ZIERIKZEESCHE NIEEWSRODE. No. 5488. 5lsleJaarg\ Dingsdag 12 Januarij 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, franco per post ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Nieuwstijdingen. Gmctifta. In den verloopen zomer heeft te Philadelphia de roof van den kleinen Charlie Brewster Ross uit het huis zijner ouders de algemeene aandacht getrokken. Hjj was door twee mannen in een rjjtuig weggevoerd en destijds had alle nasporing tot niets geleid. Zijn vader- was door het leed zoo overmand, dat men oen tjjdlang aan zijn levensbehoud wanhoopte. Gedurende geruimen tjjd kwam wekelijks in een of ander deel der Vereen. Staten een onderstelde Charlie Ross voor den dag, maar alles liep enkel op teleurstelling der ouders uit, die bovendien telkens anonyme brieven ontvingen, waarin hun een losprjjs van 20,000 dollars voor den knaap gevraagd werd. Vier maanden geleden echter vond de politie een spoor van de misdaad en viel de verdenking op twee mannen, Mousier en Clark genaamd, slecht ter faam staande personen uit Nieuw-York, die eenigen tjjd te Philadelphia hadden doorgebragt, maar die, toen de argwaan tegen hen te sterk werd, uit Philadelphia verawenen. Men vond han spoor naar Nieuw-1 ork terug, ontdekte dat zjj de schuldige waren en dat de knaap op eene Bchuit in een der wateren nabjj Nieuw-York moest verborgen zijn. Men vond echter noch de schuldigen, noch den knaap, maar in den nacht van den 14den Dec. jl. werden, bij eene poging tot inbraak, in het huis van den voormaligen regter van Brunt te Nieuw-York, een der misdadigers doodgeschoten en de andere zwaar gewond en de ge wonde, die spoedig daarna stierf, verklaarde, dat hjj Clark en dat de gedoode Mousier was en dat zjj beiden den jongen Ross hadden ontvoerd. Clark wist niet, waar Mousier den knaap verborgen had en deze was den 16den Dec., den dag, waarvan de jongste uitvoe rige berigten uit Nieuw-York gedagteekeud zijn, nog niet gevonden. Volgens Daily Teleg. heeft het Engelsche gou vernement aan dat van Frankrjjk berigt dat bet zjjne goedkeuring hecht aan de oprigting eener maatschappy met een kapitaal van 25 millioenwelke de voorbe reidende maatregelen zal nemen voor den aanleg van een tunnel onder het Kanaal en aan welkewanneer de onderneming gelukt, voor 30 jaren concessie zal worden verleend. De Gouverneur van St. Helena heeft een officieel berigt gezonden aan den Minister van Koloniënaan gaande het verbranden van de Cospotrick. Daardoor wordt het duideljjk waarom hot ongeluk-schip zoo snel verbrandde en zoo weinig menschen gered werden. De brand ontstond in de bootmans-kajuitdaarin was olie, teer en verf geborgen. In de onmiddellijke nabjjheid stonden onderscheidene kisten vet en 70 ton steenkolen. Verder had helaas het schip 200 vaten spiritualia aan boord, zoodat het geen wonder is dat de vlammen met verschrikkeljjken spoed om zich heen grepen. Tot overmaat van ramp waren niet genoeg booten aan boord, slechts een zestal, waarin desnoods 160 personen konden geborgen worden, zoodat in elk geval 300 personen hadden moeten omkomen; maar van de zes booten waren er slechts twee bruikbaar. Het schjjnt dus dat de reeders met groote roekeloos heid zjjn te werk gegaan. Jl. Maandag zjjn in Engeland vier personen 3 te Liverpool en 1 te Londen opgehangenwegens gruwelijke mishandeling en moord. Twee van dit viertal hadden voor eenigen tjjd een burger van Liver- p ooiRichard Morgan die zich met zjjn vrouw en zijn zwager bedaard over straat begafaangevallenwjjl hjj hun, toen zjj hem om zes stuivers vroegenhad gevraagd »wat hun ambacht was." In spjjt der dappere worsteling van zjjn vrouw en zjjn zwager werd Morgan overhoop geworpen en over de 3traat geschopt tot hy dood was. De omstanders hadden party gekozen voor de moordenaars. De derde der teregtgestelden had op een openbare plaats