ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5487. 51sleJaarg. Xaturdag 9 Januarij 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is ƒ1,30, iranco per post 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, knnnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags Yoormiddags 10 ure bezorgd worden. Nieuwstijdingen. ©ttgeUitk. Londen, 4 Jan. De Engelsche Israëlieten hebben eene nationale instelling in het leven geroepen tot ver betering van den toestand hunner geloofsgenooten in Jeruzalem, door aankoop van land, ondersteuning der njjverheid en het bouwen van woonhuizen. Aan de Times wordt uit Philadelphia van gisteren het volgende gemeld: Naar men uit Washington ver neemt, zijn aan den Amerikaanschen zaakgelastigde instructiën gezonden om het Spaansche gouvernement te erkennen, zoodra koning Alfonsus te Madrid zal zijn gevestigd. Jbckfttlanfc, In Schotland zjjn op nieuwjaarsdag bergen sneeuw gevallen. Bij dozijnen waren ae treinen den geheelen Vrijdagnacht ingesneeuwd, voornamelijk op de Great North of Scotland spoorweg. De passagiers leden erg. Zonder genoegzame hoeveelheid spjjs en drank, in een half onder de sneeuw bedolven, stilstaande waggon, waar het heete water in de stoven zjjn warmte had verloren, of buiten de waggon op het open veld in de dikke sneeuw, het waren geene aangename gewaar wordingen. Van epn trein ontspoorde de locomotief door den grooten tegenstand der sneeuw. De passagiers van een trein, die te Glamis stilstond, hadden het geluk een varken te ontdekken en tc vangenhet dier werd voor een groot vuur zoo goed mogelijk gebraden en zonder brood of toespijs verorberd. Nog nooit ia misschien een varken met zoo veel gejuich begroet. Zaturdagmorgen was de weg van Aberdeen open en waren de treinen gered, doch men veronderstelt, dat het wel Woensdag zou kunnen worden eer dat in noor delijker rigting alle Ijjnen zullen zyn schoongeveegd. Elgin en andere betrekkelijk belangrijke plaatsen zjjn van alle gemeenschap, behalve die per telegraaf, ver stoken. In het hooge noorden vindt men op vele plaatsen '20 voet sneeuw. De dooi, die dadelijk na den sneeuwval inviel, deed rivieren en stroomen onrust barend zwellen, gelukkig, zonder dat veel belangrjjke overstroomingen zjjn te duchten. Voor zoover bekend ia, zyn zes personen in de sneeuw dood gevonden. Honderden mannen werden dadeljjk aan den arbeid fezet. Stormen heerschten zoowel in Schotland als in et noorden van Engeland en hevige regenbuien volgden onmiddelijk op de sneenwperiode. Vele bijzonderheden, meestal van niet zeer opwek- kenden aard, worden medegedeeld omtrent de voor vallen, die het gevolg waren van deze lastige natuur verschijnselen. Eene vrouw van 75 jaar vroor ia de sneeuw dood. De wachtkamers der stations werden tot tijdelijke logementen ingcrigt. Sommige met pas sagiers geladen treinen hadden 24 uur oponthoud in het open veld. En opdat de Schotsche sneeuwval van 1 Januarij 1875 niets mogt verweten worden door het Parjjsche gladjjs van 1 January 1875, werd ook hier in een ingesneeuwde trein, eene vrouw van een levend kind gelukkig verlost. Van de naastbyzynde stations werd zoo mogelijk aan de ge blokkeerden voedsel en lafenis gezonden. Geen spoorweglyn in Schotland ont snapte aan het ongerief van een verward verkeer en van het meerendeel moesten do passagiers groote ontberingen verduren. ÜMslurcb. Omtrent den voor krankzinnig verklaarden zoon van den Russischen grootvorst Eonstantyn Nikolajewitsch schrijft men aan de Hamb. Corr.: Reeds voor jaren is het bekend geworden dat deze door onbeteugelde uit spattingen ligchamelyk en geestelijk uitgeputte prins, tengevolge van een klopparty in de EDgelscheclub en een standje met kunstrijders van den troep van Sala- monski dat hem een gedeelte van zyn linker oor kostte reeds het