MEUBILAIRE GOEDEREN NAAIMACHINES. 'y&Sl* J. de GRAAF. l®®Slii DiiH. Be» HOFSTEDE, Heeren Geneeskundigen Correspondentie. De BRIEF uit Middelburg zal in het volgend No. worden opgenomen. Vertrek Beurtschip naar Gouda on Amsterdam, Maandag 1 February, 'a morgens 6 uur. 8TOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. Januari)February 1S75. Van MIDDELBURG: Vrydag 29 'smorg. 7,u. Zondag 31 7,— Woensd. 3 8, Vrydag 5 9,30 Zondag 7 10,— SfcbtrRnticw. Getrouwd: A. j. CBOIN W. A. Ochtman. Wil Stembriefje). VELE KIEZERS. Van ROTTERDAM: Dond. 28 's rnorg. 10,— u. Zaturd. 30 10,— Dinged. 2 8,15 Dond. 4 9,30 Zaturd. 6 9,30 DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDEENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. W. H. van GORSEL, die hunnen «lank betuigen voor de belangstelling bjj hun huwelijk ondervonden. Tholen 26 Januarij 1875. Voorspoedig bevallen van een ML 1 sj e DINA van SPLUNTER, geb. v. d. Meek. Haamstede, 24 January 1875. Na eene gelukkige echtvereeniging van bijna drie jarenoverleed heden tot diepe droefheid van mijharen bejaarden vader en verdere betrekkingen in den jeugdigen leeftjjd van 23 jaar. G maanden en G dagen, mijn geliefde Echtgenoot MARIA WESTER- WEELnalatende twee kinderente jong om hun verlies te beseffen. Dbeischob, JOH. van den BERGE. 24 January 1875. kennisgeving. Heden overleed zeer onverwachts tot diepe droefheid van mymijne twee kinderen en verdere familiemyn geliefden echtgenoot RENS RENSEN in den ouderdom van ruim 50 jaren. zlerikzee, P. van der WEEL, 25 January 1875. Wed. R. Rensen. Strekkende tot byzondere en algemeene ken nisgeving. Heden overleedin den ouderdom van ruim 50 jarenna zeer langdurig en smarteljjk lijden Vrouwe SUSANNA ADRIANA COPPELAAR NOSKE, geliefde ecbtgenoote van Middelburg, W. C. BORSIUS. 25 January 1875. Het SUB-COMITÉ voor een htilclo- hl)ilt ter nagedachtenis van Mr. J. R, THOKBKCKK berigt aan allen, die daarvoor vroeger eene goldeUjke t>\j<lr«ajj- hebben ver strekt, dat op O Februttrjj niuMtaande te Amsterdam in het Lokaal «Keizerskroon" eene Algemeene Vergadering zal worden gehouden, die door ieder hunner zal kannen worden bijgewoond. Die van deze bevoegdheid wenschen gebruik te maken zullen zich van een Bc-wU* van gnug. af te geven door het Sub-Comité, moeten voorzien. Zierikzee, 25 January 1875. Het Sub-Comité voornoemd, Mr. B. C. CAU. Mr. W. C. de CRANE. Mr. C. r. FOKKER. Mr. J. MOOLENBURGH. A. W. STELLWAGEN. De ondergeteekendo verzoekt by verkiezing van Leden van den Gemeenteraad NIET ia uanmerkiug te Icoiueu. B. >C. CAU. Kiezer s! Di»gs<lag 2 Februari) a. h. worden wy weder ter stembnB opgeroepen laten wjj ons niet onthouden er heen te gaanom eenparig onze stem men uit te brengen op de Heeren Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré (Blaauw Stembriefje). By de verkiezing op aanstaanden Dingsdug voor twee leden van den Gemeenteraad, bevelen wy den kiezers voor één der vacaturen aan Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré, lid der Arrondissements-Reglbank, niet alleenomdat hij erkend liberaal en kundig is maar vooralomdat hy een der weinigen in do ge meente ia, die geheel en al vertrouwd is met do Bank van Leeningzaak, wier behandeling in clen raad spoe dig op handen is. Komt daarom getrouw ter stembus en vult het Blaauwe briefje iu met den naam MACARÉ. EENIGE KIEZERS. VEItK I EI N G. Tot Leden van den Gemeenteraad van Zierikzee worden ter verkiezing door EENIGE KIEZERS aan hunne medekiezers aanbevolen, de Heeren: D. Q. Mnlock Houwer. Wit Stembriefje). en Mr. P. A. J. Bouvin. Blauw Stembriefje). EENIGE KIEZERS, ofschoon de verdiensten erken nende van de heerendie reeds aanbevolen zyn voor leden van den Raad van Zierikzeevestigen nog