t WINDK0RENM0LEN, NAAIMACHINES. J. pe GRAAF. VLA SLA ND, zich wat beter te gedragenen vooral op feestdagen en zich dan niet ophouden met getrouwde mannen in de herbergdaar zij zoodoende nooit zal verpast raken. Eene boeren-meid uit het molenweegje te Hein- kenszand wordt aangeraden, zooveel praats niet te heb ben van de jongenswant zoo zal zij niemand in de fuik krijgen. Tot spijt van zekere zich noemende freule te N.zal eerlang een heerschap in het huwelijk tredenhare onbeschaamde uitdrukkingen getuigen van hare nietigheid en onkundewant zulke door haar ge wilde zaken zoude de wereld maar slecht kunnen zien marcheeren. Doctorale Mie te N. heeft de roodkuif uit de apotheek zoo doen klappendat beiden van el kander zijn gevlogen. De tijd om te trachten rijke en onmeetbare erfenissen magtig te worden, schjjnt thans aangebroken-, even als in Duiveland—Schouwen op van der Lisse's nalatenschap door een legio wordt geaast, zoo ook wordt er in Zeeuwsch-Vlaanderen door een leger erfzieke bloedverwanten naar de nalaten schap gezocht van een millionair uit een ander wereld deel. Maar, o jammer! ook altoos nog vruchteloos; een zaakwaarnemer, die de slaap uit de oogen houdt, vaart er goed mede. Ingezonden stuklten. Miclclelburjj, 18 Jan. '75. Na een meer dan al te lang stilzwijgen, waarvoor ik de geachte lezers van uw blad verschooning verzoek, neem ik de pen op (om eens een geijkte term bij briefschreven te gebruiken) teneinde u wederom min of meer op de hoogte te stellen wat er in de stille plaats mjjner inwoning zoo al voorvalt. 'tis onnoodig te zeggen dat een nog maar altjjd voortdurende stilte in Middelburg en voornamelijk in het naburige Vlissingen heerscht. In de laatste dagen echter levert onze loskade weder een hoopvol gezicht op, daar zij wederom bezoek heeft gekregen van eenige koopvaardijvaarders. Nog drie of vier zjjn wjj er wachtende, die reeds op hunne terugreis hierheen zjjn. Al mag men een en ander nu niet beschouwen als een opkomst voor onze stad, toch vindt menige hand werk by het lossen en is dus in staat een goed week geld bij moeder de vrouw te huis te brengen. Voor het overige gebeurt hier weinig merkwaardigs. De gebruikelijke winter-vermaakljjkheden zijn hier in vollen gang. Als alles mocht spreken van een bloei als dien, waarin deze zich mogen verheugen, wat zou het er in onze stad gelukkig uitzien. Voor eenige dagen hoorden wij Mejufvrouw Elize Baart, die hare grooteo- deels onuitvoerbare theorien den volke kwam verkon digen. De dagbladen hebben er reeds breedvoerig over gesproken; daarom acht ik het overbodig hier veel over uit te weiden. Alleen wil ik dit vragen: of menig beoordeelaar de spreekster niet reeds veroordeeld heeft, voor hjj haar nog heeft leeren kennen; ik voor mij geloof dat vooroordeel niet buiten spel bljjft. Wjj laten haar lezen, wjj willen haar de eer geven, die haar toekomt, maar wenschen toch dat haar de oogen mogen geopend worden, opdat zij ga inzien dat haar arbeid eenige jaren goed kan gaan, maar dat zij ten slotte datgene toch niet zal verkregen hebben, waarvoor zjj zoo moedig, ik zou bijna zeggen, overmoedig den strijd heeft aanvaard. Met groote aanplakbilletten