ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5486. 5fsteJaarg\ Donderdat) 7 January 1875. Verschgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is ƒ1,80, iranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Ota. per regel, kannen ai terlij k tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. VASTSTELLING DER 287ste STAATS-LOTERIJ. ■f De BURGEMEESTER en WETHOUDERS ven Zit- rikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat Z. E. de Minister van Financiën, ingevolge Koninklijke magtiging, heeft vastgesteld dé 287ste Staats-Loterij. De loterjj zal bestaan uit eeu-en<twiutig duizend lotentien duizend vijf" honderd prijzen en twee premlëu en verdeeld zijn in v jjt' klassen. De Collecte zal worden geopend op Maandag den 25 Januarij 1875 en gesloten op Zaturdag den 6 February daaraanvolgende. De trekkingen zullen plaats hebben te 's Gravenhage. De trekking der eerste klasse zal plaats hebben en geheel moeten afioopen op den, 22, 23, 24 en 25 February 1875 die der tweede klasse op den 8910 en 11 Maart 1875; die der derde klas'sé op den 22, 23, 24 en 25 Maart 1875 die der vierde klasse op den 5, 6, 7 en 8 April 1875 die der v ij f d e klasse op den 19 20 2122 27,28, 29 en 30 April, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 en 14 Mei 1875terwijl de laatste honderd nummers op Zaturdag den 15 dier maand zullen getrokken worden. De prijzen der loten en de wjjze waarop de uitgifte en trekking der loten zullen geschieden zijn dezelfde als voor vorige loteryen. De loten en gedeelten daar van zullen echter alleen in koop verkrijgbaar zjjn. Zikrikzee den 30 December 1874. De Burgemeester en Wethouders v. Cl TT EES. De Secretaris, J. P. N. ERMERIN8. De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te Zierikzee maakt bekenddat de Leer lingen van den Hoofdonderwijzer Bessen gedurende sluiting zjjner School wegens besmetting door rood vonk, van Donderduur 7 dezer nf, tijdelijk onderwezen kunnen worden in het locaal van de Tuaschenschool. De plaatselijke Schoolcommissie voorn. C. J. FOKKER, Voorzitter. J. P. N. ERMERINS, Secretaris. Algemeen Overzicht. Het zal niemand verwonderen dat wjj ditmaal ons overzicht met Spanje beginnen. Weinig hadden wjj gedacht, toen wjj voor eenige dagen onzen twjjfel aan de duurzaamheid der republiek uitspraken, dat reeds zoo spoedig de staat van zaken daar veranderen zou. Genoeg. Don Alfonsode zoon van de afgedankte koningin Isabella, is tot koning uitgeroepen eu zelfs Serrano is van president der republiek aanhanger van den nieuwen koning geworden. Vermoedelijk zal het wel een doorgestoken kaart geweest zijn en ofschoon wij geen reden hebben om te denken, dat nu de ge lukszon voor Spanje is opgegaangelooven wjj toch dat er nu tegenover de Carlistische woelingen eenige eenheid komen zal, die misschien in de gevolgen nuttig kan werken. De nieuwe koning is, naar het schjjnt, hy is ook pas 17 jaren oudniet bizonder met zjjne be trekking opgenomen. Hjj doorziet al het moeiljjke daarvan en zal natuurljjk met de voortzetting van den strjjd tegen Don Carlos moeten beginnen. Bedriegen wjj ons niet, dan is er meer dan anders kans, dat het volk nu partij zal kiezen voor den koning en dat daardoor de Carliaten zoo al geen grondaan zeker moed zullen verliezen. Een ding geeft een schaduw over de wending van zaken. De jonge koning is begon nen met den zegen van den Paus te vragen. Misschien is het een vorm en deed hjj het om by een deel des volks ingang te vinden, maar 'tis een bedroevend ver schijnsel, dat de volken willen en de vorsten toestem men dat er eene kerkeljjke wjjding noodig is voor wereldlijke betrekkingen. Of nu eene Pauseljjke zegen de monarchie in Spanje duurzaam zal