ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 54L95. Donderdag 28 Januarij 1875. 51sle Jaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat open is eene plaats van HULPONDKHWIJZEU aan de openbare school voor onvermogenden (Armen school) in de.'.e gemeente. De jaarwedde aan die betrekking verbonden is be paald op vier gulden, en wordt met liouderd gulden verhoogd, als de benoemde eene acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer bezit, of zoodra hij die acte zal hebben verkregen. Zij roepen allendie voor die betrekking in aan merking wenschen te komen, op, zich met overlegging hunner stukken ten spoedigste aan te melden bp den Burgemeester dezer gemeente. Ziebikzee, den 27 January 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. I)e Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De Lezing van Mina 1Truseinan Mina Kruseman moet, dunkt me, al dadelijk tevreden gestemd zjjn geweest, toen zij bij haar optreden de overvolle zaal voor zich zag, die ten bewijs mocht verstrekken van de nieuwsgierigheid zeer zeker, maar toch ook van de belangstelling onder ons om van de eerste gelegenheid de beste gebruik te maken, welke aan Publiek alhier gegund werd tot een oordeel over den lof en den blaam, aan de Bpreekster zoo over vloedig geschonken of zoo onmeedoogenloos haar na geworpenIs dat zoo, maakte het misschien op Mina Kruseman een aangenamen indruk, te zien, hoe de belangstelling geen plekje in de Concertzaal had open gelaten, zeker is het, dat Publiek met gretigheid de eerste woorden opving van die klankvolle stem, mee- sleepend en schokkend, snjjdend en tergend bijwjjlen, sarcastisch en parodieerend, overgaande van de innigste gevoelsuiting in de armzaligste nuchterheid; zeker is het, dat Publiek iedere der bewegingen en gebaren volgde waardoor Mina Kruseman de schoonheid harer voor dracht nog verhoogde en tot dramatische aanschouwe lijkheid opvoerde; zeker ia 't, dat Publiek één gehoor was en één oogenna geboord en gezien te heb ben voor de welsprekendheid der begaafde vrouw slechts één woord had: meesterlijkZelfs de »groote onzichtbare Men", die de koffiekamer pleegt te gebrui ken om zjjnen handlangers van allerlei slag 't woord te geven, was er ditmaal onzichtbaar gebleven, zoo het scheen omdat Publiek hem doodgedaan zou hebben, onder den indruk van 't gehoorde. En dat was goed. Het maakt een machtigen indruk eene vrouw als Mina Kruseman te hooren. Zjj zelvo, als zjj spreekt en han delt want beter woord weet ik voor hare manier van voordragen niet, is het meest sprekend be wjj s van 'tgoed recht der vrouw om »hoog te staan." Meer geestbeschaving voor de vrouw, werk naar hare krachten en loon voor dat werkniet voor laagheidhet is een schoon denkbeeld. Wie, die dit onmogeljjk achtte en zich met de machtspreuk buiten de roeping der vrouw" van de quaestie pleegt af te maken, is niet geschokt in zjjne overtuiging, nu hjj gezien heeft welk talent de vrouw vermag te ontwikkelen? Wie, die de woorden, door Mina Kruseman vóór hare eigenljjke lezing ge sproken als de wenschen van 'eigen hart herkende is niet gesterkt in de overtuigingdat het eene weldaad zjjn zoude voor de maatschappijals der vrouw dezelfde gelegenheid werd aangeboden om zich te ontwikkelen welke den man wordt geschonken Leeringen wekken maar 't voorbeeld trekt. Niet de afdwalingen van het bedoelde Btrevendio stooten afmaar de bewjjzen van waarachtige geestesontwikkeling, welke doen zien, hoe onrechtvaardig we zjjn en hoe onwaardig on9 oor deel isals we want ik noem maar een der gevallen uit de honderden om ons heenb. v. van de lezin gen voor dames" een beetjen «licht en dicht," een weinig oppervlakkigheid gekruid met wat humor van de meest alledaogsche soorteischenom niets be- leedigenders te zeggen. Wat »men," voor 't overige ook van Mina Krusemans Lezing moge zeggenhjj zal wel willen en moeten erkennendat de Vrouw die «Kunst en Critiek" schreef, een