werd verleden week de komst aangekondigd van het Antwerpsch operetten- gezelschap. Vol verwachting gingen wy er heen, doch teleurgesteld kwamen wij er van claan. Dat de meesten der aanwezigen er ook zoo over dachten bljjkt uit do geringe opkomst op den tweeden avond; men deelde mjj mede dat er slechts 40 aanwezig waren, Zoo heeft men hier gedurende den winter menige gelegenheid om iets te gaan hooren. De Vereeniging Uit het Volk Foor het Volk, met haar wakkeren en jjverigen president, den heer Mr. G. N. de Stoppelaar, aan 't hoofd, is dezen winter bjjzonder gelukkig in do uitvoering harer plannen; de groote zaal van 't Schut tershof wordt te klein voor den overgrooton toeloop belangstellenden. Zoo merk ik dat ik als 'tware een programma van de vermakelijkheden uit onze plaats zou gaan geven. Ala ik dat doen wilde, dan zou ik het allereerst het legio aantal rederijkerskamers moeten vermelden, die hier welig opschieten, doch waarvan velen gerekend kannen worden tot één- of tweejarige planten. Wjj stappen van de vermakelijkheden af. Nog steeds leeft men hier in de hoop op het «Droogdok". In de laatste dagen heb ik er niets meer van vernomen als dat wat reeds gemeld is. Alleen zjjn wjj thans zoo goed als verzekerd dat in dit jaar de firma Zeijltn Decker zich bepaald hier met ter woon komen vestigen. Hieruit durf ik op te maken dat het gowenachte droogdok niet zal uitblijven. Erger dan bjj ons is het gesteld in Vlissingen. Daar is de rust tot de overtreffende trap gestegen, 'tls betreurenswaard als men die kostbare werken daar renteloos ziet liggen en als men dan er bjj bedenkt dat hoe overtuigd ieder, ook de gvootste tegenwerker, zjjn moge van hunne degelykheid, toch alles in het werk gesteld wordt om Vlissingen er onder te houden. De vorst van onlangs gaf ons hoop op gunstige dagen voor Vlissingen; het was maar een ijdele hoop: de ondervinding heeft het geleerd. Tegen de natuur valt niet te praten; maar te moeten hooren (ik deel dit mede zooals het mjj word gezegd): »0, die vorst had toch niets gegeven, want wijd en zjjd waren reeds naar de Eogelsche havens telegrammen verzonden, met de tijding dat de schepen niet af moesten komen". Als dit waar is, is dat dan geen ongeoorloofde tegen werking, maar is die niet tegeljjk een bewijs dat men overtuigd is dat Vlissingen alleen toegang bljjft ver- leenen, ook dan als de rivieren reeds een vaste massa zjjn geworden 't Is betreurenswaardEn ook aan de andere zijde worden w}j soms tot laohen gestemd als wij voorbij dat kolossale havenstation wandelen, waar niets te doen valt en waar binnen waarnemend chef en verder personeel elkander van den vroegen morgen tot den laten avond kunnen toeroepen: «Zuster Anna, zuster Anna, ziet ge nog niets komen?" En wat de burgers betreft, o, dezen kunnen ook al niet van geluk spreken. De verdrievoudigde hoofdelijken omslag zal voor menigeen een bittere pil zjjn om te slikken. En toch diene men in dergeljjke omstandigheden van twee kwaden het beste kiezen; en dan is de nu ingeslagen weg voorzeker beter te noemen dan het sluiten van een' leening, al warö 't ook al eene premieleening. 