BIJVOEGSEL Zierikzeeschen Nieuwsbode van Donderdag 7 Januarij 1875. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD behoorende bij den TB ZIERIItZEE, gehouden den 4 Januarij ÏBTS. Voorzitter Jhr. van Citters. Afwezig zijn de IIH. Mr. Moens, met kennisgeving, Jhr. Mr. Schorer, Mr. Moolenburgh en van der Vliet. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De Vooreitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1.° vier brieven van Gedeputeerde Staten, houdende: a. toezending van een afschrift van hun besluit tot vast stelling van de rekening der gemeente over 1873; b. toezending van een afschrift van hun besluit tot verdaging van hunne beslissing omtrent de begrooting der gemeente voor 1875 cberigt van do goedkeuring der Raadsbesluiten van den 30 October 11. tot wijziging van de heffing van schoolgeld op de Hoogere Burgerschool en Burgeravondschool en op de 1ste school voor gewoon- en meer uitgebreid lager onderwijs, en d. mededeeling van de goedkeuring van het Raadsbesluit van den 10 December 11., tot nrkoop van erfpachtsregt door W. Gast. Voor kennisgeving aangenomen; 2.° een schrijven van den heer Jhr. Mr. G. L. Schorer, houdende kennisgeving, dat hij tengevolge zijner benoeming tot Raadsheer in het Provinciaal Gcregtshof van Zeeland en de daar door noodzakelijk geworden verandering van woonplaats, zijn ontslag neemt als lid van den Raad." De Voorzitter zegt, dat hij niet twijfelt of de Raad zal het vertrek van Jhr. Schorer met leedwezen hebben vernomen omdat men in hem een kundig en ijverig lid van den Raad en van verschillende Commission zal verliezen. Wordt besloten dit schrijven voor kennisgeving aan le nemen; 3.° een brief van Jhr. Mr. Schorer, houdende verzoek, om ontslag uit zijne betrekkingen van lid der Commissie van toezigt op het Diddelbnar (Inderwijs en van de plaat selijke Schoolcommissie. Het gevraagde ontslag wordt eervol verleendonder dank betuiging voor de in deze betrekkingen aan de gemeente bewezen diensten 4.® een brief van de plaatselijke Schoolcommissiehoudende aanbeveling van een dubbeltal ter vervulling der vacature in die Commissie te ontstaan door de periodieke aftreding van Jhr. Mr. G. L. Schorer, die bovendien deze gemeente met ter woon verlaat. Het voorgedrngen dubbeltal bestaat uit dc HH. 1.° A. W. Stellwagen2.° Jhr. Mr. J. W. D. Schuur- beque Boeije. Bij stemming worden uitgebragt 8 stemmen op de heer Stellwagen en 1 stem op Jhr. Boeije, zoodat de eerste is benoemd 5.° de rekening van de Commissie voor dc grindwegen in Schouwen over 1873. Ter inzage van de leden gelegd ge durende 14 dagen, om daarna in het archief te worden geplaatst; 6.° een verzoekschrift van een elders wonend erfgenaam van wijlen J. de Braai, om afschrijving van diens aanslag in den Hoofdelijken Oinslag over 1874. Verleend tot een bedrag van 7,09®. Namens Burgemeester en Wethouders brengt de Voorzitter ter tafel het suppletoir kohier der hondenbelasting voor 1874. Vastgesteld op een bedrag van ƒ24,50. De Voorzitter deelt mede: 1.° dat op den 9 dezer heeft plaats gehad de openbare aanbesteding van het vernieuwen van het deksel van den kleinen gashouder der gemeente-gasfabriek en dat A. Anker aannemer is geworden voor ƒ629. Voor kennisgeving aan genomen 2°. dat nog is ingekomen een verzoekschrift van den heer F. E, Vogelsang, in 1874 voor één jaar aangesteld als leeraar in het handteekenen aan de Hoogere Burgerschool en Burger avondschool in deze gemeente, om als zoodanig definitief te worden benoemd en om zijne jaarwedde thans bedragende ƒ800, inet ƒ200 te verhoogen. Namens Burgemeester en Wethouders stelt de Voorzitter voor den heer Vogelsang