ZIIRIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5489. 5isteJaarg. Donderdag 14 Januarij 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per post ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Ots. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te ZIERIKZEEzijn gedurende de lste helft der maand December 1874, de navolgende brieven verzondengeadresseerd aan per sonen, wier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend zjjn, als: H. TAK te Poortvliet. Van het Hulpk. te NIEUWERKERK. J. W. VORSTHEUVEL LABRAND te Rotterdam. Afkondiging. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekend dat het kohier der Grondbelasting van deze gemeente, dienstjaar 1875, den 9den dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Be lastingen te Middelburg executoir verklaardop heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee den 12 Januarij 1875.- v. CITTERS. Bekendmaking. Verkiezing -van leden voor den Gemeenteraad. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat tengevolge vaD het ontslag, door de Heeren C. van der VLIET, Dz. en Jbr. Mr. G. L, SCHORER genomen als leden van den raad dezer gemeentede verkiezing van twee leden zal plaats hebben op DinjfeMlttj; den Sden Februari) e. Ir., van des morgens negen tot des namiddags vier uurin de bovenzaal op net Raadhuis alhier, waartoe aan de kiezers een oproepings brief met twee ingesloten stembiljetten zal worden te huis bezorgd. Zibbikzek, den 23 December 1874. v. CITTERS. Algemeen Overzicht. Wjj schijnen aan het einde te zjjn van de rustige rust. Het jaar 1875 zet zich althans nog al onrustig in, en hebben wjj lang geroepen er is niets te doen, wjj zjjn misschien in den vooravond van eenen dag, waarop wjj den loop der gebeurtenissen nauwelijks kunnen bijhouden. Frankrylr schijnt opgeschrikt en zich over zijne werkeloosheid te gaan Bchamen. Wjj zullen niet zeggen, dat het daarom zooveel gelukkiger is of dat het een nieuw jaar met een verstandige zet begint, maar 't is een feit, dat er een nieuw ministerio komen moet en wjj weten nieuwe heeren, nieuwe wetten. De regeering is boos geworden omdat de kamer haar zin niet deed. Deze begreep zeer verstandig dat men niet over de inrichting van eenen senaat beraadslagen moest voor men het eerst eens was over het uitvoerend ge zag, omdat het wel zou kunnen zjjn, dat wjjziging in het laatste op het bestaan van eenen senaat invloed had. En omdat de kamer zoo verstandig was, gaat do regeering loopen. De inzichten zjjn ook verschillend en men kan haar het besluit niet kwaljjk nemen, maar zeker is het, dat die kabinets-veranderingen zelden het lands welvaren bevorderen. Men is ook geheel onzeker welk soort van kabinet nu zal optreden. Er valt das niet veel te profeteeren dan alleen dat het meer dan waarschjjnljjk is, dat men zoolang woelon en veranderen zal tot er grootere gebeurtenissen voor vallen. Frankrjjk kan niet bljjven wat het is en misschien volgt het eerlang wel het voorbeeld van het zuideljjk Zusterland. Wjj denken aan Spnnjo. De zeventienjarige koning gaat het waagstuk ondernemen, dat weinigen hem be nijden zullen. Want al wordt hjj met luide vreugde kreten ingehaald, het Btaat nog te bezien of hjj den vrede zal brengen. Don Carlos zal voor hem niet wjjken, maar de aanhangers van dezen, die zjjne partjjgangers waren omdat zjj zich met de republiek niet ltonden vereenigen, zullen ligt nu zich aan de zjjde van Alfonsus scharen. De republikeinen zullen overstemd worden, maar niet overtuigd worden on het laat zich begrijpen, dat zjj hunne plannen niet opgeven. Slaagt de jonge koning of liever slagen zjjne raadslieden, want zelf zal hij wel niet veel doen, om de volksgunst te winnen door verstandige maatregelen, kan hij den gezonken toestand een weinig opbeuren, dan is er misschien eenigen duur voor de monarchie