Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5197. Dingsdug 2 February 1875. 5IsteJaarg. VERKIEZINGEN. Kennisgeving. Nieu wstij dingen, ^ngelatifc. 2!tï>erlanïr, strandgoederen: BEKENDMAKING. GRONDBELASTING. GR ON DB BLASTING. MARINUS BEIJE, W. A. O c h t in a n, gSgendra Mr. P. J. F. Rethaan Macarë. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, iranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts, per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Met verwijzing naar het artikel in ons vorig No. herinneren wjj den kiezers dat de verkiezing voor twee leden van den Gemeenteraad zal plaats hebben op Dingedag 2 Februari) a. a,, van des morgeoa tob des namiddags -J are; terwijl het wit stembriefje dient ter vervulling der vacature ont- staan door het genomen ontslag van den heer van der VLIET en het gekleurd stembriefje ter vervanging van Jhr. Mr. SCHORER. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, Gezien art. 73, 2de lid, van de wet regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en ter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 Juljj 1850 Staatsblad n°. 37); Noodigen de inwoners der provincie uit, zoo zjj in de grondbelasting, de personele belasting of het palentregt, op ae kohieren tol de loopende dienst behuorende, oUlerri zjjn aangeslagen, daarvan, door toezendieg van de ver- eischte bescheiden, (aanslag-billetten of uittreksels uit de kohieren, en eene berekening van hetgeen in hoofdsom en in Rijksopcenten nfzouderlij U wordt betaald), vóór of uiterljjk op 1 April aanstaande aan hen te doen bljjken. Deze kennisgeving zal in de onderscheidene gemeenten van dit gewest worden afgekondigd en aangeplakt. Middelburg, den 29 January 1875. De Gedeputeerde Staten voornoemd, R. W. van LIJNDEN, Voorzitter. BUTEUX, Griffier. Londen, 30 Jan. Aan de Hour wordt uit Berljjn van gisteren gemeldEngeland en de andere groote mogendheden hebben op de Duitsche circulaire van 8 January met betrekking tot de Gustavgeantwoord, dat zjj hare volkomen goedkeuring schenken aan den eisch van Duitschland tot schadevergoeding en tuchti ging der Carlisten. Almelo, 28 Jan. 'tls stil, dood-stil in ons anders nog al levendig stadjevooral wanneer men in de fabrieksbunrt komtmist men terstond de alarmma- kende bewegingen der weefgetouwen en zou een inwo ner, met de werkstaking niet bekend ,'bjjna twyfelen of hjj zich wel in Almelo bevond. Ook de optogten en het zingen der arbeiders door de straten heeft opge houden, sinds de zamenscholing van meer dan 5 per sonen is verboden. Met regt wordt echter aan dit verbod niet streng de hand gehouden meermalen toch ziet men ze by 10 of 15tal byeen want zy gedragen zich over 't algemeen tot nog toe behoorljjk. Ook de neringdoendon lijden veel onder deze werk staking immers de arbeidsloonen die men berekent gezamenlyk ƒ10 a 15,000 wekelyks te bedragen en meerendeels hier besteed werden, miat men thans. Algemeen houdt men bet er voor, dat er van de zjjde der werkstakers geen gewelddadigheden zullen worden gepleegd. Zoo dus de fabrikanten maar een weinig wilden toegevenzou spoedig alles weer in een normalen toestand verkeeren en het detachement huzaren weer kunnen inrukken hetgeen zeer gewenscht zou zjjndaar deze zich niet zeer ordelyk gedragen en gisteren reeds velen met modderpoelen kennis maakten omdat zy beschonken waren. De in het nabu rige Vriezenveen begonnen werkstaking verloopt in even rustigen geest alhier. Van gewelddadigheden berigt men nog nietsbe halve dat naar een fabriekant een steen geslingerd word welke hem echter niet trof. Op de fabriek der firma L. ten Cate en Zoon te Enschedéis men begonnen nu geheel in Ned. mnnt uit te betalen. