m INBOEDEL HAAIIV ERF. 33000stuks Straatklinkers BANKET- EN PASTEIBAKKERIJ KRUIDENIERS-WINKEL, V00RL00PIG BERICHT. S®KÜI*ll®Pli9 WINDK0RENM0LEN TE koop: TE koop: MM-MBDIMT1KM NAAIMACHINES. KORAALVEREENIGING voortgezet. Zoo kan en zal ons koor meêhelpen om den godsdienst te maken tot wat bjj ons allen wezen moet, den wekker van geloofsmoed en echten levenslast! Of ik tevreden ben over ons kerkelijk koor? Ik zou geen hart voor muziek moeten hebben, zoo ik mij niet verblijdde, dat, waar bijna elk ander muziekaal leven in Zierikzee sluimert, althans ons kerkelijk koor in welvaart en in gezonden vooruitgang roemen mag. Ik zou geen hart voor de kerk moeten hebben, zoo ik mij niet verheugde, dat deze, die zoo dikwyls tot twist en oneenigheid, tot diasonanten van allerlei aard aanleiding geeft, althans in dit opzicht toont en profeteert, dat het haar om harmonie te doen is! 11 Jan. 1875. F. W. N. HUGENHOLTZ. Burgerlijke Stand te Zierilczee. geboren: 28 Dec. 1874. Eene dochter van J. de Waardt en M. Broodman. 2 Jan. 1875. Een zoon van L. de Waal en A. van Zon. 4 dito. Een zoon van L. van de Yate en J. S. Keijzer. 5 dito. Een zoon van N. Eijke en M. van Schelven. 8 dito. Eene dochter van F. Brandenburg en L. Dorst. 13 dito. Een zoon van L. Bax en J. A. Bakker. gehuwd: 30 Dec. 1874. M. Lokker, jm. en A. Biesheuvel, jd. 6 Jan. 1875. 0. Moermond, jm. en L. van den Houten, jd. 13 dito. F. Ideler, jm. en K. M. Tachie, wed. G. Achterberg, jm. en Z. K. Cappelle, jd. 15 dito. G. Vingerhoed, weduwn. en C. de Looze, jd. overleden: 1 Jan. P. de Braai, oud 76 jaar, wed. I. van Schel ven. 3 dito. J. Z. de Winter, oud circa 74 jaar, weduwe van J. C. Hertatein. VÉRBËTEBING. In de advertentie der Verloting van Johs. van Leeu wen staan o. a. als prijzen opgegeven No. 114, 150 en 180, dit moest zyu Noa. 11G, 50 en 136. SOjarige Eohtvereeniging van WILLEM van OORSCHOT a ALLEGONDA DOUW. [I Eenige Kennisgeving. gj Zierikzee, 17 Januari 1875. Hunne dankbare kinderen. 'nderen. li 'f Getrouwd Zierikzee, 13 Jan. 1875. G. ACHTERBERG Z. C. CAPELLE. Bevallen van een Mehye, J. v. d. WELLE—Hopman, de Cocksdorp, (eil. Texel) 12 Jan. 1875. Heden overleed myn geliefde Echtgenoot LEENDERT van der WEEL, in den ouderdom van 50 jaar, 6 maanden en 8 dagenmjj nalatende vier kinderen. Wjj hopen Gode te zwjjgen. Brouwershaven, J. J. DEKKER, 13 January 187 5. Wed. L. van der Weel. De ondergeteekende betuigt zjjn' harte» ljjken <lank aan allendie hem op zjjn 80sten Verjaardag blyken van deelneming hebben gegeven. Brouwershaven. C. A. VLAANDER, den 14 Januari 1875. Zjj, die ietste vorderen hebben van den heer P. LAKE MAN, hulponderwijzer to Zierikzee, worden verzocht daarvan opgaafte doen aan J. FRANSE. VERGADER I NG van het Nutsdepartement Schouwen te BROUWERSHAVEN, VRIJDAG 33 JANUARI 1875, 's avonds 7 ure precies. Spreker: de Heer W. Jt ItAMAKER, predikant te Nieuwerkerk. BANK VAN LEEN ING. Het BESTUUR der Bank van Ucening te Zierikzee noodigt de houders van briefjes -van verbrande panden voor cle laatste maal uit om die binnen 8 dagen aan den Heer C. E. C Hl VAT of wel aan een der Commis sarissen der Bank aan te bieden. Na dien verschonen tijd, zal alle aanspraak op vergoeding vervallen. Zierikzee, den 15 January 1875. Het Bestuur