ZIEBIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 54184. 51s,eJaarg. V X at ur dag 2 J ana ar ij 1875. BEKEN DMA K I N G. Algemeen Overzicht. NIEUWJAAR 1875. Nieuwstijdingen. JFttuiftrijfe. Verschgnt DINGSDAG, DONDEËDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat de Regenten van hel Burgerweeshuis in deze ge meente voornemens zijn een eind Djjlc gelegen onder Oosterlandkadastraal hekend sectie Hno. 35 en Zbbisgroot 2 Hectares12 Ar es 20 Centiares onderhanrlH t© verpatfhten en dat iederdie meenen mogt door die onderhand- sche verpachting in zijne regten te zjjn verkort, zijne bezwaren kan indienen bjj het bestuur dezer gemeente, gedurende 14 dagen na de dagteekening dezer bekend making. Zierikzee den 28 December 1874. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth. I. B. De Secretaris, J. P. N. ËRMERINS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee Wenschende over te gaan tot de vervulling der betrekking van Bewaarder van liet ge bouw bestemd ter afzondering: en verpleging van laders aan besmet* telyke ziekten in deze gemeente; Roepen allen die daarvoor in aanmerking wenschen te komen op, zicb binnen acht dagen na heden bjj hen aan te melden. De voor den Bewaarder vastgestelde Instructie ligt op de Gemeente-Secretarie ter inzage van de be langhebbenden. Zierikzee den 28 December 1874. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth. I. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. 1874-18715. Het is eene vrij natuurlijke gedachte, dat de ver slaggever, die de geschiedenis van een geheel jaar ter zjjner beschikking heeftzich in een overvloed van stof baadtdie hem alleen moeite baartomdat hjj niet weet wat het eerst to vermelden. Toch kan men zich in dat oordeel bedriegen en meent men hem wel eens rijker dan hjj werkelyk is. Een geheel jaar kan zeker heel wat opleveren maar gelukkig zjjn niet alle jaren even overvloeiende in groote gebeurtenissen, die de taak van don verslaggever gemakkelijk of zoo ge wilt moeilyk maken. Wjj schreven gelukkig want de ondervinding heeft geleerddat waar veel to vermelden valtdikwijls* ook veel moet worden hor- dacht wat treurige of onaangename gedachten opwekt. En menige keer zou mentot die taak geroepen wenschen enkele bladzijden te kunnen verwijderen, die wel voor breede behandeling vatbaar zjjn maar boter aan de vergetelheid waren overgegeven. In dat Opzicht bevinden wjj ons, aan hot einde van 1874, op geen ongelukkig standpunt. Er is noch een rjjke voorraad waaruit de verslaggever met moeite kiezen kan noch een menigte van belangwekkende voorvallen die zich in zijn verslag moeten verdringen. Er is nutuurlyk veel te zeggen maar wat wjj in do eerste plaats vermelden er is veel gebleven en veel minder belangrijks voor gevallen zoodat wy vooraf kunnen zeggener zyn wel eens gewichtiger verslagen geleverd. Men neme slechts de feitende waarheid zootüa zij zich aan onze herinnering voordoet. Meermalen in den loop van het jaar vingen wy ons verslag aan met irrniilcrjjlc en al speelde hot nu zulk een groote rol nietwy beginnen er ook thans medeomdat er misschien geen land i9waarop zoo de oogen van allen gevestigd zynwel overtuigddat van den gang der zaken daar voor geheel Europa zeer veel kan afbangen. Veel is niet gebeurd en misschien zal de rechtgeaarde Franschman dat als eene eerste stof van dankbaarheid by het eindigen des jaars be schouwen. Het Septemnium mot Mac-Mahon hielden stand en men mag