ZIERIKZEESCHE NIEEWSRORE. No. 5492. 51sleJaarg. Donderdag 21 Januarij 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prijs per 3 maanden is ƒ1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrgdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Wij herinneren onzen lezers dat het adres in zake het Thorbecke- monument tot Vrijdag a. s. aan ons bureau ter teekening ligt. Algemeen Overzicht. Zijn de zaken vooruitgegaan in de laatste dagen? Zietdaar de natuurlijke vraag, die velen zich doen als zij aan den verwarden staat denken, die hier en daar nog altijd voortduurt, 'tls niet alleen uit nieuwsgie righeid. Immers ieder stelt belang in liet lot der natiën en laat ons maar zeggen zooals het is ieder denkt: hoe meer orde om ons, des te meer kans op voortdurenden vrede bjj ons. Gelukkig dat de tjjd wat voorbij is, waarin men zich in alles naar Franlirijk schikte. Dat men de Parpsche modebevelen als orakels beschouwde, kon er nog door; dat men Fransche denkbeelden overnam begon al wat verdacht te worden, maar als men in alles het voorbeeld der Franschen volgen moest, wat kwam er dan van de wereld terecht. Doch laat ons zien wat de laatste dagen opleverden. Een vruchteloos tobben om een nieuw kabinet samen te stellen, waarbjj het zooals gewoonlijk niet ontbrak aan do kuipergen van belusten op eene portefeuille en aan de woelingen van hen die juist hen niet willen, voor wie hot minister schap een ideaal is. Mac Mahon vindt het minder aangenaam dat hij niet spoedig kan slagen en de hertog de Broglie kan evenmin zjjn zin krjjgendie hjj als voorwaarde voor zijn optreden beschouwt. Hy wilde namelijk voor alles de constitutioneele wetten in de kamer laten behandelen, maar alle partjjen in de kamer hebben zich daartegen verklaard. AIIc3 is dus, terwijl wij dit schrijven, nog onzeker en wjj kunnen vrjj zeggende schermutselingen duren voort, waardoor de aandacht wordt bezig gehouden, maar eigenlük geschiedt er niets, ten ware men het als eene gewich tige gebeurtenis beschouwen wildat het nieuwe operagebouw ingewjjd werd. Zulke dingen vergeet een Franschman niet en schat hy niet gering. En geen wonder. Waar het geheelo land door zulke comediën vertoond worden, is liet wel natuurljjk, dat het tooneel met zijne eindelooze afwisseling en soms buitensporige voorstellingen voel aantrekkelijks heeft. Om de geest drift op dit pnnt een weinig te bekoelen heeft de minister van Haantien bekend gemaakt dat de oorlogs- begrooting met eenige millioenen moet verhoogd en dus tot 540 millioen opgevoerd worden. Millioenen voor de kunst en millioenen voor oorlogsuitgaven. Welk eene tegenstrijdigheid Overal zou men zich daarover verbazen, daar ginds is het karakteristiek. Wat wy uit Engeland in den laatsten tjjd vernamen is voor het oogenblik misschien minder ge wichtig, maar kan in de gevolgen van grooto betee- kenis worden. De heer Gladstone, de vroegere eerste minister, heoft openljjk te kennen gegevon dat hjj ophoudt de leader te zjjn van zjjne party in het Lagerhuis. De geleerde en geniale man schijnt in den laatsten tjjd, sedert hij van het staatstoonoel als minis ter aftrad, zich uitsluitend aan littorarische studiën gewjjd te hebben en deze hebben hom zoozeer inge nomen, dat hij geen luBt meer hoeft aan de onrust en verdrietelijkheden van partijhoofd. Het zal moeilijk gaan eenen plaatsvervanger voor hem te vinden, die hem evenaart, maar juist daarom kau in de gevolgen zyn aftreden zich zeer sterk doen gevoelen en zou net voor zjjne party wel eens een gevoelig verlies kunnen zyn, dat op den gang der zaken belangrijken invloed heeft. Partijen zijn op het staatkundig toonocl onmisbaar, maar zoo nuttig zjj kunnen zynals zjj verstandig worden geleid, zooveel onheil brengen zjj aan wanneer bekwame hoofden ontbreken. Wy zouden meer dan een voorbeeld, o. a. Nederland kunnen noemen, waar deze waarheid nog