ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No..5501. Donderdag II Fehruarij 1875, 51sleJaarg\ Strandvonderij. Algemeen Overzicht. Nieuwstijdingen. (JMttna. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,80, tranco per post ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cta. per regel, knnnen uiterlijk tot des MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de eerste maal ter reclame op, regthebbendon op 25 9tuks en eilcenliout van velschil lende afmeting14 stukken roodhout en 8 vaten verwstof, in zee gevischt, bij hem aaDgebragt en geborgen in do voormalige vleeschhal. NATIONALE MILITIE. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- i rikzee Lettende op het bepaalde bij Art. 9 van het Koniukljjk besluit van 17 December 1861, StaaUblad N°. 127;) roepen de ingezetenendie verlangen als YKIJ- WILLIGER by de Militie op te treden, op, zich tot dat einde op Woensdag «lou 34 February e. Ir-«los voormiddngö ■van ÏO-IÖ uur, ter Secretarie op het Raadhuis aan te melden onder kennisgeving, dat om als vrijwilliger te wor den toegelatenmen moet zjjn ongehuwd of kinderloos weduwnaar, ingezeten, ligchameljjk voor den dienst geschikt, ten minste 156 centimeters lang, op den 1 January jl.zijn 20ste levensjaar zjjn ingotreden en zijn 25ste jaar niet volbragt hebben tot |op het tijdstip des optreding aan zjjne verpligtingen ten aan zien van de Militievoor zoover die te vervullen waren voldaan en een goed zedeljjk gedrag geleid hebben; en dat het bezit dier vereischten met uitzon dering van de ligchamcljjke gesteldheid en de gevor derde lengte, wordt bewezen door een getuigschrift van den Burgemeester, welk getuigschrift op Zaturdag den 27 Februari} e. k., des voormiddags van 1012 ure-, ter Gemeente-Secretarie aan de daartoe geregtigden zal worden afgegeven terwijl by die bij de Zeemagt, bjj het leger hier te lande of bij het Krijgsvolk in 's Rjjks overzeesche bezittingen heeft gediendmoet overleggen behalve een bewijs van ontslageen ge tuigschrift van den bevelhebber, onder wien bjj laat stelijk heeft gediend, inhondende dat hjj zich gedurende zjjnen diensttjjd goed heeft gedragen. Ieder, die bjj het verlaten van den dienst zulk een getuigschrift heeft ontvangen kan tot dat zjjn 40ste jaar volbragt is als Vrjj williger bjj de Militie worden toegelaten. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigd en in den Zierikzeeschen Nieuwsbode geplaatst. Ziebikzek, den 10 Februarjj 1875. De Burgemeester en Weihouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. E R M E R I N S. Er is, sedert ons laatste overzicht, in Frnukrjjk een belangrjjk feit voorgevallen, waarvan men zich echter misschien meer illusie maakt, dan bjj de uit komst zal bljjken. Na allerlei stemmingen heeft de nationale vergadering beslist dat de republiek besten dig zal zjjn. Immers die vorm van regeering heeft zjj aangenomen en niemand zal zich wys makendat daarmede in waarheid verzekerd ia, dat de republiek zal bljjven bestaan. Als men in aanmerking neemt hoe weinig republikeinsch gezind zelfs zjj zjin die aan het hoofd der zaken staan hoe verandorljjk de natie in het algemeen is en welke anti-repnblikeinsche partjjen bljjven voortwoelendan begrjjpt men ligteljjkdat deze stemming niet veel meer bewjjst dan dat de vrienden der republiek voor het oogenblik do over winning hebben behaald. In zooverre is dat gelukkig, als er voor eenigen tjjd eenige kalmte zal zyn in de fel bewogen gemoederen. Er is iets beslist na een staat van lange onzekerheid en het kan niet andera of daar door moet een zekere iust ontstaan, die hoog noodig is. Aan den anderen kant duurt de onrust voort ten aanzien van het ministerie. Nog steeds worden allerlei namen genoemd en niemand durft beslissen in welken zin de keus eindeljjk zal uitvallen. De Bonapartisten zijn van allen het