Z1ËR1KZEESCHE NIEUWSBODE. No, 5490. 51sleJaarg. Zaturdag 10 Januarij 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, iranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. De ONTVANGER der gemeente Zierikzee verzoekt al degenendie ten zjjnen Kantore iets -verscl*ul<ïia;«l zjjn wegens HOOFDELIJKEN OMSLAG, HONDEN-BELASTING, PACHT of uit anderen hoofdedaarvan binnen 9 dagen betaling- te willen doen. Zierikzbb, 15 January 1875. J. E. MULOCK HOUWER. Nieuwstijdingen. £lmerifea, In den Staat Massachusetts moet het volgende middel in practjjk gebragt worden om zich te ontslaan van de armen. Men geeft hen vrij gebruik van de spoorbanen. Zoodra de trein echter het gebied van den Staat overschreden heeft, verlangt de conducteur betaling. Waar deze achterwege bljjft, wordt de man buiten de deur, d. w. z. op het grondgebied van den Staat waarop men zich bevindt, gezet. Connectecut moet zich reeds beklaagd hebben over de op deze wijze tot stand gebragte vermeerdering zjjner bevolking, Weldra verhuizen de Mormonen naar Mexico, naar men verzekert. Dewijl de Amerikaansche regeering de veelwijvery niet langer wil dulden, zelfs gestreng gaat vervolgen, wordt het verblyf te Utah langzamerhand onaangenamer, zoodat zij het plan hebben opgevat naar den naburigen Staat te verbuizenalwaar de regeering minder gestreng let op hunne huiseljjke inrigting. S^ttgelanlr. Op merkwaardige wijze is het grootste deel der bemanning van het schip Gwenissa, van Iquique naar Glasgow bestemd, gered. Gedurende een vliegenden storm stootte bet schip by Bonmahon, aan de Iersche kust, op een rif en brak middendoor. Het waarop de equipage zich bevond, dreef naar den wal, en daardoor werden negen van de twaalf man gered. De overigen verdronken. •Pcnrmarhtn. Sedert den lsten dezer maand is in geheel Dene marken den handel in phosphor-lncifers verboden alleen het gebruik der zoogenaamde Zweedsche is veroorloofd. Voor het hof van appèl te Jassy werd naar luid van de Bucharestsche Epoche" een merkwaardig crimineel proces gevoerd. De dochter van zekeren Itzig Rosehu nit Tirgu-NeamzuluiSura geheetenhad zich als or thodoxe Christin laten doopen en daarbjj den naam van Maria Boteru aangenomen, waarop zij als leerlinge in het klooster Baratic trad. Eenige dagen later ging zjj met een non uit het klooster naar de nabjjgelegen stad om verschillende inkoopen te doen. Toen zy echter huiswaarts wilde keeren, werd zy op de straat door haar vader en nog zes andere Israëlieten aangehouden en aan de non ontnomen. Het plaatseljjk bestuur, in kennis van dit voorval gesteld leverde de roovers van deze bruid des hemels aan het geregt over, en het hof van appèl te Jassy veroordeelde haar vader tot een geldboete van 100 francs, doch de zes andere Is raëlieten ieder tot drie maanden gevangenisstraf en het betalen eener schadeloosstelling. Spanje. Te Valencia is koning Alpbonsus XII regt feesteljjk ontvangen. Het eerst werd hij daar begroet door den commandant van een Fransch oorlogsschip. Z. M. was hierdoor blükbaar getroffen en gaf den commandant, in antwoord op diens toespraak, de verzekering, dat hjj aan Frankrjjk veel te dauken had en veel van het land hield. Gedurende zeven jaren van myn balling schap dus ging Alfonsus voort heb ik daar een tweede vaderland gevonden en het doet mjj veel ge noegen hier door u te worden verwelkomd. De Carlisten hebben, toen de koning zich te Barcelona bevond, een aanval gedaan op Mataro, maar ze zyn door de bevolking teruggeslagen. Toen Z. M. zich te Valencia bevond deden ze eene dergelijke demonstratie. Eone afdeeling hunner ruiterij vertoonde