levend protest is tegen de verwaarloozing van de opleiding der vrouw en zeker ook tegen zjjne nederbuigende beleefdheid om van tijd tot tjjd iets te geven «waar de dames wat aan hebbenals de geijkte term luidtDit als ge loofsbelijdenis van mijn kant! «Kunst en Critiek is toch geen kunstwerk," spreekt «men," nu hjj weër aan 't wöord kan komen. Kunst en Critiek is onwaar, want de critiek, die zich verkoopt voor «zoenen" bestaat niet. Met die onwaarheid valt het heele opstel in mekaar, en dankt het alleen aan de voordracht der Schrijfster de belangstellende aan dacht, waarmee het ten einde toe wordt gevolgd. Met uw verlof, meneer «Men" daar is in uwe waarheid evenveel onwaarheid. Ik ben er verre af mjj door do boeiende voordracht te laten meesleepen tot over de onmogelijkheden in den arbeid der schrijfster toe. Als gij, ben ook ik niet vrjj van elke tegeningenomenheid met Mina Kruseman. De opdracht van haar boekjen is eene fout van de soort, die door den verstandigen lezer, door Publiek, moet gewraakt worden De schrjjver van den «Trouringh voor 'tjonge Holland" staat te hoog om met die »zoenen-quaestie" in één boek te worden gesmaad. En 'tplan der jonge kunstenaars om een «Kunstbode" te geven, die van Vloten s blad verdringt is te ongemotiveerd geestig om eenigen indruk te maken. Zelfs die uitvallen tegen onze sympathie met alles, wat Duitsch is en uit Duitschland komt, ze klinken meer als de taal der gekrenkte jjdelhcid met Hermann Lindes succes, dan als 't woord der veront waardiging over achteruitzetting van wat nationaal moet heeten. Doch dit zjjn kleinigheden wellicht, ik heb andere bezwaren. De eentonigheid van het eerste tooneel, waarin al de kunstenaars en kunstenaressendie eerst allen en één voor één in zwijm moeten vallen, ons geduld op zware proef stellende matheid in de voorstellingals de zoenen-historie te tweeden male ons wordt aangeboden, ik zou ze wel willen verklaren door den diepen weerzin de walgiDg mag ik zeggen der schrijfster tegen die eentonige, matte critiek zelve, maar ik durf die verklaring daarom nog geene bevre digende oplossing van 't vraagstuk noemen. Meester Critiek, die oppervlakkige betweter en dood doener onder de nietelingen der beoordeelaarsde man, die aan den smaad van 't publiek wordt overgeleverd, die zich en zjjne onbeduidendheid achter 't masker zijner «immoreele, redelooze, godslasterende, preekmatige ik weet al de adjectieven niet meer algemeenheden tracht te verbergen, is per slot van rekening niet zóó onbeduidend. Op 't oogenblik, dat hij den jongen schilder wil «dooddoen" en hem zijn kunststukjen af- koopen voor een stuk droog brood, zal publiek den weetniet verachten, en als hjj den beeldhouwer ver nietigen wil, nemen we steenen op om hem naar 't pruikenhoofd te slingeren maaro wonder de schryfster vindt uwen haat misschien overdreven, of zjj verliest haar rol uit het oog en doet ons be merken dat meester Critiek niet zoo onbeduidend is, als by ons eerst werd geteekendMeester Critiek, die 't ge beeldhouwde groepjen van den kunstenaar, dien hjj met zijn Uilen wilde verschrikken, miskende, ziet zeer goed, dat St.-Michael een kunstwerk is, dat het kleine schil- derjjtjen van den vertrapten jongen kunstenaar wet voor een Kuisdaeltjen kon doorgaan! Meester l'r>t:ek is dus, ondanks zjjn glazen oog, niet blind Vbor licht en bruin, diepte en ondiepte op 't vlak paneel, voor de plastische kunst van den boetseerder in marmer. En de weerzin van Publiek tegen zijne persoonlijkheid verflauwt. Nog eene opmerking. Publiek wil wel gevleid zjjn, maar men moet het gevlei niet zóó overdrijven dat het haast parodie wordt of zelfs sarcasme. Wat toch zou er van Publiek zjju geworden, als Critiek het niet ter zjjde had gestaan? Wat van do dichtkunst onzer poéeten, als er geen /iraga was geweest? Trouwens Publiek iu de koffiekamer de vijand >men" was er niet! nam 't kompliment niet aan Maar nog meer. Als