ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5499. 5isteJaarg. Xaturday 6 Februarij 1875. POSTERIJEN. BRANDSCHOUWING. Nieuwstijdingen. Slweri&a;. £S.citerlnn^. Haagsche Brieven. V E B G A I) E BIN G HAKHOUT Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De pry's per 3 maanden is 1,30, franco per oost 1,60. ADVERTENTIE N 10 Ota. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en "Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. De ondergeteekeqde brengt ter algemeene kennis dat de BIJ BUS is verplante>t naar de OUDE HAVEN, tegenover den Heer A. P. PAULUSSEN. De Directeur van het Postkantoor te Zierikzee, PILAAR. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat op Maandag den 8sten Februarij eerstkomende en volgende dagen eene algemeene hrnudHcliouwiiig door de Directie der Brandweer in de woningen der Ingezetenen zal worden gehouden, overeenkomstig de bepalingen der Verordening tot voorkoming en blus- scbing van brandafgekondigd den 6 December 1855. Zierikzee, den 3 February 1875. De Burgemeester uooornoemd v. C I T T E R S. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekenddat bij de verkiezingdie op den 2den dezer maand heeft plaats gehadvoor twee leden in den Raad dezer gemeenteter vervulling 1.° van de plaatsopengevallen door het genomen ontslag van den heer C. van deb Vliet, Dz., en 2.° van die, opengevallen door het genomen ontslag, opgevolgd door het vertrek uit de gemeente, van den heer Jhr. Mr. G. L. Schobeb, de volstrekte meerderheid van stemmen hebben verkregen, en alzoo zyn verkozen: ter vervulling der eerste plaats, de heer \V. A. OCHTMAN, en ter vervulling der tweede plaats, de heer Jhr. Mr. P. 3. E. RETHAAN MACARE. Ziebikzee, den 3 February 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De lieve juffer Minnie Clarencewonende ia de staat Indiana van Noord-Amerikakwam op het denkbeeld zich zelf te doen verdobbelen en gaf tot dit doel de gelegenheid A een halven dollar per persoon. In het begin nam bet publiek de aankondiging op als een grapmaar toen men gewaar werd dat het ernst was stroomden de liefhebbers toe en in één uur waren alle loten geplaatst. Personen die te laat kwamen boden premies om de reeds gekochte bewjjzen van deelneming aan de dobbelparty over te nemen, en geen wonder, de excentrieke jntfer Minnie ia zeer schoonachttien jaar oud, weeze, behoort tot een aanzienlijke familie en verkeert in de eerste gezelschappen van den Staat. 2jj was zonder tegenspraak la belle van Seymour het stedeke harer inwoning bemind en bewonderd door allen die haar kenden. Met goudblond haar, on berispelijke vormeneen ferm en gezond gestelbe koorlijke oogen, schitterde zij overal. By de dobbelpai-tjj was één voorwaarde gesteld: de winnende was niet verpligt haar te huwen, en zjj was niet verpligt den winnende te nemen. Het oogenblik der beslissing was claar, Juffronw Minnie was in het lokaal aanwezig. Zonder de minste beweging sloeg zy de operatie gade. De namen werden afgelezen en een ieder schudde de dobbelsteenen om het getal te krijgen dat op zyn toekomst zoo grooten invloed zou uitoefenen. Op drie na hadden alle personen met de dobbel steenen geworpen. Het hoogste cijfer dat tot dusver bereikt werd, was 33. Nu komt de beurt aan Lynn Falconer, een ferm gebouwd arbeider, die met een blik van welgevallen door Minnie werd begroet. Hy wierp 46 en nadat de twee laatsten hun geluk hadden beproefdbleek