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. 's Gravenhajje, 1 Pebr. De Hooge Raad heeft heden verworpen het beroep in cassatie, ingesteld door den voormaligen boekhouder der bank van leening te Zierikzee tegen een vonnis van het prov. geregtshof in Zeeland, waarby deze veroordeeld was tot zes jaren tuchthuisstraf benevens drie geld boeten. Schiedam30 Jan. Gisteren namiddag had op den Hollandschen Spoorweg tnaschen deze staa en Delft een droevig ongeluk plaats. De hoofd-conducteur Mus- schert is onder het ophalen der kaartjes op de loop plank getroffen, door een openstaand portier van een voorbijsnellenden trein. Zijn hoofd en eene hand werden verbrijzeld; het ljjk viel op den weg en de trein scheidde de beide beenen van het ligchaam. Het ligchaamvan den ongelukkigedie te Amsterdam woondeia naar Delft vervoerd; hij was eerst vier weken gehuwd. Oversohie, 30 Jan. Verrees in 1869 alhier eene Chr. Nationale, on een jaar daarna ook eeDeR.Katb. schoolwaardoor de openbarewelke vóór dien tjjd uit 300 leorlingen bestond tot een getal van 50 it 60 verminderdedit getal is evenwel thans weder aan gegroeid en bestaat nu uit 150 leerlingen. Molennnrngrnaf, 28 Jan. In den nacht van Zaturdag op Zondag 23 op 24 Jan. jl.werd ten huize van den bouwman Cornelis con Wijngaarden alhier een brutale diefstal gepleegd. Uit een gesloten secretairezich bevindende in het slaapvertrek van genoemden van Wijngaardenzijn ontvreemd een portefeuillewaarin ruim f 1000 aan bankpapier, benevens een zak, waarin ruim ƒ100 aan zilvergeld. Do dief heeft uit den broekzak van van Wijngaarden de sleutels genomenen daarmede de bedoelde secretaire geopend. De Justitie doet hiernaar onderzoek. EeDigejaren geleden werd aan genoemden van Wijngaarden f 700 ontstolen en in de maand Augustus 1874 tien zilveren en drie gouden medailles der Maatschappij van Landbouw, welke diefstal des tijds met buiten braak geschiedde. Middelburg, 29 Jan. Heden stond voor het prov. geregthof in Zeeland teregt de 21jarige kinder meid, A. M. V., te Vlissingen woonachtig, sedert Oct. jl. in het huis van arrest alhier gedetineerd, beschuldigd van valschheid in onderhandsche geschriften, het des- bewust gebruik maken daarvan en misbruik van ver trouwen door het verduisteren van gelden ten nadeele yan haar meester. De beklaagde moest in het begin van het vorige jaar voor hare meesteres een rekening betalen van 6.89, doch behield het daartoe ontvangen geld voor zich. Om dit te bedekken verzocht zjj op 1 Junij 1874 by dien winkelier op nieuw eene rekening en teekende dezelve als voldaan valschelijk met den naam van den winkelier. Eerst op 20 Oct. kwam het gebeurde uit; de echtheid der handteekening werd door den winkelier ontkent en het meisje bekende weldra haar schuld. Het gevolg was dat baar meester op nieuw de 6,89 betaalde, doch tevens dat do schuldige in handen der justitie kwam. Het hof veroordeelde haar, in aanmerking nemende haar jeugdigen leeftyd en haar berouwtot eone correctioneele gevangenisstraf, in eenzame opsluiting te ondergaan, van drie maanden, alsmede in drie geld boeten en de kosten van het regtsgeding. Ellc>vout)9<li)k, 28 Jan De avond van gistere0 mag met regt genotvol genoemd worden, voor hen die kunst op den regten prijs weten te stellen. In dien avond toch kreeg het Zanggezelschap van deze plaats, een bezoek van dat der naburige gemeente Driewegen, dat daartoe uitgenoodigdzich die moeite niet ontzag herwaarts te komen. Een tal van muziekstukken werden, door beide ge zelschappen vereenigd, naar eisch uitgevoerd, waarna het gezelschap van Driewegen daartoe alleen overging, onder de leiding van hunnen Directeur, den heer de Munk, welks uitvoering