zjjn vrouw zoodanig mishandeld dat haar gelaat met bloed bedekt was en zjj zware kneuzingen had bekomen. Te huis gekomen zette hjj zjjn mishande lingen voortBliep daarop rustig in en begon bjj zjjn ontwaken zjjn vrouw te schoppen en met een pook op 't hoofd te slaan. De ongelukkige bezweek een paar dagen later. De vierde had een vrouwwaarmede hjj leefde luideus de woorden van den regter, »de hersenpan ingeslagen en den hals afgesneden" uit jaloezie. Volgens de Londensche Pa/l Mall Gazette heeft Alphonsusvóór hij Parijs verlietbehalve met Mac- Mahon en andere hooggeplaatste personen nog een lang onderhoud gebad met de beide Heeren Roth schild. Het gesprek zou een uitsluitend financieel karakter gedragen hebben. 'tHeet voorts dat aan de Spaansche schatkist aanzienijjke voorschotten zjjn aan- De plotselinge rijzing der fondsen heeft een groote paniek aan de beurs te Madrid en dientengevolge vele faillissementen veroorzaakt. De markies van Manzenado heeft een brief geschreven aan den Minister van Finan- tiën waarin hij zijn geheele vermogen ter beschikking stelt der schatkistom in de eerste behoeften te voorzien. Bureeloiin9 Jan. Na een gelukkigen over- togt is Alphonso alhier aaDgekomen. De Burgemeester der stad en eenige deputaties hebben hem verwelkomd op het fregat. De KoniDg heeft geantwoorddat hjj zich gelukkig gevoelde over Barcelona in Spanje terug te komen. Hij zeide dat hjj de behoeften van Catalonië kende en dat de titel waarop hij het meest trotsch wasdie van graaf van Barcelona is. Mn«lri<ï9 Jan. Alfonso is ook te Saragossa tot Koning geproclameerd. Morionèa blijft belast met het bevelhebberschap bjj de Marine. Naar men van goed onderrigte zijde verneemt is de erkenning van Alfonsus XII door Duitschland Oostenrijk en Rusland binnen kort te wachten. De ex-Koningin Isabella heeft van eenige corpo raties in Catalonië per telegraaf de uitnoodiging ge kregen om in Barcelona haar verblijf te kiezen, als zjj Frankrjjk verlaat. Naar de Eng. Observer meldtloopt in diploma tieke kringen te Parijs het geruchtdat Koning Alfonso vóór zjjn vertrek uit Frankrijk verloofd i9 met zjjne nichtprinses Maria de las Mercedes derde dochter van den hertog de Montpensier en jongere zuster van de gravin van Parjjs. 39mt0jclilanfc. Berlijn 6 Jan. De Prov. Corr. werpt een terug blik op den kerkeljjken strijd in het jaar 1874 en be sluit hare beschouwing aldus: De ondervinding van het afgeloopen jaar kan de regeering slechts versterken in haar voornemenom met vasten tred voort te achry- den op den wegwelken de pligt haar van den aanvang af heeft aangewezen. Haar vertrouwen rust op een goed geweten en op het bewustzijn dat het steeds verre van haar is geweest om de regten der kerk, de gewe tensvrijheid aan te tasten; dat zü slechts het haar door God gegeven wereldljjk zwaard krachtig wil voe ren; haar vertrouwen berust op de warme ondersteu ning, welke zjj bij het Duitsche volk en bjj de Ver tegenwoordiging vindthet rust eindelijk op het vaste geloof en den vaderlandschlievenden zin der katholieke volkskringen in Duitschland die langzamerhand zullen erkennendat het hier niet betreft vraagpunten van geloof en kerkeljjk levenmaar het streven naar wereld- ljjke magt, welke de ultramontaansche hoofden, op aanstoken van buiten er toe brengtom den vrede der Duitsche Kerk toch steeds dieper te ondermijnen. Er zal een tjjd komen en die tjjd 19 naar wjj hopen niet ver verwjjderd dat alle ernstige mannen onder de Katholieke bevolking zeiven, met het oog op de ondermijning van alle kerkeljjk leven, de geestelijken en opperherders biddend en vermanend zullen wjj zen op de behoefte aan herstel van den kerkeljjken vrede en verzoening met de Staatsregeering, Welligt erken nen intusschen ook de kerkeljjke magthebbera meer en meerdat de steunwaarop zjj in hun streven naar