dat 46 het hoogste getal was. Minnie verklaarde Lynn tot man te willen hebben en Lynn wenschte Minnie tot vrouw. Lynn werd geïntroduceerd by de aanverwanten van Minnie, en Minnie by de ouder3 van Lynn. Het huwelijk zal spoedig worden voltrokken. JbpKKje. Volgens verschillende berigten zouden invloedrijke personen by don Carlos pogingen aanwenden om hem te bewegen den stryd op te geven. Van het Vaticaan zou een brief ontvangen zijn, waarin wel sympathie wordt betuigd, maar in overweging wordt gegeven of de voortzetting van den oorlog wel wenschelyk isonder bijvoeging dat de waardigheid der katholieke kerk in Spanje is gewroken. Veleaco en andere hoofden der Carlisten hebben zich onderworpen. Men verbaalt, dat Don Carlos den titel van koning van Navarra en een vergoeding van 40 millioen realen wil hebbende Regeering heeft hem 25 millioen ge boden. Almelo, 3 Febr. Eergisteren was op verschil lende fabrieken alhier aangeplaktdat degenedie tegen afschaffing der premie en betaling in Pr. Ct. w^lde werken, dezen ochtend half acht in de fabriek aanwezig moest zijnzullende hij, die niet verscheen, deze week geen werk meer bekomen. In één der fabrieken verschenen 2 personenin de andere niemand. De arbeiders schijnen vast besloten te zullen volhouden en trokken dezen voormiddag door de stad ten getale van 1000 a 1200 personen (onder welke mannen, vrouwenknapen en meisjes) al zingende: Hier duldt de grond geen dwingelandij Waar vrijheid eeuwen stond. Men vreest voor ongeregeldheden. De huzaren door kruisen de stad. De arbeider uit Hattem die 11. Zaturdag te Mas tenbroek nabjj Zwolle door een zjjner kameraden bij ongeluk door een geweerschot werd gewondis reeds gisteren morgen overleden. Haarlem, 3 Febr. Gisterenmiddag had aan het station alhier een treurig ongeval plaats. Een reiziger, die zich naar eene zekere plaats had begevenwerd eenigen tijd daarna dood gevonden. Geneeskundige hulp, die spoedig aanwezig wasmogt niet meer baten. De overledene, die te Vlaardingen tehuis behoorde en alhier was geweest om de begrafenis te regelen van zynen schoonvader, die gisteren was overleden, was aan eene beroerte bezweken. 'is Hertoffeubo&cli1 Febr. Gisteren ochtend bad te EBCh het volgend ongeluk op den spoorweg plaats: Een man, werkzaam op het buitengoed Beukenhorst, nam voor den wegwachter van den Staatsspoorweg die in het naburige dorp Yught ter kerke wasden dienst waar bn het passeeren van den eersten trein uit 's Hertogenbosch. Waarschynlijk had hy zich te digt by de rails geplaatstalthans hy schijnt met de machine in aanraking te zyn gekomen daar zijn lig- chaam op een afstand van 30 meter over deu weg werd geslingerd. Ernstig vooral aan 't hoofd gewond, was hy terstond een lyk. Hy laat eene weduwe na met vier kinderen. Mi«ï«1olUmra»5 Febr. Heden stond voor het Provinciaal Geregtsbof in Zeeland teregt de persoon van Jan Bal, oud 18 jaren, boerenknecht, wonende te Serooakerke (Walcheren). De beklaagde had op den 27 September 1874in de schuur van Marinas Moens te Meliskerkebedrie- gelyk ten nadeele van Willem MeijerJz., boeren knecht te Domburggeschreven en met diens naam onderteekend een briefje, gerigt aan Klaas van Sluis te Meliskerkede strekking hebbende de overeenkomst te verbrekenaangegaan tusschen voormelden van Slttijs en Meijer, waarby laatstgenoemde zich jegens eerstgo noemde verbonden had hem als knecht te zullen dienen zynde dit briefje van