ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5297. 50steelaarg. Oingsdag 1 i October 1875. Men abonneert zich: In Nederland bij de Uitgevers DE LOOZE WAALE, Hoek van de Schuithaven, B, No, 94, en bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika bij J. QUINTUS, te Grand Rapidsen bij A. van NIMWEGEN te Paterson. AbonnementB-Pr\js Voor S maanden Franco per post. in Nederland Voor Noord-Amerika, franco p. post ƒ1,3 V ersch^jnt: Diqgadag, Donderdag en Zaturdag. Advertentiën: 10 cent per gewone regel. GROOTE LETTERS worden naar plaatsruimte berekend. Dienstaanvragen 30 cent a contant en franco aan het Bureau. De inzending der Advcrtentiën kan geschieden Maandag, Woensdag en Vrijdag, uiterlijk tot des voormiddags 10 nre. O n g e fr ankeerde brieven worden niet ïi an g;eno m en. Cosmopolitisme. Daar ia eene goede en eene kwade soort van dit artikel in omloop, geljjk ieder weet, die niet geheel en al een vreemdeling is onder de menschen. Er ia eene soort van cosmopolitismedie vaderlandsliefde gehechtheid aan den geboortegrond, eerbied voor 'tgeeo door onze vooronders in dit kleine land werd verricht enz. enz.mooie frazen noemtwaar men op eene nutslezing heel stichtelijk over uitweiden kan maar die toch meer en meer voor gesprekken onder een glas Beierech onbrnikbaar worden. Er is eeoe andere soort van wereldburgerschapdie uitgaat van eigen kring en eigen land om daar binnen 'tstandpunt te kiezen, van waardezeden gezichtskring naar alle zjjden tracht uit te breiden om dusdoende met den npoBtet gelegenheid te vinden tot het onderzoek van alle dingen en 't behoud van 't goede. Al was 't alleen maar om de partjjen eens te hooren, immers dan reeds zoude het zjjn nut hebben een oogen- blik toe te luisteren? Ten minste we kunnen er niets bij verliezen 1 Vaderlandsliefde is een heel mooi ding, maar men kan er niet van eten. Waar ik 'tgoed heb, daar is injjn vaderland. En dan die grappige lofliederen op onze groote mannen van de zeventiende en die andere eeuwen, koop daar nu eens wat voor-l Is dan nu b. v. een stadhouder Willem de Derde voor ons iets meer waard dan een Bismarck; of een Jan de Witt meer dan een ThiersZoo praten de lui ook altjjd van ondernemingen in eigen land, van kapitaal-belegging in zaken, waar door de burgerij van deze stad van 't heele vaderland gebaat wordt. Ja, daar zjjn er, wien 't onaangenaam aandoetais ze vernemen dat b. v. dit of dat groote werk, deze of die reusachtige onderneming, niet door Hollandsche dubbeltjes of Nederlandsche guldens maar door Engelsche ponden wordt ten uitvoer gebracht; menschen die 't een mensch wel kwal jjk zouden nemen als bjj een aandeel neemt in Turksche spoorwegen en niaataehappjjen van zilver-mjjnontginningen in Colorado en niet in baurtaporen of locale lijntjes van de eigen provincie. Als er zoogenaamde .knappe menschen" uit Nederland in den vreemde worden benoemd voor den een of anderen eerepostdie bovendien niet onvoor- deeligis, dan lezen de luidjes dat mekaar uit de krant voor. En wanneer er hier te lande een Duitsch pro fessor aankomt om aan onze hoogescholen met zjjne geleerdheid len nutte te zjjndan durven ze met eene soprt van spjjt en spijtigheid vragen of er dan geen Nederlander was voor dien leerstoeleen Nederlander even knap en even geleerd 1 Worden er op inter nationale tentoonstellingen bekroningen uitgereiktdan hebben die kleingeestigeu er tjjd en moeite voor over percentsgewijze uit te rekenen welk aandeel in de onder scheidingen nu wel aan Nederland ia toegekendWie van den Franachen adel of de Engelsche aristocratie onze oude en nieuwe schilders