in den laatsten tjjd treurig bevestigd is. Trouwens daar zjjn de partyen niet zoo vast aan eengesloten en ieder is te veel met zichzelven inge nomen, om een ander te volgen. Engelands voorbeeld zou in dit opzicht meer navolging verdienenook bij ons. In den rjjksdag van Duitsclilnn<1 is men nog altijd bezig met de wet op het burgerljjk huwelijk, eene wetdie reeds lang had moeten bestaanmaar die in sommige deolen van het Deutsche rjjk, bijv. in Beieren, steeds wordt tegengewerkt door do ultramon- tanen, die ook hierin de kerk meester zouden willen laten. Men verwondere zich over dit laatste niet. De kerk (altjjd de Roomsche in de eerste plaats! wil alles aan haar gezag onderwerpen en door haren invloed op het bizonder leven het geheele leven in do maatschappij beheerschen. Zij betwist voet voor voet alles wat men haar ontnemen wil en van daar dat ook in den Duit- schen rijksdag zoolang en zooveel beraadslaagd wordt over eene zaakdie ieder gezond veratand als voor allen aannemelijk moest erkennen. Intusschen willen wy niet geacht worden in te stemmen mot elke be paling, die de Duitsche wet waarschijnlijk bevatten zal. Zoo bjjv. vinden wij het al te vrijgevig dat jon gelingen eventueel op 16jarigen leeftijd zullen kunnen huwen. Wy zijn wel aan huwelijken van kindereu reeds eenigzins gewoon geworden, maar zouden daarom de dwaasheid van onzen tijd niet door wetten willen bekrachtigd zien. In Spanje speelt men thans op de eene plaats met den nieuwen koning, terwijl men op anderen tegen den vorst, die zich wil opdringen, vecht, 't Klinkt mis- achien*freeindmaar wij kunnen het waarljjk geen anderen naam geven als men bedenktdat zy die voor korten tjjd nog alleen heil zagen in de republiek, thans hevige monarchalen zijn; dat men zijne hoop nu bouwt op een groot kind van 18 jaren, dat natuur lijk slechts onder invloed van anderen regeeren Iran. Niet minder dwaas is het dat de nieuwbakken vorst aan zijne moeder telegrafeert, dat zijn gemoed diep geroerd waswaar het Spaansche volk hom als zijn vader begroette. Spoedig zegt menzal hij naar het leger gaan en men stelt zich veel voor van den invloeddie zijne tegenwoordigheid zal uitoefenen. Even als alle andere koningen heeft ook Alfonsus zich vrienden zoeken te maken door kwistig te zjjn mot het geven van ridderorden. Maar wat een hoofdzaak is: de koning komt overigens met leege bandon en dat is maar eeno slechte zaak in het land, waar de schat kist uitgemergeld is en telkens nieuwe schulden aan verbetering in den weo- staan. De koning scbjjnt voorts nog al in den geest der geestelijkheid to willen han delen. Zeker om den steun van dezen te verwerven. Men kan niet anders zeggendan dat Alfonsus alle zeilen bijzet om den tocht te volbrengenmaar het zal te bezien staan of niet menige maatregel nu door hem genomen al aanstonds de oorzaak van een latere schipbreuk in zich bevat. Voor de Protestanten in Spanje scbjjnt, de nieuwe regeering ook lang niet gunstig te wezen, maar misschien is dit ook al om hen te believen, die men nu vóór alles noodig heeft. Ons overzicht doet ons aan het spreekwoord denkon van nieuwe heeren en nieuwe wetten. Als de een en de ander maar wat goeds aanbrengen. Nieuwstijdingen. Voor de derde maal sedert twee jaren heeft het vuur te Boston verschrikkelijke verwoestingen aangerigt. Het ontstond op 15 Dec., ten 11 ure 's avonds, in een gebouw van Warcliamstreet en sloeg naar de Pem- broke3tr'eet over. Ten 1ure vertrokken de pompiers, mcenendc dat de brand gebluscht was, doch aange wakkerd door een hevige wind, begon liet vuur met nieuwe kracht te woeden, om 5 ure 's morgens en vernielde al de gebouwen tusschen Plymouth- en Warchamstreets, alsook diegenen tusschen Albanystreet en de rivier. Alleen de pianofabriek Emerson bleef gespaarddaar zij van steen is gebouwd terwij! al de andero gebouwen van hout waren. De vlammen be- reikten