in het byzonder de aandacht voor de vervulling van één der opene raadsplaatsen op den heer J. K. BOEIJE, die zeker alle geschiktheid en bekwaamheid voor die betrekking bezit. Bij de aanstaande verkiezing van twee Leden voor den Gemeenteraad op Dhis<iu{; Februari tt. is.hebben een aantal kiezers besloten hunne stemmen uit te brengen op de Heeren W. A. Ochtman. Wit Stembriefje). en Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. (Blauw Stembriefje). MEDEKIEZERS! toont u niet onverschillig, komt getrouw ter stembus en stemt met ons de Heeren W. A. Ochtman. Wit Stembriefje). en Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. Blauw Stembriefje). EENIGE KIEZERS. De REPETITIE van het KERKE- LIJK KOOR A op Woensdag 27 Januari is UITGESTELD tot Woenedug 3 Februari. J. H. LETZER.Sfeer. De VERKOOPING ten verzoeke van den PPVF Heer J. de HAANten overstaan van den NotarÏB J. M, BOUTINte Zierikzee op 3D January 1875zal geen voortgang hebben, als zjjnde uit de houd vei*l«ool»t. De Notaris J. de KATER Nz.zal op1 Vrijdag den öösten Jiumary 1875des voormiddags ten 10 ureten verzoeke van den Heer M. den BOER Jz., publiek presenteren te verkoopen: Eeue groote party 7jarig Elzen HAKHOUT, aan den Lagen Zoom onder Haamstede bij de woning van Verton en daarna aan den Hoogen Zoom. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal publiek verkoopen telkens des voormiddagB 10 ure. Op Woooi-dag 3 February 1875, in een bosch naby Burgh: Eene party zwaar Elzen en Esschen Hakhout. Op Vrydug 5 February 1875, (in plaats van op Zaturdag 30 January), ten verzoeke van den HoogWelgeb. Heer Jonkheer W. M. H. de JONGE, in het Bosch «de Katte" onder Noordgouue, aan den Kloosterweg: Eene partij Hakhout. Op Zaturdag <3 Februari) 1875. ten verzoeke van O. MOERMONDin het Heibosch onder Noordgouwe EENE PART IJ Esschen en IJpen Hakhout. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee zal, op Maan«is»g; <lcii 15 f Februurij Ir.des middags ten L 12 ureten verzoeke van Mej. de Wed. van VEEN en mede-eigenarenin het Hötrl van Veen op de Oude Haven te Zierikzeepubliek presenteren te verkoopen Een Huis, Koetshuis en Erf, j staande en gelegen in de Krepelstraat te Zierikzee kadastraal bekend als Stal en Erf, sectie B, no. 671, i groot '2 Ares 17 Centiares. Inmiddels uit <1<- band te lioop, te bevragen by voornoemden Notaris, De Deurwaarder J. BETKE zalten ver- zoeke van Jonkheer Mr. J. W. D. SCHUÜR- BEQUE BOEIJE, als Curator in het faillissement van J. F. SCHRIEKkoopman en winkelier te Zierikzee op Znturdng rï«-n 30 Jiumary 1875, des voormiddags ten 10 ure, voor het huis, bewoond door den failliet in het Korte Groenendal aldaar, in bet openbaar om routaut gol<l verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ WOLLEN-, KATOENEN- en andere MANUFACTUREN, zoomede een* netton en zlndelljken 3 £1 23 "*5 2J 3 bestaande in diverse muliouie-hnuteu- en andere MEUBELENals: LINNENKAST, CTLINDERBUREAUTAFELS, STOELEN, SPIE GELS. SCHILDERIJEN. KARPETTEN. HAARDEN, KACHELS, KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDEWERK en meer andere GOEDEREN. Be Griffier G. van WAGE zal op Za- VV turdag 30 JaniutrU 1875, 'a voormiddaga 10 ureton verzoeke van den Heer Mr. C. van der LEK de CLERCQ, publiek presen teren t© verkoopen: Zwaar Willigen Hakhout langs den Zooncmairscben djjk, te beginnen bjj do hofstede van Jon. de Vlieger en eindigende bjj de hofstede van J. van dek Bijl. De Notaris J. M. BOUVIN zal op 'Ion Isten Febri«nr(j 1875, *8 voormiddags ten 10 ure preciesaan bet sterfhuis van Mej. A. KELLER te Oosterland, publiek presenteren te verkoopen: Eene aanzicuUjlce party bestaande ik: BEDDEN met TOEBEHOOREN, SPRINGVEEREN MATRASSEN. DEKENS, TAFELS, STOELEN, CHIF