den volgeuden inhoud: »Dombuig, den 27 September 1874. Waarde Vriend. Ik ben bij U verhuurd geweest, Willem Meijer, maar nu ben ik by Jan Lous uit mjjn huur en nu ben ik by een ander en daar moet ik van den winter ook blyven. Nu kunt gjjzien, dat gij een ander handknecht krijgt, want ik kom niet. Voorts wensch ik u allen gezont. Tot besluit Willem Meijer te Domburg." Bal deed dit briefje in een couvert, wierp het te Ooat-Kapelle iu de brievenbus en met het adres van Klaas van Sluis er op, giDg dit briefje de wereld in. In deze zaak zyn gehoord 5 getuigen, waaronder de heer J. van Sluijs en D. van Oostveen als deskun digen. Het O. M. waargenomen door den Advocaat-Generaal Mr. N. H. Nes van Meerkerk, requireerde tot een tucht huisstraf van 5 tot 10 jaren. De verdediger van den beklaagdeMr. C. Fokker, concludeerde tot vrijspraak. Het Hof deed daarna uitspraak en veroordeelde den beschuldigde tot een cellulaire govangenisstraf van 45 dagen. Sedert eenige dagen bestaat alhier een groote uitvoer van hooi, dat door vreemdelingen opgekocht en per scheepsgelegenheid naar de Langstraat wordt vervoerd. Alhoewel de voorraad hooi niet zoo byzondor groot isworden de landlieden toch door de hooge pryzen tot verkoopen verleiddaar men voor de 1000 kilo's 40 besteedt. Gro«»s*, 3 Febr. De gemeenteraad heeft in zyn gisteren avond gehouden vergadering op voorstel van den voorzitter besloten, dat a. e. Maandag by gele genheid van het eeuwfeest der Leidsche Hoogescnool de vlag van den toren zal worden uitgestoken. De voorsteller zag in dit feest een nationaal hoogtjj, niet alleen om de verlichting, die door do ocoaemie is verspreidmaar ook om de gebeurtenissendie zich aan haar stichting vastknoopen, gebeurtenissen", zoo sprak de voorzitter, »die ons met eerbied vervullen voor het roemryk voorgeslacht." In diezelfdo vergadering is op voorstel van B. en W., nadat door hen de ontworpen wyzigingen en de be stendigde verordening op de invordering van den hoof- delyken omslag waren ingetrokken, goedgevonden om, ton einde aan net bezwaar van Ged. Staten te voldoen, art. 10 dier verordening to doen vervallen ofschoon het college van dagelyksch bestuur voorzietdat nog andere bedenkingen tegen die verordeningen door de Hooge Regering zullen gemaakt worden. ZlorJJcasoo5 February. Telegraphischo berigten van Javavan l en 2 dezer, by een firma te Amsterdam ontvangenmel den een vreesselnke uitbarsting van do Kloet, den beken den vunrspuwenuen berg in do residentie Kediri, waarbij Blitar grootendeels door een modderstroom ia vernield. Enkele plantages zyn behouden gebleven en geen enkel Europeaan is Sy de ramp omgekomen. Nadere bijzon derheden worden niet gemeld. In eene advertentievoorkomende in de Middelb- Crt. van den 30sten Jan. jl.en door flinke en welge stelde landbouwers onderteekend, leest men: De ondergeteekenden allen landbouwerswonende in de gemeenten Veere en Vrouwepolder, geven hier mede te kennendat de handelingen van den Burge meester Mr. J. Snijder, om aan den notaris Verhuist te Middelburg de verkooping van hakhout voor de gemeente Veere optedragenhunne verontwaardiging heeft opgewekt. Toen toch in 1872 de standplaats Serooskerke vacant kwam, heeft gemelde Burgemeester Mr. J. Snijder geene moeite ontzien om adressen te doen teekenen, ten einde Veere te doen aanwyzen als standplaats voor den bij ons allen geachten notaris A. M. van Bijsoort van Meurs. Naar men