ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5496 5lsleJaarg. Zaturdag 50 Januarij 1875, Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per post 1,60. ADVEETENTIËN 10 Cts. per regel, knnnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. VERKIEZING. Ons woord in zake de Gemeenteraads-verkieziug op a. 8. Dinsdag kan kort zjjn. Er zijn een viertal kandidaten. Zeker is dit getal groot genoeg om stemmen-versnippering onvermijdelijk te maken en 't gemis eener Kiesvereeniging in onze stacl op nieuw te doen gevoelen. In plaats dat wij de beginselen^ die wij in een Raadslid eischen, vernemen in plaats van de bekwaamheid der kandidaten te toetsen, treden aanbevelingen op lossen grond van eenige kiezers," van »vele kiezers." Wenschten wij samen werking op solieden grond, we moeten ons behelpen met machinaties van allerlei gehalte en 't staat zelfs te vreezen, dat de gewone huismiddeltjes om stemmen te veroveren niet zullen ontzien worden. Stonden de zaken nog maar op den voorgrond, maar die personen strijd begint deerlijk te vervelen! Wat wij den Kiezers dus ditmaal) met ernst op het hart binden, is: blijf niet thuis, gaat steinmoii! Laat uwe stembriefjes niet invullen, door wien ook, maar doet zelf eene kous. Zijn er onder de kandidaten ook al, wien wjj de voorkeur schenken boven de mede aanbevolenenwij willen ons niettemin ditmaal van iedere aanbeveling onzerzijds onthouden, ook op grond onzer vroegere beschouwingen. Nog eens evenwel: Kiezers gaat stemmen en vult uwe briefjes in met den naam van hem of hen, wien Gjj voor eene plaats in den Raad de geschiktsten acht! Bekendmaking. LOTING VOOR DE NATIONALE MILITIE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- meente Zierikzee, Gelet op artt. 28 en volgende der wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n°. 72); Brengen bjj deze ter kennis van belanghebbenden; dat de loting der in het vorige jaar voor de militie ingeschrevenen, zal plaats hebben te Zierikzee op het gemeentehuis Maandag den 15 Fobruai'Ü ÏST'S, te beginnen des voormiddags ten 9 uur; dat gedurende vjjf dagen, te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad, tegen de wjjze waarop zjj is geschied, by Gedeputeerde Staten bezwaren kunnen worden ingebragt door belanghebbende lote- lingen, of door hun vador of voogd; dat de bezwaren moeten worden ingediend door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier, onderteekend door hem, die ze inbrengt; welk verzoekschrift bij den Burgemeester moet worden overgebragt, tegen bewjjs van ontvang; dat op Woeasdag den 17 February 1ÉW5, des voormiddags van 10 tot 12 uur, in het gemeentehuis zitting zal worden gehouden tot het opmaken van de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zyn eenige wettige zoon, bedoeld in de 2de en 3de zin snede van art. 53 der bovengenoemde wet; dat zjj die op zoodanige vrijstelling aanspraak maken, op gemelden tjjd in hot gemeentehuis zutlen moeten verschijnen, vergezeld van twee bjj den Burgemeester bekende meerderjarige ingezetenon; terwjjl op broeder- dienst reclamerendezjj zullen moeten medebrengen de bewyzen van geboorte van henzelve en van de nog in leven zjjnde broeders, benevens het paspoort of ander bewjjs van ontslag, of een uittreksel uit het stamboek of een bewys van werkelijke dienst van den broeder of de broeders op wiens of wier dienst zjj hunne re clame gronden. Zierikzee, den 27 January 