het wel aan den Paus vrij staat om zyn gevoelen daarover te zeggen maar dat hy niet dulden kandat van dit recht door de overige geestelijkheid misbruik wordt gemaakt. De Regeering in Turkse heeft thans officieel bekend gemaakt dat aan de Evangelische alliantie een gehoor by den Sultan is geweigerd. Zy heeft daarby te kennen gegevendat de arrestatie van christenen volkomen gerechtvaardigd was, omdat zij, van geboorte Turken zjjnde, zich meest tot het christendom bekeerd hadden, 6m de krijgsdienst te ontgaan. Voorts grondt hy de weigering vooral daarop dat er geen anticedent van eene zoodanige vergunning bestaat. Berichten uit Noord-Ameriku zeggen, dat de koude daar vreeBelijk is. Sedert 40 jaron herinnert men zich niet zulk een strengen winter gehad te hebben. Wji wenscheD voor de nieuwe wereld als voor ons dat die koude spoedig moge wijken en doen dat ook in anderen zin. Als er bij de volken wat meer warmte was, eene warmte die de harten tot elkander bracht, er zou meer eenheid zyn en het geluk der staten zou zeker grooter wezen. Nieuwstijdingen. Batavia, 7 Jan. Het Algemeen Overzicht van den Indiër luidt als volgt: Het eenige nieuwsdat van hier te melden valt betreft Atchin. De toestand is daar treurig. De Jav. Courant van 5 dezer bevat een rapport van kolonel Pel tot en met 9 Dec. jl. Daaruit bljjkt dat de ellende, die het gevolg is geweest van eene overetrooming, daar de rivieren buiten de oevers traden terwijl zware regens vielen, groot ia geweest. Alleen het kruidmagazyn in den Kraton bleef droog. Barakken, hospitaalmaga zijnen alle6 stond gedurende een paar dagen onder water. Een gedeelte van onze troepen logeerde op den Perirdjjk en tusachen de posten moest de communicatie met praauwen worden onderhouden. Onze versterkingen leden veel en ouzo troepen moesten aan den arbeid, om ze zooveel doenlyk te herstellen. Het vijandelijk land stond mede onder watermaar dit belette niet dat men nu en dan toch op ons bleef schieten en tegen ons opdrongzoodra het water dit toeliet. Te midden van dat alles kwamen de twee laatst gezonden bataillona van Java aan. Zjj moesten te Oleh-leh blyven, waar nieta voor hen in gereedheid waszy kampeerden in de opene lucht en hadden een etmaal lang aan allea gebrek. Een en anderalsmede de verpestende uitwasemin gen van ljjken, die in en buiten den kraton te voor schijn kwamenheeft de ziekten sterk doen toenemen. Do toestand der wegen laat niet toeLongbatta en Bital aan te vallen. En middelerwijl slinken onze troepen weder weg, daar de hospitalen even snel fevuld worden als men ze poogt to ontruimen. Ook e Cholera vertoont zich op nieuw. Atchin kost ons reeds dunr en waar is het einde? iSngelanS». Het water van Lourdes heeft dan toch ontegenzeggelijk één wonder verrigt. Het onaanzienlijk plaatsje ia trou wens eene stad geworden met prachtige bötels pleinen fonteinen parken kloostersuitstekend gebouwde huizental van kerkenenz. Van zulk een resultaat heeft het arme bedelkind Bernadelte stellig niet durven droomen. Een nieuw staaltje van de welwillendheid der Regering jegens de kleine ambtenaren in wier trenrig lot zjj her haaldelijk beloofde verbetering te zullen brengen. Twee hulponderwijzers in West Vlaanderen wier tractement al even weinig schitterend is als dat hunner collega's in Belgie en in menig ander land en die tot de overtuiging waren gekomendat de onderwijzers-carriere ook voor de toekomst nog weinig voornitzigten opleverde beslo