Trnwromr BANKET- EN PASTEIBAKKERIJ KRUIDENIERS-WINKEL, MA NUF A Hl] REN, MEUBILAIRE GOEDEREN, BOBiil-IlSPIl. ~®ltiil BOÖMËÜL BOUW- en WEILAND, TE koop; NIEUWE VOORRAAD KepersMarseilles, Flanellen, Witte Goederen. HFM-kleedimfkken NAAIMACHINES. KERKBOEKEN EEN NIEUW GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD. Wij hebben de vier eerste nommers ontvangen van een nieuw geilluatreerd Weekblad, dat bjj KRUSE- MAN TJEENK WILLINK te Haarlem verschijnt. Het ia getiteld Eigen Haarden 9taat onder redactie van de Heeren de Veer, Hubrecht en Renneveld, onder welke Heeren belletrie, weienschap en kunst zijn verdeeld. Een woord van waardeering en lof voor deze eeht- Nederlandache onderneming mogen we aan Eigen Haardniet onthouden. De Veers novellewaarmee het tijdschrift wordt geopend ia, gelijk ala alles van dien beminneljjken schrijver, zoo boejjend, dat de lezer naar 't vervolg hunkertom het ware woord te gebrui ken. De Amaterdamsche brandweer ia een goed geschre ven stuk. En nu de illustraties. Elk der vier nommers geeft ze al schooner en keuriger. De Heer Brend'amour do teekenaar, mag genoemd worden. Inderdaad, dit blad moet zjjn weg vinden in ieder gezin; de lage prijs (10 ets. per week) maakt dit mogelijk en de onderne ming verdient het. Wie een Nederlandsch Tijdschrift verlangt, met schoone afbeeldingen en boejjende, frissche en aantrekkelijke lectuur, teekeno in op Eigen Haard." Rurgevlijlte Stand te Ziorilczoe geboren: 14 Jan. Een zoon van J. Enzlin en J. W. Augustijn. 15 dito. Een zoon van M. Moermond en M. Leeuw. 18 dito. Een zoon van E, A. Put en A. Reijnhoudt 19 dito. Eene dochter van D. Quant en E. den Boer. overleden: 19 Jan. J. van Proojjenoud 70 jaarwed. van L. Schouten. 20 dito. J. C. Smitsoud 20 maandenz. als levenloos aangegeven: 16 Jan. Eene dochter van A. Trjjzelaar en S. Herman. £Djb«rtentiëtt. t SSjarige Echtvereonigliig van JOHANNES BEVELANDER en NEELTJE CATHARINA ENGEL VAART. Oud-Vossemeer, 25 Januari 1875. Hunne dankbare kinderen en behuicd-kinderen. 336=^6 De Deurwaarder J. BETHE, zal op Woensdag «Ion 07 Jiumarij 1S7-5des namiddags ten twee urein het Hotel van Veen op de Oude Haven te Zierikzeein het openbaar verkoopen Eene partij Meubilaire- Ondertrouwd: P. BROUWER Jonz. Bruintsse, Januarjj 1875. J. J. GOUDZWAARD Jd. Voor de vele bljjkon van belangstelling ondervonden bjj de viering van onze SOjurige Kelitvei*«OMÏ£ri*«arbetuigen wjjbenevens onze kinderen en kleinkinderen, aan allen die daartoe hebben bjjgedragen, zoowel binnen als buiten onze woning, onzen welmoenenden dunk. Niettwbrkxrk, A. van MEURS 25 Janasri 1875. en J. SNEEVLIET. De ondergeteekende betuigt aan de BEL- GISCHE MAATSCHAPPIJ van ALGEMEENE VERZEKERINGEN tegen BRANDGEVAAR te BRUS SEL vertegenwoordigd te Zierikzee door haren Agent de Heer C. van der VLIET, Dz.t zjjno hjjzoiidere tevredenheid en orkeiitel(jUheid voor de loyale regeling en spoedige voldoening der door hem op 26 December jl.aan een gebouw en aan eene aanzienlijke partjj vlas geleden brandschadewelke den eersten Januari daaraanvolgende reeds was vastgesteld. Kamperland, 21 Januari 1875. PIETER FERNAMBÜCQ. M*» Bij de aanstaande verkiezing van twee leden voor den Gemeenteraadworden door eenige kiezers aanbevolende Heeren W. A. Ochtman en ,Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. Met ingenomenheid hebben vele kiezers vernomen dat bjj de aanstaande vervulling van twee vacatures in onzen Gemeenteraadals zoo danig zullen aanbevolen worden, hunne vroegere can- didaten de heeren Mr. P. J. F. Rethaan Macaré W. A. Ochtman. We staan aan den voor-avond der Ver- kiezing voor twee le«ieii van <len Raad. Eene kiesvereeniging hebben we niet. Ieder gaat op eigen vaartuig scheep of volgt de richting van anderer vlag. Zoo zijn ook thans weer eenige namen genoemdgenoeg om te kunnen stemmen en wellicht overstemmen. Toch is één naam nog niet genoemd, die van onzen geachten oud-Bnrgemeester Mr. B. C. CAU. En toch zullen velen met ons zjjn naam in de Bus stekenovertuigd als we zjjndat de heer CAU, eene plaats in den Raad waar hjj onmisbaar is in nemende aan de burgerjj een grooten dienst zou bewijzen. VELE KIEZERS. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Woensdag S7 Januari 1875, 's morgens 10 ure, aan de herberg te Schutje, gemeente Kerkwerve K A LFKOEIEN, OSSEIN, VAARZEN, KAL VEREN, 3 GEITEN, 2 LOOPVAR KENS HOOI, STROOMEST en andere GOEDEREN. Dinsdag 3 Februari 1875, 'smorgens 10 ure, voor JOZUA SINKE, in het Esschen- bosch, onder A'oordgouwe: Eene partij geroeide Easchen en Elzen Knodsen en Wortels. Vertrouwd Revelaarzaad bjj JOHANNES PRIEMUS te Ellemeet. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, JANNA HANSE, geb. de Ronde. Sirjansland. 22 Januarjj 1875. Algemeene kennisgeving. *t* Na eene gelukkige Echtvereeniging van ruim drie jaren overleed heden, tot diope droefheid van mij, haar bejaarden Vader en verdere betrekkingenin den jeugdigen leeftijd van ruim 25 jarenonze ge liefde Echtgenoot en Dochter JOZINA LEEUWE, nala tende één kind, te jong om dit verlies te beseffen. Zierikzee, J. van AKKEREN. 24 Januari 1875. M. LEEUWE. 3 kennisgeving. ROERENDE GOEDEREN, waaronder groote KLEERKAST, BUFFET, KASTJE, TAFELS, waaronder een UITTREKTAFEL voor 18 personen, LEDIKANT, PLUIMBEDTAPIJTEN, SCHILDERIJ in olieverf, SLEEKACHEL, VUURSTO- VENKOPER-, IJZER-. BLIK-, TIN-, PORCELEIN-, GLAS- en AARDEWERK en meer andere GOEDEREN. KIJKDAG Woensdag voormiddag van 10—12 ure. De Notaris J. de KATER Nz., zal op Vrjjdng <len ÖDeten Juiuiarjj 1875, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den Heer M. den BOER Jz., publiek presenteren te verkoopen: Eeue fijroote party Tja rig Elzen HAKHOUT, aan den Lagen Zoom onder Haamstede bjj de woning van Verton en daarna aan den Hoogen Zoom. Door ver gevorderden leeftijd, zal de Heer JORDAAN de HAAN, ten overstaan van den Notaris J. M. BOUVIN, llfi'Hi residerende te Zierikzee, op Zuturdujj 30 Jauuarjj 1875, 's avonds ten ure, in het Hotel »de Weerd" aldaar, publiek presenteren te verkoopen EENE SINDS VELE JAREN BESTAAN HEBBENDE GOED BEKLANTE en met daarbij behoorende Gereedschappen, TWEE WOONHUIZEN, STALLINGEN en ERVEN, alles staande en gelegen te Zierikzee, in de Verre- nieuwstraat en Beddeweegstraatkadaster sectie A nos. 128313961397 en 336zamen groot zes Aren drie Centiaren, eerst in perceelen en daarna in massa's. Breeder bjj biljetten te omschrjjven. Inmiddels uit «ie lininl to hoop; te bevragen bjj bovengenoemden Notaris. Brieven franco. De Deurwaarder J. BETHE zalten ver- )cke van Jonkheer Mr. J. W. D. SCHUUR- BEQUE