HOFSTEDE, EEN HOEFJE, MEUBILAIRE GOEDEREN, MANUFACTUREN, Schuur, Wagenhuis en Erf, TOEN, BOOMGAARD, WEI- EN ZAAILANDEN, NAAIMACHINES. schuren betaald. Worden die gebouwen nu belast, dan betaalt men dubbel: vooreerst onidat de grond waarop zy staan, in de hoogste klasse geplaatst is, en ten tweede, omdat men er dan nog gebouwd eigendom van betalen moet. Wanneer men Ide landen, die bjj een hofstede behooren, afzonderlijk verkoopt, zoodat er slechts een klein stuk land bij de hofstede blijft, dan heeft deze bijna geene waarde. De landbouw is wel eens vergeleken bjj een boom. Als die ruim voorzien is van bladeren, kunnen de rupsen hun voedsel daarin vinden, dat wil zeggen dan kunnen handel en njj verheid zich aan dien boom voeden. Als men den boom zijne sappen ontneemt, dus den landbouw gaat drukken, zullen handel en nijverheid gaan kwjjnen. De krachtige woorden van den heer van Kerkwijk hebben niet gebaat, en zijn voorstel is afgestemd tot groot nadeel van den landbouw. X. Prijscourant der effecten. Anusterduni21 January. Nederland. Certific. Werkelijke schuld 21/. pCt. 61 l3/i« dito dito dito .3 73 dito dito dito .4 96 Rusland. Obligation 1798/18165 102 dito Hope C.° 1855 6des. 5 88l/« dito 1000 1864 5 101 dito L. 100 1872 5 96s/8 dito L. 100 1873 5 95»/„ Loten 1864 5 310 Loten 18665 317 Oblig. Hope C.° L. 1860 4'/* pCt. 94»/8 Certific. dito 4 lnscr.Stieglitz&C.°2a4L. 4 777/8 Obligatiën 1867—69 .4 82 Certificaten6 53 Aand. Spoorw. G. Maatsch. 5 242'/j Oblig. dito 4'/a pCt. 87 dito dito 4 Aand. Kiew-Brest5 150 dito Baltische spoorweg .3 131 Oblig. spoorweg Poti-TiBis 5 pCt. 997/8 dito dito Jelez-Griasi5 237 dito dito Jelez Orel5 pCt. dito dito CharkowAzow 5 Oostenrijk. Oblig. metal, in z.Jan./Julij 5 65"/i« dito dito April/Oct. 5 65s/« dito in papier Mei/Nov. 5 603/< dito dito Febr./Aug. 5 60' Aand. Nation, bank 3 988 Loten 1860 5 dito 1864 145 Obligatiëq Buitenl3 pCt. 229/,B dito Binnenlandsche .3 18'/* Obligatiën3 46 */2 Inschrijving Alg. schuld 5 397/,€ Obligatiën 1869 6 128 dito 1868 7 pCt. 79 dito 1873 7 73»/» dito Yereen. Staten 1904 .5 dito dito dito 1882 6 96s/lf dito dito dito 1885 6 100 dito Central Pacific 6 79'/« Certific. Chic. N. W. 7 5V/'t Obi. St. Paul Pac. Sp. 1 s. 7 - dito dito dito. 2s. 7 16'/a STOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Jnnuarü 1876. Spanje. Portugal. Turkije. Egypte. Amerika. Van MIDDELBURG: Zaturd. 23 'a nam. 2, Zondag 24 Maand. 25 Dingsd. 26 2,- Dond. 28 's morg. Vrjjdag 29 6,30 7,- SOjarige Kchtverccnigiiig van A. van MEURS bn J. SNEEVLIET. Nieuwerkerk, 21 Januari 1875. Hunne dankbare kinderen. Ondertrouwd s N. van den BOUT Cz. en J. C. LABRIJN Nd. Nieuwbrkerk in Duiveland, 22 January 1875. Oeen receptie. Wester-Ban van Haamstede. Vergadering van Ingelanden MAANDAG S5 JANUAlilJ, OM 11 URE. VOOR ALLE INGELANDEN TOEGANKELIJK. Van ZIERIKZEE: Zaturd. 23 's morg. 10, u. Zoudag 24 10, Maand. 25 7,— Dingsd. 26 7,— Woeiistl. 