INBOEDEL Mr. P. A. J. Bouvin D. Q. Mulock Houwer. meubilaire" goederenEEN HOEFJE, Vérkoop Inboedel. BOUWMATERIALEN. GEGOSTUMËËHDË VOOItDMCHT BiNi BOrVIIH. zaaigranen en zaden, Zierikzeeënaarswij gaan stemmen. Wie zullen wij kiezen? Zonder eenige persoonlijke sympathie of antipathie, tegen wien ook, gelooven wjj, in 't belang der burgerij te handelen door de heeren Mr. P. A. J. Bouvin D. Q. Mulock Houwer te kiezen. Beiden zijn ingezetenen; beiden zyn bekwame mannen. De heer OCHTMAN kan onze kandidaat niet zijn, omdat hij de gave des woords wat al te zeer mist; do heer MACARÉ omdat hij nog te kort in onze ge meente is om hare belangen volkomen te kennen en zjjn verblijf alhier bovendien te wisselvallig is. Kiest dus met ons en Eenige Kiezers. Een groot aantal Kiezers is voornemens aanstaanden Diusjdatf te stemmen: op het Witte Stembriefje: W. A. O c h t in a 11, op het Blauwe Stembriefje: Mr. P. J. F. Bethaan Macaré. Mannen die zyom hunne bekende liberale begin selen met vol vertrouwen hunnen medekiezers aan bevelen. Medekiezers! Hoewel geene persoonlijke reden hebbende om de. Kandidatuur der heeren OCHTMAN en MACARÉ te ontraden, meenen wjj de voorkeur te moeten geven aan de heeren Mr. P. A. J. Bouvin. (KANTONREGTER) D. Q. Mulock Houwer, (MAKELAAR) waarom wij U toeroepen om op aanstaanden Dingsdag de stembiljetten in te vullen met de namen D. Q. Mulock Houwer. Wit Stembriefje Mr. P. A. J. Bouvin. Blauw Stembriefje). EENIGE KIEZERS. Kiezers van Zierikzee! Komt aanstaanden Dinsdag tronw naar de stembus en brengt met ons uwe stemmen nit op de Heeren W. A. Oehtman Wit Stembriefje) en Jbr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. Blauw Stembriefje). Wy zjjn overtuigd, dat zjj de belangen onzer ge meente vooruitgang en onderwjjs, uitnemend zullen behartigen. Vete Kiezer*. De LEDEN van dc voormalige ZANG- VEREENIGING van de ZIERIKZEESCHE AFDEELING van de Maatscbappjj >TOT BEVORDE RING DER TOONKUNSTdie genegen mogten zyn om mede te werken op het in de maand aanstaande te H A A R L E M te houden MUZ1JT K F K K ST, worden verzocht zich vóór den Hsten February by den onder- geteekendo aan te melden. By genoegzame deelneming zal ten spoedigste met de Repititles worden aangevangen. de uit te voeren koorwerken zijn: SCHICKSALSLIED van BRAHMS; PARADIES UND PERI van SCHUMANN GEISTLICHES ABENDLIED van REINECKE en het oratorium MARIA MAGDALENA van FRANS COENEN. De Secretaris der Zierikzeesche Af deeling, J. M. ISEBREE MOENS. A AN BESTEDING Op nader te bepalen dag in February zal de Land bouwer A. van den BOUT Tz. trachten AAN TE BESTEDEN Het boa wen vnn cenc nieuwe BOUWSCHUUR. Bestek en teekening liggen ter inzage iu de Herberg van F. van den BOUT te Eiker zee, terwijl inlichtingen zyn te bekomen bij C. KAPPERSMr. Timmerman te Brouwershaven. De Deurwaarder J. BETHE zalten ver- zoeke van Jonkheer Mr. J. W, D. SCHUUR- BEQUE BOEIJE, als Curator in het faillissement van J. F. SCHRIEKkoopman en winkelier te Zierikzee op Zatnrdng den 30 Jnminry 1875, des voormiddags ten 10 urevoor het huisbewoond door den failliet in het Korte Groenendal aldaar, in het openbaar om contant geld verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ WO LEE IV-, KATOENEN- en MA Pil FACTUREN, zoomede een' netten en /,indel(jken bestaande in diverse mahonie-houten- en andere MEUBELEN, als: LINNENKAST, CYLINDERBUREAUTAFELS, STOELEN, SPIE GELS, SCHILDERIJEN, KARPETTEN, HAARDEN, KACHELS, KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDEWERK en meer anclere GOEDEREN. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Dinadag 3 Februari 1875, 'smorgens 10 ure, voor JOZUA SINKE, in het Esschen- bosch, onder Noordgouwe: Eene partij geroeide Esschen en Elzen Knodsen en Wortels. De Notaris J. M. BOUVIN zal op Mnainlug den >3ten February lJalT'S 's voor middags ten 10 ure preciesaan het sterfhuis van Mej. A. KELLER te Oosterland, publiek presentereu te verkoopen: Jblene aanzienlijke party De Notaris Mr. C. van der LEK k de CLERCQ zalten verzoeke van p. de VRIES, op Vrjjdng 13 February des voormiddags 11 ure, in de herberg van J. Bom te Haamstedepubliek verkoopen Woensdag ÏO Februari 1875, 'smorgens 10 ure, voor M. FOLMER, in zijn bosch aan den Donkeren en Groenenweg, onder Noordgouwe: Eene party geroeide Esschen- en Elzen Knodsen en Wortels, (klein gekapt.) De koopers kunnen het gekochte op een klamp in het bosch laten staan. bestaande in: BEDDEN met TOEBEHOOREN, SPRINGVEEREN MATRASSEN, DEKENS, TAFELS, STOELEN, CHIF FONNIÈRE, KABINETTEN. CANAPÉ, VLOERKLEE- DEN. KARPETTEN, LEDIKANTEN, KLOKJES, HAARD met TOEBEHOOREN, Koper-, Ti.»-, Glas- en Aurdcwnrlt en vele andere Goe deren meer. Te zien Zaturdag vóór de verkooping 'smorgenB van 10 tot 1 ure. En op Dingsdag den 3den February lö'T'S's namiddags ten een ure, in de dorpsherberg te Oosterland: Een Woonhuis en Erf', staande ên gelegen te Oosterland in de Kerk- l straatkadaster sectie F, no. 293, groot een Are 95 Centiaren; laatst bewoond door genoemde Mej. KELLER. Ep EEN TUIN. gelegen als vorenkadaster sectie F, no. 94groot 12 Aren 20 Centiaren. Alles breeder by billetten omschreven. De Notaris Mr. JAKOB MOOLENBURGH, te Zierikzee, zalten verzoeke van de Erf genamen van Mej ufvrouw P. de BRAALWed. van Izak van Schelven, publiek presenteren te verkoopen 1°. Op WoeiiNilng den 3 February e. k., des voormiddags te half tien ure, aan het huis wjjk D No. 203, op de Nieuwe Haven te Zierikzee: Een netten INBOEDEL, bestaande in TAFELSSTOELENeen eikenhouten CHIFFONNIÈRE, eene dito SECRETAIRE, LADE TAFEL, BAROMETER, PENDULE, twee HANG- KLOKJES, een eikenhouten LEDIKANT met behang sel, drie BEDDEN met TOEBEHOOREN, een KACHEL, SPIEGELS, STOVEN, eenig ZILVER-, KOPER-. BLIK-, PORSELEIN-, GLAS- en AARDEWERKTAPIJTEN en KARPETTEN en andere Roerende GOEDEREN. KIJKDAG Dingsdag 2 February 's voonniddags 10—12 ure en 's namiddags 2—4 ure. 2°. Op Vr(j<lng den 5 February k. des voormiddags te half elf ure, in het Koffiehuis >Bellkvue" op de Nieuwe Haven by den heer W. KANAAR te Zierikzee Een WOONHUIS en ERVE niet GEVOLGENstaande en gelegen op de Nieuwe Haven te Zierikzee, wyk D No. 203, kadastraal sectie B No. 575, groot 1 Are 28 Centiares. 7 Hectares SI Ares SO Ceutiureü WEILAND en 1 Hectare 76 Aren SO Centlnren BOUWLAND, alles gelegen in hot Poort-Ambacht der stad Zierikzee, kadastraal bekend sectio C. Nos. 332, 286, 221, 222, 223, 177, 184, 185, 188 en 523 en sectie D No. 577. Information te bekomen bij den heer J. M. BOUVIN, Executeur-testamentair en by voornoemden Notaris. Do Griffier G. van WAGE zal op WoeiiHilag den 3 February 1 ï8"7.">. 