ZIEfilKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5491. 5lsleJaarg. Dingsdag 19 Januarij 1875. Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATTJRDAG. De pry 8 per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIÉN 10 Cta. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. De ONTVANGER der gemeente Zierikzee verzoekt al degenen, die ten zijnen Kantore iets verschuldigtl zijn wegens HOOFDELIJKEN OMSLAG, HONDEN-BELASTING, PACHT of uit anderen hoofde, daarvan binnen 8 dagen betaling: te willen doen. Ziekikzbb, 15 January 1875. J. E. MÏÏLOCK HOUWER. Bekendmaking. Verkiezing van leden voor den G emeon teraael. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat tengevolge van het ontslag, door de Heeren C. van der VLIET, Dz.enJhr.Mr. G. L. SCHORERgenomen als leden van den raad dezer gemeentede verkiezing van twee leden zal plaats hebben op Dingsdag den Sïden Februari) e. Ir., van des morgens negen tot des namiddags vier uurin de bovenzaal op het Raadhuis alhier, waartoe aan de kiezers een oproepings brief met twee ingesloten stembiljetten zal worden te huis bezorgd. Zierikzee, den 23 December 1874. v. CITTERS. Nieuwstijdingen. @ngelanfc. Londen, 16 Jan. Eene depêche, uit Madrid den I5den afgezonden door den vertegenwoordiger van het Comité der houders van Spaansche schuldbrieven, meldt, dat de Koning het contract heeft onderteekend, onlangs betreffende de betaling der vervallen coupons gesloten, Te Londen is een kind van vjjftien maanden in den slaap door een kat zoozeer verminkt, dat het aan de gevolgen is overleden. Jbjjunje. De Minister van Financien zouvolgens een tele gram van Reuter, in de EDgelsche bladen voorkomende, van bnitenlandsche bankiers aanbiedingen van voor schotten hebben ontvangen. Maandag a. a. zal, naar 'theet, de Koning zich naar 't Noorderleger begeven. Volgens den correspon dent van the Times zullen de eerste decreten, welke door Z. M. worden onderteekendbehelzenlo. eene schikking betreffende de bnitenlandsche couponsen 2o. een bevel om aan de geestelijkheid eenige achter stallige gelden uit te betalen. 13 Jan. De officiëele Gaceta publiceert een brief van Espartero aan den Koning, waarin de grjjze veldheer zjjn leedwezen te kennen geeft, dat zjjn gezondheidstoestand hem verbiedt persoonlijk zyn op wachting by Z. M. te maken en hem zijn gelukwenschen aan te bieden. Hjj zal een trouwe dienaar zyn en wenscht alle liberalen vereenigd to zienom aan bet land den vrede en de welvaart terug te geven. 14 Jan. De Koning is aangekomen hy werd ontvangen door de leden van het Gouver nement, de civiele en militaire autoriteiten en eene opgetogen menigte volks. iFrantrijft. Pnrjjs, 15 Jan. Naar men alhier verzekert, zal don Alfonso niet te Madrid blijvenmaar zich aan staanden Maandag naar het Noorderleger begeven waar hy eenigen tjjcl zal vertoeven. ÏMgte. Men schrjjft uit Carnières aan de Etoile >Een huisvader, in deze gemeente niet te huis be- hoorendehad eene dochter die te Mons diendedit meisje stierf en hare begrafenis was op 2 dezer bepaald Haar vader kwam den 1 dezer te Carnières, om zijn zoon te verwittigen dat de begrafenis den volgenden dag zou plaats hebben. By de myn van Vernois wachtte hem echter een nieuwe ramp. Des morgens was een bak met zeven mannen in de diepte der mjjn neêrgestort en dit ongeluk had aan allen het loven gekost. Op het oogenblik dat de brief werd verzondenwaren hunne ljiken nog niet terug gevondeD. Onder de slagtoffers bevond zich de zoon van den reeds om zijne dochter treurenden vader. Wanhopig, en als met waanzin geslagen zocht deze in den drank geen troost, maar vergetelheid. Des avonds moest hy echter naar zijne woonplaats terug en waggelde naar het station te Carnières. Maar door den drank beneveldgeraakte