maken en het volk tot eenheid brengen en rust, zal de tjjd moeten leeren. De gebeurtenissen in Spanje stellen alles in de scha duw en er is ook van elders niet veel gewichbigs te vermelden. Alleen zouden wjj er op moeten wijzen, dat in Franlcr\jl< een berucht man overleden is, name lijk Ledru Rollinde mandie onder verschillende regeeringen reeds een groote rol gespeeld heeft, maar diezooals het meermalen gaat, ten slotte verdwijnt zonder door iemand betreurd te worden. Langen tjjd was hijten gevolge der staatkundige gebeurtenissen in Engeland, waarhenen hjj uitgeweken was, maar hjj liet zich bewegen om naar zjjn vaderland terng te keeren en als lid der nationale vergadering op te treden. Daar heeft hjj niet veel indruk gemaakt en hij is een nieuw bewijs, dat ook de groote mannen hun tyd heb ben en dikwijls, eer zjj van hunne hoogte afdalen om hunne plaats aan anderen over te laten reed9 in de schatting van het publiek veel lager zjjn gesteld. Ove rigens is er uit Frankrjjk geen nieuws, Mac Mabon zoekt op alle mogeljjke wjjze zjjn Septemnium te be vestigen, maar wie weet hoe ras hjj even ala Serrano de partij des winnenden zou kiezen als er in Frankrjjk ook maar eens een koning of keizer uitgeroepen werd. Doch wie weet wat er nog gebeurt. Wy zijn nog niet aan het einde der vreemde wendingen en oigenljjk zou het in Frankrijk niet vreemd zijn als er eens een heel andere staat van zaken geboren werdiets waarop ieder zich verwacht die de Franschen kent en weet waarvoor men het geroep»Leve de republiekte houden heeft. Dat intugschen de stoffelijke toestand van Frankrjjk nog veel te wenschen overlaat is gemak kelijk te begrjjpen. Om daarin eenigzinB te gemoet te komen, zal door leden der wetgevende vergadering eene inkomstenbelasting worden voorgesteld van één ten honderd van alle inkomsten van 1500 tot 5000 fr. Men berekent daarmede 60 millioen te kunnen ver- krjjgen en hoe hoog dit cijfer ook sckjjnen mogein een schatkist als die van Frankrjjk in onzen tjjd mag het als de boom in den brouwketel beschouwd worden. _0n8 gevoelen over den toestand in Engolnnd bij one jaar-overzicht uitgesproken is daar te lande volkomen gerechtvaardigd. Immers de Engelsche bladen schrjjven: groote gebeurtenissen hadden geen plaats, het volk heeft het goed gehad en was tevreden. Intus- schen ligt er in dat getuigenis een diepen zin. Wat kan een volk meer verlangen? Waarljjk Engeland is hier menig ander volk ten voorbeeld. Dikwijls reeds heeft het door groote gebeurtenissendoor energieke handelingen de bewondering gewekt, maar als wjj nu hooren, dat het zonder iets groots gelukkig en tevreden was, wat zou men meer kunnen wenschen. DuitBclilaiid, althans zijn rijksdag, doet ons vooreerst niet veel bizonders verwachten. Ér moeten in deze maand gewichtige wetten in behandeling komen, zooals die op net burgerljjk huweljjkmaar de ver wachting is niet hoog gespannen. Alleen sohrjjft men dat de clericalen weder 'net hunne zullen doen, om zoo mogeljjk deze wet te doen vallen. Die menschen zjjn nu eenmaal in de wereld om ter eere Gods alle volks belangen op te offeren. Zjj zouden intusschen eer alles aan het opperwezen onthouden dau de kerk een voor deeltje of een machtbetoon laten derven. Gelukkig dat zjj dit op den voorgrond zettenhet publiek leert ze nu kennen en hoe meer licht hoe slechter kans voor de ultramontanen. Hit Italië krjjgen wij ditmaal bericht omtrent den Paus, die zjjn gemoed weder eens lucht gaf over den loop der politieke zaken in onderscheidene landen, vooral op Italiaansch grondgebied en natuurljjk daarbjj alles oven sterk afkeurde. Voorts is door hem een excycliek uitgevaardigd, waarbij een jubeljaar voor 1875 wordt uitgeschreven en de noodige