voornoemd, C. J. FOKKER, Voorzitter. H. J. BERG, Secretaris. STRAATKLINKERS. Benoodigd tot het leggen eener nieuwe straat te Brouwershaven te leveren vóór 1 April e. li., vrij voor den wal. Inzending der MONSTERS met prijsopgave vóór 1 Maart e. Ir., vrachtvrij aan den Burgemeester. Brouwershaven, den 16 Januarij 1875. J. M. LOCKER de BRUIJNE, Burgem. G. J. SEVENHUIJSEN, Secret. Bij inschrijving te koop: Het HAKHOUT in het POLDER- BOSCH gelegen aan den Haneweg onder E oord- gouwe. Billetten in te leveren vóór of op den SSsten Januari a. bjj den Gezworen den Heer C. HOCKE te Noordgouwe. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal publiek verkoopen telkens des voormiddags 10 ure. Op Woens«1ag SO January 1875, op de Buitenplaats »Heesterlust" onder Noordgouwe: NEGENJARIG ZWAAR Esschen- en Elzen Hakhout. Op Vrijdag SS January 1875, op de Buitenplaats »Mon-Plaisir" onder Noordgouwe ten verzoeke van den Hoog-WelGeb. Heet Jonkheer W. M. H. de JONGE BUITENGEWOON ZWAAR EN LANG 6- en 7JARIG Esschen Hakhout, in de achterbosachenmitsgaders DROOGHOUT en AFBRAAK. Op Zaturrlag 30 January 1875, in het Bosch »db Katte" onder Noordgouweten verzoeke als voren Eene partij Hakhout. De Notaris J. van dek BENT, zal op Woensdag rteu SO Januari 1875, 's morgens 11 ure, in de kom der gemeente Eikerzee, publiek verkoopen: 1 MELKKOE, 1 vare KOE 1 auderhalfjarige VAARS, l WAGEN op jizeren assen, 1 DRIELING WAGEN400 bos TARWE8TROO en hetgeen verder zal worden geveild. De Notaris J. de KATER Nz. zal, ten verzoeke van het PL. ARMBESTUUR van Westenschouwen, op "Vrjjdag den SS Jaunarü 1875, presenteren te verkoopen. Des morgens om 10 ure, in het bosch bjj de Haag: Een V, Bunder sewaar ELZEN HAKHOUT; en des avonds om 6 ure, in de herberg te Westen- schouwen Een Va Bunder DITO in perceelen; alles liggende in do meipacht van Wes tenschouwen, ten Noorden van de Hofstede van den Heer B. Boot. Mr. J. MOOLENBURGH, Notaris te Zierikzeezalten verzoeke zijner prin- lïiïiBl cipalenop MAANDAG don S.-> JANUARIJ 1875, des middags te 12 ore, in het Koffiehuis SCHOONZIGI\ op de Nieuwe HaveD, bij L. Vermunt to Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen Een HUIS en ERF, met PAKHUIS annex, staande en gelegen op de Schuithaven to Zierikzee kadastraal bekend sectie ANo. 1392groot 90 Cen tiares toebehoorende aan JAN GELEIJNSE te Zierikzee; en een HUIS en ERF 8taande en gelegen aan de Westzyde der Ravenstraat te Zierikzeewjjk CNo. 418toebehoorende aan de Erven JAN van den ENDE aldaargroot 1 Are 67 Centiares. De Notaris J. de KATER Nz. zal, ten verzoeke van het BURGERLIJK ARMBE STUUR te Haamstede, op Woensdag don Ji7 January 1875, 's voormiddags 10 uur, veilen en verkoopen: 45 ARES 85 c.ARES EXTRA ZWAAR 7jarig Elzen HAKHOUT bij de haag en eenige koopen WILLIGEN HAKHOUT in het bosch aan den Omloop onder Haamstede. En na afloop daarvan te Haamstedein de herberg bjj Jan Bom: 87 Ares 25 c.Ares DITO in perceelen cn eenige koopen WILLIGEN HAKHOUT, staande in bet bosch genaamd den Tempol, aan het Oliemolen Wekken onder Haam stede. Door ver gevorderden leeftijd, zal de Heer JORDAAN de HAAN, ten overstaan van den Notaris J. M. BOUVIN, residerende te Zierikzeeop Zntnrdag JUUflfc <l°" 30 Jonimrij 1875 'a na- middags ten twee urein het