publiek dan zoo rijp wordt geoordeeld om er de redding der jonge kunstenaars van te verwachten, dan moet het meneer Critiek niet om zijn wanstaltig lichaam vooral, uiaar om zijne gcestesonmondigheid of zjjne laaghartige kleinzieligheid verachten En, zou ik vragen, heeft Mina Kruseman, iu hetslottooneel vooral, niet blijVhaarhare frootste kracht gezocht in de grap, om den kromgegroei- en.prmkigen, tandeloozen, glaasoogigen man met houten arm en lam been hij zijn bochel te doen opnemen, en hem aldus in den kelder der vergetelheid te werpen? En is dan daardoor de achting voor 't gevleide Publiek niet tot eene parodie geworden Ik zwijg er van dat de lachspieren van Publiek 't prikkelbaarst worden geacht by dezen humoristische n uitwas van wansmaak, ik vraag alleen of dat nu de achting is voor publiek? Van de allegorie in 't slottooneel wil ik niet spreken. Indien men de kunst als abstractie vleesch en been kon geven, zou ik mjj met deze persoonljjkheid kunnen vereenigen, nu acht ik haar in aeze dramatische satire niet op hare plaats. «Zoodat ik gelijk heb," zegt «men," er ontbreekt waarheid aan Mina Krusemans arbeid en daarmee is hjj veroordeeld Met uw verlof, «onzichtbare, groote men," de cri tiek is niet zelden oppervlakkig, zjj verdient de kas tijding en het is in een kunststukjen niet de eerste vraagof het wel precies is afgepast naar uwe op vatting en hovattingmaar wel of het geslaagd mag heetenzoo wo het meten met den maatstaf van des makera opvatting. En dan zeg ik, behoudens de hoven gegeven bedenkingen, Mina Kruseman e «Kunst en Cri tiek" heeft zjjne verdiensten. De dialogen zjjnin de gevallen, welke de schrjjfstor uitkoos, levendig en naar 't leven; de gemeenheid en oppervlakkige betweterjj, die zich achter eene algemeenheid verbergt is geknstjjd ton bloede; de tekstmutige opgeblazenheid in al hare naakt heid aan den smaad dor toeschouwera overgeleverd! In de woordspelingen zolfB dat moeilijke pad van den bu inor, faalde de schryfster niet. En wat do woarljjk poedewaardeerbare strekking is van haar werkdie in het slottooneel zoo schoon uitkomtals de kunBt haren kinderen hunne onvolkomenheden en onzelfstan digheid verwjjt, de strekking om aan ieder, dio wat kan en vermag op des geestes wjjd gebiedmoed in te spreken tegen den dag van achteruitzetting door de bekrompenheidtegen den dagdat eene valsche schennende critiek de hand uitsteekt, om naar heneden te halen, wat boven haar en de middelmatigheid zich verheftdie strekkingik herhaal 't met hoogo inge- nomendheid heeft mjjne instemming. Zieriksee, 26 Jan. '75. A. W. STELLWAGEN. Algemeen Overzicht. Men kan ons niet van nieuwsgierigheid beschuldigen wanneer wjj beginnen met eenige information te nemen omtrent tüpuiije. Een nieuwe koning, dio eene re publiek komt hoheorschen, js al eeno zaak van belang, maar hier komt er nog by, dat de vorst zich zj)n titel en macht ziet betwisten dooreen ander, die zoo- als dc geschiedenis leert geene middelen ontziet om zjjn doel te bereiken. Tot hiertoe gaan de zaken vrjj goed. Koning Alfonsus is in zjjne hoofdstad aange komen en met groote beweging, (men is gewoon dit geestdrift te noemen) ontvangen. Als wjj in aanmer king nemen, dat die koning de kinderschoenen nauw ontwassen is, dan klinkt het vreemd dat hij reeds besluiten nam en dat aan zjjne woorden gewicht ge hecht wordt. Maar 't is nu eenmaal zoo en men geeft er zelfs hoog van op, dat de koning vrjj wat schran derheid toonde. Zoo b. v. heeft hjj het budget voor de geesteljikheid verhoogdmaar tevens verklaard dat hij de vrjjncid vnn Godsdienst, zooals die in andere landen bestaat, wil handhaven. Voor alles zal men den Carlistischen opstand zoeken te dempon en terecht, want wat er ook ondernomen wordezoo lang dc oorlog duurt kan nan geene bevordering van 's lands belangen worde gedacht. In de tweede plaats wil men de schuld regelen en dat is zeker niet minder belangrijk. Naar men zegt zal