ZIERIKZËESCHE NIEUWSBODE. 51steJaarg. Dingsdag 5 Januarij 1875. No. 5185. Verschuilt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Afkondiging. De BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Zie- rikzee doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zijne Vergadering van den 30 October 1874is vastgesteld het volgende Besluit: De GEMEENTERAAD van Zierikzee; Overwegende dat het wenschelijk is voorgekomen wyziging te brengen in de bepaling van het schoolgeld voor jonge lieden boven de 14 jaren, die de leasen aan de Hoogere Burgerschool in enkele vakken bjjwonen BESLUIT: Aan artikel 2 van het raadsbesluit van den 28 Junjj 1869 tot heffing van schoolgeld op de Hoogere Bur gerschool en Burger-avondschoolwordt toegevoegd de volgende bepaling: »Het gezamenlijk bedrag van het schoolgeld voor «enkele vakkenbedraagt in geen geval meer dan »dat voor volledig onderwjjsof 40.—" Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergadering van den 30 October 1874. De Burgemeester v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. En dat deze heffing bij Koninklijk besluit van den 21 December 1874, No. 17 is goedgekeurd, onder aanhaling der voorschriftenwaarnaar de invordering dezer belasting zal geschieden. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 2 January 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Afkondiging. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee doen te wetendat door den Raad dier gemeente in zjjne Vergadering van den 30 October 1874is vastgesteld het volgende Besluit: De GEMEENTERAAD van Zierikzee; Overwegende dat het wenschelijk is voorgekomen wyziging te brengen in de bepaling van het schoolgeld op de vierde of hoogste klasse der openbare eerste school voor gewoon en meer uitgebreid lager ondorwjis in deze gemeente en ook voor die klasse den voor de overige klassen aangenomen regel te volgendat het schoolgeldvoor twee of meer leerlingen uit hetzelfde gezin minder bedraagt dan het gewone schoolgeld; BESLUIT: Het schoolgeld op de eerste school voor gewoon- en meer uitgebreid lager onderwys wordt voor de vierde of hoogste klasse met wyziging in zoover van het Raadsbesluit van den 28 Juny 1869, bepaald als volgt voor een leerling30, voor twee leerlingen uit hetzelfde gezin elk - 25.— voor drie of meer leerlingen uit hetzelfde gezinelk- 20. Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergadering van den 30 October 1874. De Burgemeester v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. En dat deze heffing, bij Koninkljjk besluit van den 21 December 1874, No. 17, is goedgekeurdonder aanhaling der voorschriften waarnaar de invordering dezer belasting zal geschieden. En is hiervan afkondiging geschied waar het be hoort den 2 January 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen, ©wjjel&nfo. De week van Kerstmis 1874 zal lang herdacht worden, wegens de ontzettende onheilen, welke er in plaats vonden of hekend werden. Verschrikkelijk onder allen is de ramp welke het landverhuizersschip de Cospatrick getroffen heeft op den stormachtigen oceaan hij de Kaap de Goede Hoop. Dit 190 voet lange en 34 voet breede schip was van teakhout gemaakt, en voor troepenvervoer ingerigt. Op kosten van de regeering van Nieuw-Zeeland voerde het voor den tweeden keer 500 landverhuizers naar Auckland. Den llden Sept. verliet het schip Gravesend met 181 mannen, 125 vrouwen, 58 jongens, 53 meisjes cn 16 zuigelingen aan boord, behalve de bemanning, die 43 koppen telde. De landverhuizers waren met zorg gekozen, daar de Regeering hun vervoer eu vestiging bekostigde, om met een knappe njjvere bevolking Nieuw-Zeeland te verrijken. Den 28sten Oct. werd het schip