meest verbolgen over den loop der zaken; trouwens hoe strijdig deze met hunne wenschen is, zjj zullen de hoop niet opgeven op betere tjjden. Duite4clilun<l'g rijksdag is gesloten en wjj zullen dus vooreerst geen nieuws omtrent het Keizerrijk ver nemen. Wat de laatste berichten van daar zeggen heeft geen bevredigend karakter. Het is al meer en meer zeker gebleken, dat prins Bismarck's leven zeer wordt bedreigd. De clericale bladen vuren den haat tegen hem aan en het is reeds zoover gekomen, dat politie dienaren zijn huis bewaken en de president van politie hem gewaarschuwd heeft ten allen tijdo op zijne hoede te zijn en de noodige voorzorgen te nemen. Het is niot moeilijk te gissen van welke zjide het gevaar hem dreigt en men moet zich verwonderen, reeds bjj den toon door de clericalen aangeslagen, dat deze monschen durven voorgeven de kerk boven alles te stellen, waar zjj haar eerste gebod zoo geheel uit het oog verliezen. Natuurlijk ia het, dat zij misnoegd zijn over den strijd die gevoerd wordt om eene buitensporige kerk binnen hare wettige grenzen terug te brengenmaar indien zij daarvoor eerlijk en openlijk streden, zou niemand hun dat euvel duidenterwijl nu ieder weldenkende een afschuw hebben moet van de schandelijke prac- tjjken, die onder het mom van den godsdienst worden In den landdag van Pruisen heeft men in den laatsten tijd de discussion gevoerd over de begrooting en bjj dio gelegenheid heeft het niet ontbroken aan klachten over den gang van zakenalthans uit een finantieel oogpunt. Men meende dat de uitgaven voor de kerk te zeer werden uitgebreid en had vooral gaarne gezien, dat de lasten des volks waren verminderd. In verband daarmede achtte men ook eene hervorming van het belastingstelsel dringend noodig. Het was voornamelijk de afgevaardigde Richter, die als gewoon lijk zich op den voorgrond stelde. Zijne opmerkingen vonden echter lang geen onverdeelden bjj val en 'het is ook niet waarschijnlijk dat zjj vooralsnog bij de regee ring een gunstig onthaal zullen vinden. Zjj heeft zich ten minste niet laten afschrikken van het voorstel om de onkosten voor het onderwijs te verhoogen, zoo door uitbreiding van enkele academiën en het aanstellen van meerdere professorenals door het aanstellen van privaat-docenten De zaak van het burgerlijk huweljjk blijft nog altjjd de aandacht bezig houden. De daaromtrent gevallen beslissing kan maar geene genade vinden bij de gees telijkheid. Vooral in Beieren staat deze krachtig daar tegen op. De bisschoppen hebben een adres aan den Koning gericht, om zoo mogeljjk het gevreesde en ge- haatte besluit te keeren, maar de Vorst heeft dit van de hand gewezen en de bevolking heeft vrij alge meen dit met genoegen vernomen. Wel een bewijs dat de geestelijkheid in hare plannen niet dien bijval vindt bij ae menigtewaarin zij zoo vaak bare kracht stelt. In Engeland bljjft men uitsluitend spreken over de vervanging van Gladstone als leader aer liberale partjj. Ofschoon sommigen, vooral onder zjjne tegen- j standers, dit tegenspreken, schjjnt het echter vast be- j paald en reeds is in eene vergadering van liberalen besloten den markies van Haitington uit te noodigen om Gladstone's plaats in te nemen. Uit Spnnje zjjn geene merkwaardige berichten. Men gaat als altijd voort de meest tegenstrijdige ge- ruchten te verspreiden en heden beroemen de Carlisten j zich op eene overwinningdie de tegenpartij morgon zich toerekent. De jonge Koning heeft reeds deel ge nomen aan den strjjd en zeker zal zijn voorbeeld niet zonder invloed blijven. Natuurljjk kan van de ordeniDg van zaken in het herboren Koningrijk geen sprake zjjn zoolang de oorlog duurt, en het is daarom ook te wenschen dat het gelukkon moge dien met kracht te onderdrukken. leverde de vorige week een vrjj wat rus tiger en gelukkiger tafereeltoen daar het huwelijk