te wachten, maar mogt hjj voor die taak bezwjjken, dan zullen de republikeinen wel spoedig weder het hoofd opsteken. Eén ding is zeker te hopen, dat de nieuwe vorst wat minder door de oogen der geestelijkheid zien zal dan zjjne moeder deed en als men het gelooven mag dan heeft hjj reeds de belofte laten doen dat zjjn bewind niet clericaal zijn zal. Maar kan men in Spanje daar op rekenen? Wjj betwijfelen het evenals wij een zwaar hoofd houdon iu de finantien, de profetién der fondsenhouders van het oogenblik. Spanje's schuld is groot en Spanje's goede trouw jegens zijne crediteuren i9 nooit groot Uit Italië schrijft men, dat de koning bjj gele genheid van de nieuwjaars-gelukwenschen zich bizonder gunstig over Rome heeft uitgelaten en zjjn voornemen te kennen gegeven om daar meer en langer te vertoeven. Schoone woorden, maar die waarschijnlijk niet tot ver vulling komen, daar het voor den vorst altijd eene moeilijke positie blijft tegenover den man van het Vaticaan die er zich niet aan gewennen kandat hjj niet meer koning is. Garibaldi heeft ook nog eens van zich doen hooren door andermaal to bedanken voor de hem aangeboden nationale dotatie. Hjj wil met de regeering niets te doen hebben en daarom ook geen gift van haar aannemen, hoe zeer hjj die ook behoeft. Zoo kunnen de consequential de menschen nog al eens in hét nauw brengen of hen tot schade zjjn. Uit Duitischlaiicl hoorden wjj geen nieuws. De rjjksdag voert nog niet9 uit en de zaken gaan een rustigen gang. Het is alleen op het kerkeljjk gebied, dat de beroering voortduurt. Maar de Regeering laat zich niet bevreesd maken en houdt zich aan den een maal aangenomen gedragslijnaltijd hopende en ver trouwende dat men wel eens zoo wijs zal worden om te begrjjpen dat de kerk zich binnen hare grenzen houden moet indien zij weldadig zijn zal, door de men schen te leeren onderworpen te zijn aan het over hen gestelde gezag. Ook de oud-katholieke beweging schjjnt zich in Duitschland uit te breiden en men verwacht dat spoedig in den Pruissischen landdag het vporstel zal worden gedaan om hunne belangen door eene wet te regelen. Het verdient wel opmerking, datvolgens eene opgave in een der dagbladennu reeds 1400 geestelijken zijn beboet of gearresteerd krachtens de bepalingen der kerkelijke wet. Bismarck zou ook aan de onderwjjzers op de lagere scholen eene aanschrijving hebben gericht waarin verboden wordt dat de kinderen voor de gearresteerde geesteljjken bidden. Een ander besluit van den prins komt wel zoo redeljjk voor. Het is dat waarbij eene uniform schrijfmethode der Duitsche taal op de scholen zou ingevoerd worden. Het bljjkt echter nietdat dit be sluit reeds uitgevaardigd ia. Als behoorende tot de geschiedenis der laatste dagen moeten wij hier ook gewag maken van het overljjden van den hertog van Hessen. Hjj behoorde tot de slacht offers van het Bismarckscho vereenigingssysteem en werd van zijn gezag beroofdtoen zijn land bjj Duitsch land werd ingeljjfd. Yoor hem was die overgang erger dan voor zjjne onderdanendie zich juist niet konden verheffen op de zegeningen van zjjne Regeering. De onttroonde vorst overleed te Praagwaar hjj zjjne vroegere heerlijkheid in afzondering betreurde. In Deueinarken is men ook nog niet rustig en evenmin door ervaring wijs. De oppositie wendt nieuwe pogingen aan, om het ministerie te doen vallen, alsof verwisseling van kabinet het geluk was van een land. Waar dit geschied om overwegende redenen valt er niet veel van te zeggenmaar Wat moet men denken van eene oppositie als de Deensche, die een ministerie wil wegzenden omdat dit in het belang des lands een gezantschap zond naar China en Japan maar buiten voorkennis' van de Kamer. Met genoegen Lazen wjj in de laatste dageu dat de Schab van Perzie aan een Russisch onderdaan concessie verleend heeft tot het aanleggen van