SCHEEPS-INVENTARISSEN ca SiuaveiyitisbelceiuliMnlfiiiKr van G. J. van db LINDE en J. C. van dee MOER. Colijnsplaat, 6 Februari 1875. Volstrekt éénige kennisgeving aan familie vrienden en bekenden. Ondertrouwd JOH. MEERMANS Hz. Bbuinissk 6 Februari 1875. M. van den BERGE Ad. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd: L. E. ROOZEMOND Gz. van Stavenisse, en L. B. van de VAATE W.Md. van Oud-Vossemeer. Vrienden en bekenden gelieven deze als alge meene kennisgeving aan te nemen. Antwerpen, 8 Februari 1875. Getrouwd S. J. OCHTMAN en E. J. F. H. CORNET, die hun «lanli betuigen voor de vele bljjken van belangstelling bjj de voltrekking van hun huweljjk ondervondon. Bevallen van een Meisje, P. H. WOUD- j STRA, geliefde echtgenooto van Scheepenisse, G. BOLIER Gz. 5 Februari 1875. Voorspoedig bevallen van een Meixje, G. BEENS, geb. de Bakker. Haamstede, 6 Februari 1875. Heden overleed na een' zeer korte ongesteld heid, in den ouderdom van 70 jaar en ruim 9 maanden, rajjn' harteljjk geliefde echtgenoote MARIA MOL Md., diep betreurd door mjj, mjjne kinderen, mijn behuwd zoon en hare verdere betrekkingen. Sint Philipsland, L. DORST. 5 Februari 187 5. Heden ontvingen wjj het treurig berigt van het overljjden op den 6 dezer, in het Gasthuis te Dordrecht van onzen geliefden Zoon en Broeder COR- NELIS van de VELDE, laatst Machinist in het Badhuis J te Dordrechtin den ouderdom van ruim 49 jaren 3 kinderen als weezen nalatende. Wjj kunnen echter niet genoeg roemen de behande ling die hjj gedurende zjjne ziekte in het Gasthuis, en van den heer Goedhaet zjjn patroon in het Badhuis heelt mogen ondervinden. Brouwershaven, MARIA HOOGENBOOM, February 1875. Wed. A. van de Velde. JOHANNES van de VELDE. FRANC IN A van de VELDE. De ondergeteekende betuigt aan allendie hem bjj gelegenheid zjjner verkiezing tot lid van den Gemeenteraad bljjken gaven van belangstellingzijnen hnrtelijUon <lanl(. BETHAAN MACARÉ. AANKONDIGING De VOORZITTER van het Waterschapsbestuur van Schouwen doet te weten: dat op D i n g h <1 n g den 9 Febrmiry 1875, des voormiddags ten 11 ure, zal gehouden worden eene OPENBARE ALGEMEEAE VERGADERING VAN HET WATERSCHAPSBE* STUUH in het locaal van het Waterschap to Zierikzee. Zierikzee, den 5 February 1875. De Voorzitter voornoemd, B. C. CAU. De Notaris J. van dee BENT zal, ten verzoeke van de Heeren J. de KATER Jz. qq. te Brouwershaven, op Vrydittc «len 15*2 Fe bruari 1875, des voormiddags ten 10 ure, bin nen de Gemeente Brouwershaven, publiek verkoopen: IA GEBORGEN van het Deensche Barkschip SOPHIA, Kapitein C. Blok, van het Dnitsche Barkschip HILDAKapt. B. Jacobsen, van het Engelsche Smakschip AFFGHAN, Kapt. W. Leigh, aldaar aangebracht, bestaande in: SLOEPEN ZEILEN TROSSENANKERS KET TINGEN, STAAND-, LOOPEND- en IJZER WANT, BLOKKEN, RONDHOUT, BLADKOPER, SEINLAN- TAARNS en hetgeen meerder zal blijken te zijn aan- gebragt, zooals alles daags to voren, in kavelingen zal uitgelegd zijn. Mitggarlerg liet op de lioogto van het Noordland gestrande van het Smakschip AFFGHAN. Nadere informatiën te bekomen bjj de