ZIERIKZËËSCHE NIEUWSBODE. No.54L94L 51sleJaarg. Dingsdag 26 Jannarij 1875 AFKONDIGING. Nieuwstijdingen. Jbjmnjc. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, franco per post ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Ots. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. 3jj dit No. behoort een BIJVOEGSEL, bevattende l Advertentie Drniven-Borsthonig. Suppletoir kohier van de Honden belasting voor 1874. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS im Zie- rikzeemaken bekend dat het suppletoir kohier van de belasting op de honden in deze gemeente voor 1874, door Heeren Gedeputeerde Staten dezer provin cie goedgekeurdop heden wordt gesteld in handen van den Gemeente-Ontvanger ter invordering ingevolge de wet. Ziebikzee, den 25 January 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De Nord China Herald uit Nanking verhaalt een geschiedenis die veel overeenkomst heeft met Salomo's eerste regtspraak. Tijdens den opstand der Tapings werd een gehuwd Chinees te Nanking opgeroepen tot den atryd. Na 't einde van den oorlog kwam hij niet terug en de vrouw beschouwde zich als weduwe en trad een paar jaar later opnieuw in 't huweljjk. Het nieuwe paar leefde eenigen tjjd zeer gelukkig tot op zekeren dag de eerste echtgenoot te voorschjjn kwam en zjjn vrouw opeischte. De tweede wilde hiervan niets hooren, en toonde hem met bewjjzen, dat by wettig gehuwd was. De zaak kwam voor den regter. Na eenige oogenblikken te hebben nagedacht, haalde deze de heide mededingers over, gedurende tien dagen de vrouw aan zijne zorg toe te vertrouwen, teneinde daarna eene beslissing te nemen. Vjjf of zes dagen later zond de regter aan de beide echtgenooten het berigt van 't overlyden der vrouw, en gaf last, dat een hunner de zorg en de kosten der begrafenis op zich zou nemen. De eerste man verklaarde al spoedig dat lijj met eene doode vrouw niets te maken had, en dat hy verder met rust wilde gelaten, worden. De tweede evenwel zeide, dat hij, hoewel arm zjjnde, zjjne vrouw op zyne kosten zou laten begraven, omdat zjj altyd goed voor hem geweest was, eu vroeg om het lijk. »Nu is 't genoeg," antwoordde de regter, en een gordyn openslaande, zeide hjj: »hier is uw vrouw levend en gezond, neem ze mede als zjj er in bewilligd." De vrouw bedacht zjch niet lang en volgde haar tweede man, want zjj had gezien dat haar eerste echtgenoot haar niet lief had en zich bitter weinig om haar be kommerde. Batavia, 19 Dec. Aan het Mail-Overzigt van de >Java-Bode" ontleenen wij het volgende: Zelfs het dapperste legor moet soms zwichten voor de krachten der natunr. Dit bljjkt weder te Atchin. De toestand aldaar wa3 reeds geruimen tijd zorg wekkend, toen tot overmaat van onheil op den 4den dezer maand onze nederzetting door het water der Atchin-rivier werd overstroomd. De communicatie tusschen de verschillende posten werd dadel jjk verbroken; de brug over de rivier sloeg weg; de majoor Jeltes moest zyne standplaats verlaten binnen den Kraton, die nog wel gedeeltelijk is opge hoogd stond 1 '/2 (een en een half) meter waterin de hospitalen, waar tusschen 700 en 800 man verpleegd werden, was het water tot boven de kribben gestegen en moest voor de meest hulpelooze zieken een veiliger plaats worden gezocht; een 13tal menschen kwamen in het water om; verscheiden officieren en zeer vele manschappen verloren alles wat zjj bezatenhun bleef niets anders over dan het goed dat zjj aan 'tljjf had den daar de gemeenschap met Petjoet verbroken was, moesten de lijken binnen den Kraton worden ter aarde besteld. De ellende moet onbeschrijfelijk zjjn geweest. Den 9den Dec.toen het water voor een groot ge deelte weder afgeloopen en de rivier binnen hare oevers teruggekeerd was, bleef een dikke laag