gepraaid op 11° Zuiderbreedte en 3" Westerlengte, en sinas dien tijd is niets van het schip gehoord, tot den 27sten November toen het Engelscbe schip the Britisch Screpte drie man, bjjna van honger stervende, in een boot op zee vond drjjven, die, na bjjgebragt te zijn, wisten mede te deelen, dat de Cospatrick den 17den of den löden Nov. verbrand is. De stuurman en twee matrozen in de boot hadden 10 dagen zonder voedsel rondgezworven en het is gebleken, dat zjj enkelen hunner medereizigers geslagt en opgegeten hebben. Den 17den Nov. werden de passagiers om half één uur des nachts gewekt door het noodgeschrei van brand. De kapitein was onmiddelyk op dek cn do bemanning deed op zijn last al het mogelijke om het schip voor den wind te brengendoch dit mogt niet gelukken. De vlammen sloegen binnen een kwartier uit de voorluiken en in een half uur stond ongeveer het geheele dek in brand. De verwarring en wanhoop waren uiterst groot. Het schip voerde zes groote sloepen, onder welke twee reddingsbooten, doch slechts twee booten, ieder met 30 personen geladen, wisten van het brandende schip vrjj te komen. Van een dezer booten is niets gehoord, doch zy is waarschijnlijk op de stormachtige zee bij de Kaap de Goede Hoop vergaan. De andere boot is gelijk wjj mededeelden door het schip de British Sceptre gevonden, door nog slechts vjjf personen bemand, van welke twee overleden voor zjj met het schip St.-Helena bereikten. Al de anderen waren door honger en ont bering of door de hand hunner door honger krankzinnig geworden medgezellen omgekomen. Het is onmogelijk te zeggen wie het ergste geleden hebben, zy die in de vlammen omkwamen of die van honger en dorst stierven in de booten. De boot was geheel uit het gewone vaarwater gedreven en het is een wonder dat zjj werd ontdekt. Toen de matrozen van de British Sceptre de boot ontdekten lagen vier man wezenloos op de banken, de vjjfdo der zeelieden, die razend dol was, had de tanden geslagen in de keel van den Btuurman. Miulrld, 31 Dec. De prins van Asturië, de acht tienjarige zoon van exkoningin Isabellais tot Koning van Spanje geproclameerd en als zoodanig door de troepen zoowel van bet Noorder- ah van het centrum- leger erkend. Madrid, 2 Jan. De proclamatie van den prins van Asturie tot Koning van Spanje wordt door de vloot ondersteund. De troepen nebben de publieke ge- bouwpn bezet. Eenige handelsvaartuigen zjjn l'eesteljjk getooiddoch de bevolking Bchjjnt onwrsehillig aan gaande de gebeurtenis. Serrano heeft'zjch hjj do bewe ging aangesloten. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan de gouverneurs der provinciën getele grafeerd: Alfonso XII is eenparig tot Koning van Spanje geproclameerd door de natie en door het leger. Castillo bezat sedert eenigen tjjdhet vertrouwen van den jongen vorst. Ik hoop dat gjjdoor pligt en vaderlandsliefde feleid, de u toevertrouwde belangen zult bljjven bo- artigen." De- Alfonisten beschouwen deze gebourtenis als de genadeslag voor het Carlisme. JFranérijfe. Ledru Rollin de welbekende Pransche republikein stierf den 31sten Dec. plotseling aan een hardkwaal. Hjj was geboren in Febr. 1807 en had dus bjjna den leeftjjd van 68 jaar bereikt. Hjj studeerde in de regten en werd ingeschreven bij de balie in 1830. In 1841 werd by lid van het Parlement en deed zich zóó openljjk als een republikein kennendat bij door het gouverne ment vervolgd en tot vier maanden gevangenisstraf en eene boete van 3000 fr. veroordeeld werd. Het vonnis werd later vernietigd op grond van een fout in den vorm. Van nu at' aam hjj zijn plaats als de erkende leider der repnblikeinscho party in. Hjj speelde een voorname rol in de revolutie van 1848 en was destjjds