37 tot Cort|(. '«ui org. 7,30 u. terair morg. 9 u, Woensd.27 's nam. 2,u. Dond. 28 2,— Vrjjdag 29 2,- Kctoiirluiarton uitgezonderd Wolfaarta- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis Prjjzen dor Boter en Eijcren. Zierikzee, 21 January 1875. Boter laagste koers ƒ0,55 en hoogste koers 0,65 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers ƒ1,12» en hoogste koers ƒ1.62» per 25 stuks. Ondertrouwd: H. H. ROOS, van ys Gravenhage en S. A. van der VALK, 's Gravenhage, van Zierikzee. 22 Jan u ar ij 187 5. De ondeïgeteekende brengt by deze zijne hartelijke dankbetuiging toe voor de hem betoonde belangstelling op den 20sten jl. P. LABRIJN. I^P>» De ondeïgeteekende betuigt aan de BEL- GISCHE MAATSCHAPPIJ van ALGEMEENE VERZEKERINGEN tegen BRANDGEVAAR te BRUS SEL, vertegenwoordigd te Zierikzee door haren Agent de Heer C. van der VLIET, Dz., zijne bijzondere tevredenheid en erkentelijkheid voor de loyale regeling en spoedige voldoening der door hem op 26 December jl.aan een gebouw en aan eene aanzienlijke partij vlas geleden brandschadewelke den eersten Januari daaraanvolgende reeds was vastgesteld. Kamperland, 21 Januari 1875. PIETER FERNAMBUCQ. De Pachters der Stadsreiniging te Zierikzee, geven hiermede kennis dat als hun ge machtigde van de loopende zaken is aangesteld, MA RIN US REIJE, BREESTRAAT C. SIS en noodigen belanghebbenden mitsdien beleefdelijk uit, aldaar hunne boodschappen en eventuele reclames te willen mededeelen. VOORBEIJTEL DE RIJKE. Met ingenomenheid hebben vele kiezers vernomen dat bij de aanstaande vervulling van twee vacatures in ouzen Gemeenteraadals zoo danig zullen aanbevolen worden hunne vroegere can- didaten de beeren Mr. P. J. F. Rethaan Macaré W. A. Óchtman. Bij de aanstaande verkiezing van twee 1^^^ leden voor den Gemeenteraadworden door eenige kiezers aanbevolende Heeren W. A. Oelitman en Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. Gasfabriek te Zierikzee. De prjjs van de COKES is van af verlaagd tot op SO Ct». per Hectoliter. De aflevering geschiedt van 's morgens 9 tot 's mid dags 12 ure. Mr. .1. MOOLENBURGH, Notaris te Zierikzeezalten verzoeke zyuer prin- IiiiiH» cipalen op MAANDAG «Ion ilfl'H JSS JANUARI J 1875 des middags te 12 ure, in het Koffiehuis >SCHOONZIGrT op de Nieuwe Haven, by L. Vermunt te Zierikzee publiek presenteren te verkoopen: Een HUIS en ERF staande en gelegen aan de Westzijde der Ravenstraat te Zierikzee, wyk C, No. 418, toebehoorende aan de Erven JAN vas den ENDE aldaargroot 1 Are 67 Centiares. Zjjnde het HUIS en ERF toebehoorende aan J. GELEIJNSE, tilt de l»a«»«l verkool»t. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Maiindiig ~3 Januari 1875, 's morgens 10 ure, voor den heer A. Van de VELDE, in zjjn bosch Nooit Gedacht," onder A'oordgouwe: EENE PARTIJ ZWAAR Elzen- en Esschen Kaphout. Wocnfiklftic ~7 Juuunri 1875, 's morgens 10 ure, aan de herberg te Schutje, gemeonto Kerkwerve KALFKOEIEN, _J^.OSSEN, VAARZEN, KAL VEREN, 3 GEITEN, 2 LOOP VAR KENS, IIOOI, STRO OMEST en andere GOEDEREN. De Deurwaarder M. C. van ELSACKER te Tholen zal, op DingHdtig: vïo .Jji- uunrli Ir., des voormiddags ten 10 ure, voor het huis No, 161, in de Kerkstraat te Scherpenissein het openbaar veilen te verkoopen Een eindelijken INBOEDEL, waaronder BEDDEN met toebehooren, een mahony- houten SECRETAIREdito