modder achter, die een afschuwelijken stank verspreidde. Zij, die te Samarang een bandjir hebben bjjgewoondweten wat i dat te beteekenen heeft. Door de geneeskundigen wordt voor het ergste ge vreesd dit laat zich begrijpen. By den reeds aller- ongunstigsten gezondheidstoestand zullen de gevolgen j van den watersnood nieuw voedsel geven aan de ziekten van allerlei aard. •Tot overmaat van smart" zoo schrijft onze correspondent te Atchin «kwam juist in die nood lottige oogenblikken de versterking ter reede van Atchin aan, bestaande uit het 5de en het 10de bataljon in fanterie en een batterij veldartillerie. Die troepen dcbarkeerden en werden gelegerd aan de kust te Oleh-leh. Gelegerddat wil zeggenzjj konden zich vestigen onder den blooten hemel op de modder blootgesteld aan al de ruwheid van weer en wind. kazernes toch waren niet gereed. Zij worden gemaakt j te Batavia, van hout en bamboesmaar zjjn nog niet j naar Atchin gezonden. Het lot dier versche troepen moet allerongelukkigst zijn geweestzoowel wat lig- ging en voeding als verpleging betreft. Een lötal officieren logeerden in een hut, waar naauweljjks ruimte was voor 4 personeneen 7tal anderen lagen als hun 1 manschappen op den moddergrond onder den blooten j hemelziedaar een tweetal gevallen waarover ons j uit Atchin geschreven wordt. laten. Deze middelaar wordt door deu heer Symes met een revolver bedreigd. De hertog en de hertogin van Northumberlandin de kerk aanwezigverlieten nu hunne zitplaatsende hertogin werd iu bewusteloozen toestand uit de kerk gedragen. Kapitein Symes is nu meester van den toestand. Hjj doorsteekt met zyn degen den Bjjbel en te midden van het gegil der vrouwen en de kreten der mannen kondigt hij zjjn goddeljjke boodschap af. De kerkoppassers komen nu gewapend met lange stokken tot voorden preekstoel. Het gelukt hun met die stokken degen en pistool uit de handen van den kapitein te slaan en hem daarna te binden niet alleen handen en voetenmaar de persoon zelf aan een pilaar. Nu komt de politieen na een cer tificaat vau den docterwordt kapitein Symes naar een krankzinnigengesticht vervoerd. Madrid, 19 Jan. De Koniog zal gedurende de militaire operatiën, welke onmiddelijk zullen hervat worden, bjj hot Noorderleger bljjven. 20 Jan. Naar men verzekert zal, bjj gelegenheid van do betaling der vervallen coupons van de buiten- landscho schuld, worden overgegaan tot de reorganisatie van de Spaansche financieel e commissiën te Parjjs en te Londen. De Carlisten werven jongelieden van 17 jaar, in de Noordeljjke provinciën. Naar men verzekert, zal de Koning een civiele Ljjet ontvangen van 28 millioen realen per jaar. Barcelona, 20 Jan. 3000 Carlisten onder bevel van Tristany hebben stormenderhand Granollers, op 6 mijlen afstands van Barcelonaingenomenaldaar wreedheden bedreven en alle leden van het plaatseljjk bestuur weggevoerd. Er loopt een gerucht, dat de Carlisten toebereidselen maken op Barcelona aan te rukken, en hopen die stad met hulp der republikeinen binnen te komen. Martinez Campos, die naar Olot ging, ia genoodzaakt geweest terug te trekken. JFranérijft. Parjjs, 20 Jan. De Courrier de Paris meldt, dat een afgevaardigde van het Londensche Carlistische comité gisteren door Parjjs is getrokken, op weg uaar het hoofdkwartier van Don Carlos, om dezen mede te deolen dat de Engelsche bankiers, die de Carlistische leening hebben genomen, alle verdere betaling hebben geweigerd. Bttrjjs, 21 Jan. Zeven en veertig Carlistische officieren hebben te Bayonne verklaarddat zjj zioh aan Koning Alfonsus onderwerpen. Te Rouaan heeft een verschrikkeljjk ongeluk E laats gehad. In de rue Ganterieno. GO, woont de ouwkundige Goault met zjjn jonge vrouw en doch tertje van ruim drie jaar. Een paar dagen