ten plaatsing te verzoeken bij de administratie der spoor wegen posterijen en telegrafen. Met groote inspanning bereiden zy zich op het daarvoor gevorderd examen voor reizen op eigen kosten naar Brusselleggen gedurende 8 achtereenvolgende uren een moeijelijk examen afslagen daarbij zoo goed dat de Voorzitter der Commissie ben in't byzonder daarmede geluk wenschtonderwerpen zich weder op eigen kosten NB. f van hun schraal onderwjj- zer9tvactementaan de laatste formaliteitnamelijk laten zich door een geneesheer onderzoeken, en ontvangen van hem het vereischtemaar zeer dure attestdat zij vrij zijn van alle ligchaamsgebreken en verzoeken ten slotte van den Minister van openbare werken plaatsing by genoemde administratie. Eenige weken verloopen tot zjj een schrijven van het Ministerie ontvangen. Met zenuwachtige vreugde openen zij den officiëlen briefdie al hunne moeite en kosteu beloonon zou. Doch welk eene teleurstelling De Minister schrijft hun »Met het oog op het gebrek aan onderwijzers met acten iu de VlaatQ8che provinciën heeft de minister van binnenl. zaken geen gunstig advies kunnen geven op uw verzoek tot plaatsing bij de administratie der spoorwegen pos teryen en telegrafen. Het is my daarom onmogelijk aan Wie op 't oogenblik een bezoek bragt aan South- Walesen door de dalen van dat schooneland gaande, eindelyk te Cardiff aankwam, zou een treurig schouw spel zien. Do dokken van Cardiff zyn ingewoono tijden de roem van Engeland's nijverheid. Van alle zjjden snorren zware treinen mot metaal en steenkool gela den naar do haven, en een onophoudelijk rommelend geluid als dat van den donder, wordt door de heuvelen van Penarth weerkaatst. Do reusachtige hydraulische kranen en scoops, welke 104 ton steonkool per dag in het ruim der schepen werpen, staan op 'toogenblik ongebruikt en zwjjgend aan de zjjde van do haven, met de metalen armen omlaag gerigt, geljjk do geweren der soldaten bjj een militaire begrafenis. Veertig slcep- booten liggen werkeloos zyde aan zyde in de stille en verlaten haven. Groote stoombooten en zeilschepen, die langen tjjd geaarzeld hebben te vertrekkenkonden het zware verlies niet langer verdragen en zeilden met ballast weg. De kooplieden en winkeliers van Cardiff zien met wanhoop hoe do zaken stilstaanen vooral do kooplieden, die groote contracten hadden aangegaan, worden door do hooge vorderingen hunoer cliënten wegens te late levering radeloos gemaakt. Honderden werklieden en mynwerkere hebben nu reeds behoefte aan bijstand van de gemeenten en op alle heuvels kan men mannen aan het werk zien bezig met. breken van steenen dat van iederdie gemeenteonder stand vraagtgevergd wordt. Daar zelfs mjjowerkcre mot dit steenenbreken slechts een achttal stuivers per dag verdienenis het te voorzien, dat do ellende ont zettend zal worden. Tot nu teren tienduizendtallen der werklieden nog van hun spaarpenningendoch wanneer men bedenkt aat gisteren Zaturdag 120,000 werk lieden meest vaders van huisgezinnen het gewone weekloon niet ontvingenkan men begrypen hoe ont zettend de gevolgen kunnen zjjn van het besluit der j eigenaren om door een »lock-ouC alle mynwerkere tot dat zy zich onderworpen hebbenbuiten de mjjnen te j sluiten en hun geen werk te geven. Het is onmogelijk in dit, als in zoovele andere geval len te weten te komen aan welke der strijdende par tyen de meeste schuld te wjjten isdoch dit doet trouwens weinig ter zake. Dat de Engelsche werklieden