GEMEENTERAAD SCHERPEN» VERFWARE;»* STEEN BERGSCHE STROOPAPIERFABRIEK. lIEEREN-KLEEDINGSTljEKEN NAAIMACHINES. ZEEGVVSCHE VOLKS-ALMANAK vim eiiies mïu\noLnR\n \\m\Vm\ GEVRAAGD: "EeiTSMIDSKNECHT nu is er veel haat ontstaan onder zekere lieden. Wat er nu verder zal gedaan wordenweet inen niet. Te Kruiningen is eene vrouw bevallen van drie zonen, van den eersten op 4 Jannarij 1874, en van de twee op 26 December 1874, en zijn allen welvarend. De man die slagter is, zou beter zyn met drie vette koeyen. De zoon van een schipper te Strie. wordt aange raden zulke onwaarheden niet uit te bazuinen van een fatsoenlyk meisje waar niets van te zeggen valt; maar men kan van een dom mensch niet veel verwachten. Een renteniers-zoon te Brouwershaven wordt ver zocht, zich niette bemoeyen met zaken van een ander die hem niet aangaan. De zoon van een vlasbaas te Sint-Maartensdijk moest zich zooveel niet verbeelden want hij moet maar denken aan de oliekoeken. Een heerschap te Groede moest zich by pretjes niet laten bepraten, want hy wordt maar voor den gek gehouden; zyne vrienden gaan op reis naar Gent op kosten van een ander, en hij moet te huis blijven. Mooi overleg! Eene timmermans-dochter en eene boeren-meid te Schore, moesten zooveel snaps niet hebben van anderen, daar zy maar moesten zwijgen. Het is by die meid maar te doen om den timmerman, en by de timmer mans-dochter om den boeren-zoon, maar zij zullen hun doel toch niet bereiken. Een dametje te Wissekerke heeft het met de kersmis zoo naar haar zin gehad met een boeren-zoon, dat zij zegt: Ik heb een boeren-zoon gehad Zeer hupsch en fraai van leden Maar hoe de uitkomst daarvan was Deel ik u hierbij mede. Zoodra wij even zaten neer, De boeren-zoon die was niet meer, Hy was toen spoedig opgestaan En naar een andere meid gegaan. Te Y. is een slijter zoo op de hoogte dat hy zijne dranken verkoopt onder koopmansprys, en doet er dan een vierde heerlyken wyn by. Welwel!" zegt eene boeren-dienstmeid onder Cats»nu heb ik voor de vijftiende maal naar Cortgene geloopen, en nu heb ik met de kersmis toch een vrijer opgedaan, maar die heeft mij spoedig weggejaagd, dus had ik maar t'huis gebleven. Maar geen moed verlorenal is het maar een vrijer met een been." Eene boeren-dochter te 's Heer-Abtskerke moest des morgens zoo lang niet slapen, daar zy zoo haar werk niet kan doen. Zy moest denken aan het volgend versje Werken is de ziel van 't leven Luiheid is der boozen lust Ylyt alleen kan voorspoed geven Waar de zegen steeds op rust. Onder Kruiningen moest eene boeren-dochter zich schamen om een bakkers-zoon door een meisje te laten vragen om bjj haar aan huis te komendaar zy nog al fatsoenlijk wil wezen, en een vryer heeft. Te Oud-Vo8semeer wordt vrouw praatgraag aangeraden zooveel lastertaal niet te verkoopenwant zjj heeft nog meer krappen op hare horens als eene koe van veertien kalveren. Dus pas beter op uw zaken, Eer men 't u bekend moet maken Want zoo snel met uwen mond, Komt meest uit een valschen grond. Iemand te Yerseke moest, als hy nog meer uit narren gaatmet de meid uit eene herberg, niet meer zeggenals hy beschonken isdat hy zoo een slang van een wyf heeft. Burgerlijke Staiul te Zierikzee. geboren 18 Dec. Eene dochter van J. J. van Loon en A. M. Haringx. Eene dochter van L. Franse en C. S. de Does. 19 dito. Een zoon van S. Muste en C. L. van Schattenburg Collman. 20 dito. Eene dochter van J. de Braai en A. Riedyk. 21 dito. Een zoon van A. den Dekker en K. van Styn. 23 dito. Een zoon van C. Rietmeijer en P. de Looze. 