eenen spoorweg van Tabriz naar de Russische grenzen. Wordt dit plan ten uitvoer gelegd en de lijn tot Tiflis ver lengd dan zal dit de eerste spoorweg-verbinding tusschen Europa en Azid worden en zoo een stap verder gedaan aan de verwezenlijking van het groote denkbeeld, om ook Indie door spoorwegen aan Europa te hechten. Het is gelukkig dat menbjj al de poli tieke bewegingen en beroeringen deze en dergeljjke belangen niet uit het oog verliest. Daarvan toch hangt voor een groot deel de toekomst af. En hoe meer de volkeren tot elkander worden gebracht en de noodza kelijkheid der samenwerking wordt bewezendes te eerder raeenen wjj on9 te mogen vleien dat een be stendige vrede het algemeen welvaren en de ontwik keling bevorderen zal. Nieu wstij dingen £lme*ién. De Sower maakt melding van de inwjjding der nieuwe dorde Gereformeerde kerk in do Hollaudsche nederzetting te Holland in Michigan. De dienst, waaraan ook dr. van Raalte deelnam, word deels in 't Hollandsch, deels in 'tEngelsch gehouden. Onder de giften voor het nieuwe, evenwel nog niet geheel voltooide gebouw, wordt eene genoemd van Prof. van Ooiterzee, te Utrecht, van 189 doflars. Statte. Volgens de Liberia zjjn er in het Vaticaan', sedert de uitroeping van don Alfonso tot koning van Spanje, twee partjjen. De eene wil don Carlos trouw bljjven, terwjjl de andere zich onmiddeljjk met de nieuwe Re- geeriug in verbinding wil stellen. Do eerstgenoemde partjj vormt du minderheid, maar is daarom des te oewegeljjkor en dwoepzieker. De Paus gaat evonwcl niet met haar modewant hjj heeft nooit groote sym pathie voor don Carlos gevoeld on ook nimmer aan ae zegepraal van diens zaak geloofd. Volgens PanfuUa heeft kardinaal Franchi don Paus dringend verzocht, om onmiddelljjk een nuntius naar Madrid to zenden. Tot dusver heeft de Paus nog geen besluit genomen. Spanje. JFranferijfe. tegen een grooton leeuw, die zich daarover gebelgd toonde en met vriend bruin begon te vechten. Bidel slaagde er in de strjjdende dieren te scheidenmaar de leeuw bleef boos en bezorgde zjjn meester een wonde aan de hand en het been. De kooi was hier en daar met bloed bevlektdat de andere dieren gretig oplek ten; Bidel behield echter zjjn tegenwoordigheid van geest. Het gelukte hem alles weer rustig te krijgen en het publiek, dat al half dood van schrik was, werd gerustgesteld, toen Bidel slechts licht gekwetst, zjjn compliment kwam maken. In vele kerken te Parijs is den 9n dezer eene mis gelezen voor de zielerust van Napoleon IH. Het aantal personen, dat die plegtigheid bjjwoonde, was ditmaal grooter dan ten vorigen jare. Men schat ze in 't geheel op 12000 a 15000. De politie-agenten waren bijzonder beleefd iegens de Bonapartisten. Onder hen bevonden zich alle aanzienlijken der partij. Van de familie waren prinses Mathilda en de prinsen Joachim en Achilles Murat tegenwoordig. De ex-Koningin Isa bella van Spanje, die 't vorige jaar aan de plegtigheid u deelnam, was thans niet verschenen. Zij heeft zich door een kamerdienaar laten vertegenwoordigen. Men wil nog steeds, dat de erkenning der Mogend heden op handen is on dat deze op den voet gevolgd zal worden door eene nieuwe leening. De Money Market Review zegt nangaando dit laatste, dut die leening ge opend znl worden te Amsterdam tegen 92 '/4 percent rentende 9 percent. Er zouden weêr pay ar te als borg worden gesteld. Zeer teregt evenwel twjjfelt het aan gehaalde orgaan aan het welslagen dezer onderneming. Bnrcoloim10 Jan. De Koning is ten 2 ure vertrokkenhoogst voldaan over de ontvangst bier ter stede. Morgen raiddag r,al hjj te Valencia en Woensdag te Madrid aankomen. Valoueln, 11 Jan. Alphonsus XII is ton twee nre te Grao, do haven van Valencia, op verscheidene kilometers van de stad afgelegen, aan land gestapt en werd zeer hartelijk ontvangen. M«clri<l, 11 Jan. Grandes van