weinige dat hem nog restte van zyn krediet verloren haden zoo goed als geheel van het »groote hof" gebannen was. De geschiedenis van den halsketting die, dank zjj het doorzigt en de vastberadenheid van den hoofd-commissaris van politie Trepow op het hoofd van den waren schuldige neêr- kwam, nog vóór de hand gelegd werd op de beide, reeds in staat van beschuldiging gestelde hofbedienden heeft voor den ongelukkige den vorm van een krisis in zijn toestand aangenomen. Reeds verleden jaar Mei, bij gelegenheid van zjjn afreis naar Duitschlandzeide de keizer aan het gevolg dat hem zou vergezellendat de dokters verklaard hadden dat zyn neef niet toe rekenbaar mogt geacht worden voor zjjne daden, en daardoor »de eer der familie hadden gered." Of de onge steldheid van den jongen grootvorst een geestes- dan wel een ligchaamsziekte is, kan moeyelyk uitgemaakt worden zyn ontoerekenbaarheid is evenwel aan geen twijfel meer onderhevig. Trouwens de prins i8 de eenige niet van de jongere leden der keizerlyke familie die door zedeloosheid en ter-zyde-stelling van alle be tamelijke vormen aanstoot heeft gegevende treurige vermaardheid der dames AkimfjewKiszlowa c. a. hangt zamen met verstandsverbysteringen van hooggeplaatste personen en nog niet eens met de ergste. Niet alleen de ouders en leermeesters, maar vooral ook de invloed van de leefwijze der jeunesse dorée van St.-Petersburg, zyn de schuld van een en anderde laatste toch legt er zich stelselmatig op toeom alle decorum met voeten te treden. Het moet intusschen erkend worden, dat de grootvorst-troonopvolger, zoowel wat zyn persoon als zijn hof betreffen, een voorbeeld van gestrengheid van zeden en huiseljjken zin, en de lasterzucht der residentie sinds jaren ook niet het minste heeft kunnen vinden om hem tot een verwijt te maken. De goede voorbeelden door hooggeplaatste personen gegeven leiden trouwens minder tot navolging dan de slechte". Spanje. Het berigt dat koning Alfonso dadelijk na zijn komst in Spanje naar Logrono, de woonplaats van Espartero, zal gaan, schijnt aan te duiden, dat ook dit oude Hoofd der liberalen in Spanje, regent tijdens de min derjarigheid van Isabella, bij de omwenteling, die Isabella's zoon op den troon bragtis betrokken geweest. Tus8chen de leden der familie van den nieuwen Koning schijnt de beste verstandhouding te bestaan. Koningin Maria Christina, zjjne grootmoeder, heeft zegt men het geld verschaft, dat voor de uitvoering van het plan noodig was, en de jonge koning heeft bij zyn oomden hertog van Montpensier gedineerd. Misschien zal men het oude plan, om Alfonso eene dochter van dezen Orleans tot vrouw te geven, binnen kort zien verwezenlijken. Met een ongehuwden koning zullen de Spanjaarden toch op den duur wel niet tevreden zijn, De Parjjsche berigtgever van de Nexo-York Herald heeft een onderhoud gehad met donAlfonsus, die den 6den dezer als den voor zyn vertrek naar Spanje be stemden dag opgaf. Hy verklaard te zullen streven naar eene bevredigende oplossing der Cubaansche aan gelegenheden en onderhandelingen te zullen aanknoopen over de teruggave vau Gibraltar aan Spanje. Hy zou zich als voorbeeld voor zyne constitutioneele regeering Engeland eu België stellenterwyl hijwat de militaire organisatie betreft, Pruisen zou volgen, in zoover dit voor Spanje mogelijk was. Hy beloofde eene financi- eele hervorming ten bate van de Staatsschuldeischers en zou zjjne gansche opmerkzaamheid wyden aan de inwendige ontwikkeling van Spanje, aan het opbeuren van den handel eu het voltooijen van het spoorwegnet. Persoonlijk was hy vóór eene amnestie wegens staat kundige vergrypen; ook koestert hij den wensch om aan de protestanten volkomen geloofsvrijheid te geven. SfoUsetlawb. Onlangs had aan het spoorweg-station van Zurich een comiek voorval plaats. Er