zich op drie kwartier afstands van de staa. Voorts verspreiden ze het gerucht dat generaal Moriones 2ich tegen Alpbonsus zou hebben verklaard. Van hen afkomstig is waar schijnlijk ook het gerucht waarvan Le Soir gewag maakt, dat Fampelona in de magt der Carlisten zou zijn gevallen en een der generaals een aan den nieuwen staat van zaken vyandig pronunciamienlo zou hebben gemaakt. MAdrid10 Jan. De Gaceta meldt: dat de Car listen te Vinaroz (Valencia), zyn verslagen, zy verloren 40 man aan dooden en 138 aan gevangenen, terwijl vele hunner manschappen gewond werden. Jftraw&rijfc. Parjjs, 13 Jan. Spaansche depêches bevestigen niet de onrustbarende tijdingen door de Carlisten ver spreid. Er heerscht een volmaakte rust. De toestand van het nieuwe Gouvernement is zeer gunstig. In het hospitaal Necker te Parijs werd de opne ming verzocht van een 78jarigen gepensioneerden offi cier wegens ligchaamszwakte. Bij het eerste bezoek dat hem de dokter bragt, ontdekte deze, dat hjj met eene vrouw te doen had. De oude, ziende dat haar geheim ontdekt wasvertelde nu zonder aarzelen hare geschiedenis. Op veertienjarigen leeftijd verloor zij lfaar vader, een Beijersch kolonel, Haargrootvader, baron van Senkeisen, voerde 't bevel over een Bejjersch leger corps. Toen was Beijeren de bondgenoot van Frankrijk. Door een onverklaarbare gril noodzaakte baar groot vader haar, dienst te nemen in eene divisie van zijn regement. Zij maakte snelle vorderingen. Zij naiu deel aan de veldtogten in Duitscbland en Spanje, en ont ving bij Waterloo twee ernstige wonden. Vervolgens werd zij als officier 2de klasse in de administratie der hospitalen opgenomen. In 1830 trad zij weder in actie ven dienst en vertrok naar Algiers. In 1833 kwam zy terug en liet zich als «Franschman" naturaliseren tevens haar pensioen aanvragende. Zij heeft zich Bteeds loffelyk onderscheidende Maarschalken Berthier, Auge- rau en Suchet zonden haar brieven van gelukwensching wegens hare roemrijke daden. Zjj heeft een forsche mannelijke stem en over 't geheel een manneljjk voor komen. Men heeft aan den directeur van 't hospitaal al de papieren overhandigd, waarin hare naturalisatie en haar ontslag als officier geconstateerd is. De Figaro verhaalt de wonderljjke daden van een goudeter, die eenigen tijd geleden, toen er sprake was van den man die een vork had ingeslikt, de wed dingschap aannam om 120 francs in te slikken. De weddingschap werd inderdaad uitgevoerd en achtereen volgens verdwenen in 's mans keelgat vijf stukken van 20 fr. en twee van 10 fr. Men begrjjpt welk een effect die vreemde prjjs maakte. In een zorgelzjken toestand werd de man naar het hospitaal gedragenwaar hij na eenige weken ernstig ziek te hebben gelegen, 100 francs kwjjt raakte en met dezen in zijn zak en de .overige 20 frahes nog altijd in de maag naar huis ge zonden werd. Dezer dagen werd de goudeter door een vreeseljjke hoestbui overvallen. Een abces in de keel brak door met het gevolg, dat ook het laatste geldstuk te vooreohyn kwam. Zaturdag liep te Berljjn het geruchtdat de politie op het spoor was van een plan voor een aanslag op het leven van Bismarck en dat zij nasporingen deea naar een Fransch geestelijkedie er bijbetrokken was en daar tor stede moest zyn aangekomen. Werkeljjk was toen het geheele gebouw van den Rijksdagzoowel van buiten als van binnen even als voor en achter prins Bismarck's woonhuis alles door een vrjj sterke politie- magt bezet. Den volgenden dag werd die maatregel ook op andere plaatsen en zelfs op grooter voet ge nomen. Naar men verhaaldezocht de politie dien dag naar twee vreemdelingendie