zeggenbehalve enkele onschade lijke voorstellen in het wetgevend ligchaaui, werden geene pogingen aangewend om den regeeringsvorm te veranderen. Iedere party begreep wjjssehjk dat haar tijd nog niet gekomen was en wachtte soms wel met onge duld maar zonder zich aan ontijdige pogingen te wagen. De republiek scheen bevestigd te worden. Wjj zeggen scheenomdat het alleen bij gebrek aan wat anders en beters was, dat men zich daaraan vastklemde. Er is ook niet veel gebeurd dat de kans voor den eenen of anderen verbeterde. Alleen mag men zeggen die van de legitimisten en bepaald van den graaf van Cham- bord zyn niet vooruit gegaan en er zou heel wat moeten gebeuren, al een heel krachtig man zou zich moeten ver- toonenindien de Bourbons weder op het kussen konden komen. De Bonapartisten zouden waarschijnlijk beter slagen als zjj een man van energie op den voor grond konden zettenen voor een zoodanige» weken zeker veler republikeinschedroomen. Merkwaardig waren in den loop van het jaar voornamelijk drie gebeurte nissen in de Fransche geschiedenisde verandering van het Ministerie, die goono verbetering nnnbraclit de langdurige rust van de wetgevende vergadering die niet van kracht en ernstigen lust tot vooruitgang getuigde en dan de ontvluchting van Bazainedie zooals ieder wel verwacht hadaan zijne gevangen schap ontkwam nu ongemoeid elders op de toekomst hoopt en alzoo het jaar aangenamer besluit dan hjj het had aangevangen. Waar wij van het stationaire spreken mogen wjj vooral Belgie niet in de laatste plaats "noemen dat nog dezelfde licht- en schaduwzijden vertoont. Het clericaal bejvind bleef er voortdurend den scepter voeren en werd zelfs wel eenigzius versterkt door de verkiezingen te Gend waar de val van enkele liberalen meer beteekende dan de aanwinst van enkelen dezer party in andere plaatsen. Met het oog daarop zouden wij zeggenBelgie ging meer achter- dan vooruit maar misschien is het juist door de voortduring van de clericale overheersching dat een betere toekomst voorbereid wordt. Althans in het laatste deel des jaars heeft men het hoofd van het ministerie nader leeren kennen en hem met cjjfers kunnen bewijzen, dat zjjne berekeningen omtrent 's lands finantien faalden waar door aan zijn invloed en overwicht een gevoelige knak werd toegebracht. Men heeft dan ook niet nagelaten daarop te vnjzen en moge ook al voor het oogenblik daardoor geene belangrijke verandering tot stand komen, de oogen des volks worden wijder geopend en de be doelingen der clericalen duidelijker voor allen geopen baard. Vooral de Vlaamsche partij blijft ijverig in de weer om daarop te wyzen en het Belgische volk afkeerig te maken van nen, die slechts zich zeiven bedoelen en hun heerschzucht voeden onder den schoonen schijn van te strijden voor de eere Gods. Antwerpen bljjit daarbjj aan de spitszijn liberaal bestuur houdt zich krachtig staande en de opruiming der Zuider citadel waarmede men in 1873 begonmoge het kenteeken wezen, dat eerlang Belgie ook van alle dwang- en vernietigings-middelen op zedelijk gebied zal worden verlost. Het grootealtjjd naar meerdere eenheid strevende Duitöohland, stond ongeschokt daar, zooals de vele eenwen oude rotsendie het op zyn bodem draagt. Met vaste hand bleef de keizer of laat ons maar liever zeggen, zijn rijkskanselier, de teugels besturen en niets kon hem maar een haarbreed van den eenmaal inge slagen weg doen afwijken. Dat bleek niet het minst in zijn onvermoeid