magtsuitbreiding meenden te kunnen rekenen zwak en bouwvallig wordten zullen zij voordat de scheuring tusschen Kerk en Staat nog verdere en niet te herstellen vorderingen maaktde hand Jeenen tot den hernieuwden bloei van het kerkeljjk leven en tot het herstel van den vrede met den Staat, gedachtig aan de spreuk: geef God wat Godes, en den Keizer wat des Keizers is. 23clgi«. Dezer da gen is in de Ruysbroeck-straat te in de nabjjheid van het Paleis van Justitie, een hevige brand uitgebarsten in het huis van een lampenmaker, die tevens petroleum verkoopt. Tien vaten petroleum waren in den kolder van het huis opgeslagen, en door deze gevaarljjke brandstof nam het vuur bljjkbaar zoo spoedig en zoo snel toe, dat het geheele huis in slechts een half uur tjjds wa9 afgebrand. De brandweer, die oumiddelljjk op de plaats des onheils aanwezig was, slaagde er in de aangrenzende gehouwen te redden die echter aan de buitenzjjde zeer veel door den gloed en de brandende petroleum geleden hebben. De zjjmuur van het Paleis van Justitie is o a. sterk beschadigd. In een oogwenk stond bet geheele huis in de vlammen, met het ongelukkig gevolg, dat do jonge vrouw van den bewoner, die eerst sedert eenige maanden gehuwd was, in het vuur is omgekomen en een loopjongen van 15 jaar zich ternaauwernood redde. Met opgeheven armen en brandenden rug vlugtte hjj schreeuwende uit het huiseen politie-agent wikkelde hom teretond in zjjn mantel en rolde hem daarin door don modder, waardoor het vuur wel is waar gebluscht werd, doch de ongelukkige was reeds mot brandwonden overdekt en moest naar het gasthuis worden vervoord. Het lijk der ongelukkige vrouw is geheel verkoold, in geknielde houding, op de eerste verdieping gevonden. SSlsbcrlant. Texel7 Jan. Eene erfenis met eene schaduw zijde. De oude moeder (waartoe namen?) wa9 dood haar nalatenschap werd ouder de kinderen verdeeld. Daartoe behoorde (want de vrouw had een drankafFaire gedaan) een niet onaardigo voorraad spiritus. Ieder erfgenaam vulde zjjne kruiken. Nieuwjaarsdag komt de jenever zal dus niet behoeven te verschalen. Eon der kindereneen rjjko landbouweronthaalt zjjne familie en ook eenige zijner knechtsdie hem zegen kwamen wenBchenop het lekkeregoedkoopc slokje. Reeds was er een borrel naar binnen maarvreeselijke ontstelteniswelke een uitwerking welk een be- naauwdheid welk een wanhoop Men ontwaart dat men jenever met rottekruid heeft gedronken De kruik die men bjj do verdeeling des boedels vuldewas vroeger gebruikt voor rotlekruidswater om do schapen te wasscnen. Een gedachte hoeveelheid arsenicum was daar in nog aanwezig en vervolgens door den daarop geschonken drank opgelost. Braakmiddelenmelk- drinken, alles, alles werd aangewend, en gelukkig niemand is bezweken; maar alle gebruikers zyn onge steld en één hunner, een der arbeiders, zeer ernstig. Den man, die een groot gezin heeft, en die thans niet meer werken kan, breekt het goedkoope slokje van zjjn meester dubbel op, daar deze, hoewel hij hem de drank overreikte, thans het weekloon inhoudt! Doesburg8 Jan. Alhier is door de justitie uit Zutfen onderzoek gedaan naar een aldaar gepleegden manslag op zekeren Hent Ruttenbeter bekend onder den naam van Heintje Wjjsheidpakjesdrager en bodo bjj do diligences en wagens. Dingsdagmiddag was hij bezig met bet loasen van eene vracht turf in de Yeerpoortstraattoen hjj telkens gesard werd door jongensdie hem met sneeuwballen wierpen en daar door niet weinig in zjjn werk belemmerden. Toen hij eindeljjk hierover ging klagen bjj den heer O.meubel maker, wiens knechts naar het schijnt met de jongens gemeene zaak hadden gemaakt, werd hjj vrjj onzacht de trappen af met zijn hoofd op den grond geworpen. In geheel bewusteloozen toestand werd hij bij zjjne vrouw thuis gebragt.waar hjj binnen 48 uren bezweek. Men zegt, dat het Ijjk is geopend