hy aan het dwalen kwam op een eenzamen weg te vallen en den vol genden dag vond men hem dood. Hy was bevroren. Den tweeden dezer begroef men de dochter, den volgenden dag den vaderen zoodra het lijk van den zoon zal zijn gevondenzal men ook dat begraven. Intusschen is de moeder te huisniet wetende wat haar op dien dag ia overkomenEn wie zal het ondernemen haar bekend te maken met haar lot Amsterdam, 16 Jan. Door de ijverige nasporingen der politie is het welligt eindelijk gelukt den draad in handen te krygen van een allerbelangrijkste zaak, die sedert eenigen tijd in geheel Nederland van algemeene bekendheid is. Nimmer toch werd er in de dagbladen zooveel over nagemaakte muntstukken geklaagd als tegenwoordig, en het ging zelfs zooverdat men bij benadering reeds de hoofdstad aanweeswaar dit komplot van valsche munters moest schuilen. Aan twee politie-beambten te Amsterdam mogt het gisteren avond gelukken twee mannen in de Kapelsteeg te arresterendie ver moedelijk het noodige licht over deze sedert lang duistere geschiedenis zullen werpen. De toedragfc der zaak is ongeveer de volgendeEergisteren avond be- ?ftf zich de vrouw van II. Tophoffwonende in den even-haken-en-oogengang, bij de'lste Anjeliersdwavs- straat, by een koekebakker in de buurt om iets te koopen. De ryksdaalder. dien ze ter betaling van de gekochte goederen gaf, kwam den bakker voor valsch te zijn, die daarop onmiddelijk naar de politie zond, ten gevolge waarvan genoemde vrouw naar het bureau werd medegenomen. Daar gekomen schijnt zij over de herkomst van het muntstuk niet de voldoende op helderingen te hebben kunnen gevenwaarom ook den man werd ontbodendie daarop zulke belangrijke mededeelingen deed, ten gevolge waarvan in de Ka pelsteeg twee mannen werden gearresteerd, by wie de benoodigde werktuigen ter vervaardiging van valsch geld als een loodgieterslepelwaarin nog eenig zilver vermengd met compositievijlen en gipsvormen werden gevonden. Het gerucht als zou bij Tophoff een zak met valsch geld gevonden zyn, moet nog worden be vestigd. Wjj vernemen dat verscheidene personen verdacht worden van medepligtigheid aan de valsch-munterjj waarvan wij gisteren gewag maakten. Enkelen zijn reeds in hechtenis genomen. Zyn wy goed ingelicht dan zyn ook in andere gemeenten des Rjjks vertak kingen ontdekt. De gemeenteraad van Amsterdam heeft met alge meene stemmen op één na besloten aan de Commissie voor het Thorbecke-monument de aanbieding te doen den grooten Staatsman eene waardige plaats te geven in de hoofdstad. Woensdag jl. werd in het lokaal van het park te Amsterdam aan Generaal van Swieten uitgereikt een gepolijst gouden vaas met ornamenten in mat goud, welk geschenk was geschonken door 350 landgenooten, als bljjk van hulde en erkentelijkheid aan den grijzen generaal, die niet geschroomd had op zyn hoogen ouderdom andermaal zich tor beschikking des vaderlands te stellen. By bet overhandigen van het geschenk antwoordde de generaal, dat by daarvoor dankbaar was, omdat daarin ook de overtuiging lag dat hy zyn pligt gedaan had en dit alzoo balsem goot in de wonde hem toe- gebragt door sommigen die aanmerking maken op zyn beleid. Hy vertrouwde dat de oorlog in Atchin ten einde spoedt cn alzoo zjjne daden ten voilé zullen worden geregtvaardigd. Aan het feestmaal werd ontvangen een telegram van den burgemeester van Middelburg, luidend als volgt: »De Zeeuwen verzoeken u hunne hulde te brengen aan den dapperen, menschlievenden, braven generaal van Swieten". Dit telegram werd met luid gejuich begroet, terwyl in de zaal eenleve de Zeeuwen" werd gohoord. Beverwijk. 