bjjna even populair als Lainartino. In Junjj 1849 verwekte hjj met ongelukkig ge volg een oproerige beweging te Parjjsvlugtto daarop naar Engeland en bleef in ballingschap gedurende de geheele (regering van Napoleon III. Na den val van bet keizorrjjk keerde hjj naar Frankrjjk terug en werd tot lid van de Nationale Vergadering gekozen. Op de staatszakeu echter oefende hjj geen bjjzonderen invloed uit. Zjjn werk«Décadenco ae l'Anglettere", verscheen in 1850 in het licht. Uleberlttnfc. VliMUAiHtf-mi, 31 Decemb. De Gemeenteraad heeft het vooratol der Maatscbappjj tot exploitatie van gronden aldaar tot aanleg van een nieuwe Stadswjjk met aan genomen. 2 Jan. Nuar wjj vernemen zal do zaak der onlangs to St.-Philipsland plaats gehad hebbende ongeregeldheden op Donderdag 21 dezer voor het Provinciaal Gerogtshof alhier behandeld worden niet minder dan 34 beklaagden en 10 getuigen zullen gedagvaard worden. gr oom, 31 Dec. In dc Raadsvergadering van giste ren is de vorordening op do heffing van een hoofdei jjken omslac aangenomen. Daarna is hot beginsel van eigen aangifte verworpen en de verordening op de invorde ring ingetrokken. WoliYmrtjrfrliilr31 Dec. Gisteren avond laat werd de hulp ingeroepen van onzen geneesheer op eene hofstede in den Westerlandschcn polder. Een manvrouw en tweo zoons hadden zich daar ter ruste begeren in een vertrekjezonder schoorsteen waarin men een komfoor met vuur geplaatst had uit vrees voor het bevriezen der nardappelen. Door den damp bevangen en gan9ch bewusteloos, boorde gelukkig een der burenin het andere perceel dier woningeenig YTeemd geluid die daarop toeschoot en nog in tjjds de bedwelmde personen van eencn gewissen dood be- vrjjddo. Met behulp van den geneesheer werden zjj nu vervolgens weêr geheel tot zich zeiven gebragt, 2 Jan. Hoezeer reeds geruiuien tijd een bepaald vermoeden bestonddat er in dc gemeente personen warendie zich schuldig mankten aan het stroopen van- en het onbevoegd jagen op wilden het bleekdat de surveillance van gemeente- en rjjks-veldwucbter van geen het minste effect waszoo is aan het eindo des afgeloopen jaar» oen geheime jagt-opzigter benoemd die naauweljjks in functie was, óf hjj had een rijke buit van hazen patrjjzen en wapens van verscheidene personen in beslag, tegen wie nu als jagt-overtreders geverbaliseerd is. Zierilceoo. 2 Jan. Uit vertrouwbare bron ver nomen wjjdat de beer J. J. van Kerkwijklid der Tweede Kamer voor dit district, eervol ontslagen is als ingenieur van den Rykstelegraaf, tengevolge de opheffing dier betrekking. Dat dit besluit veler verwondering wekt, is natuur lijk; immers, reeds kort nadat besloton was op staats kosten in ons land telegrafen aan te leggen, trad de heer van Kerkwijk in 's rijks dienst en heeft gedurende bjjna twintig jaren zijne betrekking met jjver, naauw- gezetheid en groote bekwaamheid vervuld. Met regt kan dan ook gezegd worden dat hij in de telegrafie eene specialiteit is; zjjne geschriften over dat vak zijn zoowel in het binnen- als buitenland bekend. Het Bataafach genootschap van wijsbegeerte vereerde hem met. de groote gouden medaille en de Keizer van Oos- tenrjjk met het ridderkruis der Frans-Joseph-orde. Zou het bloot toeval zjjn dat bjj eene administratie als de telegrafie, die ineor dan 1000 ambtenaren telt, slechts één ambtenaar uitvalt, en dan juist iemand die bekend staat als opregt liberaal? De tegenwoordige Minister van Financiende heer van der Hcim, vroeger lid van het bestuur der conser vatieve Algemeene Kiesvereenigingwas naauweljjks Minister gewordenof hij besloot de betrekking van den heer van Kerkwijk op te heffen cn laadt daardoor den schjjn op zich dat het 't conservntief ministerie te doen