25 dito. Eene dochter van A. van den Berge en T. A. Landheer. Een zoon van W. Weeda en W. Antheunisse. g e h u w p 28 Dec. J. Hoogenboomweduwn. en J. R. van Over- straoten, weduwe. overleden: 20 Dec. H. Kooymanoud 13 m.z. 21 dito K. van Bloppoeloud 3 j., d. 24 dito. G. van den Houtenoud 4 j.d. 25 dito. J. A. Jacobsoud 23 j.jm. 26 dito. H. Maysoud byna 2 j.d. 27 dito. A. Schooffoud 48 j., vrouw van H. van Dyke. 29 dito. A. Fondseoud 65 j., weduwe van J. van den Ende. als levenloos aangegeven*. 21 Dec. Een zoon van C. Paterik en H. Serier. Burgerlijke stand te TDolen. GEBOREN: 3 Dec. Een zoon van A. de Korte en A. Noordhoek. 6 dito. Eene dochter van Ph. J. Wessels en A. van der Sande. Eene dochter van M. Hengstmengel en E. van den Berge. 7 dito. Een zoon van J. M. Schot en S. van Dalaen. 15 dito. Eene dochter van A. J. Goedegebuur en A. van Poortwyk. 19 dito. Een zoon van J. J. de Lange en L. Stols. overleden: 13 Dec. H. de Bruine, oud 2 m., z. van M. de Bruine en J. van Strien. 22 dito. W. de Korteoud 5 w., d. van J. de Korte en J. Moeliker. Prijscourant dor effecten. ROTTERDAM, 5 JAN. Laagste koera. Hooate koers. Stad Rotterd. Premie-Leen. 3 °/o 89 89'/, Itotterd Hypotheekbank 5 101 Nederl. Werkelijke Schold 2'/a 62'/. Amsterd. Premie-Leeoiog 3 T> 86'/ Spoorweg Boxtel-Wesel 4'/a 27./, 27'/, Afrik. IlaodeU-Vereenigiog 5 1027. Spanje Binoeoland 3 137,. 187, dito dito kl. atnkk. 3 17'/, 22 '1, 18 dito te Looden 1867/72 3 22./, Prem.-leeo. Stad Madrid 3 16 16'/, Poring, te Londen 1853/69 3 46 Rusl., Nicolaï 1867/69 82/, dito bij Stieglitz 1855 6 8. 5 33'/# dito Leeoiog 1873 5 957, dito Spoorw.-Aand.236 218 Annd. Baltische Spoorweg 3 132'/, 133"/, Oostr. Met. Pnp.p. Mei/Nov. 5 O ƒ0 «0 017. dito Zilv. p. Jan./Julij 5 887, 66'/, dito in Zilv. p. April/Oct. 5 >1 88 Tnrkache Obligatien 5 °/o 11./, Pero 1870 6 M7. Vereenigde Stateo obl. 1885 6 1001/,. 81'/, 31'/, Übfoertentiën. Getrouwd O. MOERMOND zlerikzee, L. van den HOUTEN. 6 January 1875. Voorspoedig bevallen van een Jongen, M. W. GELUK—Frideriohs. Poortvliet, 3 Januari 1875. Mijn geliefde echtgenoot beviel heden voor spoedig van een' welgeschapen Zoon. 's Gravenhage, J- D. ZANTVOORT. 5 January 187 5. Eenige kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een' Zoon* CORNELIA RANSE, Wed. T. van den Bout. Haamstede, 5 January 1875. Voorspoedig bevallen van een Meieje, W. H. LOCKER de BRU1JNE—Haages. Brouwershaven, 5 January 1875. Heden overleed Mejufvrouw PEETERNELLA DE BRA AT.wed. I. van Schelven in den ouderdom van 76 jaren. Zierikzbe, J. M. BOUVIN, 1 January 1875. Exec, testamentair. Heden overleed na eene slepende ziekte, mijn geliefde Echtgenoot JACOB van den BERGEin den ouderdom van 62 jaar en 3 maanden. Brouwershaven, Wed. J. van den BERGE, 3 January 187 5. geb. de Jonge, kinderen en behuwd-kinderen. Algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. Heden overleed ons jongste kindje JACOMINA in den leeftijd van 21/» jaar. n „D M. GOEMANS Pz. Dreischor, a goemans; 5 January 1875. geb v. Stoim. De ondergeteekende betuigt ook namens zyne dochter welmeenenden «laiilc voor de vele bewyzen van deelneming, ondervonden zoowel tijdens de ziekte als bij het overly den van zijne Echtgenoote ADRIANA SCHOOFF. Zierikzee H. van DUKE. 6 January 1875. Allen die iets te vorderen hebben tm van - of vensclinldig'l zyn aan den boedel van wylen Mejufvrouw P. de BRAALwed. I. van Schelven, gelieven daarvan operanf of beta ling te