definitief te benoemendoch in overeenstemming met het advies van den Inspecteur van het middelbaar onderwijs, het verzoek om verhooging zijner jaar wedde aan te houden totdat zal zijn beslist omtrent de eerlang op te rigteu landbouwschool, aan welke inrigting van den heer Vogelsang ook diensten zullen worden gevraagd. De lieer Schneiders geeft in bedenking om reeds nu het verzoek om verhooging van jaarwedde te behandelen. Naar zijn inzien is de jaarwedde van den verzoeker wel wat gering en hij zou het betreuren, indien de verzoeker daarom naar eene andere plaats ging. De Commissie van toezigt heeft alleen geadviseerd omtrent de definitieve benoeming van den verzoeker, doch niet omtrent zijn verzoek om verhooging van jaarwedde, omdat zij meende dat dit door Burgemeester en Wethouders niet werd gevraagd. Spreker verklaart echter dat de Commissie zeer goed te vreden is over het onderwijs van den heer Vogelsang. Mr. Fokker acht het van belang het advies van den Inspec teur te volgen. Bij de lessen aan de landbouwschool zal aan den verzoeker het geven van onderwijs in het handteekenen worden opgedragen. Het is daarom bezwaarlijk nu reeds eene verhooging van jaarwedde te bepalenomdat het vooruitzigt bestaat dat het tracteinent later toch moet worden verhoogd en het zich anders later kou voordoen dat dit eene hoogte bereikte, niet in evenredigheid met andere tractementen. Aan den anderen kant zou liet voor den verzoeker onaange naam zijn, indien de zaak nu werd beslist en het verzoek werd afgewezen. De heer Schneiders verklaart, dat hij hetgeen hij gezegd heeft alleen in 't midden heeft gebragt omdat hij bevreesd is dat de heer Vogelsang naar elders zal solliciteren en niet gemakkelijk vervangen zou kunnen worden. Overigens is hij liet wel eens met den Inspecteur, maar het kan nog gcruimen tijd duren voordat de landbouwschool in werking i komt en eene verhooging met 200 is nu zijns inziens niet te veel. Jhr. de Jonge acht het rationeel volgens het advies van den Inspecteur te besluiten. Als er nu verhooging gegeven wordt, loopt men gevaar dat de verzoeker later als hij aan de landbouwschool onderwijs moet geven, weer verhooging vraagt en zoo kan men blijven verhoogen. Indien men zich laat leiden door de vrees van hem te verliezen, waar moet men dan eindigen, op dien grond zou men de tractementen van vele andere ambtenaren ook moeten verhoogen. Het ouderwijs zal toch wel niet. zooveel uitgebreider zijn dan vroeger en de Inspecteur zelf raad aan om nog met eene verhooging te wachten. Spreker vindt geen reden om, uit vrees voor ver trek van den verzoeker, de énorme kosten die de gemeente voor het onderwijs maakt nog meer te vergrootcn. Mr. Schneiders beschouwt dc zaak als urgent, .vooral omdat het iemand geldt die goed op de hoogte is van zijn vak. De bewering dat zijn werk niet uitgebreider is dan vroeger is onjuist. Zijne werkzaamheden zijn op de Burgeravondschool thans het dubbele van vroeger en ook het getal der leerlingen is bijna verdubbeld. De heer Koole verklaart zich voor de aanhouding der be slissing op het verzoekop de gronden door Mr. Fokker aangevoerd en omdat hij niet overtuigd is dat de werkzaam heden thans van dien aard zijn, dat de verzoeker op verhooging van jaarwedde aanspraak heeft. De lieer van der Grijp wenscht dat alsnog het advies der Commissie van toezigt voor liet middelbaar onderwijs over het verzoek om verliooging van jaarwedde zal worden ingewonnen. De Voorzitter geeft daarop op eene vraag van den heer Zuurdeeg te kennendat men de landbouwschool nog in dit jaar hoopt te kunnen tot stand brengen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3