lofprjjst, en bunne schilderijen met duizenden betalen durft, die kan er zeker van zjjn dat zjjn naam den volgenden dag in alle Nederlandsche couranten schittert, van 't Handels bladaf tot aan den Reisenden Nieuwsbode" toe Groote goden, welke dwaasheden! Neen, met dierge- ljjke bekrompen opvattingen kan een verstandig man zich in dezen tjjd niet langer inlaten. Weg met klein geestige voorliefde voor eigen moois, weg met een nuchter Nederlanderschap leve ons cosmopolitisme." Hooren we ook de partjjdie eone andere soort van wereldburgerschap hoogacht! ,'t Is niet goed gedaan in alle koffiehuizen en praat gezelschappen af te geven op dit nare land, waar niets te verdienen valt en men haast niet leven kan. De quaestie is, 't zoo te maken, dat er voor allen brood voor. de massa ruim bestaan is. Daartoe moeten allen medewerken kapitaal en kennis in de eerste plaats. O, zeker, 'tis waar, de heele woreld is 't vaderland van den mensch maar 't verstandigst scbjjnt toch de opvatting van den Brit, als hjj zegt: dat de gansche aarde zpn vaderland is en Engeland slechts het punt van uitgangaltjjd met het echt-vaderlandsche' bij denkbeeld om aan iedere nieuwe woonplaats het aange zicht, om zoo te spreken, van Engeland te geven. Noord- Amerika, goed voor den Engelschman; Australië, ook goed voor den BritNieuw-Zeeland't is overal ons vaderlandwant al die landen moeten eigenljjk heeten N ieuw-Eng eland I En dat wereldburgerschap scbjjnt Qns het betere. Als wjj 't oog buiten den horizont des vader lands slaandan geschiedt het niet om in den vreemde over onze naarheid en machteloosheid te klageD, maar om te zien hoe '1 daar is en wat daarvan voor ons goed en nattig zoude kannen zjjn. Als wjj b. v. naar Hamburg zien en Bremen dan bljjkt het ons hoe daar, in een land zonder Koloniale Bezittingen do beide stapelplaatsen van koloniale warenvan katoenenz. zjjn ontstaan de uitgangspunten voor de landverhuizing. En dan gaat ons cosmopolitisme zóó verro om naar de middelen om te zien die nieuwe stoomvaartljjnen kunnen in 't leven roepenwelke ons binnen- en buitenlandscb verkeer vooruit brengen. Wjjzegt deze partyzjjn niet tegen Turksche spoorwegen noch tegen zilver-mjjnontgin- ningen in 't Verre Westen maar wjj kunnen niet inzien waarom of 't verstandig is IOpCt. rente te trekken met een kans van 99 pCt. om zjjn kapitaal te verspelen b. v. in AmerikaanBche spoorweg-aandeelen en waarin 't kleingeestige zou bestaanals die gelden in goede vaderlandsche ondernemingen waren belegdOns cos mopolitisme pleegt naar België te zien: een handel, geljjk Antwerpen zich heeft verkregen, eene njj verbeid als te Seraingeen spoorwegnetgeljjk heel dat ge traliede land, waarom zouden wjj er ons voordeel niet mee doen Als er Nederlanders in den vreemde worden geroepen zeker dan zjjn we kleingeestig ge noeg er 't bewjjs in te ziendat we nog zoo heel min niet zjjn of er zjjn in dit land nog steeds frisscbe krachten en waar we naar het buitenland om hulp moeten uitzien voor onze hoogescholendaar zjjn we niet spjjtig tegenover vreemde talentenmaar 't spjjt onsdat er op dien oogenblik geene eigen krachten waren, en we zouden er een spoorslag in gevoelen om niet stil te staan niet te bouwen op vroegeren roemmaar te zorgendat het verledene het heden niet beschaamt. En al 't andere dan? nu jadie kleingeestigheid hebben we nu. Wjj zjjn gereed mede te roepen .leve ons cosmopolitisme!" maar voegen er, als laatste woord, by .Leve Nederland en de Nederlanders!" We hebben de partjjen gehoord en nu onze keuze is gedaan. Die des lezers ook? Nieuwstijdingen, ©htwtt. De Chineesche StaaUcouraat heeft eenigen tijd geleden etae memorie openbaar gemaakt van den gouverneur der provinciën Sheogi en Xananh. 