OPENBARE VERK00PING, 'TWAS MAAR EEN LOODS, AANKONDIGING. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van hot Waterschap SCHOUWEN. Gelet op art. 29 en 30 van het Reglement op het Bestuur van genoemd Waterschap. DOET TE WETEN: 1°. Dat de LIJST DER STEMGEREGTIGDEN door genoemd Besluur op heden is opgemaakt. 2°. Dat die Lijst van al' VRIJDAG o APRIL aanslaande gedurende 14 dagen ter lezing zal worden ncdergelcgd in liet locaal van het Waterschap Schouwen ('s Landshamcr) te Zierikzee en in de Gemeente hamers van al de Gemeenten in de Eilanden Schouwen en Duiveland. En 3°. Dal van af VRIJDAG 3 APRIL e. h. afdrukken van die Lijst verkrijgbaar zullen zijnten kantore van den Ontvanger-Griffier te Zierikzee tegen betaling van 33 cent per stuk. Zierikzee, 31 Maart 1874. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Burgh c. a., zullen, op Viry- dag; deu 3 April lST'-i, des voormiddags ten 10 urepubliek verkoopen plus minus 600 kub. Meters AARDE, liggende in de bebouwde Kom van het Dorpmoet vervoord wezen den 15 Junjj a. s. Burgii den 25 Maart 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. M. BOLLEBurgemeester. W. BOOTWz. Secretaris. De Notaris J. van der BENT, zal op Zaturdag den 4 April IS'7'4, L des namiddags ten 3 ure, ten i huizo van C. van den HOEK te Nieuwer- kcrk in Schouwen, publiek verkoopen 1 Kalf hoe, 2 tweejarige Vaarzen, 3 anderhnlfjarige DITO, 1 auderhalfjarige OS, 2 LOOPVARKENS, 1 GEIT.GOOO pel. ffoed gewonnen WEIHOOI, eene partij AARDAPPELEN, 1 MESTPUT, enz. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke - en op de hofstede van den beer C. van NIEU WENHUIJZE onder Noordgouweop Woensdag 8 April 1874, des vooimiddags 10 ure, publiek verkoopen: Een bruin MERRIEPAARD oud 6 jareneen bruin RUINPAARD oud 8 jaren een blaauw RUINPAARD oud 12 jareneen DITO oud 2 jaren, Gjonge MELKKOEIJEN, 1 KALFVAARS, 7 tweejarige OSSEN, 4 KALVEREN, een KARNHONDeen KARNMOLEN zoo goed als nieuw, en andere Bouw- en Melkgereedschappen, mitsgaders HOOI 011 STBOO, e 11 z. Openbare Verkooping 0M10ERES\DEG0EDERE]\. Mr. J. MOOLENBURGH Notaris resi derende te Zierikzee, zal, ten verzoeke van de Erfgenamen van LEENDERT BEUKE- ^LAAR, op Maandiiff den 13 April 1S7-I des voormiddags teu elf ure, in de herberg van J. van de Klirpe te Scliarenaijkegemeente Eikerzee, publiek presenteren te verkoopen: Twee WOONHUIZEN, SCHUUR, ERVEN on TUINEN siaande en gelegen onder do gemeente Eikerzee. Hectares <53 Aves 44 Centiares BOUW-en WEILAND BOSCH, ERF en TUIN, gelegen al9 voren. 3 Heetares 34 Ares 30 Centiares BOUW- en WEILAND, gelegen onder Duivendijke. 8 Ares 50 Centiares ERF, gelegen in Eikerzee, in erfpacht uitgegeven aan Adriaan Verwest, voor 1 per jaar. 5 Ares 25 Centiares GROND, gelegen als voren in erfpacht uitgegeven aan Jacob van de Panne, voor 3 per jaar. 9 Ares 5 Centiares GROND, gelegen als voren, in erfpacht uitgegeven aan Johannes Sïraajjer, voor f 3 50 per janr. Alles nader en breeder bij biljetten en boekjes omschreven. Informatiën te bekomen ten kantore van boven- genoemden Notaris. OPENBARE Vrijwillige Verknoping. De Notaris COERT, gevestigd te Goe dereede, is voornemens op Woensdag den 13 April 1874 bij veiling ti2aIsS3S5 en 0p Woensdag den Q9 April daaraanvolgeiMle bij af&Iag;, heidedagen des namiddags ten 4 lire, in het Koffijhuis van Adrianus Roodzant te Middelharniste verkoopen EENE ZEER KAPITALE EN SEDERT WEINIGE JAREN GEHEEL NIEUW GEBOUWDE MET OMTRENT 49 BUNDERS SCHOON en VRUCHTBAAR Bouw- en Weiland, slaande en