's voormiddags 10 ure, ten vorzoeko van den Heer K, HOCKE HOOGENBOOM, publiek presenteren te verkoopen: Eene party extra goed Esschen en Elzen Hakhout, gelegen in den Konynenblok onder Zonnetnaire. Drooge geroeide KNODSENliggende in Oud-Bommenede en drooge MUTSAARDS op de hofstede van den Heer Verkooper. Te beginnen met de Knodsen in Oud-Bommenede. De Notaris Mr. T. A. WAGTHO to Tholen. d op Znterdng 6 Febrnnrl 1875, des avonds ten 7 ure, in de herberg van M. de Bruijne te Tholenpubliek in óéne veiling presenteeren te verkoopen: Ten verzoeke van den Heer H. MOL te Kampen Een perceel DIJK, gedeelteljjk met OPGAANDE BOOM EN beplant, gelegen te Tholen, tnsscben de polders 1500 Gemeten en Denrloo, groot 1 Heet. 73 Aren 60 Cent IS. 13. Het perceel is inmiddels uit <1e baud to lcoop. Met franco brieven te bevragen ten kantore van genoemden Notaris. Op WOENSDAGEN ÏO, 17 en 3-1- Februari 1875zal do Notaris Mr. LIEBERT te Goes, aldaar in het »Slot Oostende", PUBLIEK VERKOOPER: DEN ZEER NETTEN van het Hotel ZOUTKEET te GOES, waaronder 25 veren BEDDEN, RESSORTS, LEDI KANTEN, 4 groote SPIEGELS, MARMEREN TAFELS, PRACHT-PENDULE, HAARDEN, KACHELS, GASOR- NAMENTEN, KEUKENGEREEDSCHAPPEN, GLAS WERK en verdere huisboudelyke goederen. Daags te voren Kjjkdag. GROOTE BÓEREN-INSPAN. Op Vrydng 26 Februari 1875, des morgens to 9 uren, te 's Gravenpolder, .rr' ii -'op de hofstede van den beer C. P. LENS- 4% HOEK Van ZWAKEzal de Notaris Mr. LIEBERT publiek verkoopen: 11 Paarden, 10 Melkkoeien, 8 twee- en driejarige Runderen, 2 Kalveren, 2 Mestpntloopcrs, 1 Gierwagen, 4 Menwagens1 Driewielskar, 1 Lemoerkar, 2 Rol- blokkeu l Molbord1 Sleepbord3 Amerikaansche Ploegen 3 Zeeuwsche Ploegen 1 Ondergrondsploeg 1 Meedekploeg, Eggen in soort, 3 Sleepera, 2 Stroo- snjjdere, 1 Moesmaker, 1 Mangelmolen, 1 Windmolen, 2 Geeselateenen en Paarden, 1 Dorscbmachine, (Cham pion) twee jaar gebruiktbjjzonder goed werkende en het stroo recht opleverende; 1 Rosmolen met Tus- schenbeweging, 1 Zaadzeil, Zeeften, Vorken, Griepen, Rjjven, Hooihaken, Stal- en Zoldergereedschappen in soort, Waterbakken en Goten, Wagen- en Ploegharnas en wat verder zal worden opgeveildKarnmolen Melkgerei en HUISRAAD. met 35 Aren 50 Centiaren ERVE en TUIN staande onder Haamstede, sectie C, nos. 403, 404 en 405. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP; te bevragen bij den verkooper CKEDIETVEREENIGING KANTOOR C. VAN DER VU IET, Dz., néémt g<»l<len in bewaring:, tegen af- wiseeleude rente, thans bedragende met drie dagen opvragen 3'/2 Rederijkerskamer „hu ij se h,v te ZIERIKZEE. Tun voobdeklk der Armen van alle gezindten. Op Donderdag en Vrijdag den 18 en 19 Februari 1875, des morgens te 10 uren, te Bath, aan de Sluis, zal de Notaris Mr. LIEBERT, te Goes, ten verzoeke van J. L. LINDHOUT Compagnon, Publiek Verkoopen: 300 MASTPALEN van 3 tot 9 Meter, 9 stuks DITO van 1 Meter omtrek op den kop, liggende ouder de gemeente Halsteren, in het bosch van dhr. RAM; 260 geploegde DAMPLANKEN van 3 tot 8 