vertoonde zich namelijk een landbouwer uit de omstreken, een zak van grooten omvang en blykbaar zeer zwaar op de schouders tor- schende. Daar de trein niet dadelijk vertrok het boertje moest naar Baden legde hy den zak met eenige omzichtigheid op den grond. Inmiddels was de met het wegen van de bagage belaste ambtenaar naderbij gekomen en den zak grijpende, wierp hy hem vry hardhandig op de bascule. Tot algemeene verbazing der omstanders liet de op dio wijze gebrutaliseerde zak een smartkreet hoorennatuurlyk was men nieuwsgierig het inwendig mechaniek te zien, en wat vond men? een kleinen jongen van 10 jarendie alzoo verstoken met zyn vader het reisje had moeten medemakeu. JFrnnfirijft, Op Nieuwsjaardag was het te Paiys zoo glad, dat het verkeer met rijtuigen geheel ophield. Ook voor de voetgangers was het hoogst gevaarlijk te loopon tal van ongelukken hebben er dan ook plaats gehad. Zjjdie den avond by familie of vrienden doorbrugten, zjjn daar des nachts gebleven. Voor hen en haar die uit de schouwburgen kwamen was echter de toestand hagcheljjker. Zjj moesten in hunne toiletten te voet huiswaarts keeren. De meesten trokken hunne schoe nen uit, om met eenige meerdere vastheid te loopen. Op verscheidene punten bad de politie terstond voor de iurigting van ambulances gezorgd. In de verschillende hospitalen zyn 262 lyders aan beenbreuken, verstuikingen enz. iDgebragt. Yoor de bewoners van het dorp St.-Quantin de Ransanne zal de oudejaarsdag vreeselyke herinneringen achterlaten. Zekere Tarin, de zoon van den adjunct- mairewas reeds lang verdacht van krankzinnigheid maar men had steeds verzuimd hem naar een gesticht te zenden. Woensdag-avond loste Tarin twee geweer schoten op zyn vader en broeder, zonder ze evenwel te rakenstak vervolgens de gebouwen in brand waardoor al het vee en eene groote hoeveelheid bran- dewjjn ter waarde van meer dan 30,000 fr. een prooi der vlammen werden sloot zich vervolgens in zyn eigen woning op, die hy vooraf sterk verschanst had. Hjj had daar drie geweren en overvloedige ammunitie by zich. Tegen 8 uur kwamen de vyf gendarmes van de brigade van Gemozac in galop aanryden. Een hunner kreeg een doodelijk schot, tweo anderen wer den buiten gevecht gesteld. De beide gendarmes die zich nog roeren konden, omsingeldon nu het huis, geholpen door eenige gewapende boeren, dio in allerijl waren toegesneld. Intusschen werd de gohcele omtrek in rep en roer gobragt, om hulp te ontbieden. Inden morgen van den 31 Dec., ten 5 ure, wig men eindoljik hulp opdagen en do gemeenschappelijke aanval op de verschansing van den waanzinnige nam een aanvang. Gedurende 10 uron werd het huis onafgebroken be schoten en met kogels doorboord door een duizendtal met geweren en karabijnen gewapende mannen, waar onder 30 gendarmes met hun chassepots. Tarin bleef intusschen onophoudelijk door de schietgaten vuren met het gevolg dat er 'a namiddags ten -! ure reeds 5 personen gekwetst waren. Op dat oogenblik ont ving de brigadier Boacheriedie zich onvoorzigtig bloot had gegeveneen doodelyk schot. Dit verbit terde de gendarmes dermatedat zjj den kapitein eenparig smeekteD het buis stormenderhand te mogen nemen. Ook de kapitein oordeeldedat er genoeg offers gevallen waren. Een spoorwegwerker, een oud gediende sprong het eerst op het dak en goot door een opening een emmer brandende petroleum naar binnen. Te gelyk ontving hy van Tarin een paar ge weerschoten, dio hem gelukkig weinig deerden. Het huis brandde twee uur lang, en nu en dan hoorde men de ammunitie ontploffen. Toen men het êuin wegruimdeontdekte men het vreeselijk ver- oolde ly k van Tarin. ©ttitarKlanb. Volgens een Duitsch blad is de Aartsbisschop van Keulen, Paulas Melchers, voornemens desnoods Pruissen te verlaten en zich te Roermond to vestigen, waar hij reeds een huis moet gehuurd hebben. Hij zou dan van daar zijn bisdom besturen. 