verneemt zou de oneenigheid tusschen den Burgemeester ca den notaris van Veere zij Den oorsproDg hebben in de beruchte portretten-kwestie. Laatstgemelde zou namelijk den Burgemeester de dol zinnigheid van het plan, om portretten van mannelijke ingezetenen boven de 18 jaar aan Z. M. ten geschenke te gevenouder het oog gebragt hebbenwaarover onze E.A. zeer verstoord moet geworden zijn. Dezer dogen had te Oude Dyk bn Winschoten, een vreeselyk ongeluk plaats. Drie polderwerkers be gaven zich naar Pruisen, waar een nieuw afwaterings kanaal wordt gegravenom dat werk cons in oogen- schouw te nemen, waar zij een geruimen tijd vertoefden onder het drinken van een stevig glas foesel, en om streeks vier uur dien namiddag beschonken willende terugkeerenbesloten zij niettegenstaande alle waar schuwingen zich in een bootje over de A-Mude te roeijen, doch toen zy even van wal waren, schepte het bootje water en zonkzoodat de drie personen in 'twater lagen, waarvan twee zijn verdronken en een zich nog heeft gered, doordien lay zich aan het bootje, dat weder boven wa9 gekomen, vasthield en zoodoende er mee aan wal dreef. Donderdag voormiddag is een der verongelukten teruggevonden, doch naar den ander zocht men des avonds nog te vergeefs. De vader van een der verongetukten bevond zich bjj de plaats dès onheils en moest zoo zyn zoon en vriend zien ver drinken, zonder eenige redding te kunnen aanbrengen KerknieuMH. Bedankt voor het beroep naar Vlissingen door Ds. J. D. Cordespred. te Vorden. Ingezonden stukken. I)e stilte, die op dit oogenblik op het gebied onzer politiek heerscht, (maar spoedig zal ophouden) wordt op eenmaal afgebroken door een brief van graaf van Zuijlen, die bestemd is om grooten opgang te maken. De korte inhoud van dien brief komt hierop neder: het is wel waar, dat in 1866 de PruisBen 30,000 man aan oDze grenzen hebben opgesteld, en generaal van den Bosch, Minister van Oorlog, reeds maatregelen had genomen de brug te Westervoort te doen springen het is niet waar, dat die handeling met den veetyphus in Nederland of met de Luxemburgsche questie in verband stond. Waarmede dan? Men moet tusschen de regels doorlezen, om de bedoeling van den graaf ran Zuijlen te raden. De graaf van Zuijlen geeft als zijne zienRwjjze te kennen, dat eene staatkunde, die de ultramontanen steunt of begunstigd, uit moet loopen op verwikkelingen met het buitenland,.en die staat kunde, die by afkeurt, is de politiek van de tegen woordige regering. De woorden van den brief, waarop de klemtoon moet vallen, zyn deze»Ten zij" zegt hy »onze staat kunde aan de buitenlandsche regeringen den waarborg van onafhankelijkheid van ultrainontaaDschen invloed aanbiedt, loopt Nederland gevaar, door de tegenpartij als vyandig te worden beschouwd en niet by machte te zyn, zyne onzijdigheid te handhaven. Verklaringen en protestatiën zullen in dezen niets baten. Zoodra het vermoeden ontstaat, dat eigenbelang met de onzydig- heid in stryd is en dat, zy bet daD ook heimelyk, eene der partyen begunstigd wordt, is het een hersenschim dei eerbiediging onzer eenzydigheid te verwachten." En zyne conclusie is: »<lat net belang van Nederland medebrengt, afgescheiden van alle andere overwegingen van binnenland9che politiek, de oude historische Neder- lamlsche buitenlandsche staatkundedie steeds zoo roemryk door het Huis van Oranje is voorgestaan, te blyven volgen." Deze brief zal niet nalaten bij velen