Hotel »db Weekd" aldaar, publiek presenteren te verkoopen EENE SINDS VELE JAREN BESTAAN HEBBENDE GOED BEKLANTE met daarbij behoorende Gereedschappen TWEE WOONHUIZEN, STALLINGEN on EKVEN alles staande en gelegen te Zierikzeein de Verrc- nieuwstraat en Beddeweegstraatkadaster sectie A nos. 128313961397 en 336zamen groot zes Aren drie Centiaren, eerst in perceelen en daarna in massa's. Breeder bjj biljetten te omschrijven. Inmiddels uit «Ie luimt to hoop; te bevragen bjj bovengenoemden Notaris. Brieven franco. VERKOOP IE BOEDEL. Op Woensclajyen ÏO17 IWb on I Februari 1875 zfd de Notaris Mr. LIEBERT te Goes, aldaar jn >gi0t Oostende", PUBLIEK VERKOOPEN: DEN ZEER NETTEN van het Hotel ZOUTKEET te GOES, waaronder 25 BEDDEN, RESSORTS, LEDIKANTEN, 4 groote SPIEGELS, MARMEREN TAFELS, PRACHT- PENDULE. HAARDEN, KACHELSGASORNAMEN- TEN, KEUKENGEREEDSCHAPPEN, GLASWERK enz. Daags te voren Kijkdag. In het einde der maand Februari of het begin van Maart aanstaande, zal de Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholenten verzoeke van den Heer A. GELUK Fx., op diens Hofstede in »Moggershil" onder St. Annaland, publiek verkoopen: DEN GEHEELEN w aarosdïr 8 Paarden22 stuks Hoornvee Bouw- en Melkgereedschap en al hetgeen verder zal worden geveild. UIT DE HAND TIG KOOP: De bouwwoning OUD HOF, gelegen aan den Westdijk onder de gemeente Dirksland, met 13 Hectares, 97 Ares, 87 Centiares WERF, TUIN, BOOMGAARD BOSCH BOUW- en WEILAND enz., met hot regt van JAGT en (bijzonder goede) VIS8CHE- BIJ, tevens zeer geschikt tot het oprigten eener EENDEN-KOOI. Met huur-overgave aan den koopor van genoemd eigendom van 27 Hectares, 77 Ares 16 Cen tiares HOUW- en WEILAND, waarvan de huur nog lö jaren loopt. Te bevragen bjj den eigenaar en bewoner van Oudkof" ANTH. de VLIEGER, tot uiterlijk 35 January 1875. Uit Ue hand TE KOOP om na 1 Febmarij 1875 dadelijk te aanvaarden EEN GOED BEKLANTE in de gemeente Scherpenisse, voor een civielen prjjs. Ook tevens te koop Een koppel Maalsteenen, ZESTIENDERSdén dik 8 puim en één dik 13 duimAmsterdamsche maatmet Kuipen eri to«>b«'hoi»ren alles nieuwbij A. van BEZOOIJEN te St.-Maartensdijk. Terstond uit <1«: liatul TE KOOP: Een WToonhuis en Erve, staande en gelegen te Haamstede; te bevragen bjj den eigenaar C. LANDEGENT Hz. te Haamstede. Een bruin bonte HENGST, grelïfiiiHt ruw. Met Mei aanstaande drie jaar oud. Mak in alle tuig. Te bevragen bjj L. de LOOFF te Wissekerlce (Noord Beveland). een VARKEN, van ongeveer 180 èi 190 pd. Te bevragen bjj de Uit gevers dezer Courant. DRIE MELKGEITEN, te bevragen bjj L. HENDRIKSE te Nieuwerkerk (Schouwen.) TE HUUR: RUIM 40 HECTAREN UITMUNTEND VLASLAND, gelegen in de Kramers- en Anna-Jacoba-Polder; te bevragen bjj H. GEELHOED te St.-Philipsland. i 11 B 1 N-H 0 I D I BI j MODEL 187-5, voorhanden, alsmede een ruime sortering Pontstraat. J* DE GRAAF. Met VERMINDERING van PRIJS: OPRUIMING van bjj M. ZENDIJK, Vi6chslop, Zierikzee. Zeeuwsche Volks-Almanak, OO «ent. S. OOHTMAN Jas. VEE-HO U I) ERS worden bjj deze attent gemaakt op het van OUDS be kende wiiHchwutorfDOCCUMENSUS) van A. JORRITSMA to Dacbtm ter verdrijving van ong?eclierce b{j PaardenRunderen en Schapen alsmede ter genezing van Mchurfc bjj Vee, zonder mineraal vergift, op last van Z. M. den