j van 'sKonings dochter voltrokken werd. De dagbladen I gaven, zooals te begrijpen is, uitvoerige verslagen van de plechtigheid, die overigens zeer eenvoudig was, en van de feestendie daarmede gepaard gingen. Zij mochten dan ook wel een bewjjs van dankbaarheid geven, daar de Koning de beleefdheid gehad heeft om een paar vertegenwoordigers der dagbladpers uit te noodigenbjj alle feestelijkheden ook op het paleis tegenwoordig te zijn. Ook uit Italië kwam ditmaal een stem des vredes tot ons. Garibaldi namelijk heeft een bezoek aan den Koning gebracht en de ontmoeting moet van beide zjjden harteljjk zjjn geweest. De vrienden van den generaalalthans zoo zjj zich noemenzjjn zeer ver stoord en duiden het hem euvel, dat hjj, de man der republiek, tot den Koning gegaan is. Zeker zjjn het niet degenendie het goed met hun land meenen. Want alle weidenkenden zullen zich verheugendat er eene toenadering plaats had, zooals gewenscht werd, om aan de bestaande spanning een einde te maken. Ook bjj den eersten minister heeft de oude generaal een bezoek afgelegd en er is alzoo een belangrijke stap gedaan, die in de gevolgen niet anders dan wel dadig kan werken. Sedert jaren hoorde men weinig meer van Bol «mi. dan in zaken van ondergeschikt belang. Nu laten zjj weder eens van zich spreken en wel door de uitgave van een blad, dat te Zurich gedrukt wordt en dat den naam van «Oorlogskreet" draagt. Uit die benaming is genoegzaam op te maken van welken aard bot blad is. Gelukkig dat men niet bevreesd behoeft te zjjn, dat die kreet ruimen bjj val vinden zal, ten ware die door do ultramontanen en clericalen als ccn nieuw wapen werd gebruikt om snoodc en verdorfljjko bedoelingen te dienen. Uit Oostoiu-jjU vernemen wjj niet veel nieuws, dan alleen een bericht, dat ons bjjna zou doen glim lachen. Men beeft nameljjk, zoo wordt er gezegd, aan do Oostenrijksche regeering gevraagd of deze eene keuze van den aartsbisschop van Weenen tot Paus, zou ondersteunen. En de Paus is noch niet dood! Het boteekent dus niet veeldat do Oostenrjjkscho regee ring zich tot die medewerking ongezind verklaarde. Aan het slot van ons overzicht vermoldon wjj nog wat de telegraaf zoo evon berichtte, dat voor de leening van do stad Parjjs ongoveor vijftigmaal het gevraagde bedrag is ingeschreven. Frankrjjk moge dus veel geleden bobben, maar zjjne kapitalen zyn niet uitgeput en hot vertrouwen herleeft. Snfc ie. vond men met inkt besmeerdopdat de kleederen der zetsters bederven zouden; de letters in de bakjes der kasten, hetzjj door elkander geworpen, of wel er uit genomen, en dergel jjke kameraadschappelijke'aardig heden meer, welke in de boekdrukkeryen bekend ge noeg zjjn, uitgevoerd. Alle hinderpalen werden echter gelukkig overwonnen en de zaak is thans in vollen bloeien drukt een weekblad en een maandschrift boek- en smoutwerk. Miss Faithfull zegt dat de meisjes in den regel veel jjveriger, opmerkzamer en nauwkeu riger danjongenB van geljjken leeftijd zjjn, zonder nog van de gebreken dezer laatste, het stoeien en dagenlang rondslenterente spreken. Op haro reis in Amerika vond miss Faithfull niet alleen zetsters in het groote établissement van Harpermaar ook: in het kolossale instituut van den Heer Houghton, the Riverside Prest. Daar werkten mannen en vrouwen naast elkander en de heer Houghton kon er niet genoeg over uitweiden, welk een uitmuntenden invloed de tegenwoordigheid der vrouwen uitoefendeverkeerde gewoonten en on gepaste gesprekken waren geheel verdwenen. De Heer Bougthon verklaarde nimmer meer «etterszalen voor mannen alleen te willen inrichten. In hot Soer. HU. vindt men het volgende schrjjven, gedateerd Bantjjermasin 2 DecemberGo kent zeker wel onzen ouden vjjand op Borneo, Soerapatti, die nu reeds oen tandelooze vjjand is gewordenzoowel in overdrngteljjken als gewonen zin, want dc