't Betreft een daad van afschuwelijke wreed heid en bedrog, die slecht»-j'd China "kan voorkomen en ge pleegd werd door een Chinceieh generaal. Deze generaal, Tsching- luh geheeteu, bad aan een Chioeeach dorp, Kaotai genaamd eeoe oorlogscontributie opgelegd. Toen de bewoners echter niet spoedig genoeg betaalden, deed hjj met zjjne soldaten een aanval op het dorp en liet 200 inwoners meedogenloos neêrschieten, Vervolgeos zond hij een berigt aan den Keizerwaarin.hij ver klaarde eone afdeeling iusnrgenten te hebben verslagen voor welk feit hem dan ook in het ofiicieele blad de noodige lof werd toegebragt. Later bleek het dat de geheele zaak bedrog was geweest. Tsching-luh zal nu, op nanklagt van den gouverneur der pro vincie Xansuh, teregt staan. Élmcrtfett. In Jowa is op 26 Sept. 11. een ondernemend lucht reiziger van eene hoogte van 1200 tot 1500 voet uit de lucht Deêrgetuimeld. Do halloo was met verwarmde lucht gevuld doch vatte vuur op het oogenblik van vertrek. De luchtreiziger, die met de handen aan eene soort van trapéze onder den bal hingbemerkte den brand niet en stortte uit de hoogte neder. De beenen werden tot aan de knieën in den grond gedreven en het ligchaam was geheel verpletterd. Het vriest reeds iu het zuideo van Amerika en het heeft in Pensylvanie gesneeuwd. Te Philadelphia zjjn door de politie maatregelen genomeD om het misbruik tegeo te gaan vooral door Italianen bedrevendie de kinderen welke zjj van bet platte land van Italië na ar de hoofdsteden van Europa en Amerika overvoeren langs de straten laten bedelen of muziek maken en dan teven van hetgeen die kleinen van het medeljjden der voorbjjgangers afdwingen. Ten gevolge der vertogen van de Italiaan- sche regering stelde de politie te Philadelphia een onderzoek in en bewerkstelligde zjj in de wjjken waar de padroni verblyf hielden 159 arrestatieD33 der kinderen droegen de duideljjke kenteekenen aan hun ligchaam, dat zjj »met do zweep" werden opgevoed. De politie bepaalde nu dat elke Italiaansche jongen of meisjedat met een instrument of bedelende in de straten zou worden gevonden gearresteerd en naar bet armhuis zou worden gebragt. De padroni verklaarden dat zjj dan hun brood niet meer zouden kunnen ver dienen en dus de stad zouden moeten verlaten. Zeker een groot ongeluk dat jammer genoeg, Philadelphia alleen treft. Een vreeselijk toonnl heeft de vorige week plaats gehad in de menagerie van den heer Manders te Whithy. Er waren verscheiden honderden personen in de tent, toen eensklnps ge roepen werddat een der wilde dieren uit zijn hok was ge broken. Iedereen snelde naar den uitgang en vele personen werden hierbij meer of minder gekwetst. Te zelfder tijd over- hcerachte het vreesselijk angstgescbrei van zekeren Langley het oorverdoovend gewoel eu gekrijsch der beangste menigte. De zelfde tijger die verleden jaar den ongelukkige Mac Carthy, den dierentemmer verslond, wendde zijn spierkracht aan om sjjn slagtoffer, dat bij met zijn klaauweu bereikt had, onder een vervaarlijk gehuil in zijn kooi te trekken. Aan het gehuil des (jjgers beantwoordde het gebrul van den leeuw, die in een nevenstaande kooi opgesloten was, terwijl eenige minder be vreesde personen met slokken en parapluie's op den tijger sloe gen, om hem zijn prooi te doen loslaten. Eindelijk slongde men hierin en de ongelukkige Langley werd, buiten kennis en door talrijke wonden overdekt weggedragen. Een heelmeester verbond onmiddellijk zijne wonden, welkeofschoon zeer ern stig, toch