1875. l)e Burgemeester en Wethouders voornoemd, v. CITTERS. De Secretaris. J. P. N. E R M E R IN S. Nieuwstijdingen. Sbjmwjj«. In het officiëele dagblad van Madrid wordt een besluit afgekondigd, waarbjj de begrooting van het departement van Eeredienst voor het loopende jaar verhoogd wordt van 32.510,140 tot 41,611,574 pesetas, zjjnde dit het bedrag dier begrooting vóór 1870, toen daarin vele later geschrapte uitgaven ten behoeve van de Katholieke kerken nog gevonden werden. Tevens wordt bij dat besluit bepaald, dat het ingevolge de bedoelde wegschrapping over de laatste vier jaren ten behoeve van den eeredienst te min betaalde alsnog zal worden uitgekeerd. Een tweede, tegelykeitjjd afgekon digd besluit, betreft de betaling der achterstallige cou pons van de buitenlandsche schuld van Spanjehet bevat de volgende bepalingen: 1°. de drie coupons van de buitenlandsche 3 percents schuld, vervallen in het jaar 1873 en op 30 Junij 1874, zullen worden betaald ingevolge de deswege op den 13den Januarij door den Minister van Financiën met den gevolmagtigde van den raad der vreemde fond senhouders getroffen overeenkomst; 2°. tot de uitvoering van deze overeenkomst wordt de Minister in staat gesteld door de magtiging om 3 percents obligatiën der gevestigde buitenlandsche schuld uit te geven tot een nominaal bedrag van 42 millioen harde piasters. Deze uitgifte en die van de hypothecaire obligatiën ten laste der Rio-Tinto-mynen zal voor de betaling der vervallen coupons dienen. Aan den Independant des Pyrenees schrijft men het volgende uit Barcelona betrekkelijk de inneming van Granoller8 door de Carlisten »De inneming van deze stad behoort onder de verschrikkelijkste gebeurtenissen van den burgeroorlog. In den nacht van 19 op 20 Januarij vielen de troepen van TristanyMiret en eenige andere cabecilla's, te zamen 3000 man sterk, op drie verschillende punten op de poorten van de stad aan en drongen de stad binnen. Het zwakke garnizoen dat er zich in bevondtrok zich in de kerk terug de Carlisten ondervonden geen tegenstand- on waren dus meester van de plaats. Men sluit de oogen om het verschrikkelijk tafereel dat de daden der verdedigers van orde en godsdienst" toen opleverden niet te zien. Verkrachting, plundering, brandstichting, moord dat zyn de heldendaden door de Carlisten bedreven. Bij het aanbreken van den dag verlieten deze bande- looze troepen de stad en verwijderden zich in de rigting van Figaro alle leden van het Gemeentebestuur, eenige dames, o. a. de vrouw van den regter, en vele parti culieren met zich medevoerende. In de stad vond men de ljjken van vier soldaten twee burgers en zeven Carlisten." JFruttferiijfe. Een der Parjjsche correspondenten van de Indépen- dance zegtdat de maarschalk Mac Mahon zeer ver bolgen is; hem komen slechts militaire woorden over de lippen als men hem van de republiek spreekt of er zelfs op zinspeelt. Dezelfde berigtgever zegtdat de ex-keizerin op nieuw in Engeland eene leening heeft gesloten van 500,000 pd. st. (de eerste was van een geljjk bedrag.) Gewaarborgd i6 deze som nietzij is verstrekt tegen lotendie geen intrest afwerpen. Bjj aflossing wordt echter elk biljet van 4 pond met 4U pd. st. betaald door de ex-keizerin of den keizerlijken prins. SDwUstblttuï». In het jaar 1849 moest een iu Berlijn wonende werkman, Köpper, tengevolge van een politiek misdryf vlugten. Hjj begaf zich met zjjne vrouw en