ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No, 5505. Dingsdag 16 Februarij 1875. 51steJaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATDRDAG. De prijs per 3 maanden is ƒ1,80, franco per oost ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Eene verjaagde Vorstin. Men denke niet, dat wij over koningin Isabella van Spanje gaan spreken, zeven jaren geleden door een dier vele pronunciat/iento's, die in dat land chronisch zyn, van haren troon verstoeten. Wjj spreken van eene andere vorstin, waarvan prof. Heijnsius dezer dagen in de Pieterskerk te Leiden gewaagde: «Opmerkelijke omkeer van zaken! Zij, die eenmaal als vorstin onder hare zusteren gevierd werd en heersebte, heeft in onze dagen niet slechts haar troon zien ineenstorten, maar loopt zelfe groot gevaar eerlang als een onnutte dienst maagd ter deur te worden uitgezet. In de oude huis houding wordt zy nog geduld, m.iar zoodra die wordt opgeruimdsehynt haar lot niet twijfelachtig. Het groote beginsel van scheiding van Kerk en Staat, dat in onzen tjjd in ons vaderland tot volkomen rjjpheid kwam, eischt haar val met onverbiddelijke gestrengheid. En wij betreuren dit niet. Geen van allen. De band, die Kerk en Staat vroeger vereenigde, heeft in ons vaderland veel onheil gesticht en onze hoogeschool meermalen op hare grondslagen doen wankelen. Ker kelijke dwang, door het Staatsgezag gesteund, slaagde maar al te goed om de wetenschap op nieuw in dezelfde boeien te slaan, die weinige jaren te voren met opof fering van goed en bloed verbroken waren. «Heerljjk blinkt in dit opzicht de negontiende eeuw boven de vroegere uit, in ons vaderland althans. Wjj bezitten een vrijheid van denken en gelooven, van woord en schriftals nooit te voren bestond, en er is niemand onder ons, die zelfs aan de mogelijkheid denkt de vrijheid te beperken. De grootste beginselen der hervorming, die onze voorouders slechts ten halve hebben verstaan, kwamen in onzen tjjd volkomen tot hun recht. De zucht tot waarheid is de grondtoon van deze eeuw. Zjj eischt dat er overeenstemming zjj tusschen ons geloof en onze wetenschap en aan do theologische faculteit van onze hoogeschool, met haren Scholten aan het hoofd, komt de eer toe, dat zy meer en meer heeft getracht dien eisch tot richtsnoer van haar streven te maken. De theologie werd onder het gemeene recht gebracht, en dezelfde methode van onderzoek, die in andere analoge wetenschappen wordt gevolgd, ook op haar toegepast." De vorstin is de theologische faculteit aan onze hoogescholenhare verdrijver is het wetsontwerp op het hooger onderwjjs, dat nog in dit zittingjaar in de openbare beraadslaging zal komen. Nu is de hoogleeraar wel wat al te ver gegaan door die vorstin met eene «onnutte dienstmaagd" te verge leken, die «de deur wordt uitgezet." Dat is niet vol komen juist. De vorstin is alleen de Staatsdeur uitgezet om haar de kerkdeur binnen te doen treden. Onderwjjs in den godsdienst kan nooit als eene onnutte dienst verrichting worden beschouwd, en indien dit de bedoeling ware van het gezegde van den hoogleeraar, dan zou zyne liefde voor de natuurwetenschappen hem don invloed hebben zien voorbijzien, dien bet onderwjjs in den godsdienst in de maatschappij kan en moet uitoe fenen. De hoogleeraar zou dan getoond hebben weinig bewust te zjjn van een der krachtigste prikkels tot een deugdzaam en zedelijk leven. Maar onbetwistbaar is het, dat onze tegenwoordige instellingen niet langer gedoogen, dat de Staat zich met het onderwjjs in aen godsdienst bemoeye, dat onderwijs regele, zij het ook in overeenstemming met dit of dat kerkgenootschap. Het