16 Jan. Eergisteren, by voortdu rend regenachtig weder, begaf zich eene jonge dochter van Wyk-aan-Zee naar 'tstrand, om, zooals zij tegen eenige werklieden zeide die zjj by het dorp vooropging, naar Egmond aan Zee te gaan naajjen. Eenige uren later kwam zy terug, zooals zy toen tegen dezelfde werklieden voorgaf, afgeschrikt door het ongunstige weder. De lange duur barer afwezigheid, want zy had over 't strand in dien tyd wel heen en terug naar Egmond kunnen gaan, gevoegd by de mededeeling van een paar knapen, die, in de duinen rondzwervende, haar zoo vreemd hadden zien doenbragten den veldwachter van Wyk-aan-Zee, zulks hoorende, op de gedachte om de plaats te gaan onderzoeken, waar de jongenB haar gezien hadden. Hy vond er do bewjjzen eener geheime bevalling, zonder kind evenwel. De politie zocht de meid gisteren den geheelen dag te vergeefs. Yroes, vooral voor haar vader, naar ook hare moeder zegt te vermoedenen angst voor de gevol gen hadden haar vóór 't krieken van den dag uit de woning verjaagdterwjjl do vaderlaat van zjju werk gekomennog van niets afwist. Haar spoor langs 't strand verdwjjnt later in de Castrikumer duinen. Men vermoedt algemeen dat do ongelukkige een einde aan haar leven heeft gemaaktof na al het doorgestane ergens in de duinen bezweken is. "t Is allertreurigst na te gaanhoo sinds do grove verdiensten aan Holland op zjja Smalst, waar een flink werkman gemakkoljjk 12 gulden 's weeks verdient, dooreengeslagen het gansche jaar doorde onzedelijk heid en vooral ook het drankmisbruik toenemen op de aanliggende dorpen als Volzon, Wyk-oan-Zceen niet minder hier ter stedo. 'sGrravenlinfgo, 16 Jan. Indo zitting der Eerste Kamer van heden is bjj hot hoofdstuk Koloniën dis cussie gevoord over het aangenomen ontslag van don Gouverneur-Generaal Lot/don. Do Minister heeft ver klaard dat reeds den 15dcn Febr. 1874 onder den vorigen Minister, de Gouverneur-Generaal ontslag had govraagd, dat toen niet werd verleend. Bjj do optreding van hot niouwe kabinet werd op den voorgrond ge steld dat de Gonvernour-Goneraal op zjjn post moest worden gehandhaafd. Intusschen is den 23sten Aug. opnieuw door hem ontslag gevraagdwelk verzoelc den Minister don 27sten ontving. Hot wa9 gegrond op betgeen door den Minister vroeger als lid der Eerste Kamer gesproken was, waarin de Gouverneur-Generaal gebrek aan vertrouwen onderstelde. Mogt de Minister zjjne woorden in de zitting van 16 Junjj jl. gesproken, niet intrekken, dan drong hij aan op ontslag. Do Minister leest de woorden door hem op 18 Jan. en 16 Junjj gesproken voor, ten betooge dat daarin geen wantrouwen was uitgedrukt, maar alléén dat zjjn ver trouwen door zekere maatregelenwelligt bjj gebrek aan voldoende inligtingen, niet versterkt was. Ver trouwelijk heeft hjj don Gouverneur-Generaal het drin gend belang om nan te bljjven betoogddoch de heer Loudon bleef, bljjkens zjjn missive van 18 October volharden tenzjj de Minister eene publieke verklaring gaf van zjin vertrouwenhetgeen de Minister niet noodig oordeelde, daar bij bjj de Oost-Indiscbe be grooting bewijzen gegeven bad van zjjn steun. Eindeljjk kwam het onvoorwaardelijk ontslag, naar aanleiding van *s Ministers telegram van 4 November, tot staking der reis van den algemeenen secretaris. Hierdoor, meende de Gouverneur-Generaal, was inbreuk gemaakt Op zijn zelfstandigen werkkringzoodat hjj volgens eer en pligt zich genoopt achtte af te treden. Toen heeft de Ministerondanks zjjne persoonlijke gevoelens geen vrijheid gevonden den KoniDg te adviserenhet ontslag niet aan to nemen. Bjj de bebandeling van Hoofdst. Binnenl. Zaken werd een belangrjjk debat gevoerd over de werken te Ylissingen. Duidelijk werd door de heeren Pincoffs en Borsius aangetoondwaaraan het ligt dat er in de uitmuntende haven niet meer schepen komen. De reedersdie bun schepen op Vlissingen hebben laten varenworden afgeschrikt door de hooge kosten en onvoldoende