weldra eene nieuwe leening ge sloten worden om tot dio regeling te geraken en zal dit ook voor de reeds bestaande schuldeischers eenig voordeel aanbrengen, het zal geen middel zjjn om het krediet to verhoogen, want Spanje verzinkt onder den last die met iedere nieuwe regeering zwaarder wordt. De ministerieelo crisis in Fmnkrjjlc is nog niet tot oplossing gekomen. Men heeft er in de kamer lang beraadslaagd over de samenstelling van de kaders van het leger, maar daarmede is de groote quaestie niets gevorderd en de aanvang der discussio over de constitutioneele wetten belooft geen spoedige oplos sing. Eene zaak staat vast, en wij mogen dat ge lukkig achtentot hiertoe hebben de gematigden de overhand. Zelfs zegt men, dat de meest gcavan- ceerden van het rechter- en linkercentrum reeds in overleg zjjn getreden en dat er alle kans bestaat op een ministerie de Brogliedat zoo het al geene alge- meene sympathie vinden kan dan toch een waarborg geeft voor kalme ontwikkeling der zaken. Op één punt meenen wij dat de aandacht voortdurend geves tigd blijven moet, het is dc vrij algemecne overtuiging, dat wel do tegenwoordige toestand moet bevestigd worden voor het oogenblik maar dat dit geene latere en definitieve regeling mag uitsluiten. Kennelijk zijn allen er van doordrongen dat de republiek niet duur zaam kan bestaan en men is ten minste zoo wijs, dat men geenen voortduur toekent aan een vormdie zeker niet langer bestaat clan tot een of ander energiek manhij zjj bonapartist of wat andersde teugels in handen neemt. Men begint het in Frankrijk ook heter te begrjjpen, dat republiek en monarchie eigenijjk maar vormen zjjn met andere namen en dat noch in de eene noch in de andere het geluk gelegen is. In DuitscliUin«l, althans in den Rijksdag, is de zaak van het burgerlijk huwelijk tot stand gekomen. Meest alle do artikelen zjjn onveranderd aangenomen en de bepalingenwaarop wjj in ons vorig overzicht wezen, zjjn gehandhaafd. Het is nu uitgemaaktdat jongelingen hoven 25 en jonge dochters hoven 24 jaren geene toestemming meer behoeven. Ook in den Pruissischen landdag zijn de zittingen heropend. Behalve wetsontwerpen tot regeling der provinciën, tot vorming van eene afzonderlijke pro vincie Beieren en tot omschrijving van de rechten der landbouwarbeiders is ook weaer een wetsontwerp aan gekondigd tot aanvulling der bestaande kerkeljjkc wetgeving. Men ziet dus dat het daar ook niet ont breekt aan gewichtige zaken ter behandeling. Inmiddels houden de dagbladen zich bezig met het nieuwe spoor- wegreelement dat met 1 April in werking treedt en d3t menige zeer aannemelijke bepalingen bevat. Zoo 'bijv. moeten de deuren der wagons zoo gesloten worden, dat men ze ook van binnen kan openen, moeten de wftgone des avonds en hjj het doorrijden van tunnels i behoorljjk verlicht zjjn Vreemd alleen is het voorschrift i dat de conducteurs de namen der stations niet al te luide mogen roepen, om de passagiers niet onnoodig te storen. Geljjk overal de landdagen aan het werk zjjn, zoo is het ook in Zweden en even als elders houdt.men zich ook daar bezig met leger-organisatie. Gelukkig dat geen drang der omstandigheden dit onderwerp op den voorgrond brengt en dat men met de meeste kalmte daarover beraadslagen kan. Het ie alsof allen zich overtuigd houden, dat er vooreerst nog geen denken is aan het afschaffen van den gepatenteerden menschen- moord en men kan het daarom zeer goed begrijpen, dat in ieder land de noodige voorzorgen worden ge nomen. Maar voor het welvaren der volken en niet het minst voor de schatkisten zou het zeker beter zijn als men liever ernstig over de middelen sprak, waardoor de oorlog duurzaam kon verbannen worden. In X£i>treluiirl is men het nog niet eens wie den heer Gladstone als leider van de liberale partij zal vervangen. Die partjj i6 als overal onderling verdeeld en kan op dit punt evenmin tot eenheid komen. De Oud-Mioister Forster en de markies