het vaartuig «Reporter," in de werf Hittinger en bragten aan hetzelve eene schade toe, die op 4500 dollars geschat wordt. De andere schepen maakten onmiddelyk hunne ankers los om den brand te ont- vlugten en in de verwarring hadden er verscheidene botsingen plaats, waardoor een aantal vaartuigen erg beschadigd werden. Na meer dan een uur van stand vastige pogingen, scheen het vuur opnieuw overmees terd te zyn en de pompiers, uitgeput van vermoeid heid werden naar huis gezonden. Doch eensklaps vertoonden zich weer de vlammen in de houten gebouwenten noorden der werf Hittinger, en vorderden zoo snoldat de werklieden op de werf moesten vlugten. Eindelijk werd dan ook de brand ge heel gebluscht. Het totaal verlies wordt geschat op een en een half millioen dollars. Al de assurantie-maat schappijen van Boston en een vyftiental andere 6teden, zullen het grootste deel der verliezen moeten dragen. Men denkt, dat de brand tot driemaal toe door mis dadige handen is aangestoken. Indien het onderzoek dit vermoeden bevestigtzullen de schuldigen naar verdiensten gestraft worden. Een groot gedeelte van de handelswyk van Boston, is op nieuw door die ramp vernietigd. In New-York zjjn, van 1 Nov. 1873 tot 31 October 1874, 87821 personen gearresteerd. De misdaden, waar aan deze personen zicb schuldig maaktensproten voor hot meerendeol voort uit misbruik van sterken drank. De politie zag zich genoodzaakt 40777 dronkaards te arresteeren; een derde deel daarvan bestond uit vrouwen. JSjmnj* Madrid17 Jan. De stad Madrid beeft nan bet Huis Erlanger. haar gelastigde, de uoodigc gelden doen toekomen tot betaling dor Madridsche loten van 1868, die in 1871 getrokken zyn. De Koning heoft verklaarddat bet zijn vaste wil is in Spanje do vrjjheid van godsdienst te hand haven evenals in andere beschaafde landen. In de Gaceta is opgenomen het koninkljjk besluit waarbjj de overeenkomst betreffende do coupons der binnenlandscho schuld bekrachtigd wordt cn Sallcvema gomagtigd wordt 42'/j millioen piaster aan binnen landscho schuldbrieven uit to geven togen 40 pCt. Do Carlisten hobben eon aanval godiuin op Molix in Arngon. Zjj worclon met oen nanzicnljjk verlies aan doodon en gekwetsten teruggeslagen. Do correspondent van de Temps meldt, dat, vóór de Koning Madrid heeft bereikt, in allo politieke krin gen hot gerucht liep dat de Carlisten besloten waren don troinwaarmede de Koning zou worden ovorge- brogtaan to vallen cn ondanks do voorzorgendoor de generaals van het leger van het centrum genomen was men niet geheel en al gerust. Gelukkig is dat gerucht niet bewaarheidranar do vreesdie bjj allo goed ingelichte personen bestondis wel een bewjj» dat het dwaasheid is op de zoogenaamde demoralisatie der Carlisten te rekenen. VolgenB do Politica heeft men 20,000 man noodig geacht voor do bescherming van den spoorweg tegen de Carlisten. Sbitscrlunfc. Te Bienne (Bief) trad den 0 dezer een Oud-Kathol, pastoor in hot huweljjk. Dit is van een pastoor dier kerk hot eerste voorbeeld. Jfranfiri jfe. In een achtorhook van een straat, in de buurt van de plaats St. Jacques te Parjjs, heeft men onlangs een krot afgebrokendat zjjn eigenaar bij zijn leven nooit aan de stad heeft willen afstaan. De eigenzinnige grijs aard, wien 't toebehoordeis in de verleden maand gestorven on zjjn erfgenamen dachten anders over dit perceel. De overleden bewoner, de oude Jacquet, was een der bedienden van den ouden Samson. Sinds 1795 bewoonde hjj het kleine huisje, waarvan hij eigenaar geworden wnsen in een belendende loods leverde hjj voor rekening van zijn meester het hout en getimmerte voor de guillotine. Destjjds werden do vonnissen voltrokken op den Kruisweg van de Sint jlacquea-plaata. Omstreeks 1832 werd Jacquet uit zjjn betvekking ontslagen, mnar toen men de treurige gereedschappen naar een ander verbljjf overbragt, bleven hem nog eenige