geleden was de heer Gouault voor zaken naar Parjjs vortrokken en had zjjn vrouw en kind te huis gelaten. Toen jl. Woensdag do dienstmeid de kamer barer meesteres binnentrad die zjj wist niet wel to zjjnmeende zjj te bemerken dat mevrouw Gouault en haar kind beide in diepen slaap gedompeld waren. Dien slaap niet willende storen, verliet zjj stil de kamer en ging hare werkzaamheden hervatten. Toen het 3 uren in den namiddag werd en mevrouw Gouault nog niet bolde begon de meid zich ongerust te maken on riepeenigo buren. Men drong de kamer der jonge vrouw binnen waar een sterke gaalncht hecrschto. Men ontdekte dat moeder en kind in elkanders armen tengevolge ooner verstikking, overleden waren. Twee geneeshceren, die terstond ontboden werden kwamen slechts in tjjds om dit dubbel overljjden te bevestigen. Dit ongeluk wordt toegeschreven aan het ontsnappen van gas uit eene kraan welke men had vergeten digt te draajjen. Een vriend van den heer Gouault is iladeljjk naar Parijs vertrokken om hem met de noodige voorzig- tigheid over zjjn ongelukkigen toestand in te lichten. 'jOuitsriiltinh. Berlijn, 19 Jan. Vanwege het Vaticaan is aan de Pruissische bisschoppen gevraagd, of or geen mid delen zjjn, waardoor de vacaturen in hunne bisdom men zouden kunnen worden vervuld overeenkomstig de kanonieke wetmaar zoodat voldaan wierd aan de bepalingen dor nieuwe geestelijke wetten. Deze opmerkeljjke poging van het pausdom wordt, naar men meent, veroorzaakt door het steeds toene mend aantal vacante plaatsen en het steeds afnemend getal theologische studenten. De ultramontaansche partij in het groothertogdom Baden is door eene groote ramp getroffen. Haar chef, doctor Hissinglangen tjjd redacteur van den Beobachter en die zijne vrienden vertegenwoordigde in de Kamer der afgevaardigdenheeft openljjk verklaard dat het hem onmogelijk was langer eene partji te verdedigen, die er geen kwaad in ziet om den publiekcn vrede te verstoren en de wetten te schenden ten einde leer stelsels door te drjjven, die van bijna geen belang zyn. jBclgte. @ngelanh. In de hoofdkerk te Albanyin Engelandis de godsdienstoefening door een onaangenaam voorval ge stoord. Te midden van het gebed staat kapitein Symes van zjjn zitplaats op. Hij gaat naar den preekstoel, bestijgt dien maakt de deur digtheft de handen op en kondigt aandat hij van God bevel heeftgekregen der gemeente een mededeeling te doendie haar niet aangenaam zal zyn. De kerkoppassers loopen in allerijl naar den preekstoel en verzoeken den dilettant-prediker naar beneden te komen. Het antwoord dat de kapitein geeftbestaat daarindat hjj zjjn degen trekt en de onpleizierige mededeeling doet, dat bij een ieder, die hem in de rede mogt vallenzal doorsteken. De kerkoppassers loopen even hard weg als zjj gekomen zjjn. Symes vertelt nu dat een ieder gevaar loopt ten onder te gaan als hij in het bestaande geloof blijft volharden. Advokaat Armstrong trekt nu met een vriend naar den preekstoel en smeekt den kapitein op te houden. De kapitein houdt woord en hakt den advokaat een vinger af. Een algemeen alarm ontstaat. De vrouwen gillen en krjjgen zenuwtoevallen. Een ander heer zoekt nu den razenden kapitein te bewegen den preekstoel te ver Uit Hasselt schrijft men van den 20 Jan. Een verschrikkelijk ongeluk is verleden Zondag ten 2 ure des nachts te Zonhoven gebeurd. Een klein huisje, gelegen naast den steenweg naar Beeringen, bjj de herberg de Beverzak, is de prooi der vlammen feworden. Dit huisje was bewoond door de weduwe 'alle, met hare vier kinderen, waarvan het oudste slechts zeven jarende man, een braaf en deugdzaam werkman was pas een jaar overleden. Alles is ver brand ja, het doet het harte ijzen, de moeder met hare vier kinderen zijn letterlijk