aflaten belooft. Het voornaamste voorschrift bestaat hierin (voor Rome althans) om vjjftien maal vier verschillende hoofd kerken en elders vier voorname bedehuizen te bezoeken. Met deze reistochtjes kan men volkomen vergeving van zonden bekomen. Hoe stout de clericale partij zich verheft kan onder anderen opgemaakt worden uit een besluit der ltu- synode, waarbjj verklaard wordt, dat de opvoeding der jeugd geheel zal worden overgelaten aan de geestelijkheid. Men is nog wel onzeker of de regeering zich daarmede vereenigen zal, maar de minister van onderwjjs heeft reeds aan de mannen der kerk het oppertoezicht over de hoekendie op de scholen ge bruikt worden, opgedragen. Aan de grenzen van hot Mnroccaanscho keizerrijk hebben ook al ongeregeldheden plaats ge had ten gevolge van het optreden van een nieuwen scheik. Hjj schjjnt echter het veld te hebben behouden, nadat de opstand eenige meerdere uitgebreidheid had verkregen. Wjj gaan das het nieuwe jaar alles behalve vreed zaam in. 't Zal wel weer zjjn als in het afgeloopen. Ala de rust op do eene plaats terugkeertwordt die op de andere verstoord. Ieder woelt hier om veiande- ring en niemand is tevreden, als hjj er in slaagde zjjne wenschen vervuld te krjjgen. Misschien ligt daarin juist het geheim van de eindelooze ontwikkeling en voortgang. Daarom treuren wjj niet bij hetgeen we zien; laat ons eerst dan oordeclen als bljjkt wat daaruit is geworden. Nieuwstijdingen. (Sngrtaitfo. Een vreeseljjke plaag dreigt binnen weinige jaren in Londen uit te breken, tonzy krachtige maatregelen worden genomen om deze bezoeking af te wenden. Het ia bjjna ongeloofljjkdoch desniettemin de waarheid, dat uit een paar ratten en haro jongen binnen drie maanden 616,808 ratten worden geboren. Het wijfjo brengt reeds jongen voort als het drie maanden oud is werpt 8 i 9 maal 's jaars van 12 tot 23 jongen gedu rende vier jaren. Te Sheffield heoft op oudejaarsavond, te 11 uur, een hevige gaB-ontploffing plaats gehad in een huis in Rockinghaui-streefc. De dame die het bai» bewoonde, werd door den schoorsteen omhoog goworpon. Twee meisjes werden door de vensters op straat geslingerd, en verschillende andere personen werden gewond. Het huis is geheel ineengestort. De Londensche Times geeft van de Woensdag 11., in eene vergadering van houders van Spaansche effecten aangenomen voorstellen der Spaansche Regering, be treffende de botaling der onbetaalde couponsdo volgende uitlegging: Onderstel, dat een houder van Spaansche effecten tot een bedrag van 300 p. st. aan onbetaalde coupons bezit, dan ontvangt hjj daarvoor 100 pd. st. in pandbrieven op de Itio TintomyDen, en voor elke 10 p. st. van de overige 200 p. st. ontvangt hjj een effect ter waarde van 100 p. st.dus 500 p. st. nominaal voor zjjne schold van 200 p. st. In het zuiden van Engeland is dc dooi ook inge valion en te Londen zjjntwee dagen langde straten nagenoegonbegaanbaar geweest. In bet Noorden hebben daarentegen hevige sneeuwstormen gewoed. Het gcheele spoorwegnet van Schotland is daardoor onbruikbaar geworden. Op don Caledonischen spoorweg ia het rjjden onmogelijk geworden doordien er een mjjl lang vjjf voet sneeuw op de rails ligt. Op den Dundei and Fofar spoorwegligt de sneeuw tot boven den schoorsteen der locomotief. Do passagiers moesten den trein verlaten en de wagens aan hun lot overgelatenzjjn onder de sneeuw verdwenen. Te Dalwhinnie is de sneltrein, die een sneeuwploeg en drie locomotieven hadeveneens den 2 January door do sneeuw overweldigd en er onder bedolven. De tjjding van al deze onheilen is per telegram aan de Londensche avondbladen van 11. Zaturdag medegedeeld. Men wist slechts zeer weinig aangaande het lot der passagiers. Te Newcastle