liggende naast en bij elkander in de ge meente den Bommelop bet eilaud „Overfiakke'e en Goedereedein de polders: de Tille en den Nieuwen Blok-poldoralsnog in buur bjj Marinus Mooijaart, Landbouwer te den Bommel, en zulks in "voertï©ii pereeelenwelke eerst afzonderlijk en daarna gebombincerd zullen worden opgehangen en afgeslagen. Te aanvaarden als volgt: de BOUWMANSWONING op den 1 Mei 1875, do BOUWLANDEN met het ont- biooten van de schoof en het WEILAND op den 1 November beiden dezes jaars 1874. Alles in bet breede bij Catalogussen omschreven. Nadere in forma tiëu zijn te bekomen ten kantore van den Notaris S. van DORSSER te Dordrechtalsmede ton kantore jan voornoemden Notaris COERT te Goederendebij welke Notarissen tevens Catalogussen m-.-t afdrukken der kadastrale plans, te vetkrjjgen zjjn. De Notarissen Mr. C. van der LEK de CLERCQ en Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zullen, op Woensdag den 13den April e. Ir., des voor middags ten 10 ure, ten verzoeke vau en op de hofstode bewoond door JACOB HENDRIKSEonder Zonnemairepubliek verkoopen Eenige uitmuntend© B I i I f 1 1 I I I8 als: 3 Ruïupaardenvan 9, 11 en 12 jaren een veulendragende Merrie, van 6 jaren. 5 Molltltoeijon3 vette OsJiseii en twee dito Vaarzen, 7 Ossen, 5 Vaarzen en 2 Melkkalveren. Voorts 40 HOENDERS, een koppel PAAUWENJt een HOND, twee HONDENHOKKEN en een KETTING e o ii e part ij Bouw- en Melkgereedschappen, bestaande onder anderen in 2 BOERENWAGENS, een RIEMWAGEN, een PERWETKAR, 3 LANDPLOEGEN, een M00RDPL0EG, 2 SLEPERS. 4 diverse EGGEN, een WINDMOLEN, een WATERBAK en GOOT; 2 SNIJBAKKEN, een GEESSEL met PAARD en STEEN; een ijzeren FORNUIS met KETEL, houdende 5 emmers nat; een SLIJPSTEEN; do helft in den MESTPUT, eene partij WEI- en KANTHOOI en TARWESTROO; KARNTONNEN, EMMERS en ander MELKGEREED- SCHAP. Verder eenige LICHTRAMEN en KOZIJNEN ©ene p a i' t ij Meubilaire Goederen en 'tgeen verder zal geveild worden. op Woensdag deu 39 April 1874 des namiddags ten 3 urein de herberg „de Kro on" te Wissenkerke, (eiland Noord- Bevelandprovincie Zeeland) ten overstaan van den te Co- lijnsplaat residerenden Notaris L. van der MOER, van: BBBI met ruim 33 Hectaren extra beste WEI- en BOUWLANDEN, waarvan ruim 20 Hectaren meestal aaneen liggende in den MARIA-POLDER (waarin ook de Hofstode staat) en bet overige in den SOPHIA-POLDERzoomede twoe cl ii Ij l> e 1 cl A rbeiderswoningen met ERVEN eu MOKSTUINFN (waar van eene in den MARI A-POLDER, de andere in den CAM PENS-NI EU WL AND-POLDER) alles onder de gemelde gemeente Wissenkerke. Gemelde HOFSTEDE en LANDEN zullen eerst in pereeelen (die bij aanplakbilletten zijn omschreven) en daarna in massa worden geveild en zijn nog in dit jaar in gebruik te aanvaarden te weten: de Hofstede met Ilof, Boomgaard en verdere AaiilioorigHedeii zoomede de Wei landen den 1 Augustus en de Bouwlanden met het rooveu van den oogst; zijnde do Arbei derswoningen evenwel verhuurd tot 1 Mei 1875. De Grondlesteu der voorschreveo goederen over 1874 bedragen174,14. En de Polderlasten over 1873 - 73,58. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris, te Colijnsplaal. De Notaris J. M. B0UV1N, residerende te Zierikzee, zal op nader te bepalen dag en plaatsten verzoeke van den WelEd. ®yË1^.3ï§ Gestr. Heer A. ZONNEVIJLLE en mede eigenaren in do herberg van C. van Bloois te Drei- scJior, met rechterlijke machtiging, publiek presenteren te verkoopen Een WOONHUIS en ERF, staande en gelegen to Dreischor, kadastersectie C no. 778, groot 03 Aren. 9 Ileotaren 33 Aren 90 Centiaren BOUW L A N D, BOSCH, ERF en VI«JVEIÏ, alles gelegen als voren, kadaster: sectie C, nos. 165, 172, 381, 277, 278, 279, sectie B, nos. 114, 11461s, en sectie D, no. 9, in diverse pereeelen. Een hypothecaire schuldbrief ten laste van CORNELIS KOOLE, groot /700,~, rentende 5 'a jaars, onder verband van oen WOONHUIS en SCHUURTJE, staande en gelegen als voren, kadaster: sectie C, no. 161. Een zestiende A ANDEEL in 54 blokken TIENDEN, gelegen in de polders Dreischor on Maarland, waarvan de 15 laatste jaren (afgetrokken de 2 hoogste en laagste jaren) heeft be dragen de som van /43<5,30 per jaar. Een zestiende AANDEEL in do MEESTOOF en GEVOLGEN »DE IIONDN staande en gelegen te Dreischor, kada- ter: D, no. 96. Zuivere jaarlijksche opbrengst in do laatste 24 jaren gemiddeld /SO,—. Een twintigste A ANDEEL in de MEESTOOF on GEVOLGEN ■>iDE MOL," staande en gelegen als voren, kadaster: Bectie C, no. 562. Zuivere jaarlijksche opbrengst in de laatste 21 jaren gemiddeld ƒ3O,— 's jaars. Alles breeder by biljetten te omschrijven. Nadere informatiën te bekomeu bjj voornoemden Notaris. Een PAARD te koop, oud 7 jaar. Franco to bevragen bij den Boekhandelaar F. B. den BOER te Middelburg. TE K 0 0 P: Een Biljart met toebehooren, bij G. J. de SMIT te Wissenkerke. N.-B. T E HUUR: Een Woonhuis en Schuur, gelegeD op het Slabberswevf. Hurh fiolen, voor 1,30 liet Mud 9 ALSMEDE: PUIK AARDENBURGSCH W» i® il ililill® ëËM9 MABCHAND TAILLEUR, GROENEND AAL, ZIERIKZEE, BERIGT DEN ONTVANGST DER PRACHTIGSTE ENGELSCHE en FRANSCHE M0DEST0FFEN voor dit saisof.n. iiiii.ii ii iii@®ïiiniB Borstels, Kwasten, Sponzen, Zeemen, Bezems, Dweilen, enz. Karpetten, Loopers, Matten, Tapijten en allerlei huishoudelijke ARTIKELEN, ruim voorhanden bij J. DE JONG ZIJLSTRA. WW Petroleum K o o k t o e s t e 11 e n. S r EEN KOL E N 11AI\ DE L. Tot het sluiten van CONTRACTEN op levering, en tot het opnemen van orders op directe ladingen, be veelt zich aan de ondergeteekende, eenig Agent voor Zeeland en Ovorilaltlieeder Heeren FRANZ HANIEL Sc Co., te Ruhrort. J. J. O C HTM AN, te Goes. OP NIEUW ONTVANGEN: Kleedingstoffen, Gordijn-Neteldoek, Watertwisten voor Gordijnen Tafel kleede 11, Paarsehe Katoenen, Meubelchitsen, Witte Kepers, Witte Streepjesdie mot, Echte Eindhovensche Linnens, ALSMEDE VOOR HEEREN MS- EN PJNTSLON-STOFFEN, in ruime keuze ©n lage pi'ijzcn. J. JOPPE. J. A. R1NKLER, KLEE H MAKER, berigt zijnen geëerden begunstigers den ontvangst van ZOHI0T8FFIR, alsmede eclite zwarte ZIJDE en FLUWEELEN, voor DAMES-MANTELS en KLEEDJES. O L I E en LOOG, 40 Cent per UI eseh en Krui lij e. RIJSTMEEL, f4,50 de baal. J. M E R L IQ Schouiosche Botermarkt. ÜBiOBÏÏÖ6FiB8T. MASTGR OEN. Busselljes fijne MAST a 10 Cents, BOOMPJES, 3 a 4 el langa 20 Cents per stukte bevragen bij JAN WILLEMSE aan don Heimolennabij Bergen- op Zoom. BIER. verkrijgbaar b ij J. DEN BOER Cz., te Brouwershaven. RIJSTMEEL, tegen een civiel© 11 pry s, bjj M. ELENBAAS Botermarkt, BEST AMEHIKAANSCH Gerookt Rundvleesch éi 60 cent pei* Kilo goed of terug OOK PUIK SPEK EN REUZEL, VOOR EEN CIVIELEN PRIJS, Bij ,J. IIOOGERHEIDE, te Yerseke. ALLARD JANSEN, Ledilrant- en Kamerbehanger, Matrassenmaker en Tapijtwerker, beveelt zicli beleefdelijk bij zijn geachte begunstigers aan voor alles wat tot het vak behoort. Van soliditeit kan men verzekerd zijn. M. ELENBAAS, IN Koloniale waren Wijnen Bieren Likeuren en Sterkedranken TEGEN CIVIELE PRIJZEN. Botermarkt, Zierikzee. ALLE SOORTEN VAN binnen- en