doen ten kantore van den Notaris J. M. BOUVIN te Zierikzee, vóór den 15 January 1875. Zij, die rneenen recht te hebben op de NALATENSCHAPPEN van den heer LEENDERT van dek LISSE, in loven stad houder van. Ooslerlandoverleden 1731, worden verzocht zich aan te melden bij den gevolmachtigde, ten huize van J. van 't HOF, in de meestoof »de Lei" tusschen 11 en 1 uur op Dinsdagen en Woensdagen van 29 Dec. '74 tot 13 Jan. '75 te Brouwershaven. Sociëteit: Ons Genoegen BALLOTAGE op DONDERDAG 7 JAN. 1875, '8 avonds 8 ure. Medekiezers te Scherpenisse! Brengt met ons op IS January tot lid van den Raad uwe stem uit op M. NOORD IJK E, hy ïb iemand geschikt om de gemeente-belangen te behartigen. Ecnigc Kiezers. VERKIEZING. By de VERKIEZING van een Lid voor den Gemeen tenrad te Scherpenisse op den 1Ü JiiminrO 1875 wordt met aandrang aanbevolen de heer C. M. KLEPPE. BEN AANTAL KIEZERS. De ondergeteekende bericht dat de HANDEL in TERFWAREN, VENSTERGLAS en andere tot het vak behoorende artikelen, tot dusver gedreven onder do firma OCHTMAN VOORBEITEL, van af heden op den vorigen voet doch op olirei* imam zal worden voortgezet. Hy blijft met de verdere vercffVuiinB: voor de ontbonden firma belast en gerechtigd voor haar te teekenen. Zierikzee, J.b OCHTMAN Jonz. 1 Januari 1875. De ondergeteekende door eeno abusivelijke berekening van den heer QUADEKKER te Middelburg niet meer voor genoemden heer werkzaam zünde, beveelt zich thans aan zoo tot het AANNEMEN van PLAATSVERVANGERS en NOM MER VER WIS SELAARS als het AANNEMEN van LEDEN voor de gunstig bekende Versekerings-Maatschappij voor de Nationale Militie Eend ragt" gevestigd te Gravenhage, Hoofd-Agent voor de provincie Zeeland do heer J. P. v. d. HOVEN, te Middelburg. 7mT„„ JOH. STOUTJESDIJK, Zierikzee. V E KHU I S I) uit de Nieuwe Booger<Istraat naar de POSTSTRAAT, regt tegenover het kantoor van de Heeren M. C. de CRANE ZOON, C. D E U R L O O, Stnllioiuler. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op Vrjj- dag den 8sten Jnnunrjj 1875, 's voormiddags ten half elf ure, aan en op den Zand dijk onder Ooslerland, publiek presenteren te verkoopen Eene niuizionlykc partij EXTRA ZWAAR ZEVENJARIG ESSEN EN ELZEN HAKHOUT. Aankomende de Diaconie der Hervormde Gemeente te Ooslerland. De Griffier G. van WAGE zal op Zaterdag den Oden Januari 1875, 'svoormiddags 10 ure, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. den Heer H. MOOLENBURGH, publiek presenteren te verkoopen: Eene partij v/wnnr 7jarlg Esschen en Elzen Hakhout, liggende aan den boschweg langs de breede dreef onder Zonnemaire, en onmiadelijk daarna op de hof stede bewoond door de Wed. van PUTTE aldaar, eenige Knodsen en droog Hout, De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE mCLBRCQ zal, op Dinsdag 19 Janu- «rij 1875 publiek verkoopen: Des voormiddags 10 uren aan den Zanddjjk onder Ooslerland en des namiddags 2 uren in »Nooit gedacht" onder Ooslerland EENE PARTIJ ZWAAR Esschen- en Elzen Hakhout. TE koop: vier jonge Karnhonden goed ras, bralclsen. Te VROEGOP Az. te St. Annaland. De ondergeteekende geeft hiermede kennis, dat hij voor den VERKOOP van zyn fabrikaat, als Agent voor Zeeland heeft aangesteld, den Heer J. J. CEDXdEN te Middelburg, by wien «11e inliet»tineren omtrent prijzen, kwaliteit en conditiën zyn te bekomen. Steenbergen, 2 Januari 1875. A. VAN HAAFTEN. My refererende aan het bovenstaande, beveel ik my aan, onder mededeeling, dat alhier ten allen tjjde, in de gewone formaten, ruime voorruad