strijden tegen <le aanmatigingen der ultramontanen, die evenmin den kamp opgavenmaar toch voor den ijzeren wil der eenmaal aangenomen wet moesten buigen. Was er ook soms in het parle ment het een of ander dat botsing dreigde te geven, over het algemeen liep alles naar den wensch van von Bismarck af. Zoo ontkwam hjj ook aan een moord- dadigen aanslag op zjjn leven gepleegd en wy mogen wel zeggendat dit niet alleen voor hem en voor zijn land eene weldaad waswant ware hij gevallen, het zou niet alleen voor Duitschland een onherstelbare slap zyn geweest, maar waarschijnlijk waren daardoor ooiT anderer belangen in gevaar gebracht. In de onder scheidene Duitsche staten was wel niet overal onbe paalde ingenomenheid met zijn bestuur, maar men schikte zich in de omstandigheden en zeker heeft de rust en de vrede veel bijgedragen om overal die ont wikkeling op elk gebied in de hand te werkendie de groote kracht van Duitschland uitmaakt en zyn toekomst met vertrouwen doet tegentreden. Van Oosteur(jk valt niet veel te verhalen dan dat het rust genootslechts nu en dan door strjjd der partyen, vooral in Hoiiaaryo, eenigzins ge stoord. Men verdacht den Keizer wel eens van wat groote inschikkelijkheid jegens de Ultramontanen, tegen wie ook daar vrjj stevige wetten in het leven geroepen werden. Oostenrijk volgde daarin de Duitsche beweging, maar het scheen weldat het er niet zoo ernstig ge meend was en dat men er meer voor de leu9 dan met groote plannen den stryd had aanvaard. Zeker is hot dat daar te lande het clericaal element zich nog zeer sterk doet gevoelen en dat het tot die rjjken behoort waarop de wankelende kerk-partjj steeds een hopend oog gevestigd houdt. Ook RuslaiKl was in rust, zoo zelfs dat znn beheerscher wat deze niet zoo dikwyls doeteen tocht naar het buitenland ondernemen kon. 'Dit belette hem echter niet aan de ontwikkeling van zyn volk al zjjne zorgen te wjjden en wjj meenen te wogen zeggendat het afgeloopen jaar voor dat machtige ryk wel een jaar van vooruitgang is geweest waarin de toestanden beter werden geregeldde volksbeschaving toenam en de ontwikkeling van ryke hulpbronnen het algemeen wel varen bevorderde Jammer dat wy niet in gelyken geest kunnen spreken van het ongelukkige Spanjedat weder vele bloedige dagen doorworsteldemaar waar nog geen het minste uitzicht is op een duurzamen staat van zaken. Don Carlos zette onbezweken den stryd voort, om ware het mogolyk weder een troon machtig te worden maar hjj vond al zoor weinig bjjval en had waarlyk wol wat meer liefde voor zjjn land en volken, wat minder-zelfzucht mogen toonen. Met afgrjjzen noemen wy dien naam waaraan zich niet anders dan gedachten van blinde heerschzucht en ellende hechten en wy kunnen den wcnsch niet onderdrukkendatmoge de dweepzieke" vorst niet leeren afzien van zjjne snoode plannen, eerlang zjjn pogen verjjdeld worden door die verdeeldheid onder de zynen die zich reeds meermalen heeft geopenbaard en ons soms hoop gaf, dat bji ouschadeljjk zou worden. Het dient echter gezegddat de regeeringspartjj in Spanje ook niet veel heeft uitgericht. De nieuwe presi dent der republiekde maarschalk Serrano, heeft al te lang werkeloos zich gehouden en voedsel gegeven aan den strjjd der partjien. Nu eindeljjk heeft hy zich aan de spits van het leger gesteld en ofschoon wy een diepen afkeer hebben van alles wat met oorlog in betrekking staatkunnen wjj toch niets minder wenschen dan dat zyne wapenen mogen