INBOEDEL BEHANGSELPAPIER. BOUWMATERIALEN. iüVVIHll 0, BOUW- en WEILAND, Een Huis en Erf met Tuin, EE! HOFSTEDE, ca IMELEIN-, KRISTAL-, BRONS-, LUXE-ARTIKELEN, cc NIEUWE (III ITS EX. rs c 8 iïEi AF KOOPBAARSTEL LING der AANKOMENDE DE AMBACHTSHEERLIJKHEID van ST.-ANNALAND. De E r f'i» tx a li teu aankomende voornoemde AMBACHTSHEERLIJKHEID, drukkende op gronden gelegen in de Gemeente Si.-Annaland, worden van af den 1 JfliumrÜ IS'T'Ö af koopbaar gesteld tegen den penning TWINTIG. Inlichtingen omtrent de verdere voorwaarden van den afkoop, zijn te bekomen by den eigenaar Jonkheer F. C. de CASEMBROOT te Tholen en bjj den Heer J. POLDERMAN, Secretaris te St.-Annaland. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek WoensdaglOFebruai'i 1875 's morgens 10 urevoor M. FOLMERin zjjn bosch aan den Donkeren en Groenenweg, onder Noordgouwe Eene partjj geroeide Esschen- en Elzen Ivnodsen en Wortels, (klein gekapt.) De koopers kunnen het gekochte op een klamp in het bosch laten staan. Woensdag: 17 Februari 1875, 's morgens 10 ure, aan de herberg van P. EVERTSE te 'Kerkwerve: 2 MELKKOEIEN, lOSSENen VAARZEN,! GEIT, 1 ME8TPUT, 200 bossen T A Iï WESTROO, 25 manden 31 ANGE LVV O K T E L S, een partjjtje AA UDAPPELEN en andere GOE- DEREN Woensdag 34 Februari 1875, 'smorgens 10 ure, aan de herberg »de Wereld" te Nieuwerkerk eene partij BEESTIAAL,ais; 1 zwart Merriepaard, 4 MELKKOEIEN, OSSEN VAARZEN ,1 OKI E- LUNGSWAGEN opijaserenassen, EGGEN, 100 manden MANGELWOU- TELS en andere GOEDEREN. Hij, die er goederen bjj wil brengen, vervoegezich aan genoemde herberg. VÉRKOOP INBOEDEL. Op WOENSDAGEN ÏO, 17 ou 3-1 Februari 1875, zal de S Notaris Mr. LIEBERT te Goes, aldaar in het »Slot Oostende", PUBLIEK VERKOOPEN: DEN ZEER NETTEN van het Hotel ZOUTKEET te GOES, waaronder 25 veren BEDDEN, RESSORTS, LEDI KANTEN, 4 groote SPIEGELS, MARMEREN TAFELS, PRACHT-PENDULE, HAARDEN, KACHELS, GASOR- NAMENTEN, KEUKENGEREEDSCHAPPEN, GLAS WERK en verdere huishoudelijke goederen. Daags te voren Kjjkdag. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee zalop DINGSDAG Mli^ den 1G FEBRUAllIJ e. k., JlÜflLdes middags ten 12 ure, ten verzoeke van Mej. de Wed. H. van VEEN en mede-eigenarenin het Hotel van Veen," op de Oude Haven te Zie rikzee publiek presenteren te verkoopen Een Huis, Koetshuis en Erf, staande en gelegen in de Krepelstraat te Zierikzee kadastraal bekend als Stal en Erf, sectie B, no. 671, groot 2 Ares 17 Centiares. Inmiddels uit do hand te koopte bevragen bij voornoemden Notaris. Op Donderdag en Vrijdag den 18 en 19 Februari 1875, des morgens te 10 uren, te Bath, aan de Sluis, zal de Notaris Mr. LIEBERT, te Goes, ten verzoeke van J. L. LINDHOUT Compagnon, Publiek Verkoopen: 300 MASTPALEN van 3 tot 0 Meter, 9 stuks DITO van 1 Meter omtrek op den kop, liggende onder de gemeente Halsterenin het bosch van dhr. RAM; 260 geploegde DAMPLANKEN van 3 tot 8 Meter, 30 zware en rechte