en fabrikanten na al de opgedane ondervinding nog steeds voortgaan met zulke lompe onhandige tweesnij dende zwaarden als »strikesen lock-outste stryden, is allertreurigst. uw verzoek te voldoenen heb de eer U hierbjj uwe papieren terug te zenden." ilcbetrlanb. Meppol12 Febr. In onze wyduitgestrekte land- bouwgemeenten De WjjkRuinerwoldZuidwolde, Havelte, Staphorst enz., kruisen tegenwoordig veel paardenkoopers uit het binnen- en buitenland ronddie voor puike spannen paardenliefst jong soort en goed voor tweespan, hooge pryzen besteden, zoodat inden loop dezer week prijzen van /1600 k ƒ1800 per paar geen zeldzaamheid waren. Menig landbouwer houdt intusschen zyn waar in deze op geldsommigen eisch- ten ƒ1900 a ƒ2000, doch zagen hun hooggespannen verwachting ook niet ten onregte teleurgesteld. De aanfok van jonge paarden wordt evenwel tegenwoordig op groote schaal gedreven. Amsterdam15 Febr. Vrjjdag jl. 2ou een meisje, te Sloten (N.-H.) woonachtig, by hare bloed verwanten hier ter stede door haren bruidegom worden afgehaalddie haar naar den ambtenaar van den bur gerlijken stand te Sloten zou geleiden om elkander daar eeuwige trouw te beloven. Zjj mogt het jawoord echter niet uitspreken. Te vergeefs werd de bruidegom gewachthij heeft tot dusver nog niets van zich laten hooren. In het Blaauwstraatje te Amsterdam is een vrouw gestorven, die van liefdegiften leefde en voor dood arm doorging. Het goede mensch laat ruim ƒ800 in schrijving op de Spaarbank na en eenige comptanten, ten bedrage van ƒ30, in een zilverenknipje. Zij bedelde soms voor de kleinst mogelyke geldsommetjes. Apeldoorn13 Febr. Woensdag middag om streeks 4 ure was het kind van zekere J. Bos oud 3'/; jaaralleen met de grootmoeder te huis. Terwyl deze zich eenige oogenblikken verwyderde om water te halen vond zjj bjj hare terugkomst het kind geheel met brandwonden bedekt, ten gevolge waarvan bet na vele pjjncn is bezweken. Het kind was tijdens de afwezigheid der grootmoeder waarschynljjk te digt bjj het vuur gekomen en hebben alzoo de kleederen vlam gevat. Alwederom een sprekend bewyshoe onvoorzigtig het is kinderen alleen te huis to laten. Growle13 Febr. Dinsdag 9 Februari 11. hield de heer Chr. Groeneoeld d< Kater van Noordgouwein eene vergadering van het alhier bestaande departement der M. t. n. v. 't A.die bestemd was voor het houden van eene volksvoorlezing eene rede waarin hy het volgende betoogde tjjd is geld zuinigheid ie geld orde is geld naauwkeurigheid is geld, matigheid is geld. Voorts werden hjjdragen geleverd door de heeren Kohier Qroe- neveltl de Kater en G. Ph. Salome, J. l'h.z. Zoo redevoe ring als bijdragen werden door de talrjjk opgekomenen met belangstelling ten einde toe gevolgd. Vllswingen13 Febr. Het stoomschip Tromp" zal morgen na gelost te zyn, van bier naar Antwerpen vertrekken om te dokken. Het dok te VTissingcn is voor bedoeld schip 93 voeten te kort. Dc >Tromp" heeft te Antwerpen een flinke lading voor Indië aangenomen, onder verpligting van de zyde der reederjj, dat het schip vó<Sr den 25on dezer maand de reis naar Indië moet hebben aanvaard. Gors, 15 Febr. Onze gemeenteraad heeft de ver ordening op het bouwen nog lang niet afgewerkt en «cbynt daarmede ook geen biiouderen haast te maken. Alles wordt met groote naauwkeurigheid overwogen en als men de discussie, zoover die gevoerd is, volgt, zou men in verzoeking komen te gelooven dat de raad uit enkel bouwkundigen bestaat. Loffelijk