had men Zaturdag-morgen nog niets vernomen van drie treinendie den vorigen middag en avond reeds hadden moeten aankomen. Geen enkele trein is te Inverness aangekomen, en de spoorweg-directie wist op de angstige vragen der vrienden van de reizigers niet te antwoorden, daar het haar onbekend was waar de treinen onder de sneeuw zitten. Sneeuwploegen en handenarbeid bleken beide onvermogend om een weg te banen. Waar de treinen toegankelijk zjjn hebben de spoorweg-directien loco motieven met een wagen met levensvoorraad naar de ingesneeuwde reizigers gezonden. fal»eb«w> De Rijksdag in Zweden heeft eene wet aangenomen en de Koning heeft haar reeds bekrachtigd, waarbjj aan gehuwde vrouwen do vrijheid wordt gegeven te beschikken over het geld, dat zetjjdenshaar huwelyk door baren arbeid of op andero wyze verdienen. Het gerucht looptdat met het oog op het groote tekort op het budget van 1875 er ernstig aan gedacht wordt een belasting te leggen op de coupons, die den intrest bijna met de helft zou verminderen. 2St«Ue. Volgens de Gazette di Torino heeft Garibadi in een schrjjven aan dr. Riboli verklaard, dat hjj met 't oog op den finantielen toestand van Italië, geen nationale gift zal aannemen. Spanje. Madrid, 2 Jan. Koning Alfonso heeft algemeen amnestie verleend aan alle Carlisten. i De Koning van België heeft Alfonso geluk gewenscht met zijne troonsbeklimming. De Paus heeft aan Alfonso Xn zjjn zegen gezonden. Koning Alfonsus wordt aanstaanden Donderdag te Valencia verwacht. De Minister van Financiën heeft de obligatiehou ders gemagtigd tot het afknippen van den January- coupon. Voorts is bepaald, dat alle transactiën ter beurze op de reBcontre van 2 Jan.tegen dezelfde voorwaarden tot 15 Jan., zullen geprolongeerd worden. 3 Jan. De kolonel Berritz en generaal Dorregaray hebben de zijde van don Carlos verlaten. De genoemde kolonel is Bilbao binnengetrokken aan het hoofd der Carlistische bataljonsonder den kreetleve Alfon sus XnDe vreugde is algemeen en de stad is schit terend verlicht. JFv«nftrijft< Een hoofd-inspecteur van politie, George Dermenon, stond dezer dagen voor de regtbank te Parjjs te regt, als beschuldigd van geheime verstandhouding met de pick-pockets, die van tjjd tot tjjd uit Lónden naar Parjjs waren gekomen om er hunne zakkenrollers-in dustrie uit te oefenen. Het bewjjs is geleverd dat de aanklagt gegrond was. Langen tjjd was Dermenon de handlanger van de pick-pockets. Hjj wees hun o. a. de openbare inrigtingen aan, waar op zekere tjjdcn geen geheime politie-agenteu verschijnen zoudenaoodat zjj er met meer veiligheid dan elders de zakken der be zoekers konden ledigenook gaf hij hun een wenk om te vertrekkenals hjj in cafés en herbergenin hunne tegenwoordigheid zjjnde, onverwachts politie-agenten zag komen. Dikwyls ook gebeurde het, dat de zakken rollers gestolen porte-monnaies onmiddelyk hem ter hand steldenom niet in 't bezit van die voorwerpen te worden gevonden; maar dan kwamen de zakken rollers steeds bedrogen uit; want Dermenon, in de eerste plaats voor zich zelf zorgende, maakte de porte- monnaies ligter vóórdat hjj ze aan zjjn Engelsche vrien den teruggaf. Reeds voorlang hadden eenige veroor deelde pick-pockets erkend, dat zjj in Dermenon een medeplichtige hadden gevonden maar die verklaringen werden in don beginne toegeschreven aan wraakzucht tegen iemanddie hen maar al te zeer in 't oog had gehouden. Ten laatste deed het geregt.'nasporingenen zijne schuld ie thans op onwraakbare wjjze gebleken. Do regtbank heeft hem veroordeeld tot een gevange nisstraf van vjjf jaren, terwjjl hjj na dien termjjn voor even langen tjjd onder politie-toezigt zal blyven. SDuilarivlanft. Bcrlyi»4 Jan. Bjj nadere informatie is