BOEIJE, als Curator in het faillissement van J. F. SCHRIEKkoopman en winkelier te Zierikzee op ZaturOag «Ion 30 Jannmi-ij 1875. des voormiddag ten 10 urevoor het huisbewoond door den failliet in het Korte Groenendal aldaar, in het openbaar om oontmit «f4*'4' verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ WOLLEN-, KATOENEN- en andere zoomede oen' netten on icimloiyleen bestaande in diverse mahoniehouten- en andere M E U B E L E Nnader bjj advertentie te omschrjjven. VERKOOPING AARDE Het GEMEENTEBESTUUR van Burgh c. a., zal op Zntnrilag den 30 .January a. h., des morgens ten 10 ure, publiek verkoopen: P. m. 700 M3 AARDE, liggeudo op het dorp. Burgh, den 23 Januarjj 1875. C. M. BOLLE, Burgemeester. W. BOOT Wz., Secretaris. De Notaris J. M. BOUVIN zal op W MuuikIhc «len Isten February IST"."» 's voormiddags ten 10 ure preciesaan het sterfhuis van Mej. A. KELLER te Oostcrland, publiok presenteren te verkoopen: Eene aanzienlij Ito party bbstaande in: BEDDEN met TOEBEHOOREN, SPRINGVEEREN MATRASSEN, DEKENS, TAFELS, STOELEN, CHIF FONNIÈRE, KABINETTEN, CANAPÉ, VLOERKLEE- DEN, KARPETTEN, LEDIKANTEN, KLOKJES, HAARD met TOEBEHOOREN, Koper-, Tin-, Glos- en Aardewerli en vele andere Goe deren meer. Te |zien Zaturdag vóór de verkooping van 10 tot 1 ure. En op DiiigNflng; den JSden February 107-5, 's namiddags ten een ure, in de dorpsherberg te Oosterland: Een Woonhuis en Erf, lÜ!! Hl staande en gelegen te Oosterland in de Kerk- straatkadaster sectio F, no. 293, groot een Are 95 Centiaren; laatst bewoond door genoemde Mej. KELLER. En EEN TUIN, gelegen als vorenkadaster sectie F, no. 94groot' 12 Aren 20 Centiaren. Alles breeder bjj billetten omschreven. Openbare Verkooping van een De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op nader te bepalen dag en uur in de maand Maart e.k. ten verzoeke van - en op de hofstede bewoond door den beer DOMUS BOOGERD, oDder Ouvoerkerk, publiek presenteren te verkoopen: EEN AANZIENLIJKEN ROEREN-INSPAN, bestaande in PAARDEN, RUNDVEE en een groote partjj BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN, alles nader breeder bjj Biljetten te omschrjjven. PUBLIEKE VERKOOPING zware Olmen BOO MEN in Stadspolder onder Cortgene, op Zaturdag den 30 Jammry 1875, des morgens 9ure. op het Griitweidje enz. J. W. VADER, Notaris. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, op Woeutidag 3 Fe bruary 18*7-5, des voormiddags 10 ure, in een bosch nabjj Burgh, publiek verkoopen: Eene party zwaar Esschen en Elzen Hakhout. De Notaris Mr. JAKOB MOOLENBURGH, te Zierikzee, zalten verzoeke van de Erf genamen van Mejufvrouw P. de BRAALWed. van Ïzak van Schelven, publiek presenteren te verkoopen 1°. Op Woensdag den 3 February e. lt., des voormiddags te half tien ure, aan het buis wjjk D No. 203, op de Nieuwe Haven te Zierikzee: Een netten INBOEDEL, bestaande in TAFELS, STOELEN, een eikenhouten CHIFFONNIÈRE, eene dito SECRETAIRE, LADE TAFEL, BAROMETER, PENDULE, twee HANG- KLOKJE8, een eikenhouten LEDIKANT met behang sel, drie BEDDEN met TOEBEHOOREN, een KACHEL, SPIEGELS, STOVEN, eenig ZILVER-, KOPER-. BLIK-; PORSELEIN-, GLAS- en AARDEWERKTAPIJTEN en KARPETTEN en, andere Roerende GOEDEREN. KIJKDAG Dingsdag 2 February 's voormiddags 1012 ure en 's namiddags 24 ure. 2°. Op VrjjdHg den 5 Febrimrij e. k. des voormiddags te half elf urein het Koffiehuis »Bellevue" op de Nieuwe Haven bjj den heer W. KANAAR te Zierikzee: Een WOONHUIS en ERVE met GEVOLGEN en gelegen op de Nieuwe Haven te Zierikzee, wjjk D No. 203, kadastraal sectie B No. 575, groot 1 Are 28 Centiarea. 