Heeren Ver- koopers en genoemden Notaris te Brouwershaven. De Notaris Mr. C. van dee LEK I de CLERCQ zalten verzoeke van P. de VRIES, op Vrjjdag 1SJ Felirnary l^T*?, des voormiddags 11 ure, in de herberg van J. Bom te Haamstedepubliek verkoopen EEN HOEFJE, met 35 Aren SO Centiaren ERVE en TTJIN staande onder Haamslede, sectie C, nos, 403, 404 en 405. Inmiddels UIT DE IIANB TE KOOF; te bevragen bjj den verkooper. De Notaris J. M. B O U VIN zal op Dingndng den ID February i 1875, 'smiddags ten 12 ure, vóór het j te veilen perceel, ten verzoeke van Mejufvrouw THONA TIMMERMAN, Weduwe Willem ten Haaf, als onher- roepelijk gemagtigde volgens art. 1223 van het Bur- gerlijk Wetboek van PIETER LEMSON, smid, wonende te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen: Ken PAKHUIS en ERF, ingerigt tot S m e d e r ii en daarbjj beboorende GEREEDSCHAPPENstaande en ge- J legen aan de Westzijde van de lange Nobelstraat wjjk A no. 31kadastraal bekend sectie A no. 843 Openbare Verknopingen ten overstaan van den te Dirksland ge- vestigden Notaris J. A. van WEEL. op Diitsdag ÏO Februari1875, voormiddag half tien ure, op de bouw- woning «Groenland" bjj Herkingen: 8 verschillende PAARDEN, 18 RUNDEREN, BOUW GEREEDSCHAPPEN, HAVER, STROO enz. Woensdag; IT Februari 1875, voor middag 10 urevoor de herberg van A. Kockx te Stellendam: 2 PAARDEN, BOUWGEREEDSCHAP PEN enz. Donderdag? S3 Februari 1875, voor middag 9 ure, op de bouwwoning, bewoond door den Heer L. J. Dbiendijk, in den polder Kraijenixse bjj Melissant: 12 PAARDEN35 diverse RUNDEREN VARKENS, KIPPEN, EENDEN, BOUWGEREED SCHAPPEN, waaronder DORSCH- en ZAA1MACHINES enz. De Paarden dezer verkoopingen zjjn van 4 tot 16 jaren oud en een Veulen Merrie, half Duitsch bloed, van een jaar. Onbekende Koopers en Borgen moeten voorzien zjjn van een bewjjs van gegoedheidafgegeven door den Notaris hunner woonplaats. CÈ SI De Notaris Mr. C. YAN DEB LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke van A. van NEUREN en W. BAARS, op WoemsduM 1Y February \&Y55, des voormiddags 10 uren, op de Hofstede «Ypenhove" onder Zierikzeepubliek verkoopen eeue groote purtjj drooge Esschen- en Elzen Tronken, mitsgaders PALEN, SCHABBEN, MUTSAARDS en BLOKKEEL- HOUT. De Notaris J. M. BOUTIN zal op Vrijdng den 33 February 1875, des voormiddags ten 10 ure, in de herberg te Kerkwerve, publiek presenteren te verkoopen Een WOONHUIS, SCHUURTJE en ERF, staande en gelegen te Kerkwerve voornoemd, kadastraal bekend sectie K no. 307 en 308ter grootte van 19 A. 50 Centiaren. Aankomende de Weduwe en Erfgenamen van COR- NELIS MARINUSSE BEI JE. Do Notaris J. van dek BENT, zal, op Mnitndag drn 33 Februari 1875, dea morgens ten 10 ure, ten verzoeke van de Weduwe en Erfgenamen van wjjlen C. den BOER Sr., ten sterf huize van laatstgemelde onder Serooskerke publiek verkoopen: Een partij MEUBELEN en andere ROERENDE GOEDEREN, waaronder 1 KABINET, 1 TAFEL, STOELEN, IJZER-, BLIK- en AARDEWERK2 BEDDEN met TOEBE- HOOREN, mitsgaders een MESTPUT. 