alle hoop op levensbehoud niet doen opgeven. Het vleeach van den linkerarm is, van den schouder tot den el leboog geheel afgescheurd, terwijl de borst één wonde al woode is. De regterhandmet welke hij poogde zich te verdedigen, is geheel vermorseld. Een der wachters aan wie het gelukte Langley te verlossen, is ook deerlijk gehavend en werd met het slagtoffer naar het gasthuis vervoerd. De grootste gift, die ooit in Schotlaud aan eenige christeljjke kerk geschonken werd, ontving dezer dagen de gevestigde kerk van dat land. Een der heeren Baird, wier naam als jjzerbandelaars algemeen bekend is, heeft aan die kerk overhandigd de som van 500,000 pond sterling, waarvan de jaarljjksche intrest moet besteed worden voor godsdienstige doeleinden, welke met die kerk in verband ataao. »Men vergeet te veel, dat wjj een Bterkweikend vergif als een der onontbeerlijkheden van ons dage lijks bestaan gebruiken," zegt the Lancethet bekend Engelsche geneeskundige weekblad. Deze opmerking geschiedt naar aanleiding van den dood van eenen jongen knaap in Wellington College eene der groote public schools dio door eene lekkende gazbuis in zjjne slaapkamer gedood is. Hjj was in dien diepen slaap gevallen, welken kinderen alleen kennen, en uit welken de bedorven lacht, welke hem doodde, hém helaas niet vermogt te wekken. Sterven door het inademen van steenkoolgaz scbjjnt smarteloos te zjjn, en de slagtoffere worden meestal gevonden in eene houding van rust, terwjjl hun gelaat al de kalmte van Blaap behoudt. Het schadeljjkst bestanddeel van Bteenkolengaz is kooloxyde, waarvan het meestal 7 A 8 pCt. bevat. Dat dit gaz ontzettend vergiftig is oneindig meer dan koolzuur is welbekend. Bayonne, 9 Oct. Een rapport van 'tCarlistisch opperhoofd Ollodd. 6 Oct,verzekertdat hjj eene groote overwinning heeft behaald en do troepen van Moriones gedwongen heeft te vluchten. Deze hebben zich gered binnen Fuenta l'Arcina, met achterlating van vele dooded en gekwetsten. JFVtttifertjjft, Men berinDert zich, dat gedorende het beleg van Parijs een destijds aldaar opgelaten postballon le Jacquardspoorloos ia verdwenen. De regtbauk te Pan beeft dezer dagen verklaard, dat er regtivermoeden van overlijden bestaat van den in haar reglsgebied, te Zuran^o, geboortigen matroos Alexandre Prince, die den bedoelden ballon bestuurde. Blijkens de ter teregt- zitting overgelegde bescheiden is de Jacquard, na den 28eo November Parijs verlaten te hebben, in den loop van den 29eo ten noorden van Schotland en Ierland gezien een noord westelijke rigting volgende. Men heeft du» aangenomendat de ballon en zijn schipper bf in zee nedergekomen en ge zonken df in de Poolstreken beland zijn. Parjjs, 9 Oct. Men verzekert dat het résumé van het algemeen rapport in de zaak van Bazaine zal worden voorgelezen na de talrjjke en uitgebreide documenten, die bjj het rapport behooren. Het eerste verhaalt welke pogingen zjjn gedaan om met het leger in Metz ver bindingen aan te knoopen nadat dit per telegraaf en spoorweg onmogelijk was geworden. Vele boden werden gezonden van Chalons Montmédy Sédan Thionville Tours en Parys. De meeste van deze boodschappen zjjn onbekend geblevenondanks het onderzoekby de instructie dezer zaak ingesteld. Volgens de officiële verslagen," welke thans bjj het proces van Bazaine openbaar worden gemaakt, werd door genoemden maarschalk bjj de overgave van Metz aan de Duitschers overgeleverd: 1665 kanonnen, waaronder 1136 gegroefde; 8982 affuiten; 3,239,226 bommen van allerlei soort; 419,285 kiio's buskruid; 13,238,096 pa tronen voor Chassepots9,696,763 patronen van ver schillende