Meter, 30 zware en rechte SCHUIERDELEN en WAGENS, 200 zoo goed als nieuwe PLANKEN, dubbele en enkele LATTEN, 50 stukB tien bij tienduims; 5000 roode PANNEN, 100 Kilogram nieuw PLATLOOD, 3 HEISTELLINGEN met yzeren BLOKKEN, puike TONMOLEN en DOMME KRACHTEN, enzoovoorts. Op nader te bepalen dag en plaats t zal na bekomen Rechterlijke bevel PUBLIEK VERKOCHT worden: bestaande in: WOONHUIS en SCHUUR, met 1 Hectare 53 Aren WEILAND, onder 's-Heer Hendrikskinderen, aan den straatweg, bewoond door F. van dek BLIEK. Waarbjj in pacht gebaand worden ruim 20 Hectaren BOUW- en WEILAND. Information te bekomen ten Kantore van den Notaris PILAAR te Goes. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke van M. de RONDE, op nader te bepalen dag en plaats in Maart aan staande, publiek verkoopen: Eene SCHUUR, mitsgaders ruim ÏO Hectaren BOUW- en WEILANDEN staande en gelegen onder Sirjansland, gem. Oosterland. UIT DK IIAN1) TE KOOR: Twee Woonhuizen, Schuurtje en Erf, voorzien van alle gemakken, staande op do ketel van de Wed. C. REEDERS to St.-Maartensdijk. t K k o or».- Karnmolens en Windmolens mot 4 u 5 en 6 woajjers volgens eene nieuwo con structie, bjj L. WITTERS te Kor/gene. Hjj zelf vraagt to koop non v(jftlender en zestiender MOLENSTEEN EN met opgaaf van dikte en prjjs. Ook kan by hem van stonden aan een gehuwde of ongehuwde TIMMERKNECHT, tevens het metselen verstaande geplaatst wordenzomer en winter vast werk. Brieven franco liefst in persoon. Bij J. ENZLIN, Verreuieuwstraat, Zierikzee, verkrijgbaar allb soorten van als Kox'tlool' - Erwten Schokkers Maart»cl»o GerstPnurdenboonen puile rood Klaverzaad. Lucerozaad, vertrouwd Tonnen- en Revelaur Lijnzaad, Noordhollandsch Mangel- zand, lunar rood boven den grond, enz. Hjj gaat steeds voort met het coutracteren van SUIKERPEEN. C. van dep. VLIET, Dz., CONTRACTEERT SUIKERPEËN, op voord» eüge voorwaarden. KOSTELOOZE LEVERING van het alom gunstig bekende zaad wordt verzekerd. HOLM ck, Steenhouwers te Middelburg leveren alle soorten van HARDSTEEN voor gebouwen, bruggen, sluizen enz. Grafzerken Pomp- en Varkeosbakken tegen carrière pry zen. Vragen twee bekwame SJteeuhouwers. Bideven franco. OINTVAJNGENS EENE NIEUWE SORTERING Echte Brabandsche Kant, ZIJDENFransche MERINOSZwart SATIN DE LAINEenz. enz. Zierikzee. Gez. van WELY, Melkmarkt. J. DALHorologiemaker te Tholen, verwacht alle dagen eene sortering IIKASTKLBKKII, alsmede ook DU1TSCHE, tegen billijke prijzen. 287"* STA A TS-LOTEBIJ. Bij M. WA ALE te Zierikzee, zijn voor bovengenoemde loterij wederom te bekomeuTIeele enGedeelten van LOTEN, koop per klasse en koop alle klassen, volgens prijs-courant. De trekking begint op 22 February a. s. De VERLOTING van L. van de VEN te Goes, 26 Januari 1875, per nummer geteekend, ir» gehouden ten huize van J. van DUKE te Wdhelminadorp, onder toezicht van ABRA HAM ARNOLDI, Veldwachter aldaar. De Prijzen zyn getrokken op de nos. 172, 82, 104, 83, 181, 90, 110, 100, 3, 109, 34, 105, 68, 79, 169, 154, 49. 