eenige Orsini-bommen volgens anderen een helsehe machine niet dynamiet- kogelsnaar Berlyn hadden overgebragt. Tot nog toe is evenwel niets naders daaromtrent gebleken. De passagiers van den trein van Halló naar' Thüringer waren voor eenige dagen ooggetuigen van een allerverschrikkelijkst schouwspelwaarvan de afloop nog treuriger had kunnen zyn. Midden op den spoorweg bevond zich een kudde schapen, die door den machinist eerst toen het te laat was werd opgemerkt. Stoppen was niet meer mogelyk, de schapen weken niet van hun plaats en zoo geraakten een vjjftigtal van hen onder den trein, die zich weldra te midden van een verward mengsel van wol, vleesch en beenderen een weg baande. Aan bijna alle wagens bevonden zich stukken rookeud en trillend vleesch en bloed. Hoogst gelukkig, maar bijna onbegrijpelijk is het, dat de trein door den vormloozen klomp niet van derails is geraakt; ware dat gebeurd, de ramp zou zeker grooter geweest zyn5 voor de passagiers waren het hagcheljjke oogen- blikken, die zjj in de wagons doorbragten. Bjj het onderzoek, dat omtrent de zaak is ingesteld, is gebleken dat de schaapherder doof gebleven is voor de waar schuwingen van den baanwachter, die hem op het gevaar voor zijn kudde en den naderenden trein wees. Amsterdam 13 Jan. Het Prov. Geregtshof alhier heeft heden het I7jarige Antje Akkermanvan Schermerhornvrijgesproken van de haar ten laste gelegde beschuldiging van vergiftiging van haar vader en 13jarigen broeder. Het bof heeft namelijk over wogen dat niet wettig en overtuigend is gebleken dat het vergift in de scbapenkanen aanwezig wasdie door baar aan haar vader on broeder zjjn voorgezet, en dat evenmin is gebleken, dat zy den toeleg heeft gehad hun het leven te benemen welke toeleg zelfs onaannemelijk voorkomtals men bedenkt dat zjj zelve van die schaponkanen gegeten en de nadeelige gevolgen daarvan ondervonden heeft 'e* Gruveulmge, 15 Jan. De Eerste Kamer beeft tot dnsver al do Hoofdstukken der Staatsbe- grooting aangenomen; by de behandeling van Hoofdst. Binnenl. Zaken gaf ook de afdeeling OndorwjjH geen aanleiding tot discussie. Hoofdst Marino is aangeno men met 24 tegen 4, Hoofdst. Oorlog met 22 tegen 8 en Hoofdst. Financiën met algemecno stemmen. Mor gen beginnen de discussiën over Hoofdst. Koloniën. Do nieuw benoemde gouvorneur-generaal van rndië, mr. J. IV. van Lansberge, zal alvorens naar zijne be stemming to vertrokken, nog eone maand te's Graven- hago vertoeven en tot dat einde apartemonten op bot Plein betrekken. Gedurende dien tyd zal de landvoogd waarschijnlijk trachten in het vlak bjj zjj no woning ge legene ministerie van koloniën het noodzakelijkste te vernemen omtrent de uitgestrekte gewestenover welke hem een bjjna koninkljjk gezag wordt toevertrouwd. Jammer dat de tjjd voor hem wat kort is om iets van de taal zyner toekomstige onderdanen te leeren. 12 Jan. Heden namiddag had in het naburige Beusicbem een treffend ongeluk plaats. De persoon K.die in de gemeente Kuilenburg door het gemeentebestuur belast was met ophalen en ver zamelen van de straatvuilnisreed door bet genoemde dorp met een zwaar geladen wagen toen hjj door een ongelukkig toeval van den wagen viel en door twee der wielen overreden werd. Hjj was onmiddellijk een lijk. De overledene laat eene vrouw en vijf nog jeugdige kinderen na. '«IIoi-togrontïoKoli, 11 Jan. Door den minis ter van binnenlandscbe zaken zijn voor Noord-Brabant drie tijdelijke opzigters van bet rundvee benoemd, op eene bezoldiging van ƒ80 'smaands. De taak dier opzigters is, ora hoofdzakelijk in de voor hen omschreven kringen voor gemeenten