non Hartington schijnen het meest in aanmerking te komen en eerst daags, voor de zittingen van het Parlement worden hervat, zal er eene beslissing genomen worden. Voor eenigen tjjd was een conflict ontstaan tusschen TurUjje en Moutencffro dat gedurende de laatste weken een dreigend aanzien kreeg, maar door bemiddeling der mogendheden is het nu zoover dat men het conflict als geëindigd mag beschouwen. De Turkflche regeering heeft hare hooge eischen laten varen en zal niettemin recht verkrygen tegenover de heleedigingdie zjj van de Montenegrjjnen onder vonden had. In B«-ltrlS heeft de Kamer van vertegenwoordigers zich bezig gehouden met de begrooting van buiten- landscho zaken, waarbjj het weder niet ontbroken heeft aan scherpe discussion, vooral van de zjjde der cleri- calen en hunne tegenstanders, zooals over het gezant schap te Rome, de bedevaartgangers en dergeljjken. De begrooting is echter ten slotte aangenomen. Het huis van afgevaardigden in is ook heropend en men boopt, dat het voor alles bedacht zal zjjn op maatregelen, waardoor handel en industrie, die in kwjjnenden toestand zjjn, kunnen herleven. Men zegt dat de regeering daar te lande er op bedacht is eene wet voor te dragen, waarbjj de betrekking van afgevaardigde onvereenigbaar verklaard wordt met zoodanige maatschappelijke betrekkingen, die aanleiding geven om particuliere belangen te behartigen. Als het algemeen wclzjjc overal maar op den voor grond staat mogen wjj eene betere toekomst verwachten. Nieuwstijdingen. ©ngelatifo. Londen25 Jan. De Spaansche gezant beeft op 23 dezer aan het departement van buitenl. zaken een eigenhandigen brief van koning Alfonsus overhan digd, waarin aan de Koningin wordt kennis gegeven van zjjne troonsbeklimming, onder verzekering, dat hjj voornemens is om de constitutioneele, burgerljjke en Godsdienstige vrjjbeid te beschermen in het land, dat iqj geroepen is te besturen. JFranfcrijfi. Pnrjjw, 25 Jan. Luidens berigten uit Madrid, zou er tusschen Carlistische en Alphonistiscbe parlementairs een eerste bjjeenkomst hebben plaats gehad. Het treffen van een vergolyk wordt waarschjjnljjk geacht. ^uUsrfrlanti. Bcrljjtit 23 Jan. De onderhandelingen met de Spaansche regeering laten bij voortduring niets te wen schen over. Zjj is mot haar aanbod, om voldoening te gevende Duitsche regeering voorgekomen, welke laatst genoemde, van den aanvang af, geene interventie op het oog had. De SpaanBche regeering wensclit zelfstan dig tegen de Carlisten op te treden en heeft van het beschieten van Zaraus slechts afgezien om der wille van de Duitschers, die zich daar herinden. Op het Vati- caan vertoont zich ineer neiging ten gunste van Alfonsus XII, zoodat Antonelli's opvatting, waarmede de Paus zich buitendien wel kon vereenigen, meer en moer de bovenhand schjjnt te verkrijgen. M«ï>erianfc. Almelo, 24 Jan. Tot nog toe is de rust niet gestoordheden was het zelfs zeer stil op straat. Do arbeiders verklaren eenparig geen baldadigheden te zullen verriglen, doch tevens dat zjj de werkzaam heden niet zullen hervatten dan tegen betaling in Nederlandsch geld. Do intrekking der premie, een naar hun inzien vrijwillige gift van den fabrikant, zouden zij zich willen getroosten. De vraag is thans: wie eerder zal moeten toegevende fabrikantdie naar men beweert spoedig vele orders moet uitvoe ren of de arbeider, die zonder verdiensten niet te eten heeft. 