verkoold en van de vijf ljjken heeft men slechts eenige ovcrbljjfselen toruggevonden. Volgens men heeft kunnen nagaan, bevond zich de moeder te midden van hare vier kleine wichtjes. Eer de buren iets hadden kunnen bemerken of ter plaatse waren, had het verslindend vuur zijn schrik verwekkende verwoesting reeds verrigt. Op welke wjjze het vuur ontstaan is, weet men niet. Des anderen daags zjjn de overblijfsels dezer vijf ljjken ten 9 ure, ter aarde besteld; bijna al de inge zetenen waren bjj de begrafenis tegenwoordig. Jlctjetlanüir. Huisduinen, 22 Jan. Het hier gestrandde stoom schip, König Wilhelm, heeft in de stormen dezer week onwrikbaar stand gehouden tegen den hevigen NW. wind, die hooggaande zeeën met woedende kracht er tegen opzweepte. Het zit thans dieper dan ooit in het zand. Toch gaat de ondernemer rusteloos voort met zyn stoomploeg een geul langs het schip te graven, al ziet hjj ook, dat die geul telkens weer spoedig met zand is gevuld. Hjj schjjnt toch in zjjne overtuiging, dat het schip af kan komen en af moet, eenigermate aan het wankelen te gaan, en, naar men verzekert, wil hij nog ééne storm afwachten, om te zien of het stoomschip van het strand slaat, om, zoo dat niet ge beurt, het werk te »katten." Almelo, 22 Jan. Alhier heeft eene groote werk staking plaats onder de fabrieksarbeiders, zoodat bjjna al de fabrieken stil staan. Ruim 1500 arbeiders hebben het werk gestaakt. Als oorzaak wordt opgegeven het uitbetalen der loonen met Pruissisch in plaats van met Hollandsch geld, hetwelk hun wegens het hooge agio thans ruim 4 pCt. scheelt, terwijl bovendien ae fabriekanten de premiën op het vervaardigen van do meeste stukken katoen hebben afgeschaft. Tot nu toe ie alles nog rustig afgeloopendaar het volk zich alleen nog maar bepaaldtot het onder zingen en schreeuwen rondtrekken door de stadzonder dat de politie tusschen beiden behoeft te komen Het is te nopen dat de vrede tusschen de fabrikanten en het werkvolk spoedig in der minne mag worden bjjgelegd, daar het er anders voor laatstgenoemden, die niet eenen dag zonder verdiensten,kunnen zijn, treurig uit ziet, en men dan wel voor wanordeljjkheden vreest. Elburgp, 22 Jan. De jongeling uit Velzen, die eergisteren op de kostschool alhier door een zjjner makkers bij ongeluk met een geladen pistool aan het hoofd is getroffenis aan de gevolgen daarvan over- leden. Zjjne ouders zyn per telegram ontboden. Tlioler» 23 Jan. Door verscheidene ingezetenen j is ook van hier aan Z. M. den Koning een adres ge- rigtom hun »diep leedwezen" te betuigen over het besluit van ZEx. den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarbjj verboden werd dat op de plaats te j '8 Gravenhage een standbeeld worde opgerigt voor Mr. J. II. Thorbecke»den grooten staatsman aan wieu Nederland en het grondwettig Koningschap zoo veel zijn verpligt." Haamstede, 20 Jan. In den laten avond van dezen dag werden alhier aangebragt vjjf schipbreuke- j lingenzijnde de equipage van den Engelschen visch- hoeker Affghankapitein William Leightehuis be- hoorende te Lestoffegenoemd vaartuig was reeds den 18den dezer bjj het woeden van stormwind en verbolgene zee op de zandplaat genaamd »het Noordland" in de Noordzee op ongeveer 2 uren afstands van de kust festrund. Hoewel eenige schippers van Burghsluis van en vasten wal hetzelve eerst Dingsdag in net gezigt kregen en terstond besloten om wind en golven te trotserenzoo mogeljjk menschenlevens te reddende pogingen daartoe aanvankelijk aangewend moesten afstuiten op de verbolgenheid der elementen weshalve een achttal kloeke mannen overeenkwamenom met het krieken van den volgenden morgen zich in het scheepje van een hunner (eene hoogaarts) te begeven en te beproeven zee te bouwen. Dat voornemen