't Zjjn voor de leden van den gemeenteraad werkzame dagen geweest, toen de begrooting aan de orde was. Gezonde, flinke ideën werden verkondigd, maar ook kinderachtige voorstellen tot bezuiniging aangewend. Hierbij komt nog dat men nooit zeker is of een in een voorgaande zitting genomen besluit in een volgende niet wordt verworpen om weder plaats te maken voor iets anders. Een bewijs: In de eene zitting besluit men den havenmeester een jaarljjbsch inkomen te geven van ƒ300 plus collecteloondaar de haven- en kaaigelden verminderd waren, verminderde ook "fc col lecteloon, zoodat aldus het inkomen van den haven meester verminderde. Een lid van den raad, die in de eene vergadering daaraan zjjn stem had gegeven, komt in een volgende met een uitgewerkte speech te voor schijn en stelt voor het jaarljjksch inkomen van den havenmeester te stellen op ƒ500, want het was toch onbillijk iemand, die goed zijn best deed, minder salaris te geven. En o wonder 1 Dit voorstel wordt aangenomen I Weg met een genomen besluit I Wat beteekont nu een gemeenteraadsbesluit Eere den heer Kleijnhensdie in zulke flinke bewoordingen zjjn ver ontwaardiging daarover te kennen gaf! Zoo zou ik U nog op verscheidene staaltjes kunnen onthalen. Genoeg zij bet nu. Ik geloof dat dit aange haalde voorbeeld bewijst dat de Vlissingsche gemeen teraad nog verre van de volmaking is._ Schrijven wij het ongunstige, het gunstige mogen wij niet verzwij gen. Er zjjn leden, die toonen waarachtig belang in de gemeente-aangelegenheden te tooneneen waardige plaats bekleedt daarin de voorzitter. Voor ditmaal genoeg. Spoedig wacht U een volgend schrijven; ik zou bijna zeggen als vervolg op dit. Pryseoiirnnt tier eflbeten. Amsterdam, 19 January. Nederland. Certific. Werkelijke schuld 2'/j pCt- dito dito dito 3 dito dito dito 4 Rusland. Obligatiën 1798/1816 5 dito Hope C.° 1855 6de s. 5 dito f 1000 1864 5 dito L. 100 1872 5 dito L. 100 1873 5 Loten 1864 5 Loten 18665 Oblig. Hope C° L. 1860 4pCt. Certific. dito 4 Inscr.Stieglitz&C.°2a4L. 4 Obligatiën 1867—69 .4 Certificaten6 Aand. Spoorw. G. Maatsch. 5 Oblig. dito 4'/j pCt. 4 f dito dito 4 Aand. Kiew-Brest5 dito Baltische spoorweg 3 Oblig. spoorweg Poti-Tiflis 5 dito dito Jelez-Griasi5 dito dito Jelez Orel5 dito dito CharkowAzow 5 Oostenrijk. Oblig. metal, in z.Jan./Juljj 5 dito dito April/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 dito dito Febr./Aug. 5 Aand. Nation, bank 3 Loten 18605 dito 1864 Obligatiën Bnitenl3 dito Binnenlandsche 3 eiy8 73s/s 96 102 8SV,C 101 96'/j 95'/* 316 319 94»/, V7»/8 77*/, 82'/, 53'/, 244 8 VI, 299 151»/, 131 100 pCt. 238 pCt. 101 Spanje. Portugal. Turkije. Egypte. Amerika. Obligatiën3 Inschrijving Alg. schuld 5 Obligatiën 1869 6 dito 1868 dito 1873 dito Vereen. Staten 1904 dito dito dito 1882 dito dito dito 1885 dito Central Pacific Certific. Chic. N. W. Obi. St. Paul Pac. Sp. 1 s. 7 dito dito dito. 2 s. 7 66»/, 66 61'/. 594 1453/4 pCt. 22»/8 17'/- 46s/8 4 0»/8 131 pCt. W/s 74 9G»/4 100'/4 oei ou 53 ïë'/j 8TOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. January 1^75. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 22 's morg. 10,— i Zondag 24 10,i Woensd.27 7, Vrijdag 29 7,— i Van ROTTERDAM: Dond. 21 'e morg. 9,30 u. Zaturd. 