zich nu en dan van den gezondheidstoestand van het niet als van longziekte verdacht vee te overtuigen. Goes, 13 Jan. Het adres aan den Koning, in zake het Thorbeckc-monument, i's Woensdag naar de residentie verzonden, voorzien van ongeveer veertig handteekeningen, welk aantal zeker grooter nog zou geweest zyn, indien het adres langer ter teekening gelegen bad en indien velen zich niet hadden laten terughouden door do natuurlijke bedenking der be scheidenheid, dat zij niet konden teekenen als zij niet geofferd hadden. Het adres, dat in zjjn geheel door de Gaessche Cl. wordt medegedeeld, onderscheidt zich daardoor dat het zeer bepaald de tusscbcnkomst inroept van Zijne Majesteit, teneinde bet standbeeld op de voorgenomen plaats te doen stellen. Wjj vreezen dat dit doel niet zal worden bereikt. Immers de minister zal zich zulk eene snede door den neus niet laten welgevallen en nadat er zooveel water om vuil werd gemaakt, houden wij het wel mogelijk, dat het stand beeld nog in 's Hage komt, maar dan op eene andere plaats. Intnsschen zon bet ons aangenaam zjjn, zoo wjj ons ook hierin bedrogen zagen, ware bevalleen opdat de kleingeestigheid van den minister werde be straft. Hoe het ga, reeds zal__het hem gevoelig aandoen, dat zoo uit alle oorden zijne handelwijze afgekeurd wordt en dat men daarover niet hem aanspreekt maar zich regtstreeks tot den Koning wendt. Dingsdag 11. heeft de heer de Beer, leeraar aan de hoogore burgerschool alhier, eene voorlozing gehouden over Nathan, de Wijze van LissiDg, en dat. wel om een liefdadig doel, namelijk ten voordeele van do weduwe van een onlangs overleden leeraar Hot publiek heeft de poging gesteund, meer nog door ruim in te schrijven dan door ruim op te komen. De spreker heeft een bondig en schoon vertoog geleverd, maar dat waarschijnlijk voor het meerendeel zijner hoorders to hoog was, zoodat deze meer genoten door zelfvol doening over hunne daad dan door geestesgemeenschap met den spreker. Er behoort zeker talent toe om een geoefend gehoor te boejjen, maar het is ook een talent een onderwerp te kiezen en te behandelen, naar de vatbaarheid van het gehoor. Sr*l*or|»onlst«o, 13 Jan. Bjj de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad alhier, op gisteren zijn ingeleverd 74 briefjes. Gekozen is de heer J. Tuijk, Burgemeester, met 46 stemmen, terwjjl op den heer C. M. Kleppe 20, en op 4 verschillende andere personen te zamen 8 stommen werden uitgebragt. Zierikzee, 15 Jan. Zooals wij reeds met een enkel woord in ons vorig No. meldden zal ook van hier een adres gezonden worden in zake het Thor- becke-monument. Het sub-Comité voor Schouwen en Duiveland voor de oprigting van genoemd standbeeld heeft daartoe het initiatief genomen en is voornemens een schrjjven te rigten aan het Hoofd-Comité. Onder verwüzing naar achterstaande advertentie, noo- digen wij ieaer opregt liberaal uit bedoeld adres, hetwelk ook aan ons Bureau ter teekening ligt, met zijne handteekening te bekrachtigenopdat bljjken moge dat ook de bewoners van Schouwen en Duive land geenszins ingenomen zjjn met het door den Minister Heemskerk genomen besluit. Het adres is van den volgenden inhoud •Het sub-comité voor de oprichting van een stand- beeld voor Wjjlen Mr. J. R. Thorbecke dat zyn werkkring over de eilanden Schouwen en Duiveland •heeft uitgestrekt, gevoelt zich gedrongen U zyn •leedwezen te betuigendat Uwe vele beinoejjingen om in de Residentie op eene waardige plaats dat •standbeeld te doen verrjjzen, tot heden met zoo weinig •gunstigen uitslag werden bekroond." •Betreurde het reeds met U, dat in die Residentie •de