éénjarige dochter naar Amerika, zijne beide zonen, tien en twaalf jaar oudonder het opzicht zjjner familie te Berljjn achterlatende. Te Brazilië gekomen ging het den vlug teling volstrekt niet naar wenschalles scheen tot zjjn ongeluk mede te werken en tot overmaat van smart werd hem zjjne vrouw na verloop van twee jaren door den dood ontrukt. De arme man verloor daardoor alle wilskrachtgaf zich aan den drank over en maakte door middel van een pistoolschot een einde aan zjjn treurig bestaan. Zjjne dochter, toen tien jaren oud trof het gelukdoor een rjjk Braziliaan als kind te worden aangenomen. Hare broeders kende zjj niet dan by naamalleen wist zjj van haar vader dat dozen zich iu Berljjn bevonden. Op geen der door haar naai - die stad geschreven brieven ontving zjj antwoord. Nadat zjj door den Braziliaan als kind was aangenomen ontbrak het haar aan nietszij genoot eene uitste kende opvoeding en was spoedig in de hoogste kringen van Brazilië gaarne gezien. Kort voor den Fransch- Duitschen oorlog huwde zjj met een rjjk koopman te Rio Janeiro. Voortdurend trachtte zy iets van hare broeders te vernementoen haar tegen het einde van het jaar 1871 op eens werd medegedeeld dat een van die broeders iu December van 1870 als Pruissisch soldaatvoor Parjjs gestorven was. Van haar anderen broeder vemam zjj echter taal noch teekeuen besloot daarom met haar echtgenoot naar Duitschland te gaan ten einde aldaar nasporingen te doen. Eerst onlangs was het haar mogeljjk aan dat voor nemen gevolg te gevenen het rjjke echtpaar, dat in een hotel van den eersten rang »Unter aen Linden" verbluf hield, vernam nu, dat haar broeder fabriek arbeider wasen eene vrouw cn twee kinderen bezat. Toen nu de rjjke dame haar broeder voor de eerste maal bezochtop hem toeliepen niettegenstaande zjjne grove klecding hem harteljjk omhelsde laat zich verklaren dat deze een oogenblik confuus wasdoch naauwoljjks had hjj een en ander vernomenof hjj verwelkomde haar met vreugde. Hjj wilde echter van eenehem door zjjne familio aangeboden ondersteuning niets wetenmaar verzocht zjjne zuster om haar portret en de beschrjjving van hot kerkhof waar zjjne ouders begraven waren. Na verloop van eenige dagen vertrok het rjjke ochtpaarbjj het afscheid nemen ontving Sine vrouw van de rjjke zuster, als herinnering een ein net tastje van leder, men wisselde nog eenige groeten de trein vertrok on de reizigers waren spoedig uit het gezicht. Toen de arbeidersfamilie te huis kwamwerd bet tastje natuurljjk eens bekeken men opende het en vond daarin eene waarde van 5000 dollars. 5Icïr«rlitttïr. Alm oio, 26 Jan. Hedenavond is de Commissaris des Koninga in dit gewest Mr. P. C. baron Nahuijs hier aangekomen. Men verneemt dat hjj morgen do fabriekanten en ook deputation uit de arbeiders zal ontvangen en, na beider motieven gehoord te hebben, wil trachten als bemiddelaar op te treden. Dank zjj de versterkte politie en de patrouilles miterjj, hebben er tot heden nog geen nieuwe wanordelijkheden plaats gehad en is het gebleven bjj het verbrijzelen der glas ruiten van de fabriek der heeren Ten Gate In het aangrensende Vriezenveen hebben do arbeiders van de stoomfabriek van de firma Tilanus Comp. ook strike gemaakt; ook daar wordt de rust bedreigd. Indien het hoofd der provincie er niet in slaagt de quaestie tot een gewenscht resultaat te breDgen, zal ook infanterie aanrukken. Eii»olie«ló, 26 Jan. Vermoedelijk ten gevolge der werkstaking te Almelo en begonnen oproerigheden, heeft gisteren de uitbetaling aan de fabriek der firma L. Ten Cate Zn. alhier plaats gehad in Holl. geld, hetwelk tot dusver half en half geschiedde. 