23 9,30 Dingsd. 26 10, Dond. 28 10,— Zaturd. 30 10, DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. Correspondentie. De HAAGSCHE BRIEF" zal in het volgend No. worden opgenomen. £Drb«rt«ttticn. SOjnrige Eehtvereenlging van 1. HA GE Sr. en CATHARINA LINDHOÜD. St. Maartensdijk, 20 Januari 1875. Hunne dankbare kinderen. Ondertrouwd A. HILLEBRANDS Zierikzee, 16 January 1875. P. JONGMANS. Bevallen van een Melfjle, E. QUANT—den Boer. Zierikzee, 19 January 1875. Heden overleed na eene kortstondige ziekte mjjn geliefde echtgenoot PIETER BAKKER, in den ouderdom van 24 jaren. Slechts 18 maanden mocht ik met hem in den echt vereenigd zjjn. Rbnesse, Wed. P. BAKKER, 16 Januarij 1875. Hoogenboom. 19 Januari 1875. To Leeuwarden overleed ruim 90 jaren oud de Hoer A. C. ZIJLSTRAgeliefde Vader en Behnwd- Vader van J. DE JONG ZI.TLSTRA on J. de JONG ZIJLSTRAOcbtman. Eenige kennisgeving. Heden overleed nog zeer onverwacht, onze geliefde Moeder en Behnwd-Moeder JOHANNA van PROOIJEN, Wed. Lambertus Schouten, in den ouder dom van 70 jaar. Zierikzee, Uit aller naam, 19 January 1875. J. W. SCHOUTEN. Heden overleed onze jongste Zoon JOHANNES CHRISTIAAN, in den jeugdigen leeftijd van ruim 20 maanden. Zierikzee 20 Januarij 1874. F. P. SMITS, M. M. J. SMITS-TAM*. De Pachters der Stadsreiniging te Zierikzeegeven biermede kennis dat als hun ge machtigde van de loopende zaken is aangesteld, MA RIN US BEIJE, BREESTRAAT O. 318 en noodigen belanghebbenden mitsdien beleefdelijk uit, aldaar hunne boodschappen en eventuële reclames te willen mededeelen. VOORBEIJTEL DE RIJKE. WgÊg" De Notaris J. M. BOUVIN, zal op Vrydag den 88 Jnminrij lSi'T'ö, 's voor middags ten 10»/, ure, onder Oosterland in het «Vette Varken" publiek presenteeren te verkoopen EENE GROOTE PARTIJ EXTRA ZWAAR ZEVEN-JARIG Esschen en Elzen Hakhout MM r. J. MOOLENBURGH, Notaris te Zierikzeezalten verzoeke zijner prin cipalen op MAANDAG 85 .JATNTJAItl.T 1875, des middags te 12 ure, in het Koffiehuis SCHOONZIGT," op de Nieuwe Haven, bij L. Vermunt te Zierikzee publiek presenteren te verkoopen Een HUIS en ERF, met PAKHUIS annex, staande en gelegen op de Schuithaven te Zierikzee kadastraal bekend sectie ANo. 1392groot 90 Cen- tiare8toebehoorende aan JAN GELEIJNSE te Zierikzeeen een HUIS en ERF staande en gelegen aan do Westzyde der Ravenstraat te Zierikzeewyk CNo. 418toebehoorende aan de Erven JAN van den ENDE aldaargroot 1 Are 67 Centiares, De Griffier G. van WAGE zal op Zn- turdag 3ö January 1875, voormiddags 10 ureten verzoeke van den Heer Mr. C. van der LEK de CLERCQ, publiek presen teren te verkoopen: Zwaar Willigen Hakhout langs den Zonnenvairschen dyk, te beginnen bij de hofstede van Joh. de Vlieger en eindigende by de hofstede van J. van der Bijl. BANK VAN LEENING. Het BESTUUR der Baiili vnn Kooning: te Zierikzee noodigt de houders van b r i e f j e s van verbrande panden -voor* do lantate maal nlt om die t>iniiou 8 dagen aan den Heer C. E. CHIVAT of wel aan een der Commis sarissen der Bank aan te bieden. Na dien verschonen tijd, zal alle aanspraak op vergoeding vorvnlloti. Zierikzee, den 15 January 1875. Het Bestuur voornoemd, C. J. FOKKER, Voorzitter. H. J. BERG, Secretaris. COMMISSARISSEN der ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ voor Onroerende en Roerende Goederen, gevestigd te Zierikzeemaken bekenddat zijin de plaats van wjjlen den heer J. W. van KERKWIJK te Goestot A g e a t der Maatschappij voor Zuid- Beveland hebben aangesteld den beer mr. JH. DE DA AT DE KANTER, wonende te Goes, in de Wijngaardstraat, wijk A N°. 