met regt meesterlijk mag ge noemd worden en waarin vooral de kennis van genoemden Directeur ten volle doorstraalde. Des avonds ten 7', uur begon men met de opvoering en te een ure des morgens scheidde men noode van elkander, niettemin met de overtuiging dat de uren van byzyn genoegelijk waren doorgebragt, en door menigeen van het gezelschap en der hoorders aangenaam zullen herdacht worden. Wij kwyten ons alzoo volgaarne van een aangenamen pligt, en wel, om het zanggezelschap van Driewegen in het algemeen, en deszeifs Directeur, de heer de Munk, in het bijzonder, den hartelyksten dank aan te bieden, waarby tevens den wensch wordt uitgedrukt in dit saizoen nog eenmaal door dat gezelschap dusdanig te mogen worden verrast. Geeft zoodanigen avond niet alleen genoegen voor kunstlievendon, hjj zal ook ten prikkel zyn voor hen, die aan de beoefening der edele zangkunst zich weinig laten gelegen leggen, om hun voorbeeld te volgen en zich daarop met ij ver too te leggen. Goes, 28 Jan. Aan den gemeenteraad is in zyn vergadering van heden middag kennis gegevendat Gedep. Staten, alvorens de verordening op de heffing van den hoofdelyken omslag, vastgesteld den 30 Dec. 1874aan 's Konings goedkeuring te onderwerpen art. 10 der toen bestendigde verordening op de invor dering van 31 July 1865 wenschten gewjjzigd te zien, omdat de daarin voorkomende bepalingdot zjjdie na 2 October in de gemeente komen wonenniet zullen worden aangeslagenin strijd is met art. 245 der Gemeentewet. Burgemeester en Wethouders hebben deze opmerking gegrond bevonden en bjj de wijziging te dien opzigte ae verordening geheel herzien en tot onderzoek en rapport aan de financiëele commissie toegezonden. De Voorzitter dier commissie wenschte in de vergadering van beden opnieuw uitgemaakt te zienof eigen aangifte moest «trekken tot basis van de invordering, doch de beraadslaging daarover wexd afgesneden door de motie, dat eerst een schriftelyk rapport over het nieuwe ontwerp der verordening wordt ingewacht en Burgemeester en Wethouders dan hunne opmerkingen aan den Raad zullen meedeelen De zaak der heffing van den hoofdelyken omslag is dus weder een nieuw tydperk ingetreden. Wolf»mrtj"KH|ïc, 30 Jan. Bjj de stemming op 27 dezervoor 7 leden van eene commissie voor de regeling der grensscheidingzjjn gekozen O. de Jager en J. Tolhoek Mz.met 32J. van Dommemet 31 A. van Weel, met 19, van StrienII Wz. met 18 Adr. van Strien Cz. en Jacob v. d. Kreeke Kz.met 17 stemmen. Nog verkregen J. van der liaan 14,- Adr. op 't Hof 12J. Tolhoek, l)z,L. de Pagter en C. Philipse 10 M. Machielse en Sinke 9 J. J. van Weel en L. Valkier 8 en voorts nog 28 personen 7, 6, 5,4,3, 2 en 1 stemmen. Gisteren avond vierde het alhier bestaande mus- schen-gilde op feestcljjke wjjze zyn 50jarig bestaan. Niet tuleen de hoofdman O. Soutendatn maar vooral de keizerL. de Pagter verschenen in de bjjeenkom3t al9 in uniform uitgedostten herberge van M. Minnaar, aan de uitoefening van wiens bedryf, gedurende on- feveer 45 jaarmede gedacht werd. Het getal gilde- roeders werd met 6 nieuwe vermeerderd. Ziertlczee, 1 Febr. Op de aanbeveling voor regter in de arrond -regtb. te Rotterdam komt als No. 2 voor Mr. P. A. J. Douvin, kan ton regter alhier. Hot Staatsblad no. 14 bevat een Kon. besluit van den 24 Jnnunrjj jl.houdende de volgende nadere regeling der jaarweddeu van de rijksveldwachters voor die der lste kl. op ƒ650 voor die der 2de kl. op ƒ550; voor die der 3de kl. op t'475voor die, welke bjjzonder belast zjjn met het toezigt opdejagt en visscherjja. der 2de kl. op ƒ520b. der 3de kl. op 450een en ander te rekenen van 1 Jan. 1875. Men schrjjft uit 's Hage aan het N. v. d. P., dat wederom bij de