dat de Rostokscho handolsbrik »Gustav" door de Car listen beschoten is. Door de beschieting was de be manning verhinderd een derde anker uit te werpen, zoodat de schipbreuk het gevolg van de beschieting ie geweest. te. Dezer dagen deed de 70jarige bode X. zjjn dageljjksch reisje, met zjjne hondenkar van Gent naar Dendermonde- en keerde 's avonds weder huiswaarts. Daar hji uit Den dermonde gcene vracht mede te brengen haa, plaatste hjj dc groote kiBt, die hjj bjj slecht weer gebruikt, om de goederen boter tegen het nat te bewaren, boven op zyn kar. Nauweljjks was de bode het dorp Grom- bergon voorbjj, of hjj kwam op het denkbeeld, teneinde zich voor hot Bneeuwnat te vrnwaren, dat de kist hem tot schuilplaats kon dienen. Hjj Bet de honden stil staan, zette het deksel der kist omhoog en plaatste er zich in. Alles ging voor het oogenblik goed; onze bode zat op zyn gemak, hoog en droog en uiterst tevreden zoo een vernuftig middel togen het sueeuwnat uitge vonden to hebben, maar ziet, de held had, zonder het to weten, nog met het springglot te maken, dat op den koffer is en waarvan hjj den sleutel in den zak droeg. Tcrwjjl hjj nog glimlacht van geluk, over zjjne schoone schuilplaats, valt bet deksel, door eencn zwik der kar toe, en ziedaar onze bode in de kist, evenals ceno muis in den val. Stampen, heffen, roepen dient tot niets, dan om zjjne honden, door dit rumoer ver schrikt, harder en harder te doen loopen. Tot over maat van ongeluk schuift de kist, door het geschok der kar en het gespartel van den gevangene, achter waarts en weldra vliegt ze van ac kar nevens den ntroatweg. Daar de kar maar weinig verheven is, kon de gnjsaaard zich niet bezeeren; de honden zetten hunnen weg onbekommert voort. Wat nu gedaan?... spartelen en stampen helpen niet; onze bode begon om hulp te roepen, het eerste geroep heft- hjj aan, juist op het oogenblik dat een voorbijganger nauwe ljjks een stap of twee van hem verwjjderd is, en deze van schrik bevangen, loopt zoo hard hjj maar kan naar een naastbjigelegene herberg, langs den weg ver zekerende, dat het niet ver van daar spookte. De eerste had nauweljjks gedaan met spreken of een tweede komt op dezelfde wijze binnen. Op het aan dringen van den baas, die zijn grooten lantaarn aan steekt, gaat men te zamen bet spook opzoekenweldra bereiken zjj de plaats, waar zich het vreemde gedruisch laat hooren. Dezelfde klanken komen uit do kist; zjj naderen voorzigtig en onderscheiden de stem van een mensch en toen zjj nadere onderzoekingen gedaan hadden, nemen zij de kist op, brengen ze in de herberg, nemen beitel en hamer, slaan ze open en onze gevangene komt, half dood van schrik, te voor- scbjjn. De honden waren iDtusschen zonder hunnen meester thuis gekomen en ongerust over het aebter- bljjven van dezen laatste, spoedde men zich hem te gemoet te gaan. Nauweljjks was de kist geopend, toen dc zoon de herberg binnenkwam. De blijdschap van vader en zoon stegen ten top en deden alle ongeval en augst vergeten. iRcfrcriiittfc. INieuNveeliep4 Jan. Uit Huisduinen wordt berigt, dat het daar gestrande stoomschip König Wil helm I thans vrij gunstig zitom altjjd bij storm weer van het Btrand in vlot water geslingerd te worden. Deskundigen vroezen echter dat het alsdan op de buitenbanken uit elkander zal slaan. De werklieden, stokers en machinistendie zich aan boord bevinden, zjjn met het oog op deze gebeurlijkheid niet zeer gerust. A.mster<lniki4 Jan. Morgen zal voor het Provinciaal Geregtshof in Noord-Holland teregtstaan Antje Akkerman, oud 17 jaren, zonder beroep, wo nende te Schermerhornter zake van vergiftiging. Ten laste van de beschuldigde blijktdat zy in den avond van 5 Maart 1874, in den door Dirk Ak kerman haren