zegevieren en een einde maken aan den onzaligen burgerkrjjg. Of daarmede do Spaansche republiek voor goed zal gevestigd zjjn durven wjj betwijfelen maar een staat van spanning zooals daar te lande heerscht is niet geschikt om iets duur zaams tot etand te brengen. AJs er slechts in Spanje vrede zal zjjndan zullen eerst de gedachten op dit punt worden geopenbaard. Itulie was en is evenzeer een land van beroering, al stroomde daar geen burgerbloed. De zoogenaamde gevangene van het Vaticaan en zjjne aanhangers zjjn te veel op eigen voordeel uit, om het algemeen be lang op den voorgrond te stellen. De Paus vorderde dit jaar niets met zjjne eischen, tenzjj met eene over vloedige inzameling van den St.-Pieterspenning maar ook het Italiaansche Koningrijk mocht zich niet ver blijden in eendrachtige samenwerking tot bereiking van het groote doel. 's Pausen onfeilbaarheid hield wel de gemoederen bezigmaar kan de rampen van het land niet afwendon. Toch is voor dat land ook geen jaar verlorenwant wordt men ook langzaam wjjshet licht klimt daar en licht moet er alles geven. PortugalZwitserlandTurkjjo, 'tis in zekeren zin dwaas die landen in eenen adem te noemen, maar wij kunnen het doen met het oog daarop, dat zjj geen van allen iets bizonders opleverden. In het eerstgenoemde heerachte misschien te veel rast, omdat woeling en strijd voor enkele noodig zjjn om ze verder te brengen. In het tweede was ook al strjjd tegen geesteljjke overmoed en wjj brengen hulde aan do icgcciixig, Ulo zlctl diiarb»jj»n mpt nnluvraAin kantte. In het laatste bleef alles zooals het was, juist zooals wij dat daar gewoon zijn. Ja. enkele pogingen tot verbetering mogen wij aanwjjzen, maar 't was luttel in verhouding tot de behoeften. Turkije is ook al een bewijs van de waarheid, dat overal waar de onbeperkte macht der alleenheerschers zich gevoelen doet, de meerdere of mindere hoogte waarop het indi vidu des heerachers staat over het geluk van duizenden beslist. En de 9ultan is ook al geen man van krachtig initiatief. Wjj wenschen dat land wel geeii anderen vorst, maar een andere regime, waardoor het uit do duisternis tot licht gebracht kan worden. Wij zouden hier het aangrenzende Grielconlanrt hij kunnen voegen. Ook daar geen leven, geen voortgang. Een onvruchtbare stryd tusschen partjjen belemmerde veel, maar als het klassieke land nog eens aan een verleden denkt, dan waarljjk moet het zich schamen, dat het zoo weinig van zich deed hooren. Vroeger boogde het op zijne helden, maar thaus? En men leeft toch niet alleen van der vaderen roem. Als wij van eenen machtigen staat zooals Enge- ln nel eerst nu gewag maken, dan is het geenszins omdat wjj zijn gewicht minder achten, maar alleen omdat de jaarsgeschicdenis geene aanleiding geeft om daarvan in de eerste plaats te gewagen. Toch was in Engeland een zeer belangrjjk oogenblik. Hot was de overgang van het ministerie van de eene hand in de andere. De conservatieve partij had bij de verkiezingen de overhand gekregen on nu meende het ministerie terecht dat het die party moest laten regeeren. Zoo kwam een staatspersoon weder aan het bewind, die, hoe men over zjjne richting oordecle, een man van groot talent is, zoodat men zeggen kan; het bestuur is ver trouwd aan bekwame handen. De overgang had zonder groote schokken plaats en tot hiertoe heeft het nieuwe bewind zich gunstig doen kennen. Men kan zeggen dat in Engeland meer dan ergens de volkswil beslist. Zoo was