beginsel van scheiding van Kerk en Staat, dat telkens meer tot regt wordt verheven, verdraagt zich niet met de voortduring van de vorming van godsdienst leeraren door Staatsprofessoren. Die vorming moet geheel aan de Kerkgenootschappon worden overgelaten, en de Staat kan hoogstens aan deze subsidie schenken tot tegemoetkoming in de kostenwelke die vorming vereischt. Maar niet alleen het beginsel van scheiding van Kerk en Staat eischt hier toepassing. Men zou kunnen vragen hoe is het met dit beginsel te rijmen, dat de Staat, al draagt hy de zorg voor do vorming van godsclienstleeraren aan de kerk overtoch zijdelings ondersteuning scbenke Daarin ligt geene tegenspraak De Staat, ondersteuning verleenende, vormt geen kerk leeraren, maakt zich aan geene eenzijdigheid schuldig, maar steunt den godsdienst, welks handhaving voor iedere maatschappij een voordeel is. Dochal moest hier het beginsel vau scheiding van kerk en Staat buiten aanmerking bljjven, dan nog gelde hetregt voor allen Waar de Staatby bet openbaar lager onderwijsaan de godsdienstleeraren op de openbare school toegang verleentstaat hjj die vrijheid toe aan allenzonder onderscheid. De Staat mag niet de ééne gezindheid bevoordeelen boven de andere. Doch waarom dan op de openbare inrigtingen voor hooger onderwijszich nog langer uitsluitend belast met de vorming van Hervormde predikanten? Inderdaadwjj hebben hier met niets andera te doen dan met een overblijfsel van vroegere tijden en in stellingen. Deze vorstin heeft haren tijd overleefd. Zij kon alleen den scepter zwaaijen in den tjjddat de Staat slechts ééne kerk erkende en die ééne kerk nog niet door inwendige scheuring werd geteisterd maar in den tegenwoordigen tijd behoort zij van het Staatstooneel af te treden en alleen voor do godsdien stige wetenschap (afgescheiden van dogmatiek en pas- tonaal) kan aan onze hoogescholen vobrtaan eepe plaats worden ingeruimd. De Utrechtsche Courant toonde zich over deze ver drijving geincljjken men kan begrjjpendat vooral de Utrechtsche hoogeschool zich aan de handhaving der theologische faculteit veel laat gelegen liggen. «Wanneer" zeide deze courant »de door den tegenwoordigen Minister van Binnenlandscbe Zaken bjj de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende ontwerp-wet op het hooger onderwjjs de goedkeuring der Volksvertegenwoordiging mocht wegdragendan zal de vreemdeling weldra te vergeefs aan onze hooge scholen naar eene faculteit der godgeleerdheid vragen. Hij zal de door de vaderen op den voorgrond geplaatste scientie door het nageslacht eenvoudig uit de rei der wetenschappen verbannen, een in volle levenskracht bloejjenden tak van den door het voorgeslacht ge- kweekten boom, door het nageslacht afgebroken zien." Inderdaadzóó zal het zijnhet is niet anders. De «door de vaderen" op den voorgrond geplaatste scientie, is als Staatszorg op den achtergrond getredenmaar om straks, in eene andere eerwaardige en meer pas sende gedaante, in de kerk op den voorgrond te treden. Minder juist is het echter, te beweren «dat do boom, door het voorgeslacht gekweektdoor het nageslacht afgebroken zal worden." Neen 1 de boom zal alleen worden overgeplant in dien hof, waar hij vrjjer, sta tiger, in bonter verscheidenheid zal kunnen tieren. Er was een tijddat alle Hervormde geestelijken slechts dat mogten leerarenbetgeen de Staat voor het geweten der burgers noodig achttedat alleen de Hervormde godsdienst StaatsbescherminggeDOOt en nog in het begin dezer eeuw werd in de bekende schets van van Hogendorp de Hervormde kerk begunstigd en bevoorregt, maar de grondwet van 