voorwerpen overwaaruit njj een klein museum zamenstelde, dat hij slechts aan zeer enkelen liet zien.. Daar waren door elkander schavotladders, de trap met elf treden, die bjj het schavot behoord had, waarop Lodewjjk XVI gestorven was en die, wat men ook moge beweren, nooit in de verzameling van Mad. Tus- saud geweest is; daar bevonden zich ook boomen van ladders, op een vau welke de naam Robc9picre was ingelegd enz. "Voorts kleedereu die behoord hadden aan beroemde veroordeelden, o. ft. eon zwarte overjas, die Poulman gedragen had, toen hjj op 5 Febr. 1844 het schavot had beklommen; in een der zakken van dit kleedingstuk had hij een gemiten zakdoek gevon den en een tabakszak, in welken laatste een twee voudig testament van den gevonniste. Men las daarin eene zonderlinge bepaling, nl. dat hjj wenschte dat er 100 francs zouden uitgekeerd worden aan Louise Si- mounot, zjjne vriendin, op voorwaarde dat zjj zich een volledig rouwgewaad zou koopen cn dat zij dit zou aantrekken op den dag, waarop aan lieni hot vonnis voltrokken word. Het zeldzame geval dat eon kind werkelijk de spreekwoordeljjke duizend guldon ineebragtheeft zich thans weder voorgedaan. Op den weg van Chauvigny, digt bjj het Franscbe dorp Pcssonvond iemand dezer dagen een pakje linnen, dat bjj nader onderzoek, bleek oen kind te bevatten. Hy bra'gt den vondeling onmid dellijk naar zijne vrouw, die er evenwel niet bjjzonder meè in haar schik was, en aanraadde het naar een vondelingshuis in de naastbij gelegou stad te brengen. Goedhartigheid noopte haar er evenwel toe, eens te zien of het kindje ergens behoefte aan haden bjj het losmaken zjjner kleertjesvond zjj in de eene punt van den luijer twee bankbiljetten van 1000 franc en in do andere punt evenveel; terwjjl op de borst van het wichtje een papier met de woorden«Verzorg het vijf jaar lang en gjj zult er voor beloofd worden." Men beeft het kind niet naar het vondelingshuis gebragt. Zwolle, 16 Jan. In zjjne heden gehouden ver gadering heeft de gemeenteraad met algemeene stemmen besloten, aan het hoofdcomité voor een huldebljjk ter nagedachtenis van Mr. J. 11. Thorbecke te kennen te gevendat hjj met groote ingenomenheid een monu ment van genoemden staatsman binnen deze gemeente zal zien verrijzen en de verzekering geeft, daarvoor eene allezins waardige plaats te zullen aanwijzen. Boverwjjk17 Jan. Het geregt uit Haarlem hetwelk zich gisteren ten onderzoek naar de vermoe delijke kindermoord naar Wjjk-aan-Zee begaf, zond te vergeefs een zeventiental rijks-veldwachters en kodde beiers uit. Zjj vonden zoo min de moeder als een kin derlijkje alleen eene plek in de duinen waar vermoe delijk het kind hegraven was geweest. Heden waren zjj op nieuw uitgegaan ter opsporing, toen de moeder met het lijkje hjj zich te huis kwam, afgematzoodat zijvolgens den geneesheer niet zon der levensgevaar vervoerd kon worden. Het lijkje is naar de justitie te Haarlem opgezonden. Men zegt dat de ongelukkige moeder des nachts bjj eene moei te Egmond is onder dak geweest, terwjjl zjj beweert dat het kind dood geboren is. Doornat kwam de beklagenswaardige te Wijk aan- Zee aan, en, boe schuldig zjj allicht ook zijn moge, geen mensch, die by de voorstelling van wat zjj zoo al moet overkomen zjjn, zyn medeljjden kan bedwingen. Vlirgsfnjfen. 18 Jan. De overeenkomst tot af stand der voormalige marine-werf alhier, is tusschen de Regeering en den scheeps-bouwmeester Smit tot stand gekomen. De schroefstoomboot de Arend, varende van Rot terdam op Middelbare, zal voortaan Vrydags (te beginnen Vrjjdag e. k.) varen tusschen Rotterdam en Ylissingen. Miclclelbui'gf18 Jan. Donderdag a. s. zal voor het prov. geregtsbof in Zeeland behandeld worden de zaak der 33 personen te St.