Directie aer Staats-loterjj het voor nemen scbjjnt te bestaanden Minister van Financiën te bewegen eene nieuwe uitbreiding aan die inrigting te geven en nog een duizendtal loten toe te voegen aan het reeds vermeerderde plan. Een bakker teJubbega, gom. Schoterlandwerd nadat hij een vuur in de bakkerij had aangelegd door een zenuwtoeval aangetastmet het treurig gevolg dat hjj voorover in het vuur stortte en zich deerljjk aan het hoofd en de handen heeft gebrand. De gezamenlijke bakkers te Deventer hebben sedert Vrijdag 11. de prjjzen van het brood aanmerkelijk verlaagdwaarschijnlijk reeds een gevolg van de eorstdaags te houden meeting voor het oprigten eener broodfabriek aldaar. Wat welligt nog nooit of nergens is gebeurd, heeft thans in de omstreken van Heiden schap (Fries land) plaats, namelijk, dat een veehouder in January zijn land laat maaijenom met het gras zjjn vee te voederen. De arbeidersvereniging Helpt u zeiven, te Zaan dam, die reeds met goed gevolg twee winkels in 't leven riep, beeft dezer dagen eeD welverdiende on dersteuning ontvangen. Om eene broodbakkerij aan te koopen, was ƒ5000 noodig, van welke som niet minder dan de helft door de werklieden zelve bijeen- gebragt werd. Voor de andere helft zouden aandeelen van ƒ5 tegen 5 ten honderd rente uitgegeven worden, doch een aer ingezetenen van Zaandam heeft het goede denkbeeld gehad aan de vereeniging aan te bieden het bedrag voor te schieten tegen 3 percent rente, zonder verpligte aflossing. De vrouw van een arbeider te Heteren, in het woonvertrek terugkeerende, zag tot haar groote onstel- teDis de wieg in brand en hoorde de angstkreten van het kind, dat er in lag en brandwonden oekomen had. Een kind van vijf jaren, dat by de wieg stond, bad een lucifer aangestoken en het ongeval veroorzaakt. Gelukkig is er hoopdat het gebrande kind her stellen zal. Kerknieuws. Te Kattendijke is eene 9de poging aangewend met het beroepen van Da. J. Hulsebos pred. te Blaauwkapel, die tevens een beroep ontving naar Wamelc. a. Te Békerke is een 7de beroep uitgebragtnamelijk op Ds. N. Ostipred. te Warmond, die de eerste 2 jaren zijner bediening van 18431845 aldaar predi- kant geweest is. Beroepen te Vollenhoven Ds. J, Kromst te Cort- genc te DoesburghDs. Laoijente Sluis. Bij de Chr. Geref. gemeente te Yerseke is beroepen Da. F. A. Bergsmapred. te Zaamslag. Gemengde berigten. Te Wolfaartsdjjk is den 1 dezer eene overtollige bakkers-affaire geopendlouter uit Ohristeljjke beginse len; maar de tjjd zal leeren, wie de dupe van de historie zal worden. Te W. heeft men, voor eene commissie van 7 leden, 44 deskundige personen op 'toog gehad, zoodat er geen gebrek was aan geschikten voorraad. Te Baarland zingt men Jaapje met ziju smalle beenen Loopt gewis weer blaauwe echeenen, Want als hij uit 'tvrjjen gaat, Leent hy duitjes van zyn maat. Brieven schrjjven kan hjj aardig, Praten, snappen, vlug en aardig, Maar houd toch uw mond maar digt, Want gjj zjjt toch veel te ligt. Eene timmermans-dochter te C. heeft een reisje gemaakt naar een doctor, maar is gewogen en te ligt bevonden. Een arbeider op den djjk te Stroodorp wordt aangeradenzooveel snaps niet te hebben van een meisje dat hjj heeft gehaden hem zjjn ontslag heeft gegeven om voldoende redenen. Eene arbei ders-dochter te Cortgene wordt aangeraden geen bor reltjes meer te geven aan een heer, welke hjj niet noodig heeft. Dus meisjemet uw veel verstand Gjj brengt verwarring in het land Maar 't is geljjk een ieder zegt Zjj is wel fijn maar niet opregt. Frans Lastertong onder A. G. wordt gewaarschuwd de gemoederen niet op te winden, want hjj zal in groote moeite komen; maar: Wil nimmer van een ander spreken, Als men vol is van