inrigtingen. Tenrige feiten werden mee gedeeld. De havengelden zijn er voor stoombooten voor boog kaliber buitengewoon boog; gelegenheid van berging van goederen bestaat er bjjna niet; het dokken in de oude marinewerf is duur en slecht; maar wat nog het ergst is, de reeders kunnen de goederen wel voor Vlissingen brengenmaar ze er moeilijk weer vandaan krijgen er is wel een spoorweg-communicatie met Vlissingenmaar zoo onvoldoende dat de handel er moeilijk gebruik van kan maken. Tot bewijs gaf de heet Pincoffs een zeer eclatant voorbeeld. Toen onlangs door het ijs de booten niet te Rotterdam konden komenwilde de Ned,-Amerik. Stoomvaart- Maatschappij een boot van Vlissingen laten varen en de daarvoor bestemde goederen per spoor van Rotter dam naar Vlissingen expediëeren. En wat bleek nu Dit, dat dit alleen kon geschieden via Utrecht per locaal verkeer en dat aan vracht moest betaald worden ƒ15,30 per 1000 kilo, terwjjl men voor ƒ18,1000 'kilo naar New-York verzendt. Men had mogen verwachten dat de Minister deze inligtingen niet alleen in dank aangenomen, maar zich ook bereid verklaard zou hebben om met de meeste energie alles te doen wat noodig is om Vlissingen in 9taat te stellen aan zjjn bestemming te beantwoorden te meer, nu ook tegelijkertijd de middelen werden aangegeven om in een beteren toestand te komen. Het antwoord van den Minister was evenwel zoo oppervlakkig mogeljjk en bepaalde zich slechts tot al- Naar wy uit goede bron vernemen, heeft de Regeering de onderhandelingen met den heer A. Smit te Slikkerveer doorgezet, en zijn reeds de stukken tot het in gebruik nemen en verder inrigten der dokwerken te Vlissingen dien scheepsbouwmeester ter ondertee- kening aangeboden, Een der jjverigste onder hendie te 's Hage de oprigting van Thorbecke's standbeeld hebben tegen gewerkt, het raadslid jhv. Mock, erkent in het Dag blad, dat >gercedeljjk kan toegestemd worden, dat'er juist op de plaats, alwaar de mal van het standbeeld eenige dagen gefigureerd heeft, aan weerskanten nog voldoende ruimte aanwezig is om op de travers te komen." Wel voegt hij er bjj, dat het standbeeld daar de circulatie in alle rigtingen zon beletten op welk plein en met welk standbeeld zou dit niet het geval zyn? en dat het pleintje er niet geschikt voor is maar dat alles heft de bekentenis niet op, die in de aangehaalde woorden ligt en waarmede jhr. Mock natuurljjk het traversbesluit van den Minister Heemskerk veroordeelt. Het gerucht, dat de justitie omtrent don moord voor een paar jaar op mevr. van der Kouwen te 's Hage gepleegdbelangrjjke ontdekkingen beeft gedaanwordt bevestigddoor hetgeen tbans wordt medegedeeld. In de Bagijnestraat te 's Hagezoo wordt thans berigtis in do vorige week een werkman bloedverwant van een dienstmeid, welke voorbeen bjj mev. van der Kouwen diende door een huisgenoot, wien hjj mis handelde en uitschold, toegevoegd: Maar ik heb mevr. v. d. K. niet vermoord, of een dergeljjke uitdrukking. Iemand die dezo woorden gehoord had, gaf er kennis van aan de politieden werkman werd in hechtenis genomeu en gewichtige aanwjjzingen werden ontdekt, o. a. de reeas genoemde bloedverwantschap en het bezit van een vrjj groote inschrijving op het Grootboek, waarvan hjj de herkomst niet verklaren kon. Wy dee- len dezo byzonderbedeu mede, zooals zij ons zjjn over- gebragt, natuurljjk onder alle reserve. Vlissitigceu, 15 Jan. De Raad dezer gemeente overwogen hebbendedat het ondoenljjk isde be lasting op het gedistilleerd en het gemaal af te schaffen heeft tot voortdurende heffing daarvan besloten en is' hiervan afkondiging geschied. Mlcldolburff16 Jan. Gisteren stond voor het prov. geregtshof in Zeeland teregt Joost Hoogesleger, ond 18 jarenbenovens J. liurgs en diens huisvrouw A. Jansenallen wonende te Kloetingen. De eerste wordt beschuldigd van niet minder dan 31 diefstallengrootendeels met inbraakde heide andere beklaagden van medepligtigheid aan die dief stallen. Do adv.