-Philipslanddie zich op 11 Junjj des vorigen jaarstjjdens de geregteljjke ontruiming van de woning der dames Everaars aldaar, aan ongeregeldheden hebben schuldig gemaakt, door, kenneljjk met het doel, om, ingevolge een te voren beraamd plandie ontruiming te verhinderen zich onder uitdrukkingen en teekenen van afkeuring voor die woning te verzamelen, als wanneer eenigen hunner, ondanks het uitdrukkelijk verbod en de tegenkanting der beambtende woning zjjn binnengedrongende 28Bto beklaagde, T. Ilosser, den Rijksveldwachter, toen deze do goederen buiten brngtmet de vuist heeft gedreigd, en de beklaagden \V. Moeliktr en D. van Bloots dcnzolfden rijksveldwachter Btooten op de horst bobbon toegobragtten einde hem dat uitbrengen te beletten terwjjl teen eindelijk alle goederen uit de woning waren gedragende beklaagdenondanks de vooraf gedane waarschuwingen en de tegenkanting van don Deurwaarder, die goederen weder door de ramen de voordeur cn de achterdeur naar binnen gebragt hobben en alzoo de woning binnengedrongen zjjn wordende de beklaagden alzoo beschuldigd van «re bellie gepleegd door meer dan 20 personen." Als 34Bto beklaagde komt in deze zaak voor de burge meester dier gemeente, beschuldigd van medepligtigbeid aan die rebellieals zou hjjhoKend met het bestaand plan en als hoofd der politic verpligt tegen het plegen dier ongeregeldheden to waken integendeel dit alles hebben bevorderd, door, ofschoon in schijn den deur waarder in zjjne taak steuuende, echter in werkeljjkheid boni daarin nebben tegengewerkt., de rijksveldwachters in de uitoefening van hun pligt hebben belemmerd en aan de andere beklaagdenkenneljjk onder zjjn invloed handelendeteekenen van goedkeuring hebben gegeven. Tien getuigen zjjn in deze zaak opgeroepen, tcrwnl Mr. li. Fokker, zich met de verdediging van al do boklaagdcn beeft belast. Z. M. heeft benoemd tot pres. dor arr.-rcgtb. alhier, Jhr. Mr. A. van llcigtnbcrg Versluijsthans regtor in deze regtbank. 19 Jan. Het prov. geregtsbof in Zeeland heeft heden uitspraak gedaan in do zaak van J. Hoogesteqer, J. Burgs cn diens huisvrouw, allen wonende te Kloe- tinge. Zooals wij reeds mededeelden was de eerste beklaagde beschuldigd van niet minder dan 31 dief stallen waaronder met buiten- en binnenbraakde beide laatsten van medepligtigbeid. Het hof heeft den eersten beschuldigde, onder aan neming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot eene correctionele gevangenisstraf van 4 jaren, de 2de beklaagde tot eene cellulaire gevangenisstraf van G maanden en de derde tot geljjke straf van 3 maanden. doos, 18 Jan. Men moet daarbuiten toch niet denken, dat hier cenig belang over het hoofd gezien of minder nabwkeurig zou behartigd worden. Wjj hebben nog wel gecnc hoogcro burgerschool voor meisjes cn het publiek wordt nog altyd stelselmatig bewerkt om over de kosten van het onderwijs te wee klagen, maar de gemeenteraad geeft bewjjzen van eene nauwgezetheid, van een streven naar orde en reinheid, die ons alles voor de toekomst hopen doet. Slechts een enkel bewijs. De Secretaris had in eene verordening geschreven middenpunt en aanstonds stond een raadslid op, om te protesteeren tegen deze ketterij, want het moest zijn middelpunt. Alle autoriteiten van Siegenbeek cn Wcyland af tot de "Vries en Te Winkel toe werden geciteerd, een kort maar hoogst gewichtig debat zette het betwistte regt van l en n uiteen en indien de voorzitter niet had toegegeven meenende dat het hoogc gewicht dezer kwestie toch eenigzins bjj het punt in behandeling achter stond, dan zou waarschjjnljjk eene stemming in don gemeenteraad over het taal kundig vraagstuk beslist hebben. Jammer dat dit niet gebeurde, omdat het de taalvorschers zeker in hunne meening zou hebben versterkt, als deze gomeenteraad, waarin zulke specialiteiten van allerlei aard gezeten zjjn, zjjn uitspraak in deze had gegeven. Men zegt dat vooral de raadsleden de Boer en Quist Bterk voor de l waren, omdat de n hen aan negatie en negatief deed denken, maar dat zjj hun advies