is zeker het streven om daarby alles op het oog te houden wat de gezondheid der inwoners bevorderen kan. Sommige bepalingen geven intusschen aanstoot bjj dc burgerji die meent dat hare vrijheid beperkt wordt. Het is ae oudo quaestie. Wat over het algemeen nuttig en nood zakelijk is, strookt niet altyd mot de wenschen en eischcn van bizondere personen en dan wordt steedB het oude argument op den voorgrond gesteld: men maakt inbreuk op onze vrijheid. Er zjjn er ook, als altyddie met de nieuwe bepalingen geen vrede heb ben, omdat ze nieuw zjjn. Het oudo was immers zoo goed. Als of nieuwe toestanden ook geene nieuwe bepalingen eischten. Het gaat bier vooral niet gemakke lijk van dit laatst© te overtuigen. Onze gemeente wil, voor een groot deel althans, zoo gaarne aan den ouden sleur vasthouden. Vreemd is het daarby dat men in sommige opzichten toch van het nieuwe niet af kecrig is, zoodat wij dikwyls een vreemdsoortig mengelmoes zien van oud en nieuw. Het raadsel is echter zonder moeite op te lossen. Waar het eigenbelang voordeel zietdaar is het nieuwe en hot oude geljjkeljjk welkom, maar waar het de algemeene belangen geldt, daar keurt men goed of af, al naarmate men voor zich zeiven daarvan winst of beperking meent te moeten verwachten. Zterllizoe17 Febr. Gisteren morgen vond men te dezer stede een jongeling van 27 jaar dood in zijn bed liggen welke den vorigen avond in be schonken toestand was te huis gebragt. Z, M. heeft aan Jhr. Mr. G. L. Schorer op zyn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als lid van het college van regenten over het huis van arrest alhier en benoemd tot lid van dat college Mr. B. C. Cau. De Procureur Generaal by het Geregtshof van Noord-Brabant heeft den 2 February geconcludeerd tot niet-ontvankelijk verklaring van den appellant Ds. W. H. C. Koeken, in zijn hooger beroep tegeu het vonnis der regtbank te Breda, op grond dat de vorm van het appel niet in orde was. Het Hof heeft de uitspraak bepaald op 16 Maart a. s. Indien het Hof met deze conclusie van den Procur.- Generaal mogt instemmen, zullen we deze regtsprank weêr kunnen gaan vergelijken met die uit de dagen der Afscheiding. Ds. Koeken denkt er echter niet aan, naar men be- rigt, om toe te geven, noch om het archief over te doen, noch de pastorie te verlaten. Dit kan langs den wettigen weg niet geschieden naar zyne meening, waarin zeker velen met hem zamenstemmen. Alleen geweld zou dit vermogen. Het is echter te hopen, dat het tumult, 't welk nu en dan veroorzaakt wordt, ge heel ophoudeopdat de schijn verdwynedat de be voegde magt door stilzwijgen of nog erger, indirect aan dergelijke standjes voet geeft. Martelaar is D9. Koeken reeds gemaakt door het onthouden van het tractement. Doch dit versterkt zijne positieterwyl het gansche verloopen jaar dit loon, dat een Evangelie-dienaar waardig is, meest door onbekenden hem is verstrekt. Zonder eenig verzoek zijnerzijds heeft ook de gemeente op zeer kiesche wijze het hare daartoe bijgedragen, zonder dat de gevers zich bekend wilden maken. (Bazuin.) Kerknieuws. Gemengde berlgten. De Cand. P. G. Datama isbehalve te Oosterlaud ook te Lemelec. a. beroepen. Ds. H. Bax heeftals beroepen uaar Doornspjjk den 7 dezer te Poortvliet afscheid gepredikt met Joh. XI44. Beroepen te Poortvliet Ds. G, O. W. van Geijtenbeek pred. te Scherpenisse. Aangenomen het beroep naar Doetinchem door Ds. Looyen, te Sluis. Een hoofdig smid je te W. komt