werd dan ook werkelijkheid. Hoe verbolgen Neptunus op het oogenblik der afreize nog mogt wezen hoe ook het vaartuigje waarin zich de schepelingen bevoudeneen speelbal dor golven warehun leven ieder oogenblik in gevaaronder aanhoudende krachteinspanning stevenen zjj manmoedig naar het dool van hun gevaarljjken togthelaas gcene inogeljjkheid bestaat er om de plaats des onheils te bereiken men zal dushoe ongaarne ookonver- rigter zake teru^keeren. Reeds wordt ue steven van de broozc kiel gewend maar op datzelfde oogenblik bemerkt een der man schappen in den top van den mast des gestranden vaartuig» eene vlag, als het sein dat natuurgenoten misschien smachtend hulp verbeiden. Aanstonds verandert men van besluit, redding of den doodtusschen deze beide valt nu slechts te kiezen. Trota het barnen der govarcDzal men ander maal beproeven de Affghan' nabjj te komen En Gode zjj dank de volhardende pogingen der redders werden met gelukkigen uitslag bekroond het is 4 ure in den namiddagvjjf menschen die bij afwisseling sints Maandag-avond eene laatste wjjkplaats in den mast van hun vaartuig, door wind en golven gebeukt, zonder levensvoorraad nog hadden gevondenzjjn van een wissen dood gered en werden iu de hoogaarts opgenomen. Dadeljik voorzien do redders in de eerste behoeften der gereddenals uitgehongerde gieren vallen de laatsten op het voedselhun toegediendaanbe tuigende dat zjj het niet langer hadden kunnen uit houden naardien hunne krachten waren uitgeput. Ook de gevaren aan de terugreize verbonden mogten onze wakkere zeelieden te boven komen, en te 71/, ure in den avond zetten allen behouden voet aan wal niet weinig verheugd en dankbaar over den goeden uitslag der onderneming en der redding. Aanstonds werden maatregelen genomen om de ge redden die er deerljjk uitzagen en niets hadden kunnen behouden, per as naar deze gemeente te vervoerenwaar zij aan de goede zorg van den burgemeester de heer C. M. Bolle overgegevendadelijk in het logement van J. Bom uitmuntend werden verpleegd, om den volgenden dag van hier per rjjtuig naar het naburige Brouwers haven te worden overgebragt eu door tusachenkomat van den consul aldaarde heer J. de Katernaar hun vaderland terug te keeren. De namen der schippersdie de beschrevene kloeke en edele daad hebben durven bestaan en naar het ons voorkomt ten volle aanspraak op ruime belooning hebben, verdienen genoemd te worden. Zjj zjjn Laurens Knop en Cornells de Groen van Bruiuisse, Jacob van der Klooster, Dirk van der Klooster, Marien van der Klooster, Cornells Kommer, Marien van der Klooster Dz., en Cornell's Meliesteallen wonende te Burghsluis (gem. Burgh.) Brouwershaven, 23 Jan. De Deensche bark Sophia, kapt. Block, van Aux-Cayes met verwhout naar Rotterdam bestemd, is op den Ooster gestrand. Sleep- booten hebben getracht het schip af te brengen, doch tevergeefshetzelve is vol water en vermoedelijk totaal wrak. De geheele equipage is door de looas- kotter hier aangebragt, zoomede door eenige vaartuigen een gedeelte der lading en van den inventaris. Zlorïlcasoe, 25 Jau. Yrjjdag-avond trad in ons Nutsdepartement als spreker op de heer Bax alhier. Als onderwerp had de spreker gekozen *Het Huweljjk," waarvan hjj in een tweetal zamenspraken de licht- en schaduwkanten op niet onaardige wijze deed uitkomen Na de pauze droeg de beer Bax een gedeelte van Ten Kate's Schepping" op verdienstel jjko wijze voor. Een talrijk publiek volgde den spreker met belang stellende aandacht. Naar we met genoegen vernemen zal als vierde spreker voor dit wintersaisoen de heer Nagtglas van Middelburg optreden. Door de Arrondissements-Regtbank alhier is de navolgende aanbevelingsljjst opgemaakt voor do in dat college vacerende betrekking van regter: 1°. Mr. B. M. de