iiilif lLi.lI 10» WIJIN, LIKEUREN EN GEDISTILLEERD WOLLEN DEKENS, GESTIKTE illEIig MOLTON DEKENS, DEEREN-KLEEDINGSTEKKEN NAAIMACHINES. zJ- DE GRAAF. PUI®® 1 „de H a r p s p e e 1 s t e r," LEERLINGEN DER GÏMNASTIEKSCHOOL Soiree Déclamatoire, gezind te zjjn. Deze Minister, die één en al weifeling en dobbering is, en tusschen de partjjen poogt door te zeilen (hetgeen altjjd de allerongelukkigste politiek isdie een staatsman kan volgen)deze Minister heeft den Gouverneur-Generaal van Indie gedreven zijn ontslag te nemenen een diplomaatdie nooit van Indische zaken een studie heeft gemaakt, als zijn opvolger aangewezenom geene andere reden dan dat die diplomaat een boezemvriend was van den Minister. Enalsof die heldendaad nog niet genoeg isheeft die Minister den ouden heer Hasselman, derden Mi nister van Koloniën in het ontbindings-Ministerietot lid .van den Raad van State benoemd, om aldaar het conservatief koloniaal element, reeds door Mr. Swart gerepresenteerdte versterken en adviezen te geven omtrent den toestand van Indie, gelyk die tientallen van jaren geleden zich aan den blik van den presi dent Hasselman voordeed. Aan dien oud-Minister conservatief in de nieren, wordt thans de taak op gedragen den half-conservatieven Minister v. Goltstein te adviseren omtrent de toepassing der niet-conserva- tieve agrarische wet Ziedaar de vrucht van Ministerieele afwisseling! Al wat wensclieljjk is! Wat meer legislatieve, wat minder rhetorische beweeg kracht De zelfmoord, die de liberale partij heeft gepleegd, heeft de optreding van eene conservatieve Regeering noodzakelijk gemaakt. Het is treurig, maar het is waar. Een onverbiddelijke kettingregel loopt tusschen de verwerping der census-wet, ter wille van ƒ2, en de optreding van dit Ministerie. Op schandelijke wijze is de vorige Regeering door hare eigene partij verzwakt, beleedigd, afgestraft. De liberale party wilde een weg banen voor de conser vatieven. Tu V as voulu, George Vaudin! Wat moet de Tweede Kaïner nu doen? Lijdzaam zyn Zich van iedere krachtige optreding onthouden? Volstrekt niet, maar veel verdragen. Minder welspre kendheid, en meer arbeid. Afdoen wat afgedaan kan worden, zonder krenking van het liberaal geweten. Méégaan, zoover beginselvastheid dit niet verbiedt. Niet remmenmaar meêstoomenals de Minister Heemskerk stoomt in de goede rigting en niet de railleert. Ach! er is zooveel, dat gedaan moet worden, maar goed gedaan. Vooral op het gebied van het regts- wezen. Waar blijft het nieuwe Wetboek van Strafregt? Waar blyft de wet tot wijziging van enkele deelen onzer regterlyke inrigting? Eene nieuwe krankzinnigen wet is zeer hoog noodigeene wet tegen de vervalsching van levensmiddelen is eene volksbehoefteeene wet op de banken van leening is reeds sedert twintig jaren in aantochtonze gezondheids-wetgeving is gebrekkig en onvolledig; alle takken van onderwijs eischen hervor ming, verbetering, aanvullingwie verlost ons van het heirleger Fransche wetten, wier bestaan krenkend is voor elk gevoel van nationaliteit. Al wat wenscheljjk is! Voor heden genoeg! Laten wjj nooit vergeten, dat één zitting van den Duitschen Rijksdag beter, degelijker werk oplevert dan tien zit tingen van het Nederlandsche Parlement! Laten wy amortiseeren zooveel wy kunnen. Maar welke schulden Die van vorige Regeeringen en van vorige Kamers, die niet genoeg hebben gedaan en laat er een einde komen aan de politieke crisissen, die doodend zyn voor het staatsbelang en dreigend zyn voor onze onafhankelijkheid! V. Aan onze vrienden en bekenden in Zierikzee en omstreken, roepen wy een welgemeend liell in 1875 toe. sunderland f en j 1 Januari 1875. New-Castle on Ttot, 1 A. W. van der HALEN. M. van der HALEN—Bennett. J. J. HARDEMAN. J. B. HARDEMAN—Voorbeitel. G. H. J. van der HALEN. £s 35jarige Echtvereoniging van ADRIAAN van den BERG en JACOMINA van TIGGELEN. Tholen, 2 Januari 1875. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. aüsaaas.-ïS-issïssasszaïssasaasaïasïssxaaafijD I; öójarige JEclitvereenig-iiic óm van M. van der LINDE en T. POMPOENE. ®1 Dreischor, 4 Januari 1875. Voorspoedig bevallen van een' Zoon, CORNELIA HAGE, echtgenoote van colijnsplaat, 1 January 1875. I. P. van der WEELE. kennisgeving. Kruiningen, 29 December 1874. Heden overleed tot mjjne en mjjner kinderen diepe droefheid, mijn echtgenoot, de Heer LEENDERT MARINUS van NOPPEN, oud ruim 60 jaren. Uit aller naam, Wed. van NOPPEN, Platschorre. De HOUTHANDEL zal op denzelfden voet worden voortgezet door mjjn zoon DANIËL ADRIAAN vak NOPPEN. Heden overleed na een Ijjden van 18 dagen mijn geliefde Echtgenoote CORNELIA van IJS8EL- DIJKEin den nog krachtvollen leeftijd van 43 jaar en 11 maanden. Nöordgouwe, SIMON van DONGEN. 1 January 1875. Heden overleed Mejufvrouw PIETERNELLA de BRAALwed. I. van Schelven in den ouderdom van 76 jaren. Zierikzee, J. M. BOÏÏVIN, 1 January 1875. Exec, testamentair. Heden overleed onze waarde Moeder en Behuwd-Moeder, Mejufvrouw J. Z. de WINTER Wed. den heer J. C. Hertstein in den ouderdom van bijna 74 jaren. Zierikzee, Uit aller naam, 3 Januarij 1875. J. L. HERTSTEIN. Heden overleed na eene slepende ziekte, mjjn geliefde Echtgenoot JACOB van den BERGEin den ouderdom van 62 jaar en 3 maanden. Brouwershaven, Wed. J. van den BERGE, 3 January 187 5. geb. de Jonge, kinderen en behuwd-kinderen. Algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. De Heer en Mevrouw HOOGENBOOMgeb. van Overstraeten, betuigen hunnen harteiy leen danle voor de vele bewjjzen van deelneming bjj hun huwelijk ondervonden. Renesse, Januari 1875. bewijzen van belangstelling, bij irs ondervonden, betuigt de onder- Voor de vele 1 zijn vertrek naar elders o geteekende zynen tlaulc. Oüwerkbrk, C. TIMMERMANS Dz. 3 Januari 1875. Eere wien eere toekomt! Vjjffcien huisgezinnen in de gemeente Eiker zee brengen bjj deze hunnen oproer tea «laaie aan den heer A. MOOLENBURGH, welke aan ieder hunner eene maat tarwe als nieuwjaarsgift heeft laten bezorgen. De COMMISSIE belast met de uitdeeling der Nieuwjaarsgiften te Eikerzeebetuigt de ingezetenen hunnen harteiyiroii daulc voor de milde giften hun geschonken. Tevens berigt zjj dat de rekening en verantwoording van genoemde bedeeling voor belanghebbenden ter inzage is gelegd in het gemeentehuis te Scharendijke. Allen die iets to vorderen hebben van - of v©r»scl»ul<lijr<l zjjn aan den boedel van wjjlen Mejufvrouw P. de BRAALwed. I. van Schelven, gelieven daarvan opgaat'of beta ling te doen ten kantore van den Notaris J. M. BOÜYIN te Zierikzee, vóór den 15 Januarjj 1875. Bekendmaking. Sedert 7 December jL is van Rijswijk bjj 's Graven- hage naar Delft gegaan JOHANNES van der PLOEG, oud 25 jarentimmermansknechtdie sedert niets van zich heeft doen hoorenwaarom vermoed wordt dat hem een ongeluk is overkomen. Zjjn signalement is lang 1,67 