-gen. reqnireerdo voor den eerste beschuldigde eene tuchthuisstraf voor den tjjd van 5—20 jaren en voor de beide andere beschuldigden van 515 jaren. De eerste beschuldigde bekende volledig zjjne schuld, do beido anderen ontkenden geweten te hebben dat de goederendie hjj hun voor kostgeld in betaling gaf gestolen waren. De uitspraak is bepaald op Dingsdag a. s. I Voere, 16 Jan. Naar wjj vernemen zyn uit deze i gemeente niet minder dan 80 bezwaarschriften inge- I diond tegen de schatting der belastbare opbrengst van i de gebouwde eigendommen. Vooral de omstandigheid j dat de schatting plaats heeft naar de waarde gedurende j de jaren 1868—1872, oen tjjdperk van buitengewone I wolvaart voor dezo gemeente, tengevolge der kanaal- werken, mankt dat de door de commissie getaxeerde j waarde veelal het dubbele bedraagt van de tegen- j woordigo werkeljjko huurwaarde. W olfnartHiljjk1JanEergisteren werd door j het gemeentebestuurin publieke veilirig voor2260 een in 1872 nieuw gesticht woonhuis met erf en tuin I aangekochtten behoeve van den hoofdonderwijzer aan do openbare school to Oud-Sabbingedie totausverre i eene gehuurde woning in gebruik bad. □Cholen 13 Jan. Ten voordeele van de armen j der Herv. Diaconio heeft de Rederijkerskamer Cats I gisteren avond eene openbare uitvoering gegeven die het talrjjk publiek zeer voldaan heeft. De opbrengst bedroeg bruto ƒ140. Noordwelle, 15 Jan. Heden avond hadden wij de gelegenheid den beer Corten eene voordragt te hooren geven. Reeds vroeger hadden wjj ZEd, gehoord en zoowel zjjn heldere wjjze van oplossing als zjjne i practische voorstelling leeren waarderen. Die goede i eigenschappen heeft ZEd. wederom aan den dag ge- I legd bjj dezo vergadering. Met eene kleine pauze sprak I hj| drie uren op de meest bevattelijke wjjze over mest- j bewaring cn aerzelver hulpmiddelenwelke hiertoe I medewerken. Wisselbouw met zjjne voornaamste regelen en de Btfaf welke zeker volgtop zondigen tegen dezen regel. Zijne mededeeliDg betreffende de dorpsvereenigingen ofcassino's in Limburg waren belangrijk en vooral de wjjze van zamenwerking merkwaardig en zeer navol genswaardig De vergadering bedankte met een daverend applau- dissement. De hoop genoemden heer terug te zien is uitgesproken en moge het niet te lang uitbljjven weer eens zjjne heldere inzigten te vernemen omtrent de landbouwzaken. Zierilczeo, 16 Jan. Volgens den staat van be volking op 31 Dec. 11., bedroeg bet totale bedrag op dien datum 8043 zielen, waaronder 3809 mannen en 4234 vrouwen. Daaronder zijn 5942 Hervormden, 1721 Roomsch-Katholijken205 Chr. Gereformeerden111 Evang. Lutberschen en 48 Israëlieten. Mr. J. O. II. D. Keffensubst.-griffier bjj de arrond.-regtb. alhier is als zoodanig benoemd te Zutphen, terwjjl in zjjne plaats alhier is benoemd Mr. C. IV. J. J. Pape, thans subst.-griffier te Leiden. Aan den heer G. van der Veen is op zyn verzoek eervol ontslag verleend als griffier by hetkantongeregt te Cortgene. Aan den heer J. J. Fercken is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als notaris te Neuzen en in zyne plaats benoemd de beer C. J. A. Fercken cand.