1848 predikt een ander beginsel. Gelijke bescherming en gelijksoortige ondersteuning wordt aan alle kerkgenootschappen toegezegd. Het gebed opent de zittingen onzer hoogere of lagere staatsligchamen niet dan bij uitzondering. Al die oude boomen zjjn in den staatsbof gevallen. Ook het onderwjja in den godsdienst moet aan de kerk worden overgelaten. Wat in den godsdienst lite- rarisch en wijsgeerig isbljjft bjj de academie. De laatste wjjziging, door den Minister Heemskerk in zjjn ontwerp gebragt, heeft geene andere strekking. Maar i het zal een groot voordeel zjjn, wanneer do staat zich onttrokken zal hebben aan de zorg voor het aaokwee- ken van godsdienstleeraars. Daardoor zal de godsdienst j niet lijden en het beginsel van geljjkheid zjjn betracht, j En als de vreemdeling verontwaardigd rnogt worden, omdat bij te vergeefs aan onze hoogescholen naar eene faculteit der godgeleerdheid zal vragen, dan zal men gemakkelijk zjjne verontwaardiging kunnen doen bedaren door hem te verwijzen naar eene andere facul- j teit, die zich do beoefening der godsdienstige weten schap ten doel stelt. De vorstin zal niet verstooten zijnmaar haar zal alle eer worden bewezen in de j omgeving, waartoe zjj behoort. Nieuwstijdingen. Verschrikkelijk zjjn de jongste berigten omtrent den hongersnood in Klein-Azië. Eea streage winter verhoogt het reeds ondraagljjk lijden. Door de sneeuw iB het in vele streken de hongerige bevolking onmogeljjk ge worden het hout te sprokkelenom zich er aan te warmen of het den bakker te verkoopen, ook blijft de onontbeerljjke hulp door de ontoegankelijkheid der wegen langer dan men verwacht had uit. Voor do provincie Kaissarie had de Regeering 132,000 kilo toe gezegd, doch dit zou slechts toereikend zjjn, om in de behoefte van een vierde deel der bevolking te voorzien. De Regering heeft nog meer beloofddoch in leen. Indien de regeringabeambten niet spoedig een eind maken aan nun zorgvuldig registreeren, taheUistUch belastingheffen en het in acht nemen van allerlei for maliteiten indien zjj niet aan 'twerk tjjgen om de nog overgebleven armen, die de winter met don dood dreigt, uit hun verschrikkeljjken toestand te redden, kan een derde jaar van hongersnood moejjeljjk uit blijven. Icïtaertkit. Jèpanj«. iFranflrijfe. LNew-Yoi-lc 12 Feb. Dekoudo is overal in de Vereenigde Staten buitengewoon hevig en men herinnert zich niet in 40 jaren zulk een strengen winter beleefd te hebben. Het verkeer is in een groot gedeelte van het Zuiden gestremd. In weerwil van de groote behoefte aan soldaten in Spanjo-zelfzal de Regering nog 15000 man naar Cuba zenden. Als een bewjjs dat, hoe ook de geruchten over een convenio al meer en meer veld schenen te winnen, de Spaansche Regering aan de mogelijkheid van eene mislukking denktdiene een decreet in de Oaceta waarby oene ligting van 70000 man uitgeschreven wordt; voor eene som van 3000 reaal zal men zich kunnen vrjjkoopen. De Spaansche bank heeft aan de Regering 10) millioen roual (12 '/a millioen gulden) voorgeschoten. Sedert eonigen tjjd worden de bewoners van een huis in de avenne de Choisy te Parjjs des nachts gewekt door een geluid dat veel overeenkomst had mot hot galopperen van een paard. Geen der bewoners durfde evenwel spreken van ae doorgestane nachtelijke angstentot dat eindelijk een hunnerdie een neef had«die de Pruissen van digt bjj had gezienhot waagde dezen er op af te sturen. Men ontdekte nu, dat iemandook een bewoner van het behekste huis in zjjn hemd op een zwart paard in do rondte reed op de binnenplaatsmaar kwam tevens tot do over tuiging, dat het spook zelf niets van zjjn