voorhanden is, zoodat by elke aanvraag terstond kan worden. Middelburg, 4 Januari 1875. J. J. CEULEN. De Notaris P. P. SLEGT zal op Woens dag: den —O January 1875, des lïli'Hk avonds te 8 uren in het na te melden kof- fijhuis, in het openbaar by opbod en afslag presenteren te verkoopeD*. Een HUIS en ERVE, zynde het van ouds bekende Koffijhuis en Logement genaamd *dk Kersenboom", staande binnen Middelburg op de groote markt, wyk K., numero 167. Bovengemeld Koffijhuis is daags vóór en op den dag van verkoop voor een ieder te zien, van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uren op vertoon van een toe gangbiljet te bekomen ten kantore van opgemelden Notaris, alwaar de vereischte inlichtingen te ver krijgen zyn. De Notaris J. de KATER Nz., zal op Vrijdag* de»» S9sten January 1875, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den Heer M. den BOER Jz., publiek presenteren te verkoopen: Eene groote party 7jarig Elzen HAKHOUT, aan den Lagen Zoom onder Haamstede bij de woning van Yerton en daarna aan den Hoogen Zoom. Als gewoonlyk in de maand January 1875*. op de buitenplaats >Mon Plaisib", van buitengewoon ZWAAR en LANG ESSCHEN HAKHOUT in de achterbosschen. (Nader nun te lcoudigen.) TE koop: EEN KAPITAAL WOON-en WINKELHUIS zynde BROODBAKKEBIJ, staande en gelegen op een der beste standen van Zierikzee; te bevragen onder letter A. B. by den Uitgever dezes. HEER IWOiDiS, MODEL 1875, voorhanden, alsmede een ruime sortering Zierikzee, Poststraat. J. de GRAAF. MM. lhmof ii et, BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ m in) wgp waaronder mot groote vlugtwielen. ff A ND-D CRS CHMA CBINES, m et on zonder ZEEFT en as. LEVEREN STEEDS T R E D M O L E N S, DORSCIHUCIIIMiS. ZVM MACI1IMS, ENZ., TOT CONCURERENDE PRIJZEN. Voor het uitvallen van holle tanden, is er geen werkzamer en beter middel dan de TAND- PLOMBE van den kk. Hoftandarts Dr. J. G. P O P P, te Weenen, Stadt, Bognerstraat n°. 2, welke ieder zicb zeiven zeer gemakkelyk en zonder pyn in den hollen tand brengen kan, die zich dan vast met het overschot van den tand en het tandvleesch verbindt, den tand voor verdere verwoesting beschermt en de pijn stilt. ANATHERIN MONDWATER van Dr. J. G. P O P P, kk. Hoftandarts te Weenen, Stadt, Bognergasse n°. 2, in flacons van ƒ1,75, is het beste middel tegen rhcumatische Tandpyn, tegen ont steking, gezwellen en zweren; het lost den aanwezigen Tandsteen op en belet dat er nieuwe gevormd wordt, maakt losse Tanden weder vast door versterking van het Tandvleesch en terwijl het de Tanden en het Tandvleesch van alle achadeljjke stoffen reinigt, deelt het den mond eenen aangename» smaak mede, en doet reeds zeer spoedig den kwaden reuk verdwynen. Dr. J. G. POPP'8 PLANTAARDIG TANDPOEDER, reinigt de Tanden dermate, dat door zijn dageljjksch gebruik niet alleen de gewoonlyk zoo lastige Tandsteen verwyderd wordt, maar ook do glazuur der Tanden altyd schoon wordt. ANATHERIN-T ANDPASTA, van Dr. J. G. POPP, kk. Hoftandarts. Dit preparaat bevordert de frischheid van den adem en dient daarenboven nog om aan de Tanden een ver blindend wit aanzien te geven, het bederf er van te beletten en tevens om het Tandvleesch te versterken. Verkrygbaar te Zierikzee by M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Havenwijk Cno. 203te Middelburg by W. P. van de KAMERApoth.te Vlissingen by J. GASILLE; to Goes bjj J. P. van der DOES; te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPELBOOMApotb.te Breda by A. P. JANSENto