SCHUIERDELEN on WAGENS, 200 zoo goed als nieuwe PLANKEN, dubbele en enkele LATTEN, 50 stuks tien bjj tienduims; 5000 roode PANNEN, 100 Kilogram nieuw PLATLOOD, 3 HEISTELLINGEN met ijzeren BLOKKEN, puike TONMOLEN en DOMME KRACHTEN, enzoovoorts. Publieke Verkooping. op Woensdag 24 Februarij 1875, DES MORGENS 9'/, URE, ten verzoeke van den Eerzamen MARKUS MARKUSSE Az., op de door hem bewoonde Hofstede in Camperland, gemeente Wis- senkerketen overstaan van de Notarissen J. W. VA DER te Cor/gene en L. van der MOER te Colynsplaat van EEN COMPLETEN BOE BEN-INSPAN, bestaande in: 14 stuks Paarden, 18 stuks Hoornvee, VARKENS, PLUIMGEDIERTE, Bouw- en Melkgereedsohnp, eenig HUISRAAD enz. TE HUUR OF TE KOOP TEGEN 1.° MEJ a. s. EEN HUIS met sees kamers, keuken, kelder, Zolders en grooten Tuin, staande op het beste gedeelte der Oude Haven, Z. zjjde. Te bevragen bij J. van DUKE, Poststraat. Openbare Verhuring, voor den tijd van TIEN JAREN. Do Notaris COERT, geves tigd te Goedereede, is voorne mens op Vrijdag, den 19 Februarij 18*TÖ, I59Sdes voormiddags ten elf ure, in het Logement »de Gouden Leeuw," te Goedereede, in het openbaar te verhuren DE KAPITALE EN ZEEIÏ GE MAKKELIJK INGEHIGTE genaamd: STAD W IJ C /T," met omtrent 63 Biinderw uitmuntend schoon vruchtbaar en voor het grootste gedeelte TIENDVRlj alles staande en liggende op een korten afstand van elkander, zeer nabjj de kom der gemeente Goedereede en zulks in zostiou perceelen, welke eerst afzon derlijk en vervolgens gecombineerd zullen worden opgehangen en afgeslagen, zullende het eerste perceel bestaan uit de BOUW WONING met omtrent 30 Bunder** BOUWLAND en DIJK. De verhuring zal geschieden voor den tjjd van tien jarenin te gaanten aanzien der Bouwwonlui:, gedeeltelijk op den 1 Junjj 1875 en gedeeltelijk op den 1 November 1875 en wat de Landerijen betreft, onmiddellijk na het ontblooten van de schoof en op den 1 No vember beiden mede dezes jaars 1875. Nadere onderrigting te bekomen bp den eigenaar, den Heer D. ZAAIJER Dz. te Goedereede, alsmede ten kantore van voornoemden Notaris, bjj wien de voor waarden van verhuring, gedurende veertien dagen vóór de verhuring zullen ter lezing liegen. De Notaris J. van der BENT, te llrou- vjfj-twgK wershaven, zal, op Zuturdatu: 2'Z Fettrunrjj lc.de3 middags ten twaalf areten huize van den Heer A. Boudier, Concordia", op de Oude Haven te Zierikzee, ten verzoeke van den Heer A. A. MES, te Middelburg, als onherroepelijk gevolmagtigde van G. J. MEERTENS, te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen: staande en gelegen aan de Oostzjjde van den Dam to Zierikzee, kadastraal bekend sectie A No. 502 en 1511, ter grootte van drie Ares vjjf-en-negentig Centiares. Inmiddels UIT DE IIAND TE KOOP. Informatiën zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd en van Jbr. Mr. J. W. D. SCHUUR- BEQUE BOEIJE, Procureur. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke van M. de RONDE, 3jT, op Wooiiwlag 3 1 Maart 1875, des voormiddags 10 urein de herberg van M. Bal te Sirjansland, gemeente OosIerlandpubliek verkoopen: Eene Schuur en Gevolgen, mitsgaders ruim ÏO Hectaren BOUW- en WEILANDEN staande en gelegen onder Sirjansland, gom. Oosterland. Breeder bp bületten omschreven. De Notarissen Mrs. C. van der LEK de CLERCQ en J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zullen, op nader to bepalen dag en uur, in de maand Maart, e. lc.ten verzoeke en op de hofstede van den heer M. van den BOUT, onder Zonnemaire, publiek presenteren te verkoopen EEN COMPLETEN BOEREN-INSPAN. Nader bjj biljetten te omschrjjven. Tegen Mei aanstaande TE PACHTEN voor Ojnreii, aanvang nemende met 15 Maart eeTBtkomende IS CO geschikte geschenken bij allerlei gelegenheden. DE |®Ii SI S. üilfli Ig I bericht den ONTVANGST der NIEUWE DESSINS staande in de nabjj beid van Rllemeet, met 37 Heet. 99 Aren 35 Cent. LANDERIJEN aldaar. 5 Hectaren 33 Aren ÏO Ceutinren WEILAND onder Duivendijke. En 3 Hectaren 12 Aren 53 Centiaren WEILAND onder Kerkwerve. Waaromtrent de gegadigden vóór of ÏO Maart a. aanbiedingen kunnen doen bjj briefjes met opgaaf der pachtsom per 41 Aren 68 Centiaren en óén of meer soliede borgen, ten kantore van den Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ te Zierikzee alwaar de conditiën van verpachting ter inzage zullen zjjn. UIT DE HAND TÉ KOOP: De bouwwoning OUD HOE, gelegen aan den Westdjjk onder de gemeente Dirkstand, met 13 Hectares 97 Ares 87 Centiares W R F, TUIN, BOOMGAARD, BOSCH, BOUW- en WEILAND enz., met het regt van JAGT en (bijzonder goede) VISSCHE- HIJ, tevens zeer geschikt tot het oprigten eener EENDEN-KOOI. Met huur-ovcrgii vc aan den kooper van genoemd eigendom van 27 Hectares 77 Ares 16 Centi ares BOUW- en WEILAND, waarvan de huur nog 12 jaren loopt. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner van »Oudhop" ANTH. de VLIEGER, tot uiterljjk SO Fcbruarg 1875. Uit de hand te l<oop: Bil 1 Bf ISB WOONHUIS, SCHUUR enz., met 4 eremeten HOVENIER ENGROND, aankomende de Weduwe en Erven van HENDRIKUS VERMANEN; te bevragen bjj M. DALEBOUT op de grachtweg te Zierikzee. Uit de hand te koop EEN GOEDLOOPEND BILJART met toebehooren; te bevragen bjj de gobruikster JOHANNA PADMOS, in »Den eehsten Aanleg" te Bruinisse. Uit de hand te koop: Een WOONHUIS en ERF, zeer geschikt voor iieriiig, staande en gelegen aan de Balie te Zierikzee, wijk B No. 485, groot 4 Aren 68 Centiaren. Te bevragen bjj de Uitgevers dezes. TE KOOP (WEGENS BEËINDIGING DER LANDBOUWZAAK): Een uitmuntende zeer makke Sjarige STIER (Durham ras) en een jonge STIEHruim een jaar oud. Te bezichtigen in den Anna-Jacoba-Polder, gemeente St. Philipsland. TE KOOP! Gymnastiek-toestellen. Een schuine ladder, een niusl met touw en touwladder. Te bevragen bjj J. van D1JKE, Poststraat. TE KOOP: 300-a400 Willigen Pooten, bjj F. va» dkn BOUT, Az. te