grooten opgang te makeD, vooral by heD, die aau de tegenwoordige Regeering ultramontaansche sympathiën ten laste leggeu. Men zal misschien van zekere zjjde aanvoeren: >Z6ó spreekt graaf van Zuijleneen der vrienden van het Ministerie en dan zal het toch wel waar zyn, dat dit Ministerie streeft naar den triomf der katholieke kerk." Doch in weerwil van den stelligen toon, waarin dit schryven is vervat en in weerwil van den grooten opgang, die deze brief maakt, laat hu my byzonder koud. Men kan hier den brief niet afscheiden van den briefscbryver. En dan vraag ik: wie is deze graaf van Zuijlen, die op eenmaal aan dit Ministerie den hand schoen toewerpt? Deze graaf is niet alleen een zeer eerzuchtig staatsman, maar een zeer woelziek diplomaat, op wien de naam van »le buuillant Achilleniet onge- Sast zoude zyn. Het is toch al zeer opmerkelykaat eze brief komt juist op dezen oogenblik. Waarom deze ontboezeming juist heden en niet by de behan deling der begrooting voor Buitenlandsche Zaken? Graaf van Zuijlen is in den waren zin des woords een berekenend diplomaat. Hy doet op politiek gebied geen stapdan nadat hy dien rypelyk heeft overdacht. Schryft hy eene brochure«Agitatie en plichtsbe trachting," dan is het in de hoop, zich daardoor eene tocgangkaart tot een anti-revolutionair district te ver- schaflen, hetgeen hem, tien jaren geleden, uitnemend is gelukt. Is hy Minister van Buitenlandsche Zaken en voorziet hy eene stormachtige discussie in de Tweede Kamer over zyn Limburgsch beleidof over eene Kamer-ontbindingdan verzoekt hij den Voorzitter ©ene zitting met gesloteoe deuren, ten einde schrik en angst te verwekken. Heeft zjjno politiek in de Luxemburgsche zaak het wantrouwen der Nederlandscbe Vertegenwoordigers opgewekt, dan laat hy zich getuig schriften geven van do Ministers von Brast en Rogier, ten einde door til dat huldebetoon gevrywaard te zjjn tegen parlementaire aanvallen. Wordt op 5 April 1867 eene interpellatie door den heer Thorbeckc aangekondigd over de losmaking van Limburg van den Duitschen Bond, dan laat hy zich op i April 1867 een telegram geven van graaf von Bismarck, waarin geheel ten over vloede, .nog eene erkenning is gelegen, dat Limburg bevryd is van een Bond, die niet meer bestond. Wanneer ik mjj dit alles te binnen breng, dan geloof ik, dat deze brief ook wel niet geschreven zal zyn zonder eenig nevendoel. En nu is het zeer opmerkelyk, dat die brief is verschenen na de benoeming van den beer Gericke tot gezant te Brussel en vóór de verkie- ziogen van Juni. Ik kan de gedachte niet van my afzetten, dat de graaf ran Zuijleneen sluw diplomaat, by het schryven van dezen brief, èn op de eerste èn op de tweede omstandigheid heeft achtgeslagen. Het is dan ook in de hofstad niet onbekend, dat de graaf schrikkelijk verstoord is geraakt, dat hy in dit Minis terie geene plaats beeft genomen en niet tot gezant te Brussel werd benoemd. De oude compagnieschap Heemskerk—van Zuijlen had den heer van Zuijlen ver moedelijk in den waan gebracht, dat, nu de heer Heemskerk weêr Minister was geworden hij dat ook of zoo iets ook had moeten zyn. De graaf is een zeer onbemiddeld man, hetgeen reeds hieruit blijkt dat hy woont in den huize «Hinderstein," en niet des winters in de hofstad. Van groote soirées bjj den graaf hoeft men dusver weinig vernomen; wèl kon hij bet te St.