25clgi«. In de Belgische weekbladen leest men het volgend afgrjjsseljjk voorvaldat heeft plaats gegrepen in de voorstad van Laken Een meiqje uit Laken keerde 's avonds huiswaarts met haar weekloon, toen zij in de nabyheid der vaart door een persoon werd aangeranddie baar op den grond wierp en haar geldbeurs ontroofde. Toen zij aaarna al weenend haren weg voortzette, werd het meisje niet ver van daar aangesproken door een twee den persoondie haar vroeg waarom zij weende, waarop zij de aanranding verteldewaarvan zij het slagtoffer was. »En zoudt ge dien aanrander nog herkennen," vroeg die persoon. Op haar bevestigend antwoord wierp de onbekende zich op het meisje, on stak haar de twee oogen uit, bjj middel van een puntig werktuig. Men voegt er bjjdat de ongelukkigeteugevolge dier barbaarsche verminking gestorven is. flcbetlttuïi, Almelo 6 Jan. Eergisteren had in het naburige Wierden een treurig geval plaats gehad. De gemeente veldwachter J. de Vrieste ongeveer 10 uur in eene tapperij te hulp geroepenvond aanleiding een der aanwezigen van daar te verwyderen. Naauwelyks buiten zijndewerd hjj door een aantal personen omringd die trachtten hem den aangehoudene weder te ont rukken en zoover gingen dat zij hem de sabel van het lyf rukten de veldwachter had nog even tijd zijn sabel te trekkenhij waarschuwde de steeds meer opdringende menigte om uiteen te gaan en zwaaide met zjjn sabel boven zjjn hoofd daar wordt door een der omstanders de sabel aangegrepen en vastgehouden de Vries trekt die terug en steekt van zich afwaarbij bij het ongeluk heeft zeKeren Niezink in het hart te treffen, die on middelijk een lijk was. Delft, 6 Jan. Eene jonge dochter, werkzaam op de suikerfabriek aan den Haagweg, gevoelde gisterennacht te 2 uren zich ongesteld. Zij begaf zich huiswaarts maar op de hoogte der branderij van den beer v. d. Ven gekomen, kon zjj niet verder gaan. Zij zette zich aan den kant van den weg neder eu schonk het leven aan een nieuwen wereldburger. Men heeft toen een wagen een zoogenaamdeu mallejan gehaald en daarmede kraamvrouw en kind naar het gasthuis ver voerd, waar zij zich thans in goeden welstand bevinden. Moertlijlc, 4 Jan. Op nieuwjaarsmorgen en ook gisteren-namiddag is alhier geene godsdienstoefening gehouden. De reden daarvan moet zyn, dat Ds. Koeken alle gelegenheid tot wanorde wilde wegnemenwaar door hem het pleiten te 's Bosch zoude kunnen worden belet. De geruchten omtrent zjjn arrestatie waren niet alleen te Bredamaar te 's Hertogenbosch en te Zeven bergen verspreid. Dit in verband met het een of ander voorgevallen bjj gelegenheid van het pleidooi te Breda, en vjjf dagen daarna op 15 February, wettigennaar men alhier nu meentdeze voorzorgen. De spanning in de gemeentedaardoor ontstaanis niet verminderd door de bewaking van pastorie en kerk op verzoek vau Ds. Koeken, tijdens zijne afwezigheidtot bescherming van zjjne echtgenoot en zyne moeder. Kerk.>gdeo hebben die zorg persoonlyk op zich genomen. Men wil alhier dat de kerkbesturen, voor geen middel, hoe wanhopig ookzullen terug deinzen om de Moerdjjk- 6che geschiedenis tot een voor hen gewenscht einde te brengen, want het proces, hoedanig de uitslag ook zy, kan daartoe moeyelyk leiden. Oudenbosoh, 4 Jan. Laatstleden Zondag had hier een treurig voorval plaats. Zekere V. M.oud 27 jaar, wilde van de eene zjjde der haven naar de andere over het ys gaandoch zoodra hij in het midden derzelve was viel hjj door het ijs en verdronk. Eenige uren na net voorval werd zyn ijjk uit de haven opgehaald. Vliissing^eu, C Jan. De werving in onze provincie schfjiit geen gewenschte resultaten te zullen opleveren, althans de daarmede belaste onderofficier, voor het 4e en 5e district keerde gisteren, na eenige