was een liberaal ambtenaar te verwjjderen en dat de heer van Kerkwijk door zjjn ontslag als ingenieur gestraft moest worden voor zijne liberale gevoelens als lid der Tweede Kamer. Met genoegen vernemen wij dat, toen bjj de behan deling der Staatsbegrooting, het ontslag van genoem den heer bekend werdeenige leden der Kamer deze zaak -wilden ter sprake brengendoch zulks hebben gelaten op verzoek van den heer van Kerkwijkdie meeude dat een afgevaardigde direct noch indirect zijn lidmaatschap der Kamer mag gebruiken om zjjne par ticuliere belangen te bevorderen. Doet ons het ontslag van den heer van Kerhcijk als ingenieur van den Rjjkstelegraaf leed, èn omdat de telegtafie voortaan van zjjne grondige kennis is ver stoken, èn om de behandeling ZEd, te beurt gevalleD, in een enkel opzigt verheugen wij er ons over. Van zekere zjjde toch trachtte men bjj de verkiezingen den heer van Kerkwijk verdacht te makendat hij door zijne betrekkiDg niet vry was tegenover de Regering. Hoewel de handelingen van genoemden heer zulks steeds hebben gelogenstraft, is door het ontslag ook deze verdachtmaking onmogelijk geworden. Al de te Hellevoetsluis in garnizoen zijnde mari niers moeten zich gereed houdenom zoo spoedig mogeljjk naar Atchin te vertrekken. Bij beschikking van den Min. van Binnenl. Zaken is o. a. bepaald dat als arrond.-ingenieur van den waterstaat in het 11de district (standpl. Zierikzee) dienst zal doen de ingenieur 3de kl. J. Mulder. Aan het Centraal Comité voor het kindergeschenk aan den Koning heeft Z. M. den wensch te kennen gegevendat de daartoe' bjjeengebragte gelden zullen worden gestort in het fond9 ter aanmoediging van den gewapenden dienst in Nederland, terwjjl liet model i i gips van hot geschenk op het Loo zal worden bewaard. Wat door onderlinge zamenwerking kan worden tot stand gebragtook tot wegneming van den druk- kenden last der tiendenbljjkt uit een opstel van den heer IF. A. Coolengeplaatst in het November-nommer van »de Économist," waaraan wij het volgende ontleenen: In de gemeente Erp, eeu klein dorp nabij Veghel (Noordbrabant) bestond, geljjk ook elderseene 60ort van vaste afspraak om de tiendzoo al niet te ont duiken dan toch zoo weinig mogelijk daaraan op te brengen tengevolge waarvan werkelijk niet meer dan ll2van het gewas werd geheven. Het domein-bestuur besloot hieraan een einde te maken en de tiend niet langer te doiyi verpachtenhet liet door -middel -van huurlingen het tiendrecht streDg handhaven, en men mogt veronderstellen dat het bestuur der registratie daarmede zoo lang zou voortgaan totdat de coalitie gebroken zou zjjn. Toen besloot mendoor den nood gedwongen en gedreven door den afkeer welken men tegenover de tienden koesterde, de handen ineen te slaan om tot den afkoop te geraken. Bjj notarieele akte verklaarden de verschillende landbouwers, groote zoowel als kleine grondeigenaarsvoor gezamenlijke rekening gebruik te willen maken van het regt hun bjj de wet toegekend »om de tiendplichtigheid op hun gronden klevende af te koopen en het daarvoor op te nemen kapitaal te amortiseeren." Zjj verbonden zich tot dat einde tot het inbrengen der tiendvruchten welke op hun gronden geteeld werden teneinde uit de opbrengst dier tiendvruchten de rente en aflossing te vinden van de op te nemen gelden tot betaling der afkoopsom. Voorts werden in die akte besturende vennooten be noemd en de noodige bepalingen gemaakt omtrent het te voeren beheerde af te leggeu rekening en verant woording, terwjjl in artikel 6 het beginsel der hoof delijke aansprakelijkheid van iederen vennoot, voor de nakoming der aangegane verbintenissen, uitdrukkelijk werd uitgesproken. Voor de geheele operatie was een kapitaal