196. Zierikzee, January 1875. Commissarissen voornoemd, Mr. W. C. de CRANE. Mr. C. van der LEK de CLERCQ. Mr. W. H. KROEF. J. P. I. BUTEUX. Do Notarie Mr- JAKQB MOOLENBURGH, SnF te Zierikzee, zalten verzoeke van de Erf genamen van Mejufvrouw P. dk BRAALWed. van Uak van Schelven, publiek presenteren te verkoopen 1°. Op Woenwlug den 3 Fobruury li., ilea voormiddag» te half tien ure, aau bet huis wyk D No. 203, op de Nieuwe Haven te Zierikzee: Een netten INBOEDEL, bestaande in TAFELS, STOELEN, een eikenhouten CHIFFONNIÈREeene dito SECRETAIRE, LADE TAFEL, BAROMETER, PENDULE, twee HANG- KLOKJES, een eikenhouten LEDIKANT met behang sel, drie BEDDEN met TOEBEHOOREN, een KACHEL, SPIEGELS, STOVEN, eenig ZILVER-, KOPER-, BLIK-, PORSELEIN-, GLAS- en AARDEWERKTAPIJTEN en KARPETTEN en andere Roerende GOEDEREN. KIJKDAG Dinggdng 2 February, 'b voormiddags 10—12 ure en 's namiddags 2—4 ure. 2°. Op Vr(i<l«g den r» FebrtifirU U., des voormiddag» te half elf urein het Koffiehuis «Bbllbvuk" op de Nieuwe Haven by den heer W. KAN AAR te Zierikzee: Ben WOONHUIS ©n ERVE mot GEVOLGENstaande en gelegen op de Nieuwe Haven te Zierikzee, wyk D No. 203, kadastraal sectio B No. 575, groot 1 Are 28 Centiares. 7 Hectares SI Areg 50 Centiares WEILAND en 1 Hectare 70 Are» GO Centiare» BOUWLAND, alles gelegen in het Poort-Ambacht der stad Zierikzee, kadastraal bekend sectie C. Nob. 332, 288, 221, 222, 223, 177, 184, 185, 188 en 523 en sectie D No. 577. Information te bekomen by den heer J. M. BOUVIN, Executeur-testamentair en by voornoemden Notaris. De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ 7,alten verzoeke van zijnen principaal, op nader te bepalen dag en plaats in Februury aanstaandepubliek verkoopen EEN D0EFJE, ZIJNDE een Woonhuis, Keet, Tuin, Erve en Gevolgen, onder Haamstede, sectie C, nos. 403, 404 en 405, groot 35'/, Aren. tumiddels UIT DK HAND TK KOOP; te bevragen bjj voornoemden Notaris. UIT DK IIAIND TK KOOP: De bouwwoning OUD HOF, gelegen aan den Westdijk onder do gemeente Dirksland inct 13 Hectares, 97 Ares, 87 Centiares WEBF, TUIN, BOOMGAARD, BOSCH, BOUW- en WEILAND enz., met het regt van JAGT en (bijzonder goede) VISSCHE- BIJ. tevens zeer geschikt tot het oprigten eener K KIV D 10IV - K O O I. Met liniir-overgave aan den kooper van genoemd eigendom van 27 Hectares, 77 Area 16 Cen- tiares DOUW- en WEILAND, waarvan de huur nog 18 jaren loopt. Te bevragen by den eigenaar en bewoner van «Oudhof" ANTH. de VLIEGER, tot uiterljjk £i£5 January 1875. Uit <le haart TE KOOP oui na 1 February 1875 dadelijk te aanvaarden EEN GOED BEKLANTE in de gemeente Scberpenisse, voor een civielen prjjs. Ook tevens te koop Een koppel Maalsteenen, ZESTIENDEBS, dén dik 8 duim en één dik 13 duimAmstevdamsche maatmet Kuipen en toebehOoreu alle» nieuw bjj A. van BEZOOIJEN te St.