buiten- Jalousiën, worden tot concur o rende p r ij z o n ten spoedigste geleverd door J. VAN DUKE Az., Timmerman. ONVERSLIJTBAA R! IJzeren Kruiwagen- Wielen bij "Voorl>©ïjt©l «Sc Co. te Bergen-op-Zoom. In den Boekwinkel van A. J. de LOOZE is verkrijgbaar: lÜWlIHJlllJfl of den toegang tot liet heilige der heiligen, door den dood van Christus. predikatie over MATTHEI 27 vers 51. En ziet hei voorhangsel des Tempelsscheurde in tweeën, van boven tot beneden; gepredikt door RALPH ERSKINE, in leven Evangeliedienaar te Dufermline in Schotland. Prijs 1© Cent. NEDERLANDSCHE Brandwaarborg-Maatschappijn voor Roerende Goederen, enkel voor HH. LANDBOUWERS en VEEHOUDERS, verzekert alle Landbouwers-Goederen, als: PAARDEN, RUNDEREN en ANDER VEE, WERKTUIGEN, GRANEN, HOOI en INBOEDEL. In de laatste jaren is ƒ1 van de ƒ1000 betaald, Nadere informatiën te bekomen bij den Agent J. DEN BOER Cz. te Brouwershaven. J. C. BAL, St. Domusstraat, beveelt zich aan tot het IiOOPEN en VER KOOPEN vau Effecten, Coupons, enz. SCHIPPER (1. PIEPLOW" w\ vaart aanstaanden ZATURDAG naar c*0 stedeu feka? Rotterdam en Dordrecht. DEGENE die met 1 Mei of later hun "VEE wenschen t© weiden, in de Duinen onder Haamstede, tegen ƒ1,30 per maand het jongo "V eene Molk I< o© vervoege zich bij B. de VOS te Burgh. De "Verlotiiiff van P. GELE1JNSE Wz. te Haamstede, heeft plaats gehad op 28 Maart. Ir*x*ïjz:cii zijn gevallen op Nos. 48, 45, 127, 149, 169 29 12840 19865150 24148 158 1 114, 68, 77. 130, 143, 101 121, 152, 972330 137, 159, 181, 90, 140, 175 103, 118, 59, 22, 112, 62, 88 en 161. Rederijkerskamer „Ruysch." BUITENGEWOM UITVOERING met welwillende medewerking van het MUZIEKGEZELSCHAP „KUNST en EER," A 30 et. de persoon, (V O O 11 IEDER TOEGANKELIJK), op PAASCHMAANDAG, 's AVONDS 7 URE PRECIES, in de Concertzaal te zierikzee, Tooneelspel in 5 Bedrjjven door A. RUYSCH, omgewerkt voor reder jj kers door een werkend lid der Kamer. Entréeliaarteii zijn verkrijgbaar bij den heer G. A. de LOOZE, op den Dam. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering van des namiddags 1—2 ure, lO ©t. per plaats. De ondergeteekende maakt bij deze aan bet geëerde publiek bekend dat hij met vergunning van het Edel Achtbaar Bestunr, op Maandag den <5 April a. s. naar den ring zal laten rijden. Zijdie wenschen hieraan deel te nemen gelieven zich vóór dien tijd bjj den ondergeteekende aan te melden. Niepwf.rkerk in Schouwen, C. v. d. HOEK. DOOR TELEURSTELLING EEN KORENMOLENAARS-KNECHT benoodigd, die goed met paard en wagen om kan gaan, tegen aanstaande M E I, bjj H. J. van PEENEN te Koudekerke op liet Zand. Brieven franco. TEGEN HALF APRIL n aanko me 11 d SCHOENMAKERS-KNECHT benoodigd bjj H. v. d. VALKPCz., Nieuwstraat. Met MEI a. s. benoodigd bjj Mevrouw van den BUSSCHE—van Deinse te Goes, eene bekwame DIENSTBODE, ten gevolge vau het aanstaand huweljjk der tegenwoordige. Met MEI to Goes ©ene MEID benoodigd die mot de pot en waseli kan omg.aan. Adres Uitgevers dezes. Mevrouw JANSEN—de Bruijne te Renesse vraagt ©on© DIENSTBODE, liefst van middelbaren leeftijd voor alle huiswerk geschikt, tegen hoog loon. TEGEN MEI Eon BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd bjj de Wed. HAGEin het Gouwe veer. Met MEI aanstaande ©en© BOER EN-DIENSTMEID benoodigd bjj M. J. van der HAVE te Ouwerkerk. Ui tju: evers: DE LOOZE Sc WA ALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMANPIETERSE VAN DISHOECKMeelstraatB65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1874 | | pagina 2