man is stokouden half lam, terwjjl zjjn vroegere strijdtanden hem reeds allen uitgeslagen zj)nwaarom hij zich dan ook uit de voeten heeft gemaakt en verscholen zeer ver in de binnenlanden, met zjjne vrouwen, kindoren en volgelingen. Zoo oud als njj was, bleef hij een beminnaar van het zwakkere geslacht cn vooral vau de zeer jonge vrouwen. Nu op zjjne laatste dagen ge komen en over het leven hier namaals redeneerende vond hij het toch minder aangenaamzoo alleen af te morchecron zonder een paar lieve gezellinnen. Wat dus te doen? Soerapatti wist die vraag terstond te beantwoorden en bepaalde in een soort van testament, dat zjjne beide laatste en jongste vrouwen (de deugniet, de ouden wilde bjj niot medenemen) geslagt zouden worden, onmiddelljjk nadat hjj den geest had gegeven. Er werd misbruik van vertrouwen gepleegdwant aan de beide aangewezen jonge vrouwen werden de goede bedoelingen van den "ouden heer verteld. Zij waren zeer gevoelig voor die eermaar lieten zich toch liever niet slagtenwaarom zjj dan ook in een onbewaakt oogenblik de biezen hebben gepakt. En waarbeen denkt ge wel Ge raadt het nietNaar hun vjjaudennaar de onzenin eene kampong onder bereik van het geschut uit de Tewébenting cn verzochten onze bescherming bjj den mil. comm. aldaar, die, als een waar ridder, natuurljjk terstond daaraan voldeed. Soerapatti was woedend, dat zjj ontsnapt waren en verzamelde al zjjne familieleden, vrienden en volgelingen (men zegt dat hjj wel drie honderd bij elkaar hadmaar dan waren er zeker grijsaards bij) om zjjne ondaukbare scboonen terug te halen a.1 was het ook uit de ijzeren banden van de Compagnie. Hjj zoude dan, zooals be paald was, de Tewé-benting cu kampong hebben aan gevallen en wel op den 31sten der vorige maand, maar we hebben reeds berigten van den 30sten en nog heeft hjj zich niet laten zien. Ik voor mij geloof, ja! dat geloof is voor mij bijna eene zekerheid dat hij het wel laten zal en niet gaarne bjj zjjne tanden ook nog zjjn huid verspelen wilvooral nu er een Gouvt. marine-stoomschip (de Barilo) met 25 man versterking en een houwitser met bediening daar reeds zjjn aan gekomen. Die vrouwen zullen natuurljjk onze bescher ming bljjven genieten niet alleen om te voorkomen dat die ongelukkigen als vee geslagt worden maar ook om ons prestige aldaar te handhaven. Miss Emily Faithfull, de oprigtster der slechts met vrouweljjke krachten werkende drukkerij Victoria Press in Londengeeft in haar weekblad Women and Work een verslag over hare ervaringen betreffende den vronweljjken arbeid. Toen de drukkerij in het jaar 1858 opgericht werd, had zjj niet alleen tegen een ingeworteld vooroordeel, maar ook tegen allerlei on waardige chicanes te strjjden. De ramen en krukjes Spanje. De dood van don jeugdigen keizer heeft droevige gevolgen gebad. De doctoren, die hem hebben behan deld zjjn ter dood gebragtomdat zjj niet in staat waren zjjn leven te redden. De cchtgonooto van den overledene heeft de hand aan haar eigen leven gcsla- gen, uit droefheid over het geledon verlies. Naardien i de nieuwe keizer nog slechts drio jaar oud is, hoeft men de keizerin-moeder tot regentesao aangesteld. Uit Madrid wordt d.d. 6 Febr. getelegrapheerd De Koning is op weg naar Pampeluna en trekt rustig door de geretrancheerde positieudie acht dagen te voren nog door de Carlisten bezet waren. Do Koning zal weldra over Logrono naar Madrid terugkeeren. De aanval op Santa Barbarahet eenige versterkte punt dat den Carlisten aan deze zjjde overbljjftwordt voortgezet. De kansen op een spoedig eindigen van den oorlog vermeerderen. De correspondent van het Journal des Débatt deelt mede, dat de Carlisten te Granollers nog schandelijker misdrjjven hebben gepleegd dan te Cuen^a. Één staaltje: Eene vrouw ontrukte haar dochter aan due ellendelingen en riep terwijl zjj haar kostbaar