het ook nu. Maar indien de volkswil tot zulke uitkomsten leidt, dan behoeft men die niet te vreezen. In beginsel zouden wij een ander ministerie voor Engeland hebben gewenscht, maar de billijkheid vordert te erkennen, dat dit Kabinet den vooruitgang niet belemmert. Uit het noorden van ons werelddeel valt niet veel anders te zeggen, dan dat het er rustig was. Z weden, Denemnrkeu hadden enkele oogenblibkenwaarin regeeringswisseling kon doen vreezen, maar de stormen werden afgewend. Jeugdige vorsten en nieuw optredende kabinetten zetten den arbeid hunner voorgangers voort èn de voorbijgaande bewegingen droegen geene schadelijke vruchten. Willen wjj naar andere werelddeelen de oogen richten, wij zouden te uitvoerig worden. Slechts ver melden wjj den thans bedwongen opstand in de Argentijusche republiek en de voortdu rende geldnood in 2Voor<l-A.tnet*iUadie het land der vryheid niet langer tot een Eldorado voor gelukzoekers inaakt. Cltiim en Japan gaven teekenen van leven die voor de toekomst iets beloven en een deel van Afrika althans nam door den nieuwen en drukbezochten waterweg in bloei toe. Met dankbaarheid kunnen wij ons verslag eindigen, juist omdat wjj niet zooveel te vermelden hadden, meer nog, omdat de volken in menigen zegen mochten deelen. De groote wereldbestuurder, die in den afge loopen tjjd ruim zorgde, geve allen en alom een nieuwen zegen in het nieuwe jaar. 'k Kom den lezers van den Bode Met 't begin van 't Nieuwe jaar Thans op nieuw rny'n' wenschen bieden; 'k Ben daarvoor weer kant en klaar 't Was in 't oude jaar wéér alle» Niet aan schitterend goud geljjk; Menig' wensch bleef onbevredigd En wie arm waswerd niet ryk Velen bleven pruttiend uitzien Of bet rJeescb niet daalde in prjjs Of van last-verminderingen Zich niet voordeed een bewjjs! Ja wjj leefden wel in vrede En geen oorlog stoorde onz' rust, ~- Daér gelaten wat er voorviel Op der Atchinezen kustl Nietzoo als in het Ryk van Spanje Was er burgerkrjjg in 't land Maar tochdoor de Spaansche effecten Zaten velen in den brand 1 Door den rjjken oogst van tarwe Kwam het brood op minder geld Werd maar niet door dure boter Menig huisvrouw nog gekweld Jaom leeftocht te bekomen Viel 'tvoor somm'gen nog al zwaar; Maar voor ieder kan de tjjakring Niet zjjn een gezegend jaar! 't Is toch hier een wiBslend Aarde 't Goede gaat vermengd met 't kwi En om elk tevreèn te stellen Weet 'k maar één en goeden raad Vergenoegdheid moest er wonen In een9 ieders huisgezin! Vergenoegen janiets anders Brengt bij allen rjjk gewin. »Maar, gjj hebt mooi praten," zegt gy »lk moet tobben om injjn brood, »'k Ga gebukt door tal van zorgen «Zonder rusttot aan den dood 1" Toch kunt gij vernoegd in 't leven Zyn, ook in den laagsten stand, Zoo maar spaarzaamheid en orde In uw huis zich zien verwant. Want verkwisting brengt zoo velen Eindelijk tot den bedelstaf, Wie niet spaartkan niets vergaren Ba Jio gHMvft oieb wlf D^jn graf. Maar, ik raak aan 't catechiseeren En dat zijt gij van den vent, Die als 't jaar begintu toespreekt Op die wijze niet gewend. 'k Ga dus andre sDaren roeren 'kWerd door ernst vervoerd, niet waar? En ik wil graag vrienden bljjven Met U in het Nieuwe jaar. 