akolige vertooningen besefte. Hjj is soldaat geweest en in den jongsten oorlog ter naauwernood den dood ontkomen door te vlugten op een paard, dat zjjn meester ver loren had. De ongelukkige werd ook gewond en sedert eenigen tijdeven lang als zjjn wond weder openge gaan islydt hjj aan verstandsverbijsteringbij wordt s nachts eensklaps wakker met het denkbeeld dat de vjjand hem achterna zetvliegt naar den stal en op het paard. Eerst als hjj doodeljjk afgemat is begeeft hjj zich weder te bedmaar kan zich den volgenden morgen niets meer van het gebeurde herinneren. In het 4de kwartaal van 1874 werden in de paardenslagterijen te Parijs geslagt en voor de voeding verbruikt 1740 paarden 127 ezels en 6 muilezelc die gezamenlijk 338,090 kilogram vleeecb leverdenbuiten de koppen de levers en de harten. Even als vroeger reeds geschied is, zal dit jaar, naar verzekerd wordtdoor Amerikanen en Engelschen een banket worden gegeven, aan hetwelk alleen paar den vleesch zou worden gebruikt. Vooraf zou een En- geUchman een verhandeling houden over het gebruik van paardenvleesch als voedsel voor den mensch. ©ttUarhianïi. In bet Beiersche Hoogland is sinds eenige dagen bui tengewoon veel sneeuw gevallen. Alleen bjj het établis sement Reutnabjj Winkelzjjn dagelijks ruim twee honderd man aan 't werk, om zooveel mogeljjkde toe gangen opeu te houden. Op verschillende plaatsen trachten do bergbewoners geulen te makenom by elkander te kunnen komen. Dit baat evenwel slechts in het klein daar verscheidene dorpen voor een geruimen tjjd van alle communicatie zjjn afgesnedenzonder vooruitzicht op hulp. Ook in Pruisisch Silezië valt meer sneeuw dan men zich kan herinneren er ooit gehad te hebben. £0Ub«t4anb. Lpeuwarden11 Febr. Ruim vier jaren gele den liet zich een welgesteld burger voor een som van ƒ1000 afkoopen, om zijn buurman niet te doen ver volgen wegens een door deze in drift gepleegde mis handeling van een zjjner huisgenooten; de mishandeling was overigens van geen ernstigen aard en liet geen gevolgen achter. De zaak gaf indertijd veel stof tot gesprek en de ingezetene, die de ƒ1000 had tot zich genomen, werd er nog menigmaal om gehekeld. Een week geleden had zich de publieke opinie ten zijnen aanzien weder alles behalve gunstig geopenbaard. Hij schjjnt daardoor eindeljjk tot goed besef van het ver keerde zjjner handeling te zyn gekomen en heeft nu de genoemde ƒ1000 met de inmiddels bjjgekomen rente vo,n ƒ200 aan den burgemeester ter hand gesteld om die som onder de verschillende armen der stad te verdeeleu. Meppel11 Febr. De hoop van de erfgenamen vau Teyler van der Hulstom in het bezit van diens nalatenschap (Tcylers stichten enz. te Haarlem) te ge raken, is meer dan ooit verlevendigd. Het schjjnt, aat men het nu zeker acht, dat de vroeger afgewezen vordering zal worden toegewezenomdat men zich sterk maakt het regt op de nalatenschap te kunnen bewijzen. De ontbrekende documenten zjjnzegt menin Duitsch- land gevonden door een van de regtbebbenden te Roer mond. Deze heeft dezer dagen hier vertoefd, om de talrijke erfgenamen van een en ander nader op de hoogte te brengen. De geruchten van den gelukkigen uitslag van diens nasporingen liepen bier sinds lang. Ieder van de erfgenamen betaalde tot goedmaking der voorloopige kosten ƒ3, onvermogenden waren van de betaling vrij. Met eenige regtsgeleerden en procureurs is nu over eengekomen dat zjj de zaak tot in het hoogste ressort zullen behandelen zonder kosten, onder voorwaarde dat hun, als de vordering wordt toegewezen, 10 pCt. van het bedrag der nalatenschap zal worden uitgekeerd. De namen dier