-notaris aldaar. Uit Atchin zijn thans te Brouwershaven met het fregat Nederland 19 veroverde stukken geschut aan- gebragt. De afd. Dirksland van het Schoolverbond heeft besloten zich af te scheiden en voortaan een zelfstandige Vereeniging tot wering van schoolverzuim te vormen. De regtbank te Zutphen zal weldra te beslissen hebben in eene zeldzame zaak. Voor genees- en heel kundige dienstendoor wijlen dr. D. te L. aan een familie te M. bewezenhebben do erven van dien medicus een rekening ingediend, groot ƒ3210; men vindt die nota onbehoorlijk hoog en weigert haar te betalen. De zaak dient nu bjj de regtbank, welke drie deskundigen benoemd en beëedigd heeft, om haar van advies te dienen. Dat de prijs der levensmiddelen sedert 15 jaren verbazend verhoogd is, weet ieder. Sedert eene halve eeuw bedraagt de vermeerdering 20 pCt. op de granen, gewassen en plantaardige voedingsmiddelen; 40 pCt. op het vleesch, de melk, de ejjeren, den visch85 pCt. op de dranken, zooals bier, wjjn en Bterke dranken; 200 pCt. op winkelwaren, als suiker, koffie, thee, rjjBt, enz. Op het gezamenljjbe der voedingsstoffen bedraagt de vermeerdering 50 pCt. Kerknieuws. Beroepen te Vlissingen Ds. J. II. Cordes, pred. te Vorden clasB. Zutphen teKoudekerke Ds. IV. van den Bijtelpred. te Montfoort. Bedankt voor het beroep naar Krabbendijke door Ds. J. Hulselospred. te Blauwkapel. Aangenomen het beroep naar Stellendam door Ds. H. IV. Braadt, te Austerlitz en dat naar Water landskerkje door Ds. C. Rogge te Retranchement. De eerw. heer J. Heykamp pastoor bjj de Oud- Katholieke gemeente te Schiedam heeft de benoeming tot aartsbisschop van Utrecht aaugenomen. Gemengde beriKten. Een barbier te W.die gelezen had, dat men nog steeds naar het perpetuum mobile (de eeuwigdurende beweging) zocht, liep verleden week blootshoofds de straat op uit alle magt roepende: >Ik heb het gevonden!" En op de vraagwat hjj dan toch gevonden hadant woordde hij: >welde eeuwigdurende beweging; en, zoo ge het niet gelooft, stap dan maar naar binnen dan kunt gjj het zien en hooren, want het is de tong van myn wjjf, die al zeB weken dag en nacht aan het ratelen is, en ik geloof dat het wel nooit zal op houden." Te Kamperland wordt Keetje aangeraden zoo vriendeljjk niet te zyn tegen Jaapdat later van zelf wel zal uitkomen. Te '6 Heer is ten tooneele gevoerd: Hugo en Piet, of Bis. met zjjn advokaat. Het eerste bedryf was treurspel met vloekenen het tweede blijspel met liegen. Hetueerste werd gespeeld bjj een achtbaar timmermanen het tweede bi) een smid. Een schippers-zoon te Philipsland wordt aan geraden, zich wat fatsoenlijker te gedragen op feesten, zooals op Nieuwjaar het geval is geweest. Eene vrouw te Meliskerke wordt aangeraden haar babbeltong wat in toom te houden, en zooveel onwaarheden niet rond te venten van jongelieden waar niets van te zeg gen valt. Het ware beter dat zjj wat zindelijker was en zich eens scheerde. Jantje te Stavenisse kan maar niot begrypen waarom hij bjj geen een meisje in trek is; maar dat komt omdat by te veel praat en te kin derachtig is. Een schoenmakers-knecht te 's Graven deel wordt verzocht eens te Dirksland te komen, waar hy wat vergeten heeft. Te Neuzen zal ten too neele gevoerd wordenHet ryke vrouwtje van Stavoren, waarin de rol dier vrouw zal vervuld worden door mejufvrouw Krisje, daartoe expres uit Biervliot over gekomen. Met toestemming van haren echtvriend is verleden Zondag eene vrouw te Veere met haar oudsten zoon naar Middelburg geweest naar de bomedie en is des nachts met het zingende mannenkoor van do modderbakken heel en wel bjj haar man te huis gekomen. Verder geen nieuws. Twee dames te E. worden aangeraden hunne tongen wat in toom te houden daar zij zich maar gehaat maken met al hun babbelen. Vooral zegt men van het zwartje: Meisje, als gjj 't toch niet leert, Dan loopt de zaak geheel verkeerd, Want ieder die uw doel doorziet, Wil zelf u in de verte niet. Ingezonden stukken. HET KERKELIJK KOOR. Onlangs werd my gevraagd of ik tevreden was over het kerkeljjk koor, of het nu beantwoordde aan de verwachtingen die ik by de oprichting er van koes terde Ik heb toen geantwoord: >-Wie veracht den dag der kleine dingen?" Zeker hebben wjj reden te vreden