en dat de schedel was Vllssssiiigfem, 8 Jan. In het begin dezer week zjjn, onder geleide van een onderofficier, naar Harder wijk getransporteerd 17 uit Atchin komende militairen, die allen hun diensttjjd in Indië hadden volbragt. Wanneer men nagaathoe met die menschenna aankomst hier te landewordt omgesprongenkrjjgt men een zonderling denkbeeld van bet overleg, waarmede de militaire administratie hare voorschriften geeft. Bedoelde militairen kwamen uit Indië te Brou wershaven aan en werden van daar per expresselijk daartoe afgehuurde stoomboot naar Middelburg vervoerd, van waar zij met hunne bagage, in vier rijtuigen, naar Vlissingen kwamen, om daar nachtverblijf te bonden. Den volgenden dag vertrokken zij weder over Mid delburg - per spoor naar Harderwijk. Dat deze personenna de lange zeereis en vérlan- gend hunne betrekkingen weder te zien, niet zeer in genomen waren met deze wonderlijke reisroute, kan niemand bevreemden. De groote kostendie hierdoor aan het Rijk berokkend worden, en bet plagen dezer menschen, door, na volbragten diensttijd, nog eenigen tijd met hen rond te trekkenkonden gemakkelijk vermeden worden door, onmiddellijk na aankomst van een schip met militairen, een officier van administratie naar de haven te zenden, die, na met hen afgerekend te hebbende paspoorten en verdere bescheiden uit reikte zoodat zjj onverwjjld de zoo lang verwachte vrijheid konden genieten. Deze wijze van handelen toch, waaraan steeds denkbeeldige bezwaren kunnen ver bonden zjjn, zou èn voor het Rijk èn voor de Indische krijgers èn voor de ingezetenendie thans den last der inkwartiering hebben, oneindig voordeeliger zjjn. Wolfanrtsdtfl* 9 Jan. Heden werd in deze gemeente reeds de zesde aangifte van overlijden gedaan in het pas begonnen jaaren wel van 4 volwassene personen en 2 kinderen. Zi«-rikzee, 9 Jan. In de registers van den bur gerlijken stand alhier zijn gedurende 1874 ingeschreven: geboren 156 jongens en 129 meisjes, zamen 285; over leden 93 van het manneljjk en 107 van het vrouwcljjk geslachtlevenloos aangegeven 9 kinderengehuwd 52 pareu en één huwelyk door echtscheiding ontbonden. Het getal onechte geboorten bedroeg 14, dat der twee ling-geboorten 6. Z. M. heeft benoemd tot Rijks-ontvanger te Sluis, de heer P. Visserthans te Wieringen. Naar de Landh. Ct. verneemt, wenscht de inspecteur Dr. Salverda het Rjjkssubsidie, dat tot voor korten tyd door de Landbouwschool te Warffum werd genoten te doen toekennen aan eene te Groningen op te rigten Landbouwschool, en, behalve te Zierikzee, ook te Alkmaar eene Landbouwschool met Rjjkssubsidie tot stand te brengen. De winter van vóór 20 jaren was voorzeker een van diewelke zoowel in langdurigheid als in ge strengheid uitmuntte. Na eenige dagen afwisseling tusschen vriezend en onstuimig weèrviel de vorst in den nacht van 15 op 16 Januarjj 1855 in, en duurde, met eene tusBchenpoozing van 4 dagen dooi (48 Feb.) tot 25 February voort, terwijl de strengste vorst op den 17 dier maand werd waargenomen. De overtogt te voet in de Zandkreektusschen Wolfaartsdjjk en Kortgcnehad van den 17 tot den 25 en aan het Katsche veer tot den 22 Februarij zonder eenig be zwaar plaats,- terwijl men aan bet Sloe, van 1627 Febroarjj op de hoogte der Sloedammeu, almede te voet overging. Als eene bjjzonderheid meldt men uit Vuren, dat daar deze week een zeldzame verloting of liever verdobbeling heeft plaats gebad. Twee jongelieden kregen in een herberg verschil over een meisjewie van beiden haar bezitten zou hetwelk echter ten beste afliep. Een der aanwezigen bragt hen namelijk op de gedachte er om te dobbelenterwijl de winner zich moest verbinden een gelag van 25 borrels te zijnen koste uit te keeren hetwelk door beiden werd goed gekeurd. Zekere A. H. had het geluk den prjjs te winnen. Te Beerta maakte een 4jarig meisje zich meester