7 Hectares SI Are» SO Centiare» WEILAND en 1 Hectare 70 Are» 50 Centiare» BOUWLAND, alles gelegen in bet Poort-Ambacht der stad Zierikzee, kadastraal bekend sectie C. Nos. 832, 288, 221, 222, 223, 177, 184, 185, 188 en 523 en sectie D No. 577. Information te bekomen bjj den heer J. M. BOUVIN, Executeur-testamentair en by voornoemden Notaris. Openbare Verhuring, voor den tjjd van TIEN JAREN. De Notaris COERT, geves tigd te Goedereede, is voorne mens op Vrjjdng «Ion F«*brunr(J 1875, des voormiddags ten elf ure, in het Logement »de Gouden Leeuw," te Goedereede, in het openbaar te verhuren: DE KAPITA CE EN ZEER GE MAKKELIJK INGEItlGTE BOÜWWONIN0, genaamd: STAD W IJ C AT," met omtrent 63 Bumlern uitmuntend schoon, vruchtbaar en voor bet grootste gedeelte T I E N D V R IJ alles staande en liggende op een korten afstand van elkander, zeer nabjj ao kom der gemeente Goedereede en zulks in zeMticn perceelen, welke eerst afzon- derljjk en vervolgens gecombineerd zullen worden opgehangen en afgeslagen, zullende het eerste perceel bestaan uit de BOUW'WONING met omtrent 36 Bunder» BOUWLAND en DIJK. De vorliiu*i»»ef geschieden voor den tjjd van tleu jarenin te gaanten aanzien der Bouwwuniiig, gedeeltelijk op den 1 Junjj 1875 en gedeeltelijk op den 1 November 1875 en wnt de Landerijen betreft, onmiddellijk na het ontblootcn van de schoof en op den 1 No vember beiden mede dezes jaars 1875. Nadere onderrigting te bekomen bjj den eigenaar, den Heer D. ZAAIJElt Dz. tc Goedereede, alsmede ten kantore van voornoemden Notaris, bjj wien de voor waarden van verhuring, gedurende veertien dagen vóór de verhuring zullen ter lezing liegen. TE II UUR: Ruim 10 gemeten puik Land, om met VLAS te bezaajjengelegen in Noord- Beveland; te bevragen onder de letter M. Hulpkantoor Kamperland. Plu» minus OOOO CANADASCHE MUTSAARDS, zwaar van stuk. Te bevragen bjj A. de WAARD, Commissionair te Colynsplaat. TE KOOP bjj L. BLOM Az. te Renesse 500 6jarige ESSEN, waaronder velen geschikt zjjn tot verplanting voor Boompjes. Een bruin PAARD, ruin, TE KOOP bjj C. MOL Az., JOB. OCHTMAN. Ililil-I®I§IIB MODEL 18 7-5, voorhanden, alsmede een ruime sortering J. de GRAAF. Zierikzee, Poststraat. De ondergeteekende biedt zich beleefd bjj zijne Stadgenooten aan tot het Ruimen van Privaatputten en het WEGNEMEN van VERSTOP PINGEN in Privaten en Waterloo- pen enz.belovende eene xiudeljjke en zeer civiele bediening. C- CANNOO, Verrenieuwstraat. De PrivanTputten zullen l>o«lom- HClioon worden gemaakt. De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat bjj zich alhier met den Isten Maart aanstaande zal vestigen als TIMMERMAN,. in de zaak van wjjlen F. RIJNBERG, en belooft eene prompte en accurate bediening, en hoopt zich alzoo een ieders gunst en vertrouwen waardig te maken. Sint Maartensdijk, C. J. SONKE. 