Spanje zjjn naar Valencia vertrokken ora den Koning te ontvangen. In een proclamatie betreurt don Carlos het, dat zjjn bloedverwant Alphonsus zich als werktuig der revolutie laat gebruiken. Don Carlos, die revolutionnairo aanbiedingen verwerpt, is do eenige vertegenwoordiger vanhotlegitimisme. De proclamatie van Alphonsus opent hem de poorten van Madrid; bjj voegt er bij, dat hjj de revolutie ten onder zal brengen co, getrouw aan zjjne heilige missie, de roemrijke vaan, bet symbool der redding-brengende beginselen, zal handhaven. Dezer dagen beeft te Gisy-Ies-Nobles, departement der Yonne, eene verschrikkelijke misdaad plaats gehad. Zekere Naudet, zoon, heeft zijnen vader cn zjjne moe der met een bjjl doodgeslagen. De moordenaar beeft zjjne misdaad met voorbedachten rade gepleegd, want hp had in zjjne kamer eene bjjl, een kapmes en een keukenmes geborgen. Moeder Naudet had juist haar bed verlaten en stak liet vuur aan toen haar zoon gewapend met eene bjjl en een mesuit zjjne kamer kwam, op haar toesprong en haar talrijke slagen op het hoofd toebragt. Het bloed spatte tot op het bed, waarop vader Naudet nog lag te slapen. Deze wilde zjjne vrouw ter hulp komen en ontving op zjjne beurt verscheidene bjjlslagen, waarna de moordenaar zich, om ben af te maken, koelbloedig van zjjn keukenmes bediende. Dit waszeide hijbet middel om er spoe dig mede gedaan te maken. Vrouw Naudet slaagde er in zich tot aan de naaste woning voort te slepen, waar zjj aanstonds op den grond viel zonder een woord te kunnen uitspreken. De buren snelden naar de plaats der misdaad en vonden Naudetzoonmet bebloede handen en aangezicht en nog altijd gewapend met de moorddadige bul en het mes, waaraan de baren zjjner slagtoffers kleefden. De gendarmes van Pont-sur-Yonne, die spoedig op de plaats aanwezig warenhielden den moordenaar aan en ondervroegen hemdoch zij konden slechts onzamenhangende woorden uit hom krijgen. De moordenaar werd naar de gevangenis van Sens gebragt en de beide slagtoffers gaven den geest, eenige oogen- blikken na het volvoeren der misdaad. Naudet had zegt de Proyrh de V Yonnein 1872 reeds teekeuen van zinneloosheid gegeven en wa3 dientengevolge in het krankzinnigen-gesticht van Axerre opgesloten ge weest. Uit zjjne manieren en uit al zijne daden bleek echter, dat zijne geestvermogens nog altijd gekrenkt waren en hij maakte het leven ondragelijk aan zijne ongelnkkige ouders, tegen wie hjj dikwijls doodsbe dreigingen uitbraakte. Bidel, de onverschrokkeu Bidel, heeft te Parjjs groot gevaar geloopen te worden opgegeten. Hjj bevond zich in een kooi met drie leeuwen twee hyena'stwee hoeren, een jakhals, een schaap en een olifant. Een der heeren beeren maakte een zeer grimmig gebaar ©osteitrijft. De toestand der Oostenrjjksche Oud-katholieken is, wanneer de wetgevende ïuagt zich niet hun lot aantrok, wanhopig geworden. In derde en laatste instantie heeft het hoog goregtshof beslist, dat alle voor oud-katho lieke geesteljjken aangegane huweljjken niet geldig zjjn en geene burgerljjke regtagevolgen kunnen hebben. De kinaerenuit zulk een huweljjk geboren en er zijn er reeds zeer vele worden derhalve als natuurljjke kinderen beschouwd. Bttitartlanb. In den omtrek van Barmen in Rjjn-p missen viel dezer dagen een paard van een CO voet hoogen rots muur naar beneden. Onder aan de rots is een bier brouwerij met een rieten dak. Het paard viel juist op dit gebouw, stortte door het dak, passeerde een paar verdiepingen en bleef eindeljjk tusschen balken en planken beklemd zitten. Men bad verscheidene uren noodig om het dier uit de netelige positie te redden. Het wonderljjkste van de zaak i6 nog, dat bet geen enkel letsel had bekomen en liinnekena zjjn juichenden meester volgde. Hoorn5 Jon. Het nieuwe jaar is hier met eene treurige gebeurtenis aangevangen. Eeu bediende van den