Oud-Sabbinge wel eens bezoekenmet het doel om een duifje te vangen, maar men vreest dat het niet zal gelukkenwant hy staat by alle meisjes maar slecht aangeteekend. Te Scherpenisse wordt eene burger dienstmeid aangeraden zoo verliefd niet te zijn op een jongen met drie beenen, want zij kan hem toch niet krygen. Een meisje in de Noordstraat te We9t-Kapelle, moest zooveel kwaad niet spreken van anderendaar zy zelf vol gebreken is. Daarby heeft zy nog het ongeluk, dat zy meer van getrouwde mannen houdt dan van jongens. Twee jongens te Goersdijk moeeten zoo niet achter twee meisjes loopen, want zy willen niets met hen te doen hebben. Een arbeiders-zoon te Kapelle wordt aan geraden, zoo niet meer op een meisje te loopen, want hij kan haar toch niet krijgen. Hij meende haar voor den gek te houden, maar dat heeft niet willen geluk ken. Eene bóeren-dienstmeid onder Ouwerkerk moest zooveel melk niet drinken, want zy drinkt wel een emmer per week uit, zoodat het wonder is dat zij er niet ziek van wordt. Betje te O. wordt aangeraden, des avonds zoolang niet op wacht te staan, totdat Jan komtwant dat zal zij zich beklagen. Dus meisje kent toch uw fatsoen En wil die gekheid niet meer doen Want als 't eenmaal is te laat Dan wordt gij nog gezet op straat. Twee jongens te Kapelle moesten zoo niet op twee meisjes loopen daar zy niets van hen willen weten zoodat het maar werk voor niet is. »Wel! well" zegt Huigje te Scherpenisse, »wat ben ik ongelukkig dat ik geen snoek in de fuik kan krijgen; Maar 'k zal van den jongsten zwjjgen, Om den oudsten vast te krygen Maar had ik geheel mjjn zin Beiden nam ik er wel in." Een achippers-zoon te Philipsland wordt aangeraden zooveel snaps niet te hebben van de meisjeswant hij wordt by niemand goed gezien. Nu Keesje onder Tholen geen uil kan vangenwil by er een jagthond aan wagendie hem wel aau bout zal helpen want er is nog al veel wildal is het niet vaD de beste 6oort. Truitje van Heinkenszand is zoo verblijd dat zy Kees nu vast heeft, dat zy loopt huppelen over straat en Kees huilt van vreugde, nu zjj beide verzoend zijn, voor zoo lang als het duurt. Eene bakkers-dochter moest zooveel verbeelding niet van zich hebben, want zjj kan toch niemand anders krygen dan een schippers knecht, die nog al past bjj zulk eene dame. >Ik heb toch een vryer gekregendat ik nooit heb durven denken, want ik ben al zoo oud, maar toch moeder," zegt eene dame te Y. »Maar Klaas is toch goeden zal het ook goed bij injj hebben, alshy maar zwygt." Ingezonden stukken. Nieuwe guanolagen in Peru. Bij bet steeds toenemend gebruik van guano als bemestingemiddelook hier in Zeelanddacht het 9chrjjver dezes niet ondienstig eenige mededeeling te doen van eene nieuwe vondst aan guanolagen in Peru, die van aanzienljjk belang geacht mag worden. Geljjk men weet waren de berichten der laatste jarenover de steeds verminderende massa der vogelmest op de Peruaansche eilandeninderdaad zorgwekkend. Men had reeds berekendwanneer de dag zou zyn aange broken dat de laatste vracht guano werd weggesleept, en vond dat dit 6poedig zou zyn. En wat in deze quaestie van belang meetelde was de omstandigheid aat na de uitputting der guanomjjnengroote onze kerheid zou bestaan voor de Europeescbe kapitalen die naar dit gedeelte van Zuid-Amerika koers hadden genomen, 't Was wel van algemeene bekendheiddat meu met het, oppervlakkig beschouwd, onuitputtelijk geschenkdat moeder natuur aan dit ook voor 't overige