rechtgeleerden zyn alsnog onbekend. Z wol lo ,12 Feb. Het bof in Ovrjjssel heeft heden in de zaak van Jacob Wolff, voormaligen directeur der Overjjselsche Bank bjj zeer breedvoerig arrestwaarvan de voorlezing anderhalf uur heeft geduurd den procu reur-generaal niet ontvankelijk verklaard in zyn requisi toirwegens medepligtighoid door hulp en voorbereiding en het gemakkelijk maken van hat misdrjjfonbewezen is verklaard de valschheid en de kennis der misdadige her komst van de drie credietbrieven 50,000 francs en de beschuldigde daarvan vrijgesproken. Bewezen is ver klaard het desbewust gebruik maken van een valschen credietbrief 600,000 francs. De jeugdige leeftijd van den beschuldigde is als verzachtende omstandigheden aangenomen. Wolff is derhalve veroordeeld tot vjjf jaar correctioneele gevangenisstraf en boete van 50subsidi air vervangbaar door 7 dagen gevangenisstrafen in do kosten. Almelo, 12 Febr. Heden morgen is het deta chement Hussaren, na drie weken alhier geweest te zjjnwederom naar hun garnizoen te Deventer vertrokken. Ook do policie die van elders alhier gedetacheerd wasis wederom naar de respectieve standplaatsen teruggekeerd. Alles is hier weder rustig en de arbeiders zyn bjjna allen weer aan het werk dat die rust echter lang zal duren betwijfelt men zeer daar het volk tegen hun zin weder den arbeid heeft hervat, omdat de nood hen drong. Zutphen, 13 Febr. Dezer dagen is alhier in de Groensteeg overleden een man, die wekeljjks 1,50 en 40 turven van de diaconie trokterwjil hij met zjjne vier kinderen een zeer armoedig leven leidde. Hjj was drie dogen voor zjjn dood naar bet gasthuis overge- brngt, en toen bjj aan den dokter de sleutels van eenige meubelstukken had overhandigdvond men onder allerlei lompen en oude papierenaan geld obligatiën, munt- en bankbiljetten, gouden en zilveren voorwerpen, bedde- en linnengoed in oude toegespnkerde koffers voor eene waarde van 4500De vrek had vrjjwillig ellende geleden. Gruveiiliugo13 Febr. (Tweede Kamer.) Interpellatie door den heer van Kerkwijk Over den aanleg van spoorwegen hier te lande. Op de vraag van den ïnterpollant om openlegging van den stand der zaak en mededeeling van de plannen der regering, heeft do Minister van Binnenlandscbe Zaken geant woord dat do zaak der spoorwegen goed op gang iB en dat hjj hoopt nog in deze zitting oene voordragt in to dienen. Voorts heeft de Minister zijne inzigten medegedeeld. Omtrent de wjjze van beooraeeling aer concessiën bjj aanleg met subsidie of voor rekening der schatkist, moest allereerst de vraag noodzakelijk beantwoord worden. Breedvoerige discussie is hieruit voortgevloeid. Op herhaalde vraag van den heer van Kerkwijk ver klaarde do Minister zich niet to kunnen verbinden vóór het Paaschrecës eene voordragt in te dienen. De Koning heeftop voordragt van den Minister van Koloniënbepaalddat ook den nagelaten be trekkingen van overledenen in den oorlog tegen Atchin, wanneer zjj niet vallen in de termen van het pensioen- reglement, een jaarljjkscbe onderetand zal worden uitgekeerdwanneer bljjktdat zjj daaraan behoefte hebben. Sommelwlijk, 12 Febr. Eergisteren omstreeks half zeven ure ontstond er brand in een klomp stroo de vlammen deelden zich spoedig xnede aan eene daarbjj staande schuur van den heer A. D. Mijs en namen nu zoodanige vlugt, dat een uur daarna reeds do vierde schuur een prooi daarvan werd. Gelukkig mogt het nu evenwel aan do vereenigde spuiten van Sommelsdyk en Middelharnis gelukken aen brand meester te worden. Paarden en vee bêeft men weten te redden benevens een groot gedeelte van bet bouw gereedschap, doch een