pand met haar ligchaam dekte>Gjj zult haar niet hebben zoolang ik leef." De magtige kreet die moederljjko liefde uit haar borst deed opryzendie zjjn invloed op zooveel barbaren reeds deed gevoelen, waardoor zelfs wilde dieren wjjken die onverlatendie geen hart dan dat van Jesusals zinnebeeld op bun borst geborduurd, hebben, zjj bicven er doof voor de moeder, viel doorboord neder. jOuitsrilitinit). Er is Bprake van dat Bismarck den 1 April op zjjn 60sten verjairdagzjjne ambten zou willen neder- leggenom hot overige zjjns levens rustig door te brengen. Zjjne geneesheeren zouden verklaard hebben, dat njj dan nog verscheidene jaren kon leven, maar dat zjjn zenuwgestel te zeer aangegrepen is om bjj voortgezetton arboid oen langer leven dan van nog slechts enkele jaren mogeljjk te maken. Almelo, 8 Fobr. Op bjjna alle fabrieken is beden het werk hervat Ofschoon nog niet alle arbeiders zjjn toegetreden, vertrouwt men dat dit spoedig (jeschiedcn zal. De uitslag der schikking is niet zoo bjjzonder in het voordeel der arbeiders. Zjj luidthervatting der werkzaamheden op do gewono conditiën zonder premie, of betaling in Ned. munt met korting van 4 pCt., naar keuzo der nrboiders. Woensdagmiddag had in de buurtschap Bentelo een treurig voorval plaats. Een zoontje van den winkelier-landbouwer Jansen, ongeveer 4 jaren oud, had iets in con grootcn ketel met kokend water laten vallenen toen bet poogde dit voorwerp er weder uit te balen, viel het daarin en is na weinige urenondanks dc spoedig ingeroepen geneeskundige hulp van Dr. B. nan de bekomen brandwonden overleden. Alweder een treurig voorbeeld van te weinig toezigt, vooral op kin deren van dien lceftjjd. >Gravenhngc, 8 Febr. Heden morgen heeft dn nieuw benoemde Gouverneur-generaal van Ned.-Indië, Mr. J. IV. van Lansberge, deze stad verlaten, ten einde zicb via ParjjB naar Napels te begevenalwaar de landvoogd aan boord van bet naar Indiö vertrekkende stoomschip Voorwaarts" zal overgaan. Op 24 Maart a. s. boopt do nieuwe Gouverneur-ge neraal zjjne functien te aanvaardenterwjjl de heer Loudon op 28 Maart Batavia zal verlaten. "Doi-«lroolit, 7 Febr. Zeker oog jeugdig vrouws persoon van eenigszins verdachte zeden en met een vrjj bewogen verleden, thans te Zwijndrecht wonende was gisteren jarig en kwam des avonds in opgewonden staat haar zuster alhier «trakteren." Daar ze steeds uitgelatener werd achtte haar zuster het geraden haar te vergezellen op haar terugtogt naar het veer aan het Maartenegat sprong ze eensklaps in het water, niet rekenende op do zich daarin bevindende houtvlotten waardoor het moeiljjk werd in de diepte te geraken. Een persoon Verhoeven genaamd, op het hulpgeroep van haar geleidster toegeschoten, sprong even moedig als menschlievend op de aangewezen plaats met levens gevaar op de balkeu en bragt de drenkelinge met veel moeite op het drooge. Tot tweemaal toe moest hjj dat herhalenwjjl zjj opnieuw naar beneden sprong vast besloten om een einde aan haar leven te maken. Ton slotte daagde er versterkingzjj werd naar 't po- litiebnreel gebragtvan drooge kleederen voorzien en in de gelegenheia gesteld baar roes uit te slapen. Haar uiterljjk voorkomen is een betere lovensrol waardig. Stellendam, 6 Febr. Gisteren was bet 50 jaar geleden, dat de heer Jan Lokker Jz. de betrekking van opzichter der generale dijkagie van Stellendam had aanvaard. Het bestuur der djjkagie, zjjne groote ver diensten op prijs stellende, vereerde hem een keurig aandenken. Tlissingen8 Febr. Heden is vau hier naar New-York vertrokken het stoomschip «Scholten na alhier kolen te hebben ingenomen. Alhier is van Batavia binnengekomen het stoom schip Tromp, inhoudende 33143 zak koffie 8884 drooge huiden 70 kisten indigo 996 kisten thee en 171 kisten kruidnagelen. Als passagiers zjjn medegekomen do heer Numans, echtgenoote en 2 