te zjjn. De gemeente heeft er reeds dadelyk dit bjj gewon nen, dat zonder noemenswaardige offers van de meesten harer leden het kerkgezang in de Kleine Kerk wordt gesteund door eene orgelbegeleiding, die zjj alleen aan het kerkelijk koor te danken heeft. De jeugdige orga nist, niet door HH. Kerkvoogden aangesteld, maar door het koor aangezocht, verleent zijne, zeer te waardeeren diensten zonder eenige andere belooning dan, zoo ik vertrouw en weet, de dankbaarheid van koor en ge meente heide. Dit genot is der gemeente wel slechts voor twee jaren verzekerd de destjjds ontvangen bjjdragen lieten niet toe zelfs dit huisorgel voor ƒ500 te koopen, het kon slechts voor twee jaren gehuurd worden maar, wijl die orgelbegeleiding voor het koor onmisbaar heeten mag, zal het natuurljjk alle krachten inspannen om daarin blijvendkan het zijn beter nog te voorzien en verdient het reeds daarom dank en ondersteuning van de gemeente, wier samen komsten in de Kleine Kerk daardoor zooveel vriende- deljjker geworden zjjn. De feestbeurten, waarbij bet koor zich hooren deed, verkregen reeds na zoo korte oefening daardoor ver- boogde waarde. Meer dan een lied bjjv. in de laatste Kerstbeurt werdindien nog niet met genoegzame kracht, toch zuiver en opwekkend gezongen. Maar natuurljjk zyn dit geen hoofdzaken. Meer reden tot tevredenheid geeft het feit, dat de belang stelling van de leden van het koor weinig is afgenomen onder het directeurschap van den heer Kwast, die 2elf weinig of niets deed om haar gaande te houden, en zeer is toegenomen sedert do heer Ezerman als direc teur is opgetredendie ook aan deze zaak zijn hart heeft gegeven. Zoowel het groote als het kleine koor neemt telkens in ledental toe en trouw worden beider oefeningen door de leden bezocht. Dit reeds doet iets goeds hopen. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd en niet in één jaar wordt een schraal en naar kerkgezang vol en welluidend. Maar er is alle grond om te bljjven verwachten, dat over een tiental jaren en misschien vroeger reeds de vruchten zeer merkbaar zullen zyn. Vooral nu het bestuur van bet koor den besten maatregel genomen beeft dien het nemen kon door de oprichting eener voorbereidingsklasse, waarin metho disch zangonderwys gegeven zal worden. Dat is een goede en sehooue zaak. Door het ontbreken van zulk eene voorbereidingsklasse zijn bijna alle koren hier ter stede altjjd gebrekkig gebleken eu telkens gestorven, daar het welslagen en zelfs de mogelykheid eener uit voering soms van de meewerking van één of twee stemmen afhing, wier steun de anderen niet missen kondeu. Wie in het koor niet vrucht zal kunnen mee zingen, moet muziek kunnen lezen, moet niet op het gehoor maar van het blad kunnen zingen en dit kan niemand die het niet geleerd heeft; hiertoe moet een school worden gevolgd, waarvoor de Nederlandsche koraal vereeniging een uitmuntende methode, een vol- ledigen cur9U9 geleverd hoeft. Aan alle ouders in de gemeente zjj deze school die ook door minkostbaarheid uitmunten zalmet warmte aanbevolen. Alle weinig geoefende leden van ons koor wek ik ten sterkste op zich bij deze voorberei dingsklasse aan te sluiten. Zjj zullen weldra de inspan ning der eerste lesseD beloond zien. Groote voldoening geeft het op elk gebied en natuurlijk ook op het gebied van den zang, wanneer men niet altjjd op anderen behoeft te leunenmaar zelf ter rechter tyd den rechten toon weet aan te slaan en aan te geven. Dan eerst krygen de muziekboekjes ook te huis hun waarde, waar mén geen begeleiding of steun van ande- rer stemmen tot zijn dienst beeft en voorzie ik dat in menig huis op Zondag-avond de kerkelijke oefening nog in den huiselyken en in den vriendenkring zal worden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1