gebreken. M. te B. wordt verzocht geen onwaarheid te vertel len met bet doel, om een weduwnaar op hetkleerrek te hangen. >Wel! wel!" zegt een boeren-zoon onder Poortvliet, wat ben ik toch bitter teleurgesteld gewor den met de feestdagenik dacht Maatje in de fuik te krjjgenmaar dat is weer mislukt." Jan te Neu zen wordt aangeraden, geen verzoekbrieven meer te schrjjven aan Krisje te Biervlietdaar hjj reeds bjj ondervinding weet dat zjj hem niet meer hebben wil. Een smid te P. wordt aangeraden, geen pakkendragers aan eene vrouw te .raden want die man is slim ge noeg om te weten wie hjj hebben moet, iets dat alle pakkendragers wel weten. Te C zul eerstdaags ten tooneele gevoerd worden: Het voltrekken van een huweljjk van een boeren-zoon met eene jonge dochter, waarin de boeren-zoon zal zingen Ach! vader dwingt mjj niet, Want ik kom in 't verdriet. Want het is toch niet van mjj. Daar ik van haar toch ben vrjj. Onder Kamperland wordt eene bakkers-dochter aan geraden, zooreel snaps niet te hebben van een boeren zoon waar niets van te zeggen valt. »Ik heb nu wel een meisje," zegt Karei te Dirksland, >maar zjj is toch niet naar mijn zin; ik zou liever Johanna heb ben, maar hoe die te krjjgen Maar moed gehouden. Burgerljjkc Stim<l te Zierikzee. gebóbes: 19 Jan. Eene dochter van R. P. Freeman en J. Sim- I mera. 29 dito. Eene dochter van C. den Toom en A. H. Rademacher. GEHUWD: 27 Jan. T. Bos, jm. en W. de Blok, jd. overleden: 21 Jan. J. Leeuwe, oud 25 jaar, vrouw van J. van Akkeren. 25 dito. R. Ren senoud 50 jaar, man 1 van P. van der Weele. 26 dito. P. J. Haringx, oud 9 m., d. 29 dito. P. J. I. Landman, oud 13 dd. 2i5jarlge Echtvereeniging van JAN OOLE en MARIA GELEINSE. Noordgouwe, 30 Januari 1875. Hunne dankbare kinderen. aapOfiü Bevallen van eene Doel» ter, A. C. GOEMANS—van Renterghem. Antwerpen, 29 Januarjj 1875. Bevallen van een' Zoon R. de DOES—Bloppoel. Zierikzee, 29 January 1875. Bevallen van eene Dochter, S. J. BAKKER—van der Meijden. Colijnsplaat, 29 Januarij 1875. Gevoelig voor de vele bewijzen van belang stelling, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden hunner geliefde Echtgenoot en Dochter JOZINA LEEUWE, betuigen de ondergeteekenden daarvoor hunnen liartelylcen dank. Zierikzee, J. van AKKEREN. 1 Februari) 1875. M. LEEUWE. Zydie vermeenen regt te hebben op eene partjj WRAKHOUT en eenige stuk ken VERFHOUT, aan den zeedijk dezer Gemeente aangespoeldworden voor de eerste maal opgeroepen tot reclame. Duivendijke, 1 February 1875. De Burgemeester, L. VIERGEVER. 1 Voorspoedig bevallen van een Meisje, P. van der HAVE—Voogd. Ouwerkerk, 30 January 1875. 1 Bevallen van een' Zoon J. P. VERHAGE—van Loo. Zierikzee, 1 Februarjj 1875. Heden overleed na een langdurige ziekte mijne geliefde Echtgenoote TANNA van der VELDE, in den ouderdom van 24 jaren, waarvan ik slechts 14 I maanden met haar in den echt mogt vereenigd zjjn i mjj nalatende een lieveling van slechts 4 maanden. Dreischor, GOVERT van den BERGE, den 28 Januarjj 1875. Heden ontsliep zacht en kalm in den bloei zjjns levensonze innig geliefde zoon en broeder JOHANNES PADMOS, in den ouderdom van 18 jaar, 1 maand en 26 dagenna een smarteljjk lijden van 20 dagen. Zwaar treft ons dit verlieswjj hopen te berusten in Hem wiens daden ondoorgrondelijk zijn. Renesse, Wed. JOHANNES PADMOS, 29 January 1875. geb. Malieste, en kinderen. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving zoowel buiten als binnen deze gemeente. Heden nacht ontsliep zacht en kalmonze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder JOHANNA van AKKEREN, Wed. G. van Beilanus, in den ouderdom van byna 70 jaar. Zierikzee, Uit aller naam 31 January 1875. J. van HUIZEN. De BURGEMEESTER der gemeente Renesse brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, tengevolge der wjjzigingen door de Commissie aangebragt, in de opgaaf bevnttemle do uitkomsten der herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigeudoai- men in deze Gemeente, die opgaaf andermaal, over eenkomstig artikel 21 der Wet van 22 July 1873 (Staatsblad n°. 116), gedurende 30 dagen in de Gemeente kamer ter inzage is nedergelegd. Renesse, den 29 January 1875. J. HOOGENBOOM Bz., Burgemeester. De BURGEMEESTER van Poortvliet c. a. maakt bekend dat de Lijst van ver- anderingen der Eigendommen, dertig dagen van heden af ter visie zal liggen op het Ge meentehuis, en dat er op Woensdag den 10 Februarjj a. s. zitting: aldaar zal worden gehouden tot het hooren van mondelinge bezwaren. Poortvliet, den 1 February 1875. De Burgemeester, P. DAANE van STAPELE. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Sint Annaland maakt bekend, dat, ingevolge Art. 17 der Wet van den 22sten Juljj 1878 (Staatsblad N°. 116), de opgauf be- vattende de uitkomsten der herzie ning voor do bclantbare opbrengst dor gebouwde eigendommen in die gemeente, van af heden, gedurende dertig dagen, voor een ieder op de Secretarie ter lezing iB nedergelegd. Sint Annaland, den lsten Februarjj 1875. De Burgemeester voornoemd, A. J. BIERENS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER van Stavenisse brengt, ter kennisdat op heden ter Secretarie dier gemeente gedurende dertig dagen ter inzage is nedergelegd eene opgaaf, bevattendo de uitlcoii»i$ten der lierziening van de belasitbure opbrengst «Ier gebouwde eig-enclom- m en. Stavenisse, 1 February 1875. De Burgemeester voornoemd, C. DORST Lz. De BURGEMEESTER van Scherpenisse Gelet op artikel 17 der Wet van den 22 July 1873 Staatsblad N°. 116), Brengt ter kennis van belanghebbenden dat de opjgHHf" van de belastbar© opbrengst der gebouwde eigendommen in deze gemeente van af 1 February aanstaande gedurende 30 dagen op de Secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd en dat op Woensdag den lOden dier maand van des morgens 8 tot 11 ure, de herzienings commissie zitting»; zal houden in de Raadzaal van het Gemeentehuistot het aanhooren van mondelinge bezwaren tegen de gedane schattingen. Scherpenisse, den 31 January 1875. De Burgemeester voornoemd, J. LUUK. De BURGEMEESTER van St. Maartensdijk, Gelet op artikel 17 der wet van den 22 July 1873 (Staatsblad N°. 116), Brengt ter kennis van belanghebbendnn dat de opgauf van <1© belastbare opbrengst der gebouwde eigeiiflominon in deze gemeente van af 1 Februarjj aanstaande gedurende 30 dagen op de Secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd en dat op Dinsdag den 9 dier maand van des namiddags 2 tot 6 urede herzieningscom missie zitting; zal houden in de Raadzaal van het Gemeentehuis, tot het aanhooren van mondelinge be zwaren tegen de gedane schattingen. St. Maartensdijk, den 31 January 1875. De Burgemeester voornoemd, J. LUIJK. De Pachters der Stadsreiniging te Zierikzee, geven hiermede kennis dat als hun ge machtigde voor de loopende zaken is aangesteld, BREE8TBAAT C. 312 en noodigen belanghebbenden mitsdien beleefdelijk uit, aldaar hunne boodschappen en eventuele reclames te willen mededeclen. VOORBEIJTEL DE RIJKE. De ondergeteekende verzoekt voor hot lidmaatschap van den Raad dezer gemeente niet in aanmerking te komen. P. A. J. BOUYIN. Een groot aantal Kiezers iB voornemens aanstaanden r>ins«lugr te stemmen: op het Witte Stembriefje: op het Blauwe Stembriefje: Mannen die zyom hunne bekende liberale begin selen met vol vertrouwen hunnen medekiezers aan bevelen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1