Zonnemaire- Men vraagt te hoop: 25 manden Mangelworlels J of moor; adres Uitgevers dezes. JOH. OCHTMAN. BESTELLINGEN OP uit verschillende Noord-Brabandsche brouwerjjen wor den aangenomen en tegen dezelfde prjjzen als aan de brouwerjj uitgevoerd door Zioi-ihv.ec. J. WAALÉ. Sociëteit: »DE GOEDE VEREENIGING" BALLOTAGE op Zondag: T Februnrjj a. s., bij W. KANAAR. Plaatsing van Advertentiën IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE DAG-en WEEKBLADEN. A. C. DE MO OU, Boekhandeiaar. De ondergeteekende bericht het geëerde publiek dat hij voornemens is om 5 tan af Dingsdag 9 Febr. a. s. geregeld 2 maal weeks het eiland Tholen te bezoeken, en bevielt zich beleefdeljjk aan tot het i doen van boodschappen en bemt»41ingen. ARNOLDUS BOTBIJL. IJl HIT I1EIS VAN MM' i op DINGSDAG O February 1875 AANVANG DES AVONDS TEN 8 URE. Entróe 35 Cents. De ondergeteekende geeft bjj deze kennis dat zijn SP RING STIER niet meer beschikbaar is. Bruinisse. F. LEMSOM. «J. BAL, Horologiomaker te Tholenverwacht alle dagen eene sortering F It I E S C H E alsmede ook DU1TSCHE, tegen billijke prijzen. TONNENSTE hSÊLT VOORBEIJTEL C°. te Bergen-op-Zoomgeven kennis dat zji hebben ter bezigtiging gesteld by M B KI J Breestraat 312 to Zierikzee, de Noord-Brabantsche Ton. Deze Noord-Brabantsche ton is eene verbetering van de Delfscbe ton en kan zonder ecnige andere inrigting overal en direct worden in dienst gesteld zoowel in boven- als beneden huizen. De Noord-Brabantschc ton wordt met toebehooren en geheel compleet geleverd veertien dagen na order ii 14 contant. Bij J. den BoerCz. te Brouwershaven is verkrijgbaar rood en wit KLAVERZAAD LUCERN- ZAAD rood en wit PAARDENPEEËNZAAD UIT KIJKERS MANGEL WORTELZAAD boven den grond en SUIKERPEEËNZAAl). C. VAN DER VLIET Dz., contracteert SUIK1 ".RPEEN op voordeelige voorwaarden. Gelegenheid tot eontrneteereu ook bjj F. de JONGE DANIËL'SZOON te Scharendijke. •;jHUuuo}ogeqosMnoqog 'IVISSOU 'P®AV 0P H<180JPV •SHH18 a na Nnanxio v ura uosipjurajoa qeq ;o; uoaoo;j9a jrz atmpfti pftj uaStaeo tuóaepe/A Rq ;up 'aeqexptao no oezquoiz o; sieÖiqsnnSeq epxe&eS oufiz uur qSuaq 11 i »®"Bi NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ GEREGELDE POSTDIENST ROTTERDAM NEW-YORK. HOOFD-PASSAGIERS-BDKEAU Van Es, Wambersie Rugs, Rotterdam. Met de onderstaande prachtige cn bjjzonder voor lste, 2de en 3de klasse Passagiers ingerigte Post- i Stoomschepenwelke eiken Zatnrdug; om de 14 dagen ran Rotterdam direct naar New- York vertrekken. s.b. P. CALAND,Kapt. E. Deddes6 Maart. ROTTERDAM,J. Janzen, 20 W. ASCHOLTEN, J. Hus,3 April. Voor nadere informatiën, ook wegens het binnen- landsch vervoer naar alle bekende plaatsen in de Vneenigie Staten van Noord-Amerika, vervoege men zich bij het bovengenoemd Hoofd-Kantoor en bjj hunne Agenten: Van MAENEN van BOCHOVE, Brouwershaven. L. E. HENDRIKSE, Middelburg. G. CONTANT, Schoondyke. W. MÏJN8BERGEN, Goes. M. ZOETER, Zijpe. J. de