SPEELTAFELTJEtwee dito TAFELS, een eikenhouten CHTFONNLÈRE, ruim 30 ellen nieuw TAPIJTGOED, enz. enz. De Deurwaarder J. B E T H Ezal op Ml Woensiliic «Ion 07 Jaiinarii 18*725, des namiddags ten twee ure, in het Hotel van Veen op de Oude Haven te Zierikzeein het openbaar verkoopen Eene partij Meubilaire- en andere ROERENDE GOEDEREN, waaronder grooto KLEERKAST, BUFFET, KASTJE TAFELS, waaronder een UITTREKTAFEL voor 18 personen, LEDIKANT, PLÜIMBED. TAPIJTEN, SCHILDERIJ in olieverf, SLEEKACHEL. VUURSTO- VENKOPER-, TJZER-, BLIK-, TIN-, PORCELEIN-, GLAS- en AARDEWERK en meer andere GOEDEREN. De Notaris J. de KATER Nz. zal, ten verzoeke van het BURGERLIJK ARMBE STUUR te Haamstede, op Wo«»*i^«1jiéj den S7 Jo. unary 1875, a voormiddags 10 uur, veilen en verkoopen: 45 ARES 85 c.ARES EXTRA ZWAAR 7jarig Elzen HAKHOUT by de haag en eenige koopen WILLIGEN HAKHOUT in het bosch aan den Omloop onder Haamstede. En na afloop daarvan te Haamstedein de herberg bjj Jan Bom: 87 Ares 25 c.Ares DITO in perceelen en eenige koopen WILLIGEN HAKHOUT, staande in het bosch genaamd den Tempel, aan het Oliemolen Wekken onder Haam stede. De Notaris J. M. B O U VIN zal op Maandue den Isten Februurjj 1875, 's voormiddags ted 10 ure preciesaan het sterfhuis van Mej. A. KELLERpubliek presenteren te verkoopen: Eene nauzienl\jke party bestaande in: BEDDEN met TOEBEHOOREN, SPRINGVEEREN MATRAS, DEKENS, TAFELS, STOELEN, CHIFFON NIÈRE, KABINETTEN, CANAPÉ, VLOERKLEEDEN, KARPETTEN, LEDIKANTEN, KLOKJES, HAARD en TOEBEHOOREN, Koper-, Tin-, Glas- en Aardewerk en vele andere Goederen meer. En op Dingsdag: «le»» Sden February 1875, 's namiddags ten een ure, in de dorpsherberg te Oosterland: MEen WOONHUIS, SCHUUR en ERF, staande en gelegen te Oosterland voornoemd in de Kerk straat kadaster sectie F, no. 293groot een Are 95 Centiaren; laatst bewoond geweest door genoemde Mej. KELLER. Alles breeder bjj billetten omschreven. TE KOOF, bjj enkele insciirüvin«r, de MULLEN, liggende in de meestoof »DE KROON", te Borsselen. Gegadigden die inlichting of monsters verlangen vervoegen zich bjj den drooger. Insckrjjvingsbiljetten worden ingewacht vóór of op den 4 Februari 1875, bij den boekhouder L. ROTTIER. De Deurwaarder J. BETHE zalten ver- zoeke van Jonkheer Mr. J. W. D. SCHUUft- BÉQUE BOEIJE, aR Curator in het faillissement van J. F. SCHRIEKkoopman en winkelier te Zierikzee op Zatnrdag den SO January 1876, des voormiddags ten 10 urevoor het huisbewoond door den failliet in het Korte Groenendal aldaar, in het openbaar verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ WOLLEN-, KATOENEN- en andere zoouioilc ecu'' netten en zindeljjkcn bestaande in diverse iitalionl«*liouton- en andere MEUBEL E N nader by advertentie te omschrjjven. De Notaris IvirTJAKOB MOOLENBURGH, to Zierikzee, zalten verzoeke van de Erf genamen van Mejufvrouw P. BRA AL, Wed. van Izak van Schelven, publiek presenteren te verkoopen 1°. Op Woensdag; den 3 February e. lc„ des voormiddags te half tien ure, aan het huis wijk D No. 203, op de Nieuwe Haven te Zierikzee: Een netten INBOEDEL, bestaande in TAFELSSTOELENeen eikenhouten CHIFFONNIÈRE, eene dito