van den trekpot, waaruit zjj het kokende vocht dronk. Na een vreeselyk lijden is het kind den volgenden morgen overleden. Zierikzee11 Jan. Ieder regtgeaard Neder lander zal met verontwaardiging hebben nagegaan de geschiedenis van het standbeeld van een onzer grootste staatsliedenMr. R. Tkorbeckeaan wien ons land voor het meerendeel zjjne vrijzinnige staats-instellingen to danken heeft. Die verontwaardiging is evenwel nog vermeerderd na het besluit van oozen tegenwoordigen Minister van Binnenlandscho ZakenMr. Heemskerk om do oprigting van dat standbeeld op de Plaats te '8 Gravenbage te verbieden. Op verschillende plaatsen is die verontwaardiging luide uitgesproken op meetings eu in adressen, die aan den voet des Troons zyn nedergelegd, als zoovele on wraakbare getuigen dat. het Nederlandsche volk zich nog vrjj en onafhankeljjk durft uiten. En te Zierikzee? Dat wjj in de vleesch- en broodkwestie achterijjk gebleven zjjn is erg genoeg, maar dat de Jan-Salie-geest zich zoover zou uitstrekken, dat we niet gloejjen van verontwaardiging over de beslissing van den Minister Heemskerk nopens genoemd standbeeld, dit ware te erg. Heeft Zierikzee dan geen eerbied voor de nagedach tenis van den grooten Thorbecke, den kampioen der vooruitgang? Indien ja, waarom neemt dan niemand bet initiatief om ook van hier een adres aan Z. M. te doen uitgaan? Zooals velen onzen lozers bekend is, wordt in de laatste maanden in onze stad en omstreken veel ge sproken over eene erfenis van van der Lisse, welke met minder dan eenige millioenen zou bedragen. Die ge ruchten werden niet weinig vermeerderd door eene annonce in dit blad, wnarbjj zy die vermeenden regt te hebben op genoemde erfeniB werden opgeroepen zich aan te melden. Thans bevat de Middelburgsche Courant bet volgend schrijven uit Zierikzee, hetwelk wjj ter waarschuwing mededcelen: »Noar men mjj mededeelt moet ieder vermoedeljjk erfgenaam, die zich aanmeldt, en hun getal is legio, minstens oen gulden storten voor de kosten. Doet bjj dit niet dan is zijn kans verkeken en wordt hjj met dc kous op het hoofd naar huis gestuurd. Dewjjl nu stellig zeven achtste van hot getal tot den arbeidenden stand behoort en anderen bepaald arm zijn, acht ik het tot voorkoming van mogeljjke bedriegerjj, nuttig u in hoofdzaak bet testament van bovengenoemden erflater te doen kennen, dat toevallig in mjjn bezit is. Den 2den April 1731 verscheen voor Johan Spanjaart, notaris bjj den hove van Holland, gevestigd te Zierikzee, Leendert van der Lisse, stadhouder van Oosteriand. Hjj was ziekelijk, doch, zooals er in vroegere testa menten altijd staat, zijn verstand ten volle gebruikende. Hij begint met al zijne vroegere uiterste willen te herroepen, legateert aan zyne nicht haar leven lang 20 ponden Vlaamsch en aan zijn dienstmeid 54 ponden Vlaamsch in eens; sluit eenige personen van zjjne nalatenschap uit en bemaakt vervolgens aan zyne wettige erfgenamen al zjjne vaste goederen, hofsteden en landen in Oosteriand, Oosterstein en Nieuwerkerk. Eenige erfgenamen, met name genoemd, moeten hun erfdeel bewaren en «itkeeren aan hunne kinderen. Tot erfgenamen van al zjjne verdere na te laten goederen, daaronder begrepen een zestiende part in de meestoof te Oosteriand, worden benoemdde plaatselijke en diaconie armen aldaar, onder uitdrukkeljjken last dat die goederen door zijn executeur zullen worden gebragt. tot kapitaal, waarvan gemelde armen de jaarljiksche inkomsten zullen genieten, en welk kapitaal zal moeten blijven staan zoolang bewezen kan worden dat iemand van des tes tateurs bloedverwanten in leven is. Voorts onder be ding dat uit de revenuen zullen worden onderhouden, diegenen van des testateurs maagschap en bloedver wanten, die tot armoede mogtcn geraken, ter volle discretie van den executeur en administrateur, waartoe benoemd werd Antonio