meter, aangezigt schraalvoorhoofd gewoon oogen blaauwneus gewoonmond kleinkin spits haar en wenkbr. blond. Kleedingduffelschen jas zjjden petzwarte broekboezeroen zwart strikje en hooge laarzen. By ontdekking verzoekt de Burgemeester van Rijswijk ten spoedigste berigt, terwjjl door de betrekkingen ÏO,— als belooning zal worden uitgereikt. Het BESTUUR van het KERKELIJK KOOR 1^®^ wenscht eene ZANGCURSUS te openen als voorbereiding tot dat Koor en Doodigt JONGELIEDEN van 12 tot 16 jaar, alsmede de LEDEN van genoemd Koor uitdaaraan deel te nementegen vergoeding eener kleine Contributie. Aangifte tot deel neming wordt ingewacht bjj het Bestuur. Het Bestuur voornoemd, L. KARREMAN, President. J. H. LETZER, Secretaris. RENTE- BETALING. Bjj de Makelaars van der STARP en BERG worden alle verschenen en betaalbaar ge stelde COUPON'S 1 Januarjj 1875 betaald en de TALONS der CERTIFICATEN 2'/, WERKELIJKE SCHULD, tot bekoming van nieuwe bladen COUPONS overgenomen. De ondergeteekende heeft de eer zjjnen geachten begunstigers te berigten dat hjj den HANDEL iu LIKEUREN, WIJNEN onas. door hem gedreven onder de firma SNIJDERS ZOON, te rekenen van heden «»i©t v©r«l©r scnl voort zetten dan tot veretFening der loopende zaken, waartoe hjj zich in veler medewerking beleefdeljjk aanbeveelt. De gunst en het vertrouwen, zoo lang en zoo ruim hem geschonken, vervullen hem mot erkentelijkheid moge zyn opvolger, de hoer A. A. MES Gz., wien hjj zjjn voortdurende hulp heeft toegezegddaarmede geljjkelyk worden vereerd! Middelburg, J. H. SNIJDERS. 4 Januarjj 1875. Mjj refereerende aan bovenstaande annonce heb ik de eer mede te deelen: dat ik den HANDEL in van den heer J. H. SNIJDERS, heden 4 Januarjj 1875, heb overgenomen en dien op denzelfden voet, onder ZEds. leiding wensch voort te zetten. Mjj minzaam aanbevelende, A. A. MES Gz. De ondergeteekende bericht dat de HANDEL in VERFWAREN, VENSTERGLAS en andere tot het vak behoorende artikelen, tot dusver gedreven onder de firma OCHTMAN VOORBEITEL, van af heden op den vorigen voet doch op eieren mtam zal worden voortgezet. Hjj bljjft met de verdere verofl onintr voor de ontbonden firma belast en gerechtigd voor haar to J.b OCHTMAN Jonz. Zierikzee, 1 Januari 1875. De Notaris Mr. C. VAN" DER LEK DE CLERCQ zal publiek verkoopentelkens des voormiddags 10 ure. Op Maandag 11 Januarjj 1875, nabjj do Hofstede van J. H. de VLIEGER onder Noordgouwe ZWAAR ESSCHEN-, ELZEN- en WILLIGEN HAKHOUT, mitsgaders drooge MUTSAAK.DS. Op Vry«lnsr 13 Januarjj 1875, ten verzoeke van den WelEd. Heer J. van der VLIET, aan Jonkersweg onder Oostcrland: EENE PARTIJ ZWAAR Esschen- en Elzen Hakhout. Op Zftturrtag 16 «January 1875, te Haamstede in het bosch en in de 25 gemeten EENE PARTIJ Esschen-, IJpen- en Populieren BOOMEN, zeer geschikt voor werltliout, mitsgaders zwaar Esschen- en Elzen Hakhout. Op Maandag: IS «January 1875, aan den Beddewaardschen dijk onder Nieuwer kerk Eene partij zwaar Hakhout van Esschen- en andere Kopboomen. Publieke Verkooping op Dingsdag IS .January 1875 des voormiddags 10 ure, aan het Ambacht te Stavenisse, van: Eene partij IJpen BOOMEN en DROOG KOUT, mitsgaders POPULIEREN BOOMEN, zeer geschikt voor wcrliliout. Openbare Verkooping op Vrydag den 15 «Januari 1875, des morgens te 10 urenvoor J. PRIESTERin huweljjk hebbende L. or 't Hoe, in het gemeentehuis te 's Heer Arendskerke, van: 8 perceelen BOUWLAND in de gemeente s Heer Arendskerkein den 's Heer ArendBkerke-polder en in Oud 's Heer Arendskerke gelegen, samen groot3 H. 55 A. 64 C. Een WOONHUIS en ERVE aldaar, aan den Achterweg, grootH. 