SECRETAIRELADE TAFEL. BAROMETER, PENDULE, twee EANG- KLOKJES, een eikenhouten LEDIKANT met behang sel, drie BEDDEN met TOEBEHOOREN, een KACHEL, SPIEGELS, STOVEN, eenig ZILVER-. KOPER-, BLIK-, PORSELEIN-, GLAS- en AARDEWERK. TAPIJTEN en KARPETTEN en andere Roerende GOEDEREN. KIJKDAG Dingsdag 2 Februarjj's voormiddags 10—12 ure en "e namiddags 2—4 ure. 2°. Op Vrjjdag: den Februni'jj e. 1c. des voormiddags te half elf urein bet Koffiehuis •Bellevce" op de Nieuwe Haven bij den heer W. KANAAR te Zierikzee: Een WOONHUIS e.» ERVE met GEVOLGEN, staande en gelegen op de Nieuwe Haven te Zierikzee, wyk D No. 203kadastraal sectie B No. 575groot 1 Are 28 Centiares. 7 Hectares Q1 Areg SO Centiares WEILAND en I Hectare 7G Are:» SO Centiares BOUWLAND, alles gelegen in hot Poort-Ambacht der stad Zierikzee kadastraal bekend sectie C. Nos. 832, 288, 221, 222, 223, 177, 184, 185, 188 en 523 en sectie D No. 577. Information te bekomen by den heer J. M. BOUVIN, Executeur-testamentair en bjj voornoemden Notaris. Openbare Verkooping op Doiiderday; den 11 Februari 1875, des voormiddags te 9 urenzullen de beer W. NIEUWENHUIJSE en kinderen, in de herberg »iiet Wapen vas Zeeland te Kruiningen ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris A. W. REMBGES, publiek presenteren te verkoopen: EE IVF KAPITALE op bet dorp Kruiningen, bestaande in WOON- HUI8, grooto nieuwe SCHUUR, WAGENHUIS, TUIN ©n ERF verder eene aldaar, achter de Armhuizen. bestaande in WOONHUIS, SCHUUR, WAGENHUIS ©n ERF. aldaar, aan het eind van de Nicuwstraat, en in de Nieuwstraat een Arbeidershuis en Erf, met goed gecultiveerde en zeer vruchtbare ter gezamenljike grootte van S£ï H. S3 A. Cï'V C., gelegen in de gemeenten Kruiningen en Schare en Vlake, waarvan slechts 2 H. 62 A. 10 C. in laatst genoemde gemeente; BENEVENS 1/18 PORTIE in de MEESTOOF ,,de Hoop te Kruiningen. Te veilen in 60 perceelen, bij combinatiën en in massa. Alles bij uit te zetten Biljetten en bjj gemelden Notaris eerstdaags te verkrjjgen Catalogussen in het breede te omschrjjven. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. BIJ INSCHRIJVING UIT DE HAND TE F ACHTEN, DE NAVOLGENDE fi E i B I® gelegen onder de gemeente Tholen, in de Peukepolder. 1°. Eene HOFSTEDE met 42 Hectares 06 Ares 30 Centiares BOUW- en WEI LAND, TUIN en BOOMGAARD, benevens 6 Hectares 27 Ares 60 Cent. DIJK daaraangrenzende. S°. 4 Hectares 57 Ares 30 Centiares HOUW- en WEILAND, in de Noordzijde. 3°. 1 Hectare 97 Ares 40 Centiares BOUW- L AN D, in de Vriendelooze. -JL-0. 2 Hectares 66 Ares BOUWLAND aldaar. 5°. 3 Hectares 68 Ares 80 Centiares BOUW LAND aldaar. 0°. 2 Hectares 90 Ares 50 Centiares B O U W- LAND, in de Zuidzijde. Inlichtingen zijn te bekomen bjj den pachter JOH. BIERENSalsmede ten kantore van A. van der BURGHT te Tholenalwaar tevens de voorwaarden van verpachting ter lezing liggen. TE KOOF bjj L. BLOM Az. te Renasse 500 6jarige ESSEN, waaronder velen geschikt zjjn tot verplanting voor Boompjes. UIT DE HAND TE KOOF: 31 Olmen Boomstammen, van 10 tot 15 palm, by JAN GOEDEGEBUÜRE te St. Annaland. UIT DE HAND TE KOOF: EENE PARTIJ DROOGE ELZEN MUSTERD, bij J. OOLE