's Gravcnlingo27 Jan. Een ijzingwekkend ongeluk viel heden middag aan den Scheveningschen wegeven voorbjj het Tolhek voor. Van den vroegen ochtend waren een aantal werklieden bezig met het kappen der tameljjk hooge boomen. De kruin van een dier boomen was reeds zoover doorgezaagddat zjj bevestigd aan touwen naar beneden zou worden ge vierd toen plotseling het touw brak en de zware kruin dwars tusschen don arm van den boom, waar een der werklieden zich gedekt waande, teregt kwam, zoodat de man tusschen den boom en den nedergestorten tak met de borst geklemd werd. Oogenblikkelijk waren er ladders aanwezig om den ongelukkige uit zjjn benarden cn hopeloozen toestand te bevrijden maar het gewigt van de kruin bleek te zwaar om haar zonder krachtige middelen op te hjjschen. Dr. Vinkhuyzen Jr.beklom met een ongeëvenaarde zelfopoffering de vrij hooge ladder om nog eenige geneeskundige hulp te verschaf fen doch hij kon niet anders dan den aood van den man constateren. Later en na veel moeite is men er in geslaagd het ljjk naar beneden te latendat vervolgens onder ge leide der politie naar het gasthuis is overgebragt. Ter plaatse van het ongeluk werd door den baas van den overledene een omgang onder de vele nieuwsgierigen gehoudenten behoeve van de achtergelaten weduwe met hare drie kinderen C*roe«le, 26 Jan. Heden had alhier de verkiezing plaate van de leden voor de commissie tot onderzoek van een wetsontwerp tot indeeling van hot stroomge bied van de Westcrschelde bjj de aangrenzende gemeen ten. Door 76 kiezers werd aan die verkiezing deelge nomen. Gekozen werden de heeren Abr. Ic Clercq met 70, Abr. de Witte met 60, J. F. .Almekinders met 58, A. Lombaard met 55, Sz. Colijn met 51, J. Brakman met 47 en M. M. Lucieer met 43 stemmen. Goes, 28 Jan. Wij hebben hier weder vreemde vertbbffihgen voor eeuigen tjjd werd door den lcerke- raad der Hervormde gemeente alhier het kerkgebouw geweigerd voor een concert voor den armen. Thans werd de kerk afgestaan voor eene Zanguitvoering door de vereeniging »alles wat liefljjk is," die wel uitslui tend uit voorstanders van de kerkeljjk orthodoxe rich ting bestaatmaar die toch ook niet anders doet dan muziek geven voor een weldadig doel. Intusschen schijnt de party niet algemeen ingenomen te zjjn met deze gebeurtenis en is er een boekje aangekondigd over de ontwjjding van bet kerkgebouw, dat mennijdig ge noeg aanbiedt te koopen aan hen die liet concert gaan bijwonen. Vreemd is het voorzeker dat men in onzen tjjd nog bekrompen genoeg is om eene kerk in dien zin eene heilige plaats te achtendat er zelfs geene ernstige muziek, zooals de schepping van Haydn zou mogen gezongen worden. Wjj geven gaarne plaats aan gewetensbezwaren, maar kunnen ons niet voorstellen dat een verstandig mensch geen onderscheid tusschen godsdienst en kerk kent. En als nu in de kerk nooit anders dan wat heilig is kwam! Maar zonder te oor- deelen meenen wjj dat er wel eens onder den schijn van vroomheid nederzitten, op wier heiligheid misschien wel eenige aanmerking zou te maken zjjn. 