Jonge van Ellemeet, Kantonregter te Sluis Mr. P. A. J. Bouvin, Kantonregter te Zierikzeo, (met het lot tegen Mr. J. II L. van Buren, Kan tonregter te Tholen); Mr. J. II. L. van Bur en, Kantonregter te Tholen. In de zitting van den Gemeenteraad van heden is op verzoek tegen 1 Febr. e. k. eervol ontslag ver leend aan den beer P. Lakemanals hulponderwijzer aan de Armenschool. Tot hulponderwijzer aan de 1ste school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs is benoemd de heer W. J. Krcnzer te Aalten. Voorgedragen waren de be noemde en O. Schuring te Maassluis. Tot hulponder wijzeres aan de 2de school als voren is benoemd Mej. II. Krcnzer, geh. Bax te Aalten. Voorgedragen waren de benoemde en J. C. Maarsseveen te Kralingen. Op een verzoek van den heer Broersma om eene verhooging van zijne jaarwedde als commissaris van politie aan Z. M. den Koning voor te dragenis af wijzend beschikt. Voorts is medegedeeld dat Burgemeester en Wet houders hebben benoemd tot bewaarder van liet gebouw ter afzondering en verpleging van ljjders aan besmet telijke ziekten Ar ie Kramer, alhier. Z. M. heeft benoemd tot plaatsvervanger vau den dijkgraaf van den polder de Houwer (Tholen) de heer G. Bolier, Gz. De St. ('t. bevat de eerste lijst van niet geëxa mineerde veeartsen, aan wie, krachtens art. 15 der wet van 8 July 1874 Staatsblad n°. 98), een bewijs van toelating tot uitoefening der veeartsenykunst is uitge reikt. Daarop komen voor Zeeland voor: H. van Roojj, te Aardenburg; M. van der Maas, te Cortgene; M. Boone, te 's Gravenpolder; P. Bosdijk, te 's Heer-ArendskerkeP. Boone, te 's Heer-Arendskerke J. Boone, te 'b Heer-ArendskerkeP. de Feyter, te Hoek; J. Kegelaar, te Hontenisse; B. Heyndrik, te Hontenisse; K. J. van der Wal, te Kapelle; A. Wisse, te KruiningenH. de Smidt,_ te Krniningen; C. J. Kramer, te Middelburg; J. Stejjaert, te Sas van Gent; H. Verhoek, te SeherpenisseJ. Kramer, te Oost- en West-Souburg; A. de Wilde, te Oud-VossemeerP. P. Priester, te WissekerkeD. B. Waalput, te Zuiddorpe. Z. M. heeft bepaald datdejaarljjkscfieuitkeering aan weduwen, weezenmoeders en zusters van overleden ambtenaren, wordt vastgesteld op de helft der tracte- menten, door de overleden deelgeregtigden genoten. De Rijksambtenaren, die volgens het Kon. besluit vau 15 Mei 1868, no. 35. in het fonds hebben deelge nomen of zullen deelnemen, kunnen, indien zjj dit verkiezen, hun contributie verhoogentot zoo ver, dat hun weduwen de helft van het aan hen toegekende tractement als pensioen kunnen genieten. Het besluit wordt geacht te zyn ingegaan- 1 Jan. 1875. Naar men verneemt, zal in de volgende maand een detachement van het te Rotterdam in garnizoen liggende gedeelte van het korps mariniers vertrekken om de bezettingstroepen in Atchin te versterken. Door den Minister van Oorlog is bepaalddat j aan de miliciens die onder de wapenen zyndezelfde soldjj zal worden berekend als aan de vrijwilligers de verhooging bedraagt per man ongeveer 25 cents in j de vijf dagen. i Op het eiland Urk oefent een hulponderwijzer l aan de openbare lagere school (op een salaris van 500), j tevens het vak van barbier uitmet een drukke i cliëDtele. In de vergadering van de afdeeling van het j Schoolverbond, den 12 dezer te Dirksland gehouden, is niet alleen besloten om zich af te scheiden van het Nederl. Schoolverbond en voortaan eene zelfstandige j vereeniging te vormen tot wering van het schoolver- zuim maar tevensom namens de afdeeling een adres in te dienen by den gemeenteraad en daarin de op- j rigting te verzoeken van eene bewaar-, naai- en brei- echooL Kerknieuws. 2°. 