84. met welwillende medewerking van het Muziekgezelschap Kunst en eer" onder Directie van den heer D. H. EZERMAN, van: DON CESAR DE BAZAN, tooneelapel in 5 bedrijven, van Duinanoir et D'Ennery, voor rederykers bewerkt. Op Maandag 1 Februari 1875, 'b avonds ure, in de CONCERTZ A. A.L te Zierikzee. ENTRÉE /I UE PEBSOON. PLAATSEN zyn te bespreken op den dag der uit voering van 's middags 121 ure. Namens het Bestuur, J. VERDOORN Az. l8te Secretaris. •^jnmj^oaGqosMnoqog 'IVLSSOH 'P3A1 sp ftq saipy •8HHXS 4* aCGt MLiaTlO B V U9H9JIJ0J 9q9SI)bMA'0)0I|({ uua aesipinvajoa ^oq noaeoyiea fez xuupjB pfty usSiaod moiepa^. ftq ^t-p 'ueqej^smo ua aazquaiz ai eja8iyau2aq apiaaag auftz um? ^Suaq "aiia ii Bi TERSTOND een ongehuwde BOEREN-KNECUT benoodigd by de weduwe J. van GRAAFEILAND te Nieuwerkerk. MET MAART AANSTAANDE een tweede OOKKEN-KNECHT benoodigd by C. HOEK Mz. onder St.-Maartensdijk. WORDT GEVRAAGD TEGEN 1 MEI ecu eerste en een tweede Knecht, by C. van der HAVE te Ouwerkerk. Een bekwaam KOHENMOLENAARS- KNECHT zag zich gaarne met 1 MAART of 1 MEI a. s. geplaatst. Adres met franco brieven aan het Bureau dezer courant. MET MEI AANSTAANDE een MOLÉNAARS-KN ECHT benoodigd by WILLEM van de VELDE te Tholen. Met MI.I aanstaande een BROODBAKKERS-LEERLING benoodigd by C. van der WERF, bakker te Zonnemaire. MET MEI een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigd by R. SCHEELE, Groote kade Goes. Met MEJ benoodigd een bekwame BROOD- en BESCHUITBAKKE U S-KNKC11T, ongehuwd, P. G., by M. STEVENSE, broodbakker te Schore. Met MEI benoodigd eon SMID8KNEC H T, P. G., die goed een paard kan beslaan, by W. KLOS te Scherpenisse. Loon naar bekwaamheid. Ken SMIDSKNECHT benoodigd met primo MEI aanstaande, die bekwaam is een paard te beslaan P. G. Brieven franco doch liefst in persoon by M. JOHANNISSE te Camperland. Gevraagd met MEI a. s. een HOEF-SMIDSKNECHT by J. RENAUD, Mr. Smid te Goedereede. Ken SMIDSKNECHT die goed een paard kan beslaan met MEI a.. s. be noodigd bjj J. C. de WILDE te Hoedekenskerke. ER BIEDT ZICH AAN een TIMMERMANS-KN ECHT die 6 jaren op het vak geweest ia. Adres aan CORN. GEBRAAD te Poortvliet. EEN AANKOMENDE V K R W K R 8-K NEC IIT. P. G., biedt zich als zoodanig aan. Adres I. KREEFT, verwer te Ooltgensplaateiland Flakkée. TERSTOND BENOODIGD een ongehuwd VERWERS-KNECHT, voor vast werk. Adres met franco brieven of in per soon bjj D. van ZUUREN, verwer te Dirksland. Ken SCHOENMAKERS-KNECHT wordt gevraagd tegen MAART e. k.door C. GAR DENIER te Nieuwe Tonge. KLEERMAKERS. KNECHT gevraagd tegen 1 MAART 1875, P. G. Adres met franco brieven aan A. L. DROOGER, Kleermaker te Nieuwe Tonge, (Flaklce.) Mevrouw SCHURINGA vraagt tegen MEI eene DIENSTMEID, die goed met de waseh kan omgaan. Met MEI a. s. eene DIENSTMEID benoodigd, die goed met de wascli kan omgaan, by Mej. de LOOZE—Hocke. TERSTOND GEVRAAGD een net DIENSTMEISJE alsmede een loopmeïssj».» by Mej. M. A. BOWBYES, Oude Haven. TEGEN MEI AANSTAANDE eene HUISHOU DS T K R benoodigd van middelbaren leeftyd, bij M. MEERMAN te Zonnemaire. MET MEI AANSTAANDE eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd bjj S. de BRUIJNE Jz. te Renesse. MET MEI AANSTAANDE EENE BEKWAME BÓEREN-DIENSTMEID en oen K1NDER-MEI8JE niet beneden de 16 jaar benoodigd, bij J. LU IJ END IJK onder Nieuwerkerk. Uitgererg: UK LOOZE Je WAALE. Snelpersdmkkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2