Okkerse, raad en pensionaris van Zierikzee, met het regt, aan hem en zjjne opvol gers, om een ander in zijne plaats te stellen. Aan de gemaakte voorwaarden is tot heden voldaan." Als men nu het bovenstaande aandachtig overwogen heeft, vertrouw ik dat er nog maar weinigen zullen gevonden worden, die met een gulden in hun zak naar Brouwershaven willen trekken, om te hooren wat het orakel over hen beslist en allen voor altjjd genezen zullen zijn van hun trek naar de nalatenschap van Leendert van der Lisse." Herlrnienws. Bedankt voor het beroep naar Wemeldinge door Ds. van der Horst, pred. te Gorinchem. Beroepen bjj de Herv. gemeente te Eenigenburg (classis Alkmaar) Ds. C. Rogge, te Retrancbement. Bedankt voor het beroep naar Yersekedoor Ds. J, Wissepred. bjj de Chr. Geref. gemeente te Dordrecht. Beroepen bjj de Ned. Herv. gemeente te Nieuwvliet, Ds. J. H. Krusemanpred. te Drimmelen, Geinmig«le berigten. Het boter-Ieenende dametje te Biczelinge zegt nu: >Kon ik nu den baas van de zeekant maar in de fuik krjjgendan was ik geborgenmaar het zal niet ge makkelijk gaan. Geen wonder dus dat zy altjjd zoo rap met de beschuitjes voor hem is. Een Engelsch blad bevatte onlangs de volgende advertentie»Een 1'ong, groot, schoon en beschaafd man, die geen vast •estaan heeft, maar veel lustom goed te leven, zoekt eene levensgezellin met ten minste 20 duizend pond sterling. Zjj kan alle mogeljjke bekoorlijkheden van ligchaam en geest missen, dat is hem onverschil lig; ja, zoo zich eene weduwe of jonge dame van ten rniDste 70 jaar wogt aanmelden, dan zou hij zelfs ge negen zyn, zich met de helft dier som tevreden te stellen. Karei te Dirksland moest zoo dikwijls geen fuiken leggen om de dochter van een schoenmaker er in te vangen, want zy zal er toch nooit in komen. Eene vrachtrjjders-dochter te 's Heer. moest zooveel niet te zeggen hebben van een boeren-knechtomdat zjj hem niet kan krjjgen. Eene boeren-meid te Baken zal nog dol wordenomdat zij geen vrjjer ook kan krijgen, en zal er geen krijgen ook, zoolang als zjj des avonds op straat bljjft loopen. En al is zjj nog zoo mooi Niemand krijgt zij in de kooi Want zij is toch veel te gek Daarom is zy niet in trek- Een kerkvoogd te N. moest zulke groote verbeelding niet van zich hebben, want als hjj zoo voort blijft gaan, dau zal hjj zyn ontslag wel krjjgen. Hjj heeft te veel fruit gegeten verleden jaar uit den pastorietuindus: Als gjj uw dienst nog voort wilt zetten, Dan moet gij op u zeiven letten Want als gjj nog een peer wilt halen Dien zult gj) moeten duur betalen. Te N. zal ten tooneele worden gevoerdDe spjjt van een bejaard man of het naberouwen zingende Kon ik nu nog maar eeDs terug, Al was 't ipoar twintig jaren, Dan zou ik weer even vlug, Op alle meisjes staren. Nu ben ik een schrik van hen Voor ieder die mjj ziet, Omdat ik oud geworden ben En dat doet mjj verdriet. De wil is nog zoo goed, o, mensch. Maar 't vleesch dat is te zwak En nu is het toch mjjn wenscb, Dat weer feens die dag aanbrak. Iiigezoiulon stukken. Mijnheer de Redacteur! Naar aanleiding van een door den Heer Ch. Groene- veld de Kater van Noordgouwe ingezonden stuk, voor komende in uwe courant N°. 3483 over de zoogenaamde Propsteihaver, spyt het mjj zeer dat door Z.Ed. de opbrengst en zwaarte dier Haver niet in cjjfers wordt aangegeven. Ik acht het in het belang der verbouwers bepaald gewenscht zulks te weten, voor men tot. proef nemingen kan overgaan, waarom een antwoord hierop mij hoogst welkom zou zyn. Met de plaatsing dezer regelen zult U zeer verpligten, Ren vriend van verwisseling van zaaigranen. Landbou vv-Onder wijs. Gedurende de loatstverloopene maand werd in de pers eene gedachtewisseling gevoerd, die betrekking had op de Landbouwscholen, in verband met de ge schiktheid eener plaats voor hare vestiging. Het gold hier voornameljjk