soort124,137 Chassepot-geweren en 154,232 geweren van verschillenden aard. De gezamenlijke waarde van een en ander beloopt 36 millioen francs. De maarschalk heeft aan zijnen verdediger een verzegeld pakket ter hand gesteld, hetwelk deze slechts op een gegeven oogenblik mag openen. Uit den dienststaat van den maarschalk bljjkt dat deze in den volsten zin des woorda al de militaire rangen doorloopen heeft. Hjj is den 18 Maart 1831 (20 jaar oud) als soldaat in dienst getreden tot dat hjj in 1864 in Mexicona al de rangen doorloopen te hebben, tot maarschalk werd verheven. Parijs-111 Oct. Een brief van Rouher aan den afgevaardigde Echaussee-Riaux stelt voor op 15 dezer eene bjjeenkomst te houden van afgevaardigden, die voorstanders zjjn van een beroep op het volk. Frankryk zegt Rouher wil eene democratische natie bly ven, maar de ontworpen monarchie is de negatie der democratie. Deze monarchie scbjjnt te willen beproeven te leven door het algemeen stemregt te vernietigen. Rouhér komt tot de conclusie, dat de bevolking moet worden geraadpleegd over het gouvernement, dat haar wel gevallig is. Koniugin Olga van Griekenland istoen ze dezer dagen op haar reis naar Zuid-Rusland Galatz passeerde ter naauwercood aan een ernstig gevaar ontsnapt. Zoo groot was de aandrang der bevolking en vooral van de te Galatz gevestigde Grieken om haar te zien hare kleederen aan te raken en stukken daarvan bjj wjjze van reliquiën, zich toe te eigenen, dat de koningin bjjna werd doodgedrukt en jammerljjke kreten begon te slaken. Op het laatst wa9 H. M. genoodzaakt in een winkel te vlugtenvan waar de politie baar, in een zeer incompleet kostuumnaar haar schip terug- bragt. |4wgimj(£. Volgens verschillende berigten moet de toestand in Hougarjje verontrustend zjjn, tengevolge van mislukten oogst en de groote Verwoestingen die de cholera onder de bevolking heeft aangerigtwaardoor het aantal weduwen en weezen buiteugewoon is toegenomen. Men voorziet hongersnood. Brussel10 Oct. Naar men verzekertzal de graaf van Chambord binnenkort voor eenigen tjjd zjjn intrek nemen op een kasteel in de provincie Hene gouwen ten einde zich alzoo bjj mogelyke gebeurte nissen spoedig naar Frankryk te kunnen begeven. üHekrrlititk» CS-roniiigfei»8 Oct. Gister heeft de heer J. S. Havinga Oortwjjn op nieuw een verboor ondergaan voor den regter-commissaris en den officier van justitie, die zich daarna weder hebben begeven naar Villa Nuova te Euvelgunne en vervolgens naar de woning van den heer Oortwjjn hier ter stede, ten einde op beide plaatsen een huiszoeking te doen, waartoe de regtbank mugtiging had verleend. Ook de beide huiszoekingen hebben geen nader spoor van de dieven gegeven en men moet het er nu voor houden, dat de justitie geen verder onderzoek naar den beruchten diefstal zal instellen. Zjj heeft bet hare gedaan om de zaak tot klaarheid te brengendat zjj niet heeft mogen slagen, is niet aan baar te wjj tea, die geen moeite ontzien heeft om tot eenig resultaat in deze ingewikkelde historie te geraken. (Volgens veler gevoelen is de enorme diefstal bjj dien heer Blechts een voorwendsel van den eigenaar, om op geschikte manier van zjju schuldeischers af te komen te meer, daar hjj reeds 6 weken van te voren iu gebreke moet gebleven zijn, om de aan Item gerigte wissels te voldoen. Zjjne scholden worden op p. m. 1 ton gouds begroot.) AmsiterdHm 11 Oct. De liefde eischte gisteren namiddag bijna een slagtoffer; de liefde voor een kolo niaal had bjjna den dood van eeoe jeugdige dame ten gevolge gehad. De trein van den Rijnspoorwegdie te half vier uur vertrekt, nam ook een