gemeenten bezocht te hebben, terug zonder éen enkelen vrijwil liger te hebben kunnen opsporen. Weinig opgewektheid om zich aan den militairen dienst te wjjden, gepaard met te geringe roordeelen, daaraan verbonden, vergeleken by die der plaatsver vangers voor het leger bier te lande worden toegekend, schynen hoofdoorzaken te zjjn. Goes, 7 Jan. Dinsdag werd hier eene meeting gehouden om te spreken over de zaak van het Thor- óecte-monumenfr. Algemeen was men het eens dat de houding van het Haagscbc gemeentebestuur en vooral van den minister Heemskerk 6trenge afkeuring verdient en vereenigde men zich met het denkbeeld om een adres aan den Koning te richtenwaarin daarover leedwezen wordt betuigd. Zeker is dit wel dc beste weg om den Koning te doen weten, dat de meerder heid zyner onderdanen zich zeer gekrenkt acht door do ministerieole handelingdie aan ook ran eene kleingeestigheid getuigt, welke men allerminst bü een zoo hoog geplaatst persoon zou kunnen verwachten. Of het iets helpen zalWjj durven het niet hopen maar dit hopen wjj met ecnigon grond, dat men het plan zal opgeven om het beeld ia 's Huge te plaatsen, waar men het bezit daarvan zich onwaardig heeft betoond. Wel zou het eigenaardig geweest zjjü, indien het beeld vaD den grooten staatsman daar verrezen ware, maar het zou eene heiligschennis zyn in zulk eene omgeving het beeld te plaatsen, dat Nederland aan een tjjdperk van vooruitgang herinnert, waarvan de gelukkige gevolgen ons door de vrienden van terug gang worden Betwist. Uit ccn reeds medegedeeld bericht is gebleken dat de nieuwe verordening op de invordering der directe belasting hier niet tot stand gekomen is. De commissie heeft haar ontwerp ingetrokkennadat daarin eene wjjziging gebracht was waarmede zjj zich niet kon ver eenigen. Ofschoon wjj zeer goed kunnen begrypen dat aie commissie ongaarne zag, dat do grondgedachte van haar ontwerp werd aangetast, betreuren wjj toch hare daad omdat zjj daarmede beeft afgewezenwat ons ten minste een enkele stap verder zou hebben ge bracht. Over het algemeen was inen hier met het denkbeeld van eigen aangifte ingenomen en is men teleurgesteld dat net niet, volgens het plan der com missie, heeft kunnen doorgaan. Er is heel wat arbeid vergeefscb gedaan en in plaats van vooruit te gaan zjjn wjj op bet oude standpunt gebleven. Het is waarljjk or wij hier nieta goeds tot stand kunnen krygen. Zoo wordt eenig uitzicht gegeven en aanstonds wordt het ons weder ontnomen, omdatmen het niet eens worden kan. Wjj hechten veel aan beginselen en eeren hen die daaraan vasthoudenmaar zoolang het in de wereld noodig ia te geven en te nemen, zou het wen- schclijk zjjn, dat men niet al te vast op zjjn stuk stond en alles wilde hebben, dan kwam er misschien nog wat meer van het gebrekkige terecht. Dat er partijen zijn is onvermijdelijk en wij beklagen ons daarover niet, maar dat de partijen zoo in eigen inge wand woelen en door onderlinge verdeeldheid het goede in den weg staan, dat is een ongeluk van onzen tijd, dat dringend genezing behoeft. Zierilrzee8 Jan. Naar wij vernemen bestaat het voornemen hier ter stede eene ftfdeeling op te rigten der Vcrceniging Volksonderwijs en de bestaande afdee ling van het Ned. Schoolverbond in de nieuw op te rigten Vereeniging op te lossen. Door eenige belang stellenden in het openbaar onderwüs zal daartoe eerstdaags het initiatief genomen wprden. Naar wij vernemen zat gisteren in de Kil nabjj Dordrecht het jjs nog vast, doch zou de Middelburgsche Stoomboot trachten op aanstaanden Zondag de dienst te hervatten. Naar men verneemt zal do heer Corlen Vrjjdag 15 Jan. e. k.'s morgens ten 10 ureeene voorlezing houden te Haamstedeen des avonds van denzelfden dag te 7 ure te Noordwelle. De twee middelen van cassatie diezooals wjj in ons vorig No. reeds met een enkel woord gemeld hebbendoor den advocaat Mr. D. van Raalte Dingsdag bij den hoogen raad zjjn voorgedragen tegen bet arrest van het hof in Zeeland in de zaak van den gewezen boekhouder der Zierikzeesche leenbank M. Rinkier luidden als volgt: 1.