't Is ook de vraag of de gemeente niet soms meer opgebouwd wordt door welluidende toonen dan door het wanklin kende dat men den naam van gewjjd geeft. Uit alles bljjki dat onze kerkeljjke partij niet door onderlinge eenstemmigheid uitmunt en het zou haar daarom aan te raden zjjn dat zjj eens ging hooren wat harmonie is. Zij deed tegeljjk den armen voordeel en bevoor deelde zich zeiven. Zierikzee 29 Jan. Naar wjj»vernemen zal door Jhr. von Albada de Haan Het teniate Brusselconcessie aangevraagd worden voor den aanleg en de exploitatie van een paardenspoorloopende van Brouwershaven over ZonnemaireNoordgouweZierikzee en Nieuwer- kerk naar Zjjpe. Het U. D. meldt dat aan de militairen van de ligting 1872 de toestemming tot het huweljjk gegeven zal worden. Kerknieuws. Bij de vrjje gereformeerde gemeente te Amersfoort is beroepen J). B. van Smalenpred. by die gemeente te Goes. Ds. J. P. Nonhebei, pred. te Middelburgkomt voor op het drietal te Amsterdam. Bedankt voor het beroep naar Nieuwvliet door Ds. J. II. Krusemanpred. te Drimmelen. Iugozoudeu (stukken. Nliddelburg, 25 Januari 1875. Toen ik mjjn voorgaand 6chrjjven eindigde met de belofte U weldra een brief te doen geworden, die als vervolg op mjjn voorgaande zou kunnen beschouwd wordendacht ik niet dat dit reeds zóó spoedig zou plaats hebben. En tochis dit het gevaL Heden morgen kreeg ik de Vlittingtche Courant van Zondag 24 Januari in handen en las daarin een ingezonden stuk, in welks slot hevig, met ontzaggeljjk groote woorden werd te velde getrokken tegen hetgeen ik over Vlissingen en over een feit, voorgevallen in een der zittingen van den gemeenteraad aldaar, geschreven had Niettegenstaande den wensch door den heer X. aan hot slot van zjjn schrjjven uitgedrukt, ben ik vermetel genoeg om nogmaals de pen op te vatten op gevaar af mjj aan verdere kritiek bloot te stellen. Alvorens echter daartoe over te gaan, laat ik hier letterljjk volgenwat de heer X. in zjjn schrjjven duto 22 Januari verkondigde. »Nog eens, onverklaarbaar en raadselachtig, ja in vele opzichten verdacht is de tegenwoordige toestand en wen8cheljjk ware het daarom, dat alle handelingen en doden, waardoor de goede zaak op do lange baan gehouden wordt in het helderste daglicht weiden ge steld, opdat de Hooge Regeering aan alles een einde kan maken, waardoor we ook bevrjjd zouden bljjven van zoodanige spottaal als ons in de Zierikzeesche Nieuws bode van Donderdag 21 dezer, door een Middelburgeche dwarskjjker naar het hoofd wordt geslingerd. Quasi spreekt de dwarskjjker met leedwezen over de niet productiefmaking der Havenwerken te Vlissingen en vermeet zich daarbjj een tinnegietersblik op het inwendig bestuur onzer gemeentedie hjj beklaagt met haren driedubbel verhoogden hoofdeljjken omslag, welken hjj goedkeurt en het geopperde plan eener lcening tcu zeerste afkeurt. »NVie die dwarskjjker ook zjjn moge, wjj achten hem geheel en al onbevoegd als ongeroepen bemiddelaar in onze zaken op te treden, en vooral omdat bjj niet schjjnt te weten, dat juist financiëele specialiteiten eene leening in de gegeven omstandigheden wensche- ljjk en noodig eischten, inzonderheid met het oog op den lastdie reeds zoo zwaar op de schouders van de bnrgerjj en mindere ambtenaren drukt. We hopen dat de schrjjvcr van de Zierikzeesche Nieuwsbode zjjn spotlust niet verder zal botvieren teneinde voor te komen zjjn naam voor verdere cri- tiek te vrjjwaren." Wjj willen dit schrjjven op den voet volgen en vragen dus allereerst of mjjn schrjjven bestempeld kan worden met den naam zoodanige