PUIJT, Breskens. P.S. Buitendien wekeljjksche gelegenheid van af Rotterdam en Harlingen via Engeland naar i alle havens der Vcreenigde Staten. Doorbilletten kunnen worden afgegeven tot San FranciscoChina Japan Dritish-Jndia New-Zealand en Australia via de Pacific- Spoorweg en Mail-Stoomschepen. In een BURGERGEZIN te dezer stede bestaat ItotHUISVESTlNG j enz. van 1 2 Jongelieden. Te bevragen bjj de Uitgevers dezer Courant GEVRAAGD TEGEN 1 At EI a. s. een bohwame BOERENKNECHT; adres de BORST VERDOORN te Oosterland. MET MAART OF MEI een ongehuwde BOEREN-KNECHT benoodigdbjj N. van der SLUIS te Brouwershaven. TEGEN MEI oen BAKKEHS-KNECHT benoodigd, van de P. G., by H. WITTERS te Cortgenc. j Brieven franco. Met MEI een aankomende BROODBAKKERS-KIN ECHT j benoodigd, bjj J. CRUCQ te Arnemuiden. Brieven franco. E e iï SMIDSKNECHT benoodigd mot primo MEI aanstaande, die bekwaam j is een paard te beslaan P. G. Brieven franco doch liefst in persoon bjj M. JOHANNISSE te Camperland. Met MEI aanstaande ooi» SMIDSKNECHT benoodigd bij de Wed. W. C. VERHAGE te Haam stede; adres C. VERHAGE. Brieven franco. Een SMIDSKNECHT terstond benoodigd, die een paard kan beslaan en eenigszins met het boerenwerk bekend is, bjj E. F. HOLTUS te Zierikzee. Met MEI benoodigd oen SMIDSKNECHT, P. G-, die goed een paard kan beslaan, bjj W. KLOS te Scherpenisse. Loon naar bekwaamheid. VAN STONDEN AAN EN MET MEI een SMIDSKNECHT benoodigdbjj G. C. BOUWMAN te St. Maartensdijk. Salaris naar bekwaamheden. MET MEI a. s. een ongehuwde SMIDSKNECHT benoodigd, P. G., die goed een paard lean beslaanbjj A. OELE te Camperland. Brieven franco. EEN AANKOMENDE TIMMERMANS-KNECHT benoodigd, die ongeveer 4 jaren bjj het vak is geweest tegen 1 MAART a. s., bjj J. M. van 't VEER te Oudelande. Brieven franco, doch liefst in persoon. TERSTOND of met MAART benoodigd een TIMMERMANS-KNECHT, P. G., voor een jaar vast werk, by J.b GROOTHUIS te Scherpenisse. Met MAART a. s. een aankomende TIMME RM ANS-KNECHT benoodigd, bjj L. OOME te Brouwershaven. Een ongehuwd predikant, wonende op een stil dorp in Zeeland, vraagt met MEI als moid nil een eene fatsoenlijke DIENSTBODE, kunnende goed kokenzindelijk werken en met de waseh omgaan. Over het loon zal nader onderhandeld worden. Brieven franco onder letter H. aan het bureau dezer courant. Mevrouw BAX verlangt tegen MEI eene fatsoen lijke DIENSTBODE. Eerljjkheid en trouw zyn hoofdvereischten. Met 1 MAART aanstaande wordt er pene HUISHOUDSTER gevraagd van middel bare jarendie goed met de pot en waseh kan omgaan. Men adressere zich in persoon bij ARNOLDUS WOLBACH, in de korte Nobelstraat te Zierikzee. Er wordt TERSTOND gevraagd een BURGERMEISJE tot tijdelijke hulp in een klein gezin. Adres bjj den Boekhandelaar A. M. E. van DISHOECK. Uitgevers: DE LOOTJE WA ALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Weelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2