Rosendaal bij M. D. van LEEUWEN te Rotterdam bij T. van SANTENKOLFF, Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoophuis; te Amsterdam by F. v. WINDHEIM Co., Verkoophuis. Door de boekbandelaars M. S. de ZEEUW en_ F. B. den BOER te Middelburg is uitgegeven en by alle boekhandelaren verkrygbaar gesteld ae NIEUWE VOOR 1875, PRIJS O,«O, waarin behalve de gewone Almanak, by<1 ragen in Proza en Poëzie voorkomen van onze voornaamste Zeeuwsche dichters en schrijvers. De Belgische Maatschappij van algemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Infonnatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeJ. C. M. van REÏEEte Haamstede en L. BOOGERD Az, te Brouwershaven. ONTVANGEN: uit de BERGEN-QP-ZOOMSCHE Beijersch Bierbrouwerij. Verkrygbaar tot denzelfden prys als aan de brouwery by Zierikzee. j. WAALE. zal Schipper PIEPLOW aanstaanden ZATERDAG varen naar de steden Rotterdam en Dordrecht. Soliede BODEN in alle Steden en Dorpen, voor eene gevestigde Vereeniging, tegen voordeelige Premie en Provisie. Reflecteerenden gelieven zich te adres- seeren met franco Brieven onder letter A. Z., by den Boekhandelaar R. C. HUGE, Goudlicht Singel,-No. 87, te ROTTERDAM. R. M. J. VERTON te Dirksland, vraagt 1 Mei 1875 een KorenmolenaarsUnecht, tegen hoog loon. Brieven franco. M. van der VLUGTte Nituwerkerk, vraagt terstond Ee». BROODBAKKERSKIN ECHT. F. C. GEENSE te St. Philipsland vraagt met primo FEBRUARIJ twee bekwame TIMMERMANS-KNECHTS. Brieven franco. benoodigd, P. G., in staat paarden te beslaan, bij S. BIRKHOFF, Mr. Smid te Ooltgtnsplaat, eil. Flakkee. Brieven franco. WORDT GEVRAAGD EEN ONGEHUWDE Schildersknecht, van de Protestantsche Godsdienst, tegen FEBRUARIJ of MAART tot November, by L. van ALTENA te IIoog e Zwaluwe, Noord-Brabant. Brieven franco. KLEERMAKERS-KNECHTS. JAN SINTNICOLAAS te V Gravendeel verlangt om 15 MAART a. s. in dienst te treden oen Kleormakers-Knecht, P. G., tegen hoog loon. Adres in persoon of brieven franco. Men vraagt om dadelijk in dienBt te treden een ongehuwde KLEERMAKERSKNECHT. van de P. G., van goed zedelyk gedrag. Adres: C. de SMIT Ez. te Camperland gemeente Wissenkerke. Brieven franco. MET MAART OF APRIL een KLEERMAKERSKNECHT benoodigd, tegen hoog loon, P. G. Brieven franco bij J. CLEMENT te Cortgene. Met MEI e. k. benoodigd by Mevrouw GOEMANS geb. Schuurbeque Boeije een KINDERMEISJE, niet beneden de 15 jaren. Tegen MEI wordt gevraagd een MEISJE niet beneden de 16 jaar, by Mej. GROENE VELD de KATER—van Ingen. Met MEI eene DIENSTBODE benoodigd by Mevrouw de Wed. MTTLOCK HOUWER. Met MEI eene DIENSTMEID benoodigd by Mejufvrouw LAMMERS, Havenplein. Eene DIENSTMEID benoodigd by Mej. ARNOLD, Melkmarkt. TEGEN MEI eene fatsoeulyke Hurgerdienstmeid benoodigd, goed met de kinderwasch kunnende omgaan, by Mej. CAPELLE—Koster, Oude Haven. MET MEI AANSTAANDE wordt in een burgerhuisgezin tegen lioofg- loon gevraagd* eene DIENSTBODE, van de Hervormde of Chr. Gereformeerde Godsdienst, die goed met de wasch kan omgaan. Te bevragen by de Uitgevers dezes. TEGEN 1 FEBRUARIJ eene DIENSTBODE benoodigd, by H. J. P. BEAUFORT te .Bruirune. TERSTOND EN MET MEI eene BOERENDIENSTMEID benoodigd by JACOBUS van HOEVE te Sirjansland. MET MEI AANSTAANDE EENE BEKWAME Bóeren-Dienstmeid en een KINDER-MEISJE benoodigd bjj J. LUIJENDIJK onder Nieuwerkerk. TERSTOND EN MET MEI eene Bóeren-Dienstmeid benoodigd, by M. L. BROUWER te Ooslerland. UitgeversDELOOZE WAALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2