Az. te Noordwelle. Uit <le hand t© lcoop: gt&» Een bruin Merriepaard zonder gebreken; te bevragen bjj te Bruinisse. van der HAVE Uit <1© l»:tn<l te koop: Een EZEL, (Hengst), tusschen de 10 en 12 jaar oud; te bevragenby den Boekhandelaar A. C. de JONGE, S. Jz. te Goes. TE KOOF: Een beste Trekhond, S groot, mooi en mak, oud 5 jaren. Te bevragen bij A. de WAARD te Colijnsplaal. ÏÏBBÏHÏBDÏÏ, MODEL I 875, voorhanden, alsmede een ruime sortering IKHMLiniSCSmKH Poststraat. E' J. de GRAAF. TBÏB8* Ptïlslia De eelit© Teercapsuleg van Dr. HERBIJ (opvolger GUYOT, Apotheker te Parijs), welke met gunstig gevolg worden gebruikt tegen verwaarloosde verkoudheden aamborstigheid en langdurige ziekten der longvateozijn in verzegelde flacons met gebruiks aanwijzing a i,25 verkrijgbaar bjj -J. M. GASILLE, Apotheker. De ondergeteekende C. GOEDEGEBURE brengt de Heeren Landbouwers ter kennis dat bij hem is te contracteren voor SUIKER BIETEN tegen den prijs van tien gulden per duizend kilo zonder intrest van voorschotten. St.-Annaland den 21 Januarjj 1875. C. GOEDEGEBURE. Universeel Zuiveringszout tegen ougc«telUhedeii «lei* maag, in pak jes van 15 cent, 27'/j cent en 50 cent verkrijgbaar bjj den Dépóthouder j M GASILLE, Apotheker. VOORDRACHT te ZONNEM AIRE, op DINSDAG «lo» ?26 JANUARI, door den heer P. Lakeman. AANVANG 6»/, UUR. ENTRÉE ƒ0,95. Kaartjes te bekomen van 's morgens 9 tot 's namiddags 4 ure en 's avonds aan de zaal bjj A. van der MEER. De ondergeteekende berigt door deze dat haar S F R IN G S T I E R I. van heden af voor het publiek beschik- baar is gesteld. Ellemeet, 21 Jan. 1875. Wed. G. KOOMAN. Met MEI aanstaande een B O E R EN-KN E CHX benoodigd, geschikt om arbeidersvverk te ver- rigten, bij C. F. van den BOUT te Zonnemaire. Met MEI aanstaande een Boeren-Arbeiders-Knecht benoodigd, bij W. VERBOOM Wz. te Kerkwerve. BENOODIGD ©en MOLENAARS-KNECHT, P. G. Adres W. SNOEP te Colijnsplaat. WORDT GEVRAAGD ©en SCHOENMAKERS-KNECHT, zjjn vak goed verstaande, tegen den l6ten MAART, met lsost, inwoning en in de wagch, voor een jaar vast. Huur ƒ110, bjj voldoening meerder loon. Adres A. KASTELEIJN, schoenmaker te Stad aan 'l Haringvliet, eiland Flakkce. TERSTOND OF MET MAART 2 SCHOENMAKERS-KNECHTS benoodigdvoor een jaar vast werkbjj A. SMIT te s Heerenhoek. P. de KOK te Borsselen vraagt DADELIJK of met MAART een aankomende SCHOENMAKERS-KNECHT, Prot. Godsd. Brieven franco. MET MEI AANSTAANDE ©en ongehuwde SMIDSKNECHT benoodigdI» o r e n w er k verstaande bjj P. MEERMANS te Bruinisse. Bij Mejuffrouw NIEMANTSVERDRIET benoodigd met MEI ©ene DIENSTBODE, zindelijk kunnende werken en eenigzins met het koken bekend. Eene DIENSTBODE benoodigd. Adres Uitgevers dezes. MET MEI AANSTAANDE eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd, bjj A. de BRUIN, te Serooskerke, Schouwen. Met MEI a. 8. benoodigd: eene BÓEREN-DIENSTMEID van middelbaren leeftijdgeschikt om het huis- hoiuleA waar te te Bruinisse. i J. L. VOORBEIJTEL Uitgevers: DELOOZE «Sc WAALE Snelpersdrukkerjj van OCHTMANPIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65. a

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2