° schending van de artt. 211, 427 en 428, in verband met art. 436 en 437 van het Wetboek van strafvordering en art. 1192 burgerljjk wetboek, a omdat het hof mede als bewijsmiddel heeft doen strekken een inventaris opgemaakt door en af komstig van een derden persoon en zonder dat deze derde persoon was bekleeder van een openbaren post, en b doordien bjj het arrest is beslist, dat het be- leenings-registcr is een openbare en authentieke akte zonder die beslissing te motiveren2.° schending en verkeerde toepassing van art. 149 wetboek van straf vordering in verband met art. 1905 burgarlijk wetboek doordien het hof een beleenings-register van den boek houder bij een stadsbank van leening heeft beschouwd als een publieke en authentbieke akte. Vaneen der inschrijvers op bet aan Z. M. den Koning aan te bieden album met de portretten der manneljjke Veerenaren boven de 18 jarenverneemt men dat onder de gephotografeerdentrots do duisternis waarin de af drukken hunner persoonlijkheid zyn gehuld, ontevre denheid heerscht daaroverdat de uitvoerings-commissie hen geheel in onwetendheid laat van het lot hunner portretten. Zjj vermoeden dat die bewaard blijven tot bet feest der 30jarige troonsbestijgingin de verwachting dat zij dan eenigermate zullen zyn verbleekt. Welk eene drukte het jjs in Friesland geeft kan blijken uit de Leeuw. Cour. van 3 Jon. jl., waarin niet minder dan 50 hardrijderyen werden aangekondigd op ééne uitzondering na alle in deze week te houden. De uitgeloofde prijzen en premiën beliepen een ge zamenlijk bedrag van 4827,50behalve een door Prins Alexander aangeboden gouden ankerhorloge en pièce de milieuterwijl eene maskerade-ryderi] nog geene prjjzen annonceerde. Men begrypt, hoeveel teleurstelling de ingevallen dooi heeft fceweeggebragfc. In den nacht van 2 op 3 Jan. is te Zuiderwoude, gem. Broek in Waterland, een boerenhofstede afgebrand. Toen de brand uitbrak lagen de bewoners, de eigenaar, twee kleine kinderen en de meid in diepen slaap. De meid werd het eerst wakker door geraas of waar schijnlijk door het geblaf van den hond, die tegen het bed zjjns meesters opsprong, waardoor deze het geluk heeft gehad nog tijdig zijn beide kinderen, al zijn vee, bestaande uit 10 koeyen, een paard en eenige schapen, benevens eenige wagens met boerengereedschappen te kunuen redden. Kerknieuwe. Bedankt voor het beroep naar Stavenissedoor De. E. J van Wisselinghpred. te Antwerpen. Gemengde berlgten. Een nar te Kamperland is weer aan het narren ge weest maar nu zonder duifjemaar loerde op eene zekere vrouw. Dientje van onder Stavenisse wordt aangeraden, zich wat fatsoenlijker te gedragen, en zoo niet te loopen om bjj den knecht van haar buurman te komen. Eene oude boeren-dienstmeid aan den Krui- ningschen zanddijkmoest zooveel snaps niet hebben van iemand te B. als 'zy op weg is om het hof »ZoRge" te gaau bezoeken. Zy moest maar bedenken wat zij daar vroeger heeft verrïgt, dan zal zy wel zwijgen. Den zoon van een schipper onder Poortvliet wordt aangeradenzulke onwaarheden niet rond te venten van een fatsoenlijk meisjewaar niets van te zeggen valt, terwyl hy gewaarschuwd wordt, geen andermans kind voor den gek te houden, daar men dat van zulk een verstandig man niet zou verwachten. Te W. is een 17jarig meisje dat reeds vier vrjjers in de week heeft, en die zy zoo zelf maar opzoekt. Dus daar kan wat goeds van komen. Een smidsknecht te Yerseke moest zoo geen party trekken voor zyn buurman, daar hy maar uitgelagchen wordt. Saartje te E. is zoo wantrouwend dat zy haar vader raadpleegt, en