KERKBOEKEN 8a®'®i a® 1 TE koop: I i I 1 I W LANDBOUWERS, NAAIMACHINES. ROTTERDAM JNEW-Y0RK Bij de aanstaande verkiezing van twee leden voor den Gemeenteraad, worden door EENIGE KIEZERS aanbevolen, de Heeren Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré Blauw Stembriefje). en W. A. O c htm an. Wil Stembriefje). Bjj de aanstaande verkiezing van twee leden in den gemeenteraad alhier zullen zeer vele kiezers hunne stemmen uitbrengen op de Heeren D. Q. Mulock Houwer Wit Stembriefje). e n Mr. P. A. J. Bouvin (Blauw Stembriefje). By de aanstaande verkiezing van twee Leden voor den Gemeenteraad op Dïiis<lu«; 'Zt Februari »i. j». hebben een aantal kiezers besloten hunne stemmen uit te brengen op de Heeren W. A. Oehtman. Wit Stembriefje). en Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. (Blauw Stembriefje). MEDEKIEZERStoont u niet onverschilligkomt getrouw ter stembus en stemt met ons de Heeren Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. (Blauw Stembriefje). en W. A. O c h t m a n. Wit Stembriefje). EENIGE KIEZERS. Me dekie ze r s Hoewel geene persoonljjke reden hebbende om de Kandidatuur der heeren OCHTMAN en MACARÉ te ontraden, meenen wjj de voorkeur te moeten geven aan de heeren Mr. P. A. J. Bouvin, (KANTONREGTER) en D. Q. Mulock Houwer, (MAKELAAR) waarom wjj U toeroepen oin op aanstaanden Dingsdag de stembiljetten in te vullen met de namen D. Q. Mulock Houwer. Wit Stembriefje) en Mr. P. A. J. Bouvin. lAauw Stembriefje). Bij de verkiezing op aanstaanden Dingxrtajr voor twee leden van den Gemeenteraadbevelen wy den kiezers voor één der vacaturen aan Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré, lid der Arrondi'sements-Regtbank, niet alleenomdat hjj erkend liberaal en kundig is maar vooralomdat bjj een der weinigen in de ge meente ia, die geheel en al vertrouwd is met de Bank van Leeningzaak, wier behandeling in den raad spoe dig op handen is. Komt daarom getrouw ter Btembus en vult het Btaauwe brieve in met den naam M A C A R EENIGE KIEZERS. Ter voorkoming van verwarring en meerdere zeker heid van slagen9tellen wjj onzen medekiezers voor morgen to stemmen op het witte briefje 1>. Q. Mulock Houwer, en op het blauwe briefje W. A. Oehtman. Kiezers can Zierikzee! Komt aanstaanden Dinsdag: trouw naar de stembus en brengt met ons uwe stemmen uit op de Heeren W. A. Oehtman Wit Stembriefje) en Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. (Blauw Stembriefje). Wy zijn overtuigd, dat zy de belangen onzer ge meente vooruitgang en onderwijs, uitnemend zullen behartigen. Vele Kiezers. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Brouwershaven, zullen, op Trydjig den 12 Februari 1875. 's middags ten 12 ure, ten Rnadhuize aldaar, openbaar AANBESTEDEN: Het dolven van slooten en verder* aardewerk, voor den aanleg; tot laml van l»et afgedamde gedeelte oude vesting-gracht b\j den Ko- nynendjjk aldaar. De voorwaarden liggen ter Secretarie ter lezing. Inlichtingen geeft J. KRISTALIJN, Haven-Opzichter alhier, wonende te Duivendijke. Aanwijzing op dato, 'smorgens 10 ure. De Burgemeester, J. M. LOCKER de BRÜIJNE. De Secretaris, G. J. SEVENHUIJSEN. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal publiek verkoopen telkens des voormiddags 10 ure. Op Woensdag; 3 February 187^, in eon bosch nabjj Burgh: Eene praty zwaar Elzen en Esschen Hakhout. Op Vrijdag 5 February 1875, (in plaats van op Zaturdag 30 January)ten verzoeke van den HoogWelgeb. Heer Jonkheer W. M. H. de JONGE, in het Bosch »de Katte" onder Noordgouwe, aan den Kloosterweg: Eene partij Hakhout. Op Zaturdag O February 1875, ten verzoeke van 0. MOERMONDin het Heibosch onder Noordgouwe EENE PART IJ Esschen en IJpen Hakhout. BIER EN, gebotteld en per fustte bekomen bij HERTSTEIN Sc C°. De Notaris Mr. JAKOB MOOLENBURGH, to Zierikzee, zalten verzoeke van de Erf genamen van Mejufvrouw P. de BRAALWed. van Izak van Schelven, publiek presenteren te verkoopen 1°. Op Woensdag den 3 February i*. lt.f des voormiddags te half tien ure, aau het huis wjjk D No. 203, op de Nieuwe Haven te Zierikzee: Een netten INBOEDEL, bestaande in TAFELSSTOELENeen eikenhouten CHIFFONNIÈRE, eene dito SECRETAIRE, LADE TAFEL, BAROMETER, PENDULE, twee HANG- KLOKJES, eon eikenbouten LEDIKANT met behang sel, drio BEDDEN met TOEBEHOOREN, een KACHEL, SPIEGELS, STOVEN, eenig ZILVER-, KOPER-. BLIK-, PORSELEIN-, GLAS- en AARDEWERKTAPIJTEN en KARPETTEN en andere Roerende GOEDEREN. KIJKDAG Dingsdag 2 February, 's voormiddags 10—12 ure en 's namiddags 24 ure. 2°. Op yrydug* den February lc. des voormiddags te half elf urein het Koffiehuis Bellbvue" op de Nieuwe Haven by den heer W. KANAAR te Zierikzee Een WOONHUIS en ERVE niet GEVOLGEN staande en gelegen op de Nieuwe Haven te Zierikzee, wjjk D No. 203kadastraal sectie B No. 575groot 1 Are 28 Centiares. 7 Hectares Q1 Arcs SO Centiares W E I L A N D en I Hectare 70 Ares SO Centiares BOUWLAND, alles gelegen in het Poort-Ambacht der stad Zierikzee, kadastraal bekend sectie C. Nos. 332, 288, 221, 222, 223, 177, .184, 185, 188 en 523 en sectie D No. 577. InformatiSn te bekomen bjj den heer J. M. BOUVIN, Executeur-testamentair en by voornoemden Notaris. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee zalop 1) I IN GHD A Ci IMÜHb den 16 FEB HUA HIJ o. k., L des middags ten 12 ureten verzoeke van Mej. de Wed. H. van VEEN en mede-eigenaren in het »Hötbl vak Veen op de Oude Haven te Zie rikzee publiek presenteren te verkoopen Een Huis, Koetshuis en Erf, staande en gelegen in de Krepelstraat te Zierikzee kadastraal bekend als Stal en Erf, sectie B, no. 671, groot 2 Ares 17 Centiares. Inmiddels uit «le bund te Icoop te bevragen bjj voornoemden Notaris. OPENBARE Vrijwillige Verkooping. De Notaris COERT, residerende te Goe- jT» dertede, is voornemens op I)<Mutvr«lug liÜïBi den 1*8 February 1875 by veiling, en op Doudcnlag (leu ~5 February daaraanvolgende by tifxlag, beide dagen dew voormlddngN ten elf ure, ten hnize van M. de Wachter te Stad aan t Haringvliet te verkoopen: EENE SEDERT VELE JAREN BESTAANDE, NOG IN VOLLE WERKING ZIJNDE EN STEEDS EEN RUIM BESTAAN OPLEVERENDE GROF- EN HOEFSMEDERIJ, het daarbij staand WOONHUIS, Erf en Gevolgen van dien, staande en liggende te Sim' aan V Haringvliet, aan de Oostzjjde van den bestraten Molendjjk, kadaster numero 761 (oud nos. 301 en 302), groot 2 Aren 40 Centiaren en zulks met de bij gemelde smederij beuoorexde GEREEDSCHAPPEN. D n (1 e ljj k te u u n v n u r <1 e n- De KOOPPRIJS kandesverkiezendetegen het i stellen van voldoende zekerheide;olio«»l of ge- «leelteiyU op het te verkoopene gevestigd biyven tegen eene rente vni» vjjf ten lioiulerd in liet Jnnr. Nadere onderrigting te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. UIT DF. HANI) TÉ KOOP: De bouwwoning OVDHOF, gelegen aan den Westdjjk onder de gemeente Dhksland, met 13 Hectares 97 Ares 87 Centiares W E R F, TUINBOOMGAARD, BOSCH, BOUW- en WEILAND enz., met het regt van JAGT en (bjjzonder goede) VISSCHE- RIJ, tevens zeer geschikt tot net oprigten eener EENDEN-KOOI. Met 1»uur-overgave aan den kooper van genoemd eigendom van 27 Hectares 77 Area 16 Centi ares BOUW- en WEILAND, waarvan de huur nog 1J3 jaren loopt. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner van •Oudhof" ANTH. df. VLIEGER, tot uiterljjk GO Febrimry 1^75. Uit «ie hniul te koop EEN iiiiiLl, WOONHUIS, SCHUUR enz., met 4 tgemeten HO VENIERENGROND aankomende de Weduwe en Erven van HENDRIKUS VERMANENte bevragen bij M. DALEBOUT op de grachtweg te Zierikzee. UIT DE HAND TE KOOP: 328 Roeden TUINGROND, (ZAAIJ E BS V EL D,) benevens een Woonhuis en Schuurtje, alles staande en gelegen op het Padje te Zierikzee en te bevragen by den eigenaar M. van PUTTE. 300- a 400 Willigen Pooten bjj F. van den BOUTAz.te Zonnemaire. TE KOOP: Karnmolens en Windmolens met 4 5 en 6 waaijers volgens eene nieuwe con structie by L. WITTERS te Kortgene. Hij zelf vraagt te koop oen vjJftiiMider en asuMtiender MOLENSTEENEN met opgaaf van dikte en prjjs. Ook kan bjj hem van stonden aan een gehuwde of ongehuwde TIMMEltKNECHT, tevens het metselen verstaande geplaatst wordenzomer en winter ,vast werk. Brieven franco liefst in persoon. Op aanvraag gratis te bekomen MONSTERS van prima qualiteit WAGEN-VET, TRAAN, MACHINE-OLIE, OLIE-DUNNE STOK- HOLMER TEER, alsmede één- twee- en driedraads TAAI GEGALVA NISEERD A FHEINING DRAAI). H. A. ROOTHAERT, Mr. Smid. KOIiTE ST. JANBÏHA.VT. T E K. O O P: Een KALFVAARS, bjj A. ONDERDIJK te Sirjansland. J. C. HAL, St. Domusstraat beveelt zich aan tot het KOOPEN en VER KOOPEN van Effecten, Coupons, enz. ZWARTE ZIJDEN IN ALLE PRIJZEN EN BREEDTEN. Van GEKLEURDE ZIJDEN zijn de NIEUWSTE STALEN voorhanden. ECHTE KANTEN. JOH. OCIITMAN. ONTVANGEN: EENE NIEUWE SORTERING Echte Brabandsche Kant, ZIJDEN, Fransche MERINOS, LAINEenz. enz. Gear, van WELY, Melkmarkt. 1I ill V'-i0E iIs MODEL 187 5, voorhanden, alsmede een ruime sortering IIIIIHLUMNMTOIMN J. de GRAAF. z i e bi kz ee, Postatraat. JOH. E N Z L I N, HORLOGEMAKER, DAM, ZIERIKZEE, berigt den ontvangst van een nieuwe bezending N A A I M A C HIN F8, waaronder de zoo zeer beroemde ii\MiY\\nu(:iii\i: „suoma; Bij J. den BoerCz. te Brouwershaven is verkrijgbaar rood en wit KLAVERZAADLUCERN- ZAADrood en wit PAARDENPEEÉNZAADUIT KIJKERS MANGEL WORTELZAAD boven den grond en SUIKERPEEÈNZAAD. TUINZADEN. Dc ondergeteekende berigt aan zjjno begunstigers dat bjj hem verkrijgbaar zjjn alle soorten van TUIN- ZADEN. Ellbmbbt. J. TIMMERMAN. in alle formaten en banden. S. OCHTMAN Jz. Algemeene Exp.-Onderneming VAN GEND LOOS. KANTOOR GOBS. Vorzentlingon ou innmnseeriiigcii vnnr l»«*t Itinnen- om Buit«>ulnn«l te.gen belangrjjk verminderde tarieven. Expedition voor Indiè' per Stoomschepen der Maatschappij Nederland. Informatién gratig. NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE STOOM VAART-MAATSCHAPPIJ GEREGELDE POSTDIENST HOOFD-PASSAGIERS-BUREAU Van Es, Wambersie Ruys, Botterdam. Met dc onderstaande prachtige on bijzonder voor lste, 2de en 3de klasse Passagiers ingerigte Post- Stoomschepenwelke «-llcen Zatiirdng om de 14 dagen van Botterdam direct naar New- York vertrekken. 8.9. W. A. SOHOLTEN, Kapt. J. Hus,6Febr. P. CAL AND 7. E. Deddes 6 Maart. ROTTERDAM J. Jaszwï20 Voor nadere informationook wegens het binnen- landseh vervoer naar alle bekende plaatsen in de Vertenigdc .Staten van Noord-Amerika, vervoege men zich bjj bet bovengenoemd Hoofd-Rantoor en bij hunne Agenten Vak MAENEN van BOCHOVE, Brouwershaven. L. E, HENDRIKSE, Middelburg. G. CONTANT, Schoondijkc. W. MTJNSBERGEN, Does. M. ZOETER, Zijpe. •T. de PUIJ, Liresken P.S. Buitendien wekelijksche gelegenheid van af Rotterdam en Harlingen via Engeland naar alle havens der Vereenigde Stalen. Doorbilletten kunnen worden afgegeven tot Sim Francisco i hina Japan British-India New-Zealand en Australia via de Pacific- Spoorweg en Mail-Stoomschepen. Universeel Zuiveringszout tegen ougeMteldkeden mans;, in pak jes van 15 cent, 27'/., cent en 50 cent verkrijgbaar bjj den Dépóthouder T m gASILLE, Apotheker. Zwart SATIN DE De Crediet-Vereeniging, Correspondentsehup THOLEN, neemt g;el<loii in bewaring tegen vergoeding van rente, en verleent aan baïe leden oreilb-t. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Jhr. S. O. de CASEMBROOT te Tholen. 4 De ondergeteekende maakt bekend dathjj zich alhier als MOLENAAR heeft gevestigd. Hij verzoekt een ieders gunst j zoowel binnen als buiten de gemeente belovende eene accurate bediening. Scherpenisse den 2 Februarjj 1875. A. van der KLOOSTER Pz. 287' ST A ATS- LOTERI J Ten kantore van den ondergeteekende zjjn voor de i 287ste STAATS-LOTERIJ te bekomen He le en Gedeelten van LOTEN. Prjje-conrant. 1 De TREKKING der eerste Élasse begint op Maaudng den JÖÖ Februarjj 1875. J. OCHTMAN. K ERK ROEK EN in ruime sortering voorhanden bjj den Boekhandelaar A. C. <ïe MOOIJ. •^lemie^oaeqoBAnoqog 'IVISMOa "P9Ai 9P Üq e^PV 'SHOxe A rrcr NaanxiD n v uojjaijjoj oqogifbj^ojo qq uba negipjrrajea qeq -joq ueaeopm I«z jnupjn pfii ueSiuea raójepaA ftq 'uojjaj^srao ue bbzjjubiz siafh^sanflaq epjegsï euftz to Sf] De «-olitc Teercapsules van Dr. HERBIJ (opvolger GUYOT, Apotheker te Parijs), welke met gunstig gevolg worden gebruikt tegen verwaarloosde verkoudhedenaamborstigheid en langdurige ziekten der longvatenzijn in verzegelde flacons met gebruiks aanwijzing a l.&SS verkrijgbaar bij JT. M. GASILLE, Apotheker. Tot vonr«le<'Iia;<' PRIJZEN kan onder geteekende leveren KUNSTMESTSTOFFEN, stelsel GEORGE VILLE, van zeer vertrouw bare Iiwnliteit. M. LOCKER «1*» BKUIJNE. De HOOFD-AGENT eener aoliede Maatschappij zoekt AGENTEN op de eilanden van de'provincie Zuid-Hollandin de Alblasserwaard en de vijf Heerenlanden. Brieven francoonder letter Xaan het advertentie bureau van OBREEN C.° te Dordrecht. In de gemeente St.-Philipslandwordt ten spoedigste gevraagd een IIULPONDERYVIJZEK, op eene jaarwedde van 500. Gelieve zich in persoon, of franco met overlegging van stukken te vervoegen bjj den Burgemeester dier gemeente. De Griffier der Arrondissement-Regtbank te Zierikzee vraagt een GBIFFIER-KLERK boven de 23 jaar oud. ~~T E R S T OITD een ongehuwde BOEREN-KNECHT benoodigd bjj de weduwe J. van GRAAFEILAND te Nietiwerkerk. WORDT GEVRAAGD TEGEN 1 MEI e«»n eerste en een tweed© Knecht, bjj C. van der HAVE te Ouwerkerk. JEo-v' Door onvoorziene omstandigheden wordt TER STOND of met MEI gevraagdeen BROODBAKKERSKNECHT Protest. Godsdienst, bjj M. DOELEMAN, te Zierikzee. MET MEI oen BROODBAKKERS-KNECHT benoodigd bjj R. SCHEELE, Groote kade Goes. Met MEI benoodigd een bekwame BROOD- en BESCHUITBAKKERS-KNECHT, ongehuwd, P. G.t bjj M. STEVENSE, broodbakker te Schore TEGEN MEI AANSTAANDE eene HUISHOUDSTER benoodigd van middelbaren leeftyd, by M. MEERMAN te Zonnemaire. Met MEI a. s- eene DIENSTMEID benoodigddie goed met de wnseli kan omgaan bij Mej. de LOOZE—Hocke. Tegen MEI eene DIENSTMEID be noodigd, adres bjj den boekhandelaar van DISHOECK. MET MEI eene BOEREN DIENSTMEID benoodigdbij A. van NEUREN op Ypenhoven, by Zierikzee. Te Dordrecht wordt in een fatsoenlijk stil huishouden met 1 MEI e. k. eene bekwame KEUKENMEID verlangd. Te bevragen bjj den Boekhandelaar A, C. de MOOIJ. MET MEI AANSTAANDE EENE BEKWAME BÓEREN-DIENSTMEID en een KIND ER-MEI8 JE niet beneden de 16 jaar benoodigd, bij J. LU IJ END IJK onder Nieuwerkerk. UitKcvers: DE LOOZE «Sc WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2