05 A. 10 C. 1 perceel BOUWLAND, in Heinkenszand, in het Oude Nieuwland, grootH. 94 A. 10 C. en 1 perceel WEILAND, in 's Heer Abtskerke, onder Baarsdorp, groot1 H. 14 A. 19 C. De Bouwlanden en Weide dadelijk te aanvaarden. Information te bekomen bjj den heer I. J. PAARDE- KOOPER en bij den Notaris H. K. D. VAN DEN BUSSCHE, beiden te Goes. Openbare Verkooping BOO MEN en HA KHOUT. De Deurwaarder J. BETHE zal, op Znturdug den 16 «Januarij 1875, des voormiddags ten tien urete beginuen op het plein achter de voormalige Kazerne en vervolgens langs de Stads wandelingen en de begraafplaats van Zierikzee, in het openbaar verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ Hakhout en opgaande Boomen de laatste meest geschikt voor werkhout en staande voornameljjk langs de ljjnbaan en de begraafplaats. LET WEL! UIT DE IIAND TE KOOP: een KOEMELKERS- en VRACHTENAARSBEDRIJF, waarbjj desverkiezende kan volgen vjjftien a twintig GEMETEN PACHTGROND, en eene wachtlug voor 4 it 5 koejjen. Te bevragen bjj LEIN dk PAGTER, timmerman te Wolphaartsdijk. TERSTOND TE HUUR: Een Burger-Woonhuis op de Oude Haven; te bevragen bjj E. W. MUS. in ruime keuze en laqe prijzen. J. JOPPE. iïlilH 01111® MODEL 1875, voorhanden, alsmede een ruime sortering TE KOOI? gevraagd door «J. WAALE. De ondergeteekendehouder van onder- linge verlotingen maakt bekenddat zjjne VERLOTING SCI November 1874 per nummers geteekendheeft plaats gehad onder toezigt van een bevoegd beambte te Brouwershaven en dat de prjjzen zjjn gevallen op do volgende Nos.282 een Remontre Horloge, 245 dito en de overige prjjzen op 275, 119, 209, 43, 254, 205, 41 en 215. En daarna zjjne TWEEDE LOTERIJ, 30 Novem ber l&Y-A per nummers geteekendwaarbjj de prjjzen gevallen zjjn op No. 117 dc Klok en de overige op Nos. 82, 97, 63, 9, 16, 64, 24, 98, 51, 71, 107, 40, 37, 88, 110, 86, 42, 41 en 14. - Vervolgens zijne DERDE LOTERIJ, 3 Decern» l»or lï8'7'4 per nummers geteekendwaarbjj de prjjzen gevallen zijn op No. 118 de Klok en de overige op Nos. 114, 110, 73, 85, 54, 31 7186, 17, 37, 97, 62, 6 en 53. Terwjjl zjjne VIERDE LOTERIJ, Ül December 1874 per nummers geteekendheeft plaats gehad onder toezigt van den heer M. v. d. Have inspecteur van politiebjj den heer M. Franken te Zierikzeewaarbjj de prjjzen zjjn gevallen op Nos. 9 622939 923116 122, 134, 51, 28, 135, 109, 24, 141, 74 en 43. De deelnemers worden verzocht wel op het teekenen en den datum der nummers te letten. Tevens zijn LOTEN verkrijgbaar 60 Cts. pet* lot naar franjje Voorworpen, ten zjjnen huize op de Schouwsclie Botermaikt. J. WIERIKX. Onrustbarende hoest, vergezeld van bloedopgeven. De Heereti L. VAKOSSIEAD ZOON, te Alfen ajd Rijn, berigten over den lijjiilan«lsehen Druiven Bor«tlioniiijar het volgende •Veelvuldig is het gebruik daarvan en wonderdadig do uit werking. De beer G. HOMMELS, Landbouwer alhier, magtigt. ons de verklaring af te leggen, hjj na het gebruik van 2 flacons van dezen Druivoii-Honiiig, volkomen genezen is van hem reeds lang kwellenden, onrust barenden hoest, vergezeld van h - bloedopgeven." BW Verkrijgbaar a ƒ1.— de flesch met gebruiksaanwijzing te Zierikzee, bjj M. J. de LOOZE ZOON, Apoth.Goes, bjj J. P. van der DOES; St.