EEN HOEFJE, KERKBOEKEN VERBODEN Aanbesteding. STRAATKLINKERS. 33000 stuks Straatklinkers 2 MELKKOEIEN, baatgevende Melkkoeijen Een partij MEUBELEN 2 tweejarige VAARZEN, 4 Melkkoeijen, 1 Kall'vaars, BOEREN-INSPAN. Een nette Boven-voorkainer Een WOONHUIS, BOO G-K ABINET; BROODBAKKERIJ. Blaauwe Pootaardappelen Reuzen Marmont, Een jarige MESTPUT, JÖ\Gli SCHMPHKRDERSHOiMN, 1EEWTMD¥SST0FFEN, Chitsen en echte Kanten. HOEDEN ilil PETTEN* puik rood en wit Klaverzaad PETRÓLEHKRONEN GAS-OBNAMENTEN een vlug Jongmensch, De Crediet-Vereeniging, Singer trap-Machines, Howe trap-Machines, Wheeler Wilson dito, Circuleer Elastiek dito, Singer Hand-Machines, Howe Hand-Machines, Saxonia Hand-Machines, Victoria Hand-Machines, Wachinton Hand-Machines, in alle formaten en handen. S. OCHTMAN Jz. UITVOERING De wederge vonden Zoon, DE KOPEREN RING, BIN UURTJE VOOR OE BRUILOFT. Aanstaanden Maandag TEER-CAPSULES DE GUYOT Tot diepe smart van mjjmjjne kinderen behuwd- en kleinkinderenoverleed heden na eene langdurige ongesteldheidmjjn dierbare Echtgenoot CORNELIS PAPE, in leven oud-Lid van den Raad en Wethouder dezer gemeentein den ouderdom van 81 jaren en circa 3 maandenna eene genoegeljjke echtvereeniging van ruim 58 jaren. St. Ann al and, CORNELIA HAGE, 12 February 1875. Wed. C. Pape. Algemeene kennisgeving. Aan familie en bekenden, zoo te Brouwershaven als te Zicrikzeewordt door de ondergeteekenden luu-telyli «lanlt betuigd voor do vele bewyzen van belangstelling, ondervonden by gelegenheid van hun Zilver huwoljjksfeest. Schiedam, J. FONTIJNE. 13 February 1875. H. FONTUNE, Fkddiger. HENDRIK HAGE wonende te Scherpenisse, waarschuwt een ieder aan zyne Vrouw LENA van ASgccu crcdlot te verleenen of goederen op zijn nuain af te geven daar door hem {geen betaling zal worden. over het DUINVELD te rjjden van de Heeren RC1JTERnaar de oude Hoeve of het Watergat zonder permissiebiljet van P. van HAELE. VERGADERING van liet Nutsdepartement Schouwen te BROUWERSHAVEN, VRIJDAG 19 FEBRUARIJ 1875, 's avonds ten 7 uur. Spreker: de Heer L. R. OLDEMAN, Predikant te Ouwerkerk. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN, maakt by deze bekend, dat van heden af ten kantore van den Ont vanger-Griffier te Zierikzee, verkrygbaar zijn op franco aanvrage: Het PLAN met Insehrijvingsbiljet eener aan te gane GELDLEE- NING van 31500, ten laste van genoemd Waterschap, uitgegeven wordende a 95 pCt. en tegen eene rente van 4'/a ten honderd 's jaars. De termjjn voor het inleveren der Inschryvings- biljetten is bepaald, vóór of op Donderdag 18 Slaart ÏST'S, tot des middags 12 ure. De openbare opening dier biljetten zal plaats hebben op 's Landskamer te Zicrikzee op genoemden Don» 18 Maai't, 's namiddags ten 1 ure. De atortingatermyn van het verschuldigde wegens elk ingeschreven en aangenomen aandeel is krachtens Art. 2 van het Plan bepaald, vóór of op Don<l<>r- «lag primo Juljj aanst. Volgens Art. 14 van het Plan wordt aan Makelaars en Commissionairs in Effecten voor provisie of courtage pCt. toegekend. Zierikzee, 11 February 1875. Het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. Aanbesteding. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap Schouwenzal op Donderdag <1en Si5 Fe- hruarjj 1875 des namiddags ten een uur, aan 'b Landskamer te Zierikzee AANBESTEDEN Het VERBETEREN van Polder- gronden in de districten Koude- kerke en Scharendijke in twee perceelen. Het Bestek ligt ter inzage aan 's Landskamer te Zierikzee, en bij de Djjkbazen der gemelde districten. Het is voorts tegen betaling van 25 cent te verkrygen bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. Inlichtingen en aanwijzingen in loco worden gedurende 3 dagen voor de besteding gegeven des voormiddags ten 10 uur. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontv.-Griffier. De COMMISSIE voor de GRINDWEGEN in Schouwen, zal op Donderdag den 4 Maart 1875, des namiddags ten een uuraan 's Landskamer te Zierikzee AANBESTEDEN: Het LEVEREN van 700 kubieke Meters grind te Zierikzeeaan den Schelphoek, aan de Ossensluis en in de haven te Brouwershaven in een perceel. Het Bestek ligt ter inzage aan 's Landskamer te Zierikzee, en is tegen betaling van 25 cent te verkrijgen by den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. De besteding geschiedt by enkele inschrijving volgens artikel 7 van het bestek. De Commissie voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. MOOLENBURGH, Secretaris. Benoodigd tot het leggen eener nieuwe straat te Brouwershaven, te leveren vóór 1 April e. Ir., vrij voor den wal. Inzending der MONSTERS met prjjsopgave vóór 1 Maart e. k., vrachtvrij aan den Burgemeester. Brouwershaven, den 16 January 1875. J. M. LOCKER de BRUIJNE, Burgem. G. J. SEYENHUIJSEN, Secret. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zalten verzoeke van A. van NEUREN en W. BAARS, op WoenHtlajar 17 February ISTT», des voormiddags 10 uren, op de Hofstede «Ypenhove" onder Zierikzeepubliek verkoopen eene groote party drooge Esschen- en Elzen Tronken mitsgaders PALEN", SCHABBEN, MUTSAARDS en BLOKKEEL HOUT. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Woensdag ÏV Februari 1875, *8 morgens 10 ure, aan de herberg van P. EVERTSE te Kerkwerve: OSSEN en VAARZEN, 1 GEIT, 1 MESTPUT, 200 TARWESTROO, 25 manden MAN GEL W O R T E L S, een partijtje AARDAPPELEN, 1 nieuwe DRIE LING W A G E N op jjaereu a**sen droge MUTSAARDS en andere GOE DEREN. De Notaris J. C. BENTELJN, residerende te Tholen, is voornemens op Woens dag; 17' February 1875, des voormiddags ten elf ure. vóór de Herberg van P. van Stee, aan het oude Kerkhof te Poortvliet, in het openbaar te verkoopen: EEN GROOT AANTAL KALVEREN, JONG VEE en LOOPVARKENS, BENEVENS eeno partij MASTHOUT euz. De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van P. de VRIES, op Vrydag 19 February IST'S, des voormiddags 11 ure, in de herberg van J. Bom te Haamstede, publiek verkoopen met 35 Aron SO Centiaren ERVE en TUIN, staande onder Haamstede, sectie C, nos. 403, 404 en 405. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP; te bevragen bij den verkooper. De Notaris J. van der BENT, zal, op Maandag <leu S3 Februari 1875, des morgens ten 10 ure, ten verzoeke van de Weduwe en Erfgenamen van wjjlen C. den BOER Sr., ten sterf huize van laatstgemelde onder Serooskerke publiek verkoopen: en andere ROERENDE GOEDEREN, waaronder 1 KABINET. 1 TAFEL. STOELEN, IJZER-, BLIK- en AARDEWERK2 BEDDEN met TOEBE- HOOREN, mitsgaders een MESTPUT, 125 bossen TARWESTROO. 1 KLOETSCHUIT. 1 WATER BAK. KISTEN. TONNEN, RIEKEN, AARDAPPELEN, MUTSAARD, TURF, eene STOOKKACHELzeer oud PORSELEIN en oenige B EEST1 ALEN. De Notaris J. van der BENT zalop Wounndag don 04 Fobruuri 1875des morgens ten 10 urenaast het hoefje Zelden rust" te Eikerzee, publiek verkoopen: en 3 jarige DITO 3 GEITEN1 WINDMOLEN ZEEFTEN, SCHOPPEN, p. m. 400 bos TARWESTROO, een party PLANKENRIBBEN en BALKENAARD APPELEN, eene partjj Timmer- en Metselgereedschappen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. De Notaris J. van dek BENT te Brou wershaven, zal, ten verzoeke van den Heer A. A. MES. to Middelburg, als onherroepelijk gevolmachtigde van G. J. MEERTENS, te Zierikzee, op Znturdag den 07 Fefoi-imri 1875, des middags 12 ure, in do Sociëteit »Con- cordia", bjj den Heer Boudier, te Zierikzee, publiek verkoopen Eon bizonder goed ingericht WOON- en WINKELHUIS met ERVE en TUIN, staande en gelegen op een dor beste standen aan de Oostzyde van den Dam te Zierikzee, kadastraal bekend sectie A No. 502 en 1511, groot 3 Ares 95 Centiares, waarin door den Verkooper sedert een reeks van jaren met het beste succes den handel in Mnnufnctiiren is gedreven. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Informatiën te bekomen by genoemden Notaris te Brouwershaven, en bjj Jbr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQÜE BOEIJE, Procureur te Zierikzee. En na afloop daarvan, ten verzoeke van P. C. van der VALK 3 Hectares 69 Ares gelegen aan den Kloosterweg in de Coppieren-Blok onder Noordgouwe, kadaster sectie C No. 49 en 328. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Te bevragen bij genoemden Notaris te Brouwershaven. j** De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH TTSjfcffi te Zierikzee zalop Dingsdng den Maart e. Ir., des voormiddags te jq ure ten verzoeke en op het Hoefje van de Erven MATTHEUS HOLLANDER onder Kerkwerve, publiek presenteren te verkoopen 2 éénjarge VAARZEN1 dito OSJE2 STIERKAL VERS2 MELKGEITENeen MESTPUT JEeene party STROOWEI- en KANTHOOI75 manden MANGELWORTELS, een DRIELINGWAGEN en eenige Bouw- en Melkgereedschappen. De Notarissen Mrs. C. van der LEK de CLERCQ en J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zullenop nader te bepalen dag en uur, in de maand Maart, e. lc.ten verzoeke en op de hofstede van den heer M. van den BOUT, onder Zonnemaire, publiek presenteren te verkoopen EEN COMPLETEN Nader bij biljetten te omschrijven. TE HUUR: en ruim ALKOOF met of zondeT ameuble ment te bevragen bij C. J. KORSTEN, photograaf. TJIT DE HAND TE KOOP: staande op de Botermarkt te Zierikzeete bevragen bjj de Wed. J. van der MEET. TE koop: Een eikenhouten te bevragen bij P. SANDIE te Cortgcnc. 9 Uit de liand te ltoop een zeer goed ingerigte BROOD-, BESCHUIT- on KLEIN GOED BAKKERIJ staande op eeD besten stand van een zeer welvarende gemeente te bevragen onder letter Q bjj den Uitgever dezes. TE KOOP PÜIKE MOOI JE k f 3 alsmede de onovertrefbare 1 waarvan eene mud gepootruim 20 mud en 60 kop heeft opgeleverd, voor 5 p. mud-, by P. J. HUBREGTSE Landbouwer te Renesse in Schouwen. LET WEL! UIT DE HAND TE KOOI": groot circa £üO ik. ^5 voer, liggende binnen de gemeente Zierikzee. Te bevragen bjj de Uitgevers dezes. TE KOüf: een donkerbruin Merriepaard, te Geersdijkeiland Noord- Beveland, bjj den onderge- j te"*81"*8 A. J. HOOZE. bij W. STEIN te Kapelle in Duiveland. Men vraagt te koop: Een koperen Papegaaikooi; men vervoege zich bij M. L. S C HIL P E R O O R T te Zierikzee. JOH. ochtma N. NIEUWIGHEDEN J. de GRAAF. Poststraat. J. LANDMAN beveelt zich aan tot bet leveren van alle soorten Groente-, Landbouw- en Bloemzaden en Bloembollen, voor D. TURKENBURGZaadhandelaar te Bodegraven. Prjjscouranten op franco aanvrage te bekomen. Zikbikzek, February 1875. Voor een olvleleii prijs to Icoop L U C E R N Z A A D, Paardenpeën- en Mangelwortelzaad, bjj D. van den BERGE, Az., te Bruinisse. ek in ruime sorteering voorhanden bjj VETII Sü Co., Dordrecht. Op een HANDELSKANTOOR in het bui tenland wordt verlangd ongeveer 17 jaar oud, het Fransch en Enfgelscli I geleerd hebbende, om zich, na een halfjarige proeftijd, I voor 6 jaren te verbinden. Kennis der Duittsclie taal zal zeer tot aanbe- veling strekken. Men adressere zich met franco brieven onder letter Z, aan den Boekhandelaar A. M. E van DISHOECK. Cori-espoudeiitsohai» THOLEN, neemt grolden in bewaring tegen vergoeding van route, en verleent aan hare leden erediet. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Jhr. S. O. de CASEMBROOT te Tholen. ij® wm uw ZIERIKZEE. POSTSTRAAT. berigt den ONTVANGST eener ruime sorteering, als: tegen zeer voordeelige pry zon, terwjjl bjj de SINGER, HOWE'en SAXONIA HAND- NAAIMACHINE alle bestaande apparaten voor fijne werken worden toegevoegd zonder eenige pry sverhooging. Degelyk onderrigt zoo op de Machine als op alle appa raten wordt gratis gegeven. Gemakkeljjke betaling wordt tegen een kleine prjjs- verhooging toegestaan. door de Rederijkerskamer „JACOB CATS," j TÉ BROUWEIiBIIAVEN op WOENSDAG den 17 FEBRUARI 1875, des avonds 7 ure, in het Hotel BOUWMAN" aldaar, gelicel ton voordeele der Armen. I UIT TE VOEREN STUKKEN: Drama in drie bedrijven, Bljjspel in één bedrjjf, Bljjspel in twee bedrijven. S T.-PH ÏLlPSL A N D. De ondergeteekende geeft het geëerde publiek ken nis, dat zijne HERBERG op Woensdag 17 Februari), van des avonds vyftotden volgenden mor gen zeven ure voor bet publiek gesloten zal ziin, daar de Rederijkers kamer aldaar haar voor dien tjid gehuurd heeft. J. A. MOL. i begint de TREKKING van de EERSTE KLASSE der 287ste STAATS-LOTERIJ. Ten Kantore van den ondergeteekende zjjn nog Heele en Gedeelten van LOTEN te bekomen. Prjjs-courant. J. OCHTMAN. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BR0NCHITES. TEERING. RATIONNEELE BEHANDELING boob be apotheker te Fartja Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten leer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualileit. De capsule smell in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. liet dagclijksche gebruik der teer is zeer annlebevelcn voor herztcllenden cn zwakke personen. Het is tevens een zeer goed pracscrvaticl voor eone menigte ziekten, vooral in tijden dat Epidcmien heertchen. [Annuairede thérapeutigue du profeweur Bocciuubat.) De teer zegt M' 11. A. Cazenave, wordt met bijzonder succes gebruikt legen, huiduitslag cn longleering. Het is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stimulccrcnden invloed heeft, cn dat bij matig maar geregeld gebruik, de teerde organen der spijsverteering zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. [Dictionnairc de médecine du doclcur Fabre.) De werking der teer inwendig is als volgt. Zij vcr- t meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op cn bevordert de spijsverteering. Men schrijft de teer voor- al voor, bij chronische catharren van de blaas cn lon- s gen. Traité de Pharmacie du professcur Soobehuk.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dal men gaat eetenwerkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen BRONCHITES. ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERING. KEELPIJNEN. SLECHTE SPIJSVERTEERING KOUDE OP DE DL A AS. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deie geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden, moet men vooral letten op wille etiquettewaarop de tekst met zwarte letters is afgedrukt en de ondcrlee- kening van GUYOT in drie kleuren Hier tegenover bevindt zich het fac-simile der\ handteckening Dépót te Zierikzee bij J. M. GASILLE ^e^b^rol^Apotheker^^ander^laatse^^ MET MA7 AANSTAANDE BENOODIGD eeu SMIDSKNECHT, die een paard kan beslaanP. G.bjj M. J. db GRAAFF te Poortvliet. Brieven franco. MET MEI E. K. een SMIDSKNECHT, P. G. benoodigd. Adres Boekhandelaar S. ÓCHTMAN Jz. te Zierikzee. GEVRAAGD een VERWERS-KNECHT, P. G., die als baas kan staan, zoo spoedig mogeljjk, bjj de Gezusters KOOPMANS, te Dinteloord, prov. N.-B. Een fatsoeuiyke LOOPJONGEN benoodigd, bjj H. O. KEIDEL. Mevrouw ENGELEN te Dirksland verlangt tegen 1 MEI e. k. eene bekwame Dienstbode, die goed kan koken en strijken. Loon /70 of hooger, naar bekwaamheid. Eene DIENST II OD E benoodigd. Adres bjj de Uitgevers dezes. tFrs t oTd eene BOEREN -DIENSTMEID benoodigd, bjj HERMAN DOELEMAN te Dreischor. C. KOSTEN te Haamstede, vraagt met 1 MEI a. s. eene BOER EN DIENSTMEID. UitgeversDE LOOZE WAALE, Snelpersdrukker^ van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2