'k Haal dan uit mijn diepe zakken Bundels wenschen voor don dag Wenschen allereerst, met eerbied, Voor do Heeren van 'tgezag! Voor de koop- en ambachtslieden En vooral den boerenstand Rijk gewin op al hun pogen Want dan bloeit ods goede land Veel practjjk voor d'Advokaten, En den Kunst'naars billjik loon Den Notarissen veel boedels En den Doctor weinig doónj d' Apotheker veel recepten Maarvoor mjj liefst niet te veel Bakkers, Slagers, Schilders, Kuipers, Iedereen zijn voegzaam deel! En om niemand te vergeton Wensch ik ieder in zijn vak Dat hij zooveel moog' verdienen Dat het geld barst uit den zak Doch vooral mag 'k niet verzuimen Uo lieve maagdenstoet Jongelingen toe te wenschen Met veel deugdals huweljjksgoed En den jong'ling vall' ten deele Eene lieveflinke vrouw Met wie hij zijn pad bewandelt In onkreukbaar' eer en trouw Maar mjjn zak raakt leêgbespeur ik 'kWord dan ook het wenschen moê En wat Vader Cats eens zeide Roep ik U ten slotte toe »Het is een deftig werek en waert te syn gepre9eu &ODTSAZ2G en meteen oock Buck te mogen wesen." In het begin van November waren 108 Ameri- kaansche spoorwegen bankroet. Elf waren vroeger ver kocht of hadden eene schikking met hunne schuld- eischers getroffen. Slechts 34 hadden tengevolge van de paniek van 1873 hun betalingen gestaakt. Van de elfdie niet meer onder de bankroeten voorkomen heeft slechts één de betaling onverminderd hervatvijf zjjn publiek verkochttwee zijn aan andere maat schappijen overgedaan en vier hebben eene schikking getroffen. De gezamenlijke schuld van alle Amerikaan- sche spoorwegen wordt geschat op ongeveer 4680 mill, gulden. Van 1200 mill, werd de laatste maand geen intrest betaald. Van de geheele spoorwegschuld is een vjjfdevan de onbetaalde een derde in handen van buitenlanders. @ngclanb. Londen, 29 Dec. Eene vergadering van houders van Spaansche Buitenland&che Schuld heeft het nieuwe voorstel der Regeering aangenomenbetrekkelijk de betaling der drie vervallen coupons. De houders nemen alzoo als afdoende betaling dezer coupons aan obligation Buitenlandsche Schuldrentende 3 pCt.tegen den koera van uitgifte van 40 pCt., behalve de pagarès op de mynen van Rio Tinto. Een jongmenschJohn Gardner genaamdheeft in de Wesleyaansche kapel 11. Zondag Spaansche peper gebrand. Het gevolg daarvan wasdat de geheele ge meente begon te niezen en de geestelijke door zulke niesbujjen werd overvallendat hij de dienst moest staken. De koster wilde hem uit de kerk zettenmaar dezen schopte hy tegen de schenen. Wegens dit laatste miadryf is hij door de correctionele regtbank veroordeeld tot eene boete van 10 shillingsop het eerste misdrijf is geen straf gesteld bij de ÉDgelsche wet. De be schuldiging dat hjj de gemeente wilde doen stikken is door den regter niet aangenomen. Er heeft langen tjjd twjjfel bestaan over de vraag, of Keizer Napoleon III rykdom bezat of niet. Voor hen, die 't laatste meenden, bleef het een raadsel hoe bjj achttien jaar lang meer dan 1 millioen fr. per jaar naar Engelsche bankiers ter belegging kon overmaken hoe bjj zulke kostbare geschenken aan zijn vriendschap kon geven, hoe hjj met enorme dagelyksche kosten Bonapartische dagbladen in de wereld kon zenden, hoe hjj een ontzagljjk veel kostende politie uit eigen fondsen kon onderhouden, en nog zoo veel meer. Een van dejroornaamste middelen, die hem geld verschaften, was voorzeker het systeem van Virement, d. i. het gebruik maken voor het «Huis des Keizers" van sommen, die op de begrootingen der onderscheiden departementen waren vastgesteld. De Petit Moniteur b. v., die door dén Keizer werd uitgegeven voor een bou, dat is^roor een centime minder dan het zegelregt voor elk nummer bedroeg, kostte hem dageljjks 18000 