rjjk gezegende land bad gegevenlichtzinnig cn roekeloos-verkwistend had omgesprongen, maar men had toch niet gedacht reeds naar 't eind van den schat te grjjpon. De verkwisting der guanowaarvan zoo even sprake wasis te meer te betreurenals we na gaan dat zoo verbazende sommen door den verkoop van 'fc product voor 't buitenlandin de schatkist vloeiden. Hoe dit zij, de Chincha-eilanden, waar de guano-voorraad onuitputtelijk scheen twaalf jaren geleden meldde men dat er ten minste nog voor eene eeuw genoeg was zijn weldra ontbloot van de kost bare meststof. Evenweldie eilanden hebben heel wat geleverdals men nagaatdat reeds ten tjjde der Inca's zij het dan ook in zeer bescheiden hoeveel heid de guano van daar werd gehaald om als bemestingsmiddel te dienen. Eerst in 1846 is men er echter met de afgravingen voor de Europeescbe markt begonnenen toen deze met zyne reusachtige be hoeften steeds meerdere aanvragen deed, moest er wel eene uitputting Volgen. In de eerste vyf jaren toch werden reeds gemiddeld 150,000 tonnen per jaar ver scheept in de vijf daaraanvolgende jaren was dit cyfer reeds tot 300,000 tonnen en kort daarna tot 400,000 per jaar geklommen. Aldus raakte de voorraad dermate aan 't minderendat men in 1872 besluiten moest om den guano-uitvoer der Chincha-eilanden voor vreemde schepen op te heffen, en zelfs aan de koopers uit eigen land een zekere taks te stellen. Er werd nu berekenddat er op de noordelyke Chincha-eilanden nog ongeveer 150,000 tonnen voorhanden waren. De uitvoer van 't product daalde dus tot 12,000 tonnen en dezelfde eilandendie in 1868 nog 6000 bewoners telden werden verlaten tot op ongeveer 100 menschen na, die er thans nog verblijf houden. Een en ander gaf natuurlyk den Peruanen wel wat te denkenzij be gonnen te begrijpendat bet uitgeput raken van de hoofdbron hunner inkomsten de aanleiding moest 2jjn om de andere bestaansmiddelen des lands meer ter harte te nemen. En 't bleef bjj geen woorden. Men toonde in Peru, dat dit land, als het slechts wil, tot groote dingen in staat is. En terwyl men nu bezig was overal zijne krachten in te spannen om nieuwe bronnen van inkomsten te openen, daar begon -op eens de oude opnieuw te vlieten. In de zuidelijkste provincie der Republiek, in Tarapaka, heeft men langs de regen- looze kuststreek nieuwe schatten aan guano gevonden. Uit de berichten van twee ingenieurs, van de beeren Thierry en Hindle, welke door de Peruaansche regeering met bet onderzoek zyn belast geweest, gevoegd bij de mededeeling van den Engelschen scheepskapiteinCookson, mag men afleiden, dat de nieuw gevonden lagen ruim schoots opwegen tegen de nu uitgeputte mjjnen der Chincha-eilanden. De zuidelijkste vindplaats is de noordpunt van de hoogvlakte, die zich tot aan de grensrivier de Loa uitstrekt. De plaats heet Chipana, ligt onder 21 graden 23 minuten zuiderbreedte niet verre van Punta de Lobos, en kan ran zee uit gemak kelijk -worden bereikt. Even onder den vlakken bodem bevindt zich eene dunne zandlaag, en daaronder een zoutige koret, waaronder onmiddellijk de guano volgt. Men schat de massa op twee millioen tonnen. Een weinig verder naar 't noorden is eene tweede laag, en wel op bet rif Huanillos (21 graden 15 minuten zui derbreedte). De hier aanwezige hoeveelheid schat kapt. Cookson op 900,000 tonnen. Nog rjjker voorraad bevat het eilandje Pabellon de Pica (28 graden 58 minuten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1