hem heeft gevraagd: Vader, zou die student het wel met mjj meenen om zoo laat sleetje met my te rijden »Wel zeker," zei de vader, »want een student weet al vlug wat er te koop ismaar gjj moet u wel be denken, en geen oude schoenen weggoojjen voor gy nieuwe hebt." Nu zegt het meisje Jaer is een steekje aan los En hy gaat weer naar den Bosch En is hij eenmaal van den kant Welkom dan den predikant. Een arbeider onder den djjk te Wissenkerke moest zooveel snaps niet hebben van een ander, daar hy zelf niet zonder gebreken is. Twee boeren-dochters te Heinkenszand worden aangeraden zooveel praatjes niet van do xnenschen te maken, daar zjj toch geen vryers kunnen krygen met geld, waar het toch maar om te doen is. Jan te Baar. wordt gewaarschuwd om op te passen dat hjj zyne handen niet verbrand. Zjjn frootvader was roorzigtigerdie hield zjjne handen te uis. Als hij beter oppast mag hjj weder bjj grootvader komen. Ook moest oude Jan wel wat voorzigtiger zijn, wjjl zjjne vrouw den raad van den doctor noodig heeft om van hare flaauwte te bekomen. »Oude liefde roeRt niet", zegt Bram te Mariakerke, »en daarom heb ik mjjne oude vrijster maar voor de zevende maal terug genomen terwyl ik al dikwijls bjj mij zeiven heb Kon ik voor geld het meisje koopen, Ik zou zoo lang alleen niet loopen. Maar 't is zooals men dikwijls ziet Men koopt voor geld de liefde niet. Ingezonden stukken. Mijnheer de Redacteur! In het belang der ingezetenen onzer stad verzoek ik U het volgende op te nemen. Dezer dagen te Goes zjjnde, vernam ik dat bij eene openbare aanbesteding, de vorige week aldaar gehouden, van het voor bet Gasthuis benoodigde brood de levering van bet fijn tarwebrood is aangenomen voor 13'/v Ct. en van het kropbrood voor 8 Ct. per Ned. pond. Deze leveringen zyn zoowel wat het gewikt als de kwaliteit betreft onderworpen aan eene strenge keuring. Bjj de bakkers aldaar wordt het fijn tarwebrood verkocht voor 16, 15 en 14 Ct., zoodat die bakkers welke het goedkoopst verkoopen zich in het grootste debiet mogen verheugen. Ik meende dit onder de aandacht mjjner Zierikzeesche medeburgers te moeten brengen, omdat wij hier ter stede nog steeds voor het fijn tarwebrood 20 Ct. per Ned. pd. mogen betalen; hoewel het hier tjjdens de broodzetting volgens de tegenwoordige graanprijzen slechts 15 Ct. zou kosten. Dit zjjn alzoo de vruchten van bet bakkers-monopolie te Zierikzee, waardoor vooral de mingegoeden onder ons, die de grootste broodvorbruikers zijn, ontzaggelijk worden benadeeld. Wat is daartegen te doen? Het antwoord is onBte Goes gegeven, waar de burgerij na een paar vergade ringen zich krachtig aaneengesloten heeft om aan de hooge eischen der bakkers paal en perk te stellen eu niet anders te koopen dan tegen een billjjken prijs. Mogt dit voorbeeld bier gevolgd worden en ook hier ter stede door eenige invloedrjjke personen het initiatief genomen worden om door krachtige aaneensluiting het doel te bereiken. O. Bnrgerl. Stand to Brouwershaven. geboren: 13 Dec. Een zoon van J. deNooyeren M. Grootjans. 17 dito. Eene dochter van C. van Beveren en C«. van 't Hof. 19 dito. Eene dochter van H. Duvalois en J. J. Bolkenbaas. 26 dito. Een zoon van I'. van der Velde en N. van IJsseldykke. 29 dito. Een zoon van S. Viergever en Liepje Goos. 85 geboorten in 1874. gehuwd: 16 Dec. R. J. Bakker, jm. en D. Stoutjesdyk jd. 24 gehuwd in 1874. OVElttEBES: 3 Dec. R. Stoutjesdijk, oud 6 w., d. 17 dito. Johs. van der Veldeoud 59 j., man vau Thona Moreel. 27 dito. L. van der Velde, oud 1 d., z. 50 overleden in 1874. als levenloos aangegeven: 22 Dec. Een zoon van C. Verpoorte en J. van Sweeden. 7 levenloos aangegeven in 1874. In de gemeente Duivendijke is in 1874 slechts één kind overleden en een levenloos aangegeven.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1