toekomstig strjjder tegen Atchin mede die van 2jjne geliefde op het perron afscheid nam. De trein zette zich in beweging en met moeite gelukte het den conducteurs en krujjers de treurende dame te beletten zich aan het portier van den waggonwaariD haar beminde zatvast te klem men. Nauweljjks was de trein uit het gezigt verdwenen of het troostelooze meisje poogde zich in bet water te werpen. De politie trok zich harer aan en bragthaar naar de post aan de Weesperpoort. Na eenigen tjjd onder belofte van het nooit weer te doenuit het cachot ontslagenwilde de jufferontdaan van hoed en Bbawlnogmaals haar levendat nu niets meer voor baar scheen, ton offer brengen op het altaar der liefde. Dat was toen de finale van het treurspel, want politiedienaren geleidden de droevige deern naar het hoofdbureau van politio op het Johan Daniël Mejjer- plein waar zjj nu den vertrokken koloniaal betreurt. Harderwijk, 9 Oct. Sedert het vertrek der troepen Zaturdag jl. is het hier wat stiller geworden, zeker niet tot genoegen der groote en kleine kasteleins die hier talloos zjjn. Aan de militairen wordt ten minste ruimschoots de gelegenheid aangeboden bun premie te verteren. Men kan hier geen vier huizen ver gaan zonder een groote of kleine kroeg te zien, zonder de huizen van Dog minder gehalte mede te tellen. Ook in de kazerne zjjn thans zeer weinig manschap pen. Dageljjks worden er echter circa 25 man aange- bragtmeerendeels door de Fransche wervers. In de kazerne zjjn dan ook meerendeels Franschen en Belgen. De wervers ontvangen van ieder man, dien zjj aan brengen, 78 galden. Over het geheel is de geest der troepen uitmuntend. De een is bereid den ander te helpen. Een treffend voorbeeld zag ik nog bedentoen een invaliede in do kazerne kwam. Dadeljjk was een der soldateneeu Franschman op het denkbeeld gekomen een collecte te houden voor dien op één been en twee krukken springenden wapenbroederen waarlykde som was niet gering te noemendie voor den oud-soldaat werd opgehaald. Deze gaf een rjjksdaalder, gene een gulden, een ander weer wat meer of milder, doch allen zonder onderscheid gaven ruim. 10 Oct. Do commissaris van politie heeft heden waarschjjnlyk -op verzoek der militaire autoriteiten aan alle verkoopers van drank, koffiehuishouders enz. kennis gegeven dat zij voor militairen zoowel van het kader als kolonialen hun huis tot 's namiddags half vier gesloten moeten houden. Een zekere H. alhier mag, waarschjjnlyk uithoofde van afzetterjj van militairen, gedurende 14 dagea aan geen militair tappen. Arnhem, 9 Oct. Het provinciaal geregtshof in Gelder land beeft A. Kaspersarbeider te Dieren schuldig verklaard aan moedwillige mishandeling vat) zijn kind vbd 11 maanden gepleegd met voorbedachte rade en hem veroordeeld tot eeno tuchthuisstraf ran twaaf achtereenvolgende jaren. Maastricht, 9 Oct. Eerstdaags zal te Amsten- rado een paar in het huwelijk tredenwaarvan de bruidegom 75 en de bruid 85 jaren telt. De man is weduwnaar van drie vrouwenterwjjl zjjn aanstaande viermaal wettig gehuwd is geweest. Botterdam 9 Oct. Gisteren avond werd alhier de jaarljjksche algemcene vergadering gehouden der Nederlandsche Yereeniging tot afschaffing van sterken drank. Do vergadering was zeer talrijk bezocht. Nadat een kinderkoor een welkomstgroet had gezongen, werd do vergadering geopend door jhr. J. L. de Jonge nit Zierikzee, die in zjjne rede betoogde, welkeen treurig en onafscheideljjk verband er bestaat tusschen de sociale kwestie en het drankgebruik, en hoe de verhooging van loonen vooral ten goede komt voor aan tappers en sljjters. Na het nut der Nederlandsche