-Maartensdijk. Zelf srewonnen Revelaar; te bevragen bij N. L. de OUDE te Noordwelle. De Belgische Maatschappij van algemeeue assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZienkteeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. MOTEN, WW li i;°.. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ STR00SNIJ D ERS, waaronder met groote vlugtwielen. HAND-U CRSCHMA CHINES, met ©n zonder ZEEPT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, ÜOUSCH-MACnilVES. ZAAMIACHIM S, El., TOT CONCURS RENDE PRIJZEN. iïiïil-i®liilg MODEL 1875, voorhanden, alsmede een ruime sortering HEEREN-KLEEDINGSTIMEN De ondergeteekende bericht dat bij hem verkrijgbaar zjjn allo soorten van Tuin- en Landbouwraden, tot oonenrerenrte prïfzon. L. II. van OEVEREN, Duivel. Koffiehuis Oude Haven te Zierikzee. TE HUUR: RUIM 40 HECTAREN UITMUNTEND gelegen in de Kramers- en Anna-Jacoba-Polderte bevragen bjj H. GEELHOED te St.-Philipsland. VERMIST oei. KLOETSCHUIT, gemerkt J. v. <1. W. 18(18diegene welke omtrent dezelve eenige inlichting kan geven wordt beleefd verzocht zich in persoon of per brief te vervoegen bij JAN van der WEELE te Kappclle, gem. Duivendtjke, kunnende des- verkiezende op een billjjke belooning rekenen. /JPJ- De ondergeteekende vraagt een geschikt rjiL en vertrouwd persoonom een jongen Heng6t te leiden. L de qLOPPER. VAN STONDEN AAN oi met MEI ©en MOLENAARSKNECHT benoodigd, bjj A. J. SERLÉ te Ouddorp (Z. Holland), van de P. G. Brieven francodoch liefst in persoon. 1°. MEI EEN AANKOMENDE KORENMOLENAARS- KIN KCHT of LEERLING noodig bjj H. LANDHEER te Ooltgensplaat. MET MEI AANSTAANDE een SMIDSKNECHT benoodigd, goed kunnende panrrten bc»lii;in en «soliarren !>©l©g:e:©n, van de P. G. by C. KESTELOO to Stavcnissc. Brieven franco doch liefst in persoon. Twee KaKclvelmaUerskneeht» terstond benoodigd bjj W. F. P. db VALK te Goes. Loon naar bekwaamheid. TERSTOND OF MET MAART S3 SCHOENMAKERS-KNECHTS benoodigdvoor een jaar vast werkbij A. SMIT te 's Heerenhoek. SCHOENMAKERS-KNECHTS. H. O VERWEEL te V Gravendeel vraagt om 3 MEI 1875 in dienst te treden een bekwamen SCHOENMAKERS-KNECHT, van de P. G. Adres in persoon of brieven franco. Tegen 1 MAART 1875 benoodigd een SCHILDERSKNECHT, waarvoor tevens de gelegenheid bestaat tot het aan- leeren van liont- en marmerkleuren. P. G. Adres aan de Uitgevers dezer Courant, onder de letters S. T. GEVRAAGD TEGEN MAART aTs. ©en aanUomenrte Seliilrtei'sUneeht SS O maanrtcn workdoor J. KLOET te Brouwershaven. Brieven franco. Tegen MEI benoodigd eene WERKMEID en eene MEID-HUISHOUDSTER, bjj Mevr. MOOLENBURGH—de Clebcq op Weelzigt. Met MEI aanstaande KRNK FLINKE DIENSTMEID benoodigd, bij Mej. FRANKEN, Havenplein. Met MEI aanstaande e n DIENSTMEID die goert met de wasch kan omgaan benoodigd bij Mejufvrouw BETHE—van Ingen. Tegen MEI ©ene MKÏD van middelbaren leeftjjd benoodigd, tegen Hoog* loon, bjj de Wed. BRUINOOGE, te Borssele. TERSTOND OF MET MEI door sterfgeval bjj JACOB BOOT aan de Verwput eene BOEBEN-DIENSTMEID benoodigd. UitgeversDK LOOZE WAALE Snelpersdrnkkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2