FONNIÈRE. KABINETTEN. CANAPÉ, VLOERKLEE- DEN, KARPETTEN. LEDIKANTEN, KLOKJES, HAARD met TOEBEHOOREN, Koper-, Ti»»-, Glas- en A.ar«1eAVorl< en vele andere Groo- dereu meer. Te zien Zaturdag vóór do verkooping 's morgens van 10 tot 1 ure. En op Dlngsdag den Sidcn Februurij 18**7£5, 's namiddags ten een ure, in de dorpsherberg te Oosterland: Een Woonhuis en Erf, staande en gelegen te Oosterland in de Kerk- straatkadaster sectie F, no. 293groot een Are 95 Centiaren: laatst bewoond door genoemde Mej. KELLER. En EEN TUIN gelegen als vorenkadaster sectie F, no. 94groot 12 Aren 20 Centiaren. Alles breeder bij billetten omschreven. Openbare Verpachting op Maandag den 1 Febrnnry 1875, des voormiddags 11 uur, in het gemeentehuis te Krui- ninged, van: Openbare Verkooping van een en kapitalen op Woensdag den 2-1 Fet>ruari 1875, des morgens te 9 uren voor den eerzamen P. de MA AKER, in de gemeente Iorsselen, op de door hem bewoonde hofstedeten overstaan van den Notaris J. M. PILAAR, te Goes, van: 12 PAARDEN, 11 MELKKOEIEN, 1 VAREKOE, 3 driejarige VAARSEN4 léénjarige DITO, 4 KALVEREN, 4 VAR- KENS, 1 KARNHOND en HOK, 40 koppel HÖEÏÏÏÏERS 4 MENWAGENS2 Wale PLOEGEN 5 gewone PLOEGEN, 11 EGGEN in soort, 1 MOL- BORD en KETTING, 2 ROLBLOKKEN, 3 SLEPERS, 1 ZAADDORSCHZEIL, 1 ARRESLEDE, verder allerlei Land bouwgereedschap, Melkgerei en Paardentuig ongeveer 20 voer X 1 a v c» r- en W 11» o o 1 j alsmede eene pabtij nette HUISMEUBELEN. TE KOOI?: Karnmolens en Windmolens met 4 a 5 en 6 waajjers volgens eene nieuwe con- 8tructieby L. WITTERS te Kortgene. Hij zelf vraagt te koop een v(jftleuder en zoHttoniler MOLENSTKENEN met opgaaf van. dikte en prjjs. Ook kan by hem van stonden aan een gehuwde of ongehuwde TIMMERKNECHT, tevens het metselen verstaande .geplaatst wordenzomer en winter i vast werk. Brieven franco liefst in persoon. J O H. ËN ZL IN, Horlngemnlter Dum Zierikzee, berigt den ontvangst van eene nieuwe bezending GOUDEN en ZILVEREN Heeren- en Dames-Horloges. HEEREN-H0ED EN, MODEL 1875, voorhanden, alsmede een ruime sortering HEEREMIiEEDINGSMKEN TOTEN, IICKERBOF m C0., BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ ra w h ra wp waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES met en zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLE N S, DOIOT-MACHUS, ZUHUCIIIMS, ENZ, TOT CONCURERENOE PRIJZEN. LOTEN voorhanden der met de nombro van 31 Hectaren met de nombro van 31 Hectaren GO Aren Centiaren Hof en Boomgaard Wei- en Zaailanden, alles gelegen onder Krm'ningen, behoort hebbende aan den Eerzamen PIETER KOLE, landbouwer aldaar, te presenteren iu jperceelenin massa en gedeeltelyke massa, zooals by de veiling zal worden opgegeven. Information zijn te bekomen ten kantore van de Heeren Mr. P. J. A. van DAM en Notaris van den BUSSCHE, beiden to Goes. De Notaris J. C. BENTEIJN, residerende te Tholen, is voornemens in het openbaar te verkoopen: Een Winkelhuis en Erve, waarin de Koperslngrr^'AlPaire wordt uit geoefend, staande en liggende in de Kerkstraat te Tholen, wijk D, numero 348, groot 1 Ave 44 Centiaren. De veilingen zullen worden gehouden te Tholen; By W. A. van NIEUWENHUIJZEN, Boekhandelaar en gedelegeerde 2de klas, te Tholen, lste TREKKING 22 Febr. aanst. IN. 11. Uit mijne collectie No. zyn in de vorige Loterij elf spelers op /200 uitgekomen. APPELS en PEHEN TE KOOP bjj JASPER KOOMAN te Zierikzee. S UIK E R P E E N. De ondergeteekende geeft hiermede bericht aan HH, Landbouwers, dat hy door de firma van BREDA. DOLK de VOS, als Agent voor het eiland Schouwen ia aangesteld. Cuntvueten op aanne melijke voorwaarden kunnen bjj bom worden gesloten. Haamstede. «J. 13 O M. I De Belgische Maatschappij van algemeene aswurantiéu tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste prerniën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaar». i MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Information by de Agenten C, van deb VLIET Dz. j te Zierikzee, J. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven Ondergeteekende heeft de eer UEd. te berigten, dat hy lieden en morgen in het Hötel van d» VEN iB uitgepakt met eeu fraaye collectie IPiSTMJfflTEN. BIIEIKBAM' El. Hy noodigt UEd. beleefdelijk ter bezigtiging uit. h. a. boasson. Rederijkerskamer Ruijsch te ZIERIKZEE. Ten voordeele der Armen van alle gezindten. GECOSTÜMEERDE VOORDRACHT met welwillende medewerking van het Muziekgezelschap «Kunst en eer" onder Directie van den heer D. H. EZERMAN, van: DON CESA R DE BAZAN tooneelspel in 5 bedrijven, van Dumanoir et D'Ennerj, voor reaerykers bewerkt. of> Maandag 1 Februari 1875, 's avonds T ure, in de CONCERTZAAL te Zierikzee. ENTRÉE ƒ1 ÜE PERSOON. PLAATSEN zjjn te bespreken op den dag der uit voering van 's middags 12—1 ure. N a m,ens Het Bestuur, J. VERDOORN Az. lste Secretaris. ^VOORDRACHT van „BE DRPSPEEUTir te BROUWERSHAVEN. op zaturdag; so januari, 's avonds 71/| ure. door den heer P. Lakeman. ENTRÉE ƒ0,50. Wed. F. van 't HOF. De ondergeteekende maakt aan de ge- eerde burgers van Jiruinisse bekend, dathy het voornemen heeft genomen om de bediening als LIJKDIENAAR aan te vaarden. Brüinïsse, 25 January 1875'. C. L. HUIZEE. SCHIPPER PIEPLOW, vaart nnn^taanclen ZON DAG naar de Steden ië? Rotterdam en Dordrecht. A AN ST L L I NG. De DIRECTIE der Vereeniging «de Concurrent" beeft alB haren Hoofd-Agcnt voor het eiland Tholen aangesteld den Heer J. KUIJPER te Poortvlietbjj wien nadere inlichtingen zyn te bekomen. Rotterdam, De Directie, Januari 18 75. W. M. MENSERT. Mijn SPIUNGSTIKH buiten gebruik wegens tungblnar. Noordwelle, 26 Jan. 1875. J. HANSON. Met MEI aanstaande een Boeren -Arbeid ers-Knech t benoodigd, bjj W. VERBOOM Wz. te Iierkwerve. 1°. MEI EEN AANKOMENDE KORENMOLENAARS - KIN ECHT of LEERLING noodig by H. LANDHEER te Ooltgensplaat. ER BIEDT ZICH AAN oen TIMMERMANS-KNECHT die 6 jaren op het vak geweest ib. Adres aan CORN. GEBRAAD te Poortvliet. A. KLEM te Her kingenvraagt tegen 1 MEI een SM11>S KNECHT, die goed ervaren is in bet Boerenwerk en het Kngchclworlt. Loon naar bekwaamheid. Gevraagd met MEI a. s. een HOEF-SMIDSKNECHT by J. RENAUDMr. Smid te Goedereede. 'a/van bloppoel, vraagt TERSTOND een bekwame KLEER MAKERSKNECHT en ook iemand die al eenigen tjjd op bet vak werkzaam iB geweest. Eon SCHOENMAKERS-KNECHT wordt gevraagd tegen MAART e. k.door C. GAR DENIER te Nieuwe Tonge. TERSTOND BENOODIGD een ongehuwd VERWER8-KNECHT, voor vast werk. Adres met franco brieven of in per soon by D. van ZUÏÏREN, verwer te Dirksland. ER BIEDEN ZICH AAN tegen MEI aanstaande eet» o Keuken- en eeue Werkmeid, van de P. G.liefst in Gravenhage. Adres by de op aanne- Uitgevers dezes. VOOR DEN INZET, ten huize van den Heer de Brmjne, op Zatanlois- O Fcbrimrj} a. s., en VOOR DE TOEWIJZING, ten huize van Mej. Wed. van Rhee, op ZaturUag 13 Eel>*-nary a. a., telkens dea avonds te zeven ure. STOOM V ER WERIJ. Ondergeteekende heeft de eer zyne begunstigers te berigten dat by zich lieden en morgen te Zierikzee bevindt tot bet aannemen van GOE. DEREÏV voor zjjne Verwerij en Drukkerij. Hjj noodigt hen die hom wenschen te spreken be leefdelijk uit hem in het Hotel van de VEN te j doen ontbieden. BOASSON. TERSTOND EN MET MEI oeuo BOEREN-DIENSTMEID benoodigd bjj J. E. van der MAAS te Oosterland. MET MEI EENE BOF.RÊN DIENSTMEID i benoodigd, bij P. van WESTEN, oncler Nieuw er kerk. I UitgevcrH: DELOOZEAWAALE j Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstriat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2