heer de J., met zjjn patroon op het kantoor zjjnde, terwjjl zjj aan het opmaken der balans bezig zjjn, vraagt verlof oin zich even te ver wjj deren, begeeft zich naar een vriend, twee huizen van daar, vraagt dien een mos en verwjjdert zich, zonder dat zjjn vriend weet, waar hjj zich begeeft. De patroonzjjn klerk niet ziende terugkomen doet onderzoek en begeeft zich ook naar het huis van den vriend zjjns bediende; deze zegt niet te weten waar hjj gebleven isdoch vertelt waartoe hjj hjj hem gekomen is. Beiden doen onderzoek en vinden den beklagenswaardige in een allertreurigsten toestand in een hoek van den kelder. Bloedsporen wezen overal de plaats aan waar hjj geweest was. Zonder teekenon van veel bewustzjjn weni het afschu welijk verminkte ligchoam naar het gasthuis overge- bragt, waar de wonden van den ongelukkige met oen gunetigsten uitslag door den beer Aghina genaaid wer den. Ook deze bewerking heeft het bewezen, dat hoe luttel ook het leven schjjne en hoe gevaarljjk de toestand ook zjjde bekwame hand eens deskundige redding kan verschaffen, waar men die niet verwacht. Naar men verneemt, is de toestand van den patient zonder bijkomende omstandigheden niet zonder hoop. De oorzaak dezer afgrjjsseljjke daad is onbekend. WiifiroiiiiiGrcMi, 11 Jan. Andermaal heeft het jjs hier zjjne slagtoffers geéischt. Gisteren waagden zich eenige kinderen op het brooze jjs der Stadsgracht (misschien op bet voorbeeld van een paar volwassen schaatsenrijders), toen twee hunner J. B. en W. v. M., het ongeluk hadden er door te zakken. Op het hulp geroep kwamen o a. ook de beido zoons van A. Hejj toeschieten, die aanstonds pogingen aanwendden om de knapen te redden. Dit edele voornemen moesten zjj echter met den dood bekoopenbeiden werden niet dan levenloos opgehaald, terwjjl J. B. en W. v. M. levend aan den wal werden gebragt, hetwelk men vooral te danken heeft aan Jan van Beukering en anderen, die zich gebeel gekleed te water begaven. De heeren dokters Alpherts on Linckers hebben geruimen tjjd beproefd, de levensgeesten bjj de drenkelingen op te wekken, maar helaas! alles was te vergeefs. De over ledenen hadden den ouderdom van 18 en 19 jaren bereikt, waren zeer oppassend van gedrag en hielpen hunnen vader als schoenmaker in de behoeften der huishouding voorzien. Dit droevig ongeluk viel voor, op korten afstand van de plaats waar, nu juist 2 jaren geleden, eveneens twee schoolkinderen verdronken. Men kan zich de droefheid der ouders voorstellen, die op zulk een wjjze hun kroost verliezen. Mnastriolit, 9 Jan. Te Gulpen, provincie Lim burg, op een paaruur afstands van Maastricht bestaan eenige dameskransjes, waar niets meer of niets minder geschiedde dan wat op alle dergeljjke dameskransjes plaats heeft. Op Nieuwjaarsdag begreep de pastoor op het verderfelijke dier kransjes te moeten wjjzen en verstoutte zich in zjjn philippica te zeggen dat derge ljjke handelingen geljjkstonden met de handelingen van publieke vrouwen, enz. enz. Dit maakte zoodanig de drift gaande van een der aanwezige dames, waarschjjnljjk lid van oen der bedoelde kransjesdat zjj onder een luide »gjj liegt" gevolgd door nog eenige douceurs het. kerkgebouw verliet. De kapelaan begreep dat het zjjn pligt was den volgenden Zondag op hetzelfde aambeeld te slaan. Ten gevolge van een en ander heerscht in de gemeente thans een groote spanning en hebben zich twee vjjandeljjfee partjjen gevormd. Zelfs voor bendie van der jeugd af aan ouder den druk der priesterheerschappij hebben gezucht, wordt de looden scepter somwijlen te zwaar en komt de mensch in opstand tegen degenendie bij vroeger bjj na als hoogero wezens vereerde. Gravonhnge, 12 Febr. In de beden ge houden zitting van den Hoogen Raadheeft de adv.