groote boeveelheid hooi en ander voeder werd door den brand vernield. Drie schuren waren tegen brandschade verzekerd. De oorzaak is onbekend. Yllssingen, 11 Febr. Alhier zal door een Bel gische maatschappij een gebouw tot badhuisten noordwesten en op ongeveer 20 minuten gaans van de stad, worden aangelegd. Het gebouw zal primitief eene lengte hebben van 30 meter op 15 meter breedte. Reeds zjjn de daarvoor benoodigdc gronden voorloopig aan gekocht. Zlerilcaseo15 Febr. Z. M. heeft benoemd tot regter in de arrondissements-regtbank alhier Mr. 3. M. de Jonge ran Ellemeetkantonregter te Sluis. Bjj bevelschrift der arrondissements-regtbank te Goes is naar den procureur-generaal bij het provin- ciaal-geregtshof in Zeeland verwezenJ. Vaerwjjk stroodekker, wonende te Koewacht, thans voortvlugtig, ter zake: dat hjj op 6 Julij 1874, des namiddags tus schen 12 en 1 ure te Koewacht, moedwillig en na vooraf gezegd te hebben dat hij hem zou neerschieten, een met hagelkorrels geladen geweer heeft gerigt op Adriaan Geers, oud 39 jaren, landbouwer te Koewacht, en daarop afgeschotenwaardoor deze terstond dood is neergevallen. Uit het Noorden des lands meldt men ons dat aldaar een buitengewone voorraad koejjen, meest jong vee en op kalveren staande runderenaanwezig iswach tende op den sedert eenige jaren tegen het voorjaar algemeenen inkoop van runderen door buitenlandsche kooplieden. Tot hiertoe is alleen in kalveren, schapen, varkens enz., een tamelijke verzending naar de Hol- landsche gewesten; vreemde kooplieden laten zich nog altijd wachten, naar men zegt, wegens het alom in 't buitenland nog genoegzaam voorzien zijn van runde ren, meest kalf- en melk-koeyen. De praktiserende geneesheeren in Franeker berigten in de Franeker Ct. aan belangstellenden dat voor geappointcerde visites (op een vooraf bepaald uur of onmiddellijk verzocht) en voor avondvisites het dubbel bedrag terwijl voor nachtvisites (van des avonds i 0 tot des morgens 7 uur) bet drievoudig bedrag der gewone visites genoteerd wordt. Zij verzoeken het publiek om in zjjn eigen belang de aanvrage om genees- en heelkun dige hulp des morgens vóór 9 uur te doen. De praktiserende handwerkslieden maken in diezelfde courant aan de praktiserende geneesheeren bekend dat zij hun loonen verhoogd hebbenbij directe bestelling dubbel bedrag en bjj extra gelegenhedenbjj nacht of storm en onwederhet driedubbel bedrag. In het belang van heeren geneesheeren verzoeken zjj hun het vonnis in te trekken dat wel geveldmaar niet ten uitvoer zal kunnen gebragt worden. Gedurende bet jaar 1874 zyn in de provincie Noord-Brabant 41 runderenijjdende aan longziekte onteigend en afgemaakt. ATCHIN. Blijkens een bij het Departement van Koloniën ont vangen telegram van den Gouv.-Gen. van Ned. Indië ieft de militaire en civiele bevelhebber in Atchin, kolonel Pelden 8n dezer Indische Regeering geseind 4 Februarij. Vjjf versterkingen en Lampret beoosten Langkroek genomen en bezet. Twee licht gewonden. Gezondheid niet verbeterd. Cholera meestal met doode- lijke afloop. Volgens berigt is Iman Pager Ajer ge sneuveld. Kerknieuwe. Ds. A. Littooij pred. te Middelburg heeft bedankt voor het beroep naar de Chr. Gereform. gemeente te 's Gravenhage. Bedankt voor het beroep naar Vollenhoven door Ds. J. Kromsigtte Cortgene. Db. A. Scholie pred. te Zegveldheeft het beroep naar Stavenis9e aangenomen. Gemniijfüe berigti-n. Twee bóeren-dametjes te Kamperland moesten des Zaturdags geen drank aannemen van een schipper en een 6chipperB-zoonwant dat past niet voor fatsoen lijke meisjes. Te Kamperland worden verscheidene burger-zoontjes