3°. Bedankt voor het beroep naar Groningen door Ds. P. Huet te Dirkeland. Te Stavenisse is den 14 dezer beroepen Ds. An tonic Schol-te, sedert 23 Oct. 1864 pred. te Zegveld, Classis Utrecht. Ds. A. II. Overman, pred. te Herwijnen, heeft voor Hoornaar bedankt. Te Heerjansdam zal den 31 dezer do Cand. G. Vlug zjjn intrede doen eu bevestigd worden door Ds. J. II. Klomp, pred. te Vlissingen. Ook dc 20ste beroeping te Kats in N.-Beveland is vruchteloos afgeloopendoor het bedanken van Ds IV. van Veen, Bz., pred. te Eethen, c. a. Gemoujjdo berigften. De nu sedert ruim een half jaar hangende school- quaestie te Sas-van-Gentzoo men zegt hoofdzakeljjk bestaande in een geschil tusschen hoofdonderwjjzer en het bestuur, wordt meer en meer van ernstigen aard; jammer maar dat het opkomend geslacht er de ljjdende partij van is. Tusschen N. en B. wordt eene buiten gewone drukke communicatie onderhouden tusschen dochter en moeder; hoe jammer voor den winkelier te N.dat hjj niet beter is ingelicht, hoe zy niet van moeder kan scheiden. Het is te verwachten dat het ten slotte een treurspel zal worden en bljjven. Eenige jongens te Krabbendijke worden aangeraden wat beter te zwijgen als zjj iets van een meisje weten, en het zoo niet tegen alleman te loopen vertellen. Eene meid te ScherpenisBe moeBt zooveel praatjes niet uit- stroojjen van drie fatsoenljjke jongens, waar niets van te zeggen valt. Zij zal het weer zoo mooi maken, dat de kastelein drie kalanten zal verliezen, en dan zou de zaak weer gaauw ten einde zjjn. Onder Wisse kerke moest eene meid zich wat fatsoenlijker gedragen, want haar plan zal toch niet gelukken. Maar het spreekwoord zegt: »Hoe ouder, hoe zotter." Te N. aan den grindweg wordt eene jonge dame gewaarschuwd wat beter op te passen als er eene bruiloft plaats heeft en zoo niet voor zot te loopen. Zjj dacht een zoon van een schipper vast te krijgen, maar dat zal niet gelukken. Iemand te Kattendjjke wordt aangeraden zooveel moeite niet te doen, om een nabestaand meisje vast te krijgen, want dat is te veel in den bloede, dat nooit goea kan komen. Een timmermans-knecht te Kamperland heeft op Nieuwjaarsdag geen pret gehad, daar hij overhaast het hazenpad heeft moeten kiezen. Iemand te X. heelt zyne zaak verkocht, en heeft daarin volledig zijn zin. Nu heeft hy een kroeg ge opend en lokt van de straat gerijen om bjj hem af te spannendoch een weldenkend mensch stoort er zich niet aan en doet zijn eigen zin. Te Waarde wordt een gek aangeraden zooveel praats niet te hebben van een meisjedat niets van hem wil weten. Te Noordgouwe zegt een meisje tegen hare moeder, dat zij gelooft, dat zij het koperzuur zal krügen. Maar anderen zeggendat het komt van te veel St.-Nico- laas te hebben gegeten. Wat daar nu van waar is zal de tijd wel leeren. Jannetje te Onddorp heeft, met Nieuwjaar zooveel gehad in de bewaarschooldat zjj nu de deur van huiten mag bekjjken. Een groote boerenknecht en eene kleine boerenmeid onder Wis- senkerke moesten des Zondags wat fatsoenlijker dooi den langen weg loopendaar de menschendie zji tegenkomen, er schande van spreken. TeDirkslana wordt een meisje verzocht zich wat fatsoenlijker te gedragenen niet zeggen dat zjj een arbeider wel zou willen ophangenterwijl zjj een kleermaker wel op de haudeu zou willen dragen. Eene jonge dame te Middelharni8 is zoo hoos op een boer, dat zjj niet slapen kanmaar zjj wordt uitgelagchen. Te K. wordt een timmermansknecht aangeradenzoo druk niet te verkeeren met een meisjewant zjj heeft zoo veel gebrekendie niet bevallen zullen. Een lid van het gemeentebestuur te X. moest zooveel slokjes niet drinken, want dat past niet voor een achtbaar persoon om zoo laat in de kroeg te bljjven. Te Kamperland wordt een schippers-jongen aangeraden zjjn tong wat. in toom te houdenof het zal niet goed met hem af- fcoopen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1