vadercn diens gezin bewoonden watermolen in de bedijkte Schermeergemeente Scher merhorn een Bchoteltjewaarin zich schapenkanen bevondenen waarin zjj wistdat eene groote hoe veelheid rattenkruid was gestort, opzettelijk en met het bepaalde doel om een aanslag te plegen op het leven van haren vader Dirk Akkerman, en van haren broeder Jan, aan deze personen bjj bet avondeten tot dat einde op tafel heeft voorgezettengevolge waarvan de beide voornoemde personen van die schapenkanen gegeten hebbendaardoor ernstig ongesteld zyn ge- wordeuen Jan Akkerman den volgenden dag is over leden terwjjl haar vader alleen ten gevolge van het uitbraken van het genuttigde, in het leven is behouden. De besebuldigde heeft in de instructie opgegeven het haar ten laste gelegde te hebben gepleegd mot behulp en medeweten van eenen bjj haren vader in dienst zjjnden arbeider Pieter Schreuder, door wien dit is ontkend en ten gevolge waarvan tegen dien persoon geen genoegzaam bewjjs is gevonden ter verdere vervolging. Aan de beschuldigde is als verdediger toegevoegd de Advokaat Mr. W. H. C. Mouthaan. '«Gravenhage, 5 Jan. Heden werd voor den Hoogen Raad het beroep in cassatie van den voormaUgen boekhouder in de bank van leening te Zierikzee tegen zjjne veroordeeüng door het Hof van Zeeland bepleit door Mr. D. van Raalte, die twee casaatiemiddelen ont wikkelde tegen de door het Hof aangenomen bewijs middelen en concludeerde tot vernietiging van het vonnis en verwyzing der zaak naar een aangrenzend Hof. De conclusie van het Openbaar Ministerie iB bepaald op 12 Januarjj a. e. De algerneene beschouwingen der Eerste Kamer over de Staatsbegrooting zijn verschenen. Deovergroote meerderheid meende tegenover het kabinet een afwach tende houdÏDg te moeten aannemen. Men onderstelde dat bet ministerie zic-h van toegeven aan de uiterste rigtingen zal weten vrjj te houden en in waarlijk ver zoenenden constitutioneelen geest bestoren. In één afdeeling werd naar de voornemens omtrent de cencus gevraagd; op toekenning van kiesrecht aan de meer ontwikkelde leden der maatschappij, moest het daarbij vooral aankomen. De heer J. Fransen van de Putte heeft by het verslag een nota gevoegd, waarin de nood zakelijkheid wordt betoogdom 's lands middelen te verbeteren. Vele leden waren weinig ingenomen mot het denkbeeld van den minister van financiën, om het 4/5 van het personeel aan de gemeenten weder te ontnemen. Voor de afschaffing van de accynsen op zout en zeepvooral van de laatstetoonden velen zich gezind. Verscheidene leden drongen op afschaffing der Staats-loterjj aan. De Minister van Koloniën heeft zich bereid ver klaard aan de Eerste Kamer bij de behandeling van zyn Departement omtrent het ontslag van den Gouv.- Generaal de inlichtingen te verstrekken die verlangd worden en die hjj geven kan. C Jan. Op aanstaanden DiDge- dag zal de installatie plaats hebben van den nieuw benoemden raadsheer in bet prov. geregtshof in Zee land, Jhr. Mr. G. L. Schorer. Veere, 4 Jan. De vischsloep «Eendracht" is heden morgen voor het eerst uit Veere gezeild. Een tweede sloep wordt op de werf gerepareerd en naar men verneemt, zou last not least ook de burgemees ter zich aan het hoofd van eenige ingezetenen gesteld hebben om een derde vischsloep te zien magtig te worden. Yerselre, 3 Jan. Gisteren middag is bjj een ingezeten dezer gemeente uit een welput het lij Ine opgehaald van een pasgeboren kindgewikkeld m doeken en ingepakt in een sigarenkistje. Heden morgen zyn alhier eenige leden der regtbank aangekomen teneinde een onderzoek in te stellen. Zieril{7,eo6 Januarjj. Het hoofdbestuur der Nederl. Vereeniging tot be perking van openbare dronkenschap heeft een adres gezonden aan de commissarissen