Koning schei kundig onderzocht en goedgekeurd, ik OO CtN. «Ie KRUIK verkrijgbaar ook bjj de Dépóthouders S. PHÏLIPSE Jr. te Hellevoetsluis, M. van dkk VLEET te DirkslandA. TEEPE te Micidelhamis, A. van den BERGH te Orde Tonqe, P. van dek VLIET te Ooltgens- plaat, J. van SPLUNTEE te Sommelsdyk, L. J. BÉVIN te IJzendykêJ. PIETERSE to Valken*waardA. J. BRONSWIJK te Oostburg en M. J. de LOOZE Zoon to Zierikzeeaanvraag tot verkoop bjj den Uitvinder met franco brieven. De ondergeteekende maakt bekend, dat I zjjno VERLOTINGEN van 4 Januari} 1875, per nummers geteekend, hebben plaats gehad onder toezigt van den heer M. van der HAVE, inspecteur van politie, ten huize van M. GILDEN te Zierikzee, en de prijzen in de eerste Loterij zijn gevallen op Nos. 50, 43, 59, 3, 52, 16, 110, 174, 109, 118, 123, 89, 11, 88, 25, 87, 152, 26. 178 en 116; en in de tweede Loterij op Nos. 49, 98, 1, 90, 63, 54, 17, 32. 22 en 6. Bij hem zjjn nog Loten verkrjjgbaar il 60 Cts. per lot naar fraajje Harmonica's met zes registers en andere fraajje voorwerpen, welke verloting de volgende week zal plaats hebben. J. WIERIKX. Schouwsche Botermarkt. De VERLOTING van C. DALE- BOUT, 2 Jan. 1875, per nummer geteekend, is gehouden ten zijnen huize op lödezer onder toezicht van een bevoegd beapibte. Prijzen zjjn getrokken op de Nos. 105, 180, 260, 4, 10/30, 138, 243, 46, 240, 273, 79, 136, 282, 84, 155. Pommade Depurative. Onfeilbaar middel tegen schilvers of roos. Deze POM51ADE bevordert zeer den groei van het Haar, maakt het glanzend, krachtig, vol en belet het vroegtijdig grjjs worden en uitvallen; do roos of schilvers neemt zjj bijna onmiddelljjk weg. bevat niet het minst schadelijke bestanddeel, en wordt door voorname Geneesheeren zeer aanbevolen. Prijs 7-5 ct met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bij de Heeren J. E. THEEWIS, Coiffeur te Zierikzee; J. P. van der DOES, te Goes, en J. A. BROUWENAAR, Coiffeur te Middelburg. C. W. BULLRIC H' S Universeel Zuiverings-Zout. Mijnheer l HoogkarspeU. Zend mjj weder pakken O. W, Bullrieli's UNIVERSEEL ZUIVERINGS-ZOUT enz. U kunt gerust een attest opnemen van den heer J. SIER, kastelein te Enkbuizen, welke twintig jaar aan maagpijn heeft geleden. ZEd. gebruikt het ZUIVE- RINGS-ZOUT nu 5 k 6 weken en heeft al die tjjd feen last gehad, althans bij het minste gevoel neemt jj weer een kleine hoeveelheid in en is direct geholpen. UEd. Dw. Dienaar, P. 13E WIT. Alleen echt en onvervftlscht ver krijgbaar in verzegelde pakjes van '/s K.° 25, K.° 5, 48 en K.° 90 Cents, te Zierikzee bjj M. J. de LOOZE ZOON Brouwershaven J. W. van BRABANT Goes J. P. van der DOES; Middelburg W. P. van de KAMER; St.-Maartensdijk JOHs. POT; Tholen A. C. GREEP. DE ZIEBIKZEESCHE COMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. DB CRANE JR. neemt gelden fi déposito. 8 dagen zicht 4 °/0 J 1 maand dato 3'/t 1 maand 47a 3 4 I 6 47, KOOPT en VERKOOPT EfTectenCou pons tmitenlaiulsche Wissels. Sluit beleeuingen en geelt (gelden uit onder borg- tocht. Rolterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit rentende 5 pCt 's jaarsaflosbaar pari bjj jaar- ljjk8che uitloting. Zjj verstrekt gelden onder eerst hypotheeair verband van goederenuitsluitend in Nederland Aanvragen om Hypothecaire Voorschot ten en Pandbrieven kunnen dagelijks geschie den bjj de volgende AGENTEN: Te Tholen, de Heer Jbr. B. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van dee STARP BERG. De Crediet-Vereeniging, Correspondentschap T H O IJ E IV neemt gelden ia bewaring tegen vergoeding van rente, en verleent aan hare leden crediet. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Jhr. S. O. de CASEMBROOT te Tholen. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, verzekert tegen zeer billüke en vaste premien: WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Information te bekomen by D. Q. MULOCK HOUWER, Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVEL AND. UITVOERING te geven door de te BROUWERSHAVEN. Directeur: I. M. W. CARPENTIER ALTING. Geheel ten voordeele van het Kerkgebouw aldaar, op Woensdag SO January 1875. in het Hotel BOUWMAN. Aanvang des avonds 7 nur. Entrée ƒ0,50. G E V O N D E N den Ssten Januari op den Mallandschen dijk een SLI.IKVLEUGEL. De eigenaar daarvan kan die, tegen betaling der advertentie-kosten, terug bekomen bjj L. BRUIJNZEEL te St.-Annaland. mwa a nvTniir 0rali" een Pr0e chromatique om haar of baard netjes en goedkoop te verven in blond, bruin of zwart. Bjj THEOPHILE, Kerkstraat bjj de Vjjzeletraat, 514, Amsterdam, f 2 de flacon of 42 blauwe postzegels. NB. Men kan eigenhandig oude pruiken en haar vlechten verven, alsook bont en paarden met dit verf middel. Bekroond met gouden en zilveren Medailles, omdat het middel onschadelijk en doeltreffend is. BROODBAKKERSKNECHT gevraagd, goed bekend met het loonbakken, van de P. G., ongehuwd en van goed gedrag, om met APRIL of MEI a. s. in dienst te treden. Adres in persoon of met franco brieven bij G. van OOSTENBRUGGE, Mr. Broodbakker te Stellendam. TEGEN 1 MEI EEN BEKWAME BROODBAKKERS-KNECHT benoodigd, van de Prot. Godsdienst, bjj JOH. HOBBEL te Ooltgensplaat. Er biedt zich tegen MEI aanstaande aan een bekwaam BAKKERSKNECHT, P. G., te bevragen bjj den uitgever dezes, onder lett. W. M. Brieven franco. Wordt gevraagd tegen 1 MEI aanstaande door L. de RUITER, Mr. Broodbakker te Ooltgensplaat, oen eerste en tweede KNECHT, ongehuwd, Prot. Godsdienst. Brieven franco. De broodbakker BIL vraagt met 1 FEBRUARIJ een aankomende KNECHT. Zoo spoedig mogeljjk een SMIDSKNECHT benoodigd by J. K. DALEBOUÏ, Hoefsmid, Tholen. Twee Kagohelmakerslfnechtg terstond benoodigd tjj W. F. P. dis VALK te Goes. Loon naar bekwaamheid. TERSTOND of met 1 MAART benoodigd een KLEERMAKERSKNECHT, bij D. W I E B E S te Oud-Beierland. Loon boven kost enz. 2,25. MET MEI AANSTAANDE eene DIENSTBODE gevraagd, bij Mevrouw STELLWAGEN. In een Hein burgergezin vraagt men met MEI een aankomend DIENSTMEISJE adres Uitgevers dezes. Met MEI benoodigd eene MEID die goed kan koken en netjes werken. Te bevragen by de Uitgevers dezer Courant. Met MEI een bekwame DIENSTMEID benoodigd by M. ZENDIJK, Vischslop te Zierikièe. Met MEI ee.ne DIENSTBODE benoodigd bjj Mej. J. WAGEN AAR—van Splunter. Tegen MEI eene 31EID van m,iddelbatea leeftijd benoodigd, tegen hoog? loon, bjj de Wèd. BRUINOOGE, te Borssele. Uitgevers: DE LOOZE WAALE. Snelpersdrukkern van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelitraat, B, 65..

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2