plaats, waar die groote man en echte Nederlander •zyne beste krachten aan Kroon en Vaderland inogt wjjden zooveel tegenstand daartegen zich open baarde, terwjjl zoovele gemeenten in Nederland bet •zich eene eer zouden rekenenindien in haar midden •aan dat standbeeld eene plaats ware toegedacht, het •betreurt het nog in veel meerder matedat de op- •richting van dat standbeeld op de daarvoor bestemde en allezin8 waardige plaats nu geheel belet is ge- worden door het Besluit van Zjjne Excellentie den •Minister van Binnenlandsche Zakengenomennaar •meening van het sub-Comiténiet op grond van een •inderdaad bestaandmaar van een slechts voorge- •wend Rijksbelang." Houdt het sub-Comité zich overtuigd, dat Uwe •Commissie, trots zooveel tegenstand, niet zal worden •ontmoedigd, om naar den wenscb van zoovele Ne- derlanders aan het eenmaal opgevatte plan uitvoering •te geven het uit bjj deze den wenscb dat door uwe •bemoejjingenhetzjj in de Residentie, hetzjj in eene •andere gemeente vau ons vaderlanddie daarvoor kan in aanmerking komen, en kan het zijn spoc- •dig dat standbeeld op eene waardige plaats moge verrjjzen, opdat ons wel kleine doch tocb ook in •den vreemde nog geëerde Nederland bewaard worde voor de schande, dat bet de groote verdiensten en •de nagedachtenis van één zyner grootste mannen die niet alleen binnen zijne grenzen doch ook daar buiten zoo teregt werd gewaardeerd, met ondank en •smaad heeft bejegend." Het door de Regeering toegezegde wetsontwerp, houdende herziening der wet op de nationale militie, is, naar wjj vernemen, aan den Raad van State toe gezonden. Te Wcstkapelle heeft een jammerlijk ongeluk plaats gebod. De 23jarigc L. Huybregtse wilde voor zjjn aanstaande" een stoof maken en gebruikte daarbjj een steekbeitelwaarvan hjj om een of andere reden het hecht wilde afnemen. Daarbjj wat onhandig te werk gaandetrof hjj zich met den scherpen beitel zooda nig, dat deze tot in de ingewanden doordrong. Genees kundige hulp werd aanstonds ingeroepen, doch terwyl de docter de eerste hulp verleende, bezweek de onge lukkige aan bloedverlies. Zleriltzee 15 Jan. Het tijdstip waarop de berjjk der matengewigten en weegwerktuigen in het loopende jaar zal plaats hebbenis door Gedeputeerde Staten dezer provincie voor de gemeenten Zierikzee en Kerk- werve bepaald van den 1 tot en met den 20 Maart 1875. A T C H I N. Bljjkens een gisteren door de Regeering medegedeeld telegram uit Atcbin, gedagteekend 31 December jl. zjjn negen versterkingen mot vier kanonnen van Long- hattah genomen doch niet zonder hevigen wederstand. Behalve 21 gesneuvelden zjjn daarbjj gewond de majoor Romswinckelde kapitein van Ilaaften en de luitenants Bonnemom en Roëll, alsmede 61 minderen. De vijand verloor 171 dooden. Longbattah is door de onzen bezet. Het eskader is vertrokken. Ter Westkust is de gezondheidstoestand verbeterd. Een gedeelte van [Pedir heeft aangeboden zich te on derwerpen. Kerltnieuwg. Bedankt voor het beroep naar Domburg door Ds. M. M. de Lint, pred. te Yerseke. Beroepen bjj de Herv. gem. te Oosterland, Ds. G. C. Roomer, pred. te Ritthem. Bedankt voor het beroep naar Stavoren door Ds. C. Rogge, pred. te Retranchement, Te 'Nisse is opgemaakt het volgend drietal van predikanten alsDs. Th. H. van Dolderte 's Heer- AbtskerkeDs. J. Schuttevaérte Oudelandeen Ds. M. M. de Lintte Yerseke. Gemoiigdo berigten. Terwjjl twee hecren onlangs in een koffijhuis te G. een hevige woordentwist voerden over eene zaak waarvan het duideljjk was, dat geen van beiden het minste verstand hadbegon een groote bonddie daar rustig op den vloer gelegen bad, eensklaps