-Petersburg als gezant niet uithouden, omdat hij er met zyne talrjjke hofhouding meer verteerde dan ont ving. Van daar, dat hy telkens, als maatregel van zuinigheid, zijn gezantschap nederlegt, om wederom in de Tweede Kamer als representant terug te keeren. Een gezantschapspost te Brussel i9 echter niet zulk eene dure liefhebberij. Men kan er »de waardigheid" van het land goed handhaven, en toch nog een zak duitje overhouden. Iu de hooge kringen in de hofstad meent men dan ook, dat de brief van den graaf niet vreemd is aan de omstandigheid, dat. hjj in den huize »Hinderstein" is geschreven, eene huizing, die misschien zoo lang niet meer den graaf uitsluitend zal toebe- hooren. Bovendien kan het den graaf, by de aanstaande verkiezingen te Arnhem, nooit anders dan goed doen, dat hjj zich tegen de ultramontanen verklaart, wier stemmen hy toch vermoedelijk niet zou verkregen hebben. Zyne kansen op eene herkiezing vermeerderen zeer door een openlyk party trekken tegen Rome. En het zou ons niet verwonderen, dat de graaf, alvorens den brief te schrijveneen onderkenningstocht in Gelderland's lusthof heeft ondernomen. Al deze opvattingen en onderstellingen zijn misschien geheel ongegrond, maar, het zou niet de eerste maal zijn, dat staatslieden het algemeen belang met hun persoonljjk belang vereenzelvigden, en in de antece denten van den graaf nan Zuijlen Iigt-wel eenige reden om al deze on diCs niet als ongegrond te verwerpen. Maar er is misschien eene nog meer afdoende reden, om zich door dien brief niet te zeer te laten vor- scbalkeD. De strekking van den brief is duidelyk om tegen ultramontaansche invloeden te waarschuwen. Doch waar is tot op heden die ultramontaansche invloed in de buitenlandsche staatkunde geh\e\en1 Omdat de heer Gericke, gezant te Brussel; omdat de heer van der l)ocs de Willebois, Minister van Buitenlandsche Zakenbeiden katholiek zynvolgt daaruit dat zy niets dan »den triomf hunner kerk zullen bevorderen." En boe zouden zy dat moeten doen? Door de missie van Rome te herstellen? Maar is men dan vergeten, dat de heer Gericke die juist heeft helpen afbreken, terwijl de optreding van den heer van der Does de Willebois nu juist niet door de mannen van de Tijd met byzonder welgevallen is ontvangen Graaf van Zuijlen verzuimt één enkel bowjjs bij te brengen, waaruit kan blijkendat de Nederlandscbe buitenlandsche staatkunde zwicht voor ultramontaansche invloeden. En dat gemis ontneemt aan de waarde van zynen geruchtmakende^ brief alle waarde. Al moest men 'ook aan den persoon van den graaf zooveel gezag toekennen, als waarop hij wegens zijn vroeger Minis terschap en de wijfelmoedigheid waarvan hy blijken gaf, geen aanspraak mag maken: dan nog is de innerljjke waarde van dezen brief zóó gering, dat hij aan het Ministerie weinig kwaad zal berokkenen. Dat het tegenwoordig Ministerie, wat zyne binnen- landsche staatkunde betreft, de katholieken naar de oogen zietkan niet worden tegengesproken. Maar wien kan dit verwonderen Hoe lang zou dit Ministerie kunnen levenwanneer het niet door de katholieken werd gesteund In eeDe reeks vaD kleinigheden is de gezindheid aan het licht gekomen om de katholieken te ontzien hen niet te kwetsen. Vooral opmerkelyk zijn de inlichtingen van den Minister Heemskerk over de 'sHertogenbosschetooneel-censuur. Voor de afkeuring dezer inmenging in het byzonder leven der burgers had de Minister geen enkel woordje overMaar iets anders is het eene voorwaarde tot levensverlenging te zoeken in een ootmoedig neerstrijken voor »de trouwe zonen der katholieken;" iets anders de «triomf der kerk" te verheffen tot program eener buitenlandsche politiek. Waar graaf ran Zuijlen ernstig die grief wilde aan voeren, had men ten minste eenig bewijs van hem mogen verwachten.V. STOOMBOOTDIBNST Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. February 1^75. Van MIDDELBURG Zondag 7 's morg. 10,u. Maand. 