125 bossen TARWESTROO, 1 KLOETSCHUIT, 1 WATER BAK, KISTEN, TONNEN, RIEKEN enz. De Notaris J. van dkk BENT zal, op Woonmdiig don 34 Februari 1875des morgens ten 10 urenaast bet hoefje «Zelden kust" te Eikerzee, pnblick verkoopen: 1 tweejarige VAARS, 3 GEITEN, 1 WINDMOLEN, ZEEPTEN, SCHOPPEN, p. m. 400 bos TARWESTROO, een partjj PLANKEN, RIBBEN en BALKENAARDAPPELEN en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. De Notaris J. van der BENT te Brou wershaven, zal, ten verzoeke van den Heer A. A. MES, te Middelburg, als onherroepelijk gevolmachtigde van G. J. MEERTENS, te Zierikzee, op Zuturdiig don 37 Fobrunri 1 **YTydes middags 12 urein de Sociëteit «Con cordia", bjj den Heer Boüdier, te Zierikzee, publiek verkoopen Een blzonder goed ingericht WOON- en WINKELHUIS met ERVE cn TUIN, staande en gelegen op een der beste standen aan de Oostzijde van den Dam te Zierikzee, kadastraal bekend sectie A No. 502 cn 1511, groot 3 Ares 95 Centiares, waarin door den Verkooper sedert een reeks van jaren met het beste succes den handel in Mnuuftiotui'cn is gedreven. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Informatiën te bekomen bij genoemden Notaris te Brouwershaven, en bij Jhr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE, Procureur te Zierikzee, Uit do hand to hoop: Een WOONHUIS en ERF, zeer geschikt voor nering, staande engelegen aan de Balie te Zierikzee, wjjk B No. 485, groot 4 Aren 68 Centiaren. Te bevragen bjj de Uitgevers dezes. Uit de hand te koop: Eene zeer net betimmerde TOONBANK, met vyf grooto Inden en verdere berg- phmtH, lang 3,26 Meters, breed 0,76 Meter. Te bevragen ten Kantore van Notaris WAGTHO te Tholen. groot 20 Centiaren. Uit de hand te koop EEN' GOEDLOOPEND BILJART met toebehooren te bevragen bij de gebruikster JOHANNA PADMOS in »Den eersten Aanleg" te Bruinme. H E N G S T. To lcoup: een zchoonen 3jarigen bruinen Hl'NGST. zonder teekens, gekruist Oldenburgsch Cleeflandsch ras, hoog 1,65 meter; alsmede een dito DITO 2jarigen halfbloedsch. Te bezien en te bevra gen met franco brieven bij G. BOSSCHIETER, op Bouw- en Veelust nabij Dirksland. TE KOOP: EEN GROOTE ZWARTE St. Bernardhond oud eenjaar, zeer mak en gord wnalts te bevragen bjj J. F. GELNER te Cortgene. Bij J. den Boer, Cz. te Brouwershaven is verkrijgbaar rood en wit KLAVERZAAD LUCERN- ZAAD rood en wit PAARDENPEEËNZAAD UIT KIJKERS MANGELWORTELZAAD boven den grond en SUIKERPEEËNZAAD. BESTELLINGEN OP llliliii iiBi uit verschillende Noovd-Brabandsche brouwerijen wor den aangenomen en tegen dezelfde prijzen als aan de brouwerj) uitgevoerd door Zierikxee J. W A A I, E. MLISIN-, KRISTAL-, BRONS-, LLIHRTIKM, geschikte geschenken bij allerlei gelegenheden. jB ®E üi® muni. - F 11 Bi 1 D BOUWER S8 Op aanvraag gratis te bekomen MONSTERS van prima qualiteit WAGEN-VETTRAAN MACHINE-OLIEOLIE-DUNNE STOK- HOLMER TEER, alsmede één- twee- en driedraads TAAI GEGALVA NISEERD AFHEININGDRAAD. H. A. ROOTHAERT, Mr. Smid. HOBTE ST. JANSTRAAT. KERKBOEKEN. In den Boek- en Papierhandel van AJ. de LOOZE te Zierikzee, ZIJN STEEDS VOORHANDEN ALLE SOORTEN VAN Kerkboeken met en zonder Vervolgbundels. fïï7 Bi isy i» -Ml