uit alle magt te blaffenwaarop een oud heerdie intuBseben stil zjjn glas wjjn had zitten uitdrinken, den bond een schop gaf met den uitroep: houd je mond, vlegel! je weet er niets meer van dan zjj!" Op de vraag aan een schooljongen, of hij wist, hoe een kanon ge maakt wordt, volgde het antwoord: »Een kanon een kanon, wel, dan nemen ze een gat en daar gieten ze metaal om been en dan is bet klaar!" Twee straatdames te N. hebben thans huis-arrest; zij hebben het thans ook te druk met den schoonmaak en bet ontdoen van bet vele overtollige en misbare Te Nieuw, aan den grindweg wordt eene jonge dame verzofcht zooveel snaps niet te hebben van een ander, want zjj kan toch geen vrijer krjjgen, al loopt zy zoo laat aan don zeekant; zjj komt ook wel eens bij de buren om jongens te spreken, maar kan er geen krygen- Een wagenmakers-zoon te N. moet niet denken dat hij dat jonge dametje aan den grindweg in do fuik zal krjjgenwant dat zal niet gelukken. Te Sint-Maartensdjjk woidt een slagters-zoon aan geraden zjjn spraakdeel wat in toom te houden van de dochter vau een winkelier waar niets van te zeggen valt. De dochters van een schilder te Sint. moesten geen laster rondventen van een fatsoenlijk meisje, waar niets op af te wjj zen is, of zjj zal in groote moeite komen. Te Xis eindelijk het schip Catharina gelost, maar waar de lading is gebleven, weet men met geen zekerheid. Op Nieuwjaarsdag is de doch ter van een lid van den raad te Rh. met iemand uit het narren geweest, doch in plaats met hein t'huis te komen is zjj met een ander to Rjjs. gearriveerd en met een nar to huis gebragt. Of zjj zulke fatsoen- ljjko handelingen geleera wordt door bare oudersweet men niet. V orHeJiehlonluHlen. Èen wiuter-reiiije van Anieriku naar Nederland. Dat eene veie van Amerika naar Holland in den winter niet tot de aangenaamste zaken behoort, leert het volgendeVrijdag ochtend25 Decemberten half elf ureverliet de Rotterdam kapitein Jansen de aanlegplaats te Brooklyn (New-York) en tot Woens dag den 30sten werden wjj door prachtig wéér begun stigd. Dien dag veranderde het echter in storm en nis in zeer hevigen storm, 's Nachts om half 5 ure waren wij 46° lengte en 45° breedte toen wjj op eens gewekt werden door een vreeseljjken slag. Wij hoorden loopen en roepen en bespeurden dat wy stil lagen. Den gan- scben nacht was het vaartuig vreeaeljjk geteisterd door stortzeeëndie een gedruisch maakten als kanonschoten of donderslagen en vergezeld werden door het huilen en het fluiten van den stormterwjjl de machine en het roer het hunne bjjdroegen om het oorverdoovend ge raas te vermeerderen. Nu was er echter eene stortzee op het stuurhuieje te regt gekomenhad dit verzet en een gat er in geslagen. Zjj sloeg daarop het wiel van bot roer in splinters en de twee mannendie stunrden tegen den grond. Gelukkig kwamen zy met den schrik vrij, terwijl, merkwaardig genoeg, er geen enkele ruit van het stuurhuieje gebroken werd. Gelijktijdig echter werden door den wind drie zeilen geheel weggeblazen en de 1ste stuurman, door eene zee opgenomen, werd tegen het dek en vervolgens tegen de verschansing ge slagen had hij niet nog bjj geluk een touw gegrepen dan was hjj over boord geworpen en reddeloos verloren feweest. Nu kwam hjj er af met twee wonden aan et hoofd en een dik oog. In de machinekamer stond bet water tot over de knieën der stokerszoodat wanneer er nog meer zee was ingekomende vuren uitgedoofd zouden geweest zjjn. In dit geval en wan neer de.zee zich niet tot het wiel van het roer bepaald, maar het roer zelf gebroken hadwas er van de Rotter dam nooit iets teregt