- generaal, Mr. Polis, geconcludeerd tot verwerping van het hooger beroep ingesteld door den voormaligen boek houder der bank van leening te Zierikzeetegen een vonnis van bet prov. geregtsbof in Zeeland. De uitspraak is bepaald op 1 Februarij a. s. In den Haag loopt bet gerucht, dat de justitie eindelijk er in geslaagd zou zijn, de moordenaars van mevrouw de wed. v. d. K. op het spoor te komen. Men mompelt aldaar, dat de ouders van de vermoorde dienst maagd in arrest zouden zijn genomen, en dat deze zich door eene reis naar de Kaap aan de aandacht der justitie hadden weten te ontrekkennu onlangs terug gekeerd zjjndezouden deze gearresteerd zjjn geworden. Hoof YJplnnt12 Jan. De kerkeraad der Herv. gemeente alhier werd in het begin dezes jaars aange naam verrast met een keurigen preêkstoel-bjjbel, als geschenk van den heer Mr. D. baron Bentinck tot Schoonheelen te Raalte, en met twee nette offerschalen als eene gave van de kerkvoogdjj, mede te Raalte. Middelburi;12 Jan. Heden namiddag werd als raadsheer in het provinciaal geregtsbof in Zeeland geïnstalleerd Jbr. Mr. G. L. Schorer, welke plegtigheid ook door eenige dames werd bjjgewoond. Nadat de procureur-generaal en de voorzitter van het bof den nieuw benoemden raadsheer het welkom haddeu toegeroepen en hem de achting en genegenheid van het hof hadden verzekerd, nam Jhr. Schorer zijne plaats in verzekerende dat het hem aangenaam was werkzaam te mogen zjjn in zjjne geboorteplaats en den zetel te mogen innemen van zjjn onvergetelijken vader, die niet alleen door woorden, maar ook door daden zijne kindereu in nauwgezette pligtsbetrachting voorging. Hij beval zich bjj zjjne nieuwe ambtgenooten aan opdat door vereenigde zamenwerking de handhaving van regt en geregtigheid mogt bevorderd worden. S<4iore, 11 Jan. De oudejaarsavond leverde voor de Herv. gemeente alhier eene meer dan gewone pleg tigheid op, naardien het bedehuis, door de zorg van kerkvoogden, voor het eerst door petroleum verlicht was. Eene fraajje kroon in 't midden en losse lampen in de rondte verspreidden een goed licht niet alleen, maar gaven ook aan het kerkgebouw eenige netheid. Eene nieuwe verrassing was hierbij der gemeente bereid, toen bet hier bestaande mannenkoor: *A1 wat lieflijk is en welluidt" voorging in een verdienstelijk vier stemmig koraalgezang, en bet bewijs leverde, dat eene nog maar korte oefening, onder de leiding van den hoofdonderwijzer P. Jansegoede vrachten had afge worpen. Zierikzee13 Jan. Het heeft hare Majesteit de Koningin behaagd een fraai geschenk aan de directie der Dorcas-vereeniging te doen toekomenvoor de aanstaande verloting van handwerken en voorwerpen. Naar we met genoegen vernemen zal eerstdaags een adres in deze gomeente ter teekening worden gelegd in zake', de filisterachtige wijzewaarop men het Thorbecke-beeld uit den Haag wil wereD. De subcommissie alhierdie in der tpd de giften der belangstellenden heeft ingezameld en overgemaakt, zal ook in deze zaak het initiatief nemen. Door de leden der sub-commissie te Rotterdam, in zake 't huldeblijk ter nagedachtenis van mr. Thor- beckewordt een adres ter teekening aan de ingezetenen van Rotterdam voorgelegd, om aan de Hoofdcommissie te kennen te geven, dat 's Hage niet langer de uitver koren plaats mag bljjven, waar het standbeeld zal ver- rjjzen, dat Rotterdam er trotsch op wezen zou, 'tge- denkteeken op haar grondgebied te ontvangenmaar dat allermeest aan de hoofdstad die eer toekomt. De toestand van Urk in wintertjjd is niet bepaald benijdenswaardig. Den 6n dezer schreef men van daar: Wegens de ingevallen vorst, is de gmeenschap tusschen dit eiland en den vasten wal sedert den 25 Dec. jl. gestremd. Indien het gunstig weer is, vertrekt morgen van bier een iisscbuit om brieven enz. te vervoeren. Gedurende de laatste 13 dagen heeft van bier geene verzending van brieven kunnen plaats hebben. De Rjjksverlichting is sedert den 29 Dec. jl. niet ontstoken. Rondom