spottaal" f Het ligt aller minst in mjjn voornemen om met den toestand van Vlissingen te spottenzulks zou alleronbetameljjkst zjjn. Het zou wel eenigzins op geljjke lijn gesteld kunnen worden met iemand uit te lachendie zijn dagen van weelde tot de geschiedenis moet rekenen et die thans in geen al te voordeelige omstandigheden verkeerendehoopvol uitziet op beter dagen die ze- kerljjk korneu zullen, zonder dat hij nog juist weet wanueer. Nu wil ik zeer gaarne aannemen dat mijn wjjze van schrijven bjj Uw lezers geen tranen van aan doening zal hebbben doen opwellenmaar dat ligt niet zoo rechtstreeks in mjjn aardieder vogeltje zingt zooals 't gebekt is. Feu Mi<l*le1l>u«*«;e!»clie «l-vrnr&Uyicor! Prachtige uitdrukking om een goede zaak te verdedigen Maar vroeg ik mijzelven af: »Kjjkik dan werkeljjk zoo dwars?" Is hetgeen ik gezegd heb dan een verdraaid verhaal Of is liet medegedeelde omtrent het besluit aangaande het traktement van den havenmeester niet waar? Ik vermeen dat de heer X. daarop niet veel zal kunnen inbrengen. Doet de verbolgenheid van den heer X. ons niet denken aan de waarheid van Ezopus? Ik moet ronduit verklaren dat ik vermeen volstrekt niet dwars gekeken te hebben; het staat bij mij vast dat een gemeenteraadsbesluit een, ik zou bjj na zeggen heilig besluit is, waarop maar zoo aanstonds niet mag worden teruggekomen. Wat zou in zoon geval een gemeenteraadsbesluit toch voor waarde hebben? Ti ii ïi cgfetersbl lit! Flink pendant van Miildelbui'gsiclie «Iwarslijjlcer! Wat vermeet u met een tinnegietersblik in onze zaken te kjjken, vraagt mijnheer X. Ik zou vragen: Wie geeft u het recht te zeggen dat ik met een tinnegietersblik in uw zaken kjjk? Was het een tinnegietersblik, waar mede zooveel leden van uw gemeenteraad de belangen van Vlissingen beschouwden, toen zjj tegen eene leening stemden? Of hadden zjj die voor een leaning stemden juist den rechten blik geworpen in de belangen van Vlissingen? Indien mijnheer X. een voorstander van een leening is (dat zeer waarschijnlijk genoemd mag worden), dan zou ik mjjnheer X. wel durven vragen of het niet wat arrogant is om mjjn blik voor een tinnegietersblik uit te schelden, omdat mijn blik juist de zijne niet is? Hot is niet zeer vleiend voor heeren tinnegieters te moeten hooren dat zij zoo'n raar soort van blik (altjjd geblik der oogen) hebben. Ik zou mijnheer X. wel eens willen vragen welk soort van blik die leden van den raad in de belangen van Vlissingens finantiën geslagen hebben, die, in dergeljjke bekrompen omstandigheden als waarin deze zijn, hun stem geven aan de post van 400 als presentie-geld voor de leden van den raad? Als men bij dergelijke omstandigheden de minste bezuiniging over 't hoofd slaat, zou dat dan misschien eene tinnegietersblik zijn Om nu eenige woorden van mijnheer X. aan te halen: Wie die mjjnheer X. ook zjjn moge, wjj achten hem geheel en al onbevoegd om ons een dwars kjjker en onzen blik een tinnejurieterNblilc te noemen, maar wjj achten hem volkomen bevoegd om met flinke bewijzen onze ideën te wederleggen; zoo iets zal veel meer uitwerken dan woorden, die schooljongens scheldwoorden" zouden noemen. Thans heb ik mjjn naam voor verdere kritiek bloot- festeld. Altijd volgens mynheer X. Zonder twjjfel zal e geachte schrijver bedoelen dat ik mijn schrjjven aan de kritiek heb blootgesteld. Daarmede sta ik dan maar gelijk met mjjnheer X. Maar wjj leven in een vrjj landieder heeft het recht voor zjjn gevoelen uit te komen uit de wisseling der gedachten ontstaat helderheid. Tot nog toe verkeer ik in stikdonkere duisternis aangaande de mjj toegevoegde eeretitels 8TOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Januarjj-Februarjj 1875. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Zaturd. 30 's morg. 7,u.| Zaturd. 30 's morg. 11,u. 7-nn^orr ai - in - Zondag 31 'snam. 2, Zondag 31 10, Maand. 1 's morg. 7, 1 'snam. 2,— Dingsd. 2 2, Woensd. 3 's morg. 10,30 Dond. 4 's nam. 2, Vrjjdag 5 's morg. 10,30 Maand. 1 'e morg. 10,30 Dingsd. 2 7,— Woensd. 3 7, Dond. 4 6,30 Vrjjdag 5 7, 5 's nam. 2, Retoiirkuarten uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. X>ito vrjj van 8toombootvracnt voor de eerstvolgende terugreis Prjjzen der Boter en Kjjercn. Zierikzee, 28 Januarjj 1875. Boter laagste koers /0,60 en hoogste koers ƒ0,65 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,70 en hoogste koers ƒ1,25 per 25 stuks. JUifctrlenticn. Bevallen van eene Docliter, A. H. den TOOM—Rademacher. Zierikzee, 29 Januarij 1875. Heden overleedin den ouderdom van ruim 50 jarenna zeer langdurig en smarteljjk ljjden ïNA ADRIANA COPPELAAR NOSKE, Vrouwe SUSANNA 1 geliefde echtgenoote van Middelburg 25 Januarjj 1875. W. C. BORSIUS. Voor de vele bewjjzen van belangstelling betoond gedurende de ziekte en het overljjden onzer geliefde Moeder Wed. L. LIEVENSE—v. d. Stolpe, betuigen wjj onzen lnnigeii dauk. Nieuwerkëbk, J. LIEVENSE. 29 Januarjj 187 5. De ondergeteekende wenscht bjj verkiezin gen van Leden voor den Gemeenteraad niet iu aauincrkiug te komen. J. K. BOEIJE. By de verkiezing op aanstaanden Dinggdag voor twee leden van den Gemeenteraadbevelen wjj den kiezers voor één der vacaturen aan Jkr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré, lid der Arrondissement-Regtbank, niet alleenomdat hij erkend liberaal en kundig is maar vooral, omdat hjj een der weinigen in de ge meente is, die geheel en al vertrouwd is met de Bank van Leeningzaak, wier behandeling in den raad spoe dig op handen is. Komt daarom getrouw ter stembus en vult het Blaauwe briefje in met den naam MACARÉ. EENIGE KIEZERS. V E B K I E I N G. Tot Leden van den Gemeenteraad van Zierikzee worden ter verkiezing door EENIGE KIEZERS aan hunne medekiezers aanbevolen, de Heeren: D. Q. Mulock Houwer. Wit Stembriefje). en Mr. P. A. J. Bouvin. Blauw Stembriefje). Bjj de aanstaande verkiezing van twee Leden voor den Gemeenteraad op Diii»<lagf Februari a. s.hebben een aantal kiezers besloten hunne stemmen uit te brengen op de Heeren W. A. Ochtman. Wit Stembriefje). en Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. Blauw Slembriefje). MEDEKIEZERStoont u niet onverschilligkomt getrouw ter stembus en stemt met onB de Hoeren Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. Blauw Stembriefje). en W. A. Ochtma n. Wit Stembriefje). EENIGE KIEZERS. Bij de aanstaande verkiezing van twee leden voor den Gemeenteraad, worden door EENIGE KIEZERS aanbevolen, de Heeren Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré Blauw Stembriefje). en W. A. Ochtman. Wit Stembriefje). Bjj de aanstaande verkiezing van twee leden in den gemeenteraad alhier zullen zeer vele kiezers hunne stemmen uitbrengen op de Heeren D. Q. Mulock Houwer (TPiï Stembriefje). Mr. P. A. J. Bouvin Blauw Stembriefje).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1