fr. Dit geld werd steeds betaald doch niet uit 's Keizers eigen beurs, maar van de ongeveer 100 millioen fr., die jaarljjks onttrokken werden aan de gelden op de begrootingen van oorlog en marine, bestemd voor 't nemen van proeven met geschut en het bouwen van nieuwe schepen. De uitgave van de Peuple kwam den Keizer dageljjks op 3000 fr. te staan. Hoe die kosten bestreden werden werd in 1873 duideljjk bjj de ontdekking dat 3 gepantserde schepen, die op 't papier als in aanbouw voorkwamen, volstrekt niet bestonden, en dat ongeveer 200 nieuwe veldstukkenwaarvoor bet volk betaald hadin het geheel niet te vinden waren. Gaat men dat alles nadan toch wordt het duideljjkhoe do familie der Bonapartes geen beklag behoeft wegens den toestand harer financien, 't Is dan ook geheel onwaar, dat de Keizerin uit geldgebrek haar juweelen zou hebben moeten verkoopen. Dit geschiedde slechts omdat zjj begreep meer te hebben aan 2 mil lioen fr. in goud dan aan haar weggesloten diamanten. En met een oog op dien onbekenden rijkdom wordt het ook begrijpelijkhoe de vele kosten kannen be streden worden voor de Bonapartistiscbe propoganda in Frankrijk. Op het oogenblik is een Bonapartistisch commité in elk kanton werkzaam en een centraal- commité in alle voornaamste fabrieksteden. Elk dezer trekt voor een aanzienlijk bedrag overeenkomstig de fondsendie zij noodig heeft om in stilte den oorlog voort te zetten, en de heer Janvier de la Motte, die voor de verspreiding der Bonapartistische tractaatjes zorg draagt, laat niets achterwege en ontziet geen kosten om de kiezers aan 't lijntje te houden opdat een derde Keizerrjjk in 't leven worde geroepen. Id Oostelijk Frankrijk is in de laatste dagen zulk eene massa sneeuw gevallen, dat aan een geregelden spoorwegdienst niet te denken valt. Naar den kant van Verdun ligt de 6neeuw op de spoorwegen 50 00 centimeter hoogop sommige plaatsen beert men zelfs eene laag sneeuw van twee meter. In vele jaren heeft men in die omstreken zulke hooge bergen van sneeuw niet gezien. Bjj Rheims ia ook de telegraafdienst afgebroken. Amsterdam 29 Dec. Gisteronnamiddag is een jongeling uit Amsterdam die zjjne familie te Haarlem bad bezocht en oj> schaatsen huiswaarts keerdein de Haarlemmervaart bjj de Liebrug door het ijs gezakt eu levenloos opgehaald. In hetzelfde wak raakte naderhand een ander schaatsenrijder, die echter met een nat pak Vrijkwam. Rotterdam28 Doe. Door de streDge vorst van den afgeloopen nachtis het verkeer te water bjjna geheel gestremd. Zelfs de stoombooten dor staats spoorwegen zijn in het Mallegat gevlugt. De Maasuymph, die op Brielle vaartcn enkele zeestoomhooten liggen met stoom opmaar de mist vertraagt het vertrek. De kleine sleepstoombooten zijn jjverig in de weer om verschillende schepen in veilige haven te brengen daar het drjjfijs in de Maas steeds zwaarder en uitge breider wordt. De stoomboot Telegraaf naar Antwerpenheiaden met een groote lading vischzou te 7 uur vertrekken doch 19 bljj veu liggen nu zendt men die goederen over landop veel grooter kosten. Zierilcasee31 Dec. Gisteren had ten Raadhuize alhier plaats de verpachting van het ophalen der straatmestasch en vuilnis, vereenigd met het ruimen der privaatputten en het ledigen der privaattonnen. Deze verpachting heeft evenwel tot geen resultaat geleidaangezien de gemeente hoogste bieder is ge bleven voor 600 en niemand dat bod heeft verhoogd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1