benoodigd van ruim ƒ118,000, waarvan het aan het domein ver schuldigde gedeelte, ten bedrage van ruim ƒ83,000 in termjjnen kon afgedaan wordenmits voor de uitge stelde betaling eene rente van 5 pCfc. werd vergoed. Van bot gemeente-bestuur bekwam men een kapitaal groot 42,500dat de gemeente Erp bezat ten laste eener kerkcljjko instelling, welke, in weerwil der lage rente, bereid was het kapitaal terug te betalen. De gemeenteraad was te zeer doordrongen van bet belang aat de uitsluitend landbouwende gemeente bjj de ver nietiging dor tienden badom niet gaarne bereid te zjjn not kapitaal, tot dezelfde lage rente welke er vroeger van getrokken werd, aan dc maatschappij af te staan. Met deze som werden de particuliere tienden, de onkosten cn een deel dor domaniale tienden vol daan; waarna de tiend, in baar geheel aan do maat schappij overgegaan zjjnde, in 1866 voor het eerst publiek verpacht werd. De uitslag bjj dc verpachting overtrof, bij een mid delmatig gewas, ver do verwachting en bedroeg nage noeg 7000. >Dit verschijnsel, zegt de schrjjver, was niet vreemd. Men had nu bjj de verpachting meer vraag, sterker mededinging en minder inzamelingskos- ten. Men kon ook berekenen dat bjj geheele aflossing aan het domein van het tegen 5 pCt. rente uitgestelde ?edeelte der afkoopsom, indien het daartoe benoodigde onds tegen 3 4 pCt. was te bekomen, men jaar- ljjku ƒ3000 zou overhouden om te amortiseren en de tiend dus in betrckkeljjk korten tjjd zou kunnen zjjn vernietigd. Men opende nu gelegenheid om gelden bjj de tiend- cotninissie te beleggen tegen 8'/, pCt. rente. Uit alle schuilhoeken kwamen de spaarpenningen te voorschyn; de commissie nam elk bedraggroot en kleinaan zoodat men spoedig in de gelegenheid was om aan den rentelast van 5 pCt, door geheele afbetaling van de afkoopsom bjj het domein, tc ontkomen. In een tijds verloop van 9 jaren is reeds ƒ22,000 van het genego- cieerde kapitaal afgelost, terwjjl door vermindering van rentelast in het volgende jaar ƒ4000 kan worden af geschreven." Deze goed gelukte afkoop der tienden heeft te Erp aanleiding gegeven, tot oprigting eener hypotheekbank, welke zal strekken tot tijdcljjke voorschotten aan de leden om vee, mest enz. aan te koopenvoor de terug betaling, waarvan echter allen onderling borg moeten zÜn- Voorts wil men in die gemeente overgaan tot de vorming eener onderlinge brand- en veeverzebering en den aankoop eener dorschmachine, welke laatste met winst aan de deelhebbers verhuurd zou worden. In deze gemeente ontwikkelt zich alzoo op krach tige wjj ze het vruchtbare beginsel der coöperatie (zamen werking). Mogt dit voorbeeld ook onder de Zeeuwsche land bouwers navolging vinden en zij alzoo daardoor in staat zjjn zich van knellende banden te bevrjjden. 4 Jan. In de op heden gehouden openbare Raadsvergadering is de heer F. C. Vogelsang, die ten vorigen jarc tijdeljik is aangesteld als leeraar in het handteekenen aau de Hoogere Burgerschool en Burgeravondschool, als zoodanig definitief benoemd. De behandeling van een verzoek om verhooging zjjncr jaarwedde is aangehouden. Voorts is ingekomen een brief van jhr. mr. G. L. Schorerhoudende inedcdeelingdat hjj tengevolge zijner benoeming tot Raadsheer in het Provinciaal Geregtshof van Zeeland zijn ontslag neemt als lid van den Raad. Aan genoemdo heer werd op zjjn verzoek eervol ontslag verleend als lid van de Commissie van toezigt voor het middelbaar onderwijs en lid der plaatselijko Schoolcommissie. Tot lid der plaatselijke schoolcommissie werd in zijne plaats benoemd de heer A. W. Stelhvagen leeraar aan de Hoogere Burgerschool alhier, die met Jhr. Mr. J. IF. D. Schtiurbeque Boeije door de school commissie was