kinderen, de heer Numans en 2 kinderen, mejufvrouw Vermees, de heer Houtman, echtgenoote2 kinderen en baboe en de heer Millue. Ongeveer dertig lichters zjjn bezig de waren over te nemen. Middelburg6 Febr. Ter provinciale griffie van Zeeland is bjj besluit van heden bevorderd tot adjunct-commies lste klasse de heer M. J. Boone thans adjunct-commies 2de klasse, en benoemd tot adjunct-commies 2de klasse Mr. F. N. van der Bilt, te Kapelle. Mlddelbni'K, 8 Febr. De Vereeniging «Uit het Volk voor het Volk" alhier, is voornemens in den loop van dit jaar een bloemententoonstelling te houden van planten aangekweekt door het Volk. Pry zen en premiën zullen daarvoor uitgeloofd worden. Zierilczee 10 Fobr Maandag avond hield het Departement van Nijverheid eene gewone vergadering, die door 24 leden werd bjjgewoond. Na de gewone huishoudelijke werkzaamheden sprak de heer J. Th. Oos terman eene verhandeling uit over spoorwegen, en hun invloed op den gang der geheele maatschappjj. Deze rede, die getuigt van ernstige studie en in breederen kring bekend verdiend te zjjnwerd door de vergadering met belangstelling gevolgd. Ook de heer Dr. P. Schuringa werd levendig toegejuicht na eene belangrjjke bjjdrage over de klimatologiewaarbij spre ker meer bepaaldelijk eene verklaring gaf van bet verschijnsel der toeuadering van de saisoenendoor 't verminderen van de zomerwarmte en winterkoude. De laatste spreker noodigde de leden uit om heden Woensdag middag in de gymnastiezaal getuigen te zjjn van de schoone slingerproef van Foucaultwaarvoor aldaar een slinger is aangebragt van 10 meter. Wij vernemen dat velen van die uitnoodiging ge bruik hebben gemaakt. In de gisteren gehouden vergadering van Inge landen van het Waterschap Schouwen is mededeelmg gedaan van eene missive van Gedeputeerde Staten van Zeeland, waarbjj deze bezwaar makeD hunne goedkeuring te verleenon aan een in December jl. door Hoofd-Inge- landen genomen besluit, bepalende dat eene som van ƒ18,000, voortspruitende uit den verkoop van vaste eigendommen des polders, zou worden belegd in rente gevende fondsenmet het oog op het voornemen tot oprigting van een Stoomgemaal. Na breedvoerige bespreking van verschillende voor stellen, is thans met 11 tegen 9 stemmen besloten ge noemd kapitaal over te brengen in het reservefonds zullende in het aanstaande najaar door Hoofd-Inge- landen de vraag worden behandeldof al dan niet tot de oprigting van een Stoomgemaal zal worden besloten. Op voorstel der Directie is een krediet verleend ten einde daartoe de noodige voorbereidende stappen te doen. In de zitting van den Gemeenteraad van heden zjjn de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden de HH. Jhr. Mr. 1'. J. F. Rethaan Macari en W. A. Oclitman onderzocht en goedgekeurd, zoodat tot hunne toelating besloten is. Tot lid der Commissie van toezigt voor het Middelbaar onderwjjs in deze gemeente, in plaats van Jhr. Mr. G. L. Schor er, is benoemd de beer J. H. C. Htijxe. De Voorzitter heeft medegedeeld, dat de onlangs benoemde bewaarder van het gebouw ter af zondering en verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, Arte Kramer, wegens na zjjne benoeming bjj hem ontstane bezwaren aan Burgemeester en Wethouders zjjn ontslag uit die betrekking heeft gevraagd, hetgeen hem eervol zal worden verleend, en dat Burgemeester en Wethouders zullen trachten een ander persoon te benoemen. Een ingekomen verzoekschrift van den hulponderwjjzer aan de Armenschool, J. K. Kcsteloo, om ontslag uit die betrekking, wegen6 zjjne benoeming tot hulponderwijzer te Vlaardingen, wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders. Naar aan leiding van dit verzoekschrift, is door Mr. Schneiders van Greiffenswerth hot voorstel gedaan, om de belooning der thans in functie zjjnde hulponderwijzers, die in het bezit zjjn eener acte als hoofd onder wjjzer, te stellen op ƒ700 'sjaars, welk voorstel in eene volgende ver gadering zal worden behandeld. Naar wjj vernemenzjjn de hoofdonderwijzers in deze provincie door den heer Inspecteur van het lager onderwjjs uitgenoodigd eene speciale en naauwkeurige aanteekening te houden van het schoolverzuim wegens veldarbeid, over het tjjd vak van 15 Jan. 1875 tot 15 Jan. 1876. In de Staats-Courant is opgenomen de tweede ljjst van niet geëramineerden veeartsen, aan welke, krach tons art. 15 der wet van 8 July 1874 (Staatsbl. n°. 