niet hebben gegeven, omdat Mr. Pompc nog niet verklaard heeft naar welk zijner beide ooren gezien moet worden, om te weten of hjj negatief dan wel positief gestemd is. Bij zulke belangrijke debatten is dit wel te be treuren en te hopen dat weldra worde beslist of hij bet midden of- middel is van de oppositie in ons ge meentebestuur. Het zou ook kunnen zjjn, dat hjj te midden der oppositie bleef om haar als middel aan te wenden, 't Kan wel ergens goed voor zjjn. Wemolilinffe, 19 Jan. Als een uitvloeisel van do langdurige vacature bijdeHerv. gemeente alhier, is door een tal van gemeenteleden eene vorbindtenis aan gegaan mot den Evangelist Mooij, tot leiding vanbjj- zondere Godsdienstoefeningen, waartoe men voornemens is een gebouw te stichten. Tliolon 18 Jan. Do gemeenteraad alhier heeft voorgesteld de botermarkt, welke in deze gemeente gehouden wordt des Zaturdags van half elf tot half twaalf ure, af te schaffen. Thans zijn door gedeputeerde staten dezer provincie do betrokken gemeentebesturen opgeroepen zich te ver klaren of bjj hen tegen die opheffing bezwaren bestaan. De besturen, die voor het einde dezer maand geen berigt hebben ingezonden worden, geacht geen bezwaren te hebben. Zierikzoe, 20 Jan. Met genoegen deelen wjj mededat het Zijne Majesteit de Koning der Belgen behaagd heeftden heer van Kerkwijkafgevaardigde voor dit district, te benoemen tot ridder der Leopolds orde ah een bljjk van waardering der dienstenin zake van telegrafie bewezen. Gunstig steekt deze han- delwjjze af bij die der Nederlandsche Regering, die den heer van Kerkwijk onlangs ontsloeg als ingenieur van den Rijkstelegraaf. Ook hier schynt het oude spreekwoord te geldeneen profeet is niet geëerd in zijn eigen land. In de Landbouto- Courant van 14 dezer komt een artikel voor van den heer Ch. Groeneveld de Kaler te Noordgouwe, waarin do vraag behandeld wordt of bjj de tegenwoordige lage prijzen der meekrap die cultuur als verloren kan worden beschouwd. De schrijver doet deze vraag naar aanleiding van een artikel van den heer Salomonson te Rotterdam ook door ons opgenomen in het No. van 2 Jan. 11. Na te hebben aangetoond het ongerijmde der be wering van den heer Salomonsonals zou de Texelsclie meekrapkiem bjjzonder aan te bevelen zyn om hare vele verwstof, welke kiem slechts voor korte jaren uit de eilanden Schouwen, Duivoland en Tholen naar Texel is overgeplant, meent de heer de Kaler de vier volgende punten in overweging te moeten geven ten einde de meekrapcultuur zoo niet bloejjender dan toch een langer leven te verzekerennl. door 1.° kooger productie trachten te verkrjjgen2.° goedkooper be werking 3.° verwisseling der kiem uit andere streken en 4.° de nieuwe kiem te planten in de maanden De cember, January of Februarjj. Ter bereiking van het eerstgenoemdekoogere pro ductie, nam de schrijver eene proef op een stuk land, hetwelk in drie deelen geljjksoortige grond gesplitst werdhet middengedeelte werd bemest met de gewone hoeveelheid stalmestde twee buitengedeelten met de helft dier stalmest met bjj voeging van 380 kilo phos- pko-guano per Heet. Het resultaat was zeer bevredi gend ten opzigte der gemengde mest, welke ook by ae volgende vrucht nog zeer gunstig werkte, terwijl de kosten veel minder waren dan met enkel stalmest. Het in de tweede plaats genoemde, goedkoopere be werking, kan volgens den schrijver bereikt worden door op rijen te planten. Deze rijen worden midden op het bed geplant en omstreeks één decimeter van elkander verwijderd; daardoor vallen de bedden klei ner wint men meer veld en hebben de wortelen meer breedte en verschaft men alzoo aan de plant meer grond om ongedeerdzoo bij wiedenaanaarden als dekkenharen groei ongehinderd voort te zetteu. Op deze wjjze geplant, valt het ook zeer gemakkelyk haar uit te ploegendoordien men de plant dan zeer weinig beschadigdomdat men het geheele