aanbevolen. Nadat de Voorzitter namens Burgemeester en Wet houders had medegedeeld dat de onderhandelingen die zjj krachtens raadsbesluit van 29 April 1874 hebben aangeknoopt met do geïnteresseerden der mee- etoof de Zon" omtrent den verkoop dier stoof, tot geen voldoend resultaat hebben geleidwerd besloten aan genoemd raadsbesluit geen verder gevolg te geven. Eindeljjk is nog medegedeeld dat de Inspecteur voor het geneesk. staatstoezigt iu Zeeland onlangs het ge bouw bestemd tot afzondering en verpleging van ljjders aan besnietteljjke ziekten heeft bezocht en zjjne tevredenheid over de nette en doelmatige inrigting heeft betuigd. ws. Bedaukt voor het beroep naar de Chr. Geref. gem. te Coljjnsplaat door Ds. Ph. J. Wessels, pred. te Zie- rikzee. Bij het eindo^van 1874 waren bjj de Herv. kerk in ons land 170 vacatures, waarvan 26 in Zeeland. Van de in dat jaar toegelaten candidaten waren slechts twee overig. Bedankt voor het beroep naar Vlissingen door Ds. II. C. van Lindonkpred. te Oosterbeek. Beroepen tè Stavenissë Ds. IC. J. van Wisselingh pred. te Antwerpen: te WissenkerkeDs. A. J. Kan, te Joure; te Waterlandskerkje, Ds. C. Rogge, te Retranchement Dr. E. Bargerpred. te Lunterenheeft voor het beroep naar Koudekerke bedankt. Aangenomen het beroep naar de Chr. Gerof. gem. te Middelharnis door Ds. Juch te Sliedrecht. Gemengde berigtpn. Een jonge schilders-knecht uit Brouwershaven wordt verzocht, per postwissel over te maken 75 cent, wegens poederdoozen, waarmede hjj de reis van de Hooge Zwa- ïuwe naar Rotterdam heeft aanvaarddaar het anders te vreezen zal zjjn dat die jongeling nog braken zal moeten van de poeder. Eene vrachtrijders-dochter te Oudelande moest niet loopen vertellen dat zjj kan trouwen, dat dit maar eigen verzinsels zijn. Iemand te H meende met de kersmis eens goed jagt te maken op een meisje, maar dat is hem mislukt. Nu het meisje had dan ook volkomen geljjken verwees hem naar eene zekere vrouw, waarmede hjj in eene goede ver standhouding staat, en die op zijn geld goed is ge- Bteld. Eene jonge dochter te Baarland moest niet loopen vertellen dat zjj met een snoejjer kan trouwen, daar de menschen wel weten dat lay met haar niets te doen wil hebben. Twee jongens te Heinkenszand zjjn zoo verzot op één meisjedat zij een makelaar hebben genomen om haar te raden hen beiden maar te trouwen, dat mogelijk zal aangaan, maar niet voor de wet. Om de week zal er een mogen komen, en met Paschen zal het wel gedaan zjjn. Te Camperland moest Krisje alles niet gelooven wat hare vriendin van anderen zegt, want zjj zou hare kalanten wel eens kunnen verliezen. Kees te Oudelande moest zooveel snaps niet hebben van den dominé, want hij heeft ook nog al veel gebreken die groot zjjn. Over het 12de bedankje te Wemeldinge schijnt ae partygeest waaruit meerderheid van kerkeraad en kies-collegie bestaat, zich weinig te bekommerenals altjjd nog in de ver beelding dat men wel een herder zal vinden die bevalt. Het tractcment is thans gestegen tot 2000, dus nog al een aardig sommetje. Het wordt te Wemeldinge een pleizierig baantje predikanten te gaan Uooreu waartoe altjjd goede lieden worden gekozen uit den familieraad van een wethouder, als neef ouderling, en zwager diakendie met den woordvoerderneef den bierbrouwer, kosteloos nog al eens con pretje hebben. De stroopers te W.die hjj oogluiking lang hebben weten vrij te scharrelen, zjjn nu, leeljjk verrast, in de val geloopen. Ingozoiiden stulriien. Haagsche Brieven. 