fj*7 SS! bijzonder geschikt voor Kinderen, bevattende Nieuw Testament, Paal- PHi Pi R It iP) (Dj IK 1K\ ||j IR ia) men.' °P snede injmun leder van ƒ1,40 men, Gezangen enz. en ltY&, DITO DITO zonder Gezangen 0,80. A fzonderlijke Vervolgbundels, raK""te-r -ÖK""ler DE HUISBIJBELS, in paarach fluweelverguld op snede 0.70. OOK VERKRIJGBAAR: PSALMEN VAN PETRUM DATHENUM, met on zonder Nieuw Teslament, bevattende Oud- en Nieuw Testamentgedrukt met flinke duidelijke letter, gebonden in heel leder ƒ3.4O, dito in half leder ƒ1,180 KUCH- EN STIKHOEST BIJ KINDEREN lcomt zeei* menigvuldig voor en leggen l>ïj veronachtzaming (likvryln den grond tot. latere hurdnekkige ziekten. «Mijn zoontje van 8 maanden, dat aan KUCH- en STIKHOEST leed, werd door het gebruik van den DKUI VEN-BORST-HONING van W. H. ZICKENHEIMERte Mainz, geheel daarvan bevrijd, waarom ik dat voortreffelijk middel ten zeerste aanbeveel." BaHSDOBP by Kynau (Silezie), 10 Oct. 1873. GOTTLIEB TRISPEL, Landeigenaar. Dit door meer dan 300 Attesten van genezen personen uit alle standen als voortreffelijk aangewezen middel is steeds echt voorhanden a ƒ1.— de flesch met gebruiksaanwijzing te Zierikzee, bij M. J. de LOOZÊ ZOON. Apoth.Goes, bjj J. P. van der DOES; St.-Maartensdijk, by JOH. POT; Middelburg, bjj W. P. van db KAMER; Krttiningcn, bij C. de MUNCK; Tholen, bij C. J. de BRES, Ooltgcnsplaat, by GORDON; Vtissingen, bij JAC. DOMMISSE Cz.Middelharnisbjj A. TEEPEBrouwershaven, bjj J. W. van BRABAND; Zaamslag, bjj de Wed. A. van TRAEIJENHOVE. Ter voorkoming van bedrog is elke flacon voorzien van een rood capsule met nevenstaand Fabriekstempel, terwjjl buitendien de naam van den Fabrikant W. H. ZICKENHEIMEll te Mainz in de kurk gebrand is. Botterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit rentende 3 pCt 's jaar6aflosbaar k pari bjj jaar- ljjksche uitloting. Zjj verstrekt gelden onder eerst liypotliecair verband van goederenuitsluitend in Nederland gelegen. Aanvragen om Hypothecaire Voorschot ten en Pmulhrieven kunnen dagelyks geschie den bjj de volgende AGENTEN: Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goesde Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van dee STARP BERG. W miAMlWAAISBOIUI-MAATSCmi'IMJ voor roerende goederenuitsluitend voor landbouwers en veehouders, te L oenen, verzekert allee» in oml erlingen waarborg alle roerende landbouwersgoederen al«: PAARDEN, RUNDEREN, SCHAPEN en ander VEE. WERKTUIGEN, GRANEN, HOOI, VELDGE WASSEN, INBOEDEL enz. In de laatste 10 jaren is er jaarljjks gemiddeld ƒ1.03 van de ƒ1000 betaald. Inlichting bjj FRANSE te Zierikzee. liiKBÖBÏBÏ IN RUIME SORTERING VOORHANDEN by den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ. Hoofdonderwijzer. Door het verleend eervol ontslag aan den Heer A. DOOGE, als Hoofdonderwijzer der openbare lagere school te Sirjar.slandgemeente Oosterland, ie die be trekking thans vacant. Aan die betrekking is verbonden eene jaarwedde van ƒ000, benevens het genot van vrjje woning en tuin. Sollicitanten worden opgeroepen om zich hetzjj in persoon, hetzij met franco