98), een bewjjs van toelating tot uitoefening der veeartse- njjkunst is uitgereikt Uit Zeeland komen daarop voor: Roeland Beens te Haamstede; Cornelis Cools te 'sHeeren- boek; Cornelis Franciscus van Roojj te IJzendjjke; Arend Kievit tc 's Gravepoldcr; Bernardue de Paauw te Bres- kens; Pieter de Plaa te Meliskcrke: Daniël de le Lys te Zuidzande; Herm&nus Riemens te Zaamslog. Tot leeraar aan de inrigtingen van hooger en mid delbaar onderwjjs te Deventer is benoemd de heer J. II. Mol te Hoorn. Gom<»*iar«l«» bwigten. Te O. wordt tegenwoordig de leverantie van echool- inkt nog al voor een aardig sommetje gegund aan de gemeente-veldwachters. Ook moet er sprake zjjndat aie menschen in 't vervolg met levering van warm brood en bittere koekjes zullen begenadigd worden. Drie dametjes te Nieuwe Tonge zjjn thans sukkelende aan eene kwaal, waarvoor geene geneesmiddelen in den apotheek voor tc vinden zjjn. Dus jongens zonder geld, komt nu maar Bpoedig op die dames af, en uw fortuin is gemaakt. Iemand te Nieuwe Tonge wordt ver zocht zich wat fatsoenlijker te gedragen op feestdagen, daar hij anders de herberg uitgegooid zal worden, want. het past niet om een meisje in de herberg na te loo- pen om een zoentje. Een nachtwaker6-zoon te Oude Tonge wordt aangeraden, zooveel snaps niet te hebben van jongens en meisjes waar niets van te zeggen valt, daar dat maar twist veroorzaakt. «Wjj hebben het toch beter aangelegd als onze zuster," zegt een dame te Stavenisse, «om met ons huweljjk ieder een kaartje te geven. Wjj hebben twee soorten laten drukken; de fijnste voor de fatsoenljjkecn de minste soort voor mindere menschen." Eene dochter van een onder baas ti Yerseke moest zulke verbeelding niet van zich hebben, en niet denken dat zjj een schipper in de fuik zal krijgen, want hij wil nu toch niets meer van baar weten. Te Oudelande wordteene oude vrouw verzocht, zooveel jongens en meisjes niet in huiB te laten en zooveel brieven niet te schrijven. Een pakkendrager te Krabbendjjke moest zooveel snaps niet hebben van de dienstmeid van den doctoromdat hjj haar niet kan krjjgen. Een scbildere-dochter te O wordt aangeradenzooveel onwaarheden niet rond te venten van een persoondie zij meende in de val te krjjgen, maar dat zal niet gelukken. Dus meisjewil nu liever zwijgen Want gjj kunt hem toch niet krjjgen, Want met al uw valsoho streken Heeft hij u reeds lang bekeken. Ingexoiidcn stiiklten. Een Stoomgemaal in Schouwen. EENIGE BESCHOUWINGEN omtrent een Stoomgemaal tot ontlasting van het Polderwater van het Waterschap Schou tven, door P. Labrijn, Dz. ZierikzeeA.M.E.vanDisboeck, 1875. In de Algemeene Vergadering van 't Waterschap Schouwengehouden den 29sten December 1874 jl. werd besloten, aan zeker beschikbaar kapitaal, uit den verkoop van vroeger in gemeenschap met anderen bezeten eigendommen voortgesprotenzoodanige be stemming te geven, dat daarmee, bjj mogeljjke stichting van een stoomgemaal voor gezegden polder, een deel der kosten kunnen worden gedekt. Door deze zjjdelingsc.be aansporing tot de oprichting van een stoomgemaal is natuurlijk de aandacht van vele belanghebbenden bjj de quaestie bepaald geworden, 't Was dus eene uit stekende gedachte van don Heor Labrijn, die door

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1