Vervolgens wordt met 7 stemmen tegen 2die van Mr. Schneiders en Jhr. de Jonge besloten de beschikking op het verzoek om verhooging van jaarwedde, nog aan te houden, waarna de lieer Vogelsang met algeuieene stemmen definitief wordt benoemd. De openbare vergadering gaat daarop in eene beslotene over. Heropend zijnde, deelt de Voorzitter mede, dat de onder handelingen, die Burgemeester en Wethouders krachtens het Raadsbesluit van den 29 April 1874 hebben aangeknoopt met de geïnteresseerden in de meestoof ,/de Zon" omtrent den aankoop dier stoof door de gemeente, tot geen voldoend resultaat hebben geleid, waarom Burgemeester en Wethouders voorstellen geen verder gevolg aan genoemd Raadsbesluit te geven. Alzoo besloten. De Voorzitter deelt daarop mede, dat op den 29 December 11. is beproefd het ophalen der straatmest, asch en vuilnis enz. in het openbaar te verpachtendat echter daarvoor naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders geen voldoend bod is gedaan en dat zij nu met iemand in onderhandeling zijn i omtrent eene onderhandsche verpachting, doch nog geen voorstel aan den Raad kunnen doen, waarom zij voorstellen hun te magtigen de zaak nog aan te houden. Hiertoe wordt besloten nadat de Voorzitter en Mr. Fokker op eene vraag van den heer Zuurdeeg hadden te kennen gegeven dat de verpachting niet vroeger heeft plaats gehad omdat Burgemeester en Wethouders aanvankelijk hadden gemeend den Raad te moeten voorstellenhet werk onder eigen beheer te doen en voornemens waren voor het einde van het verloopen jaar, daaromtrent voorstellen te doen. Verschillende omstandigheden hebben dit toen echter belet. Zij meenen nu in het vervolg daarover een voorstel te doen en deelen nog mede, dat de vroegere pachters voor eene billijke vergoeding hun personeel en materieel tijdelijk ter beschikking der gemeente hebben gesteld, zoodat het werk geregeld voortgaat. De heer van der Grijp zegt daarna dat de Inspecteur voor het geneeskundig staatstoezigt in Zeeland onlangs heeft be zocht het nieuwe gebouw ter afzondering en verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten en dat deze hem heeft ver zocht aan den Raad zijne tevredenheid te betuigen voor de nette en doelmatige inrigting. Voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter sluit hierop de Vergadering. Kennisgeving. Suppletoir kohier «Ier belasting op «le honden, diciiNt 1874. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend dat het suppletoir kohier van de belasting op <le boaden van deze gemeente, over het dienstjaar 1874, op heden door den Gemeenteraad ia vastgestelden van den Sden tot den 13den dezer maand ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter leziDg zal liggen en dat ieder aangeslagenebinnen dien tijdtegen zijn aanslag bjj de Gedeputeerde Staten in beroep kan komen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier. Zierikzee den 4 Januarjj 1875. De Burgemeester en Wethmmhrt, v. CITTERS. Pe Secretaris J. P. N. ERMERINS. Afkondiging. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zjjne Vergadering van den 16 December 1874, is vastgesteld de volgende Verordening: BESLUIT tot wjjziging van het Reglement van politie voor de gemeente Zierikzee. De GEMEENTERAAD van Zierikzee Overwegende dat het wenschelfik is voorgekomen art. 73 van het Reglement van politie voor deze gemeente te wyzigen BESLUIT: Eenig Artikel. In het tweede lid van art. 73 van genoemd reglement van politie voor deze gemeentewordt een punt geplaatst achter hot woord *oeergelragten worden do daarop volgende woorden vervangen door deze zinsnede: Het is ook geoorloofd die specie op den een of anderen •mestput uit te storten, mfts zfi terstond met aarde, of op de mestputten van stallen of boeren-ervenmet andere mest wordt •bedekt." Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergadering van den 16 De cember 1874. Pe Burgemeester, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Zfinde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland, volgens hun herigt van den 29 December 1874, No. -^-112 in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den G Ja nuary 1875. Pe Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Uitgeven»: DR LOOZF. WA ALE. Drukkerij: OCHTMAN, PI ETERS E VAN DISHOECK Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4