-Maartensdijk, bjj JOH; POTMiddelburg, bij W. P. van de KAMER; Kruiningen. by C. de MUNCK; Tholen, bjj C. J. de BRES, Öoltgensplaat, bjj GORDONVlissingenbjj JAC. DOM MISSE Cz.Middclharnis bjj A. TEEPE Brouwers haven, bjj J. W. van BRABAND; Zaamslaqby de Wed. A. van TRAEIJENHOVE. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, verzekert tegen zeer b i 11 jj k e en vaste premien: WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Informatiën te bekomen bjj D. Q. MULOCK HOUWER Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. Be ondergeteekende maakt aan zijne geëerde begunstigers bekend, dat hjj begonnen is met KLEERMAKEN, en hoopt door prompte en civiele bediening op de gunst van zijne dorps- en landgenooten. J. KORST AN JE. Universeel Zuiveringszout, tegen one:o!Stel«ll»e«len «Ier maag:,in pak jes van 15 cent, 271/» cent en 50 cent verkrijgbaar bij den DépOthonder j M GASILLE Apotheker. VOORDRACHT van WOENSDAG O JANUARIJ, *6avonds 8 uur, door den heer P. Lakeman. Entree ƒo,491/1. C. den TOOM. UITVOERING te geven door de te Brouwersliaven OnderwjjzerL M. W. CARPENTIER ALTING, Woensdag O «Januari 1875, in het Hótel van Mej. de Wed. van 't Hof te Brouwershaven. AANVANG DES AVONDS 7 UUR. Na afloop BAL. Entrée ƒ0.50. Met deelname aan het BAL Off 5. Rederijkerskamer CATSf9 t© THOLEN. op DINGSDAG IS «January 1875. ten huize van Mej. Wed. van RHÉE. aanvang 7 ure. IV a afloop BA L. GEVONDEN een geiden OOK.BEL» te bevragen bjj A. W. DEKKER. Meelstraat. TERSTOND of met MEI een aankomende BROODBAKKERS-KNECHT benoodigd bjj de Wed. A. COUMOU te Zierikzee. Een ten volle bekwame Brood», Resell uit en Klefne:o<s<l-Rul<lcerslcneelit zag zich gaarne tegen MEI geplaatst, liefst als Meesterknecht bjj een heer of weduwe; de beste getuigschriften van bekwaam- en eerlijkheid staan hem ten dienste. Adres letter K bjj de Uitgevers dezes; brieven franco. Een SMIDSKNECHT benoodigd, P. G„ in staat paarden te beslaan, bjj S. BHtKHOFF, Mr. Smid te Öoltgensplaat, eil. Flakkee. Brieven franco. Een bekwame Schildersknecht vast werk begeerende, kan met 1 FEBRUARIJ geplaatst worden bjj J. van AMMERS te Nieuw-Vennep, Haarlemmermeer. Brieven franco, doch liefst in persoon. Eene zindelijke huisvrouw bied zich aan tot het doen van een NATTE of DROÖGE WASCH. Adres Uitgevers dezes. ER WORDT GEVRAAGD Eene knappe Vrouw, om in een burgergeziu werkzaam te zjjn. Adres bjj den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. MET MEI e. It. eene Dienstbode benoodigd, die met de pot kan omgaan, bij Mevrouw PILAAR, Post- en Telegraafkantoor. MET MEI AANSTAANDE eene Werkmeid benoodigd bjj Mevrouw MULOCK HOUWER—van Andel, Poststraat. MET MEI eene Dienstbode benoodigd bij Mej. BUIJZE, Melkmarkt. Met 3f E e u MEIR benoodigd bij de Dames MULOCK HOUWER, Meelstraat. MET MEI e. k. eene Dienstmeid benoodigd bjj Mejufvrouw BROERSMA. Een© DIE N S T M EI D benoodigd bjj Mej. van der LINDEN, de Kater. MET FEBRÜARLJ eene Burgerdienstmeid benoodigd, die met de wasch kan omgaan, te bevragen bjj de uitg evers dezer Courant. Met MEI aanstaande eene moi«l.huisTiou<ï- ster en eene hoeren-dienstmeid benoodigd bjj C. W. van OEVEREN onder Ouwcrkerk. TERSTOND EN MET MEI eene Bóeren-Dienstmeid benoodigd, bjj M. L. BROUWER te Oosterland. MET MEI AANSTAANDE EENE BEKWAME Bóeren-Dienstmeid en ©ou KINDER-MEISJE benoodigd bjj J. LUIJENDIJK onder Nieuwerkerk. Uitgevers: DE LOOZE Sc WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2