gekomen. Gelukkigdat wij op bet oogenblik zelf het levensgevaar, waarin wjj ver keerden niet kenden. De boot legde nu terstond bij en in dien toestand bleven wy 31 urengedurende welken tijd zij door de golven gebeukt werd als stok- viscb. Deze tijd was mede het onaangenaamste van de geheele reisdaar wij op geduchte wijze door el kander geschommeld werdenmet de wetenschap, dat in plaats van vooruit te gaan wjj steeds achteruit gingen en ieder uur tydverlies de reis zooveel te langer maakte. Bjj dit alles vroor het hard en konden wjj niet stoken, daar de kagchels in de 1ste en 2de kajuit door dc zee waren uitgedoofd en de eene zonder een ondoordringbaron rook niet branden wilden, terwjjl de koperen pjjp van de andere geheel was weggeslagen. Daarby kwam, dat er nergens een drooge plek was oin zich néér te zetten. Ik nam dan ook de vrjjheid dien dag tot 's namiddags 4 uur in do kooi te blij ven stond toen even op om wat kool inet aardappelen en spek te etenen wjj mogten nog bljjde zijn dit te kunnen krjjgen, daar de kombuis mede uitgedoofd was. Daarna kroop ik terstondbibberend en klappertan dend van kouwéér in de kooi. Behalve de reeds ge melde ongelukken waren de vingers van den kapitein en den 3acn stuurman bevrorenterwjjl de bootsman zjjne stem verloren had. Het was een heerljjk gevoel toen Vrjjdag ochtend de kagchels wéér brandden en wjj ten 12 uur wéér de reis Konden voortzetten. Wjj verloren dien dag nog 3 zeilen, doch zachtjes aan bedaarde bet weêr. Dankbaar het hacbtje er niet bjj te hebben ingeschoten, was onze eenparige nieuwjaars- wen8chdat de overige dagen van het jaar 1875 op den Oceaan des levens niet zoo onstuimig zjjn mogten als de eerste dag van dit jaar, doorgebragt op den Oceaan van Amerika naar Holland, Prjjgconrant de** efTecteu. Amsterdam, 14 January. Nederland. Certific.Werkelyke Bchuld 2l/s pCt. 617/8 dito dito dito .3 73 '/6 dito dito dito 4 96'/4 Rusland. Obligatiën 1798/18165 102'/e dito Hope CS 1855 6de s. 5 887, dito f 1000 1864 5 1013/« dito 'L. 100 1872 5 96'/4 dito L. 100 1873 5 95>/2 Loten 18645 307 Loten 18665 315 Oblig. Hope C.° L. 1860 4'/, pCt. 94*/, Certific. dito 4 Inscr.Stieglitz&C.°2a4L. 4 773/g Obligatiën 1867-69 4 823/4 Certificaten6 53*/4 Aand. Spoorw, G.Maatsch. 5 244 Oblig. dito 4'/j pCt. 87*/, dito dito 4 Aand. Kiew-Brest5 150 dito Baltische spoorweg 3 130 '/a Oblig. spoorwegPoti-Tinis 5 pCt. 100'/g dito dito Jelez-Griasi5 237'/2 dito dito Jelez Orel5 pCt. 100 dito dito CharkowAzow 5 96 '/8 Oostenrijk. Oblig. metal.inz. Jan./Juljj 5 66'/4 dito dito April/Oct. 5 66 '/8 dito in papier Mei/Nov. 5 613/„ dito dito Febr./Aug. 5 61 Aand. Nation, bank 3 1022 Loten 18605 596 dito 1864 140 Spanje. Obligatiën Buitenl3 pCt. 22* '/JC dito Binnenlandsche 3 188/lc Portugal. Obligatiën3 46®/16 Turkije. Iuschrjjving Alg. schuld 5 4U/1C Obligatiën 1869 6 134 Egitte. dito 1868 7 pCt. 80'/4 dito 1873 7 75'/, Amerika. dito Vereen. Staten 1904 5 dito dito dito 1882 6 96'/4 dito dito dito 1885 6 100 */4 dito Central Pacific 6 793/4 Certific. Chic. N. W. 7 53'/, Obi. St. Paul Pac. Sp. 1 s. 7 - dito dito dito. 2 s.7 STOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Jauunrjj 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 16'smorg. 7,tl. Zondag 17 10, Maand. 18 10, Dingsd. 19 7, Woensd. 20 7, Dond. 21 's nam. 2,— 1-fcotonrltnartoïi Van ZIERIKZEE: Zaturd. 16 's inorg. 11,u. Zondag 17 's nam. 2,— Maand. 18 2,— Dingsd. 19 's morg. 11, Woons<(. 20 tol Corl(i. '»ronrn. 11 n. tt-riie 's n«m. 12.80 n. Dond. 21 's morg. 6,30 u. - uitgezonderd Wolfaarts- veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1