Vereeniging te hebben aangetoondverleende jhr. de Jonge het woord aan Ds. Adama nan Scheltema, die de dringende nood zakelijkheid aantoonde om de ingekankerde volksge woonte te bestrjjden. De heer van Lijnden deelde eenige bjjzonderbedeo mede nopens de good templars, die in Engeland zulk een verbazenden aanhang vinden niettegenstaande zjj niet alleeu geen gedistilleerd, maar evenmin wijn of bier gebruiken. Ten slotte werd er op aangedrongen dat de Regering maatregelen zou nemen tegen het drankgebruik en de noodzakelijkheid betoogd om volbloed-afschaffers naar de Gemeente raden en 'b lands Vertegenwoordiging af te vaardigen. Brielle10 Oct. Alhier is gevankelijk binnen- gebragt de brievengaarder van het hulpkantoor Nieu- wenhoorn als verdacht van verduistering van gelden welke hem toevertrouwd waren. Znidland9 Oct. De opbrengst der aardappelen valt in deze streken zeer mede; van de van ouds bekende Rjjnsburgers worden van 120 tot 130 hokto- liters van het gemet of halve hectare gedolven van ziekte is bjjna geen sprake. De handel bljjft slap zoodat vele boeren ze opkuilen hopende op het voor jaar op rjjzing. Daar deze weder het onderste uit do kan willen hebbenzon het lid bun wel eens op den neus kunnen vallen. Miridelbnre;, 9 Oct. Heden is bjj de Arrondis- somenta-regtbank te dezer stede, in eene zitting met gesloten deuren behandeld de zaak van P. J.oud 39 jaren, rijksveldwachter alhier, thans ontslagen, be schuldigd van aanranding der eerbaarheid op den open baren weg bjj meisjes van 10 A 11 jaren, en zulks tijdens hjj nog in dienst was. Het O. M. heeft de veroordeeling geëiecht van den beklaagde tot eene gevangenisstraf' van ten minste 45 en ten hoogste 183 dagen, in eenzame opsluiting te ondergaan. De regtbank zal heden over acht dagen uitspraak doen. Goes, 9 Oct. In de vorige week had in den Wil* helmioapolder een treurig ongeval plaats. Eenige jagers waren op de jagt, waarbjj een hunner het ongeluk had een stokdrager in het oog en het oor te treffen. De ongelukkigedie de hevigste pjjnen ljjdt, is gesteld onder behandeling van Dr. Bouvin te Middelburg. Zierikzee, 11 Oct. In de heden gebonden ver gadering van den gemeenteraad is met algemeene stemmen besloten de tegenwoordige bank van leening in deze gemeente op te heffen, met bepaling dat ua afloop der Iikwidatie een verslag aan deu Raad zal worden uit- gebragt, waarbjj alsdan de vraag kan behandeld worden of al dan niet eene nieuwe bank van leening zal worden opgerigt. Het voorstel tot verhooging van den prjjs van het gas is wederom aangehouden terwjjl is aangenomen een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verleg ging van dat gedeelte van den Provincialen straatweg dat door het Znidzelketerrein looptten einde daaruit de aanwezige zelkasch te graven. Z. M. beeft benoemd bjj de dd. schutterij alhier tot 2den luitenant A la suite de heer J. H. Mollthans korporaal. De Eerste Kamer der Staten -Generaal is by een geroepen tot hervatting harer werkzaamheden, tegen Dingsdag 21 dezer, des avonds ten 8 nre. Op de begrooting voor den aanleg van staats spoorwegen voor 1874 is eene som van 1,104,660 uitgetrokken ten behoeve van de sectie Goes-Vlissingen. Behalve de posten tot dekking der kosten voor de reeds gereed of nog in aanbouw zjjnde werken is in die> som ook nog begrepenonderhoud vnn het kanaal door Walcheren en de havens te Vlissiogen en te Veere 65000; verbetering van de marinesluis en de daarmede in verband staande verandering van de bni- tenhaven ƒ210,000; groote loskraan aan de eerste

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1873 | | pagina 1