8 7,— Dingsd. 9 7, Woensd. 10 7, Don d. 11 6,30» Vrijdag 12 7,— 12 'som 2, Zaturd. 13 2,— Van ZIERIKZEE: Zondag 7 's nam. 2,— r Maand. 8 2, Dingsd. 9 2, Woensd.10 2, Dond. 11 2,— Vrydag 12 's morg. 10,30 Zaturd. 18 7,- ItetourkuHrten uitgezonderd Wolfaarts- dijksche veer tot de helft der stoombootvTacht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrij van stoombootvTacht voor de eerstvolgende terugreis Prijzen «lor Boter en Eyeren. Ziebikzee, 4 February 1875. Boter laagste koers /"0,60 en hoogste koers 0,70 per 5 hectogrammen. Kip-Eyeren laagste koers /0,80 en hoogste koers 0,90 per 25 stuks. 25jiirlge Eehtvereeuifflnff van ANTHONIE JONKER en NEELTJE LOKKER. oüwebkebk, 6 February 1875. Hunne dankbare kinderen. rr-Tfiapflsssa6ssa6ss96=s Getrouwd N. va» den BOUT Cz. en J. C. LABRIJN Nd., die tevens hunnen «lnnlt betuigen voor de belang stelling by hun huwelijk ondervonden. Nieowerkerk in Duiveland, 5 February 1875. Bevallen van eene levenlooze Dochter, A. C. van deb VLIETCats. Ziebikzee, 1 February 1875. t Heden nacht overleed in de vaste hope des eeuwigen levens, mijn' echtgenote A. J. BARTELSE, in den ouderdom van 74 jaar en 6 maanden, na eene langdurige verzwakking. Cobtgene. D. TUITEN. 2 February 1875. De ondergeteekende betuigt zynen har- m m tol||l<o>i «Imilt aan allen, die hem by zijne benoeming tot lid van den Gemeenteraad, bljjken van belangstelling gaven. W. A. OCHTMAN. Allen, die iets te vorderen hebben van - of -v«»r»4oHul<1li»;«l zyn aan wylen TONIS van den BOUT Cz., in leven herbergier te Haamstede, worden verzocht daarvan opgnve of l>otttlïn«r te doen vóór 15 Februarij e. k.ten kantore van Jhr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE B O E IJ Eprocureur te Zierikzee van het SCHOOLVERBOND van Zonne- maireop Vrpdog l£ï February 'a avonds g'/j ureby A. v. d. MEERE. Het DAGELIJKSCH BESTUUR, van het Waterschap .Schouwen brengt ter kenniB, dat volgens bet verlangen der Algemeene Vergadering is afgedrukt en bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee verkrjjgbaar gesteld „EENIGE BESCHOUWINGEN omtrent een stoom bemaling: tot ontlas ting van het polderwater van bet Waterschap Schouwendoor P. LABRIJN Dz." Waterbouw kundig Ambtenaar van dat Waterschap. Ter bevordering eener meer algemeene bekendheid bij Ingelanden en belangstellenden omtrent een STOOM- BteMALING van SCHOUW RNbeveelt het Bestuur de lcxiiitf en overweging van die brochure met vertrouwen aan. De prijs is bepaald op 0.1£». Het Dagelyksch Bestuur voornoemd, B. C. CAÜ, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. De Griffier G. van WAGE zal op Woens- dag IO Fcbrunrjj 1S75, 'Tvoormiddags 10 uur, ten verzoeke van den Heer Mr. J. MOOLENBURGH, publiek presenteren te ver- E E N E PsA R T IJ WILGEN-, IJPEN- en ESSCHEN langs do wegen in de Ambachtsheerlijkheid van Zon- ncmaire, te beginnen by dc hofstede van Joh. de Vlieger; en daarna droogo MUTSAARDS on KNUPPELS by A. van der Meer aldaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1