25 Jan. Heden voormiddag posteerden zich een groote menigte werkstakende arbeiders voor een nog werkend fabriek eischende dat ook het werkvolk daar binnen den arbeid zou staken. De glasruiten van het fabrieksgebouw werden ingeworpen. Daarop staakten ook die arbeiders het werk Deze gewelddadigheden hebben genoopt uit Deventer een detachement huzaren te ontbieden. Door burge meester en wethouders is do samenscholing van meer dan vjjf personen verboden. Zooeven verneemt men dat ook de fabriek te Vrie- zenveen reeds opgehouden heeft te werken. Leiden 25 Jan. De arrondissoments-regthank alhier heeft heden de machinist Koes ink, ter zake van j het gebeurde by het spoorwegongeluk te Warmond I veroordeeld tot. 6 maanden gevangenisstraf en in de kosten van het geding. Slui&t,, 24 Jan. In de groote zaal van het stadhuis alhier werd Donderdag 11. de tweede algemeene ver gadering gehouden van den in Westeljjk Zeeuwsch- Vlaanderen hestaanden rederijkorsbond. Van de vjjf kamers waren er slechts drie vertegenwoordigd, n. 1. Aardenburg, Groede en SluisSchoondijke en Biervliet waren afwezig, de eerste met, de tweede zonder ken nisgeving. De vergadering werd door een vrij talrijk publiek bijgewoond. De heer van de Lijke oogstte door i de voordragt van het gedicht Pierre Pitois veel lof in. De gunstig bekende pianist J. Vermast zal ook te Sluis een concert geven. Het fanfaremnuziekgezel- sehap van IJzendjjke zal zijne medewerking ook ver- 1 leenen. j Vlissiiigen, 26 Jan. De storm der jongste dagen heeft alweder offers geëischt. De Engelscne stoomboot, Noeh Logarvan de firma Adam Cote huis be- hoorendc te Aberdeen en bestemd naar Bombay, had het ongeluk op de Gallooper te stooten. Zoodra het schip vlot geraakte, zonk het in de diepte weg. 17 man, waaronder zich de tweede stuurman bevond, hadden het geluk zich in een der booten te redden, die eergisteren opgenomen werden door de Fransche brik Ilirondtlle, welke na in Vlissingen gerepareerd te zjjn, van daar vertrokken was, doch door stormweer gedurende geruimen tjjd in de Noordzee had gezwalkt. De tweede stuurman verhaalde dat de kapitein met het overhoord springen verdronken was, terwijl de sloep, waarin de eerste stuurman, de eerste machinist, de hofmeester en een stoker zich bevonden omver ge slagen is. Nog vjjf menschen, in een reddingboot zich bevindende, zijn tot nu toe vermist. De geredden zijn gisteren met de Hirondelle te Vlissingen binnengehragt. Middelhiirg, 26 Jan. Mejufvrouw Mina Kru seman trad heden avond in de Concertzaal alhier op met haar satire «Kunst en Kritiek." De zaal was eivol. Wjj twijfelen niet of haar voordracht, afgescheiden van de strekking van haar stuk, droeg de goedkeuring van het talrijke publiek weg. 26 Jan. De Commissaris des Koninge in deze provincie heeft bepaald dat de loting voor de Nationale Militie in dit jaar zal plaats hebben te Cortgene op 12 Februrrjj ten 10 urevoor Wissen- kerke ColijnsplaatKortgene en Cats Zierikzee op 15 February, ten 9 */2 ure voor Bruinisse Ooster- land Dreischor Nieuwerkerk en Ouwerkerk en ten 12 ure voor ZierikzeeBrouwershaven op 16 Febr. ten 9ure voor het overige gedeelte van het eiland Schouwen; te Tholen op 18 Febr., ten 91/» ure voor het geheele eiland Tholen. Men deelt onB het navolgende mede In antwoord op haar adres in zake de inbeslagname van papieren, op grond van verboden brievenvervoer, is bjj de Kamer van Koophandel van den Minister van Financien het berigt ontvangen, dat kwitancien zoomin als facturen, behoorende hjj goederen, welke gelijktijdig worden vervoerd, in het staatsmonopolie zjjn begrepen. Zy kunnen dus ook buiten de post worden vervoerd. Er bestaat grond te verwachten dat de vertraging die de koopmansgoederen ondervonden, welke hier via Goes worden ontvangen, voortaan minder zal voorkomen. Inmiddels beraamt de Kamer maatregelen tot meer radicale verbetering. To Philadelphia zal van 19 April tot 19 October 1876 eene Internationale tentoonstelling worden ge houden van voortbrengselen van KunstNü verheid Landbouw en Mynen. Programma's en reglementen zjjn voor belanghebbenden bjj den Secretaris aer Kamer te bekomen. Door Heeren Burgemeester en Wethouders ister fine van onderzoek en rapport, in handen der Kamer gesteld een missive van de Directie der Spoorboot- maatschappjj te Middelburghoudende verzoek om hier een Keihank of Bankkelling te vestigen. Dit stuk is gesteld in handen ecner commissie. Tot Voorzitter en Plaats vervangend-Voorzitter