bed opeens boven brengtait geeft eene besparing van kosten op het delven van 3/t gedeelte, terwijl de proef genomen op jarige meekrap naar wensch slaagde. Het derde puntverwisseling der kiemen neert den schrijver steeds goede resultaten opgeleverd en bewezen dat niet alle soorten op geljjke lyn staan om te pro- ducccrenalsmede dat de verschillende soorten meekrap ook hare verschillende grondsoorten verlangen. Wat het vierde punt betreft, bet planten in Decem ber, Januarjj of February, daarmede heeft de schrjjver op kleine schaal eene proef genomen welke groote voordeelen belooft. Daartoe sneed of knipte hij een stukje van den hals der meekrapplantzooals die in de meestoven voorradig zjjn welke natuurljjk één twee of meer botten moet bevatten. Deze botten werden door hem geplant in Januarjj 1874eenige botten die door hem in het zand bewaard warenplantte hjj in Februarjj en op het einde van April de gewone kiem. De uitkomsten der January- en Februarijplanting wa ren verreweg de beste. De vroege planting geeft natuurlijk ook dit voordeel dat deze reeds bü de eerste ontwikkeling in den grond kan werken en alzoo reeds wortelen heeft geschotenvóór de gewone kiemdie in April of Mei wordt geplantbegint te groeyen terwyl dit planten der botten een hulpmiddel kan zjjn wanneer men in den zomer de plant niet genoegzaam overal kan aanbweeken door droogte als anderszins en er alzoo leemten bljjvondeze in den winter nog bjj te poten. De schrijver eindigt met den wensch dat ieder moge medewerken tot behoud der meekrapcultuur. Kerknieuws. In 1874 is, aan collecten en giften, bjj de Class. Zierikzee ontvangen ten behoeve van het fond9 voor noodl. kerken en personen/278,56 s ten behoeve van het fonds ter voorziening in de geestel. behoeften- 27,73 ten behoeve van het fonds ter verbetering van de schraalste pred.-tractementen - 41,50 ten behoeve voor de Algemeene Weduwen- beurs - 10, t Zamen ƒ357,795 welke som is bjjeengebragt door 23 Herv. gemeenten, 12 kerkvoogdyen en enkele bjjzondere giften. Het 9de beroep te Wissebcrke in N.-Beveland is vruch teloos afgcloopendoor het bedanken van Ds. A. J. Kan, prod, te Jonredie tevens voor Warnsveld bedankte. Ds. E. Janzen, pred. te Vroomshoop en bevorens te Yrouwepplderheeft bedankt voor Amersfoort. Gemengde berigteu. De dorpspredikant te W., een arbeider prijzende over zjjn vlijtig kerkbezoek, kreeg van dezen ten antwoord: »Ja, na de heele week hard genoeg gewerkt te heb ben hen ik bljj als de Zondag komtwantzie je dan ga ik naar de kerk, ga met de beenen over el kander zitten, en denk aan niets!" Waarom doen de meeste menschen de oogen digt, als zjj geschoren worden? Zeker, omdat ze het niet kunnen aanzien dat hun voor hun geld nog iets ontnomen wordt. Twee boeren-dochters te Axel worden gewaarschuwd, zekere personen zoo niet te lasterenzooals zjj op Nieuwjaarsdag gedaan hebben, daar zij anders vervolgd zullen worden. Geert te Grjjpskerke wil wel een meisje vrijen maar hij wil niet met haar trouwen waar het Kaatje toch maar om te doen is. De meid van den doctor te Krabbendijke is nu weer aan het verkeeren met een schoenmakers-zoon, en is nu zoo verbljjd dat zij 's nachts niet slapen kan. Eene pas vertrokken spiegoldame van 's Heer-Abtskerke naar N. moest zooveel snaps niet hebbenwant hoe meer zjj praat, hoe meer zjj zich bespotteljjk maakt cn uitgo- lagchen wordt. Iemand te Dreischor wordt aange raden zich wat fatsoonljjker te gedragenen vooral over geen boomen-roeyer snappen. Dus wil voortaan toch wijzer wezen, En praat zoo geen malle praat, Want dan is het toch te vreezen, Dat men met u gekken gaat. Eene smids-dochter onder Biervliet moest zich zoo niet uitlaten over Betje en een jood, want dat staat zoo mooi niet van een fatsoonljjk meisje. Te Sint- Maartensdijk wordt eene arbeiders-dochter aangeraden,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1