22 Januarjj 187 5. SUIKERPEEEN. De ondergeteekende geeft hiermede bericht aan HH, Landbouwers, dat hjj door de firma van BREDA. DOLK de VOS, als Agent voor het eiland Schouwen is aangesteld. Contracten op aanne melijke voorwaarden kunnen bjj hem worden gesloten. Haamstede. J. B O M. in alle formaten en handen. S. OCHTMAN Jz. als STROOSNIJDERS, BOONENBREKERS, GRAAN- BREKERS, GERST- en HA VERBREKERS, LIJNZAAD- KNEUZERS MOESMAKERS BIETENSNIJDERS LIJNKOEKBREKERS, VLASBOLLENBREKERS DORSCHMACHINESVEEVOEDERKOOKTOESTEL- LEN, ROSMOLENS, HANDBRANDSPÜITEN enz., voorhanden bjj DORDRECHT. VETH Co. Nieuwe aanvoeren van puike Zoete SINA'S-APPELEN Nieuwe Napelsche HAZELNOTEN en gesorteerde WALNOTEN, benevens prima kwaliteit VIJGENtot de minst mogeljjke pry zenbjj M. DOELEMAN, Poststraat. 287 STA ATS-LOT KR IJ. Ten kantore van den ondergeteekende zjjn voor de 287ste STAATS-LOTERIJ te bekomen Heele en Ge*lo«Jt«»ii van LOTEN. Prjjs-courant. De TREKKING der eerste Klasse begint op Maandag den S2 February 1875. J. OCHTMAN. VOORDRACHT JB'E V0NDEj,Uv> te HAAMSTEDE, WOENSDAG 27 JANUARI, 's avonds 7'/t ure. door den heer P. Lakeman. ENTRÉE 0.C50. J. BOM. is de Kicfspiintinctuur van Dr. DELMINA, welk6 deugdelijkheid door kiespjjnljjders en genees kundigen herhaaldeljjk is erkend voor een uitste kend en aanbevelend middel en hetgeen boven de vele dergeljjke in den handel gebragte soorten verre de voorkeur verdient. Hoofd-, Oor- en Aango/.igtspya w worden door deze tinctuur onmiddeljjk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met berigt a 40 cents bjj 0 den Hoofa-Agent H. W. van THEFELEN te Amster- dam en bjj H. J. MARTI.TN, Korte Noordstraat «S te MiddelburgMARIE ALLAART te Wol/aartsdijk, 0 A. POLDERMAN te Kruiningcn, M. P. BIERENS II te Thoten, S. J. EVERAERS te St. AnnalandP. WATERMAN te Middelhamis en bjj P. C. van HARMELEN te Maassluis. ItËIMR LAMIBOCWWERKTIIGEN. Men vraagt een zeer actief, liefst geroutineerd REIZIGER, bekend met den LANDBOUWERS STAND, den LAJÜDBOUW en LANDBOUWWERK TUIGEN. Adres met franco brieven aan het Bureau dezer Courant onder bet motto Landbouw. Met MEI aanstaande ecu BOER EN-K N EC H X benoodigd, geschikt om arbeidorswerk te ver- rigten, bjj C. F. van den BOUT te Zonnemaire. Met MEI aanstaande een Boeren-Arbeiders-Kneclit benoodigd, bjj W. VERBOOM Wz. te Kerkwerve. Gevraagd met MEI a. s. een IIOEF-SMID8KNECHT bjj J. RENAUD, Mr. Smid te Goedereede. WORDT GEVRAAGD een SCHOENMAKERS-KNECHT, zjjn vak goed verstaande, tegen den lsten MAART, met ko»t, inwoning en in de wasch, voor een jaar vast. Huur ÏIO, bjj voldoening meerder loon. Adres A. KASTELEIJN, schoenmaker te Stad aan 'I Haringvliet, eiland Flakkée. Men verlangt met MEI, doch liefst DADELIJK, een bekwamenongehuwden Schoen- on Laarzcnmakers-Kneoht, geschikt zoowel voor burger- als boerenwerk. Loon naar bekwaamheid. Adres met franco brieven, doch liefst in persoon by Wed. J. van RIET, te Goes. Op een KANTOOR gevraagd: een JONGELING, tuBscben de 16 en 18 jaren; adres bjj de Uitgevers dezes. MET MEI AANSTAANDE eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd, bjj A. De BRUIN, te Serooskerke, Schouwen. Met MEI a. s. benoodigd: eene BOEREN-DIENSTMEID van middelbaren leeftjjd, geschikt om het huis- lioticlen waar te nomenbjj J. L. VOORBEIJTEL te Bruinisse. Uitgevers: DE LOOZE&WAALE, Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PEETERSE VAN DISHOECK, Meel straat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2