des Konings, met verzoek, ten opzigte der lotingen en der lotelingen zoodanige maatregelen te nemen, als, volgens het oordeel van den commissaris des Konings, strekken kunnen om op den lotingsdag en bjj de lotelingen het kwaad der dronkenschap zooveel mogeljjk te beperken. De Volksvriend deelt het volgende mede: De bovcnnvesicr eener tusschenschool te Leeuwardende werking der maag en de spy svertering verklarende beval zijne leerlingen aan vóór het eten een glaasje bitterop de wandeling een kop kof jij met eene scheut brandewijn er door, en na den maaltijd een slaapje te gebruiken. Te Oost-Souburg overleed den 1 dezer Z. Exc A. J. de Smit van den Brotcke als gepensioneerd Vice-Admiraal. Geboren te Aardenburg den 13 Mei 1801werd hjjals Kapitein-ter-zeebjj Z. M. besluit van 19 December 1855 Bevorderd tot Schout-bjj-nacht en van 27 Maart 1860 tot Vice-Admiraal. Den 3 Fe- bruarü 1855 benoemd tot Minister van Marino, werd bjj, als zoodanig, op zijn verzoek, bij besluit van 23 Junij 1856 met ingang van 1 Julij eervol ontslagen. Den 1 November 1857 aauvaardde hjj de betrekking van Directeur en Commandant der Marine te Vlissingen, en zag hjj zich bjj Z. M. besluit van 19 Feb. 1859 benoemd tot Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw. Nu 4 eeuwen geledenden 6 January 1475 gaf Graaf Karei van Rourgondtete Bruggebrieven van octrooi ter bedjjking der eljjken en gorsingen van St.-Annalandbevattende te zamen Mallant met Hanue- vosdjjkden Hamel en 's Gravenkreek. Het Sluixch Weekblad noemt als een zeer eenvoudig middel om bet springen der handen in den winter te voorkomen en te genezen het sap der ujjenwaarmede men de handen wrjjft terwjjl men zc warmt, en dat, wanneer men dit meermalen per dag herhaalttot volkomen genezing leidt. Te Zwijndrecht is een knaapje van vier jaar in een pot met kokend water gevallenterwijl de ouders afwezig waren wegens de begrafenis van een hunner betrekkingen. Het kind iB kort daarna overleden. Te Beerfca zag men vóór een paar dagen een man van 88 jareneen inwoner dier gemeentenog op Bchaatsen zwieren als een twintigjarig jongeling. Te Steen wjj k is eene 85jarige weduwe overleden, moeder van 9 kinderengrootmoeder over 71 klein kinderen, overgrootmoeder over 50 achter-kleinkinderen en bet-overgrootmoeder over 3 achter-achterkleinkinde ren. Van dat talrjjk kroost zjjn 45 overleden. Kerlinleu >vs. Ds. J. T. F. U. Lauts, pred. te Eemnes-buitendjjks, heeft bedankt voor Zevenhoven. Ds. H. Damsté Pz., pred. te Koekange, en bevorens te Nieuwerkerk in Duivelandheoft bedankt voor de toezegging van beroep naar Ter Homo. Beroepen te Krabbendjjfee Ds. J. Hulsebospred. te Blauw-Kapel. Gemengde berigten. Te Ycrseke wordt jufvrouw K. verzocht zooveel on waarheden niet rond te venten van een heer die ver trokken is en waar niets van te zeggen valt. In den Noord-Kraajjert zegt eene moeder tegen hare doch ter: «Keepje, je moet je maar goed houden, er komt nu al een rentenier op u af, maar die moet gy niet nemen, er zal wel eens oen boereu-zoon op u afkomen, want gij zy't een mooi meisje." Onder Kattendijke gaat het al wonderljjk; er loopen meisjes zonder vrijer, en er zjjn er die twee hebben. Lina te Sint-Maar. wordt aangeradenzoo min mogeljjk praatjes te ver tellen van iemand waar niets van te zeggen valt, daar er anders van haar wel eens wat verteld kan worden, dat wel diende verzwegen te worden. Als er onder Baarland eene booren-meid met Mei vertrekt, zal er groote vreugde zijndan zullen alle vlaggen op bet dorp worden uitgestoken, even als er gedaan is op het koningsfeest. Het is met het lossen van een schip van Yerseke maar niet medegevalen te Bruinisse, eu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1