2 Jan. '75. Al wat wenscheljjk is! Op politiek gebied valt zooveel te wenschen. Boven alles handhaving onzer onafhankelijkheid Zoo lang Rusland in één oogwenk vier millioen weerbare mannen kan oproepen, zoo lang Pruissen en Frankrjjk dadeljjk oen leger van een millioen bjj de hand hebben, moeten wjj zorgen, dat wij ons wapenen zoo krachtig als wy kunnen, want al beweert Iiismarck duizendmaal, dat Nederland zich ten onregte bang maakt, appétit vient en mangeant. Maar om onze onafhankêljjkheid te handhaven moeten wjj een leger hebben, en om een leger te hebben, moeten wjj een Minister van Oorlog hebben, die het ons geeft. Een legerwet is uitnemend, maar een leger is nog beter. Doch om een leger te kijjgen, moet er goede kazernoering zjjn, moet men het dienst- nemen veraangenamen, moet men burgerzonen lokken om zich toe te leggen op het beroep van doodschieten, dat. vooreerst nog niet uit de mode zal gaan. De Minister van Oorlog moet ons niet alleen man schappen voor ons leger geven, maar ook voor het Indische. Wjj zjjn nu eenmaal bezig te vechten in Atchin, en om te vechten, moet men manschappen hebben. De Indische brigade zal ons die niet kunnen leveren, want. die zal er niet komen. Hoe dan? Wat baat ons veldgeschut en kustgeschut, als wij geene schutters hebben? Wat baat ons een budget van 22 millioen, als wjj toch geen leger hebben, dat Nederland en Indië kan verdedigen en wat baat ons eene vesting wet, als wij geen minister hebben die haar wil ver dedigen Al wat wensoheljjk is! Onderworping der Atchineezen! Zijn wjj, met den oorlog met Atchin aan het einde of aau het begin? Onverantwoordelijk moge de handeling zjju geweest van hen, die dien oorlog zjjn aangevangen, alsof het eene schaakpartij was en die dat gedaan hebben zonder zjj iets kenden ran het grondgebied en de hulpbronnen des vjjands, en nu, van achteren bezien, onvoorzigtig de zending van den Luitenant-Generaal van Swieten, tengevolge waarvan de Generaal Verspijck noodeloos werd gekrenkt; maar op de gedane zaken valt niet meer terug te komen. Er zijn misslagen be gaan, maar laten wjj zorgen, dat er geene meerdere begaan wordenlaten wij de uiterste krachtsinspanning aanwenden om in het ingetreden jaar den oorlog tot een goed einde te brengen. Bloed genoeg vergoten in dit. koppig peper-land! Maar wat ik vooral zoude wenschen, ware: een groot, een krachtig, een eerlijk Ministerie, zamenwerkende-met groote, krachtige en eerlijke Volksvertegenwoordigers! Zou dat waarljjk niet te bereiken zjjn? Wij hebben nu een Minister van Binnenlandsche Zaken, een groot man, maar die kleine dingen doet, als de oprigting van het gedenk teek en" in den Haag te belettenom den Koning te gelievenden heer van Kerkwijk, als ingenieur hij de telegrafie heeft ontslagen, om zjjne partjj te behagen; de Staats courant berooft van haar buitenlaudsch nieuwsom aan onze katholieken een kleine dienst te bewijzen die het nieuws niet gekruid vondon naar hunnen smaak. Maar een Minister, die een groot staatsman wil zijn, moet groote zaken doen; als: het onderwijs ver beteren, alle takken van onderwijs, de schutterij re organiseren de voorwaarden voor den aanleg van openbare wei-ken bepalenden waterstaat regelen de vreedzame annexatie van eene nieuwe provincie (de Zuiderzee) verwezenljjken, in één woord ernstig zorg dragen voor het stoffelijk en zedelijk belang van het volk. Wat zullen wij daarvan te zien krijgen in het jaar, dat thans aanving? Daartegenover hebben wij een Minister van Koloniën een klein man, maar die groote dingen doet. Geene koloniale grootheid voorzeker, maar die toch geen kleinhandel uitoefent in koloniale waren. Aan moed ontbreekt het dezen dilettant-Minister niet, die bij de verdediging der Indische bepaling zulk eene treurige figuur heeft gemaakt en alles anders wihle doen dan zjjn opvolger, met wien bjj beweerde eens-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1