der Kamer zjjn respectivelyk herkozen de Heeren 11. Q. Mulock Houwer en C. van der Vliet Dz. Als een «staaltje van oud-Hollandsche eerljjkheid' wordt aan de Leid. Ct. het volgende medegedeeld: Voor ongeveer dertig iaren failleerde een groot bui- tenlandsch huis, dat uitsluitend in vee handelde en vele zaken deed ook op onze markt. Daardoor geraakte zekere Lamhertus Winkel in ongelegenheid en gaf zijne zaken in handen van den Notaris Kempenaar te Wou- brugge. Deze riep de schuldeischersbestaande uit hoeren, bjjeen, en toonde uit goed gehoudene boeken aan dat er 24 pCt. kon worden uitbetaaldmaar dat de man dan niets overhield om door verdere negotie voor zich en zjjne bejaarde moeder het brood tc ver dienen. Onze goedhartige hoeren stelden zich allen op één na, tevreden met 21 pCt. en lieten daardoor 1000 aan den ongelukkigen Lamhertus. Deze is nu onlangs aan den Hoogen Ründijk onder Alphen overleden en heeft bjj testament bepaalddat uit zijne nalatenschap eerst aan zjjne oude crediteuren en weldoeners hun geregte 79 pCt. moet wordeu uit betaald, en voorts bespreekt hjj als bljjk van erken- teljjkheid aan de armen der verschillende gemeenten waarin hjj werkzaam was, beduidende legaten. De exe cuteuren A. Baas en Streng konden uit de oude boeken de verschillende pretention opmakenen betalen die aan de regthebbenden uit. A T C H I N. Bljjkens een eergisteren hjj de regeering ontvangen telegram was den lSden dezer een punt by de Atchin- rivier noordwaarts van den Misigit en de kampong Longbattah bezet. De geboden tegenstand was slechts gering en verliezen werden onzerzjjds niet geleden. Sedert zjjn de convoojjen niet meer verontrust. De gezondheidstoestand was weder minder gunstig. Tot den 15 dezer kwamen 17 cholera-gevallen voor. Ook heerschten de koortsen heviger. HerUnioii wis. Beroepen te Arnemuiden Ds. Huetpred. te Dirksland. Gemeugrle berigten. Een boerinnetje en eene jonge jufvrouw te Goede reede worden aangeradenals zij nog meer in gezel schappen zjjn zoo onfatsoenljjk niet te zijn en geen jongens op hun rug te springen, want op die manier zullen zjj nooit een vrjjer krijgen. Te Middelharnis zegt eene vrouw: «Het is treurig dat ik van mjjn won derkind maar niet van af kan komen. Om in een ezelkar te rjjden, kan zij niet toe komen; dus zal zij zich maar moeten behelpen met een hondenkar. Ik zal haar dus maar wat opschikken, en in eene glazenkast zetten, dan zal er misschien wel een schoorsteenveger op haar afkomen, dan heeft zjj toch een man met een affaire. Eene dochter van een schipper te K. wordt verzocht, des avonds niet op straat te zoeken naar iemand die niets van haar wil wetenen als haar vrijer er achter komt, dan zal zij zeker haar paspoort krjjgen. Nu het op eene hofstede te Wolphaartsdjjk spooktis er weêr ruime stof voor allerlei angstvallige praatjes onder de bijgeloovige menigte. Een schoen makers-baas te 's Heerenhoek wordt aangeraden in zjjn tuin wat knechts en meiden te zaaijendan kan hy uitkiezen wie hij wil hebben. Nu de molen te N. klaar is, wacht men te Middelburg nog eene publieke verkooping van den overschot van houtwaren, en wat meer zal te voorschjjn gebragt worden tot spijt van Jan. Eene molenaars-dochter te B. zou zoo gaarne willen trouwen met een boeren-zoon te O. P., waar zij al voor jaren mede in kennis is gekomenmaar niettegenstaande gedurige teleurstelling blijft zjj nog altijd hopen dat het er toch wel eens van zal komen. Te Hoedekenskorke moesten eene boerin on eene aannemers-dochter hun mond wat beter digt houden dat zou inooyer zjjn van fatsoenlijke menschenmaar het verstand komt niet voor de jaren. De zoon van een djjkwerker te Strijendam moest zooveel kwaad niet spreken van iemand waar niets van te zeggen valt. En al roemt hjj op zjjn schijven Van de meisjes moet hjj blijven Want hjj staat toch maar bekend Als een ezel van een vent.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1