ons efland is veel drjjfijs. Ziorikzne, 13 Jan. Wjj hebben vroeger mede gedeeld, dat by de onlangs gehouden openbare ver pachting, voor een tjjdvak van 2 jaar, het ophalen der Btraatiuest, asch cn vuilnis en het ruimen der privaat- puttenen betledigen derprivaattonnen in deze gemeente, is opgehouden op een som van 600 's jaars, zjjnde het bod door de gemeente zelve gedaan. In de op heden gehouden Raadsvergadering is op voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten, datzelfde werk, nu vermeerderd met het ruimen der riool- en zinkputten, het schoon maken der straatgoten en het weghalen van op de straten liggende faecale stoffen onderhands te verpachten voor een tjjdvak van 14 jaar voor ƒ800 's jaars, aan de heeren Voorbeijtel en de Rijke te Bergen-op-Zoom. Aan de pachters is nog do verpligting opgelegd, om de noodige bewaarplaatsen voor den beer voor hunne rekening ter aan te wijzen plaatsen op te rigten. Korknieuvv». Te Kats in N.-Bevel., waar de vacature nu nagenoeg 3 jaar duurt, is een 20ste beroep gedaan en nu op Ds. W. van I'een pred. te Eethon en Drongelen in N.-Brahant, Te Zoutclande, waar men in de vacature, aangevan gen 5 Dec. 1869, reeds 27 vruchtelooze beroepen heeft gedaan, vraagt men nu een catechiseermeester van de orthodoxe rigting, voorloopig voor een jaar, op een salaris van ƒ700 en vrjje woning. Gemengde berigten. Te Neuzen had men onlangs in de drukste straat een vreemd nachtrumoerdoordien eene vrouw des nachts haren man was gaan opzoekenen dezen mid delerwijl te huis komende, de deur sloot en te bed ging. Al het kloppeD, lamenteren, glazen stuk slaan der vrouw mogt niets helpen zjj kon toch maar huiten bljjven. Iemand te Oud-Vossemeer meende met kersmis een goede jagt te maken op een meisje, maar dat is hem leeljjk uit de hand gevallen. Nu het meisje had vol komen gelijk, en verwees hem naar eene zekere vrouw. Te Krabbendjjke zal men verpligt worden, om een barbier van elders te laten komenwant er is groote behoefte aan. Eene hoeren-meid te Philipsland wordt aangeradenzooveel snaps niet te hebben van haren vrjjer, waar niet9 van te zeggen valt. Eene dienst meid te Kruiningen moest zoo zot niet zjjn op haven baas, en hem zoo niet achterna loopen als hij uitgaat, want als de vrouw er achter komt, dan zal zjj wel dadeljjk moeten verhuizen. De man wil niets van haar wetenzooals hjj zegtmaar dat zjjn maar praatjes. Ook moest de meid, als zij een vrijer wil krijgen, zwjjgen van haar baas. Neeltje te Oudelande wordt verzocht zooveel onwaarheden niet rond te venten van haar kameraadwaar niets van te zeggen valtwant zoodoende zal zjj geen kameraad meer krjjgen die goed is. Te Ellemeet wordt de dochter van een arbeider aangeraden, geen kwaad meer van anderen te spreken, want zjj is ook niet zoo als zij wezen moet, en van de minste soort. Neeltje te Brouwershaven moest zich op hoogdagen wat fat9oenIjjker gedragen, daar zij zoodoende nooit zal verpast raken, dat zij zoo gaarne zou willen. Aan oenen predikant te L. werd de opmerking gemaaktdat zjjne toehoorders bjj de mor gendienst meestal bestonden uit studentenjonge meis jes en soldaten. »Dat is natuurljjk," zeide hij»de studenten komen om mjjde meisjes om de studenten en de soldaten om de meisjes." Kees te W. zeide onlangs: Toen ik eerst mijne dierbare vrouw getrouwd bad, dacht ik baar te zullen opeten, maar nu, na 7 jaar, beeft bet mij al dikwjjls gespeteu, dat ik bet niet gedaan heb." Te Meliskerke wordt eerstdaags het schip zonder roer verwacht om te lossen voor reke ning van een bekenden reeder. Eene vrachtrijders- docliter te Cats moest zoo droevig niet zjjnomdat zij met Nieuwjaar haar paspoort heeft gekregen. Te C. heeft eeu bakkertot spijt zjjnor vrouwbet maar slecht gemaakt met de hoogdagenen dat zon meu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1