Warffum, de plaats waar onder de tegenwoordige wet op hot middelbaar onderwys eene landbouwschool opgericht, en te niet gegaan is. Naar aanleiding hiervan besprak het Vaderland iu zjjn nummer van 30 Nov jl., de Warffumer landbouwschool in een artikel, waarop naderhand eene weerlegging volgde, die wjj hieronder zullen bespreken. Ook over het landbouw-onderwys in het algemeen, en zyne voor uitzichten, ontmoetten wjj toen van sommige zjjden meeningen, waarmede wij niet instemmen, maar die ons ook aanleiding geven om over deze zaak een woord in het midden te brengen, èn wegens het hooge belang er van, èn in verband met de welgemeende en ijverige pogingen, die juist op dit oogenblik worden gedaan, om met Rjjks- en Provinciale hulp hier te Zierikzee eene landbouwschool tot Btand te brengen. Eene reden die men aanvoert voor de meening, dat het middelbare landbouw-onderwys in Nederland nog ?;eeue toekomst beeft, is deze, dat wjj nog geene andbouw-leeraren bezitten, en de eischen der wet voor de bevoegdheid zoo «ideaal" zjjn, dat zelfs Duitsche landbouw-specialiteiten er somtyds niet aan kunnen voldoen. Het is waar, nóg hebben wjj geene landbouw- leeraren, doch wie het gehalte en standpunt en de omstandigheden kent der jongelieden, die thans door de zorg der Regeeting in het buitenland voor dat onderwjjs worden opgeleid, weet dat men zoo goed als zeker mag zeggen, dat wij tamelyk spoedig die leeraren zullen bezitten. En wat de voor die bevoegdheid ge stelde eischen betreft, de wet geeft in dit opzicht volstrekt geen ideaal aan, en de praktijk der wet nog minder. Aan de eischen dier wet is dan ook door Dr. Pitsch inderdaad voldaan, niettegenstaande deze Duit- scher was. Whnt men boude wel in het oog, dat wjj hier in den wetenschappelyken landbouw ja, helaas nog in Duitscbland ter school moeten gaan, doch dat men bovendien ook in Btaat dient te zjjn tot toepassing dier wetenschap onder Nederlandsche toestanden. Of schoon dus Dr. Pitsch hier slaagde, behoeft men, zelfs bjj matige eischen, daarom toch nog hetzelfde niet te verwachten van alle andere buitenlandsche landbouw kundigen. Niet alleen, dat de behoefte aan wetenschappeljjk landhouw-onderwijs hier te lande wel degeljjk wordt gevoeld, maar ook voor het ontbreken van personen om in die behoefte te voorzien bestaat in de toekomst geen gevaar, 't Een zoowel als het ander mag men afleiden uit do omstandigheid, dat er behalve de vijf onlaDgs door de Regeering uitgezondene jongelieden, en het aantal dat thans te Kleef studeert, op dit oogenblik ook elders in Duitschland, o. a. te Halle nog meerdere Nederlandsche jongelieden zjjn, die zich daartoe voorbereiden. En wat nu het mislukken der Warffumer school betreft, deze afloop behoeft volstrekt geen blaam te zjjn voor de werking der wet op het middelbaar onder wijs, en evenmin eene ongunstige voorspelling voor landbouwscholen op andere plaatsen gevestigd of te vestigen. Want ofschoon het Vaderland in zijn boven genoemd artikel beweerde, dat de ongeschiktheid van Warffum als standplaats niet do oorzaak der mislukking was, is deze bewering toch op vrjj afdoende wjjze weerlegd in de Prov. Gron. Cl. van 17 December jl., iu een stuk geschreven door een practisch landbouwer, die een warm voorstander is van, en geen vreemdeling in den wetensckappelijken landbouw. In dit artikel wordt aangetoond, dat Warffum als plaats voor de landbouwschool juist niet geschikt was, en zulks op de volgende gronden 1.° Doet do schrijver opgrond zijner ondervinding uitkomen, dat in de streek waar Warffum ligt, bjj de landbouwers niet veel belangstelling bestaat in wetenschappelyken landbouw, dat 1 an db o u w-onder wij s bjj velen hunner weinig geliefd is," ja dat enkelen meenea dat dit onderwjjs «schade aanbrengt aan den boer."

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1