aangeraden, des avonds geen harddra- verjj te houdendaar er anders jagt op hen zal ge maakt worden met stokken. Te Biervliet wordt een dametje in de Gentsche straat verzocht, geen menschen meer te lasterendaar zy in moeite zal komen. Eene bakkers-meid te Schore is zoo verliefd op een bakker dat zy nog dol zal worden als zij hem niet in de fuik kan krijgen. Aan eene 37jarige ongehuwde dame te W. die door haar aan niemand kan verpast raken, beginnen de gezegende vruchten van haar christendom zich duidelyk te openbaren. Nu door Kees het kind van Betje te W.dat reeds voor een half jaar by hem aan huis geboren is, en beiden nog bij hein inwonen, zelf niet mogt aangegeven wordenal werd het naar beide moeders geheetengelooft men dat by van het huwelyk een schrik gezet heeft, althans men verneemt daar niets van. Maar welligt wordt het uitgesteld tot Betje nu voor de tweede maal zwanger zal wezen. Een boeren-zoon te Cdoet zyn beklag te gen zyn vader en zegt: Vader! dwing my nu toch niet, Om met Jans te trouwen Anders kom ik in 'tverdriet, En 't zal my berouwen. En nu zegt de vader Ik kom daar volstrekt niet in Gy moet doen uw eigen zin Maar d' oorzaak van uw groote smart, Gaat mij ook steeds aan het hart. «Ik kan geen partij trekken, zegt een rentenier te Y. voor L.omdat zyne handeling valsch is." Maar P. zegt: »Er is geen sprake van kalanten kwyt te raken maar aan te winnenwant de meeste menschen willen hun zin doen en gaan in het gemeentehuis ol in een kroeg." Eene slagters-dochter; te O.T. moest haar babbeltong wat beter in toom houden, daar het anders wel eens verkeerd zou kunnen uitkomen; want: Die een ander zwart wil maken Is juist van de beste niet List dat past in vele zaken Maar het baart soms veel verdriet. «Het is my nu reeds tweemaal mislukt," zegt een weduwenaar te N. D.«maar geen moed verloren want er zijn nog meer weduwvrouwtjes met geld in de wereld.Verder zegt hy «Ach! kon ik op myn ouden dag, Een vrouw met geld eene krygen En als ik dan die vrouw eens zag, Ik zou van 't werken zwjjgen. Maar 't gaat met hem gelijk voorheen, Hy loopt alweer een blaauwe scheen. Eene dienstmeid te Colijnsplaat wordt aangeraden, niet rond te venten dat haren ouden vryer terugge komen iswant dat is niet waardaar hy haar niets van haar wil weten. 3bbcrt«uticn) Ondertrouwd W. SCHEENLOOP Brouwershaven, 11 Februarij 1875. D. HATENBOER. Bevallen van een Meisje K. CORNELISSEN—Kloet. Bubgbslujs 7 February 1875. Bevallen van een Meisje, TONA van den BOS, echtgenoot van Renesse, L. van dee HAVE. 10 Februarij 1875. Gbootfekhé, 13 February 1875. Voorspoedig bevallen van een' Jongen, A. I. van STAPELE, Geluk. Volstrekt eenige kennisgeving Bevallen van eene Doof»ter, J. BROUWER—de Vlïegeb. Oosterland, 13 February 1875. Voorspoedig bevallen van een' Jongen, L. MOELIJKER, geb. Moeliker. Haamstede, 13 February 1875. 0 Voorspoedig bevallen van een Meisje, M. DOELEMAN, geb. de Waard. Zierikzee, 14 February 1875. Door 's Heeren goedheid voorspoedig bevallen van een' Jongen K. van der BIJL—Batenburg. Zonnemaire, 14 February 1875. Tot onze diepe droefhoid overleed hed en aan eene slepende ziekte, in den krachtvollen leeftijd van ruim 25 jaar, onze geliefde jongste Zoon JOHANNES. Hoe smartelijk ons dit verlies valt op onzen boogen ouderdom zal ieder kunnen beseffen. Moge God ons doe berusten in Zynen ondoorgron- delyken wil. Zierikzee, J. DOUW. 10 Februarij 1875. M. H. DOUW—Smit. Tevens betuigen wij onzen hartoljjkon dnnli voor de vele bewijzen van belangstelling bij zyne ziekte en overlyden ondervonden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1