brieven onder overlegging van de bjj de wet vereischte Btukken te adresseren aan den Burgemeester der gemeente Oosterland, vóór of uiterlijk op den lsten Maart e. k. De dag van het Examen zal nader worden bekend gemaakt. Een JONGMENSCH, 25 jaar oud, P. G., van goede getuigschriften voorzien, volkomen met het boerenbedrijf bekend, zag zich gaarne tegen MAART of APRIL geplaatst als OPZICHTER of 1ste KNECHT over eene Boerderjjliefst in Noord-Beveland of Flakkée. Adres met franco brieven onder letter B. bjj den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ te Zierikzee. EEN KNECHT benoodigd, die met paarden en rijtuigen kan omgaan bij G. A. de KATERKraaijenstein, Burgh. MET MFTAANSTAANDE EEN BROODBAKKERS-LEERLING benoodigd by C. van der WERF, Bakker te Zonnemaire. Van HEDEN tot JANUAR1J «•e»»'jongen KNECHT benoodigd, van de P. G., die timmeren en met selen verstaat, bjj D. van MARIS te Kapelle, in Zuid-Beveland. UITVERKOOP VAN ALLE SOORTEN VAN Manden en Kinderbennen tot zeer geringe» prys, en moojje Wiegen van 1,*7T5 per stuk bjj JAN van 'tHOF Mz. te Brouwershaven. J O H. N Z L I N, HORLOGEMAKER, DAM, ZIERIKZEE, berigt den ontvangst van een nieuwe bezending NAAIMACHIN ES, waaronder de zoo zeer beroemde HWMIIMI1 „SAXOMA." KERKHOEKEN in alle formaten en banden. S. OCHTMAN Jz. Het Depót der Theeën uit het magazijn van M. RAVENSWAAIJ ZONEN te Gorinchem is g e e s t i g d bjj MejufvTouw BROEKSMIT, geb. Cannenburg, OUDE HAVEN, D, 485, te ZIERIKZEE, welke zich bjj deze minzaamst aanbeveelt. prijzen: 1, ƒ1,10 ƒ1,25, ƒ1,40 ƒ1,50, ƒ1,75, ƒ2 en hooger, alles berekend per half kilogram. Tevens is aan bovenstaand adres uitmuntende Poeder- en andere Chocolade te verkrijgen uit de beroemde fabriek van DEKKER te Amsterdam. 287"te STAATS-LOTERIJ. Ten kantore van den ondergeteekende zijn voor de 287ste STAATS-LOTERIJ te bekomen Heel.» en Gedeelten van LOTEN. Prijs-courant. De TREKKING der eerste Klasse begint op Maandag den 33 February 1875. J. OCHTMAN. De ondergeteekende maakt bekenddat zjjne VERLOTING 11 .Jaunary 1S87-5 per Nummers geteekendheeft plaats gehad onder toezigt van een bevoegd beambte te Brouwershaven en de PRIJZEN zjjn gevallen op Nos. 68, 70, 131, 45,52, 80, 47, 56, 50,121,81, 116, 37,119,79,113,124. Wederom zijn bij hem LOTEN verkrijgbaar k 33 Cts. per LOT naar FRAAIJE HARMONICA'S met 6 Registers en andere fraaije pry zen, aan zjjne woning op de Sehouwsche Botermarkt. Zierikzee. J. WIERIKX. De alom bekende C. BECKER'S Balansen en Bascules, worden alleen vervaardigd en zjjn te be komen bjj de Fabrikanten BECKER en BUDDINGH, te Arnhem. Mede s\ contant verkrijgbaar bjj W. van SCHELVEN Az., in Ijzerwaren op den Dam te Zierikzee. TEGEN MEI «cn BAKKERS-KNECHT benoodigd, van de